Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

136/2006 Sb. znění účinné od 2. 8. 2021

Pouze ustanovení čl. II bodu 2 nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2006, všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. září 2006.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 269/2021 Sb.

2.8.2021

zákonem č. 140/2008 Sb.

25.4.2008

136

 

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo „zapsané“ vkládají slova „nebo zpracované“.

 

2.

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (§ 5 odst. 2) nelze zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon.“.

 

3.

V § 3 odst. 1 větě třetí se slova „v jehož cestovním dokladu“ nahrazují slovy „v jehož cestovním průkazu“.

 

4.

V § 3 odst. 3 větě první se za slovo „kontrolu“ vkládají slova „včetně ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů (§ 5 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji“.

 

5.

V § 3 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Ověřením totožnosti podle věty první se pro účely tohoto zákona rozumí identifikace občana jako držitele cestovního dokladu podle fotografie a dalších údajů obsažených v cestovním dokladu provedená též s využitím biometrických údajů (§ 5 odst. 2), jde-li o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji.“.

 

6.

V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

(2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchovávání

a)

údajů o zobrazení obličeje,

b)

údajů o otiscích prstů rukou,

c)

údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a

d)

dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství2b).

 

Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u diplomatické mise České republiky nebo u konzulárního úřadu České republiky (dále jen „zastupitelský úřad“), s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve lhůtě 120 dnů. Údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely tohoto zákona údaje biometrické.

__________

2b)

Čl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.“.

 

7.

V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, a je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě kratší než 120 dnů, vydá se mu cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 15 dnů, a je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě do 60 dnů. Tento cestovní pas neobsahuje digitální zpracování fotografie a podpisu občana.

(4) Občanovi staršímu 5 let, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, se vydá cestovní doklad se strojově čitelnými údaji s nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě zpracován rovněž údaj o nemožnosti pořídit otisky prstů rukou.

(5) Občanovi mladšímu 5 let se vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana, nebo diplomatický anebo služební pas bez nosiče dat s biometrickými údaji, který obsahuje strojově čitelné údaje a digitální zpracování fotografie a podpisu občana. Je-li žádost o vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů občanu mladšímu 5 let podána u zastupitelského úřadu, vydá se tento cestovní pas ve lhůtě do 60 dnů; stejná lhůta platí pro služební a diplomatické pasy, vydávané pro občana mladšího 5 let.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

 

8.

V § 6 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

(1) Cestovní doklad obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství2c), podpis občana a jeho fotografii.

__________

2c)

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2b a 2c se označují jako poznámky pod čarou č. 2d a 2e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

9.

V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené tímto zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování pravosti cestovního dokladu a ověření totožnosti občana pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů (§ 5 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

10.

§ 7 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 3b a 4 zní:

§ 7

 

Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do cestovního dokladu jsou

a)

označení absolventa vyšší odborné školy3), akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy3a), označení „docent“ nebo „profesor“3b) (dále jen „titul“) nebo vědecká hodnost4); titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem,

b)

v cestovním průkazu rodiče jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let.

__________

3)

§ 101 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3a)

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

3b)

§ 70 zákona č. 111/1998 Sb.

4)

§ 102 zákona č. 111/1998 Sb.“.

 

11.

V § 9 odstavec 1 zní:

(1) Policie při kontrole cestovního dokladu občana na hraničním přechodu zapíše na jeho žádost do cestovního dokladu záznam o překročení státní hranice, který obsahuje údaje o datu a směru překročení hranice, popřípadě o názvu hraničního přechodu; do cestovního průkazu zapíše na žádost občana rovněž počet dětí cestujících v doprovodu rodiče, jsou-li v jeho cestovním průkazu zapsány.“.

 

12.

V § 10 odst. 1 písm. a) a v § 10 odst. 2 písm. a) se slova „do cestovního dokladu jeho rodiče“ nahrazují slovy „do cestovního průkazu jeho rodiče“ a slova „ , je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz,“ se zrušují.

 

13.

V § 10 odst. 4 se slova „diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky (dále jen zastupitelský úřad“)“ nahrazují slovy „zastupitelský úřad“.

 

14.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům starším 5 let a mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.“.

 

15.

V § 11 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců; občanovi mladšímu 5 let se tento doklad vydá s dobou platnosti 1 rok.

(3) Diplomatický nebo služební pas bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 1 rok.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

16.

V § 11 odst. 4 se za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „až 3“.

 

17.

V § 15 odst. 1 větě první se za slova „cestovního dokladu“ vkládají slova „v zahraničí“.

 

18.

V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo“ zrušují.

 

19.

V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Cestovní průkaz lze vydat na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců.“.

 

20.

V § 16 se odstavec § 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

21.

V § 17 odst. 10 se slova „diplomatický pas, služební pas nebo“ zrušují.

 

22.

Na konci § 18 se doplňují slova „ ; to neplatí, jedná-li se o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“.

 

23.

V 19 odst. 1 se slova „§ 20 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 8“.

 

24.

V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze podat u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.“.

 

25.

V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí, jedná-li se o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“.

 

26.

V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které včetně poznámky pod čarou č. 11a znějí:

(2) Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, s využitím údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel11a), evidence cestovních dokladů (§ 29) a evidence diplomatických a služebních pasů (§ 29a), který současně pořídí biometrické údaje občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.

(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, při zpracování žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu postupuje podle § 21 a 21a. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana a předloží se občanu, který svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost.

(4) Zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, pro účely plnění úkolů podle § 20 odst. 2 a 3 a § 30 odst. 2 a 3 využívá údaje z informačního systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí dálkovým přístupem v rámci komunikační infrastruktury mezi ministerstvem a Ministerstvem zahraničních věcí.

__________

11a)

§ 3 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

27.

V § 20 odstavec 5 zní:

(5) K žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se přikládají 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené vyhláškou ministerstva. K žádosti o vydání diplomatického a služebního pasu se strojově čitelnými údaji a bez nosiče dat s biometrickými údaji se přikládá 1 fotografie. K žádosti o vydání cestovního dokladu lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí zakrývat obličejovou část způsobem, který by znemožňoval identifikaci. Při pořizování údajů o zobrazení obličeje jako biometrického údaje platí požadavky pro zobrazení obličeje občana na fotografii podle předcházejících vět obdobně.“.

 

28.

V § 20 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , popřípadě pouze příjmení“.

 

29.

V § 20 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Ministerstvo stanoví v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí vyhláškou technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů, včetně postupu při pořizování biometrických údajů u občanů s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce.“.

 

30.

Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které včetně nadpisů znějí:

§ 21a

Pořizování biometrických údajů

 

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, pořídí biometrické údaje, jestliže

a)

byla ověřena správnost údajů zpracovávaných v žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu,

b)

není důvod pro odepření vydání cestovního dokladu podle § 23.

(2) Pořízené údaje o zobrazení obličeje se digitalizují pro účely vedení údajů v evidenci cestovních dokladů a v evidenci diplomatických a služebních pasů [§ 29 odst. 2 písm. b) bod 7 a § 29a odst. 2 písm. b) bod 7] a zpracování tištěné podoby občana v cestovním dokladu a jsou vloženy do nosiče dat.

 

§ 21b

Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými

údaji orgánem příslušným k vydání cestovního

dokladu

 

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji prověří při převzetí každého takového cestovního dokladu od ministerstva technickou funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. Zjistí-li, že nosič dat je technicky nefunkční, vrátí neprodleně takový cestovní doklad ministerstvu, které zajistí výrobu nového cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. To neplatí, jde-li o cestovní doklad uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a c).“.

 

31.

V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „diplomatický pas, služební pas nebo jiný“ zrušují.

 

32.

V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.“.

 

33.

V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Občanu, jemuž je vydáván cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, popřípadě jeho zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, se na žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

34.

§ 27 se zrušuje.

 

35.

V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

c)

uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana15a),

__________

15a)

§ 8 zákona o rodině.“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

36.

V § 28 odst. 2 písm. b) se za slova „provedené změny,“ vkládají slova „s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana15a),“.

 

37.

V § 28 odst. 2 písm. c) se slova „(§ 20 odst. 2)“ nahrazují slovy „(§ 20 odst. 5)“.

 

38.

V § 28 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Jestliže cestovní doklad občana obsahuje nesprávný údaj o jeho aktuálním příjmení, a to vzhledem k jeho změně, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana15a), nerozhoduje orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho platnosti; u tohoto cestovního dokladu se po dobu 3 měsíců ode dne uzavření manželství údaj o příjmení před jeho změnou, která nastala z důvodů podle tohoto odstavce, považuje pro účely tohoto zákona za přesný s tím, že současně se použije ustanovení odst. 1 písm. c).“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

39.

V § 29 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou zpracovávány16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem16) je ministerstvo.

__________

16)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

40.

V § 29 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

o žádosti o vydání cestovního dokladu:

1.

číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,

2.

údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,

3.

biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,“.

 

41.

V § 29 odst. 2 písm. b) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

5.

datum převzetí cestovního dokladu,“.

Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 6 až 11.

 

42.

V § 29 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 8 doplňují slova „ ; v případě, že se o zobrazení obličeje pořizuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná podoba obličeje držitele cestovního dokladu podle § 21a odst. 2“.

 

43.

V § 29 odst. 2 písm. b) bodě 9 se slova „v § 7 písm. b)“ nahrazují slovy „v § 7 písm. a)“.

 

44.

V § 29 odst. 2 písm. b) bodě 10 se slova „zapsaného v cestovním dokladu rodiče“ nahrazují slovy „zapsaného v cestovním průkazu rodiče“.

 

45.

V § 29 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči

1.

číslo nosiče dat,

2.

kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto zákonem,

3.

kód veřejné části elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

 

46.

V § 29 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) V evidenci cestovních dokladů podle § 29 se při poskytování údajů podle § 30 odst. 5 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o:

a)

přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,

b)

dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,

c)

rodném čísle držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,

d)

důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se po předání cestovního dokladu jeho držiteli, popřípadě zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, převedou do části evidence cestovních dokladů podle odstavce 2 písm. b). Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů podle § 29 povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

47.

V § 29 odst. 5 se slova „v odstavci 2 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „v odstavci 2 písm. b) a d) a v odstavci 3“, slova „v odstavci 2 písm. d)“ se nahrazují slovy „v odstavci 2 písm. e)“ a slova „v odstavci 2 písm. e)“ se nahrazují slovy „v odstavci 2 písm. f)“.

 

48.

Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

§ 29a

 

(1) Údaje o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích jsou zpracovávány v informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen „evidence diplomatických a služebních pasů“), jehož správcem16) je Ministerstvo zahraničních věcí.

(2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje:

a)

o žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu:

1.

číslo žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,

2.

údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu podle bodu 1, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,

3.

biometrické údaje,

b)

o vydání diplomatického nebo služebního pasu:

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,

2.

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

3.

číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu,

4.

datum vydání diplomatického nebo služebního pasu,

5.

datum převzetí cestovního dokladu,

6.

dobu platnosti diplomatického nebo služebního pasu,

7.

označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal,

8.

digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,

9.

údaje uvedené v § 7 písm. a),

c)

o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči:

1.

číslo nosiče dat,

2.

kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto zákonem,

3.

kód veřejné části elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,

d)

o ztracených, odcizených nebo neplatných diplomatických nebo služebních pasech: číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného diplomatického nebo služebního pasu,

e)

o zadržení diplomatického nebo služebního pasu:

1.

druh a číslo diplomatického nebo služebního pasu, který má být nebo byl zadržen,

2.

označení orgánu, který požádal o zadržení diplomatického nebo služebního pasu,

3.

označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas zadržel,

4.

datum a důvod zadržení diplomatického nebo služebního pasu,

5.

datum a důvod vrácení zadrženého diplomatického nebo služebního pasu,

6.

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,

f)

o odepření vydání nebo odnětí diplomatického nebo služebního pasu:

1.

druh a číslo diplomatického nebo služebního pasu, který byl odňat,

2.

označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo odnětí diplomatického nebo služebního pasu,

3.

označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo odnětí diplomatického nebo služebního pasu,

4.

datum a důvod odepření vydání nebo odnětí diplomatického nebo služebního pasu,

5.

datum a důvod vrácení odňatého diplomatického nebo služebního pasu,

6.

datum a důvod zrušení odepření vydání diplomatického nebo služebního pasu,

7.

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo odnětí diplomatického nebo služebního pasu,

g)

hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.

(3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 5 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o:

a)

přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,

b)

dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,

c)

rodném čísle držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,

d)

důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů.

Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se po předání diplomatického nebo služebního pasu jeho držiteli, popřípadě zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, převedou do části evidence diplomatických a služebních pasů podle odstavce 2 písm. b). Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu Ministerstvu zahraničních věcí; po uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatických a služebních pasů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v odstavci 3 se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu, údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení diplomatického nebo služebního pasu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. f) se uchovávají po dobu trvání důvodů pro odepření vydání diplomatického nebo služebního pasu, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání diplomatického nebo služebního pasu, a po dobu ještě 15 let od skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu, jedná-li se o jeho odnětí.“.

 

49.

V § 30 odstavec 1 zní:

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, s výjimkou diplomatických nebo služebních pasů, je pro ministerstvo zpracovatelem16) údajů vedených v evidenci cestovních dokladů; to neplatí pro údaje podle § 29 odst. 2 písm. b) bodů 3 a 4 a podle § 29 odst. 2 písm. c), jejichž zpracovatelem je v případě cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ministerstvo, které tyto údaje získává od jeho výrobce.“.

 

50.

V § 30 odstavec 2 zní:

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, prostřednictvím informačního systému Ministerstva zahraničních věcí je pro účely výkonu své působnosti uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických a služebních pasů, s výjimkou údajů podle § 29 odst. 3 a § 29a odst. 3.“.

 

51.

V § 30 odst. 4 se slova „v § 29 odst. 2 písm. d)“ nahrazují slovy „v § 29 odst. 2 písm. e) a v § 29a odst. 2 písm. e)“ a slova „v § 29 odst. 2 písm. e)“ slovy „v § 29 odst. 2 písm. f) a v § 29a odst. 2 písm. f)“.

 

52.

V § 30 odst. 5 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „ , Ministerstvo zahraničních věcí“ a za slova „evidence cestovních dokladů“ se vkládají slova „a evidence diplomatických a služebních pasů“.

 

53.

V § 30 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Údaje podle § 29 odst. 2 písm. a) bodu 3 a § 29a odst. 2 písm. a) bodu 3 se neposkytují.“.

 

54.

V § 30 odstavec 7 zní:

(7) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. d) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. To platí obdobně pro údaje vedené podle § 29a odst. 2 písm. d).“.

 

55.

V § 30 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Ministerstvo využívá z evidence diplomatických a služebních pasů veškeré v něm vedené údaje, a to elektronicky, způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

56.

V § 30a se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Pro poskytování údajů z evidence diplomatických a služebních pasů se odstavce 1 až 5 použijí obdobně.“.

 

57.

Za § 30a se vkládá nový § 30b, který včetně poznámky pod čarou č. 19d zní:

§ 30b

 

(1) V případech, kdy byly podle § 30 odst. 5 poskytnuty z evidence cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů údaje nezbytné pro zajišťování

a)

bezpečnosti státu,

b)

obrany,

c)

veřejné bezpečnosti,

d)

předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e)

významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f)

ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů podle § 30 odst. 5 nebo občanu podle § 30a by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu19d). Správce evidence cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního zákona16).

(2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen správci evidence cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f).

(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

__________

19d)

§ 29 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

58.

V § 31 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a f) se označují jako písmena c) a d).

 

59.

V § 31 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

o skončení platnosti cestovního dokladu.“.

 

60.

Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:

§ 32a

 

Držitel cestovního dokladu je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového cestovního dokladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.“.

 

61.

V § 34 odst. 1 se slova „§ 34a odst. 4“ nahrazují slovy „§ 34a odst. 3“.

 

62.

V § 34a odst. 1 se na konci písmene i) zrušuje slovo „nebo“, na konci písmene j) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“ a písmeno k), které zní:

k)

neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.“.

 

63.

V § 34a odstavec 2 zní:

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.“.

 

64.

V § 34a odst. 3 se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) až j)“.

 

65.

V § 34a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. k) je v prvním stupni Úřad pro ochranu osobních údajů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

66.

Za § 34a se vkládají nové § 34b a 34c, které včetně poznámky pod čarou č. 21b znějí:

§ 34b

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 34c

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 34b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá příslušný celní úřad. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

__________

21b)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

 

67.

§ 35 se včetně nadpisu zrušuje.

 

68.

V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 24 a 25 znějí:

(2) V případě podání žádosti o vydání cestovního dokladu je číslo žádosti podle tohoto zákona pokládáno za spisovou značku24).

(3) Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, popřípadě jiná osoba, která je podle tohoto zákona oprávněna k podání žádosti o vydání cestovního dokladu za tohoto občana, je oprávněn požádat o zpětvzetí25) žádosti o vydání cestovního dokladu, a to v době od podání žádosti o vydání cestovního dokladu do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze žádosti ministerstvu pro zajištění výroby cestovního dokladu, popřípadě jedná-li se o cestovní doklad s dobou platnosti 1 rok a kratší, do doby zahájení zpracování cestovního dokladu.

__________

24)

§ 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

25)

§ 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.“.

Přechodná ustanovení

Čl. II

1.

Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 21. srpna 2006.

3.

V případě, že je v cestovním pase se strojově čitelnými údaji vydaném přede dnem 1. září 2006 zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového cestovního pasu po tomto datu, vydá se cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, a to na základě nové žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

4.

Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

5.

Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009.

Čl. III

1.

Obcím s rozšířenou působností a hlavnímu městu Praze náleží na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy podle tohoto zákona pro rok 2006 finanční příspěvek ze státního rozpočtu v celkové výši 227 milionů Kč.

2.

Výše příspěvku podle bodu 1 pro jednotlivé obce s rozšířenou působností a hlavní město Prahu se stanoví podle počtu státních občanů České republiky, kteří jsou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností nebo hlavního města Prahy přihlášeni k trvalému pobytu, a to podle údajů v informačním systému evidence obyvatel k 1. lednu 2006.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o azylu (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb. a zákona č. 350/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 47 odst. 1 a § 71 odst. 5 se slovo „prstů“ zrušuje.

 

2.

§ 61 zní:

§ 61

 

(1) Azylantovi vydá policie na žádost cestovní doklad, který je veřejnou listinou. Cestovní doklad se vydá v českém jazyce a ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí.

(2) Cestovní doklad, který je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů, se vydává s dobou platnosti na 10 let; azylantovi ve věku 5 až 15 let s dobou platnosti na 5 let. Cestovní doklad se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Azylantovi, jemuž je vydáván cestovní doklad s nosičem dat s biometrickými údaji, se na jeho žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů azylanta s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má azylant právo na vydání nového cestovního dokladu.

(3) Azylantovi, u něhož není možné z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, pořídit otisky prstů rukou, se vydá cestovní doklad s nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě zpracován rovněž údaj o nemožnosti pořídit otisky prstů rukou. Cestovní doklad se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti a platí pro něj doba platnosti uvedená v odstavci 2.

(4) Žádá-li azylant o vydání cestovního dokladu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní doklad bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu azylanta, ve lhůtě do 15 dnů. Tento doklad se vydává s dobou platnosti 6 měsíců.

(5) Azylantovi mladšímu 5 let se vydá cestovní doklad bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu azylanta, ve lhůtě podle odstavce 4; tento doklad se vydává s dobou platnosti 1 roku.

(6) Cestovní doklad azylanta vydávaný podle odstavce 2 nebo 3 obsahuje strojově čitelnou zónu. Do strojově čitelné zóny se údaje zapisují v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, popřípadě jména cizince, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.“.

 

3.

Za § 61 se vkládají nové § 61a a 61b, které znějí:

§ 61a

 

(1) Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování pravosti cestovního dokladu a ověření totožnosti azylanta pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů (§ 61 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů azylanta s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu.

(2) Držitel cestovního dokladu, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji, je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního dokladu nebo u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu (dále jen „zastupitelský úřad“), s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, požádat o ověření správnosti údajů v cestovním dokladu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má azylant právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového cestovního dokladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž azylant prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů, včetně postupu při pořizování biometrických údajů u občanů s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce.

 

§ 61b

 

(1) Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (§ 61 odst. 2) nelze zpracovat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon.

(2) Územní platnost cestovního dokladu podle § 61 zahrnuje všechny státy světa, s výjimkou státu, jehož je cizinec státním občanem, nebo jde-li o osobu bez státního občanství, s výjimkou státu jejího posledního bydliště. Platnost cestovního dokladu nelze prodloužit.“.

 

4.

V § 62 odst. 3 se slova „a při prodloužení platnosti“ zrušují.

 

5.

V § 63 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

6.

V § 63 odstavec 2 zní:

(2) K žádosti podané podle § 61 odst. 4 a 5 je azylant povinen připojit 2 fotografie.“.

 

7.

V § 65 odst. 1 se slova „diplomatická mise nebo konzulární úřad (dále jen zastupitelský úřad“)“ nahrazují slovy „zastupitelský úřad“.

 

8.

V § 71 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Policie rovněž vede evidenci azylantů, kterým byl vydán cestovní doklad podle § 61, a to v rozsahu údajů žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu včetně údajů o zobrazení obličeje a daktyloskopických otisků prstů azylanta.“.

 

9.

V § 71 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Ministerstvo provozuje informační systém o azylantech žádajících o vydání cestovního dokladu azylanta podle § 61 odst. 2 a 3. Tento informační systém obsahuje údaje v rozsahu žádosti o vydání cestovního dokladu azylanta včetně biometrických údajů.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

10.

V § 71 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Údaje uchovávané v evidenci azylantů, jimž byl vydán cestovní doklad podle § 61, policie zničí po uplynutí 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, s výjimkou daktyloskopických otisků prstů, které zničí po uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu ministerstvu. Údaje vedené ministerstvem podle odstavce 6 se uchovávají po dobu 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu ministerstvu.“.

 

11.

V § 93 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou, na konci písmene a) se zrušuje slovo „nebo“, na konci písmene b) se doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.“.

 

12.

V § 93 odstavec 5 zní:

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 a odstavce 4 písm. b) lze uložit pokutu do 2 000 Kč, za přestupek podle odstavce 4 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 Kč a za přestupek podle odstavce 4 písm. c) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

 

13.

V § 93a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

14.

V § 93a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.“.

 

15.

V § 93b odstavec 4 zní:

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo s výjimkou přestupku podle § 93 odst. 4 písm. c) a správního deliktu podle § 93a odst. 2, které v prvním stupni projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.“.

Čl. V

1.

Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území

České republiky (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, pokud jde o cestovní doklad, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji.“.

 

2.

§ 110 se zrušuje.

 

3.

V § 111 odst. 1 věta druhá zní: „K žádosti o vydání cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f), který neobsahuje nosič dat s biometrickými údaji, dále připojí fotografie.“.

 

4.

V § 111 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) K žádosti o vydání cizineckého pasu podle § 113 odst. 3 a 4 je cizinec povinen připojit fotografii.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

5.

V § 111 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Cizinecký pas vydaný podle § 113 odst. 1 a 2 bude dále opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů.“.

 

6.

V § 112 se slova „nebo při prodlužování doby jejich platnosti“ nahrazují slovy „ , které neobsahují nosič dat s biometrickými údaji,“.

 

7.

§ 113 zní:

§ 113

 

(1) Cizinecký pas, který je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, se vydává s dobou platnosti na 10 let; cizincům ve věku 5 až 15 let s dobou platnosti na 5 let a cizincům požívajícím dočasné ochrany s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a). Cizinecký pas se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Cizinci, jemuž je vydáván cizinecký pas s nosičem dat s biometrickými údaji, se na jeho žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cizineckém pasu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cizineckého pasu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cizineckém pasu, má cizinec právo na vydání nového cizineckého pasu.

(2) Cizinci, u něhož není možné z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, pořídit otisky prstů rukou, se vydá cizinecký pas s nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě zpracován rovněž údaj o nemožnosti pořídit otisky prstů rukou. Cizinecký pas se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti a platí pro něj doba platnosti uvedená v odstavci 1.

(3) Cizinci, který žádá o vydání cizineckého pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů, se vydá cizinecký pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu cizince, ve lhůtě do 15 dnů ode dne podání žádosti; tento doklad se vydává s dobou platnosti 6 měsíců, nebo s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a), je-li kratší než 6 měsíců.

(4) Cizinci mladšímu 5 let se vydá cizinecký pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu cizince, ve lhůtě do 15 dnů ode dne podání žádosti; tento doklad se vydává s dobou platnosti 1 roku, nebo s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a), je-li kratší než 1 rok.

(5) Cizinecký pas vydávaný podle odstavce 1 nebo 2 obsahuje strojově čitelnou zónu. Do strojově čitelné zóny se údaje zapisují v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména cizince, číslo cizineckého pasu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cizineckého pasu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

(6) Platnost cizineckého pasu nelze prodloužit. Cizinecký pas ztrácí platnost dnem právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k pobytu nebo dnem zániku oprávnění k trvalému pobytu podle § 87 anebo odejmutím nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a).

(7) Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (odstavec 1) nelze zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon.

(8) Cizinecký pas vydá policie

a)

na žádost cizince, který pobývá na území na základě povolení k pobytu, nemá platný cestovní doklad a doloží, že si jej nemůže nezávisle na své vůli opatřit,

b)

na žádost cizince, který je oprávněn k trvalému pobytu podle § 87, pokud

1.

je mladší 15 let, nebo

2.

jeho způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena,

c)

cizinci požívajícímu dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a), který není držitelem cestovního dokladu.

(9) Držitel cizineckého pasu, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji, je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto pasu nebo u zastupitelského úřadu požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cizineckém pase, má cizinec právo na vydání nového cizineckého pasu; vydání nového cizineckého pasu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

(10) Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování pravosti cizineckého pasu a ověření totožnosti cizince pomocí osobních údajů zapsaných v cizineckém pasu, popřípadě porovnání biometrických údajů (odstavec 1) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cizineckého pasu.“.

 

8.

Za § 156 se vkládá nový § 156a, který zní:

§ 156a

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.“.

 

9.

V § 157a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou, na konci písmene b) se zrušuje slovo „nebo“, na konci písmene c) se doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.“.

 

10.

V § 157a odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) až c)“.

 

11.

V § 157a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

12.

V § 157b odstavec 4 zní:

(4) Správní delikty podle tohoto zákona, s výjimkou správního deliktu podle § 156a a přestupku podle § 157a odst. 1 písm. d), projednávají orgány policie (§ 161). Správní delikt podle § 156a a přestupek podle § 157a odst. 1 písm. d) projednává v prvním stupni Úřad pro ochranu osobních údajů.“.

 

13.

V § 157b odst. 10 se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá příslušný celní úřad.“.

 

14.

V § 158 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Ministerstvo provozuje informační systém o cizincích žádajících o vydání cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2. Tento informační systém obsahuje údaje v rozsahu žádosti o vydání cizineckého pasu, včetně biometrických údajů.“.

 

15.

V § 160 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

15 let od uplynutí doby platnosti cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2, s výjimkou daktyloskopických otisků a dalších údajů vedených ministerstvem o cizincích žádajících o vydání tohoto pasu, které se uchovávají po dobu 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cizineckého pasu ministerstvu,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

 

16.

V § 160 odst. 2 písm. e) se za slova „cizineckého pasu“ vkládají slova „podle § 113 odst. 3 a 4“.

 

17.

V § 164 odst. 1 písmeno i) zní:

i)

rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu vydaného podle § 113 odst. 1 nebo 2,“.

 

18.

V § 164 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c)

rozhoduje o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti a cizineckého pasu vydaného podle § 113 odst. 3 a 4,

d)

pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2.“.

 

19.

V § 164 odst. 3 se slova „f) až o) a r) až z)“ nahrazují slovy „f) až h), j) až o) a r) až z) a podle odstavce 2 písm. c)“.

 

20.

V § 167 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním cizineckého pasu a cestovního dokladu podle zvláštního právního předpisu2).“.

 

21.

V § 182 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů, včetně postupu při pořizování biometrických údajů u cizinců s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce.“.

Čl. VII

1.

Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o námořní plavbě (čl. 8)

Čl. VIII

V § 54 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, se v odstavci 5 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:

1.

V části IX v položce 115 písmeno a) zní:

a)

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat

Kč 600

-

občanům starším 5 let a mladším 15 let

Kč 100“.

 

2.

V části IX v položce 115 písmeno b) zní:

b)

Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů

Kč 1 500

-

občanům mladším 5 let

Kč 50

-

občanům starším 5 let a mladším 15 let

Kč 1 000“.

 

3.

V části IX v položce 115 písm. e) se slovo „dokladu“ nahrazuje slovem „průkazu“.

 

4.

V části XII v položce 157 písm. c) se slovo „dokladu“ nahrazuje slovem „průkazu“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (čl. 11)

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2006, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Znění Čl. VII zákona č. 140/2008 Sb.25.4.2008