Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

57/2005 Sb. znění účinné od 1. 2. 2005

57

 

ZÁKON

ze dne 27. ledna 2005,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o azylu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 3 větě první se za slova „ochranu formou azylu“ vkládají slova „ , nebo cizinec, který podal žádost o udělení azylu v jiném členském státě Evropské unie, je-li Česká republika příslušná k jejímu posuzování“.

2.

V § 2 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

(9) Nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu zletilé osoby odpovídající za ni podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství osoba mladší 18 let má, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, na území státu jejího posledního bydliště, a to po takovou dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takovéto osoby; nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí i osoba mladší 18 let, která byla ponechána bez doprovodu poté, co přicestovala na území1b).

__________

1b)

Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl.

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.“.

3.

§ 8 včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

§ 8

 

Ministerstvo je příslušné

a)

k řízení o udělení a odnětí azylu,

b)

k určení členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu1c), není-li příslušná Česká republika.

__________

1c)

Nařízení Rady (ES) č․ 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států.

Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států.“.

4.

V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Dvouletá lhůta neplatí v případě, jestliže řízení o udělení azylu zahájené podáním žádosti o udělení azylu cizincem bylo zastaveno podle § 25 písm. a) nebo g) a Česká republika je příslušná k posuzování jeho nové žádosti o udělení azylu1c).“.

5.

V § 10 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Ve výzvě ministerstvo cizince písemně poučí v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět, o právech a povinnostech žadatele o udělení azylu a právu kdykoliv se obrátit se žádostí o pomoc na fyzickou nebo právnickou osobu zabývající se poskytováním právní pomoci či ochranou zájmů uprchlíků a na Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen „Úřad Vysokého komisaře“). Nelze-li poučení uvést ve výzvě, poučí ministerstvo písemně žadatele o udělení azylu v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 15 dnů od prohlášení o azylu.“.

6.

Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5k a 5l znějí:

§ 10a

Nepřípustnost žádosti o udělení azylu

 

Žádost o udělení azylu je nepřípustná,

a)

byla-li podána občanem Evropské unie5k), který nesplňuje podmínky stanovené právem Evropských společenství5l), nebo

b)

je-li k posuzování žádosti o udělení azylu příslušný jiný členský stát Evropské unie1c).

 

§ 10b

Doprava žadatele o udělení azylu do členského státu

Evropské unie příslušného k posuzování žádosti

o udělení azylu

 

Bylo-li řízení o udělení azylu zastaveno z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení azylu podle § 10a písm. b), zajistí ministerstvo dopravu žadatele o udělení azylu do členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu1c).

 

§ 10c

Doprava žadatele o udělení azylu v případě,

že Česká republika je příslušná k posuzování žádosti

o udělení azylu

 

V případě, že Česká republika je příslušná k posuzování žádosti o udělení azylu1c), zajistí ministerstvo dopravu žadatele o udělení azylu z hraničního přechodu do přijímacího nebo ministerstvem určeného pobytového střediska.

__________

5k)

Čl. 17 Smlouvy o založení Evropských společenství.

5l)

Protokol o poskytování azylu státním příslušníkům členských států Evropské unie.“.

7.

V § 13 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

zletilá osoba odpovídající za nezletilou osobu bez doprovodu podle § 2 odst. 9.“.

8.

V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) V případě polygamního manželství, má-li již azylant manžela žijícího s ním na území České republiky, nelze udělit azyl za účelem sloučení rodiny další osobě, která je podle právního řádu jiného státu manželem azylanta.“.

9.

V § 16 odst. 3 se slova „Pokud žadatel není způsobilý k právním úkonům (§ 92) a není doprovázen zákonným zástupcem,“ nahrazují slovy „Nezletilé osobě bez doprovodu“.

10.

V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Účastník řízení má právo na kontakt s právnickou nebo fyzickou osobou poskytující mu právní pomoc.“.

11.

V § 25 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

12.

V § 25 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

je žádost o udělení azylu nepřípustná.“.

13.

Nadpis hlavy VI zní: „ÚŘAD VYSOKÉHO KOMISAŘE“.

14.

V § 36 se slova „Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen „Úřad Vysokého komisaře“)“ zrušují.

15.

V § 38 se slova „a s právnickými osobami, které se zabývají ochranou jeho zájmů“ nahrazují slovy „a jinými organizacemi, které se zabývají ochranou práv uprchlíků“.

16.

V § 43 se odstavec 8 zrušuje.

17.

§ 44 zní:

§ 44

 

Žadatel o udělení azylu má v azylovém zařízení, v němž je hlášen k pobytu, právo na ubytování společně s manželem, s příbuzným v pokolení přímém nebo s jinou osobou blízkou, pokud jsou žadateli o udělení azylu a pokud s tím souhlasí. Za osoby blízké se považují osoby prohlašující, že k sobě mají osobní vztah.“.

18.

V § 45 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Policie odebere na dobu řízení o udělení azylu věc nalezenou při osobní prohlídce nebo prohlídce věcí podle odstavce 1, která může sloužit jako důkaz v řízení o udělení azylu nebo při určování členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu1c), a předá ji ministerstvu.“.

19.

V § 46 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Cizinec, jemuž bylo řízení o udělení azylu zastaveno z důvodu nepřípustnosti jeho žádosti o udělení azylu podle § 10a písm. b), nesmí opustit přijímací nebo pobytové středisko až do doby, než bude dopraven do členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu, s výjimkou opuštění za účelem vycestování z území.

(4) Za opuštění azylového zařízení podle odstavce 2 nebo 3 se nepovažuje opuštění za účelem účasti žadatele o udělení azylu nebo cizince na nařízeném jednání před orgánem veřejné moci, poskytnutí neodkladné zdravotní péče nebo provedení lékařského vyšetření zaměřeného na zjištění, zda žadatel o udělení azylu nebo cizinec netrpí chorobou ohrožující jeho život či zdraví nebo život či zdraví jiných osob v případě, že je nelze v přijímacím středisku provést. V případech opuštění azylového zařízení podle věty první zabezpečí doprovod žadateli o udělení azylu nebo cizinci na žádost ministerstva policie.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

20.

V § 47 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 9b zní:

(2) Žadatel o udělení azylu je povinen strpět zdravotní prohlídku, je-li to třeba pro ochranu veřejného zdraví9b).

__________

9b)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

21.

V § 57 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Ministerstvo vydá žadateli o udělení azylu průkaz žadatele o udělení azylu nejpozději do 3 dnů od prohlášení o azylu.

(2) Ministerstvo vydá žadateli o udělení azylu průkaz žadatele o udělení azylu nejpozději do 3 dnů od příchodu žadatele o udělení azylu do azylového zařízení, jestliže žádost o udělení azylu byla podána v době výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, nebo v zařízení pro zajištění cizinců3).“.

22.

V § 57 odst. 4 se slova „ , o uděleném vízu (§ 72) a o jeho dětech mladších 15 let, pokud jsou rovněž žadateli o udělení azylu“ nahrazují slovy „a o uděleném vízu (§ 72 a 85b)“.

23.

V § 71 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

evidenci cizinců, jejichž řízení o udělení azylu bylo zastaveno z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení azylu.“.

24.

V § 71 odst. 4 se za slova „a) až d)“ vkládají slova „a g)“.

25.

V § 72 odst. 2 větě první se slova „po dobu 60 dnů“ nahrazují slovy „až na dobu 90 dnů“ a slova „až o 60“ se nahrazují slovy „až o 90“.

26.

V § 79 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Azylová zařízení slouží k hromadnému ubytování žadatelů o udělení azylu a azylantů za podmínek zaručujících zachování lidské důstojnosti.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

27.

V § 80 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Žadatelé o udělení azylu mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky12c).“.

Poznámka pod čarou č. 12c zní:

__________

12c)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.

28.

V § 81 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Provozovatel přijímacího nebo pobytového střediska přihlédne ke specifickým potřebám žadatele o udělení azylu, pokud je jím nezletilá osoba bez doprovodu, osoba mladší 18 let, těhotná žena, osoba se zdravotním postižením, osoba, která byla mučena, znásilněna nebo byla podrobena jiným vážným formám psychického, fyzického či sexuálního násilí, a v případě hodném zvláštního zřetele i jiná osoba. Nezletilá osoba bez doprovodu se po ukončení úkonů podle § 46 odst. 1 umísťuje na základě rozhodnutí soudu do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do péče osoby označené v rozhodnutí soudu.“.

29.

Za § 85a se vkládá nový § 85b, který zní:

§ 85b

 

(1) Platnost víza uděleného podle tohoto zákona může být v zájmu ochrany bezpečnosti státu, udržení veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo v zájmu plnění mezinárodní smlouvy omezena jen na část území.

(2) Při omezení platnosti víza podle odstavce 1 musí být zachována přiměřenost mezi důvodem pro toto omezení a jeho důsledky. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto omezení do soukromého a rodinného života cizince. Územně omezit platnost víza lze nejdéle po dobu 3 měsíců od zahájení řízení o udělení azylu.“.

30.

V § 87 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Na žádost ministerstva zabezpečí úkony podle § 10b a 10c policie.“.

31.

Za § 88a se vkládá nový § 88b, který zní:

§ 88b

 

Při vyhledávání rodinných příslušníků dítěte, které podalo návrh na zahájení řízení o udělení azylu a které se nachází na území České republiky bez doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství dítě má, nebo v případě, že je dítě osobou bez státního občanství, ve státě posledního bydliště, je třeba postupovat tak, aby nebyl ohrožen život a svoboda dítěte a jeho rodiny zejména ve státě, jehož státní občanství mají, nebo, v případě, že jsou osobami bez státního občanství, ve státě jejich posledního trvalého bydliště.“.

32.

V § 89 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 13a zní:

(1) Je-li žadatelem o udělení azylu nezletilá osoba bez doprovodu, je jí soudem k ochraně jejích práv a právem chráněných zájmů spojených s pobytem na území ustanoven opatrovník podle zvláštního právního předpisu13). S ohledem na ochranu nezletilé osoby bez doprovodu stanoví soud na podnět ministerstva opatrovníka bezodkladně předběžným opatřením. Na řízení o ustanovení opatrovníka se nevztahuje zvláštní právní předpis13a).

__________

13)

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

13a)

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.“.

33.

V § 89 odst. 2 větě první se za slova „opatrovníka vykonává“ vkládá slovo „zletilý“, slovo „nezletilého“ se nahrazuje slovy „nezletilé osoby bez doprovodu“ a slova „nezletilý hlášen“ se nahrazují slovy „nezletilá osoba bez doprovodu hlášena“.

34.

V příloze č. 1 bodě 11 písm. a) se za slovo „datum“ vkládají slova „a místo“ a za slovo „narození“ se vkládají slova „ , národnost, státní příslušnost“.

35.

V příloze č. 1 bodě 11 písm. b) se za slovo „data“ vkládají slova „a místa“.

36.

V příloze č. 1 se za bod 20 vkládají nové body 21 a 22, které znějí:

21.

Pobýval jste po odchodu z vlasti v jiném členském státu Evropské unie?

Pokud ano, uveďte, ve kterých členských státech Evropské unie jste pobýval (stát, obec, ulice), délku a účel pobytu, povolení, na základě kterého jste na území tohoto státu pobýval (druh, doba platnosti).

22.

Opustil jste území členských států Evropské unie?

Pokud ano, uveďte, kdy jste území členských států Evropské unie opustil, do kterého státu jste cestoval a kdy jste se na území členských států Evropské unie vrátil. Popište průběh cesty.“.

Dosavadní body 21 až 32 se označují jako body 23 až 34.

37.

V příloze č. 1 se za bod 25 vkládá nový bod 26, který zní:

26.

Kdy, kde a jakým způsobem jste vstoupil na území členských států Evropské unie?“.

Dosavadní body 26 až 34 se označují jako body 27 až 35.

Čl. II

V § 35 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 34a zní:

j)

pomáhá pátrat po rodinných příslušnících dítěte, které podalo návrh na zahájení řízení o udělení azylu podle zvláštního právního předpisu a na území České republiky se nachází bez doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství dítě má, nebo v případě, že je dítě osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního bydliště34a).

__________

34a)

Článek 19 odst. 3 směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 34a se označuje jako poznámka pod čarou č. 34b, včetně odkazu na ni.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.