Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

428/2005 Sb. znění účinné od 1. 9. 2007
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 170/2007 Sb.

1.9.2007

428

 

ZÁKON

ze dne 23. září 2005,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České

republiky (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 5 písm. a) bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

4.

doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění, které uhradí náklady léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem nemocného do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR (dále jen „doklad o cestovním zdravotním pojištění“) po dobu pobytu na území; doklad o cestovním zdravotním pojištění je cizinec povinen předložit i v případě, kdy pojištění podle zvláštního právního předpisu5) nebude zajištěno ke dni vstupu cizince na území,

__________

5)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 6 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo je na území předáván podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství“.

 

3.

V § 6 odst. 7 se za slovo „předloží“ vkládají slova „vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo“.

 

4.

V § 6 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění se na cizince nevztahuje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5), pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem. Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který si nemohl z objektivních důvodů zajistit takové pojištění na území státu svého pobytu, nebo od cizince podle § 42b odst. 2; v takovém případě je cizinec povinen pojištění sjednat bez zbytečného odkladu za pobytu na území, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území. Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se dále nevyžaduje, pokud zastupitelský úřad od jeho vyžádání při udělení diplomatického nebo zvláštního víza upustil nebo vstupuje-li cizinec na území v zájmu České republiky.“.

 

5.

V § 9 odst. 1 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

6.

V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie1a)“.

 

7.

V § 9 odst. 2 písm. c) se slova „bodu 5“ nahrazují slovy „bodu 4 nebo 5“.

 

8.

V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Policie může odepřít cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, vstup na území z důvodu podle odstavce 1 písm. a) až j) a písm. l) až o) a odstavce 2 písm. b).“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

9.

V § 14 větě první se slova „sestávající ze dvou shodných dílů obsahujících“ nahrazují slovem „obsahující“ a věta třetí se zrušuje.

 

10.

V § 15 písmeno d) zní:

d)

spojené s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území.“.

 

11.

V § 15a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

rodič, jde-li o občana Evropské unie1a) mladšího 21 let,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

12.

V § 18 písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

a)

stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských společenství6a) a není-li v souladu s tímto právním předpisem mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády [§ 181 písm. a)] stanoveno jinak,

b)

stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství6a) mezinárodní smlouva nebo vláda svým nařízením [§ 181 písm. b)],

__________

6a)

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění.“.

 

13.

V § 18 písm. d) bodě 4 se slovo „anebo“ zrušuje.

 

14.

V § 18 písm. d) bodě 5 se slova „podle § 108 odst. 1 písm. h),7b)“ nahrazují slovy „vydaném školou na jednotném formuláři7b), v němž se uvede totožnost žáků, účel a délka jejich pobytu anebo průjezdu, nebo“.

 

15.

V § 18 písm. d) se doplňuje bod 6, který zní:

6.

držitelem povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu na území jiného smluvního státu a doba pobytu na území nepřekročí dobu podle § 22 odst. 4,“.

 

16.

V § 19 odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

 

17.

V § 23 odstavec 2 zní:

(2) Při podání žádosti podle § 22 odst. 5 je cizinec povinen dále prokázat důvody, na jejichž základě žádá o udělení víza na hraničním přechodu. Je-li důvodem žádosti neuskutečněné přistání letadla na území, cizinec k žádosti nepředkládá doklad o cestovním zdravotním pojištění a fotografii.“.

 

18.

V § 24 odstavec 4 zní:

(4) Cizinec, který je uveden v právním předpise vydaném podle § 182 odst. 1 písm. b), může v tranzitním prostoru mezinárodního letiště pobývat pouze na základě uděleného letištního víza.“.

 

19.

V § 26 odst. 2 se slova „1 rok“ nahrazují slovy „2 roky“.

 

20.

V § 27 odst. 2 větě první se slova „opravňující k výkonu zaměstnání do 90 dnů“ zrušují.

 

21.

V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Před vyznačením víza k pobytu do 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9. Žádá-li cizinec o udělení tohoto víza jako víza vícenásobného, je dále povinen k žádosti připojit čestné prohlášení, že ke každému dalšímu pobytu na území bude mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

22.

§ 28 zní:

§ 28

 

Při podání žádosti podle § 26 odst. 5 je cizinec povinen předložit cestovní doklad, doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a prokázat důvody, na jejichž základě žádá o udělení víza na hraničním přechodu. Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevztahuje na případy uvedené v § 6 odst. 9. Cizinec je dále na požádání povinen prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), prokázat zajištění nákladů spojených s vycestováním z území (§ 12) a předložit fotografie.“.

 

23.

V § 29 odst. 3 se za slova „doklad o“ vkládá slovo „cestovním“.

 

24.

V § 29a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

(1) Česká republika udělí průjezdní vízum, letištní vízum nebo vízum k pobytu do 90 dnů jako jednotné schengenské vízum, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

cizinec není zařazen do informačního systému smluvních států,

b)

není důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm narušit veřejný pořádek, anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států,

c)

Česká republika je cílem jeho cesty, nebo v případě průjezdu územím smluvních států je prvním smluvním státem, do kterého na toto vízum vstoupí,

d)

cestovní doklad, do něhož má být vízum vyznačeno, opravňuje ke vstupu do všech smluvních států, a

e)

cizinec předloží náležitosti k udělení požadovaného druhu víza (§ 23, 25 a § 27 odst. 1 a 2); jde-li o udělení víza podle § 26, předloží také doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění8a), z něhož lze uhradit náklady v rozsahu podle § 5 písm. a) bodu 4 po dobu pobytu na území všech smluvních států a má-li být vízum uděleno jako vícenásobné, cizinec dále předloží čestné prohlášení, že ke každému dalšímu pobytu na území smluvních států bude mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění.

__________

8a)

Rozhodnutí Rady 2004/17/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění část V bod 1.4 Společné konzulární instrukce a část I bod 4.1.2 Společné příručky, s ohledem na zařazení požadavku na doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění mezi doklady pro udělení jednotného vstupního víza.“.

 

25.

V § 29a odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8b zní:

(3) Nejsou-li podmínky podle odstavce 1 splněny, může Česká republika v souladu s mezinárodními úmluvami o odstraňování kontrol na společných hranicích a předpisy, vydanými na jejich základě8b), omezit územní platnost jednotného schengenského víza. Orgán, který takové vízum udělil, oznámí tuto skutečnost ostatním smluvním státům.

__________

8b)

Úmluva k provedení Schengenské dohody podepsané dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

Rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com (99)13 ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce.

Rozhodnutí Rady 2004/17/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění část V bod 1.4 Společné konzulární instrukce a část I bod 4.1.2 Společné příručky, s ohledem na zařazení požadavku na doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění mezi doklady pro udělení jednotného vstupního víza.“.

 

26.

V § 29a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

27.

V § 30 odst. 2 se za slova „povolení k pobytu“ vkládají slova „ , povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo zvláštního pobytového povolení, jde-li o rodinného příslušníka, který není občanem Evropské unie1a),“.

 

28.

V § 30 odst. 4 větě první se za slovo „převzetí“ vkládají slova „povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo“ a za slova „pracovních dnů,“ se vkládají slova „vízum za účelem převzetí zvláštního pobytového povolení, jde-li o rodinného příslušníka, který není občanem Evropské unie1a), a“.

 

29.

V § 30 odst. 4 větě druhé se za slovo „převzetí“ vkládají slova „povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, zvláštního pobytového povolení anebo“.

 

30.

V § 30 odst. 4 větě třetí se za slovo „převzetí“ vkládají slova „povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, zvláštního pobytového povolení anebo“.

 

31.

V § 31 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8c zní:

(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a), d), e) a f). Dále je cizinec povinen předložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce o takové povolení požádal. Povolení k zaměstnání nemusí cizinec předkládat a číslo jednací žádosti o jeho vydání uvádět, není-li povolení k zaměstnání podle zvláštního právního předpisu8c) podmínkou výkonu zaměstnání.

__________

8c)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

32.

V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9.“.

 

33.

§ 32 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje.

 

34.

§ 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

§ 33

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem

strpění pobytu na území

 

(1) Policie udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území cizinci,

a)

kterému ve vycestování z území brání překážka na jeho vůli nezávislá,

b)

jehož vycestování není možné (§ 179),

c)

který je svědkem nebo poškozeným v trestním řízení a jeho účast na řízení je nezbytná,

d)

jehož žalobě nebo kasační stížnosti ve věci dočasné ochrany byl přiznán odkladný účinek rozhodnutím soudu9),

e)

který v době platnosti oprávnění k pobytu požádal na území o vydání povolení k pobytu podle § 69 odst. 2, pokud o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu cizince na území, nebo

f)

který podal žalobu proti rozhodnutí ministerstva, jímž byla jeho žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná z některého z důvodů uvedených v § 16 písm. a) až h) a j) zákona o azylu2) a současně podal návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby.

(2) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území se podává na území policii.

(3) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území vyznačuje do cestovního dokladu policie.

(4) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území policie stanoví na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 1 roku.

(5) Cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle odstavce 1 písm. a), je povinen na požádání policie prokázat, že překážka vycestování z území trvá; brání-li tomuto prokázání překážka na vůli cizince nezávislá, lze prokázání nahradit čestným prohlášením.

__________

9)

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

35.

V § 34 písm. b) se text „§ 32 odst. 2 písm. a) nebo c)“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1 písm. a), d) nebo f)“.

 

36.

V § 34 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

doklad potvrzující existenci důvodu podle § 33 odst. 1 písm. c),

e)

doklad o cestovním zdravotním pojištění, jde-li o cizince podle § 33 odst. 1 písm. e).“.

 

37.

V § 35 odstavec 2 zní:

(2) K žádosti o prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) až e) a na požádání náležitost podle § 31 odst. 4 písm. b). K žádosti o prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání, náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e) a na požádání náležitost podle § 31 odst. 4 písm. b). Dále je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území. Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud úhradu nákladů zdravotní péče prokáže jiným způsobem. Cizinec je dále povinen na žádost policie předložit v případě změny podoby i fotografie.“.

 

38.

V § 36 odst. 1 se text „písm. a) a b)“ nahrazuje textem „písm. a), b), d) a e)“.

 

39.

V § 37 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

f)

jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,

__________

9a)

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí.“.

 

40.

V § 38 odst. 1 se text „§ 32 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1“.

 

41.

V § 38 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Policie zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného z důvodu podle § 33 odst. 1 písm. f), rozhodne-li soud, že se žalobě odkladný účinek nepřiznává anebo se žaloba zamítá, nebo nabude-li právní moci rozsudek soudu, kterým se ruší rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu2).“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

42.

V § 40 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; před vyznačením víza je cizinec povinen na požádání předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9“.

 

43.

V § 40 odstavec 4 zní:

(4) Diplomatické vízum a zvláštní vízum uděluje zastupitelský úřad.“.

 

44.

V § 40 se odstavec 5 zrušuje.

 

45.

V § 42 odst. 1 se slova „ , s výjimkou případů uvedených v § 32 odst. 1,“ zrušují.

 

46.

Za § 42 se vkládají nové § 42a a 42b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9b a 9c znějí:

§ 42a

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem

společného soužití rodiny na území

 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území9b) (dále jen „společné soužití rodiny“) je oprávněn podat cizinec, který je

a)

manželem cizince s povoleným pobytem,

b)

nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem,

c)

nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem,

d)

nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území,

e)

rodičem nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2); nemá-li tento nezletilý cizinec rodiče, je oprávněn žádost podat jiný jeho přímý příbuzný ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, je žádost oprávněn podat poručník nezletilého cizince,

f)

osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území.

(2) Cizinec podle odstavce 1, kterému byl na území povolen pobyt nebo udělen azyl, se pro účely tohoto zákona považuje za nositele oprávnění ke sloučení rodiny.

(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podává cizinec na zastupitelském úřadu.

(4) V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může cizinec žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na území policii.

(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se cizinci udělí, jestliže

a)

cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku 20 let,

b)

manželu, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2), pokud manželství vzniklo před jeho vstupem na území,

c)

nezletilému cizinci, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2),

d)

jde o cizince podle odstavce 1 písm. d) nebo f).

(6) V případě polygamního manželství nelze povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny vydat cizinci, jehož manžel je nositelem oprávnění ke sloučení rodiny a již na území s jinou manželkou pobývá.

 

§ 42b

Náležitosti k žádosti o vydání povolení

k dlouhodobému pobytu za účelem společného

soužití rodiny

 

(1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit

a)

náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d), e) a f),

b)

doklad potvrzující příbuzenský vztah; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2), lze příbuzenský vztah prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné,

c)

souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem,

d)

doklad prokazující, že úhrnný příjem rodiny po sloučení bude dostatečný k zajištění výživy a ostatních základních potřeb všech jejích členů a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9c).

(2) Byla-li žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2), podána ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu, je cizinec povinen k žádosti předložit pouze cestovní doklad a fotografie a prokázat příbuzenský vztah způsobem podle odstavce 1 písm. b).

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec na požádání dále povinen přiložit doklady uvedené v § 31 odst. 4.

(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9.

__________

9b)

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.

9c)

§ 3 odst. 2 a 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

Nařízení vlády č. 664/2004 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.“.

 

47.

V § 43 se text „(§ 32 odst. 2)“ nahrazuje textem „podle § 33 nebo zvláštního právního předpisu2)“.

 

48.

V § 44 odst. 1 se za text „§ 42“ vkládá text „ , 42a“.

 

49.

V § 44 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na žádost podanou na zastupitelském úřadu, je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území dostavit se osobně na policii k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Rozhodnutí, kterým byl cizinci povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, nabývá právní moci dnem jeho převzetí.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

50.

V § 44 odstavce 5 až 7 znějí:

(5) Povolení k dlouhodobému pobytu policie vydává s dobou platnosti

a)

potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území kratší než 1 rok,

b)

1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok,

c)

odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu (§ 44 odst. 1), který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, nejméně však na 1 rok,

d)

2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny vydáno povolení k pobytu,

e)

odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání, nebo

f)

2 roky v ostatních případech.

(6) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, nejdéle však na dobu stanovenou v odstavci 5; v případě podle odstavce 5 písm. c) na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 1, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, a v případě podle odstavce 5 písm. d) na dobu 5 let.

(7) Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se § 35 odst. 2 a 3, § 36, § 46 odst. 3 a § 47 vztahují obdobně.“.

 

51.

V § 44 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud úhradu nákladů zdravotní péče prokáže jiným způsobem. Jestliže byl nositeli oprávnění ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předložit pouze cestovní doklad. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny nelze prodloužit, pokud policie shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení (§ 46a).“.

 

52.

V § 45 se text „§ 32 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1“.

 

53.

V § 45 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 6, které znějí:

(2) Cizinec starší 18 let s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny je oprávněn po 5 letech pobytu na území požádat policii o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

(3) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny, který je pozůstalou osobou po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, je oprávněn požádat policii o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, jestliže

a)

ke dni úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny pobýval na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; podmínka nepřetržitého pobytu neplatí, pokud cizinec v důsledku uzavření sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky, nebo

b)

k úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

(4) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny je oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v případě rozvodu s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, pobýval-li ke dni rozvodu na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let a manželství trvalo nejméně 5 let; podmínka nepřetržitého pobytu a doby trvání manželství neplatí, pokud tento cizinec v důsledku uzavření sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky.

(5) K žádosti podle odstavce 3 nebo 4 je cizinec povinen předložit

a)

cestovní doklad,

b)

doklad potvrzující splnění podmínky podle odstavce 3 nebo 4,

c)

doklad o zajištění ubytování na území,

d)

doklad podle § 42b odst. 1 písm. d) nebo povolení k zaměstnání,

e)

doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, je-li cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5), nebo prokáže-li úhradu nákladů zdravotní péče jiným způsobem,

f)

výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti (§ 174); to neplatí v případě cizince mladšího 15 let,

g)

fotografie.

(6) Oprávnění podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu podle odstavce 3 nebo 4 zaniká uplynutím 1 roku ode dne, kdy tento důvod nastal.“.

 

54.

V § 46 odst. 1 se text „písm. a) až d) a f), § 31 odst. 2“ zrušuje.

 

55.

V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení § 55 odst. 1 a § 62 odst. 1 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů platí obdobně i pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.“.

 

56.

V § 46 odst. 2 se text „§ 32 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1“.

 

57.

V § 46 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny platí obdobně § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g), h) a § 56 odst. 2 písm. a)“.

 

58.

V § 46 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 9d znějí:

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání a náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) až f).

(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je cizinec povinen dále předložit potvrzení finančního úřadu České republiky o stavu jeho daňových nedoplatků a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti včetně penále; splatným nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu9d) jeho splácení ve splátkách. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem České republiky nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost.

__________

9d)

§ 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb.“.

 

59.

Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně nadpisu zní:

§ 46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu

za účelem společného soužití rodiny

 

(1) Na žádost cizince policie platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny zruší.

(2) Policie dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jestliže

a)

cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

b)

jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,

c)

cizinec při pobytové kontrole neprokáže schopnost uhradit náklady zdravotní péče a neprokáže ji ani ve lhůtě stanovené policií,

d)

bylo zjištěno, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území ohrozit bezpečnost České republiky nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

e)

cizinec přestal splňovat podmínky prokazované podle § 42b odst. 1 písm. c) nebo d),

f)

zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny jsou padělané nebo pozměněné,

g)

cizinec nemá na území zajištěno ubytování,

h)

cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

i)

cizinec neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno,

j)

zjistí, že cizinec uzavřel manželství s cílem získat toto povolení; to neplatí, pokud se v manželství narodilo dítě nebo bylo v době trvání manželství dítě nezrušitelně osvojeno, nebo

k)

požádal nositel oprávnění ke sloučení rodiny o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu nebo mu bylo toto povolení zrušeno,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

(3) Policie v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.“.

 

60.

V § 48 se za text „§ 33“ vkládá text „odst. 1 písm. a) až d)“ a za slova „právního předpisu,3a)“ se vkládají slova „(dále jen „cizinec požívající dočasné ochrany“)“.

 

61.

V § 50 odst. 1 se slova „po rozhodnutí o ukončení poskytování dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a)“ nahrazují slovy „po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a)“.

 

62.

V § 50 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

 

63.

V § 50 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

 

64.

V § 51 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Vízum se považuje za udělené jeho vyznačením.“.

 

65.

V § 52 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

požadováno, aby žádost o udělení víza byla podána na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen trvalý či dlouhodobý pobyt.“.

 

66.

V § 56 odst. 1 se text „§ 32 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1“.

 

67.

V § 56 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

cizinec v žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání uvede pouze číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce o takové povolení požádal a úřad práce toto povolení nevydá,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

 

68.

V § 56 odst. 1 se na konci písmene g) slovo „anebo“ zrušuje, v písmenu h) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i)

před vyznačením víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, nejde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9, nebo

j)

pobyt cizince na území není v zahraničněpolitickém zájmu České republiky nebo je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území.“.

 

69.

V § 56 odst. 2 se text „§ 32 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1“.

 

70.

V § 57 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud cizinec před vyznačením víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění a vízum mu z tohoto důvodu nebude uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost oznámí policii; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9.“.

 

71.

V § 60 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pokud o žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33 odst. 1 písm. e) nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu cizince na území, považuje se jeho další pobyt na území za pobyt na toto vízum, a to až do rozhodnutí o žádosti.“.

 

72.

V § 62 odst. 2 se za slova „povolení k pobytu“ vkládají slova „ , povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny“.

 

73.

V § 65 odst. 1 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

74.

V § 65 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

který o vydání tohoto povolení žádá z humanitárních nebo jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména

1.

je-li manželem azylanta a manželství vzniklo před vstupem azylanta na území,

2.

je-li nezletilým dítětem azylanta nebo dítětem, které je závislé na péči azylanta, pokud nepožádá o udělení azylu, nebo

3.

byl-li v minulosti státním občanem České republiky,“.

 

75.

V § 69 odst. 2 písm. a) se body 1 a 2 zrušují.

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 1 až 3.

 

76.

V § 69 odst. 2 písm. a) bodě 3 se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. b)“.

 

77.

V § 69 odst. 2 písm. b) bodě 1 se text „písm. b)“ nahrazuje textem „písm. a)“.

 

78.

V § 69a odst. 1 písm. b) se za slovo „státu“ vkládají slova „nebo, je-li osobou bez státního občanství, neměl poslední bydliště ve státě,“.

 

79.

V § 69a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Žádost o povolení k pobytu může podat na území ministerstvu nezletilý cizinec nebo zletilý nezaopatřený cizinec, který je dítětem cizince podle odstavce 1 a který splňuje podmínku podle odstavce 1 písm. b).

(3) Zamítne-li ministerstvo žádost podle odstavce 1, zamítne současně i žádost podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

80.

V § 69a odst. 5 se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „nebo 2“.

 

81.

V § 69b odst. 1 se za slovo „pobytu“ vkládají slova „vydaného podle § 69a“.

 

82.

V § 70 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o cizince, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu (§ 87) a dosáhl věku 18 let“.

 

83.

V § 70 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem.“.

 

84.

V § 77 se slova „je vykonatelné“ nahrazují slovy „se stává pravomocným“.

 

85.

V § 78 odst. 1 písm. a) se slova „podle § 70 odst. 1 písm. a), b), c), e) nebo f)“ nahrazují slovy „podle § 70 odst. 1 písm. a), b), c), e), f) nebo g)“.

 

86.

V § 78 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území s jinou manželkou pobývá,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

 

87.

V § 80 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo bylo zjištěno, že by mohl ohrozit bezpečnost České republiky“.

 

88.

V § 80 odst. 2 písm. b) se text „písm. b) nebo c)“ nahrazuje textem „písm. a) nebo b)“.

 

89.

V § 80 odst. 2 písm. d) se slova „zákonného zástupce, který“ nahrazují slovy „uděleného tomu, kdo“.

 

90.

V § 80 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

 

91.

V § 80 odst. 2 písmeno h) zní:

h)

jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,“.

 

92.

V § 82 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Cizinci podle § 87 odst. 5 se průkaz o povolení k pobytu vydává s dobou platnosti až na 3 roky.“.

 

93.

V § 87 odst. 6 písm. a) bodě 4 se text „písm. b)“ nahrazuje textem „písm. a)“.

 

94.

V § 87a odst. 2 písm. d) se slova „po dobu pobytu nebude žádat o přiznání dávek sociální péče podle zvláštního právního předpisu;13)“ nahrazují slovy „má peněžní prostředky v takové výši, aby se nestal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče České republiky12);“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

__________

12)

Směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu.

Směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činných po skončení jejich pracovní činnosti.

Směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

 

95.

V § 87a odst. 4 větě druhé se za slova „rodinným příslušníkem, a“ vkládají slova „jde-li o cizince podle § 15a odst. 1 písm. d) také“.

 

96.

V § 87a odst. 4 se věta třetí zrušuje.

 

97.

V § 87h odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , jde-li o rodinného příslušníka, který není občanem Evropské unie1a)“.

 

98.

V § 87j odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 13e zní:

c)

držitel tohoto povolení se stal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče České republiky (§ 106 odst. 3), s výjimkou osob, na které se vztahuje přímo použitelný právní předpis Evropských společenství13e), nebo

__________

13e)

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13e se označuje jako poznámka pod čarou č. 13f včetně odkazu na ni.

 

99.

V § 89 odst. 1 písm. c) se za slova „doklad o“ vkládá slovo „cestovním“.

 

100.

§ 99 zní:

§ 99

 

(1) Ubytovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu.

(2) Ubytováním se pro účely tohoto zákona rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.“.

 

101.

V § 100 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Přiměřenost se posuzuje zejména srovnáním hygienických podmínek a počtu ubytovaných osob.“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

 

102.

V § 103 písm. k) se za slova „správního vyhoštění“ vkládají slova „nebo za účelem předání podle mezinárodní smlouvy“.

 

103.

V § 103 písmeno r) zní:

r)

prokázat při pobytové kontrole, že je zajištěna úhrada nákladů zdravotní péče; to neplatí, jde-li o cizince pobývajícího na území v zájmu České republiky nebo cizince, u něhož zastupitelský úřad upustil od předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“.

 

104.

V § 105 odstavec 1 zní:

(1) Soud, který pravomocně rozhodl

a)

o odsouzení cizince,

b)

o zbavení nebo omezení způsobilosti cizince k právním úkonům,

c)

o prohlášení cizince za mrtvého, nebo

d)

o rozvodu nebo neplatnosti manželství v případech, kdy účastníkem řízení je cizinec,

informuje o této skutečnosti útvar policie příslušný podle místa hlášeného pobytu cizince; v případě pochybností při určení příslušného útvaru policie informuje soud útvar policie příslušný podle sídla soudu.“.

 

105.

V § 106 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

 

106.

V § 106 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a dále jsou povinny neprodleně zaslat policii kopii rozhodnutí o udělení, neudělení, prodloužení, neprodloužení nebo odejmutí povolení k zaměstnání“.

 

107.

V § 106 odst. 3 se slova „uplatnění nároku na přiznání dávky sociální péče,13) o kterou požádal cizinec uvedený v § 87a“ nahrazují slovy „ , že cizinec uvedený v § 87a se stal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče České republiky12)“.

 

108.

V § 113 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

cizinci požívajícímu dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a), který není držitelem cestovního dokladu.“.

 

109.

V § 113 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; cizinci požívajícímu dočasné ochrany vydá policie cizinecký pas s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a)“.

 

110.

V § 113 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; doba platnosti cizineckého pasu podle odstavce 1 písm. c) může být opakovaně prodloužena na dobu odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a)“.

 

111.

V § 113 odstavec 4 zní:

(4) Cizinci mladšímu 15 let vydá policie cizinecký pas s dobou platnosti na 2 roky. Cizinci mladšímu 15 let požívajícímu dočasné ochrany vydá policie cizinecký pas s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a). Platnost cizineckého pasu vydaného cizinci mladšímu 15 let se neprodlužuje.“.

 

112.

V § 113 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „anebo odejmutím nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a)“.

 

113.

V § 114 odst. 1 písm. b) se text „§ 32 odst. 2 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1 písm. a), c) nebo d)“ a za slova „podle § 43,“ se vkládají slova „případně mu bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2),“.

 

114.

V § 114 odst. 3 písm. e) se text „§ 32 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1“.

 

115.

V § 114 odst. 4 se za slovo „rozhodnuto“ vkládají slova „nebo bylo ukončeno poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a)“.

 

116.

V § 118 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Dobu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území, stanoví policie v rozhodnutí o správním vyhoštění cizince.“.

 

117.

V § 118 odst. 2 větě první se za slova „zvláštního zákona2)“ vkládají slova „nebo pobyt do právní moci rozhodnutí ministerstva o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území3a) nebo soudu o žalobě ve věci dočasné ochrany“.

 

118.

V § 119 úvodní části ustanovení odstavce 1 a § 120 úvodní části ustanovení odstavce 1 se slovo „platnosti“ nahrazuje slovy „ , po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území,“.

 

119.

V § 119 odst. 1 písm. a) bodě 2 se za slova „veřejný pořádek,“ vkládají slova „nebo ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí“.

 

120.

V § 119 odst. 2 se slova „ , který na území pobývá na základě povolení k přechodnému pobytu nebo víza k pobytu nad 90 dnů,“ zrušují.

 

121.

V § 119 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, lze vydat pouze v případě, že ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek anebo ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje zrušení platnosti tohoto povolení. Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince podle věty první z důvodu ochrany veřejného zdraví však nelze vydat, došlo-li k onemocnění cizince až po převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

122.

V § 119 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo jestliže podle zvláštního zákona2) podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu nemá odkladný účinek“.

 

123.

V § 119 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle odstavce 1 písm. b) bodů 6 a 7 se nevydá, jestliže cizinec žádající o ochranu formou azylu podle zvláštního právního předpisu2) na území přichází přímo ze státu, kde je jeho život nebo svoboda ohrožena, a na území vstoupí nebo pobývá bez povolení a sám se bez prodlení přihlásí policii nebo ministerstvu a prokáže závažný důvod pro svůj neoprávněný vstup nebo pobyt.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

124.

Za § 120 se vkládá nový § 120a, který zní:

§ 120a

 

(1) Policie v rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 a 120 současně rozhodne, zda se na cizince vztahuje překážka vycestování (§ 179).

(2) Pomine-li důvod, pro který byla cizinci podle odstavce 1 přiznána překážka vycestování, policie vydá rozhodnutí o tom, že překážka vycestování zanikla.

(3) Nabytím právní moci rozhodnutí podle odstavce 2 zaniká platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, které bylo cizinci uděleno z důvodu překážky vycestování; policie cizinci udělí výjezdní příkaz a stanoví lhůtu, ve které je povinen vycestovat z území.

(4) Platnost rozhodnutí o správním vyhoštění zaniká, pokud překážka vycestování trvá po dobu

a)

rovnající se době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince na území, jde-li o rozhodnutí podle § 119 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo podle § 120 odst. 1 písm. a) nebo b),

b)

rovnající se jedenapůlnásobku doby stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince na území, jde-li o rozhodnutí podle § 119 odst. 1 písm. c) nebo § 120 odst. 1 písm. c).

Tato lhůta počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění.“.

 

125.

V § 122 odst. 1 a 2 se slova „platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění“ nahrazují slovy „ , po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění cizinci umožnit vstup na území,“.

 

126.

V § 122 odst. 5 se slova „platnosti tohoto rozhodnutí“ nahrazují slovy „ , po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území“.

 

127.

§ 123 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a zní:

§ 123

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním

 

(1) Náklady spojené se správním vyhoštěním se hradí z jistoty.

(2) Nelze-li uhradit náklady z jistoty, uhradí se, byť i částečně, z peněžních prostředků cizince, který má být vyhoštěn na základě rozhodnutí o správním vyhoštění.

(3) Nelze-li uhradit náklady z jistoty ani z peněžních prostředků cizince, uhradí je plně nebo jejich zbývající část osoba, která se k tomu zavázala v pozvání ověřeném policií.

(4) Nelze-li uhradit náklady podle předchozích odstavců, jsou povinni tyto náklady uhradit plně nebo jejich zbývající část postupně

a)

ten, kdo cizince zaměstnal bez povolení k zaměstnání,

b)

ten, kdo zaměstnání bez povolení k zaměstnání zprostředkoval,

c)

dopravce, který nesplnil povinnost podle § 104.

(5) Nelze-li náklady spojené se správním vyhoštěním uhradit podle předchozích odstavců, nese tyto náklady

a)

policie, jde-li o cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu16a),

b)

ministerstvo v ostatních případech.

(6) Do nákladů spojených se správním vyhoštěním se zahrnují náklady na ubytování a stravování, přepravní náklady a ostatní nutné peněžní náklady.

(7) Nejsou-li náklady spojené se správním vyhoštěním cizince uhrazeny z jistoty nebo z peněžních prostředků cizince, stanoví policie nebo ministerstvo rozhodnutím, kdo a v jaké výši je povinen tyto náklady nebo jejich část uhradit. Rozhodnutí nabývá právní moci doručením nebo odmítnutím převzetí.

__________

16a)

§ 15 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1999 Sb.“.

 

128.

V § 124 odst. 1 se za slovo „cizince“ vkládají slova „staršího 15 let“.

 

129.

V § 124 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Je-li zajištěným nezletilý cizinec bez doprovodu (§ 180c), ustanoví mu policie opatrovníka. Policie o ustanovení opatrovníka nezletilého cizince bez doprovodu neprodleně vyrozumí a poučí jej o úkolech opatrovníka.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

130.

V § 124 odst. 4 se za slovo „cizinec“ vkládají slova „nebo opatrovník jménem zajištěného nezletilého cizince bez doprovodu“.

 

131.

V § 125 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě cizince mladšího 18 let nesmí doba zajištění překročit 90 dnů.“.

 

132.

V § 125 odst. 2 se za slova „pobytem na území“ vkládají slova „ ; je-li zajištěným nezletilý cizinec bez doprovodu, vyrozumí policie orgán sociálně-právní ochrany dítěte“ a za slova „pokud o to cizinec“ se vkládají slova „nebo opatrovník jménem zajištěného nezletilého cizince bez doprovodu“.

 

133.

§ 129 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17a zní:

§ 129

Zajištění cizince za účelem jeho předání

nebo průvozu

 

(1) Policie zajistí na dobu nezbytně nutnou cizince, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území, za účelem jeho předání podle mezinárodní smlouvy nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství17a); policie na dobu nezbytně nutnou zajistí i prováženého cizince v případě, že jeho průvoz nelze z objektivních důvodů dokončit bez nutné přestávky.

(2) O zajištění policie neprodleně sepíše záznam obsahující údaje o totožnosti zajištěného cizince, datu, čase a místu zajištění a důvod předání nebo průvozu.

(3) V případech, kdy předání cizince nebo dokončení jeho průvozu nelze uskutečnit ve lhůtě do 48 hodin, a jde-li o průvoz leteckou cestou podle § 152 ve lhůtě do 72 hodin, policie vydá rozhodnutí o jeho zajištění a cizince umístí do zařízení. Rozhodnutí nabývá právní moci doručením nebo odmítnutím cizince rozhodnutí převzít. Doba zajištění nesmí překročit 180 dnů a počítá se od okamžiku omezení osobní svobody.

(4) Policie je povinna jednat tak, aby byl cizinec předán nebo byl průvoz cizince územím dokončen v nejbližším možném termínu ode dne zajištění.

__________

17a)

Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států.“.

 

134.

Hlava XII včetně názvu a poznámek pod čarou č. 18, 19 a 19a zní:

HLAVA XII

ZAŘÍZENÍ

 

§ 130

 

(1) Rozhodnutí o zajištění cizince se zpravidla vykonává v zařízení.

(2) Zařízení provozuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené organizační složky státu (dále jen „provozovatel“).

(3) Zařízení se dělí na část s mírným režimem zajištění (dále jen „část s mírným režimem“) a část s přísným režimem zajištění (dále jen „část s přísným režimem“).

(4) Policie neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění dopraví zajištěného cizince do zařízení určeného provozovatelem.

 

§ 131

 

Provozovatel seznámí zajištěného cizince při jeho umístění do zařízení, nebo neprodleně po něm, s právy a povinnostmi, které se vztahují k pobytu cizince v zařízení, a s vnitřním řádem zařízení. Seznámení se provede v mateřském jazyce cizince nebo v jazyce, kterým je cizinec schopen se dorozumět.

 

§ 132

 

(1) Část s mírným režimem tvoří ubytovací místnost, společné sociální a kulturní zařízení a další prostor, v němž se mohou zajištění cizinci volně pohybovat, stanovený vnitřním řádem zařízení.

(2) Část s přísným režimem je oddělena od části s mírným režimem a tvoří ji ubytovací místnost a prostor určený pro vycházky.

 

§ 133

 

(1) Ubytovací místnost v části s mírným režimem je vybavena lůžky, skříňkami na uložení osobních věcí, stolkem a židlemi v počtu odpovídajícímu počtu ubytovaných cizinců.

(2) Ubytovací místnost v části s přísným režimem je vybavena lůžky, stolkem, židlemi v počtu odpovídajícímu počtu ubytovaných cizinců, sanitárním zařízením odděleným od zbývajícího prostoru neprůhlednou zástěnou a signalizačním (přivolávacím) zařízením. Tato místnost je uzamykatelná pouze z vnější strany.

 

§ 134

 

(1) Provozovatel zajištěnému cizinci za podmínek stanovených tímto zákonem

a)

poskytne lůžko, židli, skříňku na uložení osobních věcí, stravu a základní hygienické prostředky,

b)

umožní přijímat a odesílat písemná sdělení bez omezení,

c)

umožní přijímat návštěvy,

d)

umožní objednat si knihy, denní tisk a časopisy včetně zahraničních, pokud jsou distribuovány v České republice,

e)

umožní podat žádost, stížnost nebo jiný podnět státním orgánům České republiky nebo mezinárodním organizacím za účelem uplatnění jeho práv a tyto neprodleně odešle,

f)

na jeho žádost zajistí bez zbytečného odkladu rozmluvu s vedoucím zařízení nebo jeho zástupcem nebo s policií v zařízení,

g)

umožní nepřetržitý osmihodinový spánek v době nočního klidu,

h)

umožní volný pohyb v rámci části s mírným režimem a styk s ostatními cizinci umístěnými v této části.

(2) Provozovatel zajistí lékařskou prohlídku zajištěného cizince, další nezbytná diagnostická a laboratorní vyšetření a očkování a preventivní opatření stanovená orgánem ochrany veřejného zdraví.

(3) Provozovatel zajištěnému cizinci umístěnému v části s přísným režimem umožní v rámci určeného prostoru vycházku v trvání nejméně 1 hodiny denně. Vedoucí zařízení může vycházku ze závažného důvodu omezit nebo zrušit. O omezení nebo zrušení vycházky sepíše bez zbytečného odkladu záznam.

(4) Provozovatel může zajištěnému cizinci zajistit psychologické a sociální služby a další služby a věci nezbytné pro zajištění pobytu cizince v zařízení.

 

§ 135

 

(1) Policie umístí zajištěného cizince na návrh provozovatele nebo na základě vlastních poznatků do části s přísným režimem, pokud

a)

je agresivní nebo vyžaduje zvýšený dohled z jiného závažného důvodu,

b)

opakovaně závažným způsobem poruší vnitřní řád zařízení, nebo

c)

opakovaně závažným způsobem poruší povinnost nebo zákaz podle tohoto zákona.

(2) Zajištěného cizince mladšího 18 let lze do části s přísným režimem umístit pouze z důvodu podle odstavce 1 písm. a) nebo c).

(3) Do části s přísným režimem lze cizince umístit na dobu nezbytnou, nejdéle však na 30 dnů. Policie v průběhu umístění zajištěného cizince v části s přísným režimem zkoumá trvání důvodu pro toto umístění. Pokud se cizinec v době podle věty první dopustil jednání podle odstavce 1 nebo trvá důvod pro zvýšený dohled, doba umístění v této části se prodlouží o 30 dnů, jinak cizince neprodleně umístí do části s mírným režimem.

(4) Policie sepíše o umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem neprodleně záznam a v něm uvede podrobnosti o důvodech tohoto umístění.

 

§ 136

 

(1) Zajištěný cizinec je povinen

a)

dodržovat vnitřní řád zařízení,

b)

šetřit majetek zařízení,

c)

řídit se pokynem policie nebo provozovatele vydaným při plnění úkolů v souvislosti se zajištěním,

d)

vyvarovat se jednání, které by mařilo účel zajištění,

e)

strpět omezení svých práv, zejména práva na soukromí a svobodu pohybu a pobytu, v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zajištění nebo pro ochranu veřejného zdraví,

f)

dodržovat noční klid.

(2) Zajištěný cizinec je dále povinen strpět preventivní vstupní, periodickou a výstupní, a je-li to nezbytné, i mimořádnou lékařskou prohlídku v rozsahu určeném lékařem včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování a preventivní opatření stanovené orgánem ochrany veřejného zdraví. Nelze-li úkon pro odpor zajištěného cizince provést, je policie oprávněna tento odpor překonat. Přitom nesmí bránícímu se zajištěnému cizinci způsobit újmu zjevně nepřiměřenou závažnosti protiprávního jednání.

(3) Zajištěný cizinec po dobu umístění do zařízení nesmí

a)

vnášet, vyrábět, přechovávat nebo konzumovat alkohol a jiné návykové látky,

b)

vnášet, vyrábět nebo přechovávat věci způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život člověka nebo poškodit majetek,

c)

vnášet nebo přechovávat věci, které by svým množstvím nebo povahou mohly narušit pořádek nebo škodit zdraví,

d)

opustit zařízení bez souhlasu policie.

 

§ 137

 

(1) Policie je oprávněna při umístění zajištěného cizince do zařízení provést jeho osobní prohlídku a prohlídku jeho věcí za účelem zjištění, zda u sebe nemá cestovní doklad, peněžní prostředky nebo věc, jejíž vnášení do zařízení, vyrábění nebo přechovávání v zařízení je zakázáno.

(2) Policie je oprávněna provést osobní prohlídku a prohlídku věcí zajištěného cizince také v případě důvodného podezření, že tento cizinec může mít u sebe cestovní doklad nebo věc, jejíž vnášení do zařízení, vyrábění nebo přechovávání v zařízení je zakázáno.

(3) Osobní prohlídku provádí osoba stejného pohlaví. O provedení prohlídky policie sepíše záznam.

(4) Policie cestovní doklad, peněžní prostředky a věci, jejichž vnášení do zařízení, vyrábění nebo přechovávání v zařízení je zakázáno, nalezené při osobní prohlídce, prohlídce věcí nebo jiným způsobem, zadrží.

(5) Policie zadržené věci předá, s výjimkou cestovního dokladu, zbraní podle zvláštního právního předpisu18) a věcí19), jejichž držení je v rozporu s právním řádem České republiky, spolu se seznamem těchto věcí k úschově provozovateli.

 

§ 138

 

(1) Provozovatel vydá vnitřní řád zařízení, ve kterém stanoví

a)

časový rozvrh poskytované zdravotní, psychologické a sociální péče,

b)

časový rozvrh poskytování stravy,

c)

časový rozvrh a nabídku kulturního a sportovního vyžití,

d)

uspokojování kulturních potřeb a sportovního vyžití,

e)

časový rozvrh výdeje hygienických potřeb, obuvi, oděvů a prádla,

f)

režim návštěv,

g)

prostor vymezený pro vycházky a časový rozvrh vycházek pro přísný režim zajištění,

h)

prostory, kam je vstup cizincům bez doprovodu policie nebo pracovníka zařízení zakázán,

i)

způsob realizace povinné školní docházky,

j)

další nezbytné organizačně technické podrobnosti.

(2) Ve vnitřním řádu zařízení, v němž pobývají rodiče s dětmi a nezletilí cizinci bez doprovodu, provozovatel stanoví také nabídku kulturního, sportovního a dalšího vyžití specificky pro různé věkové kategorie.

(3) Vnitřní řád zařízení je vydán v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském, čínském, arabském, vietnamském, hindském, popřípadě v dalším jazyce, je-li to pro informování zajištěných cizinců nezbytné.

(4) Vnitřní řád zařízení je umístěn tak, aby byl přístupný všem zajištěným cizincům.

 

§ 139

 

Rozdělení rodiny v rámci zařízení je možné v případě umístění některého člena rodiny v části s přísným režimem.

 

§ 140

 

(1) Provozovatel je oprávněn ubytovat v části s mírným režimem cizince, vůči kterému má zajištěný cizinec vyživovací povinnost nebo jej má v péči, nelze-li zajistit péči o něj jiným způsobem (dále jen „ubytovaný cizinec“). Ubytovanému cizinci poskytne stravu a další služby jako zajištěnému cizinci. Je-li ubytovaný cizinec schopen uvědomit si omezení spojená s pobytem v zařízení, přihlíží se k projevu jeho vůle.

(2) Ubytovaný cizinec může zařízení opustit, má-li zajištěnu péči jiným způsobem. Jde-li o nezletilého nebo osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům, může opustit zařízení jen po písemném souhlasu zákonného zástupce.

(3) Ubytovaný cizinec je povinen dodržovat vnitřní řád zařízení.

 

§ 141

 

(1) Při určení ubytovacích prostor provozovatel podle možností zařízení přihlíží k náboženským, etnickým či národnostním zvláštnostem, příbuzenským a rodinným vztahům, věku nebo zdravotnímu stavu.

(2) Odděleně se umisťují

a)

nezletilí cizinci bez doprovodu od cizinců zletilých,

b)

muži od žen; výjimku lze učinit v případě osob blízkých14).

(3) Cizinec mladší 18 let nebo cizinec zbavený způsobilosti k právním úkonům je umístěn spolu s osobou blízkou nebo s osobou, které byl svěřen do péče.

 

§ 142

 

(1) Provozovatel je cizinci umístěnému v zařízení, který podléhá povinné školní docházce podle zvláštního zákona19a), povinen umožnit plnění této povinnosti.

(2) Cizinec může opustit zařízení za účelem plnění povinné školní docházky, není-li zajištěna v zařízení, a za účelem dalších činností podporujících rozvoj jeho osobnosti. V odůvodněných případech dopravu zajišťuje provozovatel zařízení.

(3) Provozovatel hradí cizinci umístěnému v zařízení, který plní povinnou školní docházku, učebnice a školní potřeby, pokud nejsou hrazeny státem a není schopen si tyto uhradit jinak.

 

§ 143

 

(1) Zajištěnému cizinci se poskytuje strava odpovídající zásadám správné výživy a zdravotnímu stavu cizince třikrát denně, v případě dětí do 18 let pětkrát denně.

(2) Při výběru stravy se podle možností přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských tradic zajištěného cizince.

 

§ 144

 

(1) Zajištěný cizinec má právo na přijetí návštěvy jedenkrát týdně v trvání jedné hodiny a počtu nejvýše 4 osob současně přítomných. V odůvodněných případech může vedoucí zařízení nebo jeho zástupce, po dohodě s policií, povolit přijetí návštěvy i za dobu kratší než týden a delšího trvání; dovolují-li to kapacitní možnosti místností určených k přijímání návštěv, může být zvýšen i počet osob.

(2) Návštěvy probíhají v místnostech k tomu určených.

(3) Zajištěný cizinec má právo přijímat v zařízení bez omezení návštěvy osoby, která mu poskytuje právní pomoc.

(4) Návštěva zajištěného cizince umístěného v přísném režimu probíhá za přítomnosti policie.

 

§ 145

 

(1) Zajištěný cizinec může jednou za týden přijmout balíček s potravinami, knihami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Omezení se nevztahuje na balíčky s oblečením zasílaným za účelem jeho výměny.

(2) Policie je oprávněna balíčky kontrolovat. Policie zajištěnému cizinci nepředá věci, jejichž vnášení do zařízení, vyrábění nebo přechovávání v zařízení je zakázáno a pořídí jejich soupis. Věci nepředané zajištěnému cizinci policie předá, s výjimkou věcí19), jejichž držení je v rozporu s právním řádem České republiky, provozovateli, který je odešle zpět odesílateli na jeho náklady.

(3) Zajištěný cizinec může přijímat bez omezení peníze, které mu byly do zařízení poslány nebo předány jiným způsobem; peněžní prostředky je povinen uložit do úschovy provozovateli. Provozovatel na žádost cizince může přijmout do úschovy další věci, zejména cennosti a dokumenty. Provozovatel pořídí soupis peněžních prostředků a věcí a zajistí jejich bezpečné uložení.

(4) Provozovatel v průběhu zajištění vydá zajištěnému cizinci na jeho žádost uložené peněžní prostředky nebo jejich část, nejvýše však v částce 12 Kč na den pobytu v zařízení. Vydanou částku zaznamená v soupisu uložených peněžních prostředků; cizinec písemně stvrdí jejich převzetí.

 

§ 146

 

(1) Ministerstvo je oprávněno použít uschované peněžní prostředky zajištěného cizince, jsou-li v české nebo jiné volně směnitelné měně, k úhradě, byť i částečné, výdajů spojených s jeho pobytem v zařízení a se správním vyhoštěním.

(2) Ministerstvo vydá zajištěnému cizinci doklad o peněžních prostředcích použitých podle odstavce 1.

 

§ 147

 

(1) Ministerstvo při propuštění ze zařízení vydá zajištěnému cizinci peníze a jiné věci, které byly zadrženy nebo převzaty do úschovy, s výjimkou věcí, jejichž držení je v rozporu s právním řádem České republiky, a peněz, které byly v průběhu pobytu v zařízení cizinci vyplaceny v hotovosti nebo byly ministerstvem použity podle § 146. Finanční prostředky v jiné než volně směnitelné měně zajištěnému cizinci vydá v plné výši.

(2) Policie při propuštění ze zařízení vydá cizinci zadržený cestovní doklad; je-li cizinec po propuštění ze zařízení eskortován na hraniční přechod z důvodu správního vyhoštění nebo předání podle mezinárodní smlouvy, vydá mu policie cestovní doklad až na hraničním přechodu. Je-li nebezpečí, že by cizinec cestovní doklad zničil nebo se ho zbavil, aby tím znemožnil správní vyhoštění nebo předání podle mezinárodní smlouvy, předá policie cestovní doklad dopravci nebo orgánu státu, na jehož území cizince podle mezinárodní smlouvy vrací či předává.

 

§ 148

 

(1) Dozor nad dodržováním ustanovení této hlavy ve vztahu k cizincům zajištěným v zařízení provádí ministerstvo. Dozorová pravomoc podle zvláštních právních předpisů není dotčena.

(2) Stížnost pro porušení ustanovení této hlavy podává cizinec ministerstvu. Ministerstvo stížnost vyřídí do 30 dnů ode dne jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn. Proti způsobu vyřízení stížnosti lze podat ministru vnitra návrh na jeho přezkoumání.

 

§ 149

 

O kontrole výkonu zajištění prováděné jiným orgánem než ministerstvem je třeba vyrozumět provozovatele a policii v zařízení.

__________

18)

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

19)

§ 1 odst. 2 a 3 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19a)

§ 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.

 

135.

§ 152 a 153 včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

§ 152

 

(1) Průvozem cizince přes území se pro účely tohoto zákona rozumí vstup a pobyt na území a vycestování cizince z území prováděné policií nezávisle na vůli cizince; jde-li o průvoz uskutečňovaný leteckou cestou s mezipřistáním na území20) (dále jen „průvoz leteckou cestou“), rozumí se takovým průvozem vstup a pobyt cizince v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území a vycestování cizince z tranzitního prostoru mezinárodního letiště prováděné policií nezávisle na vůli cizince.

(2) Policie provádí průvoz cizince přes území na základě mezinárodní smlouvy nebo na základě vyžádání příslušného orgánu členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který uplatňuje společný postup20), jde-li o průvoz leteckou cestou.

(3) Policie může provedení průvozu odepřít, je-li dán důvod podle mezinárodní smlouvy, nebo jde-li o průvoz leteckou cestou, jestliže

a)

je cizinec na území obviněn z trestného činu nebo je hledán z důvodu výkonu trestu,

b)

průvoz jinými státy nebo přijetí zemí určení nejsou proveditelné,

c)

průvoz cizince do země určení vyžaduje změnu letiště na území,

d)

požadovaná pomoc není v určitém okamžiku z praktických důvodů možná, nebo

e)

by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu, veřejný pořádek, ochranu veřejného zdraví nebo obdobný zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy.

(4) Policie je oprávněna požádat o zajištění průvozu územím jiného státu na základě mezinárodní smlouvy. Vyžaduje-li předání cizince leteckou cestou do země určení mezipřistání na území jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který uplatňuje společný postup20), jde-li o průvoz leteckou cestou, je policie oprávněna požádat jeho příslušný orgán o zajištění průvozu při mezipřistání na území tohoto státu.

 

§ 153

 

(1) Policie prováženému cizinci po celou dobu průvozu omezí osobní svobodu a svobodu pohybu. Jde-li o průvoz leteckou cestou, policie zajistí dohled nad cizincem po dobu mezipřistání a v případě potřeby provádí eskortní činnost v souvislosti se vstupem prováženého cizince do tranzitního prostoru mezinárodního letiště a omezí osobní svobodu a svobodu pohybu cizinci až do okamžiku jeho nástupu do letadla při odletu. V případě průvozu leteckou cestou nesmí provážený cizinec opustit tranzitní prostor mezinárodního letiště; to neplatí, je-li to nezbytné z důvodů uvedených v odstavci 5 nebo § 129 odst. 3.

(2) Policie po převzetí prováženého cizince převezme do úschovy jeho cestovní doklad.

(3) Cizinec je povinen strpět osobní prohlídku provedenou policií, jejímž cílem je zjistit, zda u sebe nemá zbraň nebo jinou věc, která je způsobilá ohrozit život nebo zdraví cizince nebo jiných osob; osobní prohlídku cizince provádí osoba stejného pohlaví.

(4) Prováženému cizinci poskytuje policie stravu zpravidla každých 6 hodin od omezení jeho svobody.

(5) Jestliže provážený cizinec onemocní, ublíží si na zdraví nebo se pokusí o sebevraždu, policie učiní potřebná opatření směřující k ochraně jeho života a zdraví, zejména poskytne první pomoc, zajistí poskytnutí zdravotní péče včetně vyjádření lékaře, zda zdravotní stav cizince umožňuje dokončení průvozu prováženého cizince.

(6) Úhradu zdravotní péče poskytnuté prováženému cizinci zajišťuje ministerstvo.

__________

20)

Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou.“.

 

136.

§ 156 až 157b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21, 21a, 21b a 22 znějí:

§ 156

 

(1) Dopravce se dopustí správního deliktu tím, že

a)

dopraví na území cizince bez cestovního dokladu,

b)

dopraví na území cizince bez víza, ačkoli zákon vízum vyžaduje,

c)

nesplní povinnost dopravit cizince zpět do zahraničí podle § 104 odst. 1 a 2, nebo

d)

nesplní povinnost nést náklady spojené s pobytem cizince podle § 104 odst. 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)

neumožní policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat,

b)

nevede domovní knihu v souladu s požadavky stanovenými zákonem (§ 101),

c)

nepředloží na požádání policie ke kontrole domovní knihu,

d)

neoznámí policii ubytování cizince nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě,

e)

nevydá cizinci na požádání potvrzení o ubytování,

f)

neoznámí policii úmrtí cizince, nebo

g)

poskytuje cizinci ubytování ve výrazně nižší kvalitě, než je stanoveno v § 100 písm. d).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč za každého cizince a za správní delikt podle odstavce 2 pokuta do 50 000 Kč.

 

§ 157

 

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že

a)

překročí státní hranice mimo hraniční přechod,

b)

zneužije cestovní doklad (§ 108) vydaný jinému cizinci nebo zneužije cestovní doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu21),

c)

se vyhne provedení pobytové nebo hraniční kontroly,

d)

provede nebo si nechá provést neoprávněné změny v dokladech opravňujících ke vstupu na území nebo v dokladech vydaných podle tohoto zákona,

e)

v době trvání zajištění opustí bez souhlasu policie zařízení,

f)

předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě,

g)

se při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování prokáže cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), c) nebo d),

h)

úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona,

i)

nesplní povinnost odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný nebo zaplněný úředními záznamy,

j)

neohlásí ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného podle tohoto zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy to zjistí,

k)

neohlásí neprodleně policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu uvedeného v § 108 odst. 1 písm. a), b) nebo c),

l)

pobývá na území bez cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn,

m)

se zdržuje na území po uplynutí doby platnosti víza nebo doby pobytu na území stanovené vízem nebo bez víza, ač k tomu není oprávněn,

n)

neoprávněně užije k překročení hranic hraniční přechod v jiné než stanovené provozní době nebo v rozporu s účelem hraničního přechodu,

o)

nepožádá o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu v zákonem stanovené lhůtě,

p)

jako zákonný zástupce cizince mladšího 15 let nepožádá o vydání průkazu o povolení k pobytu tomuto cizinci,

q)

jako zákonný zástupce nepodá v zákonem stanovené lhůtě za cizince narozeného na území žádost o udělení víza, o udělení povolení k pobytu nebo zvláštního pobytového povolení (§ 88 odst. 2 a 3),

r)

uvede v řízení podle tohoto zákona nepravdivé nebo neúplné údaje,

s)

nesplní povinnost hlásit místo pobytu na území nebo jeho změnu,

t)

nepředloží ubytovateli cestovní doklad nebo doklad vydaný podle tohoto zákona nebo osobně nevyplní a nepodepíše přihlašovací tiskopis,

u)

neohlásí změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu nebo v dokladu vydaném podle tohoto zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů,

v)

nesplní povinnost prokázat totožnost podle tohoto zákona,

w)

neprokáže při pobytové kontrole schopnost uhradit náklady zdravotní péče, nebo

x)

se při hraniční nebo pobytové kontrole prokáže předmětem listinné povahy jako cestovním dokladem, ač se o takový doklad nejedná.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. f) až n) pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) až x) pokutu do 3 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

 

§ 157a

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neodevzdá neprodleně policii nalezený či jinak získaný cestovní doklad nebo doklad vydaný podle tohoto zákona,

b)

uvede nepravdivé údaje v dokladu o zajištění ubytování cizinci, nebo

c)

neoznámí policii neprodleně odstoupení od závazku podle § 15.

(2) Fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že

a)

neumožní policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat,

b)

nevede domovní knihu v souladu s požadavky stanovenými zákonem (§ 101),

c)

nepředloží na požádání policie ke kontrole domovní knihu,

d)

neoznámí policii ubytování cizince nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě,

e)

nevydá cizinci na požádání potvrzení o ubytování,

f)

neoznámí policii úmrtí ubytovaného cizince, nebo

g)

poskytuje cizinci ubytování ve výrazně nižší kvalitě, než je stanoveno v § 100 písm. d).

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 

§ 157b

Společná ustanovení

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednávají orgány policie (§ 161).

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Správní delikt podle § 156 odst. 2 lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je správní delikt spolehlivě zjištěn a ubytovatel je ochoten pokutu na místě zaplatit.

(7) V blokovém řízení o správním deliktu lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

(8) K uložení a vybrání pokuty policie použije bloky k ukládání pokut (dále jen „pokutový blok“) používané v blokovém řízení o přestupcích21b). Policie na pokutovém bloku vyznačí komu, kdy a za porušení jaké povinnosti byla pokuta uložena. Pokutový blok platí jako stvrzenka o zaplacení pokuty na místě v hotovosti.

(9) Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.

(10) Pokuty vybírají orgány policie a vymáhají místně příslušné územní finanční úřady. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(11) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu22).

__________

21)

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

21a)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

21b)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

22)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

137.

V § 158 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

údaje o cizincích související s jejich průvozem přes území.“.

 

138.

V § 158 odstavec 5 zní:

(5) Ministerstvo zahraničních věcí vede v rozsahu své působnosti informační systém

a)

údajů v rozsahu žádosti o udělení víza, žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo přechodnému pobytu,

b)

vydaných cestovních dokladů a udělených víz,

c)

vydaných průkazů o povolení k pobytu, průkazů o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství a o prodloužení doby jejich platnosti.“.

 

139.

V § 158 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo zahraničních věcí je oprávněno využívat informační systém obsahující údaje o cizincích zařazených do evidence nežádoucích osob v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. g) a j).“.

 

140.

V § 159 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Policie předá údaje z informačních systémů vedených podle § 158 v rozsahu stanoveném smlouvou sjednanou Evropskými společenstvími příslušným orgánům státu, který není členským státem Evropské unie, pokud je touto smlouvou Česká republika vázána. Policie dále předá údaje z informačních systémů vedených podle § 158 zastupitelskému úřadu státu, jehož je cizinec občanem, a to v rozsahu nezbytném pro vydání náhradního cestovního dokladu.“.

 

141.

V § 163 se na konci textu písmene d) doplňují slova „anebo průvozem leteckou cestou“.

 

142.

V § 163 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

podává žádost o povolení průvozu leteckou cestou u příslušného orgánu členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který uplatňuje společný postup20), jde-li o průvoz leteckou cestou, vyřizuje žádosti o povolení průvozu leteckou cestou,“.

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena f) až m).

 

143.

V § 163 písm. g) se doplňuje bod 3, který zní:

3.

rozhoduje o zániku překážky vycestování podle § 120a odst. 2,“.

 

144.

V § 163 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n)

prověřuje, zda cizinec neuzavřel sňatek s cílem získat oprávnění k pobytu.“.

 

145.

V § 164 odst. 1 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

146.

V § 164 odst. 1 písmeno l) zní:

l)

rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu16a), a vymáhá jejich úhradu,“.

 

147.

V § 164 odst. 1 se na konci textu písmene o) doplňují slova „anebo průvozem leteckou cestou“.

 

148.

V § 164 odst. 1 se na konci písmene t) doplňují slova „a o zániku překážky vycestování podle § 120a odst. 2“.

 

149.

§ 164 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:

y)

prověřuje, zda cizinec neuzavřel sňatek s cílem získat oprávnění k pobytu,

z)

rozhoduje o umístění do zařízení.“.

 

150.

V § 164 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie dále

a)

zabezpečuje vnější ostrahu zařízení; v části s přísným režimem zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu této části zařízení,

b)

provádí eskortu cizinců mezi jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení cizinců zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření do zdravotnického zařízení, k uskutečnění konzulární návštěvy, k provedení úkonů v trestním řízení, k provedení dalších úkonů souvisejících s účelem zajištění, anebo k soudu a zpět.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

151.

V § 164 odst. 3 větě první se text „r) až x)“ nahrazuje textem „r) až z)“.

 

152.

V § 164 odst. 3 větě druhé se za slova „nad 90 dnů“ vkládají slova „ , o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje,“.

 

153.

§ 164 odst. 4 větě první se text „a x)“ nahrazuje textem „ , x) a z)“.

 

154.

V § 164 odst. 4 větě druhé se za slova „letištního víza“ vkládají slova „ , o vydání cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje“.

 

155.

V § 164 odst. 5 větě první se text „w), x),“ nahrazuje textem „a w) až z)“.

 

156.

V § 164 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Dále odbor rozhoduje o udělení výjezdního příkazu, o vydání cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2.“.

 

157.

V § 165 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a o zrušení platnosti povolení k pobytu podle § 69b odst. 1“.

 

158.

V § 165 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

d)

zřizuje a provozuje zařízení,

e)

rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území a vymáhá jejich úhradu,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).

 

159.

V § 167 odst. 1 písm. b) se za slova „správního vyhoštění“ vkládají slova „nebo za účelem předání podle mezinárodní smlouvy“.

 

160.

V § 167 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:

i)

zadržet peněžní prostředky cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu16a),

j)

použít peněžní prostředky cizince zadržené podle písmene i) k úhradě, byť i částečné, nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území,

k)

při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda cizinec neuzavřel sňatek s cílem získat oprávnění k pobytu.“.

 

161.

V § 168 se text „§ 9 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 5“, za text „§ 38 odst. 1“ se vkládají slova „a 3“, za číslo „124“ se vkládají slova „(s výjimkou řízení podle § 124 odst. 3)“ a za číslo „129“ se vkládá text „ , 148“.

 

162.

V § 169 závěrečné části ustanovení odstavce 2 se za slova „podle § 47 správního řádu“ vkládají slova „ ; to neplatí, jde-li o vydání průkazu o povolení k pobytu podle písmene c) pro nezletilé dítě mladší 15 let.“.

 

163.

V § 169 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny ve lhůtě do 270 dnů ode dne podání žádosti“.

 

164.

V § 169 odst. 3 se část věty druhé před středníkem nahrazuje slovy „Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, žádost o vydání povolení k pobytu podle § 69 odst. 2 nebo žádost o vydání zvláštního pobytového povolení podanou na území policie vyřídí ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti“.

 

165.

V § 169 odst. 7 písm. d) se za slova „§ 69 odst. 2“ vkládají slova „nebo § 69a odst. 1 nebo 2“.

 

166.

V § 169 odst. 7 písmeno e) zní:

e)

podal žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v době, kdy k tomu není oprávněn.“.

 

167.

V § 169 odst. 9 písm. e) se za text „§ 69 odst. 2“ vkládají slova „nebo § 69a odst. 1 nebo 2“.

 

168.

V § 169 odst. 9 písmeno f) zní:

f)

podal žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v době, kdy k tomu není oprávněn.“.

 

169.

V § 170 odst. 2 se za slova „průjezdního víza“ vkládají slova „podle § 22 odst. 5“.

 

170.

§ 170 odst. 4 se text „§ 32 odst. 2 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 1“.

 

171.

V § 171 písm. b) se text „§ 9 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 5“.

 

172.

V § 172 se odstavec 5 zrušuje.

 

173.

§ 176 včetně nadpisu zní:

§ 176

Zdravotní péče po dobu zajištění cizince

 

(1) Cizinci se po dobu zajištění na území poskytne zdravotní péče

a)

neodkladná, při stavech, které

1.

bezprostředně ohrožují život,

2.

mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí,

3.

způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotní péče trvalé chorobné změny,

4.

působí náhlé utrpení a bolest,

5.

způsobují změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samého nebo jeho okolí, nebo

6.

se týkají těhotenství a porodu, s výjimkou umělého přerušení těhotenství na žádost cizince,

b)

v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.

(2) Náklady na zdravotní péči poskytnutou podle odstavce 1 nebo podle § 134 odst. 2 hradí stát, a to i tehdy, pokud bylo zajištění přerušeno.

(3) Nelze-li zdravotní péči poskytnout v zařízení, zajistí provozovatel poskytnutí této péče ve zdravotnickém zařízení, se kterým ministerstvo nebo provozovatel uzavře smlouvu o poskytování zdravotní péče; to neplatí v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví.

(4) Způsobil-li si cizinec v době zajištění újmu na zdraví svévolně, má povinnost uhradit náklady léčení, včetně skutečně vynaložených nákladů na ostrahu a dopravu do zdravotnického zařízení a zpět.

(5) V případě, kdy náklady poskytnuté zdravotní péče hradí stát a nejedná se o cizince, který učinil prohlášení o úmyslu požádat o azyl nebo je žadatelem o udělení azylu, zajišťuje úhradu nákladů

a)

ministerstvo za cizince zajištěného v zařízení,

b)

policie v ostatních případech.“.

 

174.

V § 176a odst. 3 se slova „z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“ zrušují.

 

175.

Za § 176a se vkládá nový § 176b, který zní:

§ 176b

 

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za

účelem předání nebo průvozu

 

(1) Při úhradě nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo zajištěním cizince za účelem průvozu leteckou cestou (§ 152 a 153) se postupuje obdobně jako při úhradě nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění.

(2) Do nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání podle mezinárodní smlouvy se započítávají náklady, které policii nebo ministerstvu vznikly od zajištění cizince do doby jeho předání příslušnému orgánu druhého smluvního státu.

(3) Náklady spojené se zajištěním průvozu cizince na základě mezinárodní smlouvy nebo průvozu leteckou cestou podle § 152 a 153 se hradí pouze tehdy, jde-li o cizince, který na území pobývá a jehož návrat na území státu jeho občanství nebo na území jiného státu, který cizince převezme, vyžaduje zajištění jeho průvozu přes území jiného státu za asistence příslušných orgánů tohoto státu. V takovém případě se do nákladů zahrnou i náklady spojené s průvozem provedeným příslušnými orgány státu, jehož územím byl cizinec na žádost provážen.“.

 

176.

V § 180 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Pozvání se podává na úředním tiskopise.“.

 

177.

V § 180 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zvoucí osoba v pozvání dále uvede údaje o zvaném cizinci v rozsahu jméno, příjmení a ostatní jména, den, měsíc a rok narození, státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince zve na území.“.

 

178.

V § 180 odst. 5 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, tečka na konci písmene d) se nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e)

jestliže zvoucí osoba úřední tiskopis vyplnila nečitelně, neúplně nebo nepravdivě, nebo

f)

jestliže zvoucí osoba neuzavřela cestovní zdravotní pojištění ačkoliv čestně prohlásila, že tak učiní.“.

 

179.

V § 180 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Na požádání policie je zvoucí osoba povinna schopnost splnění závazku obsaženého v pozvání prokázat tím, že:

a)

disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanoveném v § 13,

b)

disponuje prostředky ve výši 0,25 násobku částky životního minima na osobní potřeby za každý den pobytu na území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby,

c)

předloží doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, že takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v § 5 písm. a) bodu 4 disponuje částkou nejméně 30 000 EUR,

d)

disponuje prostředky pro úhradu nákladů spojených s vycestováním zvaného cizince z území ve výši odpovídající ceně letenky do státu, jehož cestovní doklad vlastní, nebo do státu jeho trvalého pobytu.

Prokázání schopnosti splnění závazku podle písmen a) až d) nezbavuje zvoucí osobu povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v pozvání v jejich skutečné výši.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

180.

V § 180a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o cestovním zdravotním pojištění, je oprávněna takový doklad vydávat.“.

 

181.

Za § 180b se vkládá nový § 180c, který včetně nadpisu zní:

§ 180c

Nezletilý cizinec bez doprovodu

 

Pro účely tohoto zákona se rozumí nezletilým cizincem bez doprovodu cizinec ve věku 15 až 18 let, který přicestuje na území bez doprovodu zletilé osoby odpovídající za něj podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství cizinec mladší 18 let má, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, na území státu jeho posledního bydliště, a to po takovou dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takovéto osoby; nezletilým cizincem bez doprovodu se rozumí i cizinec mladší 18 let, který byl ponechán bez doprovodu poté, co přicestoval na území 9b).“.

 

182.

§ 181 zní:

§ 181

 

Vláda České republiky může v rozsahu stanoveném přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství6a) nařízením stanovit, že

a)

na cizince se zrušení vízové povinnosti nevztahuje; v nařízení stanoví okruh osob, jejichž pobyt na území je podmíněn udělením víza,

b)

cizinec může na území pobývat bez víza po dobu uvedenou v tomto nařízení; v nařízení vymezí okruh osob, jejichž pobyt na území není podmíněn udělením víza.“.

 

183.

V § 182 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 26a zní:

b)

v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo právním předpisem vydaným na jejím základě26a), kteří cizinci mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území pouze na základě uděleného letištního víza.

__________

26a)

Rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com (99)13 ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce.“.

 

184.

V § 182 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

výši nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území cizince zajištěného za účelem správního vyhoštění.“.

Přechodná ustanovení

Čl. II

1.

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za účelem společného soužití rodiny se považuje za žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

2.

Řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem společného soužití rodiny se považuje za žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

4.

Žádost o prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu podaná přede dnem nabytí účinnosti zákona se vyřídí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Držitel víza k pobytu nad 90 dnů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bylo uděleno za účelem společného soužití rodiny v rozsahu stanoveném v § 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě do 31. prosince 2005 dostavit se na policii k výměně tohoto víza za průkaz o povolení k pobytu.

6.

Vyznačení víza se provede po předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

7.

Změny režimu zajištění budou prováděny v jednotlivých zařízeních postupně ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2005; do doby změny tohoto režimu policie plní úkoly podle dosavadní právní úpravy.

8.

Pravomoci ke zřizování a provozování zařízení podle hlavy XII zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přecházejí na ministerstvo dnem 1. ledna 2006.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 87 se text „ , j) a k)“ nahrazuje textem „a j) až l)“.

 

2.

V § 98 se na konci písmene j) zrušuje slovo „nebo“, tečka na konci písmene k) se nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 52a zní:

l)

který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c)52a).

__________

52a)

§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb.“.

 

3.

V § 102 odst. 1 se text „ , j) a k)“ nahrazuje textem „a j) až l)“.

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona (čl. 4)

Čl. IV

V § 5 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se za větu první vkládá věta „Pro účely tohoto zákona se za povolení k pobytu za účelem podnikání považuje i povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území České republiky podle zvláštního právního předpisu24b).“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

1.

Tento zákon nabývá účinnosti 30. dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 24 až 26, bodu 91 a bodu 139, pokud jde o slova „a j)“, která nabývají účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, ustanovení čl. I bodů 39 a 59, pokud jde o § 46a odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice, a ustanovení čl. I bodů 165 a 166, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

2.

Ustanovení čl. I bodů 13 a 15 pozbývají platnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.

3.

Ustanovení § 157b odst. 11 pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.