Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

123/2006 Sb. znění účinné od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2021

Ustanovení § 3 odst. 2, § 3 odst. 7 písm. m) a § 8 odst. 4 písm. i) nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 72/2014 Sb.

1.5.2014

123

 

VYHLÁŠKA

ze dne 31. března 2006

o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 3 a § 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

Část první

Evidence návykových látek a přípravků (§ 1-12)

Hlava I

Společná ustanovení o evidenci návykových látek a přípravků a o inventurách (§ 1-4)

§ 1

Náležitosti evidence

(1)

Evidence o zacházení, dovozu a vývozu návykových látek a přípravků s jejich obsahem (dále jen „evidence“) se vede písemně ve vázaných knihách s očíslovanými listy (dále jen „evidenční kniha“). Evidenci lze vést v případech stanovených touto vyhláškou elektronicky (dále jen „elektronická evidence“).

(2)

Evidence se vždy vede úplně a v souladu s touto vyhláškou tak, aby pravdivě zobrazovala skutečnosti, které jsou jejím předmětem. Soulad evidenčních záznamů se skutečným stavem v evidenčních knihách nebo při vedení elektronické evidence se ověřuje inventurou.

(3)

Návykové látky se označují názvem uvedeným v nařízení vlády o seznamech návykových látek12, léčivé přípravky1 se označují jejich registrovaným názvem2.

§ 2

Evidenční knihy

(1)

Evidenční kniha kromě vlastních evidenčních záznamů podle hlavy II obsahuje vždy

a)

jméno, obchodní firmu nebo název a adresu sídla osoby, která vede evidenci, včetně označení a adresy provozovny, kde je skutečně prováděna činnost s látkami a přípravky, která je předmětem evidence podle zákona a této vyhlášky, pokud je adresa této provozovny odlišná od adresy sídla,

b)

jméno, popřípadě jména fyzických osob, které zapisují evidenční záznamy do evidenčních knih, jejich bydliště a podpisový vzor (dále jen „podpis“) a datum, od kdy tyto osoby provádějí evidenční záznamy,

c)

datum předání evidenční knihy do používání a ukončení používání,

d)

celkový počet listů s uvedením čísla prvního a posledního listu,

e)

seznam evidovaných návykových látek a přípravků s uvedením čísel listů vyhrazených pro evidování jednotlivých návykových látek a přípravků; povinnost uvedení čísel listů vyhrazených pro evidování jednotlivých návykových látek a přípravků se nevztahuje na evidenční knihy v lékárně.

(2)

Evidenční knihy mohou být vedeny samostatně pro jednotlivé organizační složky právnických osob nebo pro jednotlivé činnosti.

(3)

Evidenční záznamy se do evidenčních knih zapisují v den, kdy nastala evidovaná skutečnost, a pokud není dále uvedeno jinak, opatřují se podpisem osoby, která zápis provedla.

(4)

Opravy evidenčních záznamů se provádějí tak, aby bylo možno zjistit obsah původního záznamu. Opravený záznam se opatří datem a podpisem osoby, která opravu záznamu provedla.

§ 3

Elektronická evidence

(1)

Elektronická evidence se vede tak, aby umožňovala samostatné denní sledování pohybu a stavu zásob a jejich zpětné zjištění po dobu 5 let.

(2)

Při elektronické evidenci je nutno zabezpečit, aby zápisy do evidence prováděly pouze osoby k tomu oprávněné s tím, že je třeba zajistit možnost identifikace osoby, která zápis provedla, a to po dobu 5 let.

(3)

Elektronická evidence může být vedena samostatně pro jednotlivé organizační složky nebo pro jednotlivé činnosti.

(4)

Evidenční záznamy se do elektronické evidence zapisují v den, kdy nastala evidovaná skutečnost.

(5)

Při elektronické evidenci je nutno zabezpečit, aby evidence umožňovala provedení okamžitého tiskového výstupu, který pravdivě zobrazuje všechny požadované skutečnosti za kontrolované období.

(6)

Při elektronické evidenci se pořizuje

a)

jedenkrát denně bezpečnostní kopie datového souboru,

b)

dvakrát ročně archivní kopie datového souboru na nepřepisovatelném paměťovém médiu s výrobcem garantovanou životností zápisu 5 let․

(7)

Elektronická evidence obsahuje, pokud není dále uvedeno jinak, tyto údaje:

a)

název přípravku, včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

datum příjmu,

c)

datum výdeje,

d)

číslo dokladu o příjmu,

e)

číslo dokladu o výdeji,

f)

číslo šarže,

g)

jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,

h)

jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,

i)

množství přijaté,

j)

množství vydané,

k)

jednotku množství,

l)

stav zásob,

m)

identifikaci osoby, která zápis provedla.

§ 4

Inventura

(1)

Inventura v evidenčních knihách se provádí měsíčně (dále jen „měsíční inventura“) k poslednímu dni kalendářního měsíce i v případě, že během kalendářního měsíce nedošlo k žádnému záznamu o pohybu.

(2)

Provedení měsíční inventury se u všech sledovaných položek zaznamená do evidenční knihy s uvedením data inventury a podpisů osob, které inventuru prováděly. V záznamu o provedení měsíční inventury se uvede

a)

počáteční stav sledovaného období,

b)

celkový příjem,

c)

celkový výdej a

d)

stav ke dni inventury.

(3)

Pokud ve sledovaném období nenastal žádný pohyb, uvedou se v záznamu o provedení měsíční inventury slova „Stav nezměněn“, datum inventury a podpisy osob, které inventuru prováděly.

(4)

Při elektronické evidenci se provádí inventura k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí (dále jen „čtvrtletní inventura“), pokud není dále uvedeno jinak. O provedení čtvrtletní inventury se pořídí záznam o provedení inventury, který se vyhotovuje v listinné podobě a obsahuje u všech sledovaných položek tyto náležitosti:

a)

počáteční stav sledovaného období,

b)

celkový příjem,

c)

celkový výdej a

d)

stav ke dni inventury.

(5)

Záznam o provedení inventury dále obsahuje datum, jméno, funkci a podpisy osob, které prováděly inventuru.

(6)

Zjistí-li se při měsíční nebo čtvrtletní inventuře rozdíl mezi skutečným a evidenčním stavem, sepíše se inventurní protokol, ve kterém se uvedou zjištěné rozdíly, jejich zdůvodnění, dále datum, jméno, funkci a podpisy osob, které prováděly inventuru včetně odpovědné osoby, je-li ustanovena.

Hlava II

Evidence u osob zacházejících s návykovými látkami a přípravky (§ 5-12)

§ 5

Evidence při výrobě návykových látek a přípravků

(1)

Při evidenci při výrobě návykových látek a přípravků se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2)

Při výrobě návykových látek a přípravků se v evidenční knize vedou evidenční záznamy o všech výrobních činnostech, k nimž během výroby dochází.

(3)

Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)

název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

název látky, která není návykovou látkou, ale bude použita pro výrobu návykové látky,

c)

pořadové číslo zápisu,

d)

datum převzetí návykové látky a přípravku ze skladu,

e)

datum převzetí látky ze skladu, která není návykovou látkou, ale bude použita pro výrobu návykové látky,

f)

množství návykové látky v gramech a přípravku v počtu balení nebo v počtu podle jednotlivých lékových forem, například tablet, ampulí, převzaté ze skladu,

g)

množství látky v gramech, která není návykovou látkou, ale bude použita pro výrobu návykové látky, převzaté ze skladu,

h)

číslo výrobní šarže,

i)

datum předání hotových návykových látek a přípravků do skladu v gramech nebo v počtu balení,

j)

množství předaných hotových návykových látek a přípravků do skladu v gramech nebo v počtu balení,

k)

skutečné výrobní ztráty v gramech nebo v počtu balení nebo v počtu podle jednotlivých lékových forem,

l)

odpad vzniklý při výrobě v gramech nebo v počtu balení nebo v počtu podle jednotlivých lékových forem,

m)

jméno, funkci a vlastnoruční podpis pracovníka provádějícího zápis.

§ 6

Evidence při skladování u výrobce nebo distributora

(1)

Při evidenci při skladování u výrobce4 nebo distributora5 se postupuje podle § 1 až 4.

(2)

Při skladování u výrobce4 nebo distributora5 návykových látek a přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1, 3, 4 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 se vedou evidenční záznamy v evidenční knize, s výjimkou přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek12.

(3)

Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)

název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

datum příjmu,

c)

datum výdeje,

d)

číslo dokladu o příjmu,

e)

číslo dokladu o výdeji,

f)

číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,

g)

jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,

h)

jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,

i)

množství přijaté,

j)

množství vydané,

k)

jednotku množství a

l)

stav zásob.

(4)

Při skladování se vede též evidence přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 2, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 nebo přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 nebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 113. V tomto případě lze vést elektronickou evidenci. Elektronická evidence obsahuje údaje podle odstavce 3.

§ 7

Evidence v případech, kdy návykové látky a přípravky nejsou skladovány

(1)

Při evidenci návykových látek a přípravků v případech, kdy nejsou skladovány, se postupuje podle § 1 až 3.

(2)

Při evidenci návykových látek a přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1, 3, 4 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 se vedou evidenční záznamy v evidenční knize, s výjimkou přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek12.

(3)

Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)

název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

datum dodání a datum výdeje,

c)

číslo dokladu o dodání a o výdeji,

d)

číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,

e)

jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,

f)

jméno a bydliště nebo název a sídlo odběratele,

g)

dodané a vydané množství a

h)

jednotku množství.

(4)

V případech, kdy přípravky nejsou skladovány, se vede též evidence přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 2, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 nebo přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 nebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 113. V tomto případě lze vést elektronickou evidenci. Elektronická evidence obsahuje údaje podle odstavce 3.

§ 8

Evidence v lékárně

(1)

Při evidenci v lékárně se postupuje podle § 1 až 4.

(2)

V lékárně se vedou evidenční záznamy o návykových látkách uvedených v přílohách č. 1, 3, 4 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a přípravcích tyto látky obsahujících v evidenční knize, s výjimkou přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek12.

(3)

Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)

název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

čísla sloupců,

c)

pořadové číslo dokladu,

d)

datum příjmu,

e)

datum výdeje,

f)

jméno lékaře a název a sídlo předepisujícího poskytovatele zdravotních služeb a jméno a bydliště pacienta při výdeji,

g)

jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele při příjmu,

h)

jednotku množství,

i)

množství přijaté a

j)

množství vydané.

(4)

V lékárně se vede též evidence návykových látek uvedených v přílohách č. 2, 6 a 7 nařízení vlády o seznamech návykových látek12, přípravků tyto látky obsahujících a léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 113 s využitím údajů uvedených v evidenci podle zvláštního právního předpisu14. V tomto případě lze vést elektronickou evidenci. Elektronická evidence obsahuje tyto údaje:

a)

název návykové látky,

b)

název přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

c)

datum příjmu,

d)

datum výdeje,

e)

číslo dokladu o příjmu,

f)

množství přijaté,

g)

množství vydané,

h)

aktuální stav zásob a

i)

jméno osoby, která zápis provedla.

(5)

Je-li vedena evidence podle odstavce 4, neprovádí se inventura podle § 4 odst. 4.

(6)

Pokud je evidence vedena podle odstavce 4, uchovává lékárna nosiče dat (§ 13) obsahující údaje podle odstavce 4.

§ 9

Evidence vedená poskytovatelem zdravotních služeb neuvedeným v § 8 a poskytovatelem pobytových sociálních služeb

(1)

Při evidenci vedené u poskytovatele zdravotních služeb neuvedeného v § 8 a u poskytovatele pobytových sociálních služeb se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2)

U poskytovatele zdravotních služeb neuvedeného v § 8 a u poskytovatele pobytových sociálních služeb se vedou evidenční záznamy o přípravcích obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1, 3, 4 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 v evidenčních knihách, s výjimkou přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek12.

(3)

Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)

název přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

datum příjmu,

c)

datum výdeje,

d)

série bloku, číslo žádanky a název a sídlo dodavatele při příjmu,

e)

číslo zdravotnické dokumentace a jméno a případně datum narození pacienta při výdeji (podání pacientovi),

f)

podpis lékaře nebo příslušného zdravotnického pracovníka,

g)

množství přijaté,

h)

množství vydané,

i)

jednotku množství,

j)

stav zásob.

§ 10

Evidence při poskytování veterinární péče

(1)

Při evidenci při poskytování veterinární péče se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2)

Při poskytování veterinární péče se vedou evidenční záznamy v evidenční knize při zacházení s návykovými látkami a přípravky obsahujícími návykové látky uvedené v přílohách č. 1, 3 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek12, s výjimkou přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek12.

(3)

Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)

název přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

datum příjmu,

c)

datum výdeje,

d)

číslo dokladu o příjmu,

e)

číslo dokladu o výdeji,

f)

číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,

g)

jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,

h)

jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,

i)

jméno a bydliště nebo název a sídlo chovatele,

j)

množství přijaté,

k)

množství vydané,

l)

množství spotřebované,

m)

jednotku množství,

n)

stav zásob.

§ 11

Evidence při činnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a dalších osob

(1)

Při evidenci při činnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a dalších osob uvedených v § 5 odst. 6 zákona se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2)

Při zacházení s návykovými látkami a přípravky s jejich obsahem, pokud nejde o postup podle § 9 nebo podle § 12, se vedou u osob uvedených v § 5 odst. 6 zákona evidenční záznamy v evidenční knize.

(3)

Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)

název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

datum příjmu,

c)

datum výdeje,

d)

číslo dokladu o příjmu,

e)

číslo dokladu o výdeji,

f)

číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,

g)

jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,

h)

jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,

i)

množství přijaté,

j)

množství vydané,

k)

množství spotřebované,

l)

jednotku množství,

m)

stav zásob.

§ 12

Evidence u vyjmenovaných osob

(1)

Při evidenci u osob vyjmenovaných v § 5 odst. 7 zákona se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2)

Při zacházení s návykovými látkami, přípravky obsahujícími návykové látky uvedené v přílohách č. 1, 3, 4 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek12, s výjimkou přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o seznamech návykových látek12 a současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek12, se vedou u osob vyjmenovaných v § 5 odst. 7 zákona evidenční záznamy v evidenční knize.

(3)

Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)

název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3, lékové formy a velikosti balení,

b)

datum příjmu,

c)

datum výdeje,

d)

číslo dokladu o příjmu,

e)

číslo dokladu o výdeji,

f)

číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,

g)

jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,

h)

jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,

i)

množství přijaté,

j)

množství vydané,

k)

množství spotřebované,

l)

jednotku množství,

m)

stav zásob.

Část druhá

Dokumentace návykových látek a přípravků (§ 13-15)

§ 13

Druhy dokumentace

(1)

Dokumentaci zacházení s návykovými látkami a přípravky tvoří

a)

evidenční knihy,

b)

nosiče dat obsahující údaje elektronické evidence,

c)

záznamy o provedení inventury z inventur podle § 4 včetně inventurních protokolů z inventur prováděných podle zvláštního právního předpisu7,

d)

zápisy o předání návykových látek a přípravků za účelem odstranění a zápisy o odstranění návykových látek a přípravků a další doklady týkající se odstranění (§ 14 zákona),

e)

protokoly o ztrátě nebo zničení návykových látek a přípravků,

f)

zápisy o provedených kontrolách (§ 34 zákona),

g)

veškerá úřední rozhodnutí včetně zahraničních týkající se zacházení s návykovými látkami a přípravky a dále vývozu a dovozu makoviny,

h)

kopie hlášení (§ 26 až 30 a § 43 zákona),

i)

dodací listy, faktury a další doklady o příjmu a výdeji návykových látek a přípravků včetně příslušných celních dokladů,

j)

doklady o pořízení, prodeji nebo vyřazení tabletovačky, dražovacího kotle a granulačního kotle.

(2)

V lékárně se uchovávají vedle dokumentace uvedené v odstavci 1

a)

první průpisy receptů8 a žádanek9 s modrým pruhem, případně i první listy receptů8 s modrým pruhem (§ 13 odst. 2 zákona), jde-li o přípravky hrazené pacientem,

b)

nosiče dat obsahující záznamy o zaslání elektronické informace o uskutečněném výdeji na elektronický recept (§ 13 odst. 1 zákona) centrálnímu úložišti elektronických receptů.

(3)

U poskytovatele zdravotních služeb neuvedeného v § 8 a u poskytovatele pobytových sociálních služeb se uchovávají vedle dokumentace uvedené v odstavci 1

a)

všechny druhé průpisy použitých receptů8 s modrým pruhem a první listy a všechny druhé a třetí průpisy použitých žádanek9 s modrým pruhem (§ 13 odst. 2 zákona),

b)

nosiče dat obsahující záznamy o identifikačních znacích vystavených elektronických receptů (§ 13 odst. 1 zákona).

§ 14

Protokoly a zápisy

Protokoly, zápisy a doklady podle § 13 odst. 1 písm. c), d), e), f) a j) podepisuje vždy odpovědná osoba, je-li ustanovena. V ostatních případech podepisuje tyto protokoly, zápisy a doklady pověřená osoba.

§ 15

Uchovávání dokumentace

(1)

Dokumentace se uchovává tak, aby se zabránilo jejímu znehodnocení, ztrátě, poškození, zničení, zneužití nebo odcizení. Pokud se jedná o uchovávání osobních údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu11.

(2)

Dokumentace vztahující se k zacházení s návykovými látkami a přípravky s jejich obsahem se uchovává po dobu 5 let (§ 33 odst. 1 zákona) od pořízení dokumentu, popřípadě od posledního záznamu v něm podle toho, která z těchto skutečností nastala později.

Část třetí

Zrušovací a závěrečná ustanovení (§ 16-17)

§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek.

2.

Vyhláška č. 143/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek.

3.

Vyhláška č. 82/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

4.

Vyhláška č. 363/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2, § 3 odst. 7 písm. m) a § 8 odst. 4 písm. i), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:

MUDr. Rath v. r.Poznámky pod čarou:

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 1 a § 13 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 34 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 34 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 34 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.

§ 83 odst. 6 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

§ 5 odst. 7 vyhlášky č. 54/2008 Sb.

§ 5 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

§ 5 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

§ 5 odst. 7 vyhlášky č. 54/2008 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 4 odst. 1 a § 13 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 4 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8

§ 5 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

9

§ 5 odst. 7 vyhlášky č. 54/2008 Sb.

11

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

13

§ 34 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.

14

§ 83 odst. 6 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.