Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

161/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

N(26.06.2006, 326/1999 Sb.): Ustanovení čl. I bodů 4 a 8, bodu 42, pokud jde o § 42d a 42e, bodu 43, pokud jde o § 44 odst. 4 písm. g) a § 44 odst. 5, bodu 44, pokud jde o § 44a odst. 2, 6 a 7, bodu 45, bodu 46, pokud jde o § 46 odst. 5, bodu 47, pokud jde o § 46c, bodu 49, pokud jde o § 48 písm. b), c) a d), bodu 50, bodů 61 až 63, bodů 78 a 80, bodu 84, pokud jde o § 119a odst. 4 a 5, bodu 96, bodu 118, pokud jde o § 169 odst. 2 písm. d), a ustanovení čl. II bodů 1, 2 a 4 nabývají účinnosti 60. dnem po dni vyhlášení (tj. 26.6.2006)

N(21.12.2007, 326/1999 Sb.): Ustanovení čl. I bodů 22, 26, 28, 29, bodů 33 až 35, bodu 47, pokud jde o § 46b odst. 2 písm. c), bodu 64, pokud jde o § 75 odst. 2 písm. a), § 75 odst. 3 větu druhou a třetí a § 77 odst. 2 písm. f), bodu 65, pokud jde o § 87e odst. 1 písm. b), § 87e odst. 3, § 87k odst. 1 písm. e) a § 87k odst. 2, bodu 83, bodů 91 až 94, bodu 101, pokud jde o § 158 odst. 1 písm. b) bod 9, bodů 136 a 137, ustanovení čl. II bodu 13 a ustanovení čl. III nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 304/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

zákonem č. 170/2007 Sb.

29.9.2007

161

 

ZÁKON

ze dne 16. března 2006,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců

na území České republiky (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 4a znějí:

(2) Policie při výkonu hraniční kontroly může zkrátit předpokládanou dobu pobytu cizince na území, neodpovídá-li tato doba předloženým prostředkům k pobytu na území (§ 13).

(3) Policie je povinna, stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských společenství4a) nebo na žádost cizince, potvrdit cizinci vstup na území vyznačením otisku vstupního razítka do jeho cestovního dokladu.

__________

4a)

Nařízení Rady ES č. 2133/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státním příslušníkům třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států a kterým se k tomuto účelu mění prováděcí úmluva k Schengenské dohodě a Společná příručka.“.

 

2.

V § 6 odst. 2 se za slovo „unie1a)“ vkládají slova „a na jeho rodinného příslušníka (§ 15a)“.

 

3.

V § 6 odst. 5, § 42a odst. 5 písm. a), § 113 odst. 1 písm. a), § 113 odst. 5, § 114 odst. 3 písm. c) a v § 169 odst. 7 písm. b) a d) se slova „povolení k pobytu“ nahrazují slovy „povolení k trvalému pobytu“.

 

4.

V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Tato povinnost se dále nevztahuje na cizince, který při hraniční kontrole předloží vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území.“.

 

5.

V § 6 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se dále nevyžaduje, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie.“.

 

6.

V § 6 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Nemá-li občan Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal jiným dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem.“.

 

7.

V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

upozorní cizince na povinnost v době platnosti víza podle písmene a) požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území.“.

 

8.

V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Obdobně policie postupuje i v případě cizince, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území.“.

 

9.

V § 9 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

 

10.

V § 9 odstavec 5 zní:

(5) Policie vydá rozhodnutí o odepření vstupu, jestliže odepře vstup na území občanu Evropské unie1a). Obdobně policie postupuje i v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie1a), pokud rodinný příslušník tohoto občana Evropské unie doprovází nebo pokud rodinný příslušník prokáže, že tento občan Evropské unie pobývá na území. Rozhodnutí o odepření vstupu se nevydá, je-li důvodem odepření vstupu pravomocné rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území nebo pravomocné rozhodnutí o správním vyhoštění.“.

 

11.

V § 9 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 5c zní:

(7) O důvodech odepření vstupu podle odstavce 1, 2 nebo 3 policie informuje cizince na jednotném formuláři5c) a do cestovního dokladu mu vyznačí otisk vstupního razítka, který zneplatní5c).

__________

5c)

Rozhodnutí Rady 2004/574/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění část II Společné příručky.“.

 

12.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně poznámky pod čarou č. 5d zní:

§ 11a

 

Bylo-li vydáno rozhodnutí o odepření vstupu z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1 písm. c) nebo l), může občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník podat policii žádost o vydání nového rozhodnutí5d), a to nejdříve po uplynutí 2 let ode dne, kdy mu byl vstup na území odepřen. Policie vydá nové rozhodnutí do 180 dnů od zahájení řízení.

__________

5d)

§ 101 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

 

13.

V § 15a odst. 1 písm. c) se za slovo „let“ vkládají slova „nebo takové dítě manžela občana Evropské unie“.

 

14.

V § 15a odst. 3 se slova „se pro účely vydání zvláštního pobytového povolení“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. d) se“.

 

15.

V § 15a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana Evropské unie se obdobně vztahují i na cizince, který

a)

s občanem Evropské unie žije ve společné domácnosti nebo se o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropské unie, nebo

b)

je rodinným příslušníkem státního občana České republiky1).“.

 

16.

V § 18 písm. d) se na konci bodu 5 slovo „nebo“ zrušuje a doplňují se body 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 7c znějí:

7.

držitelem průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povoleném trvalém pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce, nebo

8.

držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie7c) (dále jen „rezident jiného členského státu Evropské unie“) a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce,

__________

7c)

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.“.

 

17.

V § 18 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie, jehož vízum k pobytu do 90 dnů nebo průjezdní vízum pozbylo platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

 

18.

V § 19 odst. 1 písm. c), d) a e) se slova „ ; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie1a)“ zrušují.

 

19.

V § 19 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „cizince z území podle tohoto zákona (dále jen „správní vyhoštění“)“.

 

20.

V § 19 se odstavec 4 zrušuje.

 

21.

V § 22 odst. 1 se za slovo „uděluje“ vkládají slova „ , pokud není dále stanoveno jinak,“.

 

22.

V § 22 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7d zní:

(5) Žádost o udělení průjezdního víza lze výjimečně podat na hraničním přechodu za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství7d). V tomto případě vízum uděluje a do cestovního dokladu vyznačuje policie.

__________

7d)

Nařízení Rady (ES) č. 415/2003 ze dne 27. února 2003 o udělování víz na hranicích včetně udělování takových víz projíždějícím námořníkům.“.

 

23.

V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Žádost o udělení průjezdního víza je na hraničním přechodu dále oprávněn podat rodinný příslušník občana Evropské unie1a). V tomto případě vízum uděluje a do cestovního dokladu vyznačuje policie.“.

 

24.

V § 23 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

na požádání lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.“.

 

25.

V § 23 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen k žádosti o udělení průjezdního víza předložit pouze cestovní doklad, doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a fotografie.“.

 

26.

V § 26 odstavec 5 zní:

(5) Žádost o udělení víza k pobytu do 90 dnů lze výjimečně podat na hraničním přechodu za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství7d). V tomto případě vízum uděluje a do cestovního dokladu vyznačuje policie.“.

 

27.

V § 26 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Žádost o udělení víza k pobytu do 90 dnů je na hraničním přechodu dále oprávněn podat rodinný příslušník občana Evropské unie1a). V tomto případě vízum uděluje a do cestovního dokladu vyznačuje policie.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

28.

V § 26 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

29.

V § 27 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

doklad prokazující zajištění nákladů spojených s vycestováním z území (§ 12),“.

 

30.

V § 27 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

31.

V § 27 odst. 2 se slova „písm. a), b) a d)“ nahrazují slovy „písm. a), b), d) a e)“.

 

32.

V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen k žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů předložit pouze cestovní doklad, doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a fotografie.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

33.

V § 27 se odstavce 5 až 7 zrušují.

 

34.

§ 29 včetně nadpisu zní:

§ 29

Prodloužení platnosti

a doby pobytu na krátkodobé vízum

 

(1) Policie na žádost cizince prodlouží platnost víza k pobytu do 90 dnů a dobu pobytu na toto vízum, jestliže cizinec žádost podá v době platnosti tohoto víza a předloží náležitosti podle odstavce 3. Policie na žádost cizince prodlouží platnost průjezdního víza a dobu pobytu na toto vízum, jestliže cizinec žádost podá v době platnosti tohoto víza a předloží náležitosti podle odstavce 4. Doba prodlouženého pobytu se stanoví tak, aby součet doby předchozího a prodlouženého pobytu na území nepřekročil 3 měsíce.

(2) Dobu pobytu podle odstavce 1 nelze prodloužit, pokud pro prodloužení doby pobytu na území nebyly shledány důvody hodné zřetele nebo je-li důvodem žádosti změna účelu pobytu na území anebo shledá-li policie důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza (§ 61).

(3) K žádosti o prodloužení platnosti víza k pobytu do 90 dnů a doby pobytu na toto vízum je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 27 odst. 1 nebo 2, s výjimkou fotografií, a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud je úhrada nákladů zdravotní péče zajištěna jiným způsobem.

(4) K žádosti o prodloužení platnosti průjezdního víza a doby pobytu na toto vízum je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 23 odst. 1, s výjimkou fotografií.

(5) Policie na žádost cizince prodlouží platnost letištního víza, jestliže cizinec žádost podá v době platnosti tohoto víza a předloží náležitosti podle § 25, s výjimkou fotografie. Doba prodloužené platnosti víza se stanoví tak, aby doba pobytu cizince v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území nepřekročila 3 měsíce. Dobu platnosti víza nelze prodloužit, pokud nebyly shledány důvody hodné zřetele.“.

 

35.

§ 29b včetně nadpisu zní:

§ 29b

Jednotné schengenské vízum

vydané jiným smluvním státem

 

(1) Jednotné schengenské vízum vydané jiným smluvním státem opravňuje cizince k pobytu na území po dobu v něm vyznačenou, pokud z jeho územní platnosti není Česká republika vyloučena.

(2) Policie nebo Ministerstvo zahraničních věcí může u jednotného schengenského víza vydaného jiným smluvním státem

a)

prodloužit platnost a dobu pobytu na jednotné schengenské vízum vydané jiným smluvním státem, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 29; o prodloužení platnosti a doby pobytu informuje orgán smluvního státu, který vízum udělil,

b)

omezit jeho platnost na dobu odpovídající předloženým prostředkům k pobytu na území (§ 13), nebo

c)

zrušit jeho platnost, pokud jeho držitel přestal splňovat některou z podmínek pro jeho udělení; o zrušení platnosti informuje orgán smluvního státu, který vízum udělil.“.

 

36.

V § 30 odstavec 2 zní:

(2) Vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje cizinci za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území nebo za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí (§ 49).“.

 

37.

V § 30 odstavec 4 zní:

(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území nebo povolení k trvalému pobytu opravňuje cizince k pobytu na území po dobu 3 pracovních dnů. Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí opravňuje k pobytu po dobu 30 pracovních dnů. V případě, že převzetí povolení podle věty první nebo podání žádosti podle věty druhé brání důvody na vůli cizince nezávislé, považuje se doba pobytu po vstupu cizince na území za prodlouženou až do doby, než tyto důvody pominou. Cizinec je povinen po zániku důvodů podle věty třetí tyto důvody neprodleně oznámit policii, jde-li o vízum udělené za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území nebo povolení k trvalému pobytu, nebo Ministerstvu zahraničních věcí, jde-li o vízum udělené za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného tímto ministerstvem.“.

 

38.

V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Povinnost předložit doklad potvrzující účel pobytu na území, jde-li o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu8d), se považuje za splněnou, pokud cizinec v žádosti uvede číslo jednací ohlášení živnosti nebo žádosti o udělení koncese a u kterého živnostenského úřadu živnost ohlásil nebo o koncesi požádal.“.

Poznámka pod čarou č. 8d zní:

__________

8d)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

39.

V § 33 odst. 1 písm. e) se slova „povolení k pobytu podle § 69 odst. 2“ nahrazují slovy „povolení k trvalému pobytu podle § 67, 68 a § 69 odst. 2“.

 

40.

V § 37 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „anebo“ zrušuje, na konci písmene f) se doplňuje slovo „anebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

cizinec při pobytové kontrole neprokáže schopnost uhradit náklady zdravotní péče a neprokáže ji ani ve lhůtě stanovené policií,“.

 

41.

V § 42 odst. 4 se slova „povolení k pobytu (§ 70 odst. 4)“ nahrazují slovy „povolení k trvalému pobytu“.

 

42.

Za § 42b se vkládají nové § 42c až 42e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9d až 9g znějí:

§ 42c

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta

jiného členského státu Evropské unie

 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území je oprávněn podat rezident jiného členského státu Evropské unie, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce.

(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 podává rezident jiného členského státu Evropské unie na zastupitelském úřadu nebo na území policii. Na území je rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době platnosti oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu na území.

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je žadatel povinen předložit

a)

doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie,

b)

doklad o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9,

c)

doklad prokazující možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb žadatele a jím vyživovaných osob a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9c),

d)

náležitosti uvedené v § 31 odst. 1, s výjimkou náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. c), a

e)

na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4.

(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je žadatel povinen předložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce o takové povolení požádal, vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d), e) a f). Na požádání je žadatel povinen dále předložit náležitosti podle § 31 odst. 4.

(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie, pokud má s ním povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu Evropské unie toto právní postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie přiznáno.

(6) Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie je povinen prokázat splnění podmínky podle odstavce 5 a k žádosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9, doklad prokazující možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb žadatele a společně vyživovaných osob a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9c) a dále náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d), e) a f). Na požádání je rodinný příslušník povinen dále předložit náležitosti podle § 31 odst. 4.

 

§ 42d

Povolení k dlouhodobému pobytu

za účelem studia na území

 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území9d) je oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64, s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.

(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je cizinec povinen

a)

předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), b), d), e) a f),

b)

předložit souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho pobytem na území, je-li nezletilý,

c)

prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,

d)

na požádání předložit náležitosti podle § 31 odst. 4.

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9.

 

§ 42e

Povolení k dlouhodobému pobytu

za účelem ochrany na území

 

(1) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území9e) vydá ministerstvo na žádost cizinci, který je

a)

pravděpodobnou obětí trestného činu obchodování s lidmi9f), nebo

b)

osobou, pro kterou bylo organizováno nebo umožněno nedovolené překročení státní hranice9g), jejíž svědectví je významné pro odhalení pachatele nebo organizované skupiny zabývající se organizováním nebo umožněním nedovoleného překročení státní hranice

za podmínky, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na trestním stíhání pachatele podezřelého ze spáchání tohoto trestného činu a nespolupracuje s podezřelým ze spáchání tohoto trestného činu.

(2) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území může ministerstvo dále vydat na žádost cizinci, kterému byla rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu2) přiznána překážka vycestování.

(3) Cizinec podle odstavce 1 musí být neprodleně v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět, poučen orgánem činným v trestním řízení o právu požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a o podmínkách tohoto pobytu. Cizinci je ode dne, kdy byl poučen podle věty první, poskytnuta lhůta 1 měsíce pro rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení. V průběhu této lhůty nelze cizince vyhostit či jinak ukončit jeho pobyt na území. Běh lhůty nemá vliv na řízení o správním vyhoštění cizince nebo na řízení o jeho předání podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky.

(4) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podává cizinec ministerstvu.

(5) K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je cizinec povinen předložit cestovní doklad, je-li jeho držitelem, a to i tehdy uplynula-li doba jeho platnosti, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území a fotografie. Žádá-li cizinec o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle odstavce 1, je dále povinen předložit potvrzení orgánu činného v trestním řízení o splnění podmínek pro podání žádosti podle odstavce 1.

__________

9d)

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.

9e)

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují s příslušnými orgány.

9f)

§ 232a trestního zákona.

9g)

§ 171a trestního zákona.“.

 

43.

§ 44 zní:

§ 44

 

(1) Policie vydá cizinci povolení k dlouhodobému pobytu formou průkazu o povolení k pobytu podle § 78; v průkazu policie vyznačí účel pobytu.

(2) Cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území (§ 42d) na žádost podanou na zastupitelském úřadu, je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území dostavit se osobně na policii k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Rozhodnutí, kterým byl cizinci povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území, nabývá právní moci dnem jeho převzetí.

(3) Na průkaz o povolení k pobytu se § 79 odst. 2 a § 81 vztahují obdobně.

(4) Povolení k dlouhodobému pobytu policie vydává s dobou platnosti

a)

potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

b)

1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok,

c)

odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu (odstavec 1), který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, nejméně však na 1 rok,

d)

2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny vydáno povolení k trvalému pobytu,

e)

odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání,

f)

odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,

g)

odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolné službě mládeže v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle § 42d, nebo

h)

2 roky v ostatních případech.

(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území ministerstvo vydává s platností na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejméně však na dobu 6 měsíců.“.

 

44.

Za § 44 se vkládá nový § 44a, který včetně poznámky pod čarou č. 9h zní:

§ 44a

 

(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to

a)

na dobu stanovenou v § 44 odst. 5,

b)

nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), b), e) až h),

c)

na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 1, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4 písm. c),

d)

na dobu 5 let, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4 písm. d).

(2) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání ve vyšší odborné škole nebo studia na vysoké škole. Pokud bylo toto povolení vydáno za účelem neplacené odborné praxe, lze jej prodloužit pouze jednou na dobu odpovídající době stanovené ve smlouvě o odborné praxi v tuzemské hostitelské organizaci. V ostatních případech se platnost tohoto povolení neprodlužuje.

(3) Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se § 35 odst. 2 a 3, § 36, § 46 odst. 3 a § 47 vztahuje obdobně.

(4) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud úhradu nákladů zdravotní péče prokáže jiným způsobem. Jestliže byl nositeli oprávnění ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předložit pouze cestovní doklad. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny nelze prodloužit, pokud policie shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení (§ 46a).

(5) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného rezidentovi jiného členského státu Evropské unie je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42c odst. 3, s výjimkou dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného státem, jehož je občanem nebo v němž pobýval, a lékařské zprávy, že netrpí závažnou nemocí. K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je dále povinen předložit náležitost podle § 46 odst. 7 nebo 8. K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je cizinec povinen v případech, kdy se podle zvláštního právního předpisu nevyžaduje povolení k zaměstnání9h), předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d), e) a f).

(6) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území vydaného podle § 42d je cizinec povinen

a)

předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a f),

b)

předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud úhradu nákladů zdravotní péče prokáže jiným způsobem,

c)

prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,

d)

předložit souhlas rodiče, případně jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho pobytem na území, je-li nezletilý.

(7) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42e odst. 5, s výjimkou fotografie, a jde-li o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42e odst. 2 doklad potvrzující existenci překážky vycestování. V případě změny podoby je cizinec povinen na požádání předložit i fotografie.

__________

9h)

§ 98 písm. m) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.“.

 

45.

V § 45 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem ochrany na území je oprávněn požádat policii o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Policie dlouhodobý pobyt za jiným účelem nepovolí, jsou-li zjištěny důvody pro zrušení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle § 46c odst. 1 písm. a) až d).“.

 

46.

§ 46 včetně poznámky pod čarou č. 9i zní:

§ 46

 

(1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně § 31 odst. 1, § 33, 34, 37, 38, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů.

(2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně § 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů.

(3) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g), h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1.

(4) Pro povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka, který má na území tohoto státu povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny s rezidentem, platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. c), e), h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů.

(5) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) platí obdobně § 37, § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g), h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů.

(6) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání a náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) až f).

(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je cizinec povinen dále předložit potvrzení finančního úřadu České republiky o stavu jeho daňových nedoplatků a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti včetně penále; splatným nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu9i) jeho splácení ve splátkách. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem České republiky nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost.

(8) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu8d) je cizinec povinen předložit živnostenský list nebo koncesní listinu anebo potvrzení vydané živnostenským úřadem prokazující, že cizinec splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, a náležitosti podle odstavce 7 a § 31 odst. 1 písm. a) a c) až f).

__________

9i)

§ 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb.“.

 

47.

Za § 46a se vkládají nové § 46b a 46c, které včetně nadpisů znějí:

§ 46b

Zrušení platnosti povolení

k dlouhodobému pobytu rezidenta

jiného členského státu Evropské unie

 

(1) Na žádost rezidenta jiného členského státu Evropské unie7c) policie platnost jeho povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zruší.

(2) Policie dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, jestliže

a)

byl držitel tohoto povolení pravomocně odsouzen za spáchání zvlášť závažného úmyslného trestného činu,

b)

je-li důvodné nebezpečí, že by držitel tohoto povolení mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost České republiky,

c)

jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění držitele tohoto povolení ze svého území9a) z důvodu odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

d)

držitel tohoto povolení neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno,

e)

držitel tohoto povolení při pobytové kontrole neprokáže schopnost uhradit náklady zdravotní péče a neprokáže ji ani ve lhůtě stanovené policií,

f)

držitel tohoto povolení nemá na území zajištěno ubytování,

g)

držitel tohoto povolení neprokázal možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb pro sebe a jím vyživované osoby a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9c), nebo

h)

stát, který držiteli tohoto povolení přiznal právní postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie, rozhodl o zrušení tohoto právního postavení a současně o zrušení povolení k trvalému pobytu na svém území

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života držitele tohoto povolení.

(3) Při zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie policie zruší i povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného jeho rodinnému příslušníkovi za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého nebo rodinného života. Policie postupuje vůči rodinnému příslušníkovi rezidenta jiného členského státu Evropské unie obdobně i v případě, že platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zanikla na základě rozhodnutí o vyhoštění.

(4) Policie v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a rezidentovi jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi udělí výjezdní příkaz; rezident jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

 

§ 46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu

za účelem ochrany na území

 

(1) Ministerstvo zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území9e), jestliže

a)

cizinec přestal plnit podmínky pro vydání tohoto povolení podle § 42e odst. 1,

b)

ministerstvo v rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu2) rozhodne o zrušení překážky vycestování,

c)

je to nezbytné pro zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu, nebo

d)

cizinec o zrušení tohoto povolení požádá.

(2) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

(3) Postup podle odstavce 2 neplatí, byl-li z důvodu uděleného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území odložen výkon rozhodnutí o správním vyhoštění cizince nebo odloženo jeho předání podle mezinárodní smlouvy. V tomto případě policie dokončí správní vyhoštění cizince nebo jeho předání podle mezinárodní smlouvy.

(4) Orgán činný v trestním řízení je povinen neprodleně ministerstvo informovat o skutečnostech odůvodňujících zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území.“.

 

48.

V § 47 odst. 1 se číslo „90“ nahrazuje číslem „120“.

 

49.

§ 48 zní:

„§ 48

 

Pro účely úhrady poskytování zdravotní péče, nelze-li úhradu zajistit jiným způsobem, se za cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a) (dále jen „cizinec požívající dočasné ochrany“), považuje cizinec,

a)

kterému bylo uděleno vízum podle § 7 odst. 1 písm. a), § 33 odst. 1 písm. a) až d) nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území (§ 43),

b)

který je uveden v § 42e odst. 1 za podmínek a ve lhůtě podle § 42e odst. 3,

c)

který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území,

d)

kterému bylo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území vydáno.“.

 

50.

Za § 48 se vkládá nový § 48a, který zní:

§ 48a

 

(1) Ministerstvo na žádost cizince podanou ve lhůtě podle § 42e odst. 3, cizince, který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, a cizince, kterému bylo toto povolení vydáno, poskytne tomuto cizinci finanční příspěvek až do výše životního minima9c). Výše finančního příspěvku se stanoví s ohledem na majetkové poměry tohoto cizince. Finanční příspěvek se poskytne ode dne, kdy byl cizinec poučen podle § 42e odst. 3. Po dobu zajištění cizince v zařízení se příspěvek neposkytuje.

(2) Žadatel o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je oprávněn pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti.

(3) Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území se držitel tohoto povolení pro účely zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely studia považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem.“.

 

51.

V § 50 odst. 1 se slova „povolení k pobytu nebo zvláštního pobytového povolení“ nahrazují slovy „povolení k trvalému pobytu, po zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie1a), zrušení platnosti průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie,“.

 

52.

V § 50 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Výjezdní příkaz dále uděluje ministerstvo po zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo platnosti povolení k trvalému pobytu uděleného podle § 66 odst. 1 písm. c) nebo § 67.“.

 

53.

V § 50 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo ministerstvo“.

 

54.

V § 50 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Při ukončení pobytu občanu Evropské unie1a) nebo jeho rodinnému příslušníkovi stanoví policie nebo Ministerstvo zahraničních věcí dobu pobytu na výjezdní příkaz minimálně na 1 měsíc.“.

 

55.

V § 50 odst. 7 se za slovo „policie“ vkládá slovo „ , ministerstvo“.

 

56.

V § 56 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

cizinec v žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu8d) uvede pouze číslo jednací ohlášení živnosti nebo žádosti o udělení koncese a u kterého živnostenského úřadu živnost ohlásil nebo o koncesi požádal, a živnostenský úřad potvrzení o tom, že tento cizinec splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, nevydá,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

 

57.

§ 59 se zrušuje.

 

58.

V § 60 odst. 2 se číslo „90“ nahrazuje číslem „120“.

 

59.

V § 61 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „anebo“ zrušuje, na konci písmene e) se doplňuje slovo „anebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

cizinec při pobytové kontrole neprokáže schopnost uhradit náklady zdravotní péče a neprokáže ji ani ve lhůtě stanovené policií,“.

 

60.

V § 62 odstavec 2 zní:

(2) Platnost víza k pobytu nad 90 dnů uděleného podle § 30 odst. 2 zaniká převzetím povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí.“.

 

61.

V § 64 písmeno a) zní:

a)

vzdělávání v základní škole, střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole nebo studium na vysoké škole,“.

 

62.

V § 64 písmeno d) zní:

d)

odborná praxe určená k získání praktických, odborných zkušeností cizince a uskutečňovaná v době jeho studia na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole, vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole nebo v konzervatoři anebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole a 3 let po ukončení vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole nebo v konzervatoři, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci. Tato odborná praxe musí být organizačně zajišťována nebo koordinována tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky, střední nebo vyšší odbornou školou nebo konzervatoří anebo příslušnou organizací akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,“.

 

63.

V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Pro účely vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) se vzděláváním ve střední škole nebo v konzervatoři rozumí pouze vzdělávání v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci a odbornou praxí pouze odborná praxe bezplatná.“.

 

64.

Hlava IV včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10a, 11, 12, 12a a 12b zní:

 

HLAVA IV

TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ

 

Díl 1

 

§ 65

 

(1) Cizinec je oprávněn pobývat na území v rámci trvalého pobytu na základě

a)

povolení k trvalému pobytu, nebo

b)

rozhodnutí příslušného orgánu o svěření tohoto cizince do náhradní výchovy10a), je-li splněna podmínka podle § 87 odst. 1.

(2) Ustanovení této hlavy se nevztahuje na občana Evropské unie1a) a jeho rodinného příslušníka.

 

Povolení k trvalému pobytu

 

§ 66

 

(1) Povolení k trvalému pobytu se bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území vydá cizinci

a)

který o vydání tohoto povolení žádá z humanitárních důvodů, zejména

1.

je-li manželem azylanta a manželství vzniklo před vstupem azylanta na území,

2.

je-li nezletilým dítětem azylanta nebo dítětem, které je závislé na péči azylanta, pokud nepožádá o udělení azylu, nebo

3.

byl-li v minulosti státním občanem České republiky,

b)

který o vydání tohoto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele,

c)

na jeho žádost, pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky, nebo

d)

který o vydání tohoto povolení žádá jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců.

(2) Povolení k trvalému pobytu se dále na žádost vydá cizinci, kterému předchozí povolení k trvalému pobytu na území bylo zrušeno z důvodu podle § 77 odst. 1 písm. c) nebo d), pokud od nabytí právní moci rozhodnutí neuplynula doba 3 let.

 

§ 67

 

(1) Povolení k trvalému pobytu se po 4 letech nepřetržitého pobytu na území vydá cizinci, který na území pobývá v rámci přechodného pobytu po ukončení azylového řízení a

a)

o vydání tohoto povolení žádá neprodleně po ukončení azylového řízení, a

b)

toto řízení, včetně případného řízení o kasační stížnosti, trvalo nejméně 2 roky.

(2) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítává doba pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů, na povolení k dlouhodobému pobytu a doba pobytu po dobu azylového řízení, včetně případného řízení o kasační stížnosti.

(3) Nepřetržitost pobytu na území je zachována, pokud cizinec podal žádost o azyl nejpozději do 7 dnů po skončení přechodného pobytu na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu.

(4) Splnění podmínky nepřetržitého pobytu a podmínky trvání azylového řízení lze prominout, žádá-li o povolení k trvalému pobytu na území nezletilý nebo zletilý nezaopatřený cizinec anebo cizinec zbavený způsobilosti k právním úkonům, který byl rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do péče cizince žádajícího o povolení k trvalému pobytu podle odstavce 1.

 

§ 68

 

(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech nepřetržitého pobytu na území.

(2) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítává doba pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou byl cizinec na území služebně vyslán zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou; doba pobytu na území za účelem studia se započítává jednou polovinou.

(3) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území v průběhu této doby pobytu, pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců a pokud ve svém souhrnu nepřesáhla 10 měsíců, a dále období nepřítomnosti cizince na území, které nepřesáhlo 12 po sobě jdoucích měsíců, pokud byl cizinec pracovně vyslán do zahraničí. Nepřetržitost pobytu je dále zachována, pokud jedno období nepřítomnosti cizince na území nebylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění anebo studium nebo odborné školení, přičemž toto období se do doby pobytu podle odstavce 1 nezapočítává.

(4) Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době splnění podmínek podle předchozích odstavců pobývá mimo území. Jestliže platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území skončí cizinci v době jeho nepřítomnosti na území, musí být žádost podána nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti tohoto povolení.

 

§ 69

 

(1) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 se podává na zastupitelském úřadu, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo b) lze podat též policii, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu vydáno,

a)

pobývá na území v rámci přechodného pobytu a

1.

je nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, a důvodem žádosti je společné soužití těchto cizinců, nebo

2.

je manželem nebo nezletilým dítětem cizince, jemuž byl udělen azyl z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise11),

b)

pobývá na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nebo

c)

pobývá na území na základě vydaného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, pokud jeho spolupráce s orgánem činným v trestním řízení přispěla k prokázání trestného činu obchodování s lidmi nebo prokázání organizování nebo umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

(3) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. c) podává cizinec ministerstvu, pokud pobývá na území v rámci přechodného pobytu; ministerstvu podává žádost rovněž cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 67.

(4) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1 podává cizinec policii; žádost podle § 68 odst. 4 je oprávněn podat též na zastupitelském úřadu.

 

§ 70

 

(1) Žádost o povolení k trvalému pobytu se podává na úředním tiskopisu. V žádosti je cizinec povinen uvést

a)

své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození, místo a stát narození, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, povolání, zaměstnání před příchodem na území (pracovní zařazení, název a adresa zaměstnavatele), účel pobytu na území, zaměstnání po vstupu na území (pracovní zařazení, název a adresa zaměstnavatele), poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce (důvod a místo pobytu), den vstupu na území, číslo a platnost cestovního dokladu,

b)

jméno, příjmení a ostatní jména, dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo a stát narození, bydliště a povolání manžele nebo manželky,

c)

jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání rodičů,

d)

jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště a povolání dětí, a

e)

jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání sourozenců.

(2) Cizinec je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu předložit

a)

fotografie,

b)

cestovní doklad,

c)

doklad potvrzující účel pobytu na území, například rodný list, oddací list nebo jinou listinu dokládající příbuzenský vztah, doklad o tom, že cizinec byl v minulosti státním občanem České republiky1); to neplatí, jde-li o cizince, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 68,

d)

doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území (§ 71 odst. 1); to neplatí, jde-li o cizince, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67 nebo jde-li o cizince podle § 87, který žádá o povolení k trvalému pobytu po dosažení věku 18 let z důvodu podle § 66 odst. 1 písm. a),

e)

výpis z evidence Rejstříku trestů a obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, jako doklad k posouzení trestní zachovalosti, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; tato povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let, cizinec starší 15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území, je povinen předložit pouze výpis z evidence Rejstříku trestů; cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67, nepředkládá doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem nebo v němž pobýval,

f)

doklad o zajištění ubytování na území (§ 71 odst. 2),

g)

souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s trvalým pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem.

(3) Cizinec, který je manželem nebo nezletilým dítětem azylanta2) nebo dítětem, které je závislé na péči azylanta, anebo cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo b) a pobývá na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu předložit náležitosti podle odstavce 2 písm. a) až c) a f).

(4) Cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo c) anebo § 66 odst. 2 je povinen na požádání zastupitelského úřadu nebo policie předložit lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí. O předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že cizinec závažnou nemocí trpí.

 

§ 71

 

(1) Za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území se považuje doklad prokazující možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb cizince a jím vyživovaných osob a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9c). Jde-li o cizince podle § 66 může být tento doklad nahrazen dokladem o příslibu poskytnutí prostředků k zajištění trvalého pobytu na území z prostředků veřejných rozpočtů.

(2) Dokladem o zajištění ubytování podle § 70 odst. 2 písm. f) se rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo úředně ověřený podpis na písemném potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ubytováním cizince. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba souhlas před orgánem policie nebo pověřeným zaměstnancem ministerstva.

 

§ 72

 

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

 

§ 73

 

Policie nebo ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k zařazení do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění12) den, kdy rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu nebo jeho zrušení nabylo právní moci.

 

§ 74

 

(1) Cizinec je povinen se ve lhůtě 3 pracovních dnů od vstupu na území osobně dostavit k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

(2) Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí se cizinci vydá průkaz o povolení k pobytu12a). Spolu s průkazem o povolení k pobytu se cizinci vydá i potvrzení o povoleném pobytu na území.

 

Důvody pro nevydání, zánik platnosti

a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu

 

§ 75

 

(1) Policie nebo ministerstvo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

a)

cizinec nepředloží náležitosti podle § 70 odst. 2 písm. a) až c), e), f) nebo g),

b)

cizinec k žádosti předloží padělané nebo pozměněné náležitosti,

c)

v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území s jinou manželkou pobývá,

d)

je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154),

e)

cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 trpí závažnou nemocí,

f)

v řízení jsou zjištěny skutečnosti podle § 77 odst. 1 písm. a) nebo e), nebo

g)

v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo nejsou splněny podmínky podle § 67 nebo § 68.

(2) Policie nebo ministerstvo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu dále zamítne, jestliže

a)

cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států,

b)

cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,

c)

cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),

d)

v řízení jsou zjištěny skutečnosti podle § 77 odst. 2 písm. f),

e)

je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

f)

cizinec závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie,

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

(3) K důvodu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu v zájmu České republiky nebo z důvodu plnění mezinárodního závazku. Jde-li o důvod podle odstavce 2 písm. a), policie projedná vydání povolení k trvalému pobytu se smluvním státem, který cizince zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k trvalému pobytu policie oznámí smluvnímu státu, který cizince do informačního systému smluvních států zařadil.

 

§ 76

 

Platnost povolení k trvalému pobytu zaniká

a)

nabytím státního občanství České republiky,

b)

nabytím právní moci rozsudku ukládajícího cizinci trest vyhoštění10) nebo vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění,

c)

jestliže jiný členský stát Evropské unie cizinci přiznal právní postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie7c), nebo

d)

úmrtím cizince nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého.

 

§ 77

 

(1) Policie nebo ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže

a)

zjistí, že cizinec uzavřel manželství s cílem získat povolení k trvalému pobytu; to neplatí, pokud se v manželství narodilo dítě nebo bylo v době trvání manželství manžely dítě nezrušitelně osvojeno,

b)

cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných nebo pozměněných náležitostí,

c)

cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí,

d)

cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let,

e)

je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy, nebo

f)

o to cizinec požádá.

(2) Policie nebo ministerstvo platnost povolení k trvalému pobytu dále zruší, jestliže

a)

cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek nebo práva a svobody druhých anebo je důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu,

b)

zanikne do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu důvod, pro který bylo podle § 66 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 66 odst. 1 písm. b) povolení k trvalému pobytu vydáno,

c)

byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu, kdo o cizince, držitele tohoto povolení, pečoval,

d)

cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3,

e)

byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky, nebo

f)

jiný členský stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

(3) Policie nebo ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle odstavců 1 a 2 stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

 

§ 78

Průkaz o povolení k pobytu

 

(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou.

(2) Průkaz o povolení k pobytu se vydává jako

a)

samostatný doklad, nebo

b)

ve formě štítku, který se vyznačuje do cestovního dokladu cizince.

(3) Průkazem o povolení k pobytu jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, druh pobytu, rodné číslo a další skutečnosti týkající se povoleného pobytu na území; je-li průkaz vydán jako samostatný doklad, držitel jím dále prokazuje datum a místo narození a státní příslušnost.

 

§ 79

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu

a doba jeho platnosti

 

(1) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje podle § 78 odst. 3.

(2) Pokud byl cizinci vydán příslušným orgánem České republiky rodný nebo oddací list, uvede se jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v tomto listě. V ostatních případech se jméno, příjmení a ostatní jména cizince uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu.

(3) Policie po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti cizince k právním úkonům nebo o zbavení cizince této způsobilosti vyznačí tuto skutečnost do průkazu o povolení k pobytu.

(4) Průkaz o povolení k pobytu se vydává s dobou platnosti 10 let a cizinci mladšímu 15 let s dobou platnosti 5 let. Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu lze o stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně.

 

§ 80

Prodloužení doby platnosti průkazu

o povolení k pobytu

 

(1) Cizinec je povinen požádat policii o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu ve lhůtě 90 dnů před uplynutím této doby; v odůvodněných případech může žádost podat i dříve.

(2) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.

(3) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu policie neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 77.

 

§ 81

Náležitosti k žádosti prodloužení doby platnosti

průkazu o povolení k pobytu

 

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu je cizinec povinen předložit cestovní doklad; pokud došlo ke změně podoby žadatele, je dále povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.

 

§ 82

 

(1) Cizinec, který žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, je povinen předložit fotografie, cestovní doklad, poškozený průkaz anebo potvrzení policie o ohlášení ztráty nebo odcizení tohoto průkazu. Obdobně se postupuje i v případě, že cizinec žádá o prodloužení platnosti doby průkazu a tuto změnu již nelze v tomto průkazu vyznačit, nebo žádá-li cizinec o vydání průkazu o povolení k pobytu po skončení jeho platnosti podle § 86 odst. 2.

(2) Při provádění změn v průkazu o povolení k pobytu se postupuje obdobně jako při jeho vydání; fotografie se vyžaduje, pouze pokud došlo ke změně podoby žadatele.

 

Díl 2

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta

v Evropském společenství na území

 

§ 83

 

(1) Policie v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území7c) (dále jen „rezident na území“), jestliže cizinec

a)

splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území (§ 68),

b)

nenarušil závažným způsobem veřejný pořádek nebo neohrozil bezpečnost státu nebo jiného členského státu Evropské unie a

c)

prokázal zajištění prostředků k trvalému pobytu na území podle § 71.

(2) Policie právní postavení rezidenta na území dále přizná cizinci s povolením k trvalému pobytu na území, kterému toto právní postavení nebylo přiznáno současně s vydáním povolení k trvalému pobytu, pokud o to cizinec písemně požádá a splňuje podmínky podle odstavce 1.

(3) Cizinec, kterému právní postavení rezidenta na území bylo zrušeno (§ 85 odst. 1), je oprávněn požádat o opětovné přiznání tohoto právního postavení, pokud ode dne pravomocného rozhodnutí o zrušení právního postavení rezidenta na území uplynulo alespoň 5 let a prokáže zajištění prostředků k trvalému pobytu na území podle § 71. Policie právní postavení rezidenta na území cizinci přizná, pokud na území pobývá po uvedenou dobu nepřetržitě (§ 68), pominuly důvody zrušení tohoto právního postavení a není-li důvodné nebezpečí, že by mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu nebo jiného členského státu Evropské unie.

 

§ 84

 

Policie uvede rezidentu na území do průkazu o povolení k pobytu záznam „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES“7c).

 

§ 85

 

(1) Policie rozhodnutím zruší platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na území, nejsou-li důvody pro zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu, jestliže

a)

rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost státu, nebo

b)

jiný členský stát Evropské unie rozhodl o ukončení přechodného pobytu rezidenta na území na svém území z důvodu závažného porušení veřejného pořádku.

(2) Policie po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1 v průkazu o povolení k pobytu zneplatní záznam „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES“7c).

(3) Platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na území zaniká zrušením platnosti povolení k trvalému pobytu.

 

Díl 3

Skončení platnosti průkazu o povolení k pobytu

 

§ 86

 

(1) Platnost průkazu o povolení k pobytu skončí

a)

uplynutím doby v něm uvedené,

b)

ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

c)

nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti cizince k právním úkonům,

d)

nabytím státního občanství České republiky,

e)

úmrtím cizince nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého.

(2) Policie zruší platnost průkazu o povolení k pobytu, jestliže

a)

je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b)

průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo

c)

fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele.

(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, považuje se stav věci podle odstavce 2 za prokázaný a vydá se příkaz na místě12b). Odůvodnění příkazu se nahradí vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že se zrušením platnosti průkazu o povolení k pobytu souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být držitel průkazu předem prokazatelně poučen.

 

Díl 4

Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy

rozhodnutím příslušného orgánu

 

§ 87

 

(1) Cizinec mladší 18 let svěřený do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu10a) je oprávněn trvale pobývat na území, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je cizinec svěřen, přihlášena k trvalému pobytu na území nebo se na území nachází ústav, ve kterém je cizinec umístěn.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o svěření cizince do náhradní výchovy; policie po předložení tohoto rozhodnutí cizinci vydá potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území.

(3) Cizinec podle odstavce 1 je oprávněn do dosažení věku 15 let pobývat na území bez cestovního dokladu.

(4) Policie na požádání vydá cizinci podle odstavce 1 průkaz o povolení k pobytu. K žádosti je cizinec povinen předložit cestovní doklad a fotografie.

(5) Cizinec podle odstavce 1 je povinen požádat o vydání průkazu o povolení k pobytu nejpozději do 30 dnů po dosažení věku 15 let.

(6) Oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy před dosažením věku 15 let zaniká, jestliže

a)

osoba, jíž byl cizinec svěřen do náhradní výchovy, písemně oznámí policii, že se cizinec tohoto oprávnění vzdává; oznámení musí být opatřeno jejím ověřeným podpisem,

b)

cizinec nabude státního občanství České republiky podle zvláštního právního předpisu1),

c)

skončí náhradní výchova podle odstavce 1, nebo

d)

fyzická osoba podle odstavce 1 se odhlásí z trvalého pobytu na území.

(7) Oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy po dosažení věku 15 let zaniká, jestliže

a)

cizinec

1.

je pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky,

2.

oznámí policii, že se tohoto oprávnění vzdává; k oznámení připojí souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem,

3.

nabude státního občanství České republiky podle zvláštního právního předpisu1), nebo

4.

dosáhne věku 18 let; to neplatí, je-li cizinec zbaven rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkonům, nebo do rozhodnutí o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. a), podá-li ji cizinec do 60 dnů po dosažení věku 18 let,

b)

skončí náhradní výchova podle odstavce 1 před dosažením věku 18 let cizince, nebo

c)

fyzická osoba podle odstavce 1 se odhlásí z trvalého pobytu na území.

(8) Dnem, kdy oprávnění k trvalému pobytu zaniklo podle odstavce 6 nebo 7, současně zaniká platnost potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území a platnost průkazu o povolení k pobytu, pokud byl cizinci vydán.

(9) Ustanovení § 80 až 82 se vztahují na cizince s oprávněním k trvalému pobytu obdobně.

(10) Byl-li cizinec svěřen do náhradní výchovy před dosažením věku 15 let, považuje se jeho pobyt na území po dosažení věku 15 let za pobyt podle § 65 odst. 1 písm. a).

__________

10a)

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

11)

§ 12 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

12)

§ 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 176/2002 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.

12a)

§ 151 zákona č. 500/2004 Sb.

12b)

§ 150 zákona č. 500/2004 Sb.“.

 

65.

Hlava IVa včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13, 13a až 13d zní:

,, HLAVA IVa

POBYT OBČANA EVROPSKÉ UNIE

A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

NA ÚZEMÍ

 

Díl 1

Přechodný pobyt

§ 87a

 

(1) Policie vydá občanu Evropské unie1a) na jeho žádost potvrzení o přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie

a)

hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a

b)

neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.

(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan Evropské unie předloží

a)

cestovní doklad,

b)

doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost13a) anebo studium,

c)

fotografie,

d)

doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost13a), a

e)

doklad o zajištění ubytování na území.

(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle odstavce 2 písm. b), doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a jde-li o cizince podle § 15a odst. 1 písm. d), také doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou.

 

§ 87b

 

(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen požádat policii o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území.

(2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b), doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a jde-li o cizince podle § 15a odst. 1 písm. d), také doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou.

(3) Policie vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému pobytu formou průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie.

 

§ 87c

 

(1) Občanu Evropské unie1a), který na území pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice, a jeho rodinnému příslušníku registrovanému Ministerstvem zahraničních věcí, který sám je občanem Evropské unie, vydá na požádání potvrzení o přechodném pobytu na území Ministerstvo zahraničních věcí.

(2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice, jenž sám není občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty první vydá Ministerstvo zahraničních věcí povolení k přechodnému pobytu formou průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie.

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie1a) nebo jeho rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

 

§ 87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení

o přechodném pobytu na území

a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení

přechodného pobytu občanu Evropské unie

 

(1) Policie žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území zamítne, jestliže

a)

žadatel nepředloží náležitosti stanovené zákonem,

b)

žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče České republiky (§ 106 odst. 3), s výjimkou osob, na které se vztahuje přímo použitelný právní předpis Evropských společenství13b),

c)

je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

d)

je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154).

(2) Policie rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu Evropské unie1a), jestliže

a)

se stal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče České republiky (§ 106 odst. 3), s výjimkou osob, na které se vztahuje přímo použitelný právní předpis Evropských společenství13b),

b)

je důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

c)

ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území,

za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života občana Evropské unie.

(3) Policie v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana Evropské unie1a) na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí občanu Evropské unie výjezdní příkaz; občan Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

(4) Na zánik platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území se § 76 písm. a), b) a d) použije obdobně.

 

§ 87e

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení

k přechodnému pobytu

 

(1) Na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se důvody podle § 87d odst. 1 vztahují obdobně. Policie žádost dále zamítne, jestliže žadatel

a)

ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území,

b)

je zařazen do informačního systému smluvních států, nebo

c)

uzavřel manželství s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území; to neplatí, pokud se v manželství narodilo dítě nebo bylo v době trvání manželství manžely dítě nezrušitelně osvojeno.

(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) se přihlédne pouze za podmínky, že rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života žadatele.

(3) K důvodu podle odstavce 1 písm. b) se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení k přechodnému pobytu v zájmu České republiky, nebo z důvodu plnění mezinárodního závazku. Policie projedná vydání povolení k přechodnému pobytu se smluvním státem, který žadatele zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k přechodnému pobytu policie oznámí smluvnímu státu, který žadatele do informačního systému smluvních států zařadil.

 

§ 87f

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného

příslušníka občana Evropské unie pobývajícího na

území společně s občanem Evropské unie

 

(1) Policie ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie1a), který sám není občanem Evropské unie a pobývá na území společně s občanem Evropské unie, přechodný pobyt na území z důvodů uvedených v § 87e.

(2) Policie dále ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie přechodný pobyt na území, pokud

a)

občanu Evropské unie byl zrušen přechodný pobyt na území; to neplatí, pokud rodinný příslušník občana Evropské unie skutečně pečuje o dítě, a to po dobu vzdělávání dítěte občana Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo konzervatoři anebo studia tohoto dítěte na vysoké škole,

b)

občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel; to neplatí, zdržoval-li se rodinný příslušník občana Evropské unie na území po dobu alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, nebo

c)

manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo prohlášení manželství za neplatné, nebylo-li rodinnému příslušníku občana Evropské unie rozhodnutím příslušného orgánu10a) svěřeno do výchovy dítě občana Evropské unie nebo nebylo-li mu přiznáno právo pravidelného osobního styku s takovým dítětem pouze na území anebo jestliže před zahájením rozvodového řízení toto manželství trvalo méně než 3 roky a v době trvání manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území povolen pobyt po dobu kratší než 1 rok,

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka.

(3) Policie v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí rodinnému příslušníkovi výjezdní příkaz; rodinný příslušník je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

(4) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije obdobně.

 

Díl 2

Povolení k trvalému pobytu

 

§ 87g

 

(1) Policie vydá občanu Evropské unie1a) na jeho žádost povolení k trvalému pobytu13)

a)

po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,

b)

jestliže v době skončení zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti13a) dosáhl věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod13c) nebo pro vznik nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku13d) a o tento důchod přiznávaný před dosažením důchodového věku požádal, pokud tuto činnost vykonával na území posledních 12 měsíců před podáním žádosti o povolení k trvalému pobytu a nepřetržitě na území pobývá po dobu nejméně 3 let,

c)

jestliže skončil zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost13a) z důvodu vzniku plné invalidity a pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; podmínka doby nepřetržitého pobytu na území neplatí, pokud občanu Evropské unie vznikl nárok na plný invalidní důchod z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání13e),

d)

jestliže je zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vrací na území, pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let, nebo

e)

jde-li o občana Evropské unie mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.

(2) Policie dále vydá občanu Evropské unie1a) na jeho žádost povolení k trvalému pobytu13), jestliže občan Evropské unie o vydání tohoto povolení žádá z humanitárních důvodů nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.

(3) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1a) na jeho žádost povolení k trvalému pobytu, pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky.

(4) Pro účely vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) se doba výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti13a) na území jiného členského státu Evropské unie považuje za dobu činnosti vykonávané na území za podmínky, že občan Evropské unie byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vracel na území.

(5) Podmínka doby pobytu na území a podmínka doby trvání zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti13a) stanovená v odstavci 1 písm. b) nebo c) neplatí, jde-li o občana Evropské unie, který je manželem státního občana České republiky1) nebo jehož manžel pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s ním nebo nabytím jeho státního občanství.

(6) Doba, po kterou je občan Evropské unie1a) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce České republiky, se započítává do požadované doby zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) nebo d), za podmínky, že byl občanu Evropské unie1a) ukončen pracovní poměr z důvodů na jeho vůli nezávislých.

(7) Podmínka nepřetržitého přechodného pobytu je zachována, pokud nepřítomnost občana Evropské unie1a) na území nepřesáhne celkem 6 měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto dobu

a)

z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo

b)

pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, a to ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění, studium nebo odborné školení, anebo z důvodu pracovního vyslání do zahraničí.

(8) Na občana Evropské unie mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, se ustanovení § 87 použije obdobně.

 

§ 87h

 

(1) Policie vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho žádost povolení k trvalému pobytu13)

a)

po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,

b)

jestliže je rodinným příslušníkem státního občana České republiky1), který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie1a), kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území,

c)

jestliže je pozůstalou osobou po státním občanu České republiky1), který byl na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo

d)

jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu Evropské unie1a), který na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a

1.

ke dni úmrtí pobýval občan jiného členského státu Evropské unie na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let,

2.

k úmrtí občana jiného členského státu Evropské unie došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nebo

3.

pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s tímto občanem jiného členského státu Evropské unie nebo nabytím jeho státního občanství.

(2) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho žádost povolení k trvalému pobytu, pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky.

(3) Na nepřetržitost přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie na území se § 87g odst. 7 vztahuje obdobně.

 

§ 87i

 

(1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie1a) nebo jeho rodinný příslušník předloží

a)

cestovní doklad,

b)

doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87g odst. 1, jde-li o občana Evropské unie, nebo doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87h odst. 1, jde-li o jeho rodinného příslušníka,

c)

fotografie a

d)

doklad o zajištění ubytování.

(2) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo úředně ověřený podpis na písemném potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ubytováním občana Evropské unie1a) nebo jeho rodinného příslušníka. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba souhlas před orgánem policie.

 

§ 87j

 

(1) Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí se vydá občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi, který je občanem Evropské unie, pouze průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie (§ 87r), a jeho rodinnému příslušníkovi, který není občanem Evropské unie, pouze průkaz o povolení k trvalému pobytu (§ 87t)12a). Spolu s průkazem podle věty první se občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydá i potvrzení o povoleném pobytu na území.

(2) Policie bez zbytečného odkladu sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k zařazení do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění12) den, kdy nabylo rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu nebo jeho zrušení právní moci.

 

§ 87k

Důvody pro zamítnutí žádosti

o povolení k trvalému pobytu

 

(1) Policie nebo ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

a)

žadatel nepředloží náležitosti stanovené zákonem,

b)

je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

c)

žadatel uzavřel manželství s cílem získat povolení k trvalému pobytu; to neplatí, pokud se v manželství narodilo dítě nebo bylo v době trvání manželství manžely dítě nezrušitelně osvojeno,

d)

je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154),

e)

žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie1a), nebo

f)

žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území.

(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. e) se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu v zájmu České republiky, nebo z důvodu plnění mezinárodního závazku. Policie nebo ministerstvo projedná vydání povolení k trvalému pobytu se smluvním státem, který rodinného příslušníka občana Evropské unie zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k trvalému pobytu policie oznámí smluvnímu státu, který rodinného příslušníka občana Evropské unie do informačního systému smluvních států zařadil.

 

§ 87l

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení

k trvalému pobytu

 

(1) Policie nebo ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže držitel tohoto povolení

a)

ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění,

b)

uzavřel manželství s cílem získat povolení k trvalému pobytu; to neplatí, pokud se z manželství narodilo dítě nebo bylo v době trvání manželství manžely dítě nezrušitelně osvojeno, nebo

c)

nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky,

za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého nebo rodinného života.

(2) Policie nebo ministerstvo rozhodnutím dále zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže o to držitel tohoto povolení požádá.

 

§ 87m

 

Na zánik povolení k trvalému pobytu se § 76 písm. a), b) nebo d) vztahuje obdobně.

 

Díl 3

Potvrzení a průkazy

 

§ 87n

Potvrzení o přechodném pobytu na území

 

(1) Potvrzení o přechodném pobytu na území je veřejnou listinou.

(2) Potvrzením o přechodném pobytu na území jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se přechodného pobytu na území.

 

§ 87o

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka

občana Evropské unie

 

(1) Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie je veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí.

(2) Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie se vydává jako samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se přechodného pobytu na území.

(3) Policie vydá průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k přechodnému pobytu.

(4) Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie se vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana Evropské unie, nejvýše však na 5 let.

 

§ 87p

Prodloužení doby platnosti průkazu

o pobytu rodinného příslušníka

občana Evropské unie

 

(1) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie je žadatel povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. a), d), e) a doklad potvrzující, že pobývá na území společně s občanem Evropské unie; pokud došlo ke změně podoby žadatele, je dále povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.

(2) Policie dobu platnosti průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana, Evropské unie neprodlouží, shledá-li důvod pro ukončení přechodného pobytu na území podle § 87f.

 

§ 87r

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

občana Evropské unie

 

(1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie je veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí.

(2) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie se vydává jako samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území.

(3) Policie vydá průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení trvalého pobytu.

(4) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie se vydává s dobou platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně.

 

§ 87s

Prodloužení doby platnosti průkazu

o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie

 

(1) Občan Evropské unie je povinen požádat policii o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení platnosti průkazu.

(2) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 zabrání důvody na vůli žadatele nezávislé, je žadatel povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.

(3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie je žadatel povinen předložit cestovní doklad; pokud došlo ke změně podoby žadatele, je dále povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.

(4) Policie dobu platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu (§ 87l).

 

§ 87t

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

 

(1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu je veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí.

(2) Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává jako samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území.

(3) Na průkaz o povolení k trvalému pobytu se § 87r odst. 3 a 4 a § 87s vztahují obdobně.

 

Díl 5

Společná ustanovení

 

§ 87u

 

(1) Pokud byl občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydán příslušným orgánem České republiky rodný nebo oddací list, uvede se v potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu jméno, příjmení a ostatní jména ve tvaru uvedeném v tomto listě. V ostatních případech se jeho jméno, příjmení a ostatní jména uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu.

(2) Policie po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka vyznačí tuto skutečnost do potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.

 

§ 87v

 

(1) Občan Evropské unie, který žádá o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území náhradou za potvrzení ztracené, zničené, odcizené nebo poškozené, je povinen předložit cestovní doklad a poškozené potvrzení.

(2) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o vydání průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, je povinen předložit fotografie, cestovní doklad a poškozený průkaz; obdobně se postupuje i v případě, že žádá o vydání průkazu po skončení jeho platnosti podle § 87z odst. 2.

(3) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o provedení změny v průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, je povinen předložit cestovní doklad, průkaz, ve kterém má být změna provedena, a doklad prokazující požadovanou změnu. Nelze-li požadovanou změnu do průkazu již vyznačit, vydá se jeho držiteli nový průkaz; v takovém případě je jeho držitel povinen předložit fotografie. V potvrzení o přechodném pobytu na území se změna neprovádí; policie vydá jeho držiteli nové potvrzení o přechodném pobytu na území.

 

§ 87w

 

Náležitosti žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného nebo oddacího listu a fotografie, pokud odpovídá skutečné podobě žadatele.

 

§ 87x

 

(1) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazů je žadatel oprávněn podat policii.

(2) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazů se podává na úředním tiskopisu. Žadatel je povinen v žádosti uvést

a)

své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození, místo a stát narození, státní občanství, rodinný stav, povolání, zaměstnání před příchodem na území (pracovní zařazení, název a adresa zaměstnavatele), účel pobytu na území, zaměstnání po vstupu na území (pracovní zařazení, název a adresa zaměstnavatele), poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce (důvod a místo pobytu), den vstupu na území, číslo a platnost cestovního dokladu,

b)

jméno, příjmení a ostatní jména, dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo a stát narození a bydliště manžele nebo manželky a

c)

jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství a bydliště rodičů a dětí.

 

§ 87y

 

Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a na území pobývá společně s občanem Evropské unie, je oprávněn pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho pobyt na území považuje za pobyt přechodný. Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti neplatí, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o ukončení pobytu rodinného příslušníka.

 

§ 87z

Skončení platnosti průkazů

 

(1) Platnost průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu skončí

a)

uplynutím doby v něm uvedené,

b)

ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

c)

nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti držitele průkazu k právním úkonům,

d)

nabytím státního občanství České republiky, nebo

e)

úmrtím držitele průkazu nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele průkazu za mrtvého.

(2) Policie zruší platnost průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, jestliže

a)

je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b)

průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo

c)

fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele.

(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody zrušení platnosti průkazu, považuje se stav věci podle odstavce 2 za prokázaný a vydá se příkaz na místě12b). Odůvodnění příkazu se nahradí vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že se zrušením platnosti průkazu souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být držitel průkazu předem prokazatelně poučen.

 

§ 87aa

Skončení platnosti potvrzení

o přechodném pobytu na území

 

(1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území skončí

a)

ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

b)

nabytím státního občanství České republiky,

c)

nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti držitele potvrzení k právním úkonům, nebo

d)

úmrtím držitele potvrzení nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele potvrzení za mrtvého.

(2) Policie rozhodne o zrušení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území, jestliže potvrzení

a)

je poškozeno tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo

b)

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.

(3) Je-li držitel potvrzení přítomen a plně uzná důvody zrušení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území, považuje se stav věci podle odstavce 2 za prokázaný a vydá se příkaz na místě12b). Odůvodnění příkazu se nahradí vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele potvrzení, že se zrušením platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být držitel potvrzení předem prokazatelně poučen.

__________

13)

Směrnice Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

13a)

Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

13b)

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.

13c)

§ 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

13d)

§ 3031 zákona č. 155/1995 Sb.

13e)

§ 25§ 38 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.“.

 

66.

V § 88 odst. 3 větě první se slova „ , povolení k pobytu nebo zvláštního pobytového povolení“ nahrazují slovy „nebo povolení k trvalému pobytu“ a slova „povolení k pobytu nebo zvláštního pobytového povolení“ se nahrazují slovy „povolení k trvalému pobytu“.

 

67.

V § 90 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Policie je povinna, stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských společenství4a), nebo na žádost cizince potvrdit cizinci vycestování z území vyznačením otisku výstupního razítka do jeho cestovního dokladu.“.

 

68.

V § 91 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Policie občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku, který cestuje do jiného členského státu Evropské unie, umožní vycestování z území i bez cestovního dokladu, pokud

a)

občan Evropské unie předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie,

b)

rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, nebo průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie anebo průkaz o povolení k trvalému pobytu.“.

 

69.

V § 93 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Z ohlášení místa pobytu cizince na území nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, v níž je cizinec přihlášen k pobytu.“.

 

70.

V § 98 odstavec 1 zní:

(1) Cizinec, kterému byl vydán průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k pobytu, a občan Evropské unie, který splnil ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území anebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, je povinen hlásit policii změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů.“.

 

71.

V § 103 písm. b) se slova „nebo průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“ nahrazují slovy „ , potvrzení o přechodném pobytu na území, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“.

 

72.

V § 103 písm. d) se slova „ , průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „ ; občan Evropské unie je povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie, anebo předložením průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie; rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie anebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie“.

 

73.

V § 103 písm. e) se slova „nebo v průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“ nahrazují slovy „,v potvrzení o přechodném pobytu na území, v průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, v průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“ a na konci textu se doplňují slova „ , a jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě do 15 pracovních dnů“.

 

74.

V § 103 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; tento doklad je cizinec povinen odevzdat i po zániku oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku platnosti povolení k trvalému pobytu“.

 

75.

V § 103 písmeno o) zní:

o)

na požádání policie prokázat zajištění prostředků k pobytu; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie1a), jeho rodinného příslušníka nebo o cizince, který na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany,“.

 

76.

V § 106 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí policii vydání potvrzení prokazujícího splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti zahraniční fyzické osobě, která ohlásila živnost nebo požádala o koncesi; tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na vydání živnostenského listu, rozhodnutí o udělení koncese a na vydání koncesní listiny, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo nebo že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.

(3) Orgán sociálního zabezpečení15a) je povinen neprodleně písemně oznámit policii, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče České republiky12).“.

 

77.

V § 107 odst. 1 se slova „nebo průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“ nahrazují slovy „ , potvrzení o přechodném pobytu na území, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“.

 

78.

V § 107 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola je povinna neprodleně písemně oznámit policii přerušení nebo ukončení studia držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.“.

 

79.

V § 114 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

80.

V § 114 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ministerstvo vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, pokud nemá platný cestovní doklad a nemůže si z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným způsobem. Cestovní průkaz totožnosti ministerstvo vydá s územní platností do všech států světa a dobou platnosti shodnou s dobou platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území.“.

 

81.

V § 117 odst. 3 větě první se za slovo „území“ vkládají slova „ , a jde-li o cestovní průkaz totožnosti vydaný podle § 114 odst. 5, ministerstvu,“ a za slovo „útvar“ se vkládají slova „policie nebo ministerstvo“.

 

82.

§ 119 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 zní:

§ 119

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území

 

(1) Policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území,

a)

až na 10 let,

1.

je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu užitím síly při prosazování politických cílů, prováděním činnosti ohrožující základy demokratického státu nebo směřující k narušení celistvosti území anebo jiným obdobným způsobem, nebo

2.

je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, nebo

3.

jestliže cizinec opakovaně úmyslně porušuje právní předpisy nebo maří výkon soudních nebo správních rozhodnutí,

b)

až na 5 let,

1.

prokáže-li se cizinec při hraniční nebo pobytové kontrole dokladem, který je padělán, anebo dokladem jiné osoby jako dokladem vlastním,

2.

prokáže-li se cizinec při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování z území cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodů uvedených v § 116 písm. a), b), c) nebo d),

3.

je-li cizinec na území zaměstnán bez povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, nebo na území provozuje dani podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu16) anebo bez povolení k zaměstnání cizince zaměstnal nebo takové zaměstnání cizinci zprostředkoval,

4.

jestliže cizinec jednal nebo měl jednat za právnickou osobu, která cizince bez povolení k zaměstnání zaměstnala anebo která takové zaměstnání zprostředkovala,

5.

nepodrobí-li se cizinec na výzvu policie hraniční kontrole,

6.

překročí-li cizinec státní hranice v úkrytu nebo se o takové jednání pokusí,

7.

překročí-li cizinec státní hranice mimo hraniční přechod, nebo

8.

neprokáže-li cizinec věrohodným způsobem, že na území pobývá po dobu, po kterou je na tomto území oprávněn pobývat přechodně bez víza nebo na krátkodobé vízum,

c)

až na 3 roky,

1.

pobývá-li cizinec na území bez cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn,

2.

pobývá-li cizinec na území po uplynutí doby platnosti víza nebo doby pobytu na území stanovené vízem nebo bez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo

3.

uvedl-li cizinec v řízení podle tohoto zákona nepravdivé informace s úmyslem ovlivnit rozhodování správního orgánu.

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1a) nebo jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat pouze v případě, že občan Evropské unie1a) nebo jeho rodinný příslušník

a)

ohrožuje bezpečnost státu,

b)

závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 10 let, nebo

c)

ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území.

(3) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území, lze vydat pouze v případě, že ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek anebo ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje zrušení platnosti tohoto povolení. Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince podle věty první z důvodu ochrany veřejného zdraví však nelze vydat, došlo-li k onemocnění cizince až po převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území.

(4) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, lze vydat pouze v případě, že tento cizinec ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje zrušení platnosti tohoto povolení; souhlasí-li s takovým postupem příslušný orgán členského státu Evropské unie, který rezidentovi jiného členského státu Evropské unie toto právní postavení přiznal, policie cizince vyhostí mimo území států Evropské unie, které jsou vázány zvláštním právním předpisem Evropských společenství7c).

(5) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který požádal Českou republiku o ochranu formou azylu, je vykonatelné po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž se azyl neuděluje, žádost o udělení azylu se zamítá, řízení o této žádosti se zastavuje nebo se udělený azyl odnímá, jestliže marně uplynula lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu nebo jestliže podle zvláštního právního předpisu2) podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu nemá odkladný účinek.

(6) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který požádal o oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a), je vykonatelné po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení o této žádosti, jestliže marně uplynula lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci dočasné ochrany nebo soud nevyhověl jeho žádosti o přiznání odkladného účinku žaloby ve věci dočasné ochrany anebo soud přiznání odkladného účinku zrušil.

__________

16)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

83.

V § 119 odst. 1 písm. b) bodě 8 se za slova „na území“ vkládají slova „smluvních států“.

 

84.

Za § 119 se vkládá nový § 119a, který zní:

§ 119a

 

(1) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bodů 6 a 7 se nevydá, jestliže cizinec žádající o ochranu formou azylu podle zvláštního právního předpisu2) na území přichází přímo ze státu, kde je jeho život nebo svoboda ohrožena, a na území vstoupí nebo pobývá bez povolení a sám se bez prodlení přihlásí policii nebo ministerstvu a prokáže závažný důvod pro svůj neoprávněný vstup nebo pobyt.

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.

(3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie podle § 119 lze vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

(4) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vykonat, jde-li o cizince, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo mu takové povolení bylo vydáno; řízení o správním vyhoštění, které nebylo ukončeno před vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, policie zastaví.

(5) Policie cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, zruší rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119, pokud jeho spolupráce s orgánem činným v trestním řízení přispěla k odhalení nebo odsouzení pachatele trestné činnosti anebo s ohledem na poskytnutou spolupráci by mohl být po vycestování z území ohrožen jeho život nebo zdraví.“.

 

85.

V § 120 nadpis zní: „Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu“.

 

86.

V § 120 odst. 1 se slova „povolením k pobytu“ nahrazují slovy „povolením k trvalému pobytu“.

 

87.

V § 120 odst. 1 písm. c) se slova „§ 80“ nahrazují slovy „§ 77“.

 

88.

V § 120 odst. 2 se slova „nebo povolení k pobytu“ zrušují.

 

89.

V § 122 odstavec 5 zní:

(5) Policie může na žádost cizince vydat nové rozhodnutí5d), kterým zruší platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, jestliže

a)

pominuly důvody jeho vydání a uplynula polovina doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území, nebo

b)

se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálněprávní ochrany dětí tento cizinec projevuje snahu o integraci na území.“.

 

90.

V § 122 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Policie může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka vydat nové rozhodnutí5d), kterým zruší platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, jestliže

a)

pominuly důvody jeho vydání a uplynula polovina nebo alespoň 3 roky z doby, po kterou nelze občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit vstup na území, nebo

b)

se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálněprávní ochrany dětí tento cizinec projevuje snahu o integraci na území.“.

 

91.

V § 123 odst. 1 se slova „hradí z jistoty“ nahrazují slovy „uhradí z peněžních prostředků cizince, který má být vyhoštěn na základě rozhodnutí o správním vyhoštění“.

 

92.

V § 123 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

93.

V § 123 odst. 2 se slova „z jistoty ani“ zrušují.

 

94.

V § 123 odst. 6 se slova „z jistoty nebo“ zrušují.

 

95.

V § 127 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

96.

V § 127 odst. 1 písm. c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

je-li cizinci povolen dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území.“.

 

97.

V § 157 odst. 1 se písmeno p) zrušuje.

Dosavadní písmena q) až x) se označují jako písmena p) až w).

 

98.

V § 157 odst. 1 písm. p) se slova „ , o udělení povolení k pobytu nebo zvláštního pobytového povolení“ nahrazují slovy „nebo povolení k trvalému pobytu“.

 

99.

V § 157 odst. 1 písm. t) se za slovo „dnů“ vkládají slova „ , a jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě 15 pracovních dnů,“.

 

100.

V § 157 odst. 2 se slovo „x)“ nahrazuje slovem „w)“.

 

101.

§ 158 zní:

§ 158

 

(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém, který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například fotografii, cizince a jeho daktyloskopické otisky. Dále se v informačním systému o cizinci vedou

a)

údaje v rozsahu

1.

žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 4), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),

2.

žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu (§ 87x),

3.

žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),

4.

výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),

b)

údaje o

1.

dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu, druhu a době platnosti,

2.

dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření,

3.

dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,

4.

dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho platnosti,

5.

zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, důvodu zrušení, zániku nebo skončení platnosti,

6.

hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření vstupu nebo odepření vycestování,

7.

důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti omezení vstupu na území,

8.

důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,

9.

zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s uvedením doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu jiného státu, který cizince do systému zařadil,

10.

dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci a o důvodu pro jeho vydání,

11.

dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu, který o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil,

12.

dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto zákona, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení, skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty,

13.

druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu,

c)

údaje

1.

umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci podle písmene b),

2.

umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmene b),

3.

vztahující se k průběhu řízení podle písmene b) a výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona.

(2) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje informační systémy obsahující údaje o

a)

dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto zákona, jehož pachatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení, skutkových okolnostech případu uvedených ve výroku rozhodnutí a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty,

b)

zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2), jménu, příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince, o skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení závazku přijatého v pozvání, a údaje o orgánu, který ve věci jednal,

c)

číslu a druhu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný, včetně důvodu neplatnosti.

(3) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto informačním systému mohou být obsaženy toliko údaje získané při plnění tohoto úkolu.

(4) Údaje uvedené v informačním systému vedeném podle odstavců 2 a 3 mohou být obsaženy i v informačním systému podle odstavce 1, pokud mají vztah k cizinci, který je v tomto informačním systému evidován.

(5) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat s údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem.“.

 

102.

Za § 158 se vkládá nový § 158a, který zní:

§ 158a

 

(1) Ministerstvo zahraničních věcí při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém, který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení, všech dřívějších jménech a příjmeních, dnu, měsíci a roku narození, pohlaví a státní příslušnosti, obrazový záznam, například fotografii, cizince, jeho rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, a další údaje

a)

v rozsahu žádosti o udělení víza (§ 54), o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 4), o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie (§ 87x), o vydání cestovního průkazu totožnosti (§ 111 odst. 1), žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie (§ 115a),

b)

o způsobu vyřízení žádosti podané podle tohoto zákona, a to číslo, druh, datum vydání, doba platnosti víza nebo dokladu a označení orgánu, který vízum nebo doklad vydal; v případě zamítnutí žádosti datum, důvod a označení příslušného orgánu, který ve věci rozhodl,

c)

o udělení výjezdního příkazu, a to číslo cestovního dokladu, číslo výjezdního příkazu, datum vydání, doba platnosti a označení orgánu, který výjezdní příkaz udělil,

d)

o zrušení nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, a to druh, číslo víza nebo dokladu, důvod a označení orgánu, který ve věci rozhodl,

e)

umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až d) a další údaje vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až d).

(2) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém o cizincích žádajících o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území. Tento informační systém obsahuje

a)

údaje v rozsahu žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 4),

b)

důvod uvedený v potvrzení vydaném orgánem činným v trestním řízení, včetně údajů o tomto orgánu,

c)

rodné číslo nebo jiný identifikační údaj sdělený cizincem,

d)

údaj o způsobu vyřízení žádosti, číslu a druhu dokladu, dni, měsíci a roku vydání a době platnosti dokladu,

e)

den, měsíc a rok nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti a důvod tohoto zamítnutí,

f)

den, měsíc a rok vydání výjezdního příkazu, jeho číslo, dobu platnosti a údaje o orgánu, který výjezdní příkaz vydal,

g)

údaje umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až f) a další údaje vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až f).

(3) Ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo jsou oprávněna v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené podle odstavce 1.“.

 

103.

V § 159 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

104.

V § 159 se doplňují odstavce 5 až 9, které znějí:

(5) Ministerstvo zahraničních věcí předá údaje z informačních systémů vedených podle § 158a odst. 1 v rozsahu stanoveném smlouvou sjednanou Evropskými společenstvími příslušným orgánům státu, který není členským státem Evropské unie, pokud je touto smlouvou Česká republika vázána.

(6) Policie předá údaje o cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, příslušnému orgánu státu Evropské unie, který cizinci přiznal právní postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo mu povolil pobyt za účelem společného soužití rodiny; policie informuje tento orgán o zrušení platnosti tohoto povolení k pobytu na území nebo o vyhoštění rezidenta jiného členského státu Evropské unie, včetně údaje o jeho vycestování z území.

(7) Policie předá údaje o cizinci, kterému bylo přiznáno právní postavení rezidenta na území7c), příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie, který dříve tomuto cizinci přiznal právní postavení rezidenta na území jiného členského státu.

(8) Policie předá údaje o cizinci, kterému byla podle § 85 odst. 1 písm. b) zrušena platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na území7c), příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie, který rozhodl o ukončení přechodného pobytu rezidenta na území na svém území z důvodu závažného porušení veřejného pořádku.

(9) Ministerstvo neprodleně předá policii údaje o jménu a příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti cizince, kterému byla zamítnuta žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo byla zrušena platnost tohoto povolení, a dále údaje o dni, měsíci a roku, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a době platnosti výjezdního příkazu.“.

 

105.

V § 160 odst. 2 písm. a) a § 160 odst. 3 písm. a) se za slova „jde-li o“ vkládají slova „přechodný nebo“ a slova „pobyt na vízum, na povolení k dlouhodobému pobytu nebo zvláštní pobytové povolení,“ se zrušují.

 

106.

V § 160 odst. 4 se text „§ 158 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 158 odst. 5“.

 

107.

V § 160 odst. 5 se text „§ 158 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 158 odst. 2 a 3“.

 

108.

V § 163 písm. g) se doplňuje bod 4, který zní:

4. rozhoduje o žádostech podaných podle § 66 odst. 1 písm. a) a b),“.

 

109.

V § 163 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

o)

vydává nové rozhodnutí o žádosti podané podle § 11a,

p)

posuzuje důvody odepření vstupu cizince na území podle § 180e.“.

 

110.

V § 164 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

rozhoduje o udělení průjezdního víza podle § 22 odst. 5 a 6, víza k pobytu do 90 dnů podle § 7 odst. 1 písm. a) a § 26 odst. 5 a 6, o udělení, prodlužování platnosti, doby pobytu a zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů; dále rozhoduje o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum, zrušení platnosti krátkodobého víza nebo o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a uděluje výjezdní příkaz,“.

 

111.

V § 164 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, povolení k přechodnému pobytu a vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo o zrušení jejich platnosti, pokud rozhodování v těchto věcech není svěřeno ministerstvu nebo Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie,“.

 

112.

V § 164 odst. 1 písm. g) se slova „průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“ nahrazují slovy „průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“.

 

113.

V § 164 odst. 1 se doplňuje písmeno q), které zní:

q)

rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na území (§ 180d),“.

 

114.

V § 164 odst. 3 se slovo „r)“ nahrazuje slovem „q)“.

 

115.

V § 165 písm. b) se slova „ve správním řízení“ zrušují.

 

116.

V § 165 písmeno c) zní:

c)

rozhoduje o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. c), § 67, § 87g odst. 3 a § 87h odst. 2,“.

 

117.

V § 168 se slova „písm. b)“ zrušují, za číslo „29“ se vkládají slova „ , 29b odst. 2“ a slova „a 180b“ se nahrazují slovy „ , 180b, 180d a 180e“.

 

118.

V § 169 odstavec 2 zní:

(2) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, rozhodnutí se vydá:

a)

ve lhůtě 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka,

b)

ve lhůtě 180 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu,

c)

ve lhůtě 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území,

d)

ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,

e)

ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu podle § 69, je-li žádost podaná na území, povolení k přechodnému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle § 87g a 87h.“.

 

119.

V § 169 odst. 4 se za slova „písm. f)“ vkládají slova „ , proti rozhodnutí podle odstavce 9 anebo proti rozhodnutí o zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu a průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“.

 

120.

V § 169 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ ; jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění cizince mladšího 18 let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí“.

 

121.

V § 169 odst. 7 se slova „Policie usnesením“ nahrazují slovy „Usnesením se také“.

 

122.

V § 169 odst. 7 písm. a) se slova „§ 76 nepřevezme povolení k pobytu“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 2 nepřevezme průkaz o povolení k pobytu nebo podle § 74 povolení k trvalému pobytu“.

 

123.

V § 169 odst. 7 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

124.

V § 169 odst. 7 písm. c) se slova „nebo § 69a odst. 1 nebo 2“ zrušují.

 

125.

V § 169 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Vyjdou-li po vydání rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu najevo nové skutečnosti, jež by jinak byly důvodem zamítnutí této žádosti, toto rozhodnutí, je-li nepravomocné, se zruší.“.

 

126.

V § 170 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie1a), který sám není občanem Evropské unie, ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti“.

 

127.

V § 170 odst. 6 se za slovo „školách“ vkládají slova „nebo konzervatořích“.

 

128.

V § 171 písm. b) se slova „ ; to neplatí v případě rozhodnutí podle § 9 odst. 5“ zrušují.

 

129.

V § 171 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, jsou z přezkoumání soudem vyloučena rozhodnutí o odepření vstupu nebo o správním vyhoštění po dobu platnosti předchozího rozhodnutí o jeho správním nebo soudním vyhoštění.“.

 

130.

V § 172 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to neplatí, pokud byl cizinec vyhoštěn z důvodu ohrožení bezpečnosti státu“.

 

131.

V § 172 odst. 4 se slova „anebo průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“ nahrazují slovy „ , průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“.

 

132.

§ 173 zní:

§ 173

 

Cizinec, jemuž byl vydán průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu, je oprávněn vstupovat na území, pobývat na něm a vycestovat z území bez víza.“.

 

133.

V § 178 se slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak [§ 87 odst. 6 písm. a) bod 2],“ zrušují.

 

134.

Za § 178 se vkládá nový § 178a, který zní:

§ 178a

 

Osamělým cizincem se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený.“.

 

135.

Za § 180c se vkládají nové § 180d a 180e, které včetně nadpisů znějí:

§ 180d

Dodatečné potvrzení údaje

o vstupu do cestovního dokladu cizince

 

(1) Policie cizinci, který v cestovním dokladu nemá vyznačeno datum a místo vstupu na území (§ 4 odst. 3), na požádání tyto údaje dodatečně potvrdí, pokud cizinec věrohodným způsobem prokáže dobu pobytu, po kterou oprávněně pobývá na území bez víza nebo na krátkodobé vízum.

(2) Policie při dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu na území postupuje podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství4a).

 

§ 180e

Nové posouzení důvodů

odepření vstupu cizince na území

 

(1) Cizinec je oprávněn požádat policii o nové posouzení důvodu, pro který mu byl podle § 9 odst. 1, 2 nebo 3 odepřen vstup na území.

(2) Žádost o nové posouzení důvodu odepření vstupu podává cizinec písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne odepření vstupu na území u Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie.

(3) Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie posoudí soulad důvodu, pro který byl cizinci odepřen vstup na území, s důvody stanovenými v § 9 odst. 1, 2 nebo 3.

(4) O výsledku posouzení Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie cizince písemně informuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení žádosti cizince.“.

 

136.

V § 180d odst. 1 se za slova „vstupu na území“ a za slova „pobývá na území“ vkládají slova „smluvních států“.

 

137.

V § 180d odst. 2 se za slovo „území“ vkládají slova „smluvních států“.

 

138.

Za § 182a se vkládá nový § 182b, který zní:

§ 182b

 

Policie je oprávněna pro informaci veřejnosti zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla ztracených, odcizených nebo neplatných cizineckých pasů, cestovních průkazů totožnosti, průkazů o povolení k pobytu, průkazů o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazů o povolení k trvalému pobytu a průkazů o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a datum ohlášení ztráty nebo odcizení těchto dokladů. Obdobně policie postupuje v případě zveřejnění jednacího čísla ztracených, odcizených nebo neplatných potvrzení o přechodném pobytu na území vydaných občanům Evropské unie.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia podaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 42d zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 42d zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Řízení o žádosti o vydání povolení k pobytu podané podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia podaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 42d zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Policie žádost cizince o přiznání právního postavení rezidenta na území podle § 83 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podanou do 1 roku po nabytí účinnosti tohoto zákona vyřídí ve lhůtě do 180 dnů ode dne podání žádosti.

6.

Oprávnění k trvalému pobytu, které vzniklo cizinci svěřenému do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu10a) do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za pobyt podle § 65 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke dni účinnosti tohoto zákona od dosažení jeho zletilosti neuplynulo více než 30 dnů.

7.

Řízení o žádosti o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu podané občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Občan Evropské unie, který je držitelem průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka Evropských společenství vydaného za účelem přechodného pobytu na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn v době platnosti průkazu požádat policii o jeho výměnu za potvrzení o přechodném pobytu na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je oprávněn v době platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného za účelem přechodného pobytu na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádat o jeho výměnu za průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byl-li průkaz vydán za účelem trvalého pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn požádat o jeho výměnu za průkaz o povolení k trvalému pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10.

Povolení k pobytu vydaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení k trvalému pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11.

Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a lze jej vydávat do 31. prosince 2007.

12.

Řízení o správním vyhoštění zahájená podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13.

Žádost o vrácení jistoty, která nebyla použita k úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním cizince z území, je cizinec oprávněn podat podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy mu skončila platnost víza. Zastupitelský úřad je povinen jistotu, která nebyla použita k úhradě nákladů podle věty první, cizinci vrátit.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony, ke dni odstranění kontrol na státních hranicích, stanovenému v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 zní:

b)

cizincích s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, cizincích s povoleným přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů a občanech Evropské unie, kteří na území České republiky hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce1a) (dále jen „cizinci s povolením k pobytu na území České republiky“), podle zvláštního právního předpisu2),

__________

1a)

§ 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.

2)

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

u)

jméno, popřípadě jména, příjmení

1.

zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,

2.

nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,

3.

osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,

4.

cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5.

rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.“.

 

3.

V § 15 písmeno e) zní:

e)

průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 5-6)

Čl. V

zrušen

Čl. VI

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o živnostenském podnikání (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 288/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 24b a 24c zní:

(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku24c).

__________

24b)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24c)

§ 21 odst. 3 obchodního zákoníku.“.

 

2.

V § 45 odst. 2 písm. i) a v § 47 odst. 8 větě první se slova „za účelem podnikání“ zrušují.

 

3.

V § 48 odstavec 2 zní:

(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vydání potvrzení zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, živnostenského listu, rozhodnutí o udělení koncese, koncesní listiny, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.“.

 

4.

V § 48 odst. 3 se slova „v odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy „v odstavci 1“.

 

5.

V § 70 se nadpis zrušuje.

 

6.

V § 70 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Pro účely tohoto zákona se považuje za státního příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občan Švýcarské konfederace a státní příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta; na osobu, které bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, se nevztahuje oprávnění podle § 69a.“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna školského zákona (čl. 9)

Čl. IX

V § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:

(7) Pro účely tohoto zákona se za osobu se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie považuje také osoba, které bylo Českou republikou přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta49a), a osoba, které bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky jí bylo uděleno povolení k pobytu13).

__________

49a)

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o vysokých školách (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 91 odst. 4 písm. a) se slova „občanů České republiky“ zrušují.

 

2.

V § 91 odst. 4 písm. b) se slovo „cizinců“ zrušuje.

 

3.

V § 91 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

4.

V § 95 odst. 8 písm. g) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 588/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 37 se nadpis zrušuje.

 

2.

V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 17a zní:

(2) Pro účely tohoto zákona se za státního příslušníka členského státu považuje i fyzická osoba, které bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta17a).

__________

17a)

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

3.

Část čtvrtá se zrušuje.

 

4.

Část sedmá se zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení (čl. 12)

Čl. XII

V § 11a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 265/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

u cizinců uvedených v odstavci 1 písm. b) dále jméno, popřípadě jména, a příjmení

1.

zletilého nezaopatřeného dítěte cizince, který je obyvatelem,

2.

nezletilého cizince, který byl cizinci, který je obyvatelem, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, který je obyvatelem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, který je obyvatelem,

3.

osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou obyvateli,

4.

cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5.

rodiče nezletilého cizince, který je obyvatelem, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:

1.

§ 87 zní:

§ 87

 

(1) Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie (§ 3 odst. 2) nebo cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až m), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Obdobná povinnost se vztahuje na případy, kdy za trvání zaměstnání nastane skutečnost, na jejímž základě již tyto osoby povolení k zaměstnání nepotřebují, s tím, že tato informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání nevyžaduje.

(2) Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 2. Každou změnu těchto údajů je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.

(3) Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které byly osoby uvedené v odstavci 1 svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušný úřad práce o ukončení jejich zaměstnání nebo vyslání.“.

 

2.

V § 98 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

3.

V § 98 se na konci písmene l) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 52b zní:

m)

který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie52b) za účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců.

__________

52b)

§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.“.

 

4.

V § 102 odst. 1 se slova „j) až l)“ nahrazují slovy „j) až m)“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., se mění takto:

1.

V položce 116 přílohy se v Osvobození slova „a) až d)“ nahrazují slovy „a), b), d), e) a g)“.

 

2.

V položce 117A se v písmenu c) slova „Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů“ nahrazují slovy „Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o stavebním spoření (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb. a zákona č. 292/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písmena b) a c) včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a znějí:

b)

občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky5) a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky5a),

c)

fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky5) a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky5a).

__________

5)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 16)

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení

1.

čl. I bodů 4 a 8, bodu 42, pokud jde o § 42d a 42e, bodu 43, pokud jde o § 44 odst. 4 písm. g) a § 44 odst. 5, bodu 44, pokud jde o § 44a odst. 2, 6 a 7, bodu 45, bodu 46, pokud jde o § 46 odst. 5, bodu 47, pokud jde o § 46c, bodu 49, pokud jde o § 48 písm. b), c) a d), bodu 50, bodů 61 až 63, bodů 78 a 80, bodu 84, pokud jde o § 119a odst. 4 a 5, bodu 96, bodu 118, pokud jde o § 169 odst. 2 písm. d), a ustanovení čl. II bodů 1, 2 a 4, která nabývají účinnosti 60. dnem po dni jeho vyhlášení,

2.

čl. I bodů 22, 26, 28, 29, bodů 33 až 35, bodu 83, bodů 91 až 94, bodů 136 a 137, ustanovení čl. II bodu 13 a ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, a

3.

čl. I bodu 47, pokud jde o § 46b odst. 2 písm. c), bodu 64, pokud jde o § 75 odst. 2 písm. a), § 75 odst. 3 větu druhou a třetí a § 77 odst. 2 písm. f), bodu 65, pokud jde o § 87e odst. 1 písm. b), § 87e odst. 3, § 87k odst. 1 písm. e) a § 87k odst. 2, a bodu 101, pokud jde o § 158 odst. 1 písm. b) bod 9, které nabývají účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.