Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

444/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Ustanovení čl. I bodu 22 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ustanovení čl. VI nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ustanovení čl. X nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ustanovení čl. XLII bodů 2 a 5 nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ustanovení čl. LXI nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ustanovení čl. LXII nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ustanovení čl. XLII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 185/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

zákonem č. 170/2018 Sb.

1.12.2018

Více...

444

 

ZÁKON

ze dne 12. října 2005,

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

Zrušen

Čl. II

zrušen

Část druhá

Změna zákona o české obchodní inspekci (čl. 3)

Čl. III

V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se slova „územní finanční orgán3l)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část třetí

Změna zákona o geologických pracích (čl. 4)

Čl. IV

V § 20 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., se slova „finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.

Část čtvrtá

Změna zákona o metrologii (čl. 5)

Čl. V

V § 23 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

Část pátá

Změna živnostenského zákona (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1.

Za § 60d se vkládá nový § 60e, který zní:

§ 60e

 

Kontrolu plnění povinnosti označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8, provádějí při správě daní rovněž územní finanční orgány a celní úřady.“.

 

2.

V § 65 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Územní finanční orgán nebo celní úřad mohou uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jestliže podnikatel poruší povinnost označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8.“.

 

3.

V § 65 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 provede ten orgán, který porušení povinnosti zjistil jako první.“.

 

4.

V § 66 odst. 2 se za slova „živnostenský úřad“ vkládají slova „ , územní finanční orgán nebo celní úřad“.

 

5.

V 66 odst. 3 se slova „Živnostenský úřad“ nahrazují slovem „Orgán“.

 

6.

V § 66 odst. 5 se za slova „živnostenského úřadu“ vkládají slova „ , územního finančního orgánu nebo celního úřadu“.

Část šestá

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 7)

Čl. VII

V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se slova „finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.

Část sedmá

Změna zákona o komoditních burzách (čl. 8)

Čl. VIII

V § 36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb., se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

Část osmá

Změna zákona o ochraně

zemědělského půdního fondu (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 6 se slova „finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

 

2.

V § 12 odst. 4 se slova „Finanční orgán21a)“ nahrazují slovy „Celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 21a se zrušuje.

Část devátá

zrušena (čl. 10)

Čl. X

Zrušen

Část desátá

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 11)

Čl. XI

V § 24 odst. 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část jedenáctá

Změna zákona o penzijním připojištění

se státním příspěvkem (čl. 12)

Čl. XII

V § 43e odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 36/2004 Sb., se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část dvanáctá

Změna zákona o zeměměřictví (čl. 13)

Čl. XIII

V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část třináctá

Změna zákona o regulaci reklamy (čl. 14)

Čl. XIV

V § 8 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část čtrnáctá

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

Zrušen

Část patnáctá

Změna lesního zákona (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 odst. 3 se slova „finančnímu orgánu11)“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

 

2.

V § 18 odst. 2 se slova „finanční orgán11)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

 

3.

V § 18 odst. 3 a 4 se slova „finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část šestnáctá

Změna zákona o krmivech (čl. 17)

Čl. XVII

V § 19 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 21/2004 Sb., se slova „územní finanční orgán11)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

Část sedmnáctá

Změna zákona o ochraně chmele (čl. 18)

Čl. XVIII

V § 8 odst. 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 322/2004 Sb., se slova „územní finanční orgán20)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

Část osmnáctá

Změna zákona o potravinách

a tabákových výrobcích (čl. 19)

Čl. XIX

V § 17 odst. 18 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se slova „územní finanční orgán17a)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.

Část devatenáctá

Změna zákona o zemědělství (čl. 20)

Čl. XX

V § 5 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se slova „územní finanční orgán5e)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 5e se zrušuje.

Část dvacátá

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností (čl. 21)

Čl. XXI

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 72 odst. 3 se slova „finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.

 

2.

V § 81r odst. 3 se slova „finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.

Část dvacátá první

Změna zákona o hnojivech (čl. 22)

Čl. XXII

V § 14c odst. 6 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., se slova „územní finanční orgán18)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

Část dvacátá druhá

Změna veterinárního zákona (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 74 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část dvacátá třetí

Změna zákona o azylu (čl. 24)

Čl. XXIV

V § 93a odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část dvacátá čtvrtá

Změna zákona o pobytu cizinců

na území české republiky (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 156 odst. 7 se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

 

2.

V § 157 odst. 5 se slova „finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.

Část dvacátá pátá

zrušena (čl. 26)

Čl. XXVI

Zrušen

Část dvacátá šestá

Změna zákona o opatřeních

ve vztahu k afghánskému hnutí talibán (čl. 27)

Čl. XXVII

V § 8 odst. 7 zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část dvacátá sedmá

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti (čl. 28)

Čl. XXVIII

V § 8 odst. 7 zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část dvacátá osmá

Změna zákona o ochraně osobních údajů (čl. 29)

Čl. XXIX

V § 46 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., se slova „územní finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část dvacátá devátá

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 30)

Čl. XXX

V § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část třicátá

Změna plemenářského zákona (čl. 31)

Čl. XXXI

V § 26 odst. 3 a v § 28 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část třicátá první

Změna zákona o ověřování střelných zbraní,

střeliva a pyrotechnických předmětů (čl. 32)

Čl. XXXII

V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., se slova „územní finanční orgány24)“ nahrazují slovy „celní úřady“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

Část třicátá druhá

zrušena (čl. 33)

Čl. XXXIII

Zrušen

Část třicátá třetí

Změna zákona o hospodářských opatřeních

pro krizové stavy (čl. 34)

Čl. XXXIV

V § 26 odst. 7 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

Část třicátá čtvrtá

Změna zákona o ekologickém zemědělství (čl. 35)

Čl. XXXV

V § 33 odst. 14 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se slova „územní finanční orgán41)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje.

Část třicátá pátá

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů (čl. 36)

Čl. XXXVI

V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „územní finanční orgán54)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje.

Část třicátá šestá

zrušena (čl. 37)

Čl. XXXVII

zrušen

Část třicátá sedmá

Změna zákona o informačních systémech

veřejné správy (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V § 7 odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část třicátá osmá

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám (čl. 39)

Čl. XXXIX

V § 22 odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), se slova „územní finanční orgán12)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

Část třicátá devátá

Změna lázeňského zákona (čl. 40)

Čl. XL

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 a v § 16 odst. 1 se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

 

2.

V § 20 odst. 4 se slova „finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.

Část čtyřicátá

zrušena (čl. 41)

Čl. XLI

Zrušen

Část čtyřicátá první

Změna vodního zákona (čl. 42)

Čl. XLII

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 88 odst. 4 a v § 99 odst. 1 se slova „finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.

 

2.

V § 88 odst. 7 se slova „finančnímu úřadu místně příslušnému36b)“ nahrazují slovy „celnímu úřadu místně příslušnému“.

Poznámka pod čarou č. 36b se zrušuje.

 

3.

V § 88 odst. 12 se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

 

4.

V § 88 odst. 13 se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“, slova „finančního úřadu“ se nahrazují slovy „celního úřadu“ a slova „finanční úřad“ se nahrazují slovy „celní úřad“.

 

5.

V § 93 odst. 2 se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

 

6.

V § 94 odst. 2 se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“, slova „finančního úřadu“ se nahrazují slovy „celního úřadu“ a slova „finanční úřad“ se nahrazují slovy „celní úřad“.

 

7.

V § 96 odst. 1 a v § 97 odst. 2 se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

 

8.

V § 99 odst. 2 se slova „finančního úřadu“ nahrazují slovy „celního úřadu“ a slova „finanční úřad“ se nahrazují slovy „celní úřad“.

Část čtyřicátá druhá

Změna zákona o myslivosti (čl. 43)

Čl. XLIII

V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část čtyřicátá třetí

Změna zákona o obalech (čl. 44)

Čl. XLIV

V § 46 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), se slova „finanční úřad30)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

Část čtyřicátá čtvrtá

Změna zákona o integrované prevenci (čl. 45)

Čl. XLV

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 40 se slova „finančním úřadem“ nahrazují slovy „celním úřadem“.

 

2.

V § 41 se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

Část čtyřicátá pátá

zrušena (čl. 46)

Čl. XLVI

Zrušen

Část čtyřicátá šestá

Změna zákona o zbraních (čl. 47)

Čl. XLVII

V § 76 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

Část čtyřicátá sedmá

Změna zákona

o státní zemědělské a potravinářské inspekci (čl. 48)

Čl. XLVIII

V § 11 odst. 9 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „územní finanční orgán26)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

Část čtyřicátá osmá

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin

a mikroorganismů (čl. 49)

Čl. XLIX

V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část čtyřicátá devátá

Změna zákona o obchodu

s reprodukčním materiálem lesních dřevin (čl. 50)

Čl. L

V § 35 odst. 5 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část padesátá

Změna zákona o oběhu osiva a sadby (čl. 51)

Čl. LI

V § 41 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část padesátá první

zrušena (čl. 52)

Čl. LII

zrušen

Část padesátá druhá

Změna zákona o rybářství (čl. 53)

Čl. LIII

V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část padesátá třetí

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy (čl. 54)

Čl. LIV

V § 31 odst. 2 a § 32 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část padesátá čtvrtá

Změna zákona o poštovních službách (čl. 55)

Čl. LV

V § 37b odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se slova „územní finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část padesátá pátá

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství (čl. 56)

Čl. LVI

V § 40 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se slova „finanční orgán91)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Poznámka pod čarou č. 91 se zrušuje.

Část padesátá šestá

Změna zákona o rostlinolékařské péči (čl. 57)

Čl. LVII

V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část padesátá sedmá

zrušena (čl. 58)

Čl. LVIII

Zrušen

Část padesátá osmá

Změna zákona o archivnictví a spisové službě (čl. 59)

Čl. LIX

V § 76 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se slova „územní finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část padesátá devátá

Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím správního řádu (čl. 60)

Čl. LX

V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, se část třináctá zrušuje.

Část šedesátá

Zrušena (čl. 61)

Čl. LXI

Zrušen

Část šedesátá první

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 62)

Čl. LXII

Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:

1.

V položce 1 se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní:

3.

a) Vydání osvědčení o certifikaci typu fiskální registrační pokladny

Kč 20 000

 

b) Udělení autorizace servisnímu středisku

Kč 10 000“.

 

2.

V položce 135 se dosavadní ustanovení označuje jako písmeno b) a před něj se vkládá písmeno a), které zní:

a)

Přijetí přihlášky průmyslového vzoru

Kč 1 000

 

- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

Kč 500“.

Část šedesátá druhá

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 63)

Čl. LXIII

V § 82 odst. 4 a v § 141 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část šedesátá třetí

Změna zákona o některých službách

informační společnosti (čl. 64)

Čl. LXIV

V § 12 odst. 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

Část šedesátá čtvrtá

Změna zákona o některých opatřeních

ve vztahu k irácké republice (čl. 65)

Čl. LXV

V § 8 odst. 10 zákona č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice, se slova „Finanční úřad pro Prahu 1“ nahrazují slovy „Celní úřad Praha 1“.

Část šedesátá pátá

Přechodná ustanovení (čl. 66)

Čl. LXVI

1.

Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.

2.

Při změně podmínek pro určení místní příslušnosti v důsledku nového vymezení územní působnosti územních finančních orgánů tímto zákonem provede přeregistraci daňových subjektů správce daně z moci úřední. Do dne přeregistrace vykonává správu daní daňového subjektu správce daně místně příslušný před účinností tohoto zákona.

Část šedesátá šestá

Účinnost (čl. 67)

Čl. LXVII

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 22, 23 a 25, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 až 5, čl. LXI a čl. LXII.

(2)

Ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25 a čl. XLII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

(3)

Ustanovení čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 a 5, čl. LXI a čl. LXII nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.