Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

545/2005 Sb. znění účinné od 1. 12. 2013

N(1.1.2007, 338/1992 Sb.): Ustanovení části šesté, čl. IX nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 307/2013 Sb.

1.12.2013

zákonem č. 261/2007 Sb.

1.1.2008

545

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 2005,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

a některé související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 1“.

 

2.

V § 4 odst. 1 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Obdobně se postupuje u příjmů plynoucích jako protihodnota menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle zvláštního právního předpisu13d),“.

Poznámka pod čarou č. 13d zní:

____________

13d)

§ 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.“.

 

3.

V § 4 odst. 1 písmeno y) včetně poznámky pod čarou č. 4d zní:

y)

úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů4d), v jejichž emisních podmínkách se emitent zavázal použít k řádnému krytí závazků z těchto hypotečních zástavních listů pouze pohledávky (nebo jejich části) z hypotečních úvěrů, které byly poskytnuty výhradně na financování investic do nemovitostí, včetně jejich pořízení či výstavby, nebo na financování bytových potřeb podle § 15 odst. 3 tohoto zákona. (Ustanovení se přiměřeně použije na úrokové výnosy z obdobných instrumentů vydaných v zahraničí.)

____________

4d)

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 4 odst. 1 písmeno zd) zní:

zd)

příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního předpisu a příjmy plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě zvláštního právního předpisu4c),“.

 

5.

V § 4 odst. 1 písm. ze) se slovo „burze“ nahrazuje slovy „tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují“.

 

6.

V § 5 odst. 4 se na konci textu věty poslední doplňují slova „a sražené zálohy z těchto příjmů plátcem daně podle § 38h se započítají u poplatníka na daňovou povinnost až v tom zdaňovacím období, ve kterém budou vyplaceny nebo obdrženy“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Obdobně se postupuje při stanovení základu daně a při evidenci příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.“.

 

7.

V § 5 odst. 10 písm. a) větě první se za slovo „započtením“ vkládají slova „ , splynutím práva s povinností u jedné osoby,“.

 

8.

V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a k ustanovení § 19 odst. 1 písm g)“.

 

9.

V § 7 odstavec 9 zní:

(9) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v § 11 nebo 12 ve výši

a)

80 % z příjmů podle odstavce 1 písm. a),

b)

60 % z příjmů ze živností řemeslných8),

c)

50 % z příjmů podle odstavce 1 písm. b) s výjimkou příjmů ze živností řemeslných8),

d)

40 % z příjmů podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a) s výjimkou příjmů podle odstavce 8, a nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d).

Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.“.

 

10.

V § 7 odst. 10 větě první se slovo „částkách“ nahrazuje slovem „částce“.

 

11.

V § 7 se na konci odstavce 15 doplňuje věta „Vede-li každý z účastníků sdružení, které není právnickou osobou (§ 12), daňovou evidenci, mohou vést i daňovou evidenci, ve které evidují společné příjmy a společné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; přitom na konci zdaňovacího období nebo při ukončení činnosti v průběhu zdaňovacího období, uvedou do své daňové evidence podíl na společných příjmech a podíl na společných výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů.“.

 

12.

V § 7a odst. 1 větě první se za slovo „osob“ vkládají slova „s výjimkou uvedenou v odstavci 2“, číslo „1 000 000“ se nahrazuje číslem „5 000 000“ a slova „ani není plátcem daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu9d),“ se zrušují.

 

13.

V § 7a odst. 1 větě druhé se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.

 

14.

V § 7a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Provozuje-li poplatník činnost podle odstavce 1 za spolupráce druhého z manželů, může o stanovení daně paušální částkou požádat i spolupracující manžel (manželka). V tom případě se předpokládané příjmy a předpokládané výdaje rozdělí na spolupracujícího manžela (manželku) v poměru stanoveném podle § 13. Nezdanitelné části základu daně podle § 15, slevu na dani podle § 35ba nebo slevu na dani podle § 35c uplatní poplatník i spolupracující manžel (manželka) samostatně.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

15.

V § 7a odst. 3 větě první se slova „ , a to sazbou podle § 16 odst. 1“ zrušují.

 

16.

V § 7a odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

17.

V § 7a odst. 3 větě třetí se slova „o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15 nebo o daňové zvýhodnění uvedené v § 35c“ nahrazují slovy „nebo o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15“.

 

18.

V § 7a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji upravenými podle odstavce 2 se daň vypočte sazbou daně podle § 16 odst. 1. Vypočtená daň se dále sníží o předpokládanou slevu na dani podle § 35ba nebo o předpokládanou slevu na dani podle § 35c, uplatněnou poplatníkem v žádosti o stanovení daně paušální částkou podle odstavce 1. K předpokládanému nároku na uplatnění daňového bonusu podle § 35c se při stanovení daně paušální částkou nepřihlédne. Daň stanovená paušální částkou činí, i po snížení o uplatněné předpokládané slevy na dani podle § 35ba a 35c, nejméně 600 Kč za zdaňovací období.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

19.

V § 7a se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pokud je poplatník plátcem daně z přidané hodnoty je povinen vést evidenci podle zvláštního právního předpisu upravujícího daň z přidané hodnoty9d).“.

Poznámka pod čarou č. 9d zní:

___________

9d)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

20.

V § 7a odst. 8 se slova „31. května“ nahrazují slovy „15. prosince“.

 

21.

V § 7c odst. 4 písm. e) se za slova „který se“ vkládají slova „i po část zdaňovacího období“ a slovo „připravuje“ se nahrazuje slovem „připravoval“.

 

22.

V § 7c se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

který nemá jiný příjem podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) než příjem z lesního hospodářství nebo z dotací, podpor, grantů nebo z příspěvků, které nejsou podle § 4 odst. 1 písm. t) osvobozeny od daně.“.

 

23.

V § 7c se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahuje na poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22) činí méně než 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny, anebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.“.

 

24.

V § 9 odstavec 4 zní:

(4) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů uvedených v odstavci 1.“.

 

25.

V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „cenného papíru“ se vkládají slova „a příjmy plynoucí jako protihodnota menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle zvláštního právního předpisu13d)“.

 

26.

V § 13 se věta poslední nahrazuje větou „Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d, nebo na manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b).“.

 

27.

V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Spolupracující osoba postupuje při stanovení minimálního základu daně podle § 7c obdobně; přitom se pro účely tohoto zákona u spolupracující osoby za zahájení nebo ukončení činnosti uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) až c) považuje zahájení nebo ukončení spolupráce podle odstavce 1.“.

 

28.

V § 15 se odstavce 1 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 1 až 7.

 

29.

V § 15 odst. 1 větě první a § 20 odst. 8 větě první se slova „ , na rehabilitační a protetické pomůcky nehrazené zdravotními pojišťovnami,“ nahrazují slovy „a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů113), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu“.

Poznámky pod čarou č. 113, 114 a 115 znějí:

___________

113)

Zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

114)

Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

115)

§ 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

30.

V § 15 odst. 3 větě první se slova „a změnu32)“ nahrazují slovy „ani o změnu32)“.

 

31.

V § 15 odst. 4 se číslo „10“ nahrazuje číslem „3“.

 

32.

V § 15 odst. 5 větě první se slova „platbu příspěvků“ nahrazují slovy „příspěvek zaplacený“.

 

33.

V § 15 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné, pak nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem základ daně snížen.“.

 

34.

V § 15 odst. 7 větě první se slova „člena odborové organizace této organizaci podle jejích stanov, která uskutečňuje činnosti spočívající v obhajobě hospodářských a sociálních zájmů“ nahrazují slovy „zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy“.

 

35.

V § 15 odst. 7 větě druhé se za slovo „příjmů“ vkládají slova „podle § 6“.

 

36.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:

Základ daně

Daň

Ze základu

od Kč

do Kč

 

přesahujícího

0

121 200

12 %

 

121 200

218 400

14 544 Kč + 19 %

121 200 Kč

218 400

331 200

33 012 Kč + 25 %

218 400 Kč

331 200

a více

61 212 Kč + 32 %

331 200 Kč.“.

 

37.

V § 18 odst. 3 se slova „písm. ze)“ nahrazují slovy „písm. zd)“.

 

38.

V § 19 odst. 1 písm. l) zní:

l)

úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů, v jejichž emisních podmínkách se emitent zavázal použít k řádnému krytí závazků z těchto hypotečních zástavních listů pouze pohledávky (nebo jejich části) z hypotečních úvěrů, které byly poskytnuty výhradně na financování investic do nemovitostí, včetně jejich pořízení či výstavby, nebo na financování bytových potřeb podle § 15 odst. 7 tohoto zákona. (Ustanovení se přiměřeně použije na úrokové výnosy z obdobných instrumentů vydaných v zahraničí.)“.

 

39.

V § 19 odst. 1 písm. y) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 1“.

 

40.

V § 19 odst. 1 se na konci písmene zm) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zn), které zní:

zn)

příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního předpisu a příjmy plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě zvláštního právního předpisu4c),“.

 

41.

Poznámka pod čarou č. 93 zní:

___________

93)

Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES.

Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních a převodech majetku a výměnách podílů, ve znění směrnice Rady 2005/19/ES.

Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami.“.

 

42.

V § 19 odst. 3 písm. b) a c) a v § 19 odst. 4 se číslo „24“ nahrazuje číslem „12“ a číslo „20“ se nahrazuje číslem „10“.

 

43.

V § 19 odst. 4 písm. a) se slova „až zh)“ nahrazují slovy „až zi)“.

 

44.

V § 19 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze), zi) až zk) lze za podmínek uvedených v odstavcích 3 až 7 pro společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, použít obdobně i pro společnost, která je daňovým rezidentem Švýcarské konfederace nebo mateřskou společností daňového rezidenta Švýcarské konfederace, je-li poplatníkem podle § 17 odst. 3; přitom osvobození podle odstavce 1 písm. zj) lze použít počínaje dnem 1. ledna 2011. Při využití osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk).“.

 

45.

V § 20 odst. 8 na konci věty čtvrté se za slova „§ 34“ vkládá středník a slova „přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %.“.

 

46.

V § 20b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na penzijní fondy.“.

 

47.

V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Jestliže osoba jedná na území České republiky v zastoupení poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 a má a obvykle zde vykonává oprávnění uzavírat smlouvy, které jsou závazné pro tohoto poplatníka, má se za to, že tento poplatník má stálou provozovnu na území České republiky, a to ve vztahu ke všem činnostem, které osoba pro poplatníka na území České republiky provádí.“.

 

48.

V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 6 větě druhé se za slovo „uhrazením“ vkládají slova „nebo splynutím práva s povinností u jedné osoby“ a za slovo „nebyl“ se vkládají slova „o stejnou částku“.

 

49.

V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 větě první se za slovo „započtením,“ vkládají slova „splynutím práva s povinností u jedné osoby,“ a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo se o tuto částku závazku nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 10“.

 

50.

V § 23 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 1 čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení,“.

 

51.

V § 23 odst. 4 písm. a) větě druhé se slova „dluhopisu,35a)“ nahrazují slovy „dluhopisu35a) a obdobného cenného papíru v zahraničí, z dividend a z podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí ze zahraničí,“.

 

52.

V § 23 odst. 6 písm. a) a b) se za slovo „§ 31“ vkládají slova „odst. 1 písm. a)“.

 

53.

V § 23 se doplňuje odstavec 17, který zní:

(17) U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje o oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty podle zvláštního právního předpisu20)

a)

cenného papíru s výjimkou směnek,

b)

derivátu a části majetku a závazku zajištěného derivátem,

c)

závazku vrátit cenný papír, který poplatník zcizil a do okamžiku ocenění jej nezískal zpět,

d)

finančního umístění a technických rezerv u poplatníků, kteří mají povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu89).“.

 

54.

V § 23a odst. 5 písm. b) větě druhé a v § 23c odst. 8 písm. b) větě druhé se za slova „zdaňovacím období“ vkládají slova „nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání“.

 

55.

V § 23a odst. 5 písm. c) a v § 23c odst. 8 písm. c) se slova „a násl.“ nahrazují slovy „až 5“.

 

56.

V § 23d odst. 3 se na konci doplňuje věta „Obdobně se postupuje v případě, že převádějící společnost převede podíl v přijímající společnosti, který získala za převedený podnik nebo jeho samostatnou část, nebo část podílu odpovídající zvýšení jejího vkladu do základního kapitálu přijímající společnosti, kterou získala za převedený podnik nebo jeho samostatnou část, v době kratší než 3 roky předcházející převodu podniku nebo jeho samostatné části.“.

 

57.

V § 24 odst. 2 písm. d) se za slova „zvláštního právního předpisu96)“ vkládají slova „a Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky“.

 

58.

V § 24 odst. 2 písm. h) bodu 1 se za slovo „odpisy“ vkládají slova „podle zvláštního právního předpisu20)“ a za slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ se vkládají slova „(dále jen smlouva o nájmu podniku“)“.

 

59.

V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 4 se za větu první vkládá věta „Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude delší než 11 hodin.“.

Poznámka pod čarou č. 110a zní:

____________

110a)

§ 89 zákoníku práce.“.

 

60.

V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 4 větě třetí se za slovo „kterému“ vkládají slova „v průběhu směny“.

 

61.

V § 24 odst. 2 písm. s) se věta třetí zrušuje.

 

62.

V § 24 odst. 2 písm. t) se věta druhá nahrazuje větou „Při prodeji majetku, jehož vstupní cena a u pozemku pořizovací cena je podle tohoto ustanovení výdajem (nákladem) jen do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku, je u tohoto majetku nabytého vkladem nebo přeměnou nebo následným vkladem nebo následnou přeměnou výdajem (nákladem) vstupní cena a u pozemku pořizovací cena evidovaná před jeho prvním vložením nebo první přeměnou bez vlivu ocenění reálnou hodnotou20), a to jen do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku.“.

 

63.

V § 24 odst. 2 písmeno zg) zní:

zg)

výdaje (náklady) na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání zajišťovanou zaměstnavatelem vlastními nebo jím pronajatými dopravními prostředky nebo dopravními prostředky smluvního dopravce. Za dopravní prostředky se pro účely tohoto ustanovení považují motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob,“.

 

64.

Poznámka pod čarou č. 95 včetně odkazů na ni se zrušuje.

 

65.

V § 24 odst. 2 písm. zp) větě druhé se číslo „5“ nahrazuje číslem „1“.

 

66.

V § 24 odst. 2 se na konci písmene zt) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zu), které zní:

zu)

výdaje (náklady) na přechodné ubytování zaměstnance s výjimkou přechodného ubytování v rodinném domě nebo bytě, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště.“.

 

67.

V § 24 odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. a) větě první se za slovo „§ 31“ vkládají slova „odst. 1 písm. a)“.

 

68.

V § 24 odst. 4 závěrečné části ustanovení se za větu první vkládá věta „Při změně doby odpisování (§ 30) se pro účely stanovení minimální doby trvání finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku podle písmene a) a výše kupní ceny podle písmene b) použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy.“.

 

69.

V § 25 odst. 1 písm. f) se za slovo „penále“ vkládají slova „ , úroky z prodlení“.

 

70.

V § 25 odst. 1 písm. k) se za slova „písm. j)“ vkládají slova „a zu)“.

 

71.

V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. w) se použije i na úroky z půjček a na úroky hrazené na základě dodatků, kterými se mění výše poskytované půjčky nebo úvěru, sjednaných po 1. lednu 2004 ke smlouvám uzavřeným před tímto datem.“.

 

72.

V § 26 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.“.

 

73.

V § 29 odst. 1 v textu za písm. a) až f) se slova „(s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí)“ nahrazují slovy „s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (dále jen „veřejné zdroje“)“.

 

74.

V § 29 odst. 2 se slova „podle § 28 odst. 5“ nahrazují slovy „podle § 28 odst. 6“.

 

75.

V § 29 odst. 6 na konci se doplňuje věta, která zní: „Toto ustanovení se nepoužije, pokud dochází k ukončení nájmu z důvodu odkoupení najaté věci nájemcem, který zahrne zůstatkovou cenu jím odpisovaného technického zhodnocení do vstupní ceny podle § 29 odst. 1 písm. a).“.

 

76.

V § 31 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se považuje i poplatník, který tento majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.“.

 

77.

V § 32a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a dále povolenka na emise skleníkových plynů116) nebo preferenční limit117), kterým je zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zvláštního právního předpisu117).“.

Poznámky pod čarou č. 116 a 117 znějí:

____________

116)

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

117)

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící.“.

 

78.

V § 32a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Odpisy podle odstavce 4 se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování; přitom poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny. Při zahájení (ukončení) odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(6) Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku; přitom za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 4, nejméně však

a)

audiovizuální díla po dobu 9 měsíců,

b)

software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,

c)

ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců.

Technické zhodnocení ukončené na již odepsaném nehmotném majetku se odpisuje samostatně po dobu uvedenou v písmenech a) až c). Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou zvýší poplatník o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo právo užívání prodlouženo, a to rovnoměrně bez přerušení do konce doby nově sjednaného práva užívání.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

 

79.

§ 32b zní:

„§ 32b

Nájem podniku

 

(1) Nájemce, který má najatý podnik nebo část podniku, tvořící samostatnou organizační složku podle zvláštního právního předpisu70) (dále jen „najatý podnik“), na základě smlouvy o nájmu podniku a současně má písemný souhlas pronajímatele k odpisování, použije při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku přiměřeně ustanovení tohoto zákona o odpisování při zajištění závazku převodem práva.

(2) Převyšují-li v případě podle odstavce 1 odpisy podle zvláštního právního předpisu20) uplatněné nájemcem nájemné, je nájemce povinen zvýšit základ daně o rozdíl mezi odpisy podle zvláštního právního předpisu20) a nájemným, není-li o tomto rozdílu účtováno do výnosů. Nájemné se pro účely zjištění tohoto rozdílu sníží o část určenou k úhradě jiného závazku vůči pronajímateli najatého podniku než závazku z titulu nájemného, přičemž za úhradu závazku se nepovažuje účtování nájemného na vrub příslušného účtu dlouhodobého závazku.

(3) Nehradí-li nájemce pronajímateli najatého podniku hodnotu pohledávky nebo její část, která přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu70) na základě smlouvy o nájmu podniku, je nájemce povinen zvýšit o hodnotu převáděné pohledávky nebo její části základ daně, pokud nebude tato hodnota pohledávky nebo její část zaúčtovaná u nájemce podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů.

(4) Nehradí-li pronajímatel nájemci závazek nebo jeho část zachycený na rozvahových účtech, který přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu70) na základě smlouvy o nájmu podniku, je pronajímatel povinen zvýšit o hodnotu převáděného závazku nebo jeho části základ daně, pokud nebude hodnota závazku nebo jeho část u pronajímatele zaúčtována podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů. Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí pouze u poplatníků, kteří vedou účetnictví.“.

 

80.

V § 34 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Projektem výzkumu a vývoje, na jehož realizaci může být uplatněn odpočet podle odstavce 4, se rozumí písemný dokument, ve kterém poplatník před zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji a který obsahuje zejména základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou obchodní firma nebo název poplatníka, jeho sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno a příjmení poplatníka, je-li poplatník fyzickou osobou, místo jeho trvalého pobytu a místo podnikání, dobu řešení projektu (datum zahájení a datum ukončení řešení projektu), cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení, předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu, jména a příjmení osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi, způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků, datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby, která projekt schválila před zahájením jeho řešení; oprávněnou osobou se rozumí poplatník, je-li fyzickou osobou, nebo osoba vykonávající funkci statutárního orgánu poplatníka nebo jeho členem.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

 

81.

V § 34 odst. 7 a 8 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavců 3 až 6“.

 

82.

V § 35 se doplňují odstavce 6 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 118 znějí:

(6) Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17, kteří jsou současně povinnými subjekty podle zvláštního právního předpisu118), a do 30. června 2006 zahájí provoz registrační pokladny podle zvláštního právního předpisu118), se daň za zdaňovací období, ve kterém tuto registrační pokladnu pořídili, snižuje o polovinu její pořizovací ceny, maximálně však o 8 000 Kč na jednu pokladnu. Slevu na daň lze uplatnit jen při prvním zahájení provozu registrační pokladny.

(7) Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17, kteří jsou současně povinnými subjekty podle zvláštního právního předpisu118) a do 31. prosince 2006 provedli technické zhodnocení jimi dosud používané pokladny ke splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem118), se daň za zdaňovací období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno (§ 33), snižuje o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o 4 000 Kč na jednu pokladnu.

(8) Nelze-li slevu podle odstavců 6 a 7 uplatnit v roce, kdy nárok na slevu vznikl z důvodu, že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo daň nižší, než je sleva podle odstavců 6 a 7, lze slevu nebo její zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže daň, nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok na slevu vznikl.

___________

118)

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění zákona č. 358/2005 Sb.“.

 

83.

Za § 35b se vkládá nový § 35ba, který zní:

§ 35ba

 

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o částku

a)

7 200 Kč na poplatníka,

b)

4 200 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz ZTP/P), zvyšuje se částka 4 200 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem9a), státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření4a) a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

c)

1 500 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43) nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,

d)

3 000 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

e)

9 600 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

f)

2 400 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů14d) pro účely státní sociální podpory.

(2) O částku podle odstavce 1 písm. a) se nesnižuje daň u poplatníka, u něhož starobní důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43) nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu činí více než 38 040 Kč ročně. Nepřevyšuje-li starobní důchod 38 040 Kč ročně, přizná se částka podle odstavce 1 písm. a). Podle tohoto odstavce se nepostupuje u poplatníků, kteří na počátku zdaňovacího období nejsou poživateli starobního důchodu a tento starobní důchod jim nebyl přiznán ani zpětně k počátku zdaňovacího období.

(3) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2, kterému plynou příjmy zahrnuté do samostatného základu daně podle § 8 odst. 4 nebo § 10 odst. 8, se daň z tohoto základu nesnižuje o částky uvedené v odstavcích 1 a 2. U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky podle § 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

(4) Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.“.

 

84.

V § 35c odst. 1 se za větu první vkládá věta „Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba.“.

 

85.

V § 35c odst. 4 větě první se slova „minimální mzdy;111)“ nahrazují slovy „minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy111) (dále jen „minimální mzda“);“.

Poznámka pod čarou č. 111 zní:

____________

111)

§ 111 zákoníku práce.

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

86.

V § 35c odst. 8 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

 

87.

V § 35c odst. 8 větě první se slova „nezdanitelnou část základu daně za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba“.

 

88.

V § 35c odst. 8 větě druhé se slova „nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba“.

 

89.

V § 35c odst. 9 se věta poslední zrušuje.

 

90.

V § 35c se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Pokud úhrn měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d u poplatníka podávajícího daňové přiznání přesahuje částku daňového bonusu vypočteného za zdaňovací období, považuje se vzniklý rozdíl za daňový nedoplatek; pokud poplatník, kterému byly vyplaceny měsíční daňové bonusy, nárok na daňové zvýhodnění za zdaňovací období v daňovém přiznání neuplatní vůbec, považují se za daňový nedoplatek částky ve výši vyplacených měsíčních daňových bonusů.“.

 

91.

V § 35d odstavce 1 až 5 znějí:

(1) Poplatník s příjmy podle § 6 může při výpočtu zálohy na daň podle § 38h odst. 3 uplatnit nárok na snížení daně podle § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) a na daňové zvýhodnění.

(2) Záloha na daň vypočtená podle tohoto zákona se sníží u poplatníka s podepsaným prohlášením k dani podle § 38k odst. 4 o částku ve výši odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) (dále jen „měsíční sleva na dani podle § 35ba“) a o daňové zvýhodnění ve výši odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35c (dále jen „měsíční daňové zvýhodnění“). Měsíční daňové zvýhodnění plátce poskytne poplatníkovi formou měsíční slevy na dani podle § 35c, měsíčního daňového bonusu nebo měsíční slevy na dani podle § 35c a měsíčního daňového bonusu.

(3) Měsíční slevu na dani podle § 35ba poskytne plátce daně poplatníkovi maximálně do výše zálohy na daň vypočtené podle § 38h odst. 2. Měsíční slevu na dani podle § 35c poskytne plátce daně poplatníkovi maximálně do výše zálohy na daň vypočtené podle § 38h odst. 2 a snížené o měsíční slevu na dani podle § 35ba.

(4) Je-li výše zálohy na daň vypočtené podle § 38h odst. 2 a snížené o měsíční slevu na dani podle § 35ba nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým bonusem. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 2 500 Kč měsíčně. Plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši stanovené tímto zákonem při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc (§ 38h odst. 1) dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů (dále jen „polovina minimální mzdy“). Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

(5) O vyplacený měsíční daňový bonus plátce daně sníží odvod záloh na daň za příslušný kalendářní měsíc. Pokud nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň, plátce daně je povinen vyplatit měsíční daňový bonus nebo jeho část poplatníkovi z vlastních finančních prostředků. O tyto částky sníží odvody záloh na daň správci daně v následujících měsících, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. V řízení o této žádosti postupuje správce daně obdobně jako při vrácení přeplatku podle zvláštního právního předpisu o správě daní35e) a příslušnou částku vratitelného přeplatku poukáže plátci daně nejpozději do 20 dnů od doručení žádosti.“.

 

92.

V § 35d odst. 6 větě první se za slovo „dani“ vkládají slova „podle § 35c“ a slova „daňové povinnosti vypočtené podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy „daně vypočtené podle § 16 odst. 1 a snížené o slevu na dani podle § 35ba“.

 

93.

V § 35d odst. 6 věty druhá a poslední se nahrazují větami „Je-li nárok na daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň snížená o slevu na dani podle § 35ba, má poplatník nárok na vyplacení daňového bonusu, jen pokud úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků od všech plátců daně v uplynulém zdaňovacím období, z nichž mu plátce daně provádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy. Jestliže u poplatníka, který vyjma příjmů osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč, úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ve zdaňovacím období nedosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, poplatník na vyplacené měsíční daňové bonusy v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše poloviny minimální mzdy, již nárok neztrácí.“.

 

94.

V § 35d odst. 7 se věta první nahrazuje větami „Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 38ch plátce daně u poplatníka nejdříve daň stanovenou podle § 16 odst. 1 sníží o slevu na dani podle § 35ba a vypočte částku slevy na dani podle § 35c a daňového bonusu. Daň sníženou o slevu na dani podle § 35ba pak sníží o slevu na dani podle § 35c, a až takto vyčíslenou daň po slevě porovná s úhrnem zálohově sražené daně.“.

 

95.

V § 35d odst. 8 větě první se za slovo „dani“ vkládají slova „po slevě“.

 

96.

V § 35d odst. 9 větě druhé se slovo „požádá“ nahrazuje slovy „o tyto částky sníží odvody záloh na daň správci daně v následujících měsících, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá“.

 

97.

V § 35d odst. 9 větě třetí se za slovo „částku“ vkládají slova „vratitelného přeplatku“ a číslo „15“ se nahrazuje číslem „20“.

 

98.

V § 35d odst. 9 větě poslední se za slovo „dani“ vkládají slova „po slevě“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

 

99.

V § 37a se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 35g zní:

(6) Evropská družstevní společnost35g) postupuje při stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti a v daňovém řízení obdobně jako družstvo.

___________

35g)

Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE).“.

 

100.

Za § 37a se vkládá nový § 37b, který včetně poznámky pod čarou č. 35f zní:

§ 37b

 

U stálé provozovny evropské společnosti35f) nebo evropské družstevní společnosti35g) vzniklé na území České republiky po přemístění zapsaného sídla evropské společnosti35f) nebo evropské družstevní společnosti35g) z území České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, se použijí přiměřeně ustanovení § 23a až 23d93), pokud aktiva i pasiva evropské společnosti35f) nebo evropské družstevní společnosti35g) jsou nadále prokazatelně spojena s touto stálou provozovnou.

____________

35f)

Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE).

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.“.

 

101.

V § 38d se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 119 zní:

(10) Plátcem daně je také právnická nebo fyzická osoba stanovená Ministerstvem práce a sociálních věcí, která v souladu s opatřeními nebo nástroji aktivní politiky zaměstnanosti za zaměstnavatele vykonává některé úkony související se zaměstnáváním uchazečů o zaměstnání a v rámci této činnosti též zabezpečuje za zaměstnavatele výplatu odměny uchazeči o zaměstnání za výkon činnosti provedený podle zákona o zaměstnanosti119) na základě dohody o provedení práce.

_____________

119)

§ 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

102.

V § 38e se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.

 

103.

V § 38e odst. 9 větě poslední se slovo „Penále“ nahrazuje slovy „Úroky z prodlení“.

 

104.

V § 38fa odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , úroky z běžných účtů a vkladových účtů“.

 

105.

V § 38fa odst. 1 se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ , pokud alespoň 15 % hodnoty majetku v tomto podílovém fondu je přímo nebo nepřímo tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy uvedené v bodě 1 s výjimkou fondů kolektivního investování v zahraničí.“.

 

106.

V § 38fa odst. 1 písm. a) větě první se slova „bodech 1 a 2“ nahrazují slovy „bodě 1“ a za větu první se vkládá věta „Pokud platební zprostředkovatel nemá informace o procentním podílu investičních nástrojů nesoucích příjmy uvedené v bodě 1 na hodnotě majetku v podílovém fondu nebo obdobném zahraničním fondu kolektivního investování, považuje se procentní podíl za vyšší než 40 %.“.

 

107.

V § 38fa odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slova „příjmy úrokového charakteru“ vkládají slova „uvedené v písmenu a) bodech 2 a 3“ a slova „uvedené v odstavci 4“ se zrušují.

 

108.

V § 38fa odst. 3 písm. b) bodě 1 se slovo „ , jejíž“ nahrazuje slovy „nebo jiný daňový subjekt, jehož“ a za slova „daní z příjmů“ se vkládají slova „z podnikatelské činnosti“.

 

109.

V § 38fa odst. 3 písm. b) bodě 3 se za slovo „osobu“ vkládají slova „ , která je skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru,“.

 

110.

V § 38fa odst. 4 písm. b) se za slova „dani z příjmů“ vkládají slova „z podnikatelské činnosti“.

 

111.

V § 38fa odst. 8 se slova „státu Evropského hospodářského prostoru kromě České republiky“ nahrazují slovy „Švýcarské konfederace, Andorského knížectví, Lichtenštejnského knížectví, Republiky San Marino a Monackého knížectví“ a slova „Evropský hospodářský prostor“ se nahrazují slovy „tyto státy“.

 

112.

V § 38g odst. 2 větě první se slova „pokud neuplatňuje odečet úroků podle § 15 odst. 7 a 8 z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem, a“ zrušují.

 

113.

V § 38g odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a daňové zvýhodnění.“.

 

114.

V § 38g odst. 3 větě druhé se za slovo „částku“ vkládají slova „slevy na dani podle § 35ba a“.

 

115.

V § 38gb odst. 1 až 4, 6 a 7 se slova „nebo § 35b“ nahrazují slovy „ , 35b nebo 35ba“.

 

116.

V § 38h odst. 1 úvodní části ustanovení se věta první nahrazuje větou „Plátce daně vypočte zálohu z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „záloha“) ze základu pro výpočet zálohy.“.

 

117.

V § 38h odst. 1 úvodní části ustanovení větě druhé se slova „Zdanitelnou mzdou se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „mzda“)“ nahrazují slovy „Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ a za slova „sazby daně“ se vkládají slova „a příjmů, které nejsou předmětem daně“.

 

118.

V § 38h odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

 

119.

V § 38h odstavec 2 zní:

(2) Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí:

Základ pro

 

Záloha

Ze základu

výpočet zálohy

 

 

přesahujícího

od Kč

do Kč

 

 

0

10 100

12 %

 

10 100

18 200

1 212 Kč + 19 %

10 100 Kč

18 200

27 600

2 751 Kč + 25 %

18 200 Kč

27 600

a více

5 101 Kč + 32 %

27 600 Kč.“.

 

120.

V § 38h odstavec 3 zní:

(3) Zálohu vypočtenou podle odstavce 2 plátce daně, u kterého poplatník podepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení podle § 38k odst. 4, nejprve sníží o prokázanou částku měsíční slevy na dani podle § 35ba a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění (dále jen „záloha po slevě“).“.

 

121.

V § 38h se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, srazí zálohu podle odstavce 2, ale nejméně ve výši 20 % ze základu daně, pokud nejde o příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. c) bod 4 nebo § 36 odst. 1 písm. a). U poplatníka, který u plátce nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, se při výpočtu zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.“.

Dosavadní odstavce 4 až 14 se označují jako odstavce 5 až 15.

 

122.

V § 38h odstavec 5 zní:

(5) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15, ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a podle § 35ba odst. 2 přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.“.

 

123.

V § 38h odst. 6 se slova „Záloha se srazí při výplatě nebo připsání mzdy“ nahrazují slovy „Plátce daně srazí zálohu při výplatě nebo připsání příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „mzda“)“.

 

124.

V § 38h odst. 7 větě první se slovo „zdanitelnou“ nahrazuje slovem „poplatníkovi“.

 

125.

V § 38h se odstavce 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 10 až 15 se označují jako odstavce 8 až 13.

 

126.

V § 38h odst. 8 se věta poslední zrušuje.

 

127.

V § 38h odstavec 13 zní:

(13) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se při stanovení záloh a při ročním zúčtování záloh na daň nepřihlédne ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ani k daňovému zvýhodnění.“.

 

128.

V § 38ch odst. 1 větě první se slovo „zdanitelnou“ zrušuje.

 

129.

V § 38ch odst. 2 větě první se slova „nezdanitelné částky základu daně a“ nahrazují slovy „měsíční slevu na dani podle § 35ba nebo“.

 

130.

V § 38ch odst. 3 větě první se slova „nezdanitelných částkách ze základu daně,“ zrušují a slova „slevě na zálohách“ se nahrazují slovy „měsíční slevě na dani podle § 35ba a 35c“.

 

131.

V § 38ch odst. 4 větě druhé se slovo „podle“ nahrazuje slovy „za podmínek stanovených v“.

 

132.

V § 38ch odst. 4 se věty třetí až pátá zrušují.

 

133.

V § 38ch se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Poplatníkovi, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, vrátí plátce daně jako přeplatek rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní vypočtenou podle § 16 odst. 1 a sníženou o slevu na dani podle § 35ba, a to nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50 Kč. O vrácený přeplatek sníží plátce daně nejbližší odvody záloh správci daně, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá o vrácení přeplatku podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní35e) místně příslušného správce daně. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží.“.

 

134.

V § 38i odst. 2 větě čtvrté se za slovo „provést“ vkládají slova „a ke vzniku dlužné částky došlo vinou poplatníka“.

 

135.

V § 38j odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova „a u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 bydliště ve státě, jehož je rezidentem,“.

 

136.

V § 38j odst. 2 písm. d) se slova „nezdanitelnou část základu daně“ nahrazují slovy „slevu na dani podle § 35ba“ a za slova „nezdanitelných částek“ se vkládají slova „základu daně podle § 15, částek slevy na dani podle § 35ba“.

 

137.

V § 38j odst. 2 písm. e) se body 5 a 6 zrušují.

Dosavadní body 7 a 8 se označují jako body 5 a 6.

 

138.

V § 38j odst. 2 písm. e) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:

6. měsíční slevu na dani podle § 35ba a zálohu sníženou o případnou měsíční slevu na dani podle § 35ba,“.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7.

 

139.

V § 38j odst. 2 písm. e) bod 7 zní:

7. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani podle § 35c, měsíční daňový bonus a zálohu sníženou o případnou měsíční slevu na dani podle § 35ba a 35c,“.

 

140.

V § 38j odst. 2 písm. e) se za bod 7 doplňuje bod 8, který zní:

8. skutečně sraženou zálohu.“.

 

141.

V § 38j odst. 2 písm. e) závěrečné části ustanovení se slova „až 7“ nahrazují slovy „a 5“.

 

142.

V § 38j odst. 2 písm. f) se slova „4, 7 a 8“ nahrazují slovy „8 a úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů“.

 

143.

V § 38j odst. 3 větě první se slova „zdanitelné mzdy“ nahrazují slovy „základu daně“ a za slovo „poskytnutí“ se vkládají slova „slevy na dani podle § 35ba a“.

 

144.

V § 38j se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Plátci daně, kteří v příslušném zdaňovacím období poskytovali poplatníkům slevy na dani podle § 35ba nebo daňové zvýhodnění, mají povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu40a).“.

 

145.

V nadpisu k § 38k se slova „při výpočtu záloh na daň“ zrušují a za slovo „požitků“ se vkládají slova „ , slevy na dani podle § 35ba“.

 

146.

V § 38k odst. 1 větě první se slova „uznání nezdanitelných částek ze základu daně“ nahrazují slovy „poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba a měsíčního daňového zvýhodnění“ a slova „a splnění podmínek pro poskytnutí daňového zvýhodnění“ se zrušují.

 

147.

V § 38k odst. 1 větě druhé se slova „nezdanitelných částek ze základu pro výpočet zálohy na daň“ nahrazují slovy „slevy na dani podle § 35ba“.

 

148.

V § 38k odst. 3 se slova „nezdanitelným částkám ze základu daně“ nahrazují slovy „měsíční slevě na dani podle § 35ba“.

 

149.

V § 38k odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“ a slova „nezdanitelným částkám ze základu daně a k“ se nahrazují slovy „měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu“.

 

150.

V § 38k odst. 4 písm. a) se slova „nezdanitelných částek ze základu daně“ nahrazují slovy „slevy na dani podle § 35ba“.

 

151.

V § 38k odst. 4 písmeno b) zní:

b)

že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku nepodepsal u jiného plátce prohlášení k dani,“.

 

152.

V § 38k odst. 4 písm. c) se za slovo „je“ vkládají slova „k 1. lednu příslušného zdaňovacího období“.

 

153.

V § 38k odst. 4 se písmena d) až g) zrušují.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena d) a e).

 

154.

V § 38k odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „odst. 1 písm. b) a podle § 15 odst. 2, 5, 9 až 11“ nahrazují slovy „a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a § 35ba odst. 2“.

 

155.

V § 38k odst. 5 písm. c) se za slovo „kterou“ vkládá slovo „(kterého)“, slova „nezdanitelné částky ze základu daně“ se nahrazují slovy „slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b)“ a za slovo „neměla“ se vkládá slovo „(neměl)“.

 

156.

V § 38k odst. 5 písm. e) se číslo „5“ nahrazuje číslem „1“.

 

157.

V § 38k odst. 5 písmeno f) zní:

f)

v jaké výši zaplatil v uplynulém zdaňovacím období úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru a nebo z jiného úvěru poskytnutého v souvislosti s těmito úvěry stavební spořitelnou, bankou, nebo pobočkou zahraniční banky, anebo zahraniční bankou a použitého na financování bytových potřeb v souladu s § 15 odst. 3 a 4, a

1.

zda a v jaké výši z takového úvěru uplatňuje současně jiná osoba nárok na odpočet úroků ze základu daně,

2.

že předmět bytové potřeby, na který uplatňuje odpočet úroků z poskytnutého úvěru, je užíván v souladu s § 15 odst. 4,

3.

že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 3 a 4, v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících v jeho domácnosti nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období 150 000 Kč,“.

 

158.

V § 38k odst. 5 písm. g) se číslo „9“ nahrazuje číslem „5“.

 

159.

V § 38k odst. 5 písm. h) se číslo „10“ nahrazuje číslem „6“.

 

160.

V § 38k odst. 5 písm. i) se slovo „ve“ nahrazuje slovy „v uplynulém“ a číslo „11“ se nahrazuje číslem „7“.

 

161.

V § 38k odst. 5 písmeno j) zní:

j) zda v uplynulém zdaňovacím období uplatňoval u předchozích plátců daně měsíční slevu na dani podle § 35ba a měsíční daňové zvýhodnění.“.

 

162.

V § 38k odst. 7 větě první se slova „uznání nezdanitelných částek ze základu pro výpočet zálohy na daň nebo na“ nahrazují slovy „poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba nebo na měsíční“.

 

163.

V § 38k odst. 7 větě poslední se slova „uznání nezdanitelných částek ze základu daně nebo pro“ nahrazují slovy „poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo na“, slova „a podepíše-li současně prohlášení podle odstavců 4 a 5“ se zrušují a na konci textu věty se doplňují slova „a podepíše-li současně v této lhůtě prohlášení k dani podle odstavců 4 a 5“.

 

164.

V § 38k odst. 8 větě první se slovo „daňové“ nahrazuje slovy „poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového“.

 

165.

§ 38l včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 101 zní:

§ 38l

Způsob prokazování nároku na odečet

nezdanitelné části základu daně, slevy na dani

podle § 35ba a daňového zvýhodnění

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

a z funkčních požitků u plátce daně

 

(1) Nárok na snížení základu daně podle § 15 prokazuje poplatník plátci daně

a)

potvrzením příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele veřejné sbírky14e) o výši a účelu daru, uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15 odst. 1,

b)

smlouvou o úvěru a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzením banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru a snížených o státní příspěvek55), popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem, uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4,

c)

v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) stavebním povolením a po kolaudaci výpisem z listu vlastnictví,

d)

v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. b) a c) výpisem z listu vlastnictví,

e)

v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. e) výpisem z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu60), anebo nájemní smlouvou, jde-li o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (občanským průkazem), jde-li o byt v užívání,

f)

v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. d) a g), potvrzením právnické osoby, že je jejím členem nebo společníkem,

g)

v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. f), výpisem z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu60), anebo potvrzením právnické osoby o členství, je-li předmětem vypořádání podíl nebo vklad spojený s právem užívání bytu,

h)

k prokázání skutečnosti, kdy vzniká povinnost užívat předmět bytové potřeby k trvalému bydlení v souladu s § 15 odst. 4, jde-li o výstavbu nebo změnu stavby a nebo o koupě rozestavěné stavby, pravomocným kolaudačním rozhodnutím,

i)

smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením penzijního fondu o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15 odst. 5,

j)

smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou101) a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15 odst. 6,

k)

potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém zdaňovacím období, uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15 odst. 7.

(2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně

a)

dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela), uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem,

b)

rozhodnutím o přiznání plného nebo částečného invalidního důchodu a každoročně nejpozději do 15. února dokladem o výplatě důchodu, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) nebo d) z důvodu, že pobírá plný invalidní nebo částečný invalidní důchod,

c)

potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu upravujícího důchodové pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, nebo o tom, že mu zanikl nárok na částečný nebo plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník podle zvláštních právních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

d)

průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem a uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. e),

e)

potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f),

f)

rozhodnutím o přiznání starobního důchodu a každoročně nejpozději do 15. února dokladem o výplatě důchodu, nečiní-li jeho důchod v uplynulém zdaňovacím období více než 38 040 Kč ročně a jako poživatel starobního důchodu uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 2.

(3) Nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník plátci daně

a)

úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojeného, v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků),

b)

předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem,

c)

jsou-li oba manželé zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela), že nárok na daňové zvýhodnění současně neuplatňuje druhý z manželů,

d)

potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,

e)

potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá plný invalidní důchod a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

(4) Jestliže se změnily skutečnosti rozhodné pro přiznání nezdanitelné části základu daně podle § 15, slevy na dani podle § 35ba nebo daňového zvýhodnění, předloží poplatník nové doklady prokazující platnost nároku na odpočet.

____________

101)

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

 

166.

V § 38m odst. 3 písm. c) se slova „ , za které nebylo dosud“ nahrazují slovy „anebo předchází změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li dosud za toto období“.

 

167.

V § 38m odst. 3 písm. d) větě první se za slova „společnosti35f)“ vkládají slova „nebo evropské družstevní společnosti35g)“.

 

168.

V § 38m odst. 3 písm. d) větě druhé se slova „je evropská společnost povinna sestavit“ nahrazují slovy „je povinna sestavit evropská společnost35f) nebo evropská družstevní společnost35g)“.

 

169.

V § 38m odst. 4 písm. d) se za slova „společnosti35f)“ vkládají slova „nebo evropské družstevní společnosti35g)“.

 

170.

V § 38na odst. 1 větě druhé se za slovo „společníků“ vkládají slova „nebo členů družstva“.

 

171.

V § 38na odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami „Podstatnou změnou se vždy rozumí změny, které se v úhrnu týkají více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo kterými získá společník nebo člen družstva rozhodující vliv. Zda došlo k podstatné změně se zjišťuje v období, za které má být daňová ztráta uplatněna, a to porovnáním tohoto období s obdobím, za něž byla daňová ztráta vyměřena (dále jen „porovnávané období“); přitom v období, za něž byla daňová ztráta vyměřena, je rozhodné složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole k poslednímu dni tohoto období, a v období, za něž má být daňová ztráta uplatněna, je rozhodný úhrn změn ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole, v tomto období.“.

 

172.

V § 38na odst. 2 se za větu první vkládá věta „Za provozování stejné činnosti v obou porovnávaných obdobích se považuje i případ, kdy v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, došlo pouze k vynakládání výdajů (nákladů) za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů a tyto příjmy byly vykázány v období, za které má být daňová ztráta uplatněna.“.

 

173.

V § 38na se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za provozování stejné činnosti v obou porovnávaných obdobích se považuje i případ, kdy v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, došlo pouze k vynakládání výdajů (nákladů) za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů a tyto příjmy byly vykázány v období, za které má být daňová ztráta uplatněna.“.

 

174.

V § 38na se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Část základu daně podle věty první se stanoví na základě poměru příjmů zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, který zanikl, v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, k celkovým příjmům zaúčtovaným do výnosů podle zvláštního právního předpisu20).“.

 

175.

V § 38na se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Část základu daně podle věty první se stanoví na základě poměru příjmů zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, který nezaniká, v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, k celkovým příjmům zaúčtovaným do výnosů podle zvláštního právního předpisu20).“.

 

176.

V § 38na se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Výše základu daně podle věty první se stanoví u přijímající společnosti na základě poměru příjmů zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na stejné činnosti vykonávané převádějící společností v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, k celkovým příjmům zaúčtovaným do výnosů podle zvláštního právního předpisu20).“.

 

177.

V § 38na se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) V případech uvedených v odstavcích 4 až 6 se nepoužijí ustanovení odstavců 1 až 3.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

 

178.

Za § 38nb se vkládá nový § 38nc, který včetně nadpisu zní:

§ 38nc

Závazné posouzení způsobu, jakým byla

vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

 

(1) Poplatník, který sjednává cenu v obchodním vztahu s osobou, která je vůči němu považována za spojenou osobu, může požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení39i), zda způsob, jakým byla cena vytvořena, odpovídá způsobu, kterým by byla vytvořena cena sjednaná mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek (§ 23 odst. 7) (dále jen „závazné posouzení ceny“).

(2) Poplatník v žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ceny uvede alespoň

a)

jména, příjmení nebo názvy, bydliště nebo sídla, místa podnikání, daňová identifikační čísla, pokud byla přidělena, všech osob zúčastněných v obchodním vztahu, pro nějž je podána žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ceny, včetně poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 i osob, kterým nevzniká daňová povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky (dále jen „zúčastněná osoba“),

b)

popis organizační struktury, jejíž jsou zúčastněné osoby součástí, a to i mimo území České republiky,

c)

popis obchodních činností zúčastněných osob,

d)

popis obchodního vztahu, pro který je podána žádost o závazné posouzení ceny,

e)

zdaňovací období, na které se má rozhodnutí o závazném posouzení ceny vztahovat,

f)

popis a dokumentace způsobu, jakým byla cena vytvořena, včetně všech údajů týkajících se obchodního případu; u údajů, které budou známy v budoucnu, se uvedou předpoklady, ze kterých se při odhadu hodnot těchto údajů vycházelo,

g)

návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení ceny.

(3) O žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ceny rozhodne správce daně, u kterého byla žádost podána. Pokud je v obchodním vztahu více zúčastněných osob, které mají daňovou povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky a tuto povinnost spravují odlišní správci daně, rozhodnutí o závazném posouzení ceny vydá správce daně vyššího stupně nejblíže nadřízený těmto správcům daně a závazné posouzení ceny je pro tyto správce daně účinné. Dotčeným správcům daně a dalším zúčastněným osobám se rozhodnutí doručuje na vědomí. Jsou-li dány důvody pro zrušení rozhodnutí o závazném posouzení ceny podle zvláštního právního předpisu, rozhodne o jeho zrušení správce daně, který je vydal, na návrh kterékoliv zúčastněné osoby nebo z podnětu dotčeného správce daně.

(4) Rozhodnutí o závazném posouzení ceny může být vydáno i pro právnickou osobu, jejíž založení se předpokládá. Žádost podle odstavce 2 je oprávněna za ni předložit jiná osoba, pokud zakládanou právnickou osobu, pro kterou je závazné posouzení ceny žádáno, dostatečně identifikuje. O závazné posouzení ceny požádá tato jiná osoba místně příslušného správce daně z příjmů podle předpokládaného sídla zakládané právnické osoby. Identifikace zakládané právnické osoby musí být uvedena i ve výroku rozhodnutí o závazném posouzení ceny. Příjemcem tohoto rozhodnutí je žadatel a je účinné pro stanovení daňové povinnosti zakládané právnické osoby, a to ode dne jejího vzniku.“.

 

179.

V § 38p odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „1“.

 

180.

V příloze č. 1 odpisové skupině 4 položce (4-2) se slova „budov a inženýrských staveb“ zrušují.

 

181.

V příloze č. 1 odpisové skupině 4 položce (4-15) se za číslo „230141,“ vkládá číslo „230341,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2005 a zdaňovací období, které započalo v roce 2005, platí dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon dále jinak. Ustanovení čl. I, s výjimkou bodů 42, 99, 100, 167, 168 a 169, se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2006.

2.

U příjmu z úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů, emitovaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Ustanovení čl. I bodu 157 se použije pouze na smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby uzavřené po 1. lednu 2006.

4.

Ustanovení čl. I bodu 42 se použije na osvobození příjmů podle § 19 odst. 1 písm. ze), zf) a zi) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., o jejichž výplatě rozhodla počínaje 1. lednem 2006 valná hromada nebo jiný orgán, který o výplatě těchto příjmů rozhoduje.

5.

Úroky z dluhopisů, vkladních listů, vkladových certifikátů a vkladů jim na roveň postaveným a ze směnek, jejichž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., ve zdaňovacím období započatém v roce 2004, které nebyly podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2003 Sb., výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů z důvodu jejich nezaplacení, mohou být uplatněny jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v tom zdaňovacím období, ve kterém budou zaplaceny.

6.

Ustanovení § 23a odst. 5 písm. c) a § 23c odst. 8 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2004, se použije pro uplatnění nároku na odpočet i na jeho zánik podle § 34 odst. 3 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2004.

7.

Ustanovení čl. I bodů 2, 6, 9, 24, 25, 31, 38, 53, 58, 79, 82, 85, 86 a 90 se použijí i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2005.

8.

Rozdíl, o který úhrn výdajů (nákladů) na deriváty byl za zdaňovací období vyšší než úhrn příjmů (výnosů) z derivátů, podle § 24 odst. 2 písm. zg) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2005, který nebyl uplatněn jako výdaj (náklad) nejdéle za zdaňovací období započaté v roce 2005, lze odečíst od základu daně, a to nejdéle ve 3 zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za něž je podáváno daňové přiznání, bezprostředně následujících po vykázání tohoto rozdílu. Při zániku poplatníka bez provedení likvidace může tento rozdíl nebo jeho část, který neuplatnil poplatník zaniklý bez provedení likvidace, uplatnit jako výdaj (náklad) nástupnická společnost (družstvo) při přeměně nebo právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace za stejných podmínek, jako by k zániku bez provedení likvidace nedošlo.

9.

U hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené do konce zdaňovacího období započatého v roce 2004, se pro účely ustanovení § 24 odst. 4 písm. a), § 24 odst. 4 písm. b) a § 30 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb. použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy.

10.

Ustanovení § 38na zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 669/2004 Sb. se poprvé použije u poplatníka, u něhož došlo k podstatné změně ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004, pro přeměny obchodních společností nebo družstev s rozhodným dnem od 1. ledna 2004 a pro převody podniků účinné od 1. ledna 2004.

11.

Ustanovení § 38na zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se poprvé použije u poplatníka, u něhož došlo k podstatné změně ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004, pro přeměny obchodních společností nebo družstev s rozhodným dnem od 1. ledna 2004 a pro převody podniků účinné od 1. ledna 2004.

12.

Ustanovení § 23d odst. 3 ve znění platném ode dne účinnosti tohoto zákona se použije i na převod podílu v přijímající společnosti, který převádějící společnost získala za převedený podnik nebo jeho samostatnou část, nebo části podílu odpovídající zvýšení jejího vkladu do základního kapitálu přijímající společnosti, kterou získala za převedený podnik nebo jeho samostatnou část, pokud k převodu podniku nebo jeho samostatné části došlo přede dnem účinnosti tohoto zákona.

13.

Nájemce movitých a nemovitých věcí zároveň, který uplatňuje odpisy v základu daně podle článku II bodu 3 zákona č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, může § 32b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, použít pro zdaňovací období započaté v roce 2005.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rezervách (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 větě třetí se slova „nezahrnovaným do samostatného“ nahrazují slovy „zahrnovaným do samostatného“.

 

2.

V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V případě nabytí pohledávky postoupením může postupník tvořit opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud uhradil její pořizovací cenu.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

3.

V § 4 odst. 1 věta druhá zní: „Rezervy a opravné položky se zruší vždy ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku podle zvláštního zákona21) (dále jen „nájem podniku“), ke dni přerušení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku, pokud tato činnost nebo nájem podniku nejsou zahájeny do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení.“.

 

4.

V § 4 odst. 1 ve větě čtvrté se slova „a v případě, kdy poplatník při ukončení nájmu uzavřel smlouvu o nájmu podniku21) účinnou dnem následujícím po dni ukončení nájmu,“ zrušují.

 

5.

V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „bez příslušenství“ nahrazují slovy „vzniklých z titulu jistiny a úroku“.

 

6.

V § 5 odst. 3 se za úvodní slova „pohledávkou z úvěru se pro účely tvorby opravných položek rozumí pohledávka“ vkládají slova „z titulu jistiny a úroku“.

 

7.

V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

jsou nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku, přičemž k opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni,“.

8.

V § 7 odst. 9 se za slova „hmotného majetku“ vkládají slova „uvedeného v odstavci 1 písm. b)“.

 

9.

Za § 8b se vkládá nový § 8c, který zní:

§ 8c

 

Nepostupuje-li poplatník u nepromlčené pohledávky podle § 5, 5a, 6, 8, 8a a 8b, může vytvořit opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství pouze v případě, že

a)

se nejedná o pohledávku vymezenou v § 8a odst. 3,

b)

rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne částku 30 000 Kč,

c)

od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, a

d)

ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje postup dle tohoto ustanovení, částku 30 000 Kč.

O pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle tohoto ustanovení, je poplatník povinen vést samostatnou evidenci.“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Uzavře-li poplatník nejpozději do 31. prosince 2005 smlouvu o nájmu podniku a součástí tohoto podniku nebo jeho části bude i majetek dosud užívaný na základě nájemní smlouvy, pak pokud k takto najatému majetku tvořil rezervy na opravu, může ode dne účinnosti tohoto zákona pokračovat v tvorbě rezervy z titulu smlouvy o nájmu podniku. Pokud smlouvu o nájmu podniku neuzavře, rezervy vytvořené do dne účinnosti tohoto zákona zruší nejpozději ve zdaňovacím období, v němž předpokládal termín zahájení opravy.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění zákon

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (čl. 6)

Čl. VI

V části první čl. II zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se body 3 až 5 zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o změně zákonů souvisejících

s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků

bezpečnostních sborů (čl. 7)

Čl. VII

V části dvacáté první čl. XXI zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se bod 3 zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 2 písm. e) se na konci doplňují slova „s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),“.

 

2.

V položce 1 bod 1 sazebníku se doplňuje písmeno l), které zní:

l)

o informaci pro účely exekučního řízení,

prováděného soudním exekutorem Kč 2 000“.

 

3.

V příloze části první položce 1 se doplňuje bod 4, který zní:

4. Vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Kč 50 000“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o dani z nemovitostí (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou zrušuje.

 

2.

V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:

(5) Má-li povinnost platit daň z pozemku více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak.

(6) Je-li podle zvláštního právního předpisu spoluvlastnictví k pozemku odvozeno od vlastnictví k bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru5a), který je evidován v katastru nemovitostí, je poplatníkem daně z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na pozemku evidovanému v katastru nemovitostí. Spoluvlastníci bytu nebo samostatného nebytového prostoru jsou povinni platit daň ze svého podílu na pozemku společně a nerozdílně.

____________

5a)

Například zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.“.

 

4.

V § 13a odst. 1 větě druhé se za slova „z předchozích zdaňovacích období“ vkládají slova „nebo daň byla vyměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední“.

 

5.

V § 13a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „nebo není-li dále stanoveno jinak“.

 

6.

V § 13a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Je-li ve lhůtě pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků pozemku za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, který není v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem a na kterém není umístěna stavba splňující podmínky podle § 7 tohoto zákona, má povinnost podat daňové přiznání každý poplatník daně z tohoto pozemku samostatně. V tomto případě podává každý poplatník daňové přiznání a platí daň ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na pozemku evidovanému v katastru nemovitostí (dále jen „spoluvlastnický podíl na dani z pozemku“). Za nepřiznané spoluvlastnické podíly na dani z pozemku správce daně vyměří daň z moci úřední bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání jednotlivým poplatníkům ve výši spoluvlastnického podílu na dani z pozemku.

(6) Nebylo-li daňové přiznání podáno podle odstavce 4 nebo 5, stanoví správce daně společným zástupcem jednoho z poplatníků bez nároku na náhradu nákladů.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 7 až 9.

 

7.

V § 13a odstavec 9 zní:

(9) Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitost, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost podal současný společný zástupce.“.

 

8.

V § 13a se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Není-li dědické řízení do 31. prosince roku, v němž poplatník zemřel, pravomocně ukončeno, je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podává dědic na zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, bylo podáno současným společným zástupcem.“.

 

9.

V § 14 na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „ ; základ daně podle § 5 odst. 3 se zaokrouhluje na celé m2 nahoru“.

 

10.

V § 14 odst. 3 se za slova „Daň z pozemků“ vkládají slova „anebo spoluvlastnický podíl na dani z pozemku“.

 

11.

V § 15 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.“.

12.

V § 15 odst. 2 se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 Kč“.

 

13.

V § 15 odst. 3 ve větě první se za slova „než 30 Kč“ vkládají slova „a není-li dále stanoveno jinak“.

 

14.

V § 15 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) Činí-li v obvodu územní působnosti jednoho správce daně daň z pozemků u poplatníka, který podle § 13a odst. 5 podává daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na dani z pozemku nebo mu je vyměřena daň ve výši spoluvlastnického podílu na dani z pozemku z moci úřední, méně než 50 Kč, je daňová povinnost poplatníka u daně z pozemků 50 Kč.

(5) Jsou-li důvody pro podání daňového přiznání podle ustanovení § 13a odst. 9, je daň z nemovitostí za nemovitost, která byla předmětem vkladu práva vlastnického, připadající na již uplynulé termíny splatnosti, splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

(6) Jsou-li důvody pro podání daňového přiznání podle ustanovení § 13a odst. 10, je daň z nemovitostí za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, připadající na již uplynulé termíny splatnosti, splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení.“.

 

15.

Za § 19a se vkládá nový § 19b, který zní:

§ 19b

 

Společný zástupce, který byl společným zástupcem poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k témuž pozemku do 31. prosince 2006, se považuje za společného zástupce i na následující zdaňovací období, pokud si poplatníci nezvolí jiného společného zástupce podle § 13a odst. 4 nebo postup podle § 13a odst. 5 tohoto zákona.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o dani silniční (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb. a zákona č. 635/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 6 se slova „60 % do 31. prosince 2005“ nahrazují slovy „40 % do 31. prosince 2007“.

 

2.

V § 6 odst. 7 se slova „66 % do 31. prosince 2006“ nahrazují slovy „48 % do 31. prosince 2007“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 11-12)

Čl. XI

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 235/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovem „státě“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo daň přiznaná podle § 92a“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. h) se za slovem „státě“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo daň přiznaná podle § 92a“.

 

3.

V § 13 odst. 10 písm. c) se za slovo „není“ vkládají slova „s výjimkou tichého vína“.

 

4.

V § 28 odst. 1 se za slovem „vrubopis“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo doklad vystavený podle § 92a“.

 

5.

V § 37 odst. 3 se na konci doplňují slova „zvýšený případně o opravu podle § 42 odst. 1 písm. d).“.

 

6.

V § 42 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

při použití platby, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň, na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně.“.

 

7.

V § 42 odst. 4 písm. a) se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a), b) a c)“.

 

8.

V § 42 odst. 4 písm. b) se za slova „odstavce“ vkládají slova „1 písm. d)“.

 

9.

V § 42 odstavec 7 zní:

(7) V případě opravy základu daně a výše daně u předplacených telekomunikačních služeb provede opravu podle odstavce 1 písm. d) plátce vystavením dokladu o opravě základu a výše daně s náležitostmi podle odstavce 6 písm. a), b), c), d), f) a h), který dále musí obsahovat předmět plnění, na které byla platba původně přijata, celkovou výši plateb použitých na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, a tomu odpovídající výši daně. Tyto údaje se uvádějí na doklad za všechny opravy v průběhu zdaňovacího období jednou částkou. Tento doklad se nedoručuje. Plátce je povinen jako součást evidence pro daňové účely evidovat soupisy dokladů vystavených podle tohoto odstavce. Pokud se v okamžiku opravy jiné zdanitelné plnění neuskutečnilo, považuje se částka odpovídající provedené opravě podle odstavce 1 písm. d) za platbu přijatou na toto jiné zdanitelné plnění před jeho uskutečněním.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

10.

V § 57 odst. 1 písm. a) se za slovy „základních uměleckých školách“ zrušuje čárka a doplňují se slova „a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku42),“.

 

11.

V § 57 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 42 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 43.

 

12.

V § 57 odst. 1 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 43 za slovem „rejstříku“ nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 42.

 

13.

V § 57 odst. 1 písm. g) se slova „ , kterým jsou na tyto činnosti poskytovány prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona nebo ze zdrojů Evropské unie“ zrušují.

 

14.

V § 61 písm. b) se za slova „souvisejícího s ochranou“ vkládají slova „a výchovou“.

 

15.

V § 77 odstavec 2 zní:

(2) Plátce, který uplatnil odpočet daně z platby, kdy platba nebo její část byla následovně použita na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem, je povinen provést opravu odpočtu. Opravu odpočtu daně provede plátce v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla platba nebo její část použita na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo plnění, které není předmětem daně, a to z částky, která byla použita na úhradu jiných plnění.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

16.

Za § 92 se vkládá nový § 92a, který včetně nadpisu zní:

§ 92a

Zvláštní režim pro dodávání zlata

 

(1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje

a)

zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší s výjimkou investičního zlata v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu,

b)

investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5.

(2) Při dodání zlata s místem plnění v tuzemsku plátcem jinému plátci, osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani s výjimkou vývozu a dodání zlata do jiného členského státu, jsou povinny přiznat daň osoby, kterým je zlato dodáno.

(3) Plátce, který dodává zlato osobám podle odstavce 2, je povinen správci daně oznámit první dodání zlata každé osobě nejpozději do dne prvního dodání této osobě.

(4) Plátce, který dodává zlato osobám podle odstavce 2, je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

(5) Daňový doklad musí obsahovat

a)

obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který dodává zlato,

b)

daňové identifikační číslo plátce, který dodává zlato,

c)

obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je zlato dodáno,

d)

daňové identifikační číslo plátce, kterému je zlato dodáno,

e)

evidenční číslo daňového dokladu,

f)

rozsah a předmět plnění včetně váhy a ryzosti zlata,

g)

datum vystavení daňového dokladu,

h)

datum uskutečnění plnění,

i)

jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

j)

základ daně,

k)

sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

l)

sdělení, že výše daně je povinna doplnit a přiznat osoba, které je zlato dodáno.

(6) Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně uvedenou v korunách a v haléřích, popř. zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře. Za správnost vypočtené daně odpovídají tyto osoby.

(7) Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

(8) Zvláštní režim se nepoužije při dodání zlata České národní bance.“.

 

17.

V § 94 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, které nejsou registrovány jako plátci a je jim dodáno zlato podle § 92a s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto zlata.“.

 

18.

V § 95 se doplňuje odstavec 13, který zní:

(13) Osoba povinná k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst. 12, je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1 nejpozději k datu dodání zlata podle § 92a.“.

 

19.

V § 108 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „s výjimkou dodání zlata podle § 92a.“.

 

20.

V § 108 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

o)

plátce, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, kterým je dodáno zlato podle § 92a.“.

 

21.

V příloze č. 2 se za větu „- Ostatní rekreační činnost zařazená v SKP 92.72, 92.72.1, 92.72.11 a 92.72.12. „ vkládá věta „Služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní zařazené v SKP 93.04.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Opravu základu daně ve výši daně podle ustanovení § 42 odst. 1 písm. d) nelze provést za ta plnění, za něž již byla daň jakýmkoli způsobem ze státního rozpočtu vrácena.

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

(čl. 14)

Čl. XIV

zrušena

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 se v první větě za písmenem f) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „2 a 3“ se doplňují slova „a § 92 odst. 1“.

 

2.

V § 9 odst. 1 se na konci věty doplňuje čárka a slova „pokud zákon nestanoví jinak“.

 

3.

V § 19 odst. 3 se slova „§ 99 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 99 odst. 3 a 5“.

 

4.

V § 92 odstavec 1 zní:

(1) Plátcem není fyzická osoba, která na daňovém území České republiky vyrábí výhradně tiché víno (§ 93 odst. 3), za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok nepřesáhne 2 000 litrů.“.

 

5.

V § 92 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Tiché víno vyrobené fyzickou osobou na daňovém území České republiky za podmínky uvedené v odstavci 1 nemůže být dopravováno do jiného členského státu pro účely podnikání (§ 31).

(3) Tiché víno vyrobené fyzickou osobou na daňovém území České republiky za podmínky uvedené v odstavci 1 nemůže být uvedeno do režimu podmíněného osvobození od daně.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

6.

V § 92 odst. 4 (dosavadní odstavec 2) se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 až 3“.

 

7.

§ 94 včetně nadpisu zní:

§ 94

Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů

přiznat a zaplatit

 

(1) Při uvedení tichého vína vyrobeného fyzickou osobou na daňovém území České republiky do volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 92 odst. 1 až 3.

(2) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také fyzické osobě, která se stala plátcem podle § 92 odst. 4, dnem porušení podmínek stanovených v § 92 odst. 1 až 3, a týká se množství tichého vína vyrobeného od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla, nestanoví-li zákon jinak.“.

 

8.

V § 98a se slova „nebo § 100a odst. 1“ zrušují.

 

9.

V § 99 odstavec 5 zní:

(5) Tiché víno (§ 93 odst. 3) vyrobené fyzickou osobou uvedenou v § 92 odst. 1 není vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)].“.

 

10.

V § 100a odst. 6 se slova „Nevznikne-li malému výrobci vína ve zdaňovacím období povinnost daň přiznat a zaplatit“ zrušují, slovo „malý“ se nahrazuje slovem „Malý“ a za slovo „hlášení“ se vkládají slova „ani daňové přiznání“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o pojistném

na všeobecné zdravotní pojištění (čl. 16-17)

Čl. XVI

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 123/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 5 písm. b) se slova „v odstavci 7“ nahrazují slovy „v odstavci 8 nebo v odstavci 9 písm. c)“.

 

2.

V § 3 odst. 13 se na konci odstavce doplňuje věta „Ustanovení o minimálním vyměřovacím základu podle odstavce 6 se použije obdobně“.

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

U zaměstnavatele, který v době od 30. března 2005 do nabytí účinnosti tohoto zákona neuhradil pojistné za dobu pracovního volna bez náhrady příjmu za zaměstnance, na něhož se vztahuje ustanovení § 3 odst. 8, nemusí toto pojistné zpětně doplácet. U zaměstnavatele, který pojistné podle předchozí věty uhradil, se příslušná částka považuje za přeplatek.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 18)

Čl. XVIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl tento zákon vyhlášen, s výjimkou části šesté, čl. IX, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.