Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

345/2005 Sb. znění účinné od 13. 9. 2005 do 31. 12. 2011

N(8.10.2005, 353/2003 Sb.): Ustanovení bodu 53, pokud jde o § 31 odst. 1 písm. n), a bodu 65, pokud jde o § 38b odst. 3 písm. m) až r) nabývají účinnosti dnem 8. října 2005.

N(1.11.2005, 353/2003 Sb.): Ustanovení čl. I bodů 17, 18, 25, pokud jde o § 12 odst. 5, 28, 48, pokud jde o § 23 odst. 8, a bodu 55, pokud jde o § 32 odst. 1 písm. e) nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2005

345

 

ZÁKON

ze dne 29. července 2005,

kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 125/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „právnických osob a podnikajících fyzických osob“ nahrazují slovy „právnických osob se sídlem na území České republiky a zahraničních právnických osob s organizační složkou umístěnou na území České republiky, a podnikajících fyzických osob s bydlištěm na území České republiky a zahraničních podnikajících fyzických osob, které mají na území České republiky pobyt, organizační složku nebo místo podnikání“.

2.

V § 1 odst. 2 se za slovo „použití,“ vkládá slovo „odpady11a),“.

Poznámka pod čarou č. 11a zní:

__________

11a)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V poznámce pod čarou č. 1 se číslo „796“ nahrazuje číslem „769“.

4.

V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Na dovoz a vývoz chemických látek a chemických přípravků se vztahují právní předpisy v oblasti celnictví20), pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“.

5.

V § 2 odstavce 7 až 12 znějí:

(7) Dovozcem je pro účely tohoto zákona osoba, která v době dovozu látky nebo přípravku na území České republiky je jejím příjemcem.

(8) Dovozem je pro účely tohoto zákona propuštění látky nebo přípravku ze země mimo Evropských společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití.

(9) Uvedením na trh v České republice (dále jen „uvedení na trh“) je pro účely tohoto zákona každé úplatné nebo bezúplatné předání látky nebo přípravku v České republice jejich výrobcem. Za uvedení na trh se považuje též dovoz látky nebo přípravku.

(10) Uvedením na trh v Evropských společenstvích je pro účely tohoto zákona uvedení na trh a uvedení na trh v jiné členské zemi Evropských společenství, přičemž uvedením na trh v jiné členské zemi Evropských společenství je každé úplatné nebo bezúplatné předání látky nebo přípravku na území jiné členské země Evropských společenství jejich výrobcem a dovoz látek a přípravků na území jiné členské země Evropských společenství.

(11) Distributorem je pro účely tohoto zákona osoba, která uvede látku nebo přípravek do oběhu.

(12) Prvním distributorem je pro účely tohoto zákona distributor, který jako první uvádí do oběhu látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo dovezeny na území jiné členské země Evropských společenství.“.

6.

V § 2 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

(13) Uvedením do oběhu je pro účely tohoto zákona úplatné nebo bezúplatné předání látek nebo přípravků jiné osobě v České republice po jejich uvedení na trh nebo po jejich nabytí prvním distributorem.“.

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 14.

7.

V § 2 se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Meziprodukt je pro účely tohoto zákona látka, která je spotřebována nebo použita při přeměně na jinou látku nebo látky a je výhradně pro tento účel vyrobena.“.

8.

V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „První distributor je povinen zajistit, že látka nebo přípravek, které nabývá, jsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem, a získat údaje použité pro jejich klasifikaci․“.

9.

V § 3 odst. 3 písm. b) se slovo „vydaném“ nahrazuje slovem „zveřejněném“ a slova „technickém nosiči dat po oznámení ve Věstníku Ministerstva životního prostředí“ se nahrazují slovy „Portálu veřejné správy“.

10.

V § 3 odstavec 6 zní:

(6) Osoby podle odstavce 1 jsou povinny uchovávat údaje použité pro klasifikaci látky nebo přípravku po dobu, po kterou jsou uváděny na trh nebo do oběhu, a po dobu dalších 3 let od posledního uvedení na trh nebo do oběhu, a poskytnout je na vyžádání příslušným správním orgánům pro potřeby jejich správní činnosti.“.

11.

V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) První distributor je povinen zajistit, že u látky nebo přípravku, které nabývá, je provedeno nové hodnocení nebezpečnosti pro zdraví nebo životní prostředí podle odstavců 1 až 3.“.

12.

V § 9 odst. 1 se slova „pro účely klasifikace“ zrušují a za číslo 5 se vkládají slova „písm. f) až o)“.

13.

V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo může ověření dodržování Zásad provádět prostřednictvím jím zřízené právnické osoby.“.

14.

V § 10 odst. 1 větě první se slovo „poprvé“ zrušuje a za slovo „trh“ se vkládají slova „v Evropských společenstvích“.

15.

V § 10 odstavec 6 zní:

(6) U látky vyrobené mimo území Evropských společenství požádá o její registraci osoba, která uvádí látku samotnou nebo obsaženou v přípravku na trh, popřípadě osoba, která byla k podání žádosti o registraci látky jejím výrobcem pověřena jako jediná.“.

16.

V § 10 odst. 7, 8, 9, § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 a 2 se za slovo „trh“ vkládají slova „v Evropských společenstvích“.

17.

V § 10 odst. 11 písm. a) se slovo „chemických“ zrušuje a na konci písmene a) se doplňují slova „žádosti o souhlas s předložením omezeného rozsahu informací podle § 12 odst. 5 a žádosti o registraci meziproduktu s omezeným rozsahem předkládaných informací podle § 12 odst. 1 a 5,“.

18.

V § 10 odst. 11 písm. b) se za slovo „studií“ vkládají slova „pro látky a meziprodukty“.

19.

V § 10 odst. 11 písm. c) a d) se slovo „chemických“ zrušuje.

20.

V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Bez registrace lze uvést na trh“ nahrazují slovy „Registraci nepodléhají“.

21.

V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „vydaných ministerstvem na technickém nosiči dat po oznámení ve Věstníku Ministerstva životního prostředí“ nahrazují slovy „zveřejněných ministerstvem na Portálu veřejné správy“.

22.

V § 11 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

látky vyrobené mimo území Evropských společenství registrované v souladu s předpisy Evropských společenství27) v členské zemi Evropských společenství osobou se sídlem nebo trvalým pobytem na území jiné členské země Evropských společenství, která byla k podání žádosti o registraci látky písemně pověřena jejím výrobcem jako jediná, nebo“.

23.

V § 11 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

f)

látky vyrobené v České republice, které nejsou určeny pro uvedení na trh v Evropských společenstvích.“.

24.

V § 12 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

25.

V § 12 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Osoba pověřená podle § 10 odst. 6 poskytne Ministerstvu zdravotnictví při podání žádosti o registraci látky seznam všech osob na území Evropských společenství, pro něž vykonává činnost pověřené osoby, předpokládané množství látky, které bude uvedeno na trh v Evropských společenstvích celkem, a předpokládaná množství látky uváděná na trh v Evropských společenstvích jednotlivými osobami uvedenými v předloženém seznamu. Pověřená osoba dále předloží Ministerstvu zdravotnictví souhlas osob uvedených v předloženém seznamu s výkonem činnosti pověřené osoby a prohlášení osob uvedených v předloženém seznamu o tom, že byly informovány o identitě pověřené osoby a že ji budou informovat o množství registrované látky uváděné na trh v Evropských společenstvích.

(5) Osoba, která žádá o registraci meziproduktu, může před podáním žádosti o registraci podle § 10 požádat o souhlas s předložením omezeného rozsahu informací uvedených v odstavci 1 písm. c). Současně tato osoba poskytne Ministerstvu zdravotnictví doklady o tom, že jsou splněny podmínky stanovené pro meziprodukty prováděcím právním předpisem podle § 10 odst. 11 písm. a).“.

26.

V § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 a 2 se slovo „poprvé“ zrušuje.

27.

V § 13 odst. 1 písm. d) se písmeno „h)“ nahrazuje slovy „g) a § 12 odst. 4“.

28.

V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

změnách funkčních prvků zařízení, ve kterém se meziprodukt nachází a jakýchkoliv dalších změnách, které mohou mít vliv na působení meziproduktu na člověka nebo životní prostředí.“.

29.

V § 15 odstavec 4 zní:

(4) Postup podle odstavce 1 se neuplatní v případě, kdy osoba hodlá uvést na trh látku vyrobenou mimo území Evropských společenství, která byla v České republice nebo v jiné členské zemi Evropských společenství registrována osobou, která byla pověřena výrobcem k podání žádosti o registraci látky jako jediná.“.

30.

V § 16 se v nadpise slova „Českou republiku“ nahrazují slovy „území Evropských společenství“.

31.

V § 19 odst. 1 a 4 se slova „nebo do oběhu“ nahrazují slovy „ , nebo první distributor, který uvádí do oběhu“.

32.

V § 19 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Distributor, s výjimkou prvního distributora, který uvádí do oběhu látky nebo přípravky klasifikované a balené podle tohoto zákona, je povinen je uvádět do oběhu v původním obalu nebo nově zabalené v souladu s tímto zákonem.“.

33.

V § 20 odst. 1, 2 a 3 a § 21 odst. 1 a 5 se za slovo „trh“ vkládají slova „ , nebo první distributor, který uvádí do oběhu“.

34.

V § 20 odst. 4 písmeno b) zní:

b)

jméno, popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na trh, a to buď výrobce nebo dovozce. V případě, že se jedná o látku přepravenou na území České republiky z jiné členské země Evropského společenství, postačí uvedení údajů podle věty prvé o osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území jiné členské země Evropských společenství, která je odpovědná za uvedení látky na trh nebo do oběhu v rámci celého Evropského společenství,“.

35.

V § 20 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. d) a § 21 odst. 8 se slova „a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí“ zrušují.

36.

V § 20 odst. 5 písmeno b) zní:

b)

jméno, popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení přípravku v daném obalu na trh, a to buď výrobce nebo dovozce. V případě, že se jedná o přípravek přepravený na území České republiky z jiné členské země Evropského společenství, postačí uvedení údajů podle věty prvé o osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území jiné členské země Evropského společenství, která je odpovědná za uvedení přípravku na trh nebo do oběhu v rámci celého Evropského společenství,“.

37.

V § 20 odst. 8 se slova „nebo do oběhu“ zrušují.

38.

V § 20 odst. 8 a § 23 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5 nahrazuje poznámkou pod čarou č. 28a, která zní:

__________

28a)

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.“.

39.

V § 20 odst. 9 se slovo „Osoba“ nahrazuje slovem „Osoby“.

40.

V § 20 odstavec 10 zní:

(10) Osoby podle odstavců 1 až 3 jsou povinny uchovávat údaje použité pro označení látky nebo přípravku podle odstavců 1 až 3 po dobu, po kterou jsou tato látka nebo přípravek uváděny na trh nebo do oběhu, a další 3 roky, a poskytnout je na vyžádání správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.“.

41.

V § 20 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Distributor, s výjimkou prvního distributora, který uvádí do oběhu látky nebo přípravky klasifikované a označené podle tohoto zákona, je povinen je uvádět do oběhu s původním označením nebo nově označené v souladu s tímto zákonem; nově označovat látky nebo přípravky může tento distributor pouze v případě, že dané látky nebo přípravky uvádí do oběhu nově zabalené podle § 19 odst. 7. V případě nového označení je každý distributor, včetně prvního distributora, povinen na obalu uvést údaje o své osobě obdobně podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 5 písm. b).“.

42.

V § 21 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Skutečnost, že jsou některé údaje uvedeny v příbalovém letáku, musí být uvedena na obalu nebo štítku.“.

43.

V § 22 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

44.

V § 23 odstavec 1 zní:

(1) Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek klasifikované podle § 2 odst. 5 nebo přípravek podle odstavce 4, je povinna zajistit vypracování bezpečnostního listu v českém jazyce. Bezpečnostní list je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, to je jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a telefonní číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a telefonní číslo, jde-li o osobu právnickou, dále údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí. Výrobce nebo dovozce se může dohodnout s distributorem, který od něj látku nebo přípravek přebírá, že se v bezpečnostním listu namísto údajů o výrobci nebo dovozci uvedou údaje o tomto distributorovi.“.

45.

V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) První distributor je povinen zajistit, aby byl pro tuto látku nebo přípravek v souladu s tímto zákonem vypracován bezpečnostní list. V bezpečnostním listu uvede první distributor údaje podle odstavce 1 věty druhé o své osobě a zároveň údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na území jiné členské země Evropských společenství, od kterého bezpečnostní list převzal. Distributor, který látku nebo přípravek nově balí podle § 19 odst. 7 nebo nově označuje podle § 20 odst. 11, je povinen do bezpečnostního listu uvést údaje podle odstavce 1 věty druhé o své osobě.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

46.

V § 23 odst. 3 větě druhé se slova „nebo vývozu“ zrušují.

47.

V § 23 odstavec 5 zní:

(5) Zjistí-li osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky podle odstavce 3 nebo přípravky podle odstavce 4, nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, je povinna tyto informace neprodleně bezplatně poskytnout příjemci bezpečnostního listu, který byl příjemcem nebezpečné látky nebo přípravku během předchozích 12 měsíců. Nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, zejména o nebezpečnosti pro zdraví nebo pro životní prostředí, se poskytují v novém bezpečnostním listu označeném jako revize. V tomto novém bezpečnostním listu se zřetelně vyznačí informace, které byly přidány, vypuštěny nebo upraveny.“.

48.

V § 23 odstavce 7 a 8 znějí:

(7) Osoby podle odstavců 1 a 2 jsou povinny uchovávat podklady použité pro vypracování bezpečnostních listů po dobu uvádění látek nebo přípravků, pro které byly tyto bezpečnostní listy vypracovány, na trh nebo do oběhu, a následující 3 roky, a poskytovat je na vyžádání správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

(8) Osoby podle odstavců 1 a 2, které uvádějí na trh nebo do oběhu nebezpečné látky nebo přípravky klasifikované podle § 2 odst. 5 písm. a) až n), jsou povinny zaslat bezpečnostní list v elektronické podobě do 30 dnů ode dne, kdy látku nebo přípravek uvedly na trh poprvé, rovněž Ministerstvu zdravotnictví.“.

49.

V § 24 odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo zdravotnictví provádí kontrolu úplnosti a správnosti technických podkladů předložených při registraci látek podle § 12, 13 a 18 a hodnotí riziko látek pro zdraví. Ministerstvo zdravotnictví může kontrolou technických podkladů a hodnocením rizika pověřit odborně způsobilou osobu, s výjimkou osoby, která žádá o registraci látky. Ministerstvo provádí kontrolu úplnosti a správnosti technických podkladů předložených při registraci látek podle § 12, 13 a 18 a hodnotí riziko látek pro životní prostředí. Ministerstvo může kontrolou technických podkladů a hodnocením rizika pověřit odborně způsobilou osobu, s výjimkou osoby, která žádá o registraci látky.“.

50.

V § 24 odst. 3 se za slova „§ 10 odst. 1“ vkládají slova „nebo § 10 odst. 6“.

51.

V § 28 odstavec 10 zní:

(10) Na údaje uváděné v oznámení podle odstavců 1 a 4 se vztahují ustanovení o obchodním tajemství podle § 17.“.

52.

V § 31 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

hodnotí riziko látek pro životní prostředí registrovaných podle hlavy III a látek v národním seznamu prioritních látek podle § 29,“.

53.

V § 31 odst. 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která včetně poznámek pod čarou č. 31a a 31b znějí:

n)

vykonává funkci příslušného úřadu podle čl. 8 odst. 1 Nařízení (ES) č. 648/200431a),

o)

vykonává funkci příslušného úřadu podle čl. 15 Nařízení (ES) č. 850/200431b).

__________

31a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.

31b)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS.“.

54.

V § 32 odst. 1 písm. c) se za slovo „látek“ vkládají slova „a vydává souhlas“.

55.

V § 32 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

e)

zajišťuje sběr bezpečnostních listů podle § 23 odst. 8; správou příslušné databáze může pověřit jiný orgán ochrany veřejného zdraví nebo Toxikologické informační středisko,

f)

hodnotí riziko látek pro zdraví registrovaných podle hlavy III a látek v národním seznamu prioritních látek podle § 29,“.

56.

V § 33 písm. c) a § 34 odst. 1 písm. d) se slova „zvláštními právními předpisy“ nahrazují slovy „prováděcím právním předpisem podle § 26 odst. 3“.

57.

V § 33 písm. d) a § 34 odst. 1 písm. e) se slova „§ 38“ nahrazují slovy „§ 38 a 38a“.

58.

V § 35 odst. 1 písm. a) se slova „§ 23 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 23 odst. 8“.

59.

V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „§ 38“ nahrazují slovy „§ 38a“.

60.

V § 36 písm. a) větě první se slova „propuštěných přes státní hranice“ nahrazují slovy „vyvezených z uzemí České republiky a dovezených na území České republiky“, ve větě druhé se spojka „a“ nahrazuje čárkou, za slovo „inspekce“ se vkládají slova „a krajského úřadu“, slovo „digitálního“ se nahrazuje slovem „dálkového“ a na konci textu se doplňují slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.

61.

V § 36 písm. b) se slovo „zajistí“ nahrazuje slovem „nepropustí“ a slova „ , a neprodleně informuje inspekci“ a věta druhá se zrušují.

62.

V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „pověření k provedení kontroly“ nahrazují slovy „průkaz inspektora nebo pověřeného pracovníka“.

63.

Nadpis hlavy X zní: „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY“.

64.

V § 38 se odstavce 3 až 5 zrušují.

65.

Za § 38 se vkládají nové § 38a až 38c, které znějí:

§ 38a

 

(1) Výrobce, dovozce nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neoznačí látku nebo přípravek podle § 22 odst. 1,

b)

neinformuje o nebezpečných vlastnostech podle § 22 odst. 2,

c)

neposkytne bezpečnostní list nebo nové závažné informace, ač je k tomu podle § 23 odst. 2 až 4 povinen, nebo

d)

uvede na trh nebo do oběhu vybranou nebezpečnou látku nebo vybraný nebezpečný přípravek, aniž by byly splněny požadavky podle § 26 odst. 1.

(2) Výrobce nebo dovozce se dále dopustí správního deliktu tím, že

a)

neklasifikuje látky nebo přípravky, nebo nedodrží postupy a podmínky podle § 3 až 7 a § 8 odst. 1 před jejich uvedením na trh nebo do oběhu,

b)

neopatří látku nebo přípravek obalem a uzávěrem podle § 19,

c)

neoznačí látku nebo přípravek podle § 20 až 21 nebo podle § 11 odst. 3 a nebo § 13 odst. 5,

d)

nevypracuje bezpečnostní list podle § 23 odst. 1,

e)

neuchovává doklady nebo je na vyžádání neposkytne podle § 19 odst. 4, § 20 odst. 10 nebo § 23 odst. 6,

f)

neposkytne ministerstvu informaci podle § 24 odst. 3 nebo § 25 odst. 3,

g)

poruší oznamovací povinnost nebo nevede evidenci podle § 28,

h)

uvede na trh látku aniž požádá o její registraci podle § 10 odst. 1 nebo § 15 odst. 1,

i)

neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 11 odst. 2 písm. c) a d) a odst. 4, § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 až 4, § 18 odst. 2, § 24 odst. 3 nebo § 25 odst. 3,

j)

uvede na trh látku před lhůtou uvedenou v § 10 odst. 7 nebo odst. 8 a nebo bez přiděleného referenčního čísla,

k)

nestáhne z trhu nebo oběhu neregistrovanou látku nebo přípravek, který neregistrovanou látku obsahuje, podle § 10 odst. 9,

l)

neoznámí Ministerstvu zdravotnictví překročení limitních množství a neprovede příslušné doplňující zkoušky nebo studie podle § 12 odst. 2 písm. a) až c),

m)

neposkytne Ministerstvu zdravotnictví výsledky zkoušek nebo studií podle § 12 odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3,

n)

neposkytne Ministerstvu zdravotnictví následné informace podle § 14 odst. 1,

o)

nevyžádá si od Ministerstva zdravotnictví informace podle § 15 odst. 3, nebo

p)

poruší oznamovací povinnost podle § 23 odst. 8.

(3) Dovozce se dále dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 14 odst. 2.

(4) Distributor se dále dopustí správního deliktu tím, že

a)

uvádí do oběhu látky nebo přípravky, jejichž obaly nejsou v souladu s § 19 odst. 7, nebo

b)

uvádí do oběhu látky nebo přípravky, jejichž označení není v souladu s § 20 odst. 11.

(5) První distributor se dále dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí klasifikaci nebo nezíská údaje podle § 3 odst. 1 věty druhé,

b)

nezajistí nové hodnocení podle § 7 odst. 4,

c)

neopatří látku nebo přípravek obalem a uzávěrem podle § 19,

d)

neuchovává doklady nebo je na vyžádání neposkytne podle § 19 odst. 4, § 20 odst. 10 nebo § 23 odst. 6,

e)

nezajistí označení látky nebo přípravku podle § 20 až 22,

f)

nezajistí vypracování bezpečnostního listu podle § 23 odst. 1, nebo

g)

poruší oznamovací povinnost podle § 23 odst. 8.

 

§ 38b

 

(1) Osoba, která provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků pro účely tohoto zákona, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nepoužije základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a přípravků při dodržení Zásad a zásad ochrany zvířat podle § 8 odst. 2 až 4,

b)

nemá osvědčení o dodržování Zásad podle § 9 odst. 1,

c)

nepotvrdí písemně při předkládání výsledků zkoušek, že zkoušky byly provedeny v souladu se Zásadami podle § 9 odst. 5, nebo

d)

neposkytne informaci o dodržování Zásad podle § 9 odst. 3.

(2) Osoba pověřená k podání žádosti o registraci podle § 10 odst. 6 se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 11 odst. 2 písm. c) a d) a odst. 4, § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 až 4, § 18 odst. 2 nebo § 24 odst. 3,

b)

neoznámí Ministerstvu zdravotnictví překročení limitních množství a neprovede příslušné doplňující zkoušky nebo studie podle § 12 odst. 2 písm. a) až c),

c)

neposkytne Ministerstvu zdravotnictví výsledky zkoušek nebo studií podle § 12 odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3,

d)

neposkytne Ministerstvu zdravotnictví následné informace podle § 14 odst. 1,

e)

nevyžádá si od Ministerstva zdravotnictví informace podle § 15 odst. 3, nebo

f)

neposkytne ministerstvu informaci podle § 24 odst. 3.

(3) Osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s předpisy Evropských společenství

a)

neoznámí ministerstvu včas vývoz látky uvedené v části 1 a výrobků obsahujících látky uvedené v částech 2 a 3 přílohy I Nařízení (ES) č. 304/2003 podle čl. 7.1 ve spojení s čl. 14.1 Nařízení (ES) č. 304/200330),

b)

neoznámí ministerstvu včas první vývoz látky podle čl. 7.1 Nařízení (ES) č. 304/200330),

c)

neinformuje ministerstvo včas o množství látky uvedené v příloze I Nařízení (ES) č. 304/2003 (ES) vyvezené během kalendářního roku podle čl. 9.1 Nařízení (ES) č. 304/200330),

d)

neinformuje ministerstvo včas o množství látky uvedené v příloze I Nařízení (ES) č. 304/2003 dovezené během kalendářního roku podle čl. 9.1 Nařízení (ES) č. 304/200330),

e)

neposkytne na žádost ministerstva nebo Evropské komise informace o látce podle čl. 9.2 Nařízení (ES) č. 304/200330),

f)

neposkytne na žádost Evropské komise informace podle čl. 10.3 Nařízení (ES) č. 304/200330),

g)

poruší při vývozu látky uvedené v částech 2 a 3 přílohy I Nařízení (ES) č. 304/2003 podmínky podle čl. 13.6 Nařízení (ES) č. 304/200330),

h)

vyveze látku později než 6 měsíců před ukončením její použitelnosti podle čl. 13.7 Nařízení (ES) č. 304/200330),

i)

nezabezpečí, aby při vývozu prostředku na ochranu rostlin štítek obsahoval specifické informace podle čl. 13.8 Nařízení (ES) č. 304/200330),

j)

nezajistí, aby vyvážený prostředek na ochranu rostlin splňoval požadavky na čistotu podle čl. 13.8 Nařízení (ES) č. 304/200330),

k)

vyveze látku nebo výrobek uvedené v příloze V Nařízení (ES) č. 304/2003 v rozporu s čl. 14.2 Nařízení (ES) č. 304/200330),

l)

při vývozu neopatří látku obalem a uzávěrem podle § 19, neoznačí látku podle § 20 až 22, nebo neposkytne bezpečnostní list podle § 23 v rozporu s čl. 16 Nařízení (ES) č. 304/200330),

m)

uvede na trh nebo do oběhu detergent nebo povrchově aktivní látku pro detergenty v rozporu s podmínkami, charakteristikami a mezními hodnotami stanovenými v čl. 3.1 Nařízení (ES) č. 648/200431a),

n)

neuchovává informace podle čl. 9.1 Nařízení (ES) č. 648/200431a),

o)

nezajistí správné provedení příslušných zkoušek při uvedení látky nebo přípravku, na něž se vztahuje Nařízení (ES) č. 648/2004, na trh nebo do oběhu podle čl. 9.2 Nařízení (ES) č. 648/200431a),

p)

nemá k dispozici dokumentaci podle čl. 9.2 Nařízení (ES) č. 648/200431a),

q)

nezpřístupní zdravotnickým pracovníkům datové listy složek přípravku, na nějž se vztahuje Nařízení (ES) č. 648/2004, uváděného na trh nebo do oběhu v rozporu s čl. 9.3 Nařízení (ES) č. 648/200431a),

r)

neoznačí detergent v souladu s požadavky čl. 11 Nařízení (ES) č. 648/200431a),

s)

vyrobí, uvede na trh nebo do oběhu, nebo používá látku uvedenou v příloze I Nařízení (ES) č. 850/2004 v rozporu s čl. 3.1 Nařízení (ES) č. 850/200431b), nebo

t)

vyrobí, uvede na trh nebo do oběhu, nebo používá látku uvedenou v příloze II Nařízení (ES) č. 850/2004 v rozporu s čl. 3.2 Nařízení (ES) č. 850/200431b).

 

§ 38c

 

Za správní delikty se uloží pokuta do

a)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 38a odst. 1 písm. b), § 38a odst. 2 písm. f), § 38b odst. 1 písm. d) a § 38b odst. 2 písm. f),

b)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 38a odst. 1 písm. a), § 38a odst. 2 písm. e) a g), § 38a odst. 5 písm. b) a d), § 38b odst. 1 písm. a) a c) a § 38b odst. 3 písm. b), h), i), j), n), p) a q),

c)

3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 38a odst. 1 písm. c), § 38a odst. 2 písm. b), c), d), n), o) a p), § 38a odst. 3, § 38a odst. 4, § 38a odst. 5 písm. c), e), f) a g), § 38b odst. 1 písm. b), § 38b odst. 2 písm. d) a e) a § 38b odst. 3 písm. a), c), d), e), f), l), o) a r),

d)

5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 38a odst. 1 písm. d), § 38a odst. 2 písm. a), h), i), j), k), l) a m), § 38a odst. 5 písm. a), § 38b odst. 2 písm. a), b) a c) a § 38b odst. 3 písm. g), k), m), s) a t).“.

66.

§ 39 zní:

§ 39

 

(1) Osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho škodlivým následkům pro zdraví nebo životní prostředí a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.“.

67.

Za § 39 se vkládají nové § 39a a 39b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 34a a 35 znějí:

§ 39a

 

(1) Správní delikty v prvním stupni projednává

a)

krajský úřad nebo inspekce, jde-li o správní delikty podle § 38a odst. 1, § 38a odst. 2 písm. a) až g), § 38a odst. 4, § 38a odst. 5 písm. a) až f), § 38b odst. 1, § 38b odst. 2 písm. f) a § 38b odst. 3,

b)

krajská hygienická stanice, jde-li o správní delikty podle § 38a odst. 2 písm. h) až p), § 38a odst. 3, § 38a odst. 5 písm. g) a § 38b odst. 2 písm. a) až e).

(2) Řízení o správním deliktu uvedeném v odstavci 1 písm. a) nebo nápravném opatření zahájí správní úřad, který zjistí porušení povinnosti jako první. O zahájení řízení se krajský úřad a inspekce navzájem informují. Pokud řízení o správním deliktu zahájí ve stejný den inspekce i krajský úřad, dokončí řízení krajský úřad a inspekce řízení zastaví.

(3) O odvolání proti rozhodnutí inspekce nebo krajského úřadu o správním deliktu rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí krajské hygienické stanice o správním deliktu rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví.

(4) Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Pokuty uložené krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje. Pokuty uložené krajskou hygienickou stanicí jsou příjmem státního rozpočtu. Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad. Pokuty uložené inspekcí nebo krajskou hygienickou stanicí vybírá a vymáhá příslušný celní úřad34a).

(5) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu35).

 

§ 39b

Pořádková pokuta

 

(1) Výrobci, dovozci nebo distributorovi, který maří nebo ztěžuje výkon kontrolní nebo dozorové činnosti krajského úřadu, inspekce nebo krajské hygienické stanice, může tento správní orgán uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč.

(2) Neumožní-li osoba, která provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků podle § 2 odst. 5, kontrolu dodržování Zásad nebo neumožní kontrolním orgánům vstup na pozemky, do objektů a pracovišť užívaných ke zkoušení, může ji krajský úřad nebo inspekce uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč.

(3) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebylo-li od protiprávního jednání, jímž byl mařen nebo ztěžován výkon kontrolní nebo dozorové činnosti, upuštěno ani po výzvě příslušného správního úřadu, popřípadě nebyly-li ve lhůtě stanovené správním úřadem odstraněny zjištěné nedostatky. Úhrn opakovaně uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.

(4) Odpovědnost osoby za porušení povinnosti, za které může být uložena pořádková pokuta, zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců od dne, kdy k tomuto porušení došlo.

(5) Pořádková pokuta uložená inspekcí je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Pořádková pokuta uložená krajským úřadem je příjmem rozpočtu kraje. Pořádková pokuta uložená krajskou hygienickou stanicí je příjmem státního rozpočtu.

__________

34a)

Přílohy č. 2 a 3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

35)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

68.

V § 41 se odstavec 5 zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 17, 18, 25, pokud jde o § 12 odst. 5, 28, 48, pokud jde o § 23 odst. 8, a bodu 55, pokud jde o § 32 odst. 1 písm. e), které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2005, a ustanovení bodu 53, pokud jde o § 31 odst. 1 písm. n), a bodu 65, pokud jde o § 38b odst. 3 písm. m) až r), které nabývají účinnosti dnem 8. října 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.