Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

361/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009

N(1.1.2006, 143/2001 Sb.): Ustanovení části první čl. I bodu 49, pokud jde o § 25a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

361

 

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže (čl. 1-4)

Čl. I

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 1 se slova „Předmět zákona“ nahrazují slovy „Úvodní ustanovení“.

 

2.

V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a Nařízení Rady (ES) o kontrole spojování podniků1b) (dále jen „Nařízení o fúzích“)“.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

__________

1b)

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b se včetně odkazu na poznámku pod čarou označuje jako poznámka pod čarou č. 1c.

 

3.

Za § 3 se vkládá nový § 4, který zní:

§ 4

Blokové výjimky

 

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 se nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle čl. 81 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 83 odst. 1 Smlouvy k provedení čl. 81 odst. 3 Smlouvy příslušnými nařízeními Komise nebo Rady (dále jen „komunitární blokové výjimky“).

(2) Úřad může povolit blokové výjimky i pro další druhy dohod, pokud je prokázáno, že narušení soutěže, ke kterému by bloková výjimka vedla, je převáženo výhodami pro jiné účastníky trhu, zejména pro spotřebitele.

(3) Úřad rozhodnutím jednotlivému soutěžiteli výhodu výjimky podle odstavce 1 nebo 2 odejme, pokud by v důsledku vývoje na trhu dohoda podléhající takové výjimce nesplňovala podmínky stanovené v § 3 odst. 4.“.

 

4.

V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „společný podíl účastníků dohody“ nahrazují slovy „podíl žádného z účastníků dohody“.

 

5.

V § 6 odst. 2 písm. a) se druhé slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , omezení nebo kontrole výroby nebo odbytu anebo“ a slova „nebo nákupních zdrojů“ se nahrazují slovy „ , nákupních zdrojů nebo zákazníků“.

 

6.

V § 6 odst. 2 písm. c) bodě 2 se za slova „zaměnitelného zboží“ vkládají slova „ , pokud společný podíl účastníků horizontální dohody nebo podíl některého z účastníků vertikální dohody přesahuje na relevantním trhu 5 %“.

 

7.

V § 11 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

 

8.

V § 12 odst. 1 se slovo „přeměnou“ nahrazuje slovem „fúzí“ a poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

 

9.

V § 12 odst. 2 se slovo „podstatné“ zrušuje, za slovo „smlouvou“ se vkládají slova „ , na základě dražby nebo jiným způsobem“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Částí podniku se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku.“.

 

10.

V 12 odst. 3 se slova „jeden podnik“ nahrazují slovy „jednoho soutěžitele“ a slova „jiný podnik“ se nahrazují slovy „jiného soutěžitele“.

 

11.

V § 12 odst. 3 písm. b) se slova „určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele“ nahrazují slovy „jiného soutěžitele kontrolovat“.

 

12.

V § 12 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě

a)

vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo

b)

práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

13.

V § 12 odst. 7 se slova „podle odstavce 2“ zrušují a ve větě druhé se slova „soutěžitelé, jejichž podnikání zahrnuje obchodování s cennými papíry“ nahrazují slovy „soutěžitelé, kteří jsou poskytovateli investičních služeb“.

 

14.

V § 12 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větou „Na návrh banky nebo soutěžitele, který je poskytovatelem investičních služeb, může Úřad dobu 1 roku prodloužit, pokud navrhovatel prokáže, že účelu, pro který nabyl účasti na jiném soutěžiteli, nemohlo být během této doby z objektivních důvodů dosaženo.“.

 

15.

V § 12 odst. 8 se slova „podle odstavce 2“ zrušují.

 

16.

V § 13 písm. b) bodě 1 se slovo „přeměny“ nahrazuje slovem „fúze“.

 

17.

V § 13 písm. b) bodě 3 se slova „jehož podnikem“ nahrazují slovem „nímž“ a v bodu 4 se slova „§ 12 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 5“.

 

18.

V § 15 odst. 2 se slova „podle § 12 odst. 1, 2 a 4“ nahrazují slovy „podle § 12 odst. 1, 2 a 5“, slovo „přeměnou“ se nahrazuje slovem „fúzí“, slovo „podstatnou“ se zrušuje a slova „jiný podnik“ se nahrazují slovy „jiného soutěžitele“.

 

19.

Nadpis § 16 zní: „Průběh řízení“.

 

20.

V § 16 odst. 2 větě první se slova „a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže“ nahrazují slovy „ale nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže“ a ve větě druhé za slova „vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže“ se vkládají slova „ , zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich“.

 

21.

V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

(4) Úřad může za podmínek stanovených Nařízením o fúzích13) požádat Komisi, aby řízení provedla a spojení posoudila sama. Do vydání rozhodnutí Komise, zda takové spojení sama posoudí, Úřad řízení přeruší. Pokud Komise rozhodne, že takové spojení sama posoudí, Úřad řízení zastaví.

__________

13)

Čl. 22 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

22.

V § 16 odst. 5 větě první se slova „ , v případě spojení, k němuž má dojít převzetím nabídky účastnických cenných papírů, do 2 měsíců od zahájení řízení“ zrušují, ve větě druhé se slova „těchto lhůtách“ nahrazují slovy „této lhůtě“ a slova „těchto lhůt“ se nahrazují slovy „této lhůty“.

 

23.

V § 16 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

24.

V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Rozhodnutí o povolení spojení se vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže, která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

25.

V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Úřad spojení nepovolí, pokud by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich. Pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.“.

 

26.

V § 17 odst. 4 větě čtvrté se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a na konci odstavce 4 se doplňují věty „Pokud účastníci řízení takové závazky nenavrhnou nebo pokud nejsou jimi navržené závazky k zachování účinné soutěže dostačující, může Úřad ve prospěch zachování účinné soutěže stanovit v rozhodnutí o povolení spojení podmínky a omezení účastníky nenavržené, jestliže s jejich převzetím soutěžitelé souhlasí. Pokud Úřad podmíní povolení spojení splněním závazků navržených soutěžiteli, může rozhodnutím stanovit podmínky a povinnosti nutné k zajištění splnění těchto závazků.“.

 

27.

V § 18 odstavec 1 zní:

(1) Před podáním návrhu na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, nesmí být spojení soutěžiteli uskutečňováno.“.

 

28.

V § 18 odstavec 2 zní:

(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na uskutečňování spojení, k němuž má dojít na základě veřejné nabídky převzetí účastnických cenných papírů nebo na základě sledu operací s kótovanými cennými papíry, v jejichž důsledku je kontrola nabyta od různých subjektů, za předpokladu, že byl neprodleně podán návrh na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 a že hlasovací práva spojená s těmito cennými papíry nejsou vykonávána; tím nejsou dotčena ustanovení odstavců 3 a 4.“.

 

29.

V § 18 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Úřad může v rozhodnutí o povolení výjimky stanovit podmínky a omezení ve prospěch zachování účinné soutěže.“.

 

30.

V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Pokud Úřad zjistí, že spojení bylo uskutečněno v rozporu s pravomocným rozhodnutím Úřadu, rozhodne o opatřeních nezbytných k obnově účinné soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem Úřad zejména uloží soutěžitelům povinnost prodat podíly, převést podnik nabytý spojením nebo jeho část, anebo povinnost zrušit smlouvu, na jejímž základě ke spojení došlo, případně provést jiná přiměřená opatření, která jsou nezbytná k obnově účinné soutěže na relevantním trhu. Úřad může takové rozhodnutí vydat i tehdy, pokud zjistí, že bylo uskutečněno spojení, aniž byl podán návrh na zahájení řízení podle § 15 odst. 1.“.

 

31.

V § 20a odst. 2 se slova „odepřít výhodu plynoucí z některého nařízení o výjimce ve smyslu čl. 81 odstavec 3 Smlouvy“ nahrazují slovy „rozhodnutím jednotlivému soutěžiteli výhodu komunitární blokové výjimky odejmout“.

 

32.

V § 20a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g), h) a i), která znějí:

g)

předkládat svá stanoviska k řízením, která Komise provádí podle Nařízení o fúzích,

h)

vydávat rozhodnutí v případech, kdy nařízení Evropských společenství, přijatá v souladu s články 83 až 86 Smlouvy, opravňují Úřad k přijetí rozhodnutí,

i)

přijímat opatření k nápravě, jejichž podmínky a podrobnosti určila Komise a kdy zmocnila členský stát k přijetí potřebného opatření k nápravě podle článku 85 odst. 2 Smlouvy.“.

 

33.

V § 20a odst. 4 písm. a) se za slovo „Nařízením“ vkládají slova „a Nařízením o fúzích“.

 

34.

V § 20a odst. 4 písm. b) se za slova „šetření“ vkládají slova „podle Nařízení nebo podle Nařízení o fúzích“.

 

35.

V § 20a odst. 4 písm. d) se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

 

36.

V § 20a odst. 4 písm. e) se na konci doplňují slova „do Poradního výboru pro spojení a do Poradního výboru pro otázky státní podpory,“.

 

37.

V 20a se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 14a až 14d zní:

(5) Při postupu podle Nařízení o fúzích je Úřad oprávněn

a)

vyjádřit se k návrhu na postoupení případu před jeho oznámením14a),

b)

požádat Komisi o postoupení případu14b),

c)

za podmínek stanovených Nařízením o fúzích14c) požádat Komisi o posouzení případu,

d)

rozhodnout o případu postoupeném Komisí14d).

__________

14a)

Čl. 4 odst. 4 a 5 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.

14b)

Čl. 9 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.

14c)

Čl. 22 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.

14d)

Čl. 9 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 14a se označuje jako poznámka pod čarou č. 14e.

 

38.

V § 21 odstavec 1 zní:

(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno a rozhodnuto.“.

 

39.

V § 21 odstavec 4 zní:

(4) Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy k prokázání jimi tvrzených skutečností v souladu s bezprostředně závazným právním předpisem Evropských společenství14e). Pokud účastník řízení navrhne závazky podle § 17 odst. 4, je povinen označit důkazy k prokázání, že splnění těchto závazků je dostatečné k zachování účinné soutěže; před uskutečněním spojení musí označit důkazy potřebné k prokázání, že tyto závazky, případně podmínky a povinnosti uložené Úřadem podle § 17 odst. 4 byly splněny. Účastník řízení je povinen označit rovněž důkazy potřebné k prokázání splnění povinností uložených Úřadem podle § 18 odst. 5.“.

 

40.

V § 21 odst. 5 se za větu třetí vkládá věta „K zajištění účelu šetření mohou zaměstnanci Úřadu obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky, obchodní knihy a jiné obchodní záznamy v nich se nacházející zapečetit na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření.“.

 

41.

V § 21 odst. 7 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

 

42.

V § 21 odst. 9 větě první se slovo „nebo“ zrušuje.

 

43.

V § 21a odst. 2 se slova „nebo čl. 22 odst. 1 nebo 2 Nařízení“ nahrazují slovy „ , čl. 22 odst. 1 nebo 2 Nařízení nebo čl. 12 odst. 1 Nařízení o fúzích“.

 

44.

V § 21a odst. 4 se slova „Úřad řízení až do rozhodnutí takového soutěžního úřadu přeruší nebo řízení zastaví“ nahrazují slovy „může Úřad řízení zastavit nebo až do rozhodnutí takového soutěžního úřadu přerušit“.

 

45.

V § 22 odst. 1 písm. a) se za slova „300 000 Kč“ vkládají slova „nebo do výše 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období“.

 

46.

V § 22 odst. 1 písm. a) se za slova „podle tohoto zákona“ vkládají slova „anebo pokud byla porušena pečeť umístěná podle § 21 odst. 5“.

 

47.

V § 22 odst. 2 se slova „ukončený kalendářní rok“ nahrazují slovy „ukončené účetní období“ a slova „závazky uznané“ se nahrazují slovy „opatření uložená“ a za slova „§ 11 odst. 3“ se vkládají slova „anebo podle § 18 odst. 5“.

 

48.

V § 22 odst. 3 se slova „nesplnění vykonatelného rozhodnutí“ nahrazují slovy „jednání v rozporu s vykonatelným rozhodnutím.

 

49.

V § 25a se na konci tečka nahrazuje čárkou, odkaz na poznámku pod čarou č. 18 se zrušuje a doplňují se slova, která včetně poznámek pod čarou č. 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f a 18g znějí: „s výjimkou ustanovení o řešení rozporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a správními orgány, které jsou dotčenými orgány, týkajících se řešení otázky, která je předmětem rozhodování18), ustanovení o tom, komu lze uložit pořádkovou pokutu a do jaké výše ji lze uložit18a), ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí v neprospěch odvolatele18b), ustanovení o lhůtách pro vydání rozhodnutí18c), dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu, ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu18d) a dále ustanovení o účastnících řízení18e) a ustanovení o postupu při pochybnostech, zda je někdo účastníkem řízení18f); ustanovení správního řádu o účastnících řízení podle zvláštního zákona18g) se však použijí.

__________

18)

§ 136 odst. 6 správního řádu.

18a)

§ 62 odst. 1 a 2 správního řádu.

18b)

§ 90 odst. 3 správního řádu.

18c)

§ 71 správního řádu.

18d)

§ 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

18e)

§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu.

18f)

§ 28 správního řádu.

18g)

§ 27 odst. 3 správního řádu.“.

 

50.

§ 26 zní:

§ 26

 

Úřad stanoví vyhláškou obsah a formu návrhu na povolení spojení podle § 15 odst. 3.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud byl Úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na zahájení řízení podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve věci návrhu na spojení s komunitární dimenzí1, a to již bylo do tohoto dne oznámeno Komisi2, Úřad řízení v této věci zastaví, popřípadě je nezahájí.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod.

2.

Vyhláška č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji.

3.

Vyhláška č. 200/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií.

4.

Vyhláška č. 201/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o specializaci.

5.

Vyhláška č. 202/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví.

6.

Vyhláška č. 203/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času.

7.

Vyhláška č. 205/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy.

8.

Vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel.

9.

Vyhláška č. 245/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel.

Čl. IV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), se mění takto:

1.

V § 10 odst. 1 písm. n) se slovo „účinné“ nahrazuje slovem „účelné“.

 

2.

V § 26 odst. 5 se za slova „podle odstavce 3,“ vkládají slova „obecné podmínky pro vykonání zkoušky,“.

 

3.

V § 27 odst. 2 větě druhé se slova „jsou součástí státních finančních aktiv,“ zrušují.

 

4.

V § 34 odst. 2 se za slovo „Geografickým“ vkládá slovo „telefonním“ a za slovo „bodu“ se vkládají slova „veřejné telefonní“.

 

5.

V § 34 odst. 3 se za slovo „Negeografickým“ vkládá slovo „telefonním“ a za slovo „mobilních“ se vkládá slovo „telefonních“.

 

6.

V § 38 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: „Pro výpočet ztráty a její úhradu se použijí ustanovení § 48 a § 49 odst. 1 a 11 obdobně.“.

 

7.

V § 41 odst. 1 a 4 se slova „§ 96“ nahrazují slovy „§ 95 a 96“.

 

8.

V § 41 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Na základě smlouvy lze v seznamu uveřejnit i další údaje účastníka.“.

 

9.

V § 48 odst. 3 větě první se slova „a 3“ zrušují.

 

10.

V § 54 odst. 2 se slova „veřejně dostupných služeb elektronických komunikací“ nahrazují slovy „veřejně dostupné telefonní služby“.

 

11.

V § 73 odst. 4 se slova „telekomunikační sítě“ nahrazují slovy „komunikační sítě“.

 

12.

V § 83 odst. 8 větě třetí za slovo „Radou“ a větě čtvrté za slovo „Rada“ se vkládají slova „pro rozhlasové a televizní vysílání“.

 

13.

V § 94 se vkládá nadpis paragrafu, který zní: „Přesměrování volání“.

 

14.

V § 99 odst. 1 větě první se slova „písm. c) a d)“ nahrazují slovy „písm. d) a e)“.

 

15.

V § 100 odst. 5 poslední věta zní: „V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení.“.

 

16.

V § 101 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „zemních prací a terénních úprav.“.

 

17.

V § 104 se doplňuje odstavec 16, který zní:

(16) Stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení sítě elektronických komunikací nese vlastník tohoto vedení.“.

 

18.

V § 107 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 46a zní:

(11) Členové Rady a její předseda jsou odměňováni podle zvláštního právního předpisu46a).

__________

46a)

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

19.

V § 118 odst. 1 písm. j) se slova „§ 96 odst. 1, 2, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „§ 95 odst. 1 nebo 2 anebo § 96 odst. 2 nebo 3“.

 

20.

V § 118 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až t) se označují jako písmena i) až s).

 

21.

V § 118 odst. 6 písm. b) se slova „ohrozí poskytování dílčích služeb neplněním hodnot“ nahrazují slovy „překročí mezní hodnoty“.

 

22.

V § 118 odst. 11 se slova „písm. a) až m)“ nahrazují slovy „písm. a) až l)“.

 

23.

V § 118 odst. 12 se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. m)“.

 

24.

V § 118 odst. 13 se slova „písm. o) až t)“ nahrazují slovy „písm. n) až s)“.

 

25.

V § 121 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. „22)“ nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. „21)“.

 

26.

V § 122 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 48a zní:

(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, postupuje se v řízení u Úřadu podle správního řádu. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu48a) se nepoužije. Pro účely složení rozkladové komise se členové Rady Úřadu, s výjimkou jejího předsedy, nepovažují za zaměstnance ústředního správního úřadu.

__________

48a)

§ 152 odst. 5 správního řádu.“.

 

27.

V § 122 odst. 8 se za slovo „odvolání“ vkládají slova „nebo rozkladu“.

 

28.

V § 122 odst. 9 se slova „§ 114 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 114 odst. 2“.

 

29.

V § 123 odst. 1 větě první se za slovo „odvolání“ vkládají slova „nebo rozklad“ a ve větě druhé se slovo „odvolání“ nahrazuje slovem „rozkladu“.

 

30.

V § 136 odst. 10 se slovo „veřejné“ zrušuje.

 

31.

V § 136 odst. 11 větě poslední se za slova „rádiových kmitočtů“ vkládají slova „nebo oprávnění k využívání čísel“. Za poslední větu se doplňuje věta, která zní: „Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu vydaná podle dosavadních právních předpisů se považují za individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů operátorů třídy A.“.

 

32.

§ 136 odstavec 15 zní:

(15) Platnost průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, s výjimkou průkazů pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu, vydaných podle dosavadních právních předpisů se nemění. Průkazy zvláštní způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu vydané podle dosavadních právních předpisů (dále jen „průkaz radioamatéra“) pozbývají platnosti dnem 30. dubna 2007. Úřad v této lhůtě vymění průkaz radioamatéra na základě žádosti držitele takového průkazu za průkaz odborné způsobilosti HAREC.“.

 

33.

V § 136 odst. 17 se slovo „koncesovanou“ nahrazuje slovem „vázanou“.

 

34.

V § 136 odst. 19 se slova „v § 96“ nahrazují slovy „v § 95“.

 

35.

V § 143 odst. 1 se za slova „účinnosti tohoto zákona“ vkládají slova „v rozsahu a za podmínek dle dosavadních právních předpisů. Povinnost poskytovat univerzální službu trvá až“.

 

36.

V § 149 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na členy Rady ustanovení zákoníku práce, a to až do dne nabytí účinnosti služebního zákona.“.

 

37.

Poznámka pod čarou č. 40 zní:

__________

40)

Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

1.

V příloze zákona Sazebník část VIII položky 108 až 112 znějí:

Položka 108

1.

Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu

 

a)

radiotelefonních, radiotelegrafních nebo jiných vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí

 

 

 

 

– radiotelefonních

400,-

 

 

– radiotelegrafních

600,-

 

 

– jiných vysílacích rádiových zařízení

400,-

 

b)

radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé a námořní pohyblivé služby a radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách

 

 

 

 

– radiotelefonních

300,-

 

 

– radiotelegrafních

400,-

 

c)

radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln

 

 

 

 

– radiotelefonních

300,-

 

 

– radiotelegrafních

400,-

 

d)

vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu

400,-

2.

Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti uvedeného v bodě 1

 

200,-

 

Položka 109

a)

Vydání osvědčení o oznámení komunkační činnosti

1 000,-

b)

Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů

500,-

 

Položka 110

a)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé

200,-

b)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

10 000,-

c)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění 4 % z této částky, nejméně

200,-

d)

Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích

100,-

 

Poznámka

Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.

 

 

 

Položka 111

a)

Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel

5 000,-

b)

Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel

500,-

 

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

 

 

 

Položka 112

a)

Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

 

 

– pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba)

7 000,-

 

– pro pevnou službu

5 000,-

 

– pro amatérskou radiokomunikační službu

500,-

 

– pro ostatní radiokomunikační služby

3 000,-

b)

Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

 

 

– pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba)

500,-

 

– pro pevnou službu

500,-

 

– pro amatérskou radiokomunikační službu

200,-

 

– pro ostatní radiokomunikační služby

500,-

 

Poznámka

 

 

 

Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).“.

 

 

 

2.

V příloze zákona Sazebník část VIII se položky 113 a 114 zrušují.

 

3.

V rejstříku k Sazebníku název části VIII zní:

Poplatky v elektronických komunikacích“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 236/1995 Sb. , o platu a dalších

náležitostech spojených s výkonem funkce

představitelů státní moci a některých státních

orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písm. f) se na konci textu doplňují slova „a člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu“.

 

2.

V § 27a se číslo „1,424“ nahrazuje číslem „1,52“.

 

3.

V § 27b se číslo „1,932“ nahrazuje číslem „2,06“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 54/1956 Sb. , o nemocenském

pojištění zaměstnanců (čl. 8)

Čl. VIII

zrušena

 

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném

zdravotním pojištění a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů (čl. 9)

Čl. IX

V § 5 písm. a) bodu 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., se za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém

pojištění (čl. 10)

Čl. X

V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících

zákonů (rozpočtová pravidla) (čl. 11)

Čl. XI

V § 36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., v odstavci 3 se věta „Součástí státních finančních aktiv je rovněž radiokomunikační účet zřízený podle zvláštního právního předpisu.“ zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 12)

Čl. XII

V § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se v bodu 8 za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:

1.

t)

členů Rady Českého telekomunikačního úřadu provádí Český telekomunikační úřad.“.

2.

V § 36 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

za)

členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 14)

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2005, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 49, pokud jde o § 25a, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.Poznámky pod čarou:

Čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.

Čl. 4 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.

Poznámky pod čarou:
1

Čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.

2

Čl. 4 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.