Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

130/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 456/2011 Sb.

1.1.2013

130

 

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna plemenářského zákona (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) upravuje

a)

šlechtění a plemenitbu skotu, buvolů, koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel (dále jen „vyjmenovaná hospodářská zvířata“),

b)

ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat,

c)

označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců (dále jen „označovaná zvířata“),

d)

evidenci označovaných zvířat, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, včel, plemenných ryb a neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu (dále jen „evidovaná zvířata“), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.

__________

1) Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu.

Směrnice Rady 79/268/EHS ze dne 5. března 1979, kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.

Směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby.

Směrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata.

Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách.

Směrnice Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů.

Směrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. března 1990 o přijetí čistokrevných plemenných prasat do plemenitby.

Směrnice Rady 90/119/EHS ze dne 5. března 1990 o hybridech chovných prasat.

Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.

Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství.

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. března 1991 o zootechnických a genetických podmínkách uvádění čistokrevných zvířat na trh a o změně směrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS.

Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat.

Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb.

Směrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o používání vaječných buněk a embryí čistokrevného plemenného skotu.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 2782/1975 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 1868/1977 ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2782/1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh, v platném znění.

Nařízení Rady č. 96/463/EC z 23. července 1996 stanovující referenční centrum odpovědné za spolupráci při uplatňování jednotných postupů a metod testování a hodnocení výsledků čistokrevného skotu (96/463/ES).

Nařízení Komise (ES) č. 494/1998 ze dne 27. února 1998, kterým se přijímají určitá prováděcí ustanovení k nařízení Rady (ES) č. 820/1997 týkající se použití nejnižších možných správních sankcí v rámci systému identifikace a registrace skotu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a registrace skotu, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnice 92/102/EHS a směrnice 64/432/EHS.

Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující pravidla realizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 týkající se ušních známek, pasportů a podnikových registrů.

Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 1984 o kritériích pro uznávání chovatelských organizací a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro čistokrevný plemenný skot (84/247/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih (84/419/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 1986 stanovující metody sledování výkonnosti a metody odhadu genetické hodnoty hovězího dobytka pro čistokrevný chovný skot (86/130/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro zařazení (zápis) do plemenných knih pro čistokrevná chovná prasata (89/502/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující náležitosti osvědčení o chovu čistokrevných prasat, spermatu, vajíček a embryí (89/503/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro uznání a kontrolu sdružení chovatelů, chovatelských organizací a soukromých podniků, které zakládají nebo vedou registry hybridních prasat (89/504/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro zápis do registru hybridních prasat (89/505/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující náležitosti osvědčení chovných hybridních prasat, jejich spermatu, vajíček a embryí (89/506/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující metody sledování a stanovení genetické hodnoty čistokrevných prasat a hybridů prasat (89/507/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1989 stanovující podmínky pro schvalování a vedení sdružení chovatelů, chovatelských organizací, které zakládají nebo vedou chovatelské knihy pro čistokrevná chovná prasata (89/501/EHS).

Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kritéria pro uznání chovatelských organizací a asociací, které zakládají nebo vedou plemenné knihy čistokrevných ovcí a koz (90/254/EHS).

Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kritéria, kterými se řídí zápis do plemenné knihy čistokrevných ovcí a koz (90/255/EHS).

Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující metody sledovaní a hodnocení genetické hodnoty čistokrevných ovcí a koz (90/256/EHS).

Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kriteria pro zařazení čistokrevných ovcí a koz do chovu, nebo používaní jejich spermatu, vajíček nebo embryí v chovu (90/257/EHS).

Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující náležitosti osvědčení o původu čistokrevných ovcí a koz, jejich spermatu, vajíček a embryí (90/258/EHS).

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 1992 stanovící kritéria pro schválení nebo uznávání organizací a asociací, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro registrované lichokopytníky z čeledi Equidae (92/353/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 1992 stanovící určitá pravidla pro zajištění koordinace mezi organizacemi a asociacemi, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro registrované lichokopytníky z čeledi Equidae (92/354/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 1993, kterým se stanoví identifikační doklad (pas) doprovázející registrované koňovité (93/623/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1994 pozměňující rozhodnutí 86/130/EHS stanovující metody sledování výkonnosti a metody odhadu genetické hodnoty hovězího dobytka pro čistokrevný chovný skot (94/515/ES).

Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a registraci koňovitých do plemenných knih pro chovné účely (Text s významem pro EHP) (96/78/ES).

Rozhodnutí Komise ze den 12. ledna 1996 o zootechnických certifikátech pro sperma, oocyty a embrya pocházející od registrovaných lichokopytníků z čeledi Equidae (96/79/ES).

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1996 určující rodokmenové a zootechnické požadavky pro import spermatu určitých zvířat (96/509/ES).

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1996 stanovící podobu osvědčení o původu a zootechnických osvědčení pro import plemenných, jejich spermatu, oocytů a embryí (96/510/ES).

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise 93/623/EHS a zavádí identifikace plemenných a užitkových koňovitých (2000/68/ES).

Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro registraci hospodářství ve vnitrostátních databázích pro prasata podle směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2000) 3075) (Text s významem pro EHP) (2000/678/ES).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2004 nahrazující některé z příloh Rozhodnutí 96/510/EC týkajících se zootechnických osvědčení pro importované sperma, vajíčka a embrya koňovitých (Text s významem pro EHP) (2004/186/ES).

Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2005 o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí (oznámeno pod číslem K(2005) 1436) (Text s významem pro EHP) (2005/379/ES).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 2a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 1 odst. 2 se slovo „také“ zrušuje.

 

3.

V § 1 odstavec 3 zní:

(3) Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky a pravidla pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat, pro ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat, pro označování označovaných zvířat a pro evidenci evidovaných zvířat, chovaných na území České republiky tak, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem pro zvelebování populací těchto zvířat a zachování jejich genetické rozmanitosti.“.

 

4.

V § 2 písm. a) se slova „určená k reprodukci“ a slova „a jejich přímé potomstvo,“ zrušují.

 

5.

V § 2 se na konci písmene d) doplňují slova „ ; pro účely zápisu do plemenné knihy se za chovatele považuje osoba, z jejíhož chovu zvíře pochází“.

 

6.

V § 2 se písmena f) až h) a písmena k) a o) zrušují.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena f) a g), dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena h) až j) a dosavadní písmena p) až y) se označují jako písmena k) až s).

 

7.

V § 2 písmeno f) zní:

f) populací soubor jedinců téhož druhu, jehož početnost umožňuje cílenou reprodukci,“.

 

8.

V § 2 písm. h) se slova „ , s výjimkou plemenné knihy starokladrubského koně,“ zrušují.

 

9.

V § 2 písmeno i) zní:

i) šlechtitelským programem soubor šlechtitelsko-organizačních opatření,“.

 

10.

V § 2 písm. j) se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo zemědělství (dále jen ministerstvo“)“.

 

11.

V § 2 písmena k) až m) včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:

k)

chovným registrem speciální evidence zvířat vedená chovatelským podnikem prasat, která obsahuje údaje o identifikaci a původu prasat,

l)

inseminační stanicí středisko pro odběr spermatu nebo inseminační stanice, které byly schváleny podle zvláštního právního předpisu5),

m)

střediskem pro přenos embryí zařízení provozované týmem pro odběr embryí nebo týmem pro produkci embryí schválenými podle zvláštního právního předpisu5),

__________

5)

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.“.

 

12.

V § 2 písmeno n) včetně poznámek pod čarou č. 5a, 6, 6a a 6b zní:

n)

ústřední evidencí komplexní databáze, která zahrnuje údaje o původu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech, přemisťování a změnách jedinců, stád nebo hejn jednotlivých druhů evidovaných zvířat, dále údaje o hospodářstvích, chovatelích, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní s jednorázovou kapacitou větší než 1000 kusů násadových vajec (dále jen „provozovatelé líhní“), provozovatelích shromažďovacích středisek5a), osobách, které jako podnikatelé4) přímo nebo nepřímo nakupují a prodávají skot, prasata, ovce a kozy, mají pravidelný obrat těchto zvířat, která během 30 dnů znovu prodají, nebo je přemístí z jedněch prostorů do jiných prostorů anebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory nebo jatky nejsou v jejich vlastnictví, a které jsou pro tuto činnost schváleny a registrovány6) (dále jen „obchodníci“), dopravcích, kteří jako podnikatelé4) přepravují evidovaná zvířata (dále jen „dopravci“), uživatelských zařízeních6a) a asanačních podnicích6b),

__________

5a)

§ 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

6)

§ 9b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

6a)

§ 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.

6b)

§ 39 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.“.

Dosavadní odkazy na poznámky pod čarou č. 6 a 6a se označují jako odkazy na poznámky pod čarou č. 6a a 6b.

 

13.

V § 2 písm. o) se za slovo „pověřilo“ vkládají slova „k výkonu činností“ a slova „shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence“ se zrušují.

 

14.

V § 2 písmena q) a r) včetně poznámky pod čarou č. 6c znějí:

q) stájí, a to u ryb rybochovným zařízením a u včel stanovištěm, jakýkoliv provoz, stavba nebo místo anebo jejich konstrukční a technologický soubor uvnitř jednoho hospodářství, na kterém jsou evidovaná zvířata jednoho druhu držena nebo chována,

r) stájovým registrem evidence turů, ovcí a koz chovaných ve stáji; u koní, oslů a jejich kříženců, prasat, běžců, drůbeže a zvěře ve farmovém chovu plní funkci stájového registru registr zvířat na hospodářství, u plemenných ryb plní funkci stájového registru odlovní a komorová kniha a u neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu plní funkci stájového registru evidence podle zvláštního právního předpisu6c),

__________

6c) Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).“.

 

15.

V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 6d zní:

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) genetickým zdrojem zvířete jedinec, sperma, vajíčko, embryo, popřípadě ostatní genetický materiál autochtonního nebo lokálně adaptovaného druhu, plemene nebo populace zvířete, nacházející se na území České republiky, mající význam pro výživu a zemědělství, pro uchování biologické a genetické rozmanitosti světového přírodního bohatství a pro umožnění jeho využívání pro potřeby současných i budoucích generací6d), zařazené do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství,

b) určenou osobou příspěvková organizace zřízená ministerstvem pro realizaci Národního programu, pro provozování genobanky a pro koordinaci opatření s tím souvisejících, jejíž identifikační údaje jsou uveřejněny ve Věstníku Ministerstva zemědělství,

c) genobankou soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat provozovaný určenou osobou,

d) vzorkem genetického zdroje zvířete odebraný reprodukční materiál zvířete, zejména sperma, vaječné buňky, embrya, případně další tkáně, umožňující přenos a regeneraci genetického zdroje zvířete při zachování jeho genetického základu,

e) uváděním do oběhu plemenného zvířete, spermatu, embrya, vaječné buňky, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a včel jejich nákup nebo prodej, nabízení k prodeji a každý jiný způsob převodu za úplatu nebo bezúplatně jiným osobám.

__________

6d) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.“.

 

16.

V § 3 odstavce 1 až 4 znějí:

(1) Ministerstvo udělí souhlas k výkonu odborných činností uvedených v § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené pro jejich výkon v těchto ustanoveních. Vzor žádosti o udělení souhlasu stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o udělení souhlasu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o udělení souhlasu doručena.

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutím udělení souhlasu, pokud oprávněná osoba závažným způsobem poruší důležitou povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropských společenství2) anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro udělení souhlasu. Ministerstvo může zrušit rozhodnutím udělení souhlasu, pokud oprávněná osoba méně závažným způsobem opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropských společenství2).

(4) Ministerstvo rovněž zruší rozhodnutím udělení souhlasu, pokud o to oprávněná osoba písemně požádá.“.

 

17.

V § 3 se odstavce 5 a 6 zrušují.

 

18.

V § 4 písmeno a) zní:

a) ve stanovení šlechtitelských programů pro dosažení chovných cílů,“.

 

19.

V § 4 písm. i) se slova „původu a výkonnosti“ nahrazují slovy „původu, výkonnosti a hodnotě“.

 

20.

V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „sdružení3)“ nahrazuje slovem „sdružení6e)“ a za slova „jeho žádosti“ se vkládají slova „nebo, jde-li o starokladrubského koně, ministerstvo uzná Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. (dále jen „národní hřebčín“) na základě jeho žádosti,“.

Poznámka pod čarou č. 6e zní:

__________

6e) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

21.

V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „intenzívní“ zrušuje.

 

22.

V § 5 odst. 1 písm. e) se za slova „návrh řádu plemenné knihy“ vkládají slova „nebo plemenářské evidence“ a slova „řádem stanovené“ se nahrazují slovy „nebo plemenářské evidence uvedené v § 9 nebo 10“.

 

23.

V § 5 odst. 1 písmeno f) zní:

f) předloží návrh způsobu vedení evidence, vedení plemenné knihy nebo plemenářské evidence a návrh účinného systému kontroly dodržování plnění povinností podle § 9 a 10,“.

 

24.

V § 5 odst. 1 se tečka na konci písmene g) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h) má ve svých stanovách zakotvenu zásadu rovného zacházení se členy,

i) má ve svých stanovách uveden jako účel činnosti sdružení zabezpečování společných zájmů jeho členů v oblasti šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat a ochranu těchto zájmů.“.

 

25.

V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Podmínky pro uznání uvedené v písmenech h) a i) neplatí pro národní hřebčín. Vzor žádosti o uznání chovatelského sdružení stanoví vyhláška.“.

 

26.

V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda může být uznáním chovatelského sdružení ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení, anebo pokud chovatelské sdružení předloží žádost o uznání pro nové plemeno nebo pro vznikající plemeno, může si ministerstvo vyžádat pro své rozhodnutí o uznání odborný posudek. Žádá-li chovatelské sdružení o uznání pro plemeno, pro které je již vedena plemenná kniha v zahraničí, může si ministerstvo pro své rozhodnutí o uznání vyžádat vyjádření zahraniční chovatelské organizace, která vede tuto plemennou knihu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

27.

V § 5 se na konci odstavce 3 slova „ ; v opačném případě řízení o uznání chovatelského sdružení zastaví“ zrušují.

 

28.

V § 5 odst. 4 se za slova „se vztahuje“ vkládá slovo „také“, za slova „vedení plemenářské evidence“ se vkládají slova „a řád plemenářské evidence, systém kontroly vedení plemenné knihy nebo plemenářské evidence“ a slova „§ 8, 11 a 13“ se nahrazují slovy „§ 8 a 11“.

 

29.

V § 5 odstavec 5 zní:

(5) Šlechtitelský program musí obsahovat minimální okruh vlastností a znaků, které se sledují u jednotlivých plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat, postupy provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování, minimální okruh vlastností a znaků, pro které se odhaduje plemenná hodnota, způsob a kritéria pro hodnocení a výběr plemeníků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb a včelstev, obsah dokladů o výsledku hodnocení, výběru plemeníků nebo uznání chovu, rozsah zjišťování známých dědičných vad a zvláštností.“.

 

30.

V § 5 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Změna chovného cíle, šlechtitelského programu, popřípadě řádu plemenné knihy, podléhá rozhodnutí o uznání ministerstvem. V případě, že nastane rozpor mezi stávajícím zněním chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy s právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2), vyzve ministerstvo uznané chovatelské sdružení k úpravě chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy. Uznané chovatelské sdružení do 60 dnů ode dne doručení výzvy předloží ministerstvu návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy. Nepředloží-li uznané chovatelské sdružení návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy podle věty třetí, pozbývá rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy. O změnu rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení může uznané chovatelské sdružení požádat i z jiného důvodu než z důvodu uvedeného ve větě třetí. Pro řízení o změně rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platí odstavce 1 až 3 obdobně.

(7) Uznané chovatelské sdružení je povinno

a)

postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b)

vést plemennou knihu podle řádu plemenné knihy a evidovat v ní plemenná zvířata podle § 9 odst. 3 nebo vést plemenářskou evidenci podle řádu plemenářské evidence a evidovat v ní hejna drůbeže, plemenných ryb a včel podle § 10 odst. 2,

c)

kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence,

d)

vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,

e)

evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvláštnosti, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

f)

zajišťovat hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2 a § 11 odst. 4),

g)

poskytovat pověřené osobě informace o plemenných zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

31.

V § 5 odstavec 8 zní:

(8) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, pokud uznané chovatelské sdružení závažným způsobem poruší důležitou povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropských společenství2) anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro jeho uznání. Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o uznání, pokud uznané chovatelské sdružení opakovaně méně závažným způsobem poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropských společenství2).“.

 

32.

V § 5 odstavec 9 zní:

(9) Ministerstvo rovněž zruší rozhodnutí o uznání, pokud o to uznané chovatelské sdružení písemně požádá.“.

 

33.

§ 6 včetně nadpisu zní:

§ 6

Chovatelské podniky prasat

 

(1) Ministerstvo uzná na základě žádosti právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelem4), jako chovatelský podnik prasat, pokud

a)

prokáže, že má pro svou činnost zajištěnou osobu odborně způsobilou podle § 30,

b)

prokáže, že má k dispozici dostatečný počet zvířat pro uplatnění účinného šlechtitelského programu,

c)

předloží návrh chovného cíle a šlechtitelského programu k jeho dosažení a způsob vyhodnocování jeho výsledků podle § 9 a 10,

d)

předloží návrh řádu chovného registru, jehož podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou,

e)

předloží návrh systému označování zvířat, systém registrace rodičů, návrh způsobu vedení chovného registru a návrh účinného systému kontroly dodržování plnění povinností podle § 9 a 10.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.

(3) Uznání ministerstva se vztahuje také na chovný cíl, šlechtitelský program, vedení chovného registru a řád chovného registru, systém označování zvířat, systém registrace rodičů, systém kontroly vedení chovného registru, na testování a posuzování prasat ve vlastních nebo smluvních chovech a na výkon odborných činností uvedených v § 8 a 11.

(4) Chovatelský podnik prasat je povinen

a)

postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b)

vést chovný registr podle řádu chovného registru,

c)

kontrolovat plnění ustanovení řádu chovného registru,

d)

vydávat, ověřovat a kontrolovat doklad o původu,

e)

zpracovávat a zveřejňovat plemenné hodnoty, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

f)

provádět hodnocení zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2),

g)

pravidelně testovat zvířata v testačních zařízeních vyhlášených ministerstvem ve Věstníku Ministerstva zemědělství, ve kterém ministerstvo stanoví také způsob testování a způsob zveřejňování výsledků testování, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

h)

poskytovat pověřené osobě informace o zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence.

(5) Změna chovného cíle, šlechtitelského programu, popřípadě řádu chovného registru, podléhá rozhodnutí o uznání ministerstvem. V případě, že nastane rozpor mezi stávajícím zněním chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu chovného registru s právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2), vyzve ministerstvo chovatelský podnik prasat k úpravě chovného cíle, šlechtitelského programu, nebo chovného registru. Chovatelský podnik prasat do 60 dnů ode dne doručení výzvy předloží ministerstvu návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo chovného registru. Nepředloží-li chovatelský podnik prasat návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo chovného registru podle věty třetí, pozbývá rozhodnutí o uznání chovatelského podniku prasat platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo chovného registru. O změnu rozhodnutí o uznání chovatelského podniku prasat může chovatelský podnik prasat požádat i z jiného důvodu než z důvodu uvedeného ve větě třetí. Pro řízení o změně rozhodnutí o uznání chovatelského podniku prasat platí odstavce 1 až 3 obdobně.

(6) Ministerstvo zruší rozhodnutím uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat, pokud tato osoba závažným způsobem poruší důležitou povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropských společenství2) anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro udělení uznání. Ministerstvo může zrušit rozhodnutím uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat, pokud tato osoba opakovaně méně závažným způsobem poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropských společenství2).

(7) Ministerstvo rovněž zruší rozhodnutím uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat, pokud o to tato osoba písemně požádá.

(8) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují na tuzemské i zahraniční šlechtitelské programy realizované na území České republiky.

(9) Vyhláška stanoví vzor žádosti o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat a technické podrobnosti, týkající se obsahu řádu chovného registru.“.

 

34.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky,

výkonnostní testy a posuzování

vyjmenovaných hospodářských zvířat

 

(1) Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování (dále jen „testování a posuzování“) se provádí podle postupů stanovených ve šlechtitelských programech jednotně v rámci plemene nebo typu vyjmenovaných hospodářských zvířat, v souladu s předpisy Evropských společenství1),2) nebo v souladu s mezinárodně uznávanými postupy, pokud pro testování a posuzování předpisy Evropských společenství neexistují.

(2) Testování a posuzování zajišťují v chovech nebo v testačních zařízeních oprávněné osoby, pokud k tomu mají zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30 a technické vybavení v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3) Oprávněné osoby jsou povinny

a)

provádět testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat, pokud o to chovatel požádá a vytvoří k tomu podmínky podle odstavce 5 písm. a),

b)

dodržovat postupy testování a posuzování stanovené šlechtitelským programem,

c)

zjišťovat původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat,

d)

evidovat údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat v rozsahu stanoveném vyhláškou a předávat je pověřené osobě způsobem stanoveným vyhláškou,

e)

poskytovat poradenství v rozsahu činnosti vymezené rozhodnutím o udělení souhlasu (§ 3),

f)

v případě ukončení činnosti předat veškeré údaje a podklady osobě, která tuto činnost přebírá, případně chovateli a o tomto předání provést zápis.

(4) Kontrolu zdraví a kontrolu dědičnosti zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat zajišťují podle zvláštních právních předpisů6) orgány veterinární správy.

(5) Chovatelé, v jejichž chovech je prováděno testování a posuzování, jsou povinni

a)

vytvořit podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování,

b)

umožnit ve svých chovech testovací připařování a prověřování plemeníků kontrolou dědičnosti sledovaných vlastností a zdraví v rozsahu a podle pravidel smluvně dohodnutých s oprávněnými osobami uvedenými v odstavci 2, předvedení a posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat,

c)

poskytnout osobě uvedené v odstavci 2 plemenice, jejich samčí a samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce a jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál, u včel matky, které tato osoba sama vybere ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování,

d)

umožnit ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 12.

(6) Provádí-li se testování a posuzování koní, nesmí docházet k diskriminaci koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, a to zejména jde-li o kritéria pro přihlašování do soutěží, testování a posuzování koní v průběhu soutěží, peněžní výhry nebo jiné zisky, které mohou ze soutěží plynout. Toto ustanovení neplatí pro soutěže pořádané na testování a posuzování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru. Podíl z peněžní výhry nebo jiného zisku, které plynou ze soutěží, určený pro zachování, rozvoj nebo zkvalitnění chovu koní nesmí překročit výši 20 %. Seznamy soutěží pořádaných na testování a posuzování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru, na kterých dochází k diskriminaci koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, předávají v termínu stanoveném vyhláškou uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby pověřené osobě.

(7) Zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci zajišťuje pověřená osoba v součinnosti s příslušným uznaným chovatelským sdružením. Výsledky testování a posuzování jsou zveřejňovány v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přenos, a to nejméně jednou ročně, přičemž jsou evidovány v listinné podobě, popřípadě na technických nosičích dat.

(8) Uznané chovatelské sdružení převezme výsledky testování a posuzování prováděného v zahraničí jako rovnocenné výsledkům testování a posuzování prováděného v České republice, pokud bylo testování a posuzování prováděné v zahraničí prováděno v souladu s předpisy Evropských společenství.

(9) Vyhláška stanoví

a)

technické vybavení potřebné pro testování a posuzování a pro zjišťování údajů s tím souvisejících,

b)

požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a způsob předávání těchto záznamů pověřené osobě,

c)

termíny předávání seznamů soutěží uvedených v odstavci 6,

d)

podrobnosti zpracování, zveřejňování a evidence výsledků testování a posuzování.“.

 

35.

§ 8 včetně nadpisu zní:

§ 8

Hodnocení a kvalifikovaný odhad

plemenných hodnot plemenných zvířat

 

(1) Hodnocení plemenných zvířat se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7.

(2) Hodnocení plemenných zvířat zajišťují a o výsledku hodnocení vydávají doklady

a)

uznaná chovatelská sdružení

1.

u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu a u plemenic pro stanovení plemenné hodnoty,

2.

u koní při výkonnostních zkouškách podle šlechtitelských programů jednotlivých plemen koní,

b)

osoby oprávněné k testování a posuzování u koní při výkonnostních testech podle šlechtitelských programů jednotlivých plemen koní,

c)

chovatelské podniky prasat

1.

u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu a u plemenic pro stanovení plemenné hodnoty ve vlastních nebo smluvních chovech,

2.

při uznávání chovů, které rozmnožují a využívají jimi šlechtěné a rozmnožované populace,

d)

pověřená osoba při výběru plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen, pro která není v České republice vedena plemenná kniha.

(3) Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7 a na základě výsledků hodnocení plemenných zvířat podle odstavce 2.

(4) Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat a jejich zveřejňování musí být v souladu s předpisy Evropských společenství1),2) nebo v souladu s mezinárodně uznávanými postupy, pokud pro kvalifikovaný odhad plemenných hodnot a jejich zveřejňování předpisy Evropských společenství neexistují. Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot získaných na základě výsledků tuzemského testování a posuzování, jejich zpracování a zveřejňování zajišťuje pověřená osoba a předává je příslušnému uznanému chovatelskému sdružení. Způsob a postup kvalifikovaného odhadu plemenných hodnot a jeho zveřejňování musí být projednán a definován v součinnosti s příslušným uznaným chovatelským sdružením, odpovědným za chovatelský cíl a šlechtitelský program.“.

 

36.

V § 9 odst. 1 se slovo „samostatná“ nahrazuje slovem „jediná“.

 

37.

V § 9 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Plemenné knihy vedou podle řádů plemenných knih uznaná chovatelská sdružení.

(3) Do plemenných knih se zapisují

a)

zvířata a jejich potomstvo, včetně potomstva po přenosu embryí, pokud splňují podmínky pro zápis do plemenné knihy stanovené řádem plemenné knihy v České republice,

b)

plemenná zvířata a údaje o dárcích spermatu, vajíček, embryí, případně dalšího genetického materiálu z jiných členských států Evropské unie, pokud splňují podmínky stanovené předpisy Evropských společenství1),2),

c)

plemenná zvířata a údaje o dárcích spermatu, vajíček, embryí, případně dalšího genetického materiálu ze třetích zemí po předložení potvrzení o původu potvrzujícím, že jsou zapsána nebo zaevidována v plemenné knize této třetí země, pokud splňují podmínky stanovené předpisy Evropských společenství1),2), nebo po předložení důkazu, že jsou zapsána nebo zaevidována v plemenné knize některého z jiných členských států Evropské unie anebo že jsou způsobilá být zapsána nebo zaevidována do plemenné knihy některého z jiných členských států Evropské unie,

d)

údaje o zapsaných zvířatech, jejich původu a výkonnosti a o jejich chovatelích.“.

 

38.

V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

39.

V § 9 odst. 4 se slovo „další“ zrušuje.

 

40.

V § 10 odst. 1 se slovo „samostatná“ nahrazuje slovem „jediná“.

 

41.

V § 10 odst. 2 se za slovo „vedou“ vkládají slova „podle řádů plemenářských evidencí“ a slova „k tomu“ se zrušují.

 

42.

V § 10 odst. 3 se slovo „jednotlivých“ nahrazuje slovem „řádů“.

 

43.

§ 11 včetně nadpisu zní:

§ 11

Potvrzení o původu plemenných zvířat,

doklad o původu prasat a osvědčení o původu hejna

 

(1) Potvrzení o původu plemenných zvířat je doklad o identitě, původu a výkonnosti plemenných zvířat, dárců spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb (dále jen „potvrzení o původu“).

(2) Potvrzení o původu vydává a údaje v něm uvedené na žádost chovatele porovnává uznané chovatelské sdružení, a to podle zápisu plemenného zvířete v plemenné knize nebo v plemenářské evidenci.

(3) Doklad o původu prasat pro své smluvní chovy vydává a údaje v něm uvedené porovnává chovatelský podnik prasat, a to podle zápisu zvířete v chovném registru.

(4) K produkci násadových vajec je nutné osvědčení o původu hejna. Osvědčení o původu hejna vydává pro tuzemské chovy drůbeže uznané chovatelské sdružení, pro chovy drůbeže přemístěné z jiných členských států Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí oprávněná osoba.

(5) Vyhláška stanoví podrobnosti o údajích potvrzení o původu platné i pro přemísťovaná a dovážená zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky a plemenný materiál ryb a podrobnosti o údajích osvědčení o původu hejna.“.

 

44.

§ 12 včetně nadpisu zní:

§ 12

Ověřování a osvědčování původu

a stanovování genetického typu plemenných zvířat

 

(1) Původ plemenných zvířat ověřují a jejich genetické typy stanovují oprávněné osoby.

(2) Oprávněná osoba je povinna

a)

doložit způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat osvědčením o akreditaci6),

b)

doložit účast v mezinárodních srovnávacích testech, pokud se tyto testy provádějí, a trvale splňovat jejich kritéria,

c)

ověřovat původ a stanovovat genetický typ plemenného zvířete, požádá-li o to Česká plemenářská inspekce nebo orgány veterinární správy pro výkon kontrolní činnosti (odstavec 4) nebo uznané chovatelské sdružení anebo osoba uvedená v odstavci 6,

d)

vydávat osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu a poskytovat je České plemenářské inspekci nebo orgánům veterinární správy pro výkon kontrolní činnosti (odstavec 4) nebo uznaným chovatelským sdružením anebo osobě uvedené v odstavci 6, pokud o ně požádala.

(3) Původ musí být ověřen u

a)

býků před výběrem k plemenitbě,

b)

hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí,

c)

hříbat plemene anglický plnokrevník a klusák,

d)

hejna plemenných ryb zařazených do genetických zdrojů a do plemenitby,

e)

dovezeného plemenného materiálu včel.

(4) Původ zvířat může být také namátkově ověřen pro výkon kontrolní činnosti.

(5) Genetický typ musí být stanoven u

a)

býků a hřebců vybraných pro plemenitbu,

b)

kanců v rozsahu stanoveném ve šlechtitelském programu,

c)

beranů a kozlů zařazených do inseminace.

(6) O ověření původu podle odstavce 3 nebo o stanovení genetického typu podle odstavce 5 je povinen požádat majitel zvířete.

(7) Osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu musí obsahovat identifikační údaje majitele zvířete, identifikační údaje zvířete, identifikační údaje rodičů zvířete a výsledek ověření původu nebo výsledek stanovení genetického typu zvířete.

(8) Vyhláška stanoví podrobnosti o údajích osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu.“.

 

45.

§ 13 se zrušuje.

 

46.

§ 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6g a 6h zní:

§ 14

Genetické zdroje zvířat

 

(1) Opatření k zajištění ochrany, konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat jsou upravena v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“). Ministerstvo vydává Národní program vždy na dobu 5 let. Změnu Národního programu může ministerstvo provést formou číslovaného dodatku k Národnímu programu; to neplatí, jde-li o rozhodnutí podle odstavců 5 až 7.

(2) O zařazení osoby a genetického zdroje zvířete do Národního programu (dále jen „zařazení do Národního programu“) rozhoduje ministerstvo na základě žádosti vlastníka genetického zdroje zvířat. Při posuzování žádosti o zařazení do Národního programu ministerstvo využije stanovisko určené osoby.

(3) Ministerstvo rozhodne do 60 dnů ode dne zahájení řízení o zařazení do Národního programu, jestliže zvíře, případně jeho genetický materiál splňuje znaky genetického zdroje zvířat podle § 2 odst. 2 a dosud nebylo vydáno rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle tohoto zákona pro shodný genetický zdroj zvířete. Rozhodnutí o zařazení do Národního programu musí kromě obecných náležitostí obsahovat název genetického zdroje zvířete a jeho evidenční číslo v rámci Národního programu. Rozhodnutí o zařazení do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci.

(4) Osoba zařazená do Národního programu (dále jen „účastník Národního programu“), za kterou se považuje rovněž určená osoba, může ministerstvo požádat o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 60 dnů přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí o zařazení do Národního programu skončit. O prodloužení rozhodnutí o zařazení do Národního programu rozhodne ministerstvo do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Platnost rozhodnutí o zařazení do Národního programu může ministerstvo prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně.

(5) Jestliže byl schválen dodatek k Národnímu programu, rozhodne ministerstvo na návrh účastníka Národního programu nebo z vlastního podnětu o změně rozhodnutí o zařazení do Národního programu, kterého se schválený dodatek týká. O změně rozhodnutí o zařazení do Národního programu rozhodne ministerstvo do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

(6) Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže

a)

genetický zdroj zvířete již nesplňuje znaky stanovené Národním programem,

b)

genetický zdroj zvířete byl fyzicky zničen nebo poškozen v takovém rozsahu, že již nemůže plnit svůj účel,

c)

došlo k opakovanému porušení povinnosti stanovené v odstavcích 8 až 10, 14 až 17 nebo 18 účastníkem Národního programu,

d)

jestliže o to účastník Národního programu písemně požádá.

(7) O zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu rozhodne ministerstvo do 60 dnů ode dne zahájení řízení o zrušení zařazení do Národního programu. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí se zařazení do Národního programu zrušuje. V rozhodnutí o zrušení zařazení do Národního programu může uložit ministerstvo osobě, která byla účastníkem Národního programu, povinnost předat v přiměřené lhůtě vzorky genetického zdroje zvířete určené osobě, popřípadě jinému účastníkovi Národního programu.

(8) Určená osoba je v případě potřeby, zejména je-li to nezbytné z hlediska ochrany nebo uchovávání anebo využívání genetických zdrojů zvířat a jejich významu pro výživu a zemědělství, oprávněna písemně požádat účastníka Národního programu o poskytnutí vzorku genetického zdroje zvířete. Účastník Národního programu je povinen na písemnou výzvu určené osoby předat bezúplatně této osobě vzorek genetického zdroje zvířete, který se u něho nachází, společně s údaji o tomto genetickém zdroji zvířete, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g). Velikost vzorku genetického zdroje zvířete a podrobnosti o údajích, které o genetickém zdroji zvířete poskytne účastník Národního programu určené osobě na její písemnou výzvu, stanoví vyhláška.

(9) Účastník Národního programu je povinen

a)

chránit genetický zdroj zvířete,

b)

hodnotit genetický zdroj zvířete způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou a předávat výsledky hodnocení určené osobě,

c)

předat určené osobě na její písemnou výzvu vzorek genetického zdroje zvířete, který se u něho nachází; společně se vzorkem genetického zdroje zvířete je účastník Národního programu povinen předat údaje o tomto genetickém zdroji, s výjimkou údajů, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství,

d)

v případě ohrožení genetického zdroje zvířete tuto skutečnost neprodleně oznámit určené osobě.

(10) Konzervaci genetických zdrojů zvířat ex situ v genobance zajišťuje určená osoba, a to uložením vzorku genetických zdrojů zvířat do genobanky.

(11) Určená osoba je v souvislosti s provozováním genobanky povinna

a)

zajišťovat uchovávání vzorků genetických zdrojů zvířat za vhodných podmínek a zejména tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení,

b)

zakládat a konzervovat bezpečnostní duplikáty genetických zdrojů zvířat domácího původu,

c)

v případě potřeby, zejména je-li to nezbytné z hlediska ochrany nebo uchovávání anebo využívání genetických zdrojů zvířat a jejich významu pro výživu a zemědělství, a ve spolupráci s účastníkem Národního programu zajistit regeneraci genetických zdrojů zvířat.

(12) Zaměstnanci určené osoby jsou za účelem zjištění stavu genetických zdrojů zvířat oprávněni vstupovat na pozemky účastníka Národního programu a do provozních objektů, které má účastník Národního programu ve vlastnictví, v nájmu nebo je užívá na základě jiného právního důvodu, a na těchto pozemcích nebo v těchto provozních objektech se nacházejí genetické zdroje zvířat. O vstupu na pozemky a do provozních objektů podle věty první musí být účastník Národního programu předem písemně vyrozuměn. Oprávnění ke vstupu je povinen zaměstnanec určené osoby prokázat průkazem určené osoby. Údaje o genetických zdrojích zvířat, které určená osoba získá od účastníka Národního programu a které tvoří předmět jeho obchodního tajemství6g), nesmí být určenou osobou bez souhlasu účastníka Národního programu poskytnuty třetím osobám. Pověření zaměstnanci určené osoby, kteří budou přicházet do styku s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích.

(13) Určená osoba a účastník Národního programu jsou povinni vést dokumentaci o genetických zdrojích zvířat tak, aby byla vyloučena jejich záměna s jinými genetickými zdroji zvířat způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou. Bylo-li rozhodnutí o zařazení do Národního programu zrušeno, je osoba, která byla účastníkem Národního programu, povinna ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu předat veškerou dokumentaci o genetickém zdroji zvířete určené osobě. Dojde-li ke smrti fyzické osoby nebo k prohlášení fyzické osoby za mrtvou nebo k zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu, je právní nástupce této osoby povinen ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví nebo ve lhůtě do 60 dnů ode dne zániku takové osoby předat veškerou dokumentaci o genetických zdrojích zvířat určené osobě. Bylo-li rozhodnuto o likvidaci nebo byla-li nařízena likvidace právnické osoby, je likvidátor povinen předat dokumentaci určené osobě, a to nejpozději do 60 dnů ode dne jeho ustanovení likvidátorem.

(14) Určená osoba a účastník Národního programu poskytují vzorky genetických zdrojů zvířat jiným osobám, jestliže

a)

mají dostatečnou zásobu vzorků genetických zdrojů zvířat,

b)

poskytnutím vzorku genetického zdroje zvířete nedojde k ohrožení genetického zdroje zvířete nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek fyzický zánik genetického zdroje zvířete.

(15) Pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání jsou vzorky genetických zdrojů zvířat poskytovány bezúplatně.

(16) Zahraničním osobám6h) poskytuje určená osoba a účastník Národního programu vzorky genetických zdrojů zvířat pouze na základě mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které se týkají genetických zdrojů, nebo na základě dodržení principu vzájemného poskytování stejných nebo obdobných výhod. Určená osoba a účastník Národního programu zajišťují spolupráci se zahraničními genobankami, popřípadě dalšími zahraničními osobami za účelem získání nebo výměny vzorků genetických zdrojů zvířat, informací o genetických zdrojích zvířat a výměny vědeckých a technických informací.

(17) Genetické zdroje zvířat lze z České republiky přemísťovat do jiných členských států Evropské unie nebo vyvážet do třetích zemí jen se souhlasem ministerstva.

(18) Ministerstvo může na návrh určené osoby uložit účastníkovi Národního programu jako zvláštní opatření povinnost provést přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje zvířete tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení. Je-li zjištěno závažné porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, může ministerstvo k ochraně genetického zdroje zvířete nebo k ochraně dokumentace o genetickém zdroji zvířete uložit účastníkovi Národního programu jako jiné zvláštní opatření povinnost zabezpečit genetický zdroj zvířete nebo dokumentaci o genetickém zdroji zvířete před zničením, poškozením nebo zcizením a informovat o provedených opatřeních určenou osobu.

(19) Vyhláška stanoví

a)

vzor žádosti o zařazení do Národního programu,

b)

podrobnosti o rozsahu a způsobu a další podrobnosti hodnocení genetických zdrojů zvířat,

c)

podrobnosti o rozsahu a způsobu a další podrobnosti vedení dokumentace o genetických zdrojích zvířat účastníkem Národního programu,

d)

velikost vzorků genetických zdrojů zvířat poskytovaných pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání.

__________

6g) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6h) § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

47.

Nadpis hlavy III zní: „PLEMENITBA SKOTU, BUVOLŮ, KONÍ, OSLŮ, PRASAT, OVCÍ A KOZ“.

 

48.

§ 15 včetně nadpisu zní:

§ 15

Ústřední registr plemeníků

 

(1) K plemenitbě mohou chovatelé, chovatelské podniky prasat a oprávněné osoby používat výhradně plemeníky zapsané ve speciální evidenci plemeníků (dále jen „ústřední registr plemeníků“) nebo jejich sperma.

(2) Ústřední registr plemeníků vede pověřená osoba.

(3) Ústřední registr plemeníků obsahuje identifikační údaje plemeníků, identifikační údaje chovatelů, v jejichž chovech se plemeníci narodili, identifikační údaje o majiteli plemeníka a další údaje specifické pro jednotlivé druhy a plemena vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(4) Ústřední registr plemeníků se vede podle druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat; člení se zejména podle typů, linií a způsobu plemenitby. Ústřední registr plemeníků se vede jako zvláštní část informačního systému ústřední evidence.

(5) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení ústředního registru plemeníků, vymezuje údaje specifické pro jednotlivé druhy a plemena vyjmenovaných hospodářských zvířat evidovaných v ústředním registru plemeníků.“.

 

49.

§ 16 včetně nadpisu zní:

§ 16

Inseminační stanice

 

(1) Osoba provozující inseminační stanici je povinna

a)

používat výhradně plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků, pokud se používají k plemenitbě v České republice,

b)

vést provozní záznamy o jednotlivých plemenících po celou dobu jejich působnosti na inseminační stanici, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách a o výdeji inseminačních dávek a předávat je pověřené osobě,

c)

předávat provozní záznamy podle písmene b) v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou pověřené osobě.

(2) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení provozních záznamů na inseminační stanici a předávání těchto záznamů pověřené osobě.“.

 

50.

§ 17 včetně nadpisu zní:

§ 17

Provádění inseminace a vpravování embryí

inseminační technikou

 

(1) Inseminaci nebo vpravování embryí inseminační technikou (dále jen „inseminace“) může provádět oprávněná osoba, pokud je odborně způsobilá podle § 30.

(2) Osoba oprávněná k provádění inseminace je povinna

a)

používat pouze sperma plemeníků zapsaných v ústředním registru plemeníků,

b)

vést záznamy o inseminaci v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat je chovateli a pověřené osobě v listinné podobě, popřípadě s využitím dálkového přístupu,

c)

dodržovat připařovací plán a testovací připařování v rozsahu stanoveném chovatelem.

(3) Chovatelé jsou povinni zabezpečit pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory, zejména pro uložení pomůcek a oděvu, zdroj teplé vody, doklady potřebné pro záznamy o inseminaci, oddělení plemenic při volném nebo skupinovém ustájení, fixaci plemenic při inseminaci a další technickou pomoc.

(4) U vlastních plemenic mohou chovatelé provádět inseminaci sami, pokud jsou k tomu odborně způsobilí (§ 30 odst. 4). Souhlas ministerstva k provádění inseminace podle § 3 se v těchto případech nevyžaduje. Pro tyto chovatele platí odstavec 2 obdobně.

(5) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení záznamů o inseminaci, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě a podrobnosti technické pomoci pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace.“.

 

51.

V § 18 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

52.

V § 18 odstavec 1 zní:

(1) Osoba provozující středisko pro přenos embryí je povinna vést provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat je chovateli a pověřené osobě v listinné podobě, popřípadě s využitím dálkového přístupu.“.

 

53.

V § 18 odstavec 2 zní:

(2) Chovatelé jsou povinni zabezpečit pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory, zejména pro uložení pomůcek a oděvu, zdroj teplé vody, oddělení plemenic při volném nebo skupinovém ustájení, fixaci plemenic při přenosu embryí a další technickou pomoc.“.

 

54.

V § 18 odstavec 3 zní:

(3) Vyhláška stanoví podrobnosti provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě a další podrobnosti technické pomoci pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí.“.

 

55.

§ 19 včetně nadpisu zní:

§ 19

Přirozená plemenitba

 

(1) K přirozené plemenitbě mohou chovatelé používat pouze plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků.

(2) Chovatelé zajišťující přirozenou plemenitbu jsou povinni vést záznamy o provádění přirozené plemenitby a tyto předávat pověřené osobě podle jednotlivých druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat, a to v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení záznamů o provádění přirozené plemenitby a podrobnosti jejich předávání pověřené osobě.“.

 

56.

V § 20 odst. 1 se slova „(§ 8 odst. 4)“, slova „ , chovatelské podniky a oprávněné osoby“ a slova „šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských“ zrušují a slova „inseminační dávky“ se nahrazují slovem „sperma“.

 

57.

V § 20 odst. 2 se slova „Ve šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovech“ nahrazují slovy „V chovech“ a slova „zápis o hodnocení (§ 8 odst. 3 a 4)“ se nahrazují slovy „osvědčení o původu hejna (§ 11 odst. 4)“.

 

58.

Hlava V včetně nadpisu zní:

HLAVA V

 

UVÁDĚNÍ PLEMENNÝCH ZVÍŘAT, SPERMATU,

EMBRYÍ, VAJEČNÝCH BUNĚK,

NÁSADOVÝCH VAJEC DRŮBEŽE, VČEL,

PLEMENNÝCH RYB A JEJICH PLEMENNÉHO

MATERIÁLU DO OBĚHU

 

§ 21

 

(1) Plemenná zvířata narozená v České republice, násadová vejce drůbeže a plemenný materiál ryb a včel mohou být uváděny do oběhu jako plemenná, pokud

a)

jsou trvale označena nebo, jde-li o násadová vejce drůbeže, individuálně označena, s výjimkou plemenných ryb a včel,

b)

jsou provázena potvrzením o původu,

c)

jsou provázena osvědčením o ověření původu nebo o stanovení genetického typu, jde-li o zvířata uvedená v § 12 odst. 3 a 5.

(2) Plemenná zvířata narozená v jiných členských státech Evropské unie mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, pokud jsou provázena potvrzením o původu dosvědčujícím jejich zápis v plemenné knize příslušného členského státu Evropské unie nebo že jsou způsobilá tam být zapsána a pokud odpovídají předpisům Evropských společenství1),2).

(3) Plemenná zvířata narozená ve třetích zemích mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, pokud jsou doprovázena potvrzením o původu, ze kterého je zřejmý jejich zápis do plemenné knihy nebo chovného registru, a dokladem, že budou zapsána do plemenné knihy nebo registru v České republice nebo v jiném členském státu Evropské unie.

(4) Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice může být uváděno do oběhu, pokud

a)

je provázeno kopií potvrzení o původu nebo dokladem o původu dárce spermatu,

b)

je provázeno průvodním listem spermatu,

c)

u býků, hřebců, beranů a kozlů je provázeno osvědčením o stanovení genetického typu dárce spermatu,

d)

na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci.

(5) Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky může být uváděno do oběhu, pokud bylo odebráno a skladováno v souladu se zvláštním právním předpisem5) a je provázeno

a)

potvrzením o původu nebo dokladem o původu dárce spermatu vystaveným zahraniční chovatelskou organizací, nebo jeho úředně ověřenou kopií,

b)

průvodním listem spermatu,

c)

u býků, hřebců, beranů a kozlů osvědčením o stanovení genetického typu dárce spermatu,

d)

vyznačením údajů zajišťujících identifikaci spermatu na obalu.

(6) Sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků může být uváděno do oběhu na území České republiky, pokud je provázeno alespoň

a)

potvrzením o původu dárce spermatu,

b)

vyznačením údajů zajišťujících identifikaci spermatu na obalu.

(7) Embrya a vaječné buňky plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru mohou být uváděny do oběhu, pokud

a)

byly získány v souladu se zvláštním právním předpisem5),

b)

jsou na obalu označeny způsobem umožňujícím identifikaci embrya nebo vaječné buňky,

c)

je uvedena identifikace příjemkyně, jsou-li embrya prodávána současně s příjemkyní,

d)

jsou provázeny potvrzením o původu nebo dokladem o původu, v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetích zemí osvědčením o stanovení genetického typu, jde-li o embrya, obou genetických rodičů, nebo jde-li o vaječné buňky, genetické matky,

e)

jsou provázeny průvodním listem o embryu nebo vaječné buňce.

(8) Chovatelé a osoby uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb jsou povinni vést a předávat pověřené osobě údaje o uvádění do oběhu v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9) Včely, plemenné ryby a jejich plemenný materiál lze přemísťovat z jiných členských států Evropské unie nebo dovážet ze třetích zemí na území České republiky jen se souhlasem ministerstva.

(10) Vyhláška stanoví

a)

technické podrobnosti průvodního listu dováženého spermatu, embryí, vaječných buněk a plemenného materiálu ryb a včel,

b)

technické podrobnosti na identifikaci spermatu a na identifikaci embryí a vaječných buněk,

c)

technické podrobnosti vedení záznamů o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a technické podrobnosti jejich předávání pověřené osobě,

d)

technické podrobnosti označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel.“.

 

59.

V § 22 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

60.

V § 22 odst. 12 se slova „anebo nejvýše 3 ovce nebo kozy a kteří na tato zvířata nežádají o dotaci, případně o jinou finanční podporu“ zrušují.

 

61.

V § 23 odst. 1 se za slova „Chovatelé evidovaných zvířat,“ vkládají slova „u drůbeže chovatelé hejna většího než 1000 kusů,“ a slova „většího než 350 kusů“ se nahrazují slovy „pro produkci konzumních vajec uváděných na trh“.

 

62.

V § 23 odst. 4 písm. c) ve větě za středníkem se slova „nebo průvodní list skotu“ zrušují.

 

63.

V § 23a odst. 1 písmeno d) zní:

d)

po porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně anebo po zpracování turů v asanačním podniku odeslání průvodního listu skotu pověřené osobě,“.

 

64.

V § 23a odst. 2 písm. c) se slova „nebo průkazy koní“ a slova „nebo průkaz koně“ zrušují.

 

65.

V § 23b odst. 6 se slova „orgánům státní správy“ nahrazují slovem „subjektům“.

 

66.

V § 23b se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ministerstvo, inspekce a orgány veterinárního dozoru jsou oprávněny získávat z informačního systému evidence obyvatel7e) údaje nezbytně nutné pro potřeby spravování a provozování informačního systému ústřední evidence nebo pro kontrolu údajů v něm evidovaných.“.

Poznámka pod čarou č. 7e zní:

__________

7e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

67.

V § 23c odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7f zní:

(1) Shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence a prováděním s tím souvisejících odborných činností pověří ministerstvo na základě výběrového řízení7f) právnickou osobu s majetkovou účastí státu a uznaných chovatelských sdružení, která

a)

má technické a administrativní vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti,

b)

zajistí účast státu a uznaných chovatelských sdružení ve svých orgánech po celou dobu svého pověření,

c)

prokáže, že je způsobilá zpracovávat a zveřejňovat výsledky testování a posuzování a v tomto rozsahu nejméně 10 let vykonává uvedené činnosti,

d)

prokáže, že je způsobilá provádět hodnocení plemenných zvířat, a zároveň prokáže nejméně desetiletou praxi v hodnocení plemenných zvířat,

e)

prokáže, že je způsobilá zajišťovat kvalifikovaný odhad plemenných hodnot,

f)

prokáže, že je zapojena minimálně 5 let do mezinárodních systémů testování a posuzování a hodnocení plemenných zvířat,

g)

prokáže, že je způsobilá vytvářet ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem databázi ústředního registru plemeníků,

h)

prokáže, že je způsobilá vytvářet systém identifikačních čísel a systém vydávání a nahrazování identifikačních prostředků, včetně evidence jejich vydávání a nahrazování,

i)

prokáže, že je způsobilá poskytovat formuláře potřebné pro získávání údajů podle § 23 a 23a,

j)

prokáže, že je způsobilá vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní včetně jejich duplikátů a vést o tom evidenci,

k)

prokáže, že je způsobilá vytvářet systém shromažďování a zpracovávání údajů pro informační systém ústřední evidence, systém evidování přijatých údajů a jejich přenosu do databáze informačního systému ústřední evidence způsobem kompatibilním se současným systémem a má v této činnosti nejméně 5 let praxi,

l)

prokáže, že je způsobilá zajišťovat ochranu a bezpečnost všech údajů evidovaných v informačním systému ústřední evidence tak, aby nedošlo k jejich poškození, zneužití nebo ztrátě.

__________

7f) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

68.

V § 23c odst. 2 písm. g) se slova „ve státním“ nahrazují slovy „v ústředním“.

 

69.

V § 23c odst. 2 se tečka na konci písmene m) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až p), která znějí:

n) zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 7,

o) zajišťovat činnost podle § 8 odst. 2 písm. d),

p) zpracovávat a zveřejňovat odhady plemenných hodnot podle § 8 odst. 4.“.

 

70.

V § 24 odst. 3 písm. a) se za slovo „chovatelské podniky“ vkládá slovo „prasat“ a za slova „asanační podniky“ se vkládají slova „ , určená osoba, účastníci Národního programu“.

 

71.

V § 24 odst. 3 písm. b) se za slovo „uznání“ vkládá slovo „ , určení“.

 

72.

V § 24 odst. 3 se na konci písmene c) doplňují slova „ , včetně termínu pro jejich odstranění“.

 

73.

V § 24 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

projednává přestupky a jiné správní delikty (§ 26 a 27),“.

 

74.

V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) kontroluje plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2) v oblasti šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat fyzickými a právnickými osobami.“.

 

75.

V § 24 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

(4) Inspekce dále

a)

kontroluje dodržování postupů testování vyjmenovaných hospodářských zvířat,

b)

provádí kontroly na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat, označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c), nařízené ministerstvem, a kontroly podle zvláštního zákona8a) v souladu s předpisy Evropských společenství1),2), v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

__________

8a)

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8a až 8c se označují jako poznámky pod čarou č. 8b až 8d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

76.

V § 24 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Orgány veterinárního dozoru provádějí rovněž kontrolu dodržování povinností stanovených při označování a evidenci přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2).“.

 

77.

V § 24 odst. 6 písm. a) se za slova „jak chovatelé“ doplňují slova „ , pověřená osoba a uznaná chovatelská sdružení“.

 

78.

V § 24 odst. 6 písm. c) se za slova „jejich příčin“ doplňují slova „včetně termínu pro jejich odstranění“.

 

79.

V § 25 odst. 1 se za slova „chovatelským podnikům“ vkládá slovo „prasat“.

 

80.

V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „inseminačních dávek“ nahrazují slovem „spermatu“ a číslovka „6“ se nahrazuje číslovkou „7“.

 

81.

V § 25 odst. 2 písm. b) se slova „§ 21 odst. 1, 7, 8 a 9“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 1 až 3, 6, 7 nebo 8“.

 

82.

V § 25 odst. 2 písm. c) se slova „§ 12 odst. 2, 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 3 nebo 5“ a slova „§ 19 odst. 2 nebo“ se nahrazují slovy „§ 19 odst. 1 anebo“.

 

83.

V § 25 odst. 2 písm. d) se slova „v § 6 odst. 6 nebo“ zrušují.

 

84.

V § 25 odst. 3 písm. b) a c) se slova „ , a to do doby odstranění zjištěných nedostatků“ zrušují a v písmenu d) se zrušují slova „ , a to do odstranění zjištěných nedostatků“.

 

85.

V § 25 odst. 4 se slova „odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin, anebo do doby“ zrušují.

 

86.

Hlava VIII včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 10a zní:

HLAVA VIII

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 26

Přestupky

 

(1) Inspekce uloží fyzické osobě pokutu

a) až do výše 30 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že

1. nesplní nebo poruší povinnosti chovatele stanovené v § 7 odst. 5, § 17 odst. 3, § 18 odst. 2, § 19 odst. 2 nebo § 20 odst. 1,

2. nesplní nebo poruší povinnosti osoby, která byla účastníkem Národního programu, stanovené v § 14 odst. 13,

3. nesplní nebo poruší povinnost majitele zvířete stanovenou v § 12 odst. 6,

b) až do výše 50 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že

1. nesplní nebo poruší povinnosti chovatele stanovené v § 15 odst. 1 nebo § 17 odst. 4,

2. nesplní nebo poruší povinnosti účastníka Národního programu stanovené v § 14 odst. 9 písm. a), b), c) a d), § 14 odst. 13 nebo § 14 odst. 14,

3. nesplní nebo poruší povinnosti anebo nedodrží podmínky stanovené v § 14 odst. 17 nebo § 21,

4. vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu, bez tohoto souhlasu.

(2) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží fyzické osobě pokutu až do výše 50 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že

a) nesplní nebo poruší povinnosti chovatele stanovené v § 22 odst. 1, 2 a 6 nebo v § 23 odst. 1, 2 a 4,

b) nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8 a 9 nebo § 22 odst. 11,

c) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c), § 24 odst. 6 písm. c) nebo ze zvláštního opatření,

d) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona, nebo

e) nesplní nebo poruší povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

 

§ 27

Správní delikty právnických osob

a podnikajících fyzických osob

 

(1) Inspekce uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu

a) až do výše 200 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

1. nesplní nebo poruší povinnosti chovatele stanovené v § 7 odst. 5, § 12 odst. 6, § 17 odst. 3 nebo § 18 odst. 2,

2. nesplní nebo poruší povinnosti osoby, která byla účastníkem Národního programu, stanovené v § 14 odst. 13,

3. nesplní nebo poruší povinnosti stanovené v § 16 odst. 1 a § 18 odst. 1,

b) až do výše 500 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

1. nesplní nebo poruší povinnosti chovatele stanovené v § 15 odst. 1, § 17 odst. 4, § 19 odst. 2 nebo § 20 odst. 1,

2. nesplní nebo poruší povinnosti účastníka Národního programu stanovené v § 14 odst. 9 písm. a), b), c) a d), § 14 odst. 13 nebo § 14 odst. 14,

3. nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření podle § 25 odst. 2, nebo

4. ztěžuje nebo maří výkon kontroly inspekce podle tohoto zákona.

(2) Inspekce uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu

a) až do výše 300 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnosti oprávněné osoby uvedené v § 7 odst. 6, § 8 odst. 2 písm. b), § 12 odst. 2 písm. a) až c), § 17 odst. 1 a 2 nebo § 32,

b) až do výše 600 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

1. nesplní nebo poruší povinnosti oprávněné osoby uvedené v § 7 odst. 3 nebo § 15 odst. 1,

2. vykonává činnost, k níž je třeba souhlasu ministerstva, bez tohoto souhlasu,

3. nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření podle § 25 odst. 2, nebo

4. ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(3) Inspekce uloží právnické osobě pokutu

a)

až do výše 300 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uznaného chovatelského sdružení uvedené v § 7 odst. 8 nebo § 32,

b)

až do výše 600 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

1. nesplní nebo poruší povinnosti uznaného chovatelského sdružení uvedené v § 5 odst. 7, § 7 odst. 6,

2. vykonává činnost, k níž je třeba uznání ministerstva, bez tohoto uznání,

3. nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c), § 24 odst. 6 písm. c) nebo ze zvláštního opatření podle § 25 odst. 2, nebo

4. ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(4) Inspekce uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu

a)

až do výše 200 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnosti chovatelského podniku prasat uvedené v § 32,

b)

až do výše 500 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

1.

nesplní nebo poruší povinnosti chovatelského podniku prasat uvedené v § 6 odst. 4 nebo § 15 odst. 1,

2.

vykonává činnost, k níž je třeba uznání ministerstva, bez tohoto uznání,

3.

nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření podle § 25 odst. 2, nebo

4.

ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(5) Inspekce uloží právnické osobě pokutu

a) až do výše 300 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 8 odst. 2 písm. d), § 15 odst. 2 nebo v § 32,

b) až do výše 600 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 7 odst. 7.

(6) Inspekce uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 500 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnosti určené osoby stanovené v § 14 odst. 11 písm. a) až c).

(7) Inspekce uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 600 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnosti anebo nedodrží podmínky stanovené v § 14 odst. 17 nebo § 21.

(8) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 1 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 22 odst. 1, 2, 5 až 9 a 11 nebo v § 23 odst. 1, 2 a 4,

b)

nesplní nebo poruší povinnosti provozovatele jatek, provozovatele líhně, provozovatele shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 a § 23a odst. 1,

c)

nesplní nebo poruší povinnosti obchodníka uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 a § 23a odst. 2,

d)

nesplní nebo poruší povinnosti dopravce uvedené v § 23a odst. 3,

e)

nesplní nebo poruší povinnosti osoby uvedené v písmenech a) až d) vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 6 písm. c) nebo ze zvláštního opatření podle § 25 odst. 3,

f)

nesplní nebo poruší povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat, nebo

g)

maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(9) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží právnické osobě pokutu až do výše 2 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 22 odst. 3 a 11, § 23b odst. 5 nebo v § 23c odst. 2,

b) vykonává činnost, k níž je potřeba pověření ministerstva, bez tohoto pověření,

c) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo § 24 odst. 6 písm. c), nebo

d) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

 

§ 28

Společná ustanovení

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění nebo porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni inspekce nebo orgány veterinárního dozoru; orgány veterinárního dozoru projednávají pouze správní delikty týkající se označování (§ 22) a evidence (§ 23 až 23c) podle své působnosti stanovené zvláštním zákonem8b).

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání4) fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Pokuty vybírají a vymáhají celní úřady10). Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštních právních předpisů10a). Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

__________

10) § 5 odst. 4 písm. m) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

87.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

__________

11) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

 

88.

V § 29 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušuje.

 

89.

Nadpis pod § 29 se zrušuje a v § 29 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Kde se v předpisech Evropských společenství týkajících se šlechtění, plemenitby, označování a evidence, které jsou předmětem úpravy tohoto zákona, hovoří o příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušné ústřední autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ministerstvo.“.

 

90.

Za § 29a se vkládají nové § 29b až 29e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 12 znějí:

Poskytování pomoci týkající se působnosti

plemenářského zákona

a souvisejících právních předpisů

 

§ 29b

Obecná ustanovení

 

(1) Příslušným orgánem členského státu, který může požádat o poskytnutí pomoci nebo který může být požádán o poskytnutí pomoci v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů, je v České republice ministerstvo.

(2) Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů se netýká poskytování informací a dokladů získaných ministerstvem při výkonu jeho činnosti na žádost soudního orgánu podle zvláštních právních předpisů; takové informace a doklady však musí být ministerstvem poskytnuty, jestliže k tomu soudní orgán dá ministerstvu souhlas.

(3) Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů v případech, kdy by poskytnutím takové pomoci mohl být dotčen veřejný zájem nebo jiný podstatný zájem České republiky, může ministerstvo odmítnout; takové odmítnutí však musí ministerstvo řádně odůvodnit.

(4) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d lze poskytnout pouze tehdy, pokud to není v rozporu s právními předpisy České republiky.

(5) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d jsou důvěrné povahy; na jejich poskytování se vztahuje povinnost mlčenlivosti a platí pro ně zvláštní právní předpisy12). Informace týkající se fyzických nebo právnických osob lze poskytnout jen v rozsahu nezbytně nutném k oznámení činností, které jsou v rozporu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Ministerstvo zabezpečí, aby informace získané od dožádaných orgánů jiných členských států Evropské unie a od Komise zůstaly důvěrné i po uzavření případu. Ustanovení tohoto odstavce však nebrání využití takových informací v případě soudních sporů nebo řízení vedených kvůli nedodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů anebo při prevenci nebo odhalování nedostatků ve vztahu k fondům Evropských společenství; v takovém případě ministerstvo orgán, který mu informace poskytl, o využití těchto informací informuje.

(6) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d nesmějí být poskytnuty jiným osobám než těm, jejichž povinnosti v jiných členských státech Evropské unie nebo v orgánech Evropského společenství vyžadují, aby k těmto informacím měly přístup. Tyto informace nesmějí být využity k jiným účelům, než které jsou stanoveny ustanoveními § 29b až 29d, ledaže k tomu orgán, který informace poskytuje, dá výslovný souhlas a pokud takové sdělení nebo použití informací není v rozporu s předpisy členského státu Evropské unie, v němž sídlí orgán, který informace přijal.

(7) Ustanoveními § 29b až 29d nejsou dotčeny právní předpisy o vzájemné právní pomoci poskytované v trestněprávních věcech.

(8) S výjimkou úhrady honorářů vyplácených znalcům dožadující stranou se pomoc podle § 29b až 29e poskytuje bezplatně.

 

§ 29c

Pomoc poskytovaná na žádost

 

(1) Na základě řádně odůvodněné žádosti příslušného orgánu jiného členského státu (dále jen „dožadující orgán“) ministerstvo

a) předá dožadujícímu orgánu informace, osvědčení, doklady nebo jejich ověřené kopie, kterými disponuje a které umožňují prověřit, zda jsou dodržovány tento zákon a související právní předpisy,

b) vhodným způsobem prověří správnost skutečností oznámených dožadujícím orgánem a o výsledku tohoto šetření dožadující orgán informuje, včetně poskytnutí informací, které byly k takovému šetření nezbytné.

(2) Za účelem získání informací uvedených v odstavci 1 ministerstvo postupuje tak, jako by plnilo své vlastní úkoly nebo jednalo na žádost jiného orgánu České republiky. Ministerstvo rovněž zajistí koordinaci mezi příslušnými orgány České republiky a může pověřit jejich vzájemnou, případně přímou spoluprací orgány k tomuto úkolu speciálně zmocněné.

(3) Na základě žádosti dožadujícího orgánu jej ministerstvo informuje o všech správních aktech nebo rozhodnutích vydaných příslušnými orgány, které se týkají uplatňování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů.

(4) Žádosti o informaci s uvedením předmětu zákona nebo rozhodnutí, o jejichž sdělení je žádáno, musejí být opatřeny překladem do jazyka českého.

(5) Na základě žádosti dožadujícího orgánu ministerstvo poskytne dožadujícímu orgánu veškeré relevantní informace, které má k dispozici, zejména ve formě zpráv a dalších dokladů nebo ověřených kopií či výtahů z takových zpráv nebo dokladů o zjištěných operacích, které jsou podle názoru dožadujícího orgánu v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy. Tyto doklady mohou být poskytnuty ve formě počítačově zpracované informace, která slouží stejnému účelu.

(6) Na základě žádosti dožadujícího orgánu ministerstvo provádí dozor nebo dá provádět nebo posílit dozor v rámci své působnosti všude, kde existuje podezření na porušení tohoto zákona nebo souvisejících právních předpisů, a to zejména nad zařízeními, nad místy, kde se zřizují sklady zboží, nad ohlášenými pohyby zboží a nad dopravními prostředky.

 

§ 29d

Pomoc poskytovaná bez žádosti

 

(1) Za podmínek uvedených v § 29c poskytuje ministerstvo pomoc příslušným orgánům jiných členských států Evropské unie, a to i bez jejich žádosti.

(2) Pokud to ministerstvo za účelem dodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů považuje za vhodné, i bez žádosti příslušného orgánu jiného členského státu

a)

provede, popřípadě posílí dozor podle § 29c odst. 6,

b)

sdělí neprodleně příslušnému orgánu jiného členského státu veškeré dostupné informace, zejména ve formě zpráv a dalších dokladů, ověřených kopií nebo výpisů z takových zpráv, popřípadě dokladů, týkající se činností, které jsou nebo se jeví být v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy, zejména pokud jde o způsoby nebo metody používané při těchto činnostech.

 

§ 29e

Informování Komise

 

(1) Ministerstvo sdělí Komisi neprodleně poté, co samo získá

a)

informace, které považuje za užitečné, o zboží, které je předmětem transakcí, které jsou v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy nebo u něhož existuje podezření, že je předmětem takových transakcí,

b)

informace, které považuje za užitečné, o metodách a postupech, které jsou používány v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy nebo u nichž existuje podezření, že jsou používány v rozporu s těmito předpisy,

c)

informace o nedostatcích nebo mezerách v tomto zákoně nebo souvisejících právních předpisech, které jsou při uplatňování těchto předpisů předpokládány nebo zjištěny.

(2) Pokud se ministerstvo dozví o činnostech, které jsou v rozporu nebo které se jeví být v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy a které jsou z hlediska Evropského společenství zvláště významné, zejména pokud se týkají nebo se mohou týkat i jiných členských států Evropské unie, nebo pokud se ministerstvu zdá být pravděpodobné, že podobné činnosti byly prováděny také v jiných členských státech Evropské unie, sdělí ministerstvo Komisi co nejdříve, buď z vlastního podnětu nebo na základě odůvodněné žádosti Komise, všechny relevantní informace, v případě potřeby ve formě dokladů nebo kopií nebo výtahů z dokladů, které jsou nezbytné ke znalosti skutkového stavu a k tomu, aby Komise mohla koordinovat kroky podniknuté členskými státy Evropské unie.

(3) Pokud se informace podle odstavce 1 týkají skutečností, které mohou představovat nebezpečí pro lidské zdraví a nejsou-li k dispozici jiné metody prevence, mohou být tyto informace po kontaktu mezi zúčastněnými stranami a Komisí oznámeny veřejnosti s uvedením důvodů.

(4) Pokud ministerstvo postupuje podle odstavce 2, nemusí sdělovat informace podle odstavce 1 příslušným orgánům ostatních členských států Evropské unie.

__________

12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.¨

 

91.

§ 30 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13, 13a, 13b a 13c zní:

§ 30

Odborná způsobilost

 

(1) Osoba uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 1 písm. a) se považuje za odborně způsobilou, pokud má vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu13) v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny anebo biologických věd; tuto skutečnost je povinna doložit vysokoškolským diplomem13a).

(2) Osoba uvedená v § 7 odst. 2 se považuje za odborně způsobilou, pokud dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b) v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání.

(3) Inseminaci (§ 17 odst. 1) může provádět osoba, která dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b) a úspěšně absolvuje příslušný odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání a osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

(4) Inseminaci vlastních plemenic (§ 17 odst. 4) může provádět chovatel, který alespoň úspěšně absolvuje odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinen doložit osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

(5) Odborné kurzy podle odstavců 3 a 4 může uskutečňovat zařízení, které má vzdělávání v předmětu své činnosti a jehož odborná, materiální a technická způsobilost umožňuje získání kvalifikace k provádění inseminace; ministertvo může pověřit příslušné zařízení výkonem těchto odborných kurzů nejdéle na dobu 5 let.

(6) Přihláška do odborného kurzu musí obsahovat zejména údaje umožňující identifikaci uchazeče, jeho ukončené vzdělání, včetně studijního oboru nebo akreditovaného studijního programu, název odborného kurzu, do něhož se uchazeč přihlašuje, a specializaci odborného kurzu.

(7) Odborný kurz se skládá z teoretického studia a z praktického výcviku provádění inseminace a ukončuje se odbornou zkouškou skládanou před nejméně tříčlennou zkušební komisí.

(8) Odborná zkouška se dělí na část teoretickou a část praktickou; teoretická část se skládá z písemné a ústní zkoušky. Znalosti účastníků odborného kurzu u odborné zkoušky ohodnotí zkušební komise v celkovém hodnocení a v hodnocení každé části odborné zkoušky samostatně podle prokázaných znalostí. Pokud zkoušený neprospěje v jedné části odborné zkoušky, nevyhovuje ani v celkovém hodnocení. Uchazeči, který úspěšně vykoná odbornou zkoušku, vydá příslušné vzdělávací zařízení osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu. Osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu musí obsahovat údaje umožňující identifikaci příslušného vzdělávacího zařízení, údaje umožňující identifikaci absolventa odborného kurzu, název absolvovaného odborného kurzu a jeho specializaci a datum úspěšného složení odborné zkoušky.

(9) Pro uznávání odborné kvalifikace občanů Evropské unie platí zvláštní právní předpis13c).

(10) Vyhláška stanoví podrobnější požadavky na vzdělávací zařízení pořádající odborné kurzy, vzor přihlášky do odborného kurzu, druhy odborných kurzů, včetně obsahu jejich teoretického studia a délky praktického výcviku, další podrobnosti provádění odborných zkoušek, včetně požadavků na složení zkušební komise a způsobu jejího jmenování, a vzor osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu.

__________

13) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

13a) § 57 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.

13b) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

13c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

92.

V § 31 se slova „ve státním“ nahrazují slovy „v ústředním“.

 

93.

V § 32 se za slova „chovatelské podniky“ vkládá slovo „prasat“, za slova „oprávněné osoby“ se vkládají slova „ , určená osoba“ a za slova „chovatelského podniku“ se vkládají slova „prasat, v rozhodnutí o určení“.

 

94.

§ 33 včetně nadpisu zní:

§ 33

Zmocňovací ustanovení

 

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 9, § 7 odst. 9, § 9 odst. 4, § 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 14 odst. 19, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3, § 21 odst. 10, § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4, § 24 odst. 11, § 30 odst. 10.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností a rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení vydaná podle dosavadních právních předpisů a platná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za rozhodnutí vydaná podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí o uznání osoby jako chovatelského podniku pozbývají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platnosti, s výjimkou rozhodnutí o uznání chovatelských podniků prasat. Rozhodnutí o uznání chovatelských podniků prasat vydaná podle dosavadních právních předpisů a platná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za rozhodnutí vydaná podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Státní registr plemeníků podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za ústřední registr plemeníků.

4.

Plemeníci evidovaní ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním registru plemeníků se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za plemeníky evidované v ústředním registru plemeníků.

5.

Rozhodnutí o uznání šlechtitelských chovů pozbývají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platnosti.

6.

Ministerstvo stanoví do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Národní program.

7.

Genetické zdroje zvířat podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za genetické zdroje zvířat podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ministerstvo jejich vlastníkům z vlastního podnětu vydá do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnutí o zařazení do Národního programu.

8.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Odpovědnost za správní delikt se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání správního deliktu; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější. Pachateli lze uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o správním deliktu rozhoduje.

9.

Do doby ukončení nového výběrového řízení a vydání nového pověření provádí shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence a s tím spojenou odbornou činnost pověřená osoba, která byla touto činností pověřena na základě předchozího výběrového řízení.

10.

Osvědčení o absolvování odborných kurzů vydaná podle dosavadních právních předpisů a platná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za rozhodnutí vydaná podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

1.

V příloze zákona Sazebník v položce 78 se písmeno c) zrušuje.

 

2.

V příloze zákona Sazebník v položce 101 se za písmeno c) doplňují písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 60a znějí:

d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele a genetického zdroje rostliny, mikroorganismu, kolekce genetických zdrojů rostlin nebo kolekce genetických zdrojů mikroorganismů do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství60a) Kč 1 000

e) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí uvedeného v písmenu d)60a) Kč 500

__________

60a) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech (čl. 4-5)

Čl. IV

V zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se v § 14 za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) U návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně v agropotravinářském komplexu a u bonifikací dotací, kterými se příjemcům těchto návratných finančních výpomocí částečně promíjejí splátky, vykonává práva a plní povinnosti poskytovatele podle odstavce 3 Ministerstvo zemědělství. Povinnost vést evidenci splátek těchto návratných finančních výpomocí podle odstavce 9 plní finanční úřady, v jejichž obvodu mají příjemci těchto návratných finančních výpomocí sídlo nebo bydliště. Rozpočtovat jejich příjmy přísluší plnit Ministerstvu zemědělství. Finanční úřady též přijímají a evidují splátky těchto návratných finančních výpomocí a případné úroky z nich vyplývající podle § 1§ 6 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Změny náležitostí podle odstavce 3 písm. a), d), e), f) a g) se provádí dodatkem ke smlouvě mezi Ministerstvem zemědělství a příjemcem návratné finanční výpomoci. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí návratných finančních výpomocí též Ministerstvo zemědělství poskytuje bonifikace dotace podle věty první. Bonifikací se v tomto případě rozumí prominutí části splátek po splnění stanovených podmínek.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Práva a povinnosti, které stanovily:

a)

Postup při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství ze dne 7. července 1995, MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000,

b)

Dodatek k postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství (MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000), kterým se zvyšuje bonifikace na 50 % (resp. 30 %), ze dne 28. května 1998, (MF ČR č.j.: 195/38353/97 a MZe ČR č.j.: 1811/97-3000),

c)

Pokyn k udělení výjimek k přiznání bonifikace a k rozložení a odložení splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně ze dne 27. října 1998, (MF ČR č.j.: 195/76442/1998 a MZe ČR č.j.: 3146/98-3000),

d)

Podmínky k Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství (MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000), k Dodatku k Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství (MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000), kterým se zvyšuje bonifikace na 50 % (resp. 30 %) (MF ČR č.j.: 195/38353/97 a MZe ČR č.j.: 1811/97-3000), k Doplňku k Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství (MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000), kterým se umožňuje rozložení nebo odložení splátek návratných finančních výpomocí o další 1 až 2 roky (MF ČR č.j.: 195/54401/1998 a MZe ČR č.j.: 2374/98-3000), k Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí u příjemců postižených povodněmi v červenci 1997 (MF ČR č.j.: 195/84465/1997 a MZe ČR č.j.: 3726/97-3000), k Pokynu k udělení výjimek k přiznání bonifikace a k rozložení, odložení splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně (MF ČR č.j.: 195/76442/1998 a MZe ČR č.j.: 3146/98-3000), kterými se umožňuje ještě další rozložení nebo odložení splátek návratných finančních výpomocí o 1 až 3 roky, zvyšuje se bonifikace a prodlužuje se platnost a upravuje se znění Pokynu ze dne 20. listopadu 2000, MZe č.j.: 2844/2000-1000 a MF č.j.: 195/105129/2000,

se považují za platně vzniklé. Za platně vzniklé se považují i práva a povinnosti vyplývající z dodatků ke smlouvám uzavřeným na základě tohoto postupu, dodatku, pokynu a podmínek. Plnění podle těchto smluvních ujednání se považují za platně uskutečněná.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

(4) Dotace na opatření, jejichž součástí je vypracování a předložení projektu žadatelem o dotaci, poskytuje Fond na základě dohody o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel9a). Náležitosti dohody o poskytnutí dotace pro příslušné opatření upraví vláda nařízením.

__________

9a) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

2.

V § 11a odst. 10 se za slova „úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu,“ vkládají slova „nebo které jsou poskytnuty na základě dohody o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 4,“.

 

3.

V § 11a odst. 10 se za slova „dotace úplně nebo částečně kryté prostředky obdrženými z Národního fondu“ vkládají slova „nebo poskytnuté na základě dohody o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 4“.

 

4.

Za § 13b se doplňuje § 13c, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

§ 13c

Poskytování peněžních prostředků

organizačním složkám státu

 

(1) Fond převádí peněžní prostředky organizačním složkám státu10) na provádění činností v oblastech Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky Evropské unie na základě opatření podle podmínek stanovených v přímo použitelných předpisech Evropských společenství. O převedené peněžní prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu.

(2) Organizační složky státu použijí převedené peněžní prostředky k účelu stanovenému v odstavci 1.

__________

10) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 45 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (čl. 8)

Čl. VIII

V § 2 písm. d) zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova „a rovněž ryby v rybářských revírech,“.

ČÁST SEDMÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA (čl. 9)

Čl. IX

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 10)

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.