Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

546/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006

546

 

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2005,

kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Vojenské objekty jsou objekty důležité pro obranu státu, které slouží Ministerstvu obrany (dále jen „ministerstvo“), Armádě České republiky (dále jen „armáda“) a Hradní stráži k zabezpečení výcviku, ubytování vojáků v činné službě, uskladnění, uložení, ošetřování a opravám vojenského materiálu nebo slouží k zabezpečení jejich úkolů. Vojenské objekty jsou majetkem státu. Hospodaření s nimi přísluší ministerstvu a jím zřízeným organizačním složkám státu.“.

2.

V § 2 odst. 7 se slova „ozbrojené síly používají k zabezpečení výcviku a plnění svých úkolů“ nahrazují slovy „jsou užívány k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil“.

3.

V § 2 odst. 8 se za slovo „vojáka“ vkládají slova „v činné službě“ a slova „a rukávovými znaky“ se nahrazují slovy „ , rukávovými znaky a hodnostním označením“.

4.

V § 2 odst. 9 se za slovem „zbraně“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „systémy“ se vkládají slova „a munice“.

5.

V § 2 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

(10) Vojenskou techniku tvoří vozidla ozbrojených sil, vojenská plavidla a vojenská letecká technika, přičemž

a)

vozidla ozbrojených sil jsou silniční motorová a přípojná vozidla a vojenská vozidla, která jsou evidována pod vojenskou poznávací značkou; určená silniční motorová a přípojná vozidla ozbrojených sil mohou být registrována pod státní poznávací značkou2); mimo plnění úkolů ozbrojených sil nejsou vojenská vozidla schválena pro provoz na pozemních komunikacích,

b)

vojenská plavidla jsou lodě, malá plavidla, plovoucí stroje, plovoucí zařízení a jiná ovladatelná plovoucí tělesa, která byla konstruována, vyrobena, upravena a určena k plnění úkolů ozbrojených sil a jsou evidována pod vojenskými poznávacími znaky,

c)

vojenskou leteckou techniku tvoří vojenská letadla, výrobky vojenské letecké techniky, vojenské letadlové části nebo zařízení a vojenská letecká pozemní zařízení; ministerstvo stanoví vyhláškou druhy a kategorie vojenských letadel, výrobků vojenské letecké techniky, vojenských letadlových částí nebo zařízení a vojenských leteckých pozemních zařízení.

____________

2)

§ 4 odst. 4 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.“.

6.

V § 2 odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(11) Příslušníkem vojenské pořádkové služby je voják v činné službě, který je držitelem pověření k řízení provozu na pozemních komunikacích a vykonává činnosti podle zvláštního právního předpisu3)․ Pověření k řízení provozu na pozemních komunikacích vydává velitel vojenského útvaru, vojenského záchranného útvaru nebo náčelník vojenského zařízení.

____________

3)

§ 75 odst. 5 až 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.“.

7.

V § 2 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 12 a 13.

8.

V § 2 odst. 12 se za slovo „elektrická,“ vkládá slovo „elektrotechnická,“, slovo „a“ za slovem „technikou“ se nahrazuje slovem „nebo“ a slova „slouží k plnění“ se nahrazují slovy „jsou užívány k plnění nebo zabezpečení“.

9.

V § 3 odst. 3 se slova „a vojáci mimo činnou službu“ zrušují.

10.

V § 5 písmena c) a d) znějí:

„c)

propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům, vojenským zařízením a vojenským záchranným útvarům,

d)

propůjčuje bojové prapory vojenským útvarům, vojenským zařízením a vojenským záchranným útvarům.“.

11.

V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „v činné službě“.

12.

V § 7 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

13.

V § 10 odstavec 2 zní:

(2) Ozbrojené síly se podílejí na činnostech ve prospěch míru a bezpečnosti, a to zejména účastí na operacích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích; do těchto operací a akcí se mohou vojáci z povolání vysílat i jako jednotlivci.“.

14.

V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo k likvidaci následků pohromy“.

15.

V § 14 odst. 1 písm. e) se slovo „přepravě“ nahrazuje slovem „dopravě“ a v § 14 odst. 1 písm. i) se slovo „přepravy“ nahrazuje slovem „dopravy“.

16.

V § 14 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

k poskytování leteckých služeb,“.

17.

V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j)

k zabezpečení kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí,

k)

k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.“.

18.

Na konci nadpisu nad § 15 se doplňují slova „a k likvidaci následků pohromy“.

19.

V § 15 se za slovo „pracím“ vkládají slova „a k likvidaci následků pohromy“ a za slovo „práce“ se vkládají slova „nebo likvidaci následků pohromy“.

20.

V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) O použití armády k likvidaci následků pohromy rozhoduje vláda na návrh ministra.“.

21.

V § 17 odst. 1 se za slovo „pracím“ vkládají slova „nebo k likvidaci následků pohromy“.

22.

V § 18 větě druhé se slovo „cestou“ nahrazuje slovem „u“ a slova „u ministra“ se zrušují a věta třetí se nahrazuje větou „Náčelník Generálního štábu o použití vojenské techniky informuje ministra, který následně informuje vládu.“.

23.

V nadpisu § 19 se slova „k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany“ zrušují.

24.

V § 19 odst. 1 větě druhé se za slovo „pracím“ vkládají slova „a k likvidaci následků pohromy“.

25.

V § 19 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:

(3) Vojenské záchranné útvary plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu11a).

___________

11a)

Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

26.

V nadpisu § 20 se slovo „přeprava“ nahrazuje slovem „doprava“ a v § 20 se slovo „přepravu“ nahrazuje slovem „dopravu“ a za slovo „činitelů“ se vkládají slova „ , včetně nezbytného počtu osob jejich doprovodu, vyplývajícího z účelu dopravy,“.

27.

§ 22 až 24 včetně nadpisů znějí:

§ 22

Zabezpečování letecké činnosti

pro vlastní potřeby

 

(1) Armáda zabezpečuje vojenskými dopravními letadly služební dopravu vojáků v činné službě, vojáků ozbrojených sil cizích států, občanských zaměstnanců ministerstva a ozbrojených sil, jejich rodinných příslušníků, civilního personálu ozbrojených sil cizích států a osob, kterým se poskytuje péče podle zvláštního právního předpisu12).

(2) Dopravu jiných osob může armáda zabezpečovat, pokud se jedná o osoby plnící úkoly ve prospěch ozbrojených sil nebo ve spolupráci s ozbrojenými silami, a to na základě rozhodnutí ministra.

(3) Při zabezpečování služební dopravy podle odstavce 1 může armáda zároveň zabezpečovat také služební dopravu zaměstnanců ostatních ministerstev a zaměstnanců jejich podřízených organizačních složek, pokud jsou tito zaměstnanci držiteli diplomatických nebo služebních pasů.

 

§ 23

Poskytování leteckých služeb

 

(1) Armáda poskytuje letecké služby pro vojenské účely. Armáda může poskytovat letecké služby pro civilní létání13) v rozsahu, který stanoví dohoda mezi ministerstvem a Ministerstvem dopravy.

(2) Armáda se podílí na zajištění letecké služby pátrání a záchrany13) v rozsahu, který stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra.

 

§ 24

Zabezpečování letecké dopravy na základě

rozhodnutí vlády

 

Na základě rozhodnutí vlády se armáda použije k zabezpečení letecké dopravy

a)

humanitární a zdravotnické pomoci,

b)

osob z humanitárních důvodů,

c)

sportovců a umělců v souvislosti s reprezentací České republiky v zahraničí.“.

28.

Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

§ 24a

Zabezpečování kulturních, vzdělávacích,

sportovních a společenských akcí

 

Na základě rozhodnutí ministra armáda zabezpečuje kulturní, vzdělávací, sportovní a společenské akce sloužící k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti, nebude-li tím omezeno plnění jiných úkolů armády.“.

29.

V § 29 odst. 1 se slova „vojenských zbraní, vojenské techniky“ nahrazují slovy „vojenského materiálu“.

30.

V § 29 odst. 3 se slova „s vojenskou technikou“ zrušují.

31.

V § 29 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

(5) Výcvik v řízení vozidel ozbrojených sil lze provádět na pozemních komunikacích za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem13a).

___________

13a)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

32.

V § 31 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Vojenský materiál, s výjimkou vojenské výzbroje, mohou užívat též organizační složky státu nebo právnické osoby založené anebo zřízené ministerstvem, a to jen v rozsahu jejich předmětu podnikání nebo hlavního předmětu činnosti.“.

33.

V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V rozsahu stanoveném služebním orgánem mohou vojenský stejnokroj nebo jeho součásti nosit také žáci a studenti vojenských škol.“.

34.

V části šesté hlavě II dílu 2 se v nadpisu oddílu 1 slova „a evidence vozidel ozbrojených sil“ nahrazují slovy „ , evidence a pravidelné technické prohlídky vozidel ozbrojených sil“.

35.

V § 32 odstavec 2 zní:

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy a kategorie vojenských vozidel a způsob schvalování jejich technické způsobilosti.“.

36.

V § 32 se odstavec 3 zrušuje.

37.

Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14a zní:

§ 32a

Pravidelné technické prohlídky,

měření emisí vozidel ozbrojených sil

a zkoušky určených technických zařízení vozidel

ozbrojených sil

 

(1) Pravidelné technické prohlídky a měření emisí silničních motorových a přípojných vozidel se provádějí podle zvláštního právního předpisu14a).

(2) Pravidelné technické prohlídky a měření emisí vojenských vozidel, zkoušky určených technických zařízení vojenských vozidel a vozidel ozbrojených sil začleněných k plnění úkolů v zahraničních misích se provádějí v zařízeních určených ministerstvem.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a termíny provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel, pravidelných měření emisí vojenských vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel.

___________

14a)

Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.“.

38.

V § 33 odstavec 1 zní:

(1) Vojenská policie eviduje vozidla ozbrojených sil v registru vozidel, přiděluje jim vojenskou poznávací značku, vydává osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil a vojenským vozidlům vydává technický průkaz vojenského vozidla. Silniční vozidla jsou vybavena technickým průkazem silničního motorového a přípojného vozidla podle zvláštního právního předpisu14a).“.

39.

V části šesté hlavě II dílu 2 se v nadpisu oddílu 3 slova „vojenských letadel a jejich evidence“ nahrazují slovy „vojenské letecké techniky a evidence vojenských letadel“.

40.

§ 35 zní:

§ 35

 

(1) Technickou způsobilost vojenské letecké techniky schvaluje ministerstvo, jestliže ji již neschválil příslušný schvalovací orgán13), a současně

a)

vede evidenci vojenských letadel ve vojenském leteckém rejstříku České republiky, přiděluje vojenskému letadlu rejstříkovou značku a vydává osvědčení o zápisu vojenského letadla,

b)

rozhoduje o schválení typu vojenského letadla, výrobků vojenské letecké techniky a vojenských leteckých pozemních zařízení, posuzuje a ověřuje shodu vlastností vojenských letadel, výrobků vojenské letecké techniky a vojenských leteckých pozemních zařízení,

c)

rozhoduje o letové způsobilosti, vydává osvědčení letové způsobilosti a ověřuje letovou způsobilost vojenských letadel a výrobků vojenské letecké techniky,

d)

provádí kontroly letové způsobilosti,

e)

zadržuje osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti,

f)

rozhoduje o letové nezpůsobilosti vojenského letadla a odnímá osvědčení letové způsobilosti a uznává za platné osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem,

g)

vydává, zadržuje a odnímá osvědčení provozní způsobilosti vojenských leteckých pozemních zařízení,

h)

provádí kontroly provozní způsobilosti vojenských leteckých pozemních zařízení,

i)

uděluje souhlas ke zkušebnímu létání,

j)

uděluje souhlas ke zkušebnímu provozu vojenských leteckých pozemních zařízení,

k)

pověřuje posuzováním a ověřováním shody vlastností vojenské letecké techniky, posuzováním a ověřováním letové způsobilosti nebo kontrolou letové způsobilosti vojenských letadel právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která má k této činnosti oprávnění vydané podle zvláštního právního předpisu13), a pozastavuje nebo odnímá toto pověření,

l)

schvaluje, uznává a kontroluje způsobilost vojenských letadlových částí a zařízení a vojenských leteckých pozemních zařízení,

m)

vydává, pozastavuje platnost a odnímá osvědčení o způsobilosti k provádění vývoje, projektování, výroby, zkoušek, údržby, oprav, modifikací, konstrukčních změn a zástaveb vojenské letecké techniky.

(2) Vojenský letecký rejstřík České republiky není veřejně přístupný a zapisují se do něj tyto údaje o vojenském letadle:

a)

provozovatel,

b)

rejstříková značka,

c)

typ a výrobní číslo vojenského letadla a ostatní základní technické údaje,

d)

datum zápisu a výmazu zápisu z vojenského leteckého rejstříku České republiky.

(3) Technické prohlídky a zkoušky vojenské letecké techniky a určených technických zařízení na vojenské letecké technice se provádí v zařízeních určených ministerstvem.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

způsob schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenských letadel,

b)

náležitosti žádosti o zápis letadla do vojenského leteckého rejstříku, doklady, které je nutné k žádosti přiložit, a vzor osvědčení o zápisu vojenského letadla do vojenského leteckého rejstříku,

c)

náležitosti žádosti o schválení typu vojenského letadla, výrobků vojenské letecké techniky a vojenských leteckých pozemních zařízení, doklady, které je nutno k žádosti přiložit, a způsob schvalování typu vojenského letadla, výrobků vojenské letecké techniky a vojenských leteckých pozemních zařízení,

d)

způsob posuzování a ověřování shody vlastností vojenského letadla, výrobků vojenské letecké techniky a vojenských leteckých pozemních zařízení,

e)

podmínky letové způsobilosti jednotlivých druhů letadel z hlediska jejich konstrukce, technických parametrů a jejich využívání, vzor osvědčení o letové způsobilosti a způsob ověřování letové způsobilosti vojenských letadel a výrobků vojenské letecké techniky,

f)

rozsah a způsob provádění kontrol letové způsobilosti vojenských letadel,

g)

podmínky pro zadržení osvědčení letové způsobilosti vojenského letadla do doby odstranění závady v letové způsobilosti,

h)

způsob rozhodování o letové nezpůsobilosti vojenského letadla,

i)

podmínky a způsob uznání osvědčení letové způsobilosti vojenského letadla vydaného jiným státem,

j)

způsob vydávání, zadržování a odnímání osvědčení provozní způsobilosti vojenských leteckých pozemních zařízení,

k)

rozsah a způsob provádění kontrol provozní způsobilosti vojenských leteckých pozemních zařízení,

l)

podmínky udělení souhlasu ke zkušebnímu létání vojenských letadel,

m)

podmínky udělení souhlasu ke zkušebnímu provozu vojenských leteckých pozemních zařízení,

n)

způsob schvalování a uznávání způsobilosti vojenských letadlových částí a zařízení a vojenských leteckých pozemních zařízení,

o)

způsob a rozsah kontroly způsobilosti vojenských letadlových částí a zařízení a vojenských leteckých pozemních zařízení,

p)

podmínky a způsob vydávání, pozastavování platnosti a odnímání osvědčení o způsobilosti k provádění vývoje, projektování, výroby, zkoušek, údržby, oprav, modifikací, konstrukčních změn a zástaveb vojenské letecké techniky.“.

41.

Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně nadpisu zní:

§ 35a

Letecká nehoda vojenského letadla

a odborné zjišťování jejích příčin

 

(1) Leteckou nehodou vojenského letadla je událost, při níž došlo v souvislosti s létáním vojenského letadla ozbrojených sil nebo ozbrojených sil jiného státu

a)

k usmrcení nebo poškození zdraví osob,

b)

k poruše či poškození vojenského letadla, které má vliv na jeho letovou způsobilost, nebo

c)

ke zničení nebo zmizení vojenského letadla.

(2) Zjišťování příčin leteckých nehod vojenských letadel provádí odborná komise určená ministrem.

(3) Členové odborné komise jsou oprávněni k

a)

volnému přístupu na místo letecké nehody vojenského letadla, k vojenskému letadlu a jeho obsahu a k troskám vojenského letadla, za předpokladu, že nehrozí nebezpečí ohrožení života a jsou provedeny záchranné práce složkami integrovaného záchranného systému,

b)

zajištění okamžitého nalezení a zkoumání důkazů a kontroly odstraňování trosek vojenského letadla pro účely zkoumání,

c)

okamžitému přístupu a využití záznamů letových zapisovačů a k veškerým ostatním záznamům a informacím týkajícím se provozu vojenského letadla, letiště a orgánů odpovídajících za poskytované služby v souladu s úkolem, který posádka vojenského letadla plnila,

d)

okamžitému přístupu k výsledkům vysvětlení vojenského leteckého personálu a testům provedeným na vzorcích odebraných z jejich tkání, vysvětlením svědků, jakož i jiných osob, souvisela-li jejich činnost s plněním úkolu posádky letadla, zejména řízením jejího výcviku, stanovením a přípravou k úkolu a přípravou vojenského letadla k letu.“.

42.

V části šesté hlavě II dílu 2 se doplňuje oddíl 5, který včetně nadpisu zní:

Oddíl 5

Schvalování technické způsobilosti

vojenských zbraní a munice

a jejich evidence

 

§ 36a

 

(1) Technickou způsobilost vojenských zbraní a munice, které byly konstruovány, vyrobeny nebo upraveny pro plnění úkolů ozbrojených sil, schvaluje ministerstvo.

(2) Technické prohlídky a zkoušky vojenských zbraní a munice, které jsou používány ozbrojenými silami k plnění jejich úkolů, se provádějí ve vojenských zařízeních určených ministerstvem.

(3) Ministerstvo eviduje vojenské zbraně a munici, které jsou používány ozbrojenými silami k plnění jejich úkolů, ve vojenském centrálním registru zbraní a munice. Vojenský centrální registr zbraní a munice není veřejně přístupný.“.

43.

§ 37 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

§ 37

 

(1) Řidič vozidla ozbrojených sil je osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění16) vyznačeného v řidičském průkazu a držitelem osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil (dále jen „osvědčení k řízení“).

(2) Osvědčení k řízení je doklad opravňující řidiče vozidel ozbrojených sil k řízení vozidel ozbrojených sil dané skupiny. Osvědčení k řízení je platné pouze s příslušným řidičským průkazem16). Při řízení vozidla ozbrojených sil musí mít jeho řidič osvědčení k řízení u sebe.

(3) Řídit vozidlo ozbrojených sil může osoba uvedená v odstavci 1 nebo osoba, která se podrobuje výcviku nebo zkoušce k získání řidičského oprávnění nebo osvědčení k řízení.

___________

16)

Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

44.

Za § 37 se vkládají nové § 37a a 37b, které včetně poznámky pod čarou č. 17 znějí:

§ 37a

 

(1) Příprava žadatelů k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se provádějí podle zvláštního právního předpisu17) v autoškolách určených ministerstvem.

(2) Příprava řidičů k získání osvědčení k řízení se provádí v autoškolách provozovaných ministerstvem nebo ve vojenských výcvikových zařízeních. Do přípravy k získání osvědčení k řízení mohou být zařazeni vojáci v činné službě a občanští zaměstnanci. Dále mohou být do přípravy zařazeny i jiné osoby, pokud je to nezbytné k zabezpečení potřeb ozbrojených sil. Osoby zařazené do přípravy musí být držiteli příslušného řidičského oprávnění a zdravotně způsobilé k řízení vozidel ozbrojených sil.

(3) Po absolvování přípravy k získání osvědčení k řízení a složení předepsané zkoušky vydá Vojenská policie řidiči osvědčení k řízení s vyznačením příslušné skupiny.

(4) Vojenská policie může odejmout osvědčení k řízení, jestliže řidič vozidla ozbrojených sil opakovaně hrubým způsobem porušil své povinnosti, nebo přestal splňovat podmínky, na základě kterých mu bylo osvědčení k řízení vydáno.

(5) Vojenským zkušebním komisařem řidičů může být pouze příslušník Vojenské policie s potřebnou odbornou způsobilostí. Průkaz vojenského zkušebního komisaře řidičů vydává Vojenská policie; odejmout jej může, jestliže vojenský zkušební komisař řidičů opakovaně nebo hrubým způsobem porušil své povinnosti, nebo přestal splňovat podmínky, na základě kterých mu byl průkaz vojenského zkušebního komisaře řidičů vydán.

 

§ 37b

 

Ministerstvo stanoví vyhláškou posuzování zdravotní způsobilosti k řízení vozidel ozbrojených sil, skupiny osvědčení k řízení, podmínky výuky, výcviku a zkoušky k získání osvědčení k řízení, rozsah odborné způsobilosti vojenského zkušebního komisaře řidičů, vzory osvědčení k řízení a způsob zápisu údajů do nich, vzor průkazu vojenského zkušebního komisaře, rozsah odborné způsobilosti příslušníka vojenské pořádkové služby, podmínky získání oprávnění k řízení provozu na pozemních komunikacích a kvalifikační předpoklady učitele vojenské pořádkové služby.

____________

17)

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

45.

V § 40 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Vojenský letecký personál tvoří fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

46.

V nadpisu části sedmé se slovo „VOJÁKEM“ nahrazuje slovy „A ZVLÁŠTNÍCH PROSTŘEDKŮ“.

47.

Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně nadpisu zní:

§ 42a

Použití zvláštních prostředků

 

(1) Při vojenském výcviku a plnění úkolů podle § 10 odst. 1 a 2, § 14 odst. 1 písm. a) a b) a § 28 odst. 1 písm. a) je voják z povolání oprávněn použít zvláštní prostředky.

(2) Zvláštními prostředky jsou prostředky, které umožní splnit úkol bez použití vojenské výzbroje a jejichž použití je v souladu s mezinárodním právem. Jedná se zejména o slzotvorné prostředky, obušek, pouta, vodní stříkač, zásahové výbušky, technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla, zastavovací pás a jiné prostředky k násilnému zastavení vozidla, dočasně zneschopňující prostředky, speciální vrhací prostředky, speciální úderné prostředky, mechanické střelné zbraně, výbušniny, speciální výbušné předměty a speciální náloživo.

(3) Voják z povolání je povinen používat zvláštní prostředky přiměřeným způsobem a v míře nezbytně nutné ke splnění úkolu.“.

48.

V § 44 odst. 1 se slova „vojenské technice“ nahrazují slovy „vojenském materiálu“.

49.

V § 44 odstavec 4 zní:

(4) Vojenská policie vede vojenskou evidenci řidičů ozbrojených sil, vojenských zkušebních komisařů řidičů a údaje o vojenské technice uvedené v § 33 odst. 2.“.

50.

Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST DESÁTÁ

Zálohy na Pobyt

a činnost příslušníků

ozbrojených sil v zahraničí

 

§ 44a

 

Příslušníkům ozbrojených sil se k financování jejich pobytu a činnosti v zahraničí podle § 10 odst. 2 poskytuje záloha, kterou jsou povinni vyúčtovat v termínu stanoveném ministerstvem.“.

Dosavadní část desátá se označuje jako část jedenáctá.

ČÁST DRUHÁ

Změna rozpočtových pravidel (čl. 2)

Čl. II

V § 52 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se za slovo „roku“ vkládají slova „ , pokud zvláštní zákon nestanoví jinak“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o vojácích z povolání (čl. 3)

Čl. III

V § 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb., se číslo „1,4“ nahrazuje číslem „0,8“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 187/2004 Sb.,

kterým se mění

celní zákon (čl. 4)

Čl. IV

V čl. IV bodě 2 zákona č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., se slova „1. ledna 2006“ nahrazují slovy „nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.