Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

165/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

N(1.1.2007, 111/2006 Sb.): Ustanovení čl. XVIII nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

N(21.12.2007, 326/1999 Sb.): Ustanovení čl. V bodu 34, pokud jde o § 115 odst. 3 písm. b) nabývá účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 456/2011 Sb.

1.1.2013

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

zákonem č. 170/2007 Sb.

1.9.2007

165

 

ZÁKON

ze dne 16. března 2006,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o azylu (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části první zní: „MEZINÁRODNÍ OCHRANA“.

 

2.

V § 1 písmena a) až c) včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

a)

podmínky vstupu a pobytu cizince, který projeví úmysl požádat Českou republiku o mezinárodní ochranu formou azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky (dále jen „území“), a pobyt azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany na území1),

b)

řízení o udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany a řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany,

c)

práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany na území,

__________

1)

Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

3.

V § 2 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

4.

V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Žádostí o udělení mezinárodní ochrany se rozumí žádost podaná cizincem, u kterého lze předpokládat, že usiluje o získání azylu nebo doplňkové ochrany v České republice.“.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

 

5.

V § 2 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

(4) Žadatelem o udělení mezinárodní ochrany se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec, který požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu, nebo cizinec, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany v jiném členském státě Evropské unie, je-li Česká republika příslušná k jejímu posuzování. Postavení žadatele má po dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany a po dobu soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu1b), má-li tato žaloba odkladný účinek.

__________

1b)

Díl 1 hlavy II části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1b a 1c se označují jako poznámky pod čarou č. 1c a 1d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

6.

V § 2 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Osobou požívající doplňkové ochrany se rozumí cizinec, který nesplňuje důvody pro udělení azylu podle tohoto zákona, ale byla mu udělena doplňková ochrana, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany.“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

 

7.

V § 2 odstavec 7 zní:

(7) Za pronásledování se pro účely tohoto zákona považuje závažné porušení lidských práv, jakož i opatření působící psychický nátlak nebo jiná obdobná jednání, pokud jsou prováděna, podporována nebo trpěna státními orgány, stranami nebo organizacemi ovládajícími stát nebo podstatnou část jeho území ve státě, jehož je cizinec státním občanem, nebo státu posledního trvalého bydliště v případě osoby bez státního občanství. Za pronásledování se považuje i jednání soukromých osob podle věty první, pokud lze prokázat, že stát, strany nebo organizace, včetně mezinárodních organizací, kontrolující stát nebo podstatnou část jeho území nejsou schopny odpovídajícím způsobem zajistit ochranu před takovým jednáním.“.

 

8.

V § 2 odstavec 11 zní:

(11) Rozhodnutím ministerstva ve věci mezinárodní ochrany se pro účely tohoto zákona rozumí rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany, rozhodnutí o neudělení mezinárodní ochrany, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné a rozhodnutí o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany.“.

 

9.

Nadpis hlavy II zní: „PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O MEZINÁRODNÍ OCHRANU, VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ“.

 

10.

V nadpise nad § 3 se slova „o azyl“ nahrazují slovy „o mezinárodní ochranu“.

 

11.

V § 3 odst. 1 se slova „o azyl (dále jen „prohlášení o azylu“)“ nahrazují slovy „o mezinárodní ochranu (dále jen „prohlášení o mezinárodní ochraně“)“.

 

12.

V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo před hrozící vážnou újmou“.

 

13.

V § 3 odst. 2 se slova „Prohlášení o azylu“ nahrazují slovy „Prohlášení o mezinárodní ochraně“.

 

14.

V § 3a, § 3b odst. 1, § 3c odst. 1, § 3d odst. 1, § 3e odst. 1, § 3f, 3g, § 4 odst. 1, § 4a odst. 1, § 4c, § 10 odst. 2 a 5, § 40, § 57 odst. 1, § 71 odst. 1 písm. a), § 73 odst. 1, § 87 odst. 5 a § 93 odst. 1 písm. a) se slova „prohlášení o azylu“ nahrazují slovy „prohlášení o mezinárodní ochraně“.

 

15.

V § 3b odst. 1, § 3c odst. 1, § 3e odst. 4, § 3f, 4b, § 8 písm. b), § 10, 10a, 10b, 10c, 12, § 13 odst. 1, § 14, 15, 16, § 20 odst. 1 písm. a), § 23, 23b, 24, § 24a odst. 2, § 25, 31a, 32, 33, § 34 odst. 2, § 41, 42, 42a, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49a, § 50a odst. 1, § 54 odst. 1 písm. a), § 54a, 55, 56, § 56a odst. 2, § 56b, 57, 58, § 71 odst. 1, 4 a 5, § 72, § 73 odst. 2 písm. a), § 77, 79, § 80 odst. 4, § 81 odst. 2, § 82, § 85a odst. 2, § 85b odst. 2, § 87 odst. 8, § 87a odst. 1, § 88, 88b, § 89 odst. 1, § 89a, § 92b odst. 1, § 93 a § 93a odst. 1 se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

16.

Nadpis hlavy III zní: „ŘÍZENÍ O MEZINÁRODNÍ OCHRANĚ“.

 

17.

V § 8 písm. a) se slova „udělení a odnětí azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany a k řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany“.

 

18.

V § 9 se slova „udělení nebo odnětí azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany a na řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany“.

 

19.

V § 10 odst. 3 větě třetí se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „nebo h)“.

 

20.

V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Dvouletá lhůta se dále nevztahuje na podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany cizincem, u kterého bylo v řízení o správním vyhoštění vedeném podle zvláštního právního předpisu4) rozhodnuto, že jeho vycestování z území není možné.“.

 

21.

V nadpisu § 10a se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

22.

V nadpisu § 10b se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

23.

V nadpisu § 10c se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

24.

V § 11 se za slova „odnětí azylu“ vkládají slova „nebo doplňkové ochrany“.

 

25.

V § 12 písm. b) se za slovo „rasy“ vkládá slovo „ , pohlaví“.

 

26.

V § 13 odst. 2 písm. d) se text „§ 2 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 2 odst. 10“.

 

27.

Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisů znějí:

Důvody udělení doplňkové ochrany

 

§ 14a

 

(1) Doplňková ochrana se udělí cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že v jeho případě jsou důvodné obavy, že pokud by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy podle odstavce 2 a že nemůže nebo není ochoten z důvodu takového nebezpečí využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště.

(2) Za vážnou újmu se podle tohoto zákona považuje

a)

uložení nebo vykonání trestu smrti,

b)

mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o mezinárodní ochranu,

c)

vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo

d)

pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

 

§ 14b

Doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny

 

(1) Rodinnému příslušníkovi osoby požívající doplňkové ochrany se v případě hodném zvláštního zřetele udělí doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny, i když v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebude v jeho případě zjištěn důvod pro její udělení.

(2) Rodinným příslušníkem se pro účely sloučení rodiny podle odstavce 1 rozumí

a)

manžel osoby požívající doplňkové ochrany,

b)

svobodné dítě osoby požívající doplňkové ochrany, které je mladší 18 let,

c)

rodič osoby požívající doplňkové ochrany, která je mladší 18 let, nebo

d)

zletilá osoba odpovídající za nezletilou osobu bez doprovodu podle § 2 odst. 10.

(3) Předpokladem udělení doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny manželu osoby požívající doplňkové ochrany je trvání manželství před udělením doplňkové ochrany cizinci.

(4) V případě polygamního manželství, má-li již osoba požívající doplňkové ochrany manžela žijícího s ním na území České republiky, nelze udělit doplňkovou ochranu za účelem sloučení rodiny další osobě, která je podle právního řádu jiného státu manželem osoby požívající doplňkové ochrany.“.

 

28.

V nadpisu nad § 15 se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

29.

V § 15 úvodní části ustanovení se za slova „v § 12“ vkládají slova „nebo 13“.

 

30.

V § 15 písm. c) se slova „je vinen činy“ nahrazují slovy „se dopustil činů“.

 

31.

V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Na cizince, který podněcuje ke spáchání činů uvedených v odstavci 1 nebo se na jejich spáchání účastní, se odstavec 1 vztahuje obdobně.

(3) Azyl dále nelze udělit, pokud

a)

cizinec požívá ochrany nebo podpory od jiných orgánů nebo odborných organizací Organizace spojených národů než Úřadu Vysokého komisaře; není-li ochrana nebo podpora z jakýchkoliv důvodů dále udělována osobám, o jejichž postavení není ještě konečně rozhodnuto podle ustanovení příslušných rozhodnutí Valného shromáždění Organizace spojených národů, vztahují se na něho ustanovení tohoto zákona,

b)

je cizinec uznán příslušnými úřady země, v níž se usadil jako v místě svého trvalého bydliště, za osobu, které byly přiznány práva a povinnosti rovnocenné se státní příslušností k takovému státu; to neplatí, jde-li o stát, ve kterém mu hrozí pronásledování podle § 12.“.

 

32.

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

§ 15a

 

(1) Doplňkovou ochranu podle § 14a nebo 14b nelze udělit, i když budou zjištěny důvody uvedené v § 14a, avšak je důvodné podezření, že cizinec, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany,

a)

se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných činech,

b)

spáchal zvlášť závažný trestný čin,

c)

se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů, nebo

d)

představuje nebezpečí pro bezpečnost státu.

(2) Na cizince, který podněcuje ke spáchání činů uvedených v odstavci 1 nebo se na jejich spáchání účastní, se odstavec 1 vztahuje obdobně.

(3) Doplňkovou ochranu dále nelze udělit cizinci, který se mimo území dopustil jednoho či několika trestných činů odlišných od trestných činů uvedených v odstavci 1, opustil-li stát, jehož je státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát jejího posledního trvalého bydliště pouze s cílem vyhnout se trestnímu stíhání za ně, za předpokladu, že jde o skutky, za něž by bylo možno v České republice uložit trest odnětí svobody.“.

 

33.

V § 16 odst. 1 písm. f) a g) se slova „v § 12“ nahrazují slovy „v § 12 nebo 14a“.

 

34.

V § 16 odst. 1 písm. i) se slovo „mohl“ nahrazuje slovem „může“ a za slova „část státu“ se vkládají slova „s přihlédnutím k osobní situaci žadatele o mezinárodní ochranu“.

 

35.

Nadpis nad § 17 zní: „Důvody odnětí a zánik azylu nebo doplňkové ochrany“.

 

36.

V § 17 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene g) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

h)

azylant měl být nebo je vyloučen z možnosti udělit azyl z důvodů podle § 15,

i)

existují oprávněné důvody považovat azylanta za nebezpečí pro bezpečnost státu, nebo

j)

azylant byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný trestný čin a představuje tak nebezpečí pro bezpečnost státu.“.

 

37.

V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Při posuzování důvodů uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) se přihlédne k tomu, zda změna okolností je tak významné a trvalé povahy, že důvody, pro které byl azylantovi udělen azyl, již nelze považovat za opodstatněné.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

38.

V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Jestliže azylant, kterému byl udělen azyl za účelem sloučení rodiny, měl být nebo je vyloučen z možnosti udělit azyl z důvodů uvedených v § 15, nebo byl-li pravomocně odsouzen za zvlášť závažný trestný čin a představuje tak nebezpečí pro bezpečnost státu, azyl se mu odejme.“.

 

39.

Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

§ 17a

 

(1) Doplňková ochrana udělená podle § 14a se odejme, pokud

a)

okolnosti, které vedly k udělení doplňkové ochrany, zanikly nebo se změnily do té míry, že již doplňkové ochrany není zapotřebí,

b)

osoba požívající doplňkové ochrany měla být nebo je vyloučena z možnosti doplňkovou ochranu udělit z důvodů uvedených v § 15a, nebo

c)

nesprávné uvedení nebo opomenutí určitých skutečností, včetně použití padělaných či pozměněných dokumentů, bylo rozhodující pro udělení doplňkové ochrany.

(2) Při posuzování důvodů uvedených v odstavci 1 ministerstvo přihlédne k tomu, zda změna okolností je tak významné a trvalé povahy, že osobě mající nárok na doplňkovou ochranu již nehrozí nebezpečí, že utrpí vážnou újmu.

(3) Zanikne-li důvod, pro který byla udělena doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny, a nebude-li shledán jiný zřetele hodný důvod pro její ponechání, doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny se odejme.

(4) Jestliže osoba požívající doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny měla být nebo je vyloučena z možnosti doplňkovou ochranu udělit z důvodů uvedených v § 15a, doplňková ochrana se odejme.“.

 

40.

§ 18 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

§ 18

 

Mezinárodní ochrana zaniká

a)

smrtí azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany nebo prohlášením azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany za mrtvou,

b)

udělením státního občanství České republiky6) azylantovi,

c)

písemným prohlášením azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany o vzdání se azylu nebo doplňkové ochrany, nebo

d)

uplynutím doby oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové ochrany (§ 53a).

__________

6)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

41.

V § 19 odst. 1, § 20 odst. 2, § 31a, § 32 odst. 1 a 5, § 34 odst. 1, § 58 odst. 1 písm. d), § 72 odst. 2 a § 81a odst. 2 se slova „ve věci azylu“ nahrazují slovy „ve věci mezinárodní ochrany“.

 

42.

V § 20 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

osoba požívající doplňkové ochrany, s níž bylo zahájeno řízení o odnětí doplňkové ochrany.“.

 

43.

V § 21 odst. 1 a § 22 odst. 1 se slova „o udělení azylu“ zrušují.

 

44.

V nadpisu § 24 se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

45.

V § 24 odst. 2 větě čtvrté se slova „řízení o azylu“ nahrazují slovy „řízení o udělení mezinárodní ochrany“.

 

46.

§ 28 zní:

§ 28

 

(1) Mezinárodní ochrana se udělí ve formě azylu nebo doplňkové ochrany; shledá-li ministerstvo při svém rozhodování, že jsou naplněny důvody pro udělení azylu podle § 12, 13 nebo 14, udělí azyl přednostně.

(2) Neshledá-li ministerstvo důvody k udělení ani jedné z forem mezinárodní ochrany, odůvodní své rozhodnutí ve vztahu k oběma formám mezinárodní ochrany.

(3) Pokud bude rozhodnuto o odnětí azylu, ministerstvo v rozhodnutí uvede, zda se cizinci udělí doplňková ochrana.“.

 

47.

V nadpisu nad § 31a se slova „ve věcech azylu“ nahrazují slovy „ve věci mezinárodní ochrany“.

 

48.

V nadpisu hlavy IV se slova „ve věci azylu“ nahrazují slovy „ve věci mezinárodní ochrany“.

 

49.

V § 37 odst. 3 se slova „azylové oblasti“ nahrazují slovy „oblasti mezinárodní ochrany“.

 

50.

V nadpisu dílu 1 hlavy VII se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

51.

V § 41 odst. 2 písm. a) a § 56a odst. 2 se slova „neudělení azylu“ nahrazují slovy „neudělení mezinárodní ochrany“.

 

52.

V nadpisu nad § 45 se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

53.

V § 46 odst. 7 se za slova „povolení k“ vkládá slovo „trvalému“.

 

54.

V § 50a odst. 2 se za slovo „poučí“ vkládají slova „v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět,“.

 

55.

V hlavě VII se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

Díl 3

Práva a povinnosti osob požívajících

doplňkové ochrany

 

§ 53a

 

(1) Ministerstvo udělí osobě požívající doplňkové ochrany oprávnění k pobytu na území na dobu, po kterou jí hrozí vážná újma podle § 14a, nejméně však na 1 rok, a na tuto dobu jí vydá průkaz oprávnění k pobytu, jehož náležitosti stanoví § 60a. Trvají-li důvody, pro něž byla doplňková ochrana udělena, nebo nenastanou-li důvody uvedené v § 17a, tuto dobu ministerstvo na žádost osoby požívající doplňkové ochrany podanou nejpozději 30 dnů před uplynutím doby, na niž jí je doplňková ochrana udělena, i opakovaně prodlouží, vždy nejméně o 1 rok; současně se prodlouží doba platnosti průkazu oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany. Nerozhodne-li ministerstvo o žádosti v době platnosti oprávnění k pobytu na území, prodlužuje se udělené oprávnění k pobytu na území do dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o žádosti. Pokud podání žádosti ve stanovené lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je oprávněn tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po odpadnutí těchto důvodů.

(2) Ministerstvo osobu požívající doplňkové ochrany písemně poučí v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopna se dorozumět, o jejích právech a povinnostech nejpozději do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany.

 

§ 53b

 

Osoba požívající doplňkové ochrany je povinna

a)

oznamovat ministerstvu skutečnosti významné pro zachování doplňkové ochrany,

b)

chránit průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany a cestovní doklad před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením či zneužitím; v případě, že tyto okolnosti nastaly, je povinna neprodleně je hlásit policii,

c)

průkazem oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany prokazovat příslušným orgánům svou totožnost či jiné skutečnosti zapsané v průkazu na základě zákona,

d)

odevzdat oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany a cestovní doklad policii v případě odnětí nebo zániku doplňkové ochrany. V případě zániku doplňkové ochrany z důvodu uvedeného v § 18 písm. a) má tuto povinnost ten, komu osoba požívající doplňkové ochrany průkaz předala, nebo ten, kdo tento průkaz nalezl,

e)

odevzdat neplatný doklad vydaný podle tohoto zákona policii,

f)

oznámit policii pobyt mimo území delší než 365 dnů,

g)

strpět identifikační úkony podle § 47, jsou-li dány zákonné důvody pro odnětí doplňkové ochrany.

 

§ 53c

 

Osoba požívající doplňkové ochrany se pro účely poskytování zdravotní péče považuje za osobu s trvalým pobytem na území.“.

Dosavadní díl 3 se označuje jako díl 4.

 

56.

V § 56 se za slovo „azylanta“ vkládají slova „ , průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany“.

 

57.

Nadpis hlavy VIII zní: „PRŮKAZ ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY, PRŮKAZ POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA, PRŮKAZ OPRÁVNĚNÍ K POBYTU OSOBY POŽÍVAJÍCÍ DOPLŇKOVÉ OCHRANY, CESTOVNÍ DOKLADY“.

 

58.

V nadpisu dílu 1 hlavy VIII se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

59.

V nadpisu § 58 se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

60.

V § 58 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 9d zní:

(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody neplatnosti průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany, považuje se stav věci podle odstavce 2 za prokázaný a orgán příslušný k vydání průkazu vydá příkaz na místě9d). Odůvodnění příkazu se nahradí vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že s rozhodnutím o neplatnosti průkazu souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být držitel průkazu předem poučen.

__________

9d)

§ 150 správního řádu.“.

 

61.

V § 59 odst. 2 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

62.

V § 59 odst. 4 se slova „útvar policie příslušný podle místa hlášeného pobytu azylanta“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

63.

V § 60 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody neplatnosti průkazu povolení k pobytu azylanta, považuje se stav věci podle odstavce 2 za prokázaný a orgán příslušný k vydání průkazu vydá příkaz na místě9d). Odůvodnění příkazu se nahradí vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že s rozhodnutím o neplatnosti průkazu souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být držitel průkazu předem poučen.“.

 

64.

V hlavě VIII se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

Díl 3

Průkaz oprávnění k pobytu osoby

požívající doplňkové ochrany

 

§ 60a

 

(1) Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany je veřejná listina, kterou osoba požívající doplňkové ochrany prokazuje své jméno a příjmení, datum a místo narození, stav, státní občanství, rodné číslo, údaje o udělení doplňkové ochrany a místo hlášeného pobytu na území.

(2) Do průkazu oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany ministerstvo na žádost osoby požívající doplňkové ochrany zapíše údaje o jejích dětech mladších 15 let v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu na území.

(3) Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydá, zápisy v něm provádí a jeho platnost prodlužuje ministerstvo.

 

§ 60b

Neplatnost průkazu oprávnění k pobytu osoby

požívající doplňkové ochrany

 

(1) Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany je neplatný, jestliže

a)

nastal důvod uvedený v § 58 odst. 1,

b)

nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí doplňkové ochrany, nebo

c)

zanikla doplňková ochrana z důvodu uvedeného v § 18 písm. c) nebo d).

(2) O neplatnosti průkazu oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany rozhodne orgán příslušný k jeho vydání, jestliže

a)

jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

b)

je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost, nebo

c)

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.

(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody neplatnosti průkazu oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, považuje se stav věci podle odstavce 2 za prokázaný a orgán příslušný k vydání průkazu vydá příkaz na místě9d). Odůvodnění příkazu se nahradí vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že s rozhodnutím o neplatnosti průkazu souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být držitel průkazu předem poučen.“.

 

Dosavadní díly 3 a 4 se označují jako díly 4 a 5.

 

65.

Za § 64 se vkládá nový § 64a, který včetně nadpisu zní:

§ 64a

Cestovní doklad vydaný osobě

požívající doplňkové ochrany

 

Osobě požívající doplňkové ochrany se vydá cizinecký pas podle zvláštního právního předpisu4), pokud pobývá na území bez platného cestovního dokladu a nemůže jej získat ve státě, jehož je státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství ve státě jejího posledního trvalého bydliště.“.

 

66.

V § 65 odst. 1 se slova „ , který pozbude“ nahrazují slovy „nebo osoby požívající doplňkové ochrany, kteří pozbyli“ a za slova „návratu azylanta“ se vkládají slova „nebo osoby požívající doplňkové ochrany“.

 

67.

V § 65 odst. 4 se za slovo „azylant“ vkládají slova „nebo osoba požívající doplňkové ochrany“.

 

68.

V § 68 větě první se za slovo „azylantům“ vkládají slova „a osobám požívajícím doplňkové ochrany“.

 

69.

V § 68 větě druhé se za slova „českého jazyka a“ vkládají slova „v případě azylantů také“.

 

70.

V § 70 odstavec 2 zní:

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy učiní azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany nabídku kurzu českého jazyka nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany.“.

 

71.

V § 71 odst. 1 písm. b) se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany, místa pobytu osob požívajících doplňkové ochrany“.

 

72.

V § 71 odst. 1 písm. c) se za slovo „stížnost 8a)“ vkládají slova „ , osob požívajících doplňkové ochrany“.

 

73.

V § 71 odst. 1 písm. d) se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany, osobám požívajícím doplňkové ochrany“.

 

74.

V § 71 odst. 5 se za slovo „stížnost“ vkládají slova „ , místa pobytu osob požívajících doplňkové ochrany“.

 

75.

V § 71a se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany, osob požívajících doplňkové ochrany“.

 

76.

V nadpisu § 72 se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

77.

V § 73 odstavec 3 zní:

(3) Cizinec, který je umístěn v přijímacím středisku podle odstavce 1 v době nabytí právní moci rozhodnutí, jímž se

a)

mezinárodní ochrana neuděluje,

b)

žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítá jako zjevně nedůvodná, nebo

c)

řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavuje,

nesmí toto středisko opustit do doby vycestování mimo území.“.

 

78.

V § 78 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „trvalému“ zrušuje.

 

79.

V § 78 odst. 1 písm. b) se slovo „trvalého“ zrušuje.

 

80.

V § 78 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 se vztahuje i na osobu požívající doplňkové ochrany hlásící se k pobytu u útvaru policie.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

81.

V § 78 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo osoby požívající doplňkové ochrany“.

 

82.

V § 78 odst. 4 se za slovo „azylanta“ vkládají slova „nebo osoby požívající doplňkové ochrany“.

 

83.

§ 78b včetně nadpisu zní:

§ 78b

Pobyt na vízum k pobytu nad 90 dní

za účelem strpění pobytu na území

 

(1) Vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území (dále jen „vízum za účelem strpění pobytu“) udělí policie na žádost cizinci, který předloží doklad o podání kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany. Vízum za účelem strpění pobytu nelze udělit, pokud cizinec podává opakovaně kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, ačkoliv již o kasační stížnosti proti tomuto rozhodnutí bylo pravomocně rozhodnuto, nebo pokud cizinec na území pobývá na základě povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Časovou platnost víza za účelem strpění pobytu stanoví policie na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 1 roku. Na žádost cizince, není-li řízení o kasační stížnosti ukončeno, může být doba platnosti víza za účelem strpění pobytu prodloužena, a to i opakovaně.

(3) Platnost víza za účelem strpění pobytu zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o kasační stížnosti nebo vycestováním z území. Policie vyznačí zánik platnosti víza za účelem strpění pobytu uděleného cizinci a udělí mu výjezdní příkaz s platností nejdéle na dobu 1 měsíce. Cizinec je povinen se za účelem vyznačení zániku platnosti víza za účelem strpění pobytu dostavit na policii bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o kasační stížnosti.

(4) K žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu nebo prodloužení doby jeho platnosti je cizinec povinen předložit

a)

cestovní doklad, je-li jeho držitelem,

b)

doklad potvrzující existenci důvodu pro udělení tohoto víza,

c)

3 fotografie; fotografie nepředkládá při podání žádosti o prodloužení doby platnosti, nedošlo-li k podstatné změně jeho podoby.

(5) O udělení víza za účelem strpění pobytu, prodloužení doby jeho platnosti nebo o vyznačení zániku jeho platnosti a udělení výjezdního příkazu policie neprodleně informuje ministerstvo.

(6) Na žádost cizince policie platnost víza za účelem strpění pobytu zruší.

(7) Právní postavení cizince pobývajícího na území na základě víza za účelem strpění pobytu se řídí zvláštním právním předpisem4), nestanoví-li tento zákon jinak.“.

 

84.

V § 85a odst. 1 se slova „Prohlášením o azylu“ nahrazují slovy „Prohlášením o mezinárodní ochraně“.

 

85.

V § 85a odst. 1 se za slova „platnost víza“ vkládají slova „nebo povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

86.

V § 85a odst. 2 se slova „prohlášením o azylu“ nahrazují slovy „prohlášením o mezinárodní ochraně“.

 

87.

V § 85a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Cizinec, jenž učinil prohlášení o mezinárodní ochraně nebo podal žádost o udělení mezinárodní ochrany, je za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem4) povinen strpět umístění v zařízení pro zajištění cizinců.“.

 

88.

V § 86 odst. 1 se slova „kterým byl pravomocně udělen nebo odejmut azyl“ nahrazují slovy „kterým byla pravomocně udělena nebo odejmuta některá z forem mezinárodní ochrany“.

 

89.

V § 86 odst. 2 se slova „byl udělen azyl“ nahrazují slovy „byla udělena některá z forem mezinárodní ochrany“.

 

90.

V § 86 odst. 3 se slova „a počtu azylantů“ nahrazují slovy „ , počtu azylantů a počtu osob požívajících doplňkové ochrany“.

 

91.

V § 87 odst. 3 se za slova „odnětí azylu“ vkládají slova „nebo doplňkové ochrany“.

 

92.

V § 88 odst. 3 se slova „Dítě, které se narodilo azylantce“ nahrazují slovy „Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území, cizinec, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území a dítě, které se narodilo azylantce nebo osobě požívající doplňkové ochrany“.

 

93.

V § 88a se slova „udělení azylu a azylant je povinen“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany, azylant a osoba požívající doplňkové ochrany jsou povinni“.

 

94.

§ 91 se zrušuje.

 

95.

V § 91a se slova „dílu 3 s výjimkou § 61 odst. 3“ nahrazují slovy „dílu 4“.

 

96.

V § 92b odst. 1 se za slova „strpění pobytu“ vkládají slova „a na řízení o zrušení platnosti víza za účelem strpění pobytu“.

 

97.

V § 93 odst. 2 písm. a) se slova „azylového řízení“ nahrazují slovy „řízení o udělení mezinárodní ochrany“.

 

98.

V § 93 odst. 2 písm. e) se slova „žadatele o azyl“ nahrazují slovy „žadatele o udělení mezinárodní ochrany“.

 

99.

V § 93 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Osoba požívající doplňkové ochrany se dopustí přestupku tím, že

a)

úmyslně poškodí, zničí nebo jinak zneužije průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo cestovní doklad, nebo poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení průkazu oprávnění k pobytu nebo cestovního dokladu neprodleně nenahlásí policii,

b)

neodevzdá neprodleně průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo cestovní doklad policii v případě odnětí nebo zániku doplňkové ochrany,

c)

neodevzdá neprodleně neplatný průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo cestovní doklad policii,

d)

neoznámí policii pobyt mimo území delší než 365 dní, nebo

e)

nestrpí provedení identifikačních úkonů (§ 53b).“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

100.

V § 93 odst. 5 písm. a) se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany, průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany“.

 

101.

V § 93 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

 

102.

V příloze č. 1 nadpis zní: „VZOR ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY“.

 

103.

V příloze č. 1 bodech 11, 23 a 35 a u podpisu žadatele se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

104.

V příloze č. 1 bodě 31 se za slovo „azylu“ vkládají slova „nebo o udělení mezinárodní ochrany“.

 

105.

V příloze č. 2 název průkazu zní: „PRŮKAZ ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Cizinec, který pobývá na území na základě překážky vycestování udělené podle § 91 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před uplynutím platnosti víza k pobytu nad 90 dní nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu si svůj další pobyt na území upravit podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany se v těchto případech § 10 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje.

2.

Žádosti o udělení azylu, o nichž nebylo ministerstvem pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za žádosti o udělení mezinárodní ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 97 písm. g) se slovo „azylu“ nahrazuje slovy „mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu“.

 

2.

V § 97 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene g) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

který je osobou požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu51).“.

 

3.

V § 99 písm. a) se slovo „azylu“ nahrazuje slovy „mezinárodní ochrany“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pobytu cizinců

na území České republiky (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

a)

požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu formou azylu nebo doplňkové ochrany, a azylanta nebo osobu požívající doplňkové ochrany, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis2) nestanoví jinak,

__________

2)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

§ 7 a 8 se zrušují.

 

3.

§ 33 včetně nadpisu zní:

§ 33

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem

strpění pobytu na území

 

(1) Policie udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území cizinci,

a)

kterému ve vycestování z území brání překážka na jeho vůli nezávislá nebo jsou-li splněny podmínky podle § 179 odst. 5,

b)

který je svědkem nebo poškozeným v trestním řízení a jeho účast na řízení je nezbytná,

c)

který v době platnosti oprávnění k pobytu požádal na území o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 67, 68 a § 69 odst. 2, pokud o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu cizince na území, nebo

d)

který podal žalobu proti rozhodnutí policie nebo ministerstva, kterým byla zrušena platnost víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu anebo byla zamítnuta žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o povolení k trvalému pobytu, za podmínky, že současně podal návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby.

(2) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle odstavce 1 se podává na území policii.

(3) Policie dále udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území cizinci, jehož vycestování z území není možné (§ 120a).

(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území vyznačuje do cestovního dokladu policie.

(5) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území policie stanoví na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 1 roku; jde-li o udělení víza podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nebo podle odstavce 3, dobu platnosti stanoví na 6 měsíců.

(6) Cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle odstavce 1 písm. a), je povinen na požádání policie prokázat, že překážka vycestování z území trvá; brání-li tomuto prokázání překážka na vůli cizince nezávislá, lze prokázání nahradit čestným prohlášením.“.

 

4.

V § 34 písm. b) se slova „ , d) nebo f)“ zrušují.

 

5.

V § 34 písm. d) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „b)“.

 

6.

V § 34 písm. e) se slovo „e)“ nahrazuje slovem „c)“.

 

7.

Na konci § 34 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

doklad o podání žaloby a návrhu na přiznání odkladného účinku této žaloby, jde-li o cizince podle § 33 odst. 1 písm. d).“.

 

8.

V § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Cizinec, kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 3, je povinen k žádosti o prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území předložit náležitost podle § 34 písm. a), sdělit nebo doložit skutečnosti prokazující trvání důvodů znemožňujících vycestování a v případě změny podoby na žádost policie předložit i fotografie.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

9.

V 38 odst. 1 se slova „z důvodu podle § 33 odst. 1 písm. b) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů po zániku překážky vycestování“ nahrazují slovy „podle § 33 odst. 3 nejpozději do 5 dnů po zániku důvodů znemožňujících vycestování“.

 

10.

V § 38 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „anebo bylo-li vízum uděleno podle § 33 odst. 1 písm. d) a soud žalobě nepřiznal odkladný účinek; jedná-li se o zrušení platnosti víza uděleného podle § 33 odst. 3, policie požádá ministerstvo o závazné stanovisko9b) k zániku důvodů znemožňujících vycestování“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

__________

9b)

§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9b až 9i se označují jako poznámky pod čarou č. 9c až 9j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

11.

V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

12.

V § 42 odst. 2 se za slova „dnů za účelem strpění pobytu“ vkládají slova „podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3“.

 

13.

V § 42e se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

14.

V § 42e odst. 4 se slova „a fotografie. Žádá-li cizinec o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle odstavce 1, je dále povinen předložit“ nahrazují slovy „ , fotografie a“.

 

15.

V § 43 se slova „nebo zvláštního právního předpisu2)“ zrušují.

 

16.

V § 44 odst. 4 se na konci textu písmena b) doplňují slova „nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu“.

 

17.

V § 44a odst. 7 větě druhé se text „§ 42e odst. 5“ nahrazuje textem „§ 42e odst. 4“ a slova „ , a jde-li o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42e odst. 2 doklad potvrzující existenci překážky vycestování“ se zrušují.

 

18.

V § 45 odst. 1 větě druhé se za slova „v § 33 odst. 1“ vkládají slova „nebo 3“.

 

19.

V § 45 odst. 7 větě druhé se slovo „d)“ nahrazuje slovem „c)“.

 

20.

V § 46c odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

21.

V § 48 písm. a) se slova „§ 7 odst. 1 písm. a), § 33 odst. 1 písm. a) až d)“ nahrazují slovy „§ 33 odst. 1 písm. a) a b), § 33 odst. 3“.

 

22.

V § 48 písm. b) a v § 48a odst. 1 se text „§ 42e odst. 3“ nahrazuje textem „§ 42e odst. 2“.

 

23.

V § 56 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 56 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 114 odst. 3 písm. e) se text „§ 33 odst. 1 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 3“.

 

24.

V § 60 odst. 7 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

 

25.

V § 62 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného podle § 33 odst. 3 dále zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2).“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

26.

V § 67 se slova „azylového řízení“ nahrazují slovy „řízení o udělení mezinárodní ochrany“.

 

27.

V § 67 odst. 3 se slova „žádost o azyl“ nahrazují slovy „žádost o udělení mezinárodní ochrany“.

 

28.

V § 68 odst. 2 větě první se za slova „dlouhodobému pobytu“ vkládají slova „nebo doba pobytu na základě udělené doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2)“.

 

29.

V § 70 odst. 2 písm. e) se za slova „povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území,“ vkládají slova „anebo jemuž byla udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu2),“.

 

30.

V § 113 odst. 1 větě první se za slova „na 5 let“ vkládají slova „ , cizincům požívajícím doplňkové ochrany s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2)“.

 

31.

V § 113 odst. 3 a 4 se za slova „zvláštního právního předpisu,3a)“ vkládají slova „anebo s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2),“.

 

32.

V § 113 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

na žádost cizince, jemuž byla udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu2), který nemá platný cestovní doklad a doloží, že si jej nemůže z důvodů nezávislých na své vůli opatřit.“.

 

33.

V § 114 odst. 1 písm. b) se slova „písm. a), c) nebo d)“ nahrazují slovy „písm. a) nebo b)“.

 

34.

V § 115 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Policie nevydá cizinecký pas z důvodu podle § 113 odst. 8 písm. d), je-li

a)

důvodné nebezpečí, že by tím mohla být ohrožena bezpečnost České republiky anebo závažným způsobem narušen veřejný pořádek, nebo

b)

cizinec zařazen do informačního systému smluvních států.“.

 

35.

V § 119 odstavec 5 zní:

(5) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu, je vykonatelné po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž se

a)

mezinárodní ochrana neuděluje,

b)

žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítá jako zjevně nedůvodná,

c)

řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavuje, nebo

d)

azyl nebo doplňková ochrana odnímá,

jestliže marně uplynula lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany nebo jestliže podle zvláštního právního předpisu2) podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany nemá odkladný účinek. Rozhodnutí o správním vyhoštění není vykonatelné, přizná-li soud na žádost cizince jeho žalobě odkladný účinek.“.

 

36.

V § 119a odst. 1 se slova „ochranu formou azylu“ nahrazují slovy „mezinárodní ochranu“ a slova „kde je jeho život nebo svoboda ohrožena“ se nahrazují slovy „kde mu hrozí pronásledování nebo vážná újma16a)“.

Poznámka pod čarou č. 16a zní:

__________

16a)

§ 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 16a se označuje jako poznámka pod čarou č. 16b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

37.

§ 120a zní:

§ 120a

 

(1) Policie v rámci rozhodování o správním vyhoštění podle § 119 a 120 je povinna si vyžádat závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné (§ 179).

(2) Vzniknou-li důvody znemožňující vycestování cizince po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyhoštění, policie vydá nové rozhodnutí ve věci podle zvláštního právního předpisu5d) po vyžádání závazného stanoviska ministerstva podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo vydá závazné stanovisko bezodkladně.

(4) Není-li vycestování cizince podle odstavce 1 nebo 2 možné, policie tuto skutečnost uvede v rozhodnutí o správním vyhoštění a cizinci udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území (§ 33 odst. 3).

(5) Pominou-li důvody znemožňující cizinci vycestování, policie vydá nové rozhodnutí ve věci podle zvláštního právního předpisu5d). Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaniká platnost víza uděleného podle § 33 odst. 3; policie cizinci udělí výjezdní příkaz a stanoví lhůtu, ve které je povinen vycestovat z území.

(6) Cizinec, jehož vycestování podle odstavce 1 nebo 2 není možné, je oprávněn neprodleně po vydání rozhodnutí o správním vyhoštění požádat ministerstvo o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2). Nepožádá-li cizinec podle věty první nejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění, oprávnění požádat o mezinárodní ochranu zaniká. Oprávnění požádat nezaniká, pokud podání žádosti zabránily důvody na vůli cizince nezávislé a cizinec žádost podá do 3 dnů po pominutí takových důvodů.

(7) Platnost rozhodnutí o správním vyhoštění zaniká, je-li rozhodnutí, kterým se uděluje azyl nebo doplňková ochrana, platné po dobu

a)

rovnající se době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince na území, jde-li o rozhodnutí podle § 119 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo podle § 120 odst. 1 písm. a) nebo b),

b)

rovnající se jedenapůlnásobku doby stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince na území, jde-li o rozhodnutí podle § 119 odst. 1 písm. c) nebo § 120 odst. 1 písm. c).

(8) Doba stanovená v odstavci 7 počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění.“.

 

38.

Za § 124 se vkládá nový § 124a, který zní:

§ 124a

 

Policie je oprávněna za účelem správního vyhoštění zajistit cizince, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně nebo podal žádost o mezinárodní ochranu, jestliže již bylo o jeho vyhoštění pravomocně rozhodnuto nebo je řízení o správním vyhoštění zahájeno z důvodů podle § 119 odst. 1 písm. a), anebo § 119 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo 7.“.

 

39.

V § 125 odst. 2 větě druhé se slova „o ochranu formou azylu“ nahrazují slovy „o mezinárodní ochranu podle zvláštního právního předpisu2)“.

 

40.

V § 127 odst. 1 písm. c) se za slovo „azyl“ vkládají slova „nebo doplňková ochrana“.

 

41.

V § 127 odst. 2 se slova „o azyl“ nahrazují slovy „o udělení mezinárodní ochrany“.

 

42.

V § 159 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zpravodajské služby mohou při plnění úkolů podle zvláštních právních předpisů23a) využívat údaje uchovávané v evidencích, včetně údajů osobních, a to způsobem umožňujícím nepřetržitý a dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 23a zní:

__________

23a)

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.“.

 

43.

V § 163 písm. g) bod 3 zní:

3. vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,“.

 

44.

V § 164 odst. 1 písm. e) se slova „§ 7 odst. 1 písm. a) a“ zrušují.

 

45.

V § 164 odst. 1 písm. t) se slova „a o zániku překážky vycestování podle § 120a odst. 2“ zrušují.

 

46.

V § 164 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné.“.

 

47.

V § 164 odst. 4 větě druhé se slova „§ 7 odst. 1 písm. a) a podle“ zrušují.

 

48.

V § 168 se číslo „7,“ a slova „a 3“ zrušují.

 

49.

V § 176 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „o azyl nebo je žadatelem o udělení azylu“ nahrazují slovy „o mezinárodní ochranu nebo je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany“.

 

50.

V nadpisu § 176a se slova „azylového řízení“ nahrazují slovy „řízení o udělení mezinárodní ochrany“.

 

51.

§ 179 včetně nadpisu zní:

§ 179

Důvody znemožňující vycestování

 

(1) Vycestování cizince není možné v případě důvodné obavy, že pokud by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy podle odstavce 2 a že nemůže nebo není ochoten z důvodu takového nebezpečí využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště.

(2) Za vážnou újmu se podle tohoto zákona považuje

a)

uložení nebo vykonání trestu smrti,

b)

mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,

c)

vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo

d)

pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

(3) Ustanovení odstavce 1 neplatí, je-li důvodné podezření, že cizinec

a)

se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných činech,

b)

spáchal zvlášť závažný trestný čin,

c)

se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů, nebo

d)

představuje nebezpečí pro bezpečnost státu.

(4) Ustanovení odstavce 1 dále neplatí, pokud cizinec

a)

ke spáchání činů uvedených v odstavci 3 podněcuje nebo se na jejich spáchání účastní, nebo

b)

se mimo území dopustil jednoho či několika trestných činů odlišných od trestných činů uvedených v odstavci 3, opustil-li stát, jehož je cizinec občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát jejího posledního trvalého bydliště s cílem vyhnout se trestnímu stíhání za ně, za předpokladu, že jde o skutky, za něž lze v České republice udělit trest odnětí svobody.

(5) V případě podle odstavce 3 nebo 4 se umožní cizinci vyhledat si nejdéle do 60 dnů přijetí v jiném státě. Pokud cizinec doloží, že přijetí v jiném státě nezískal, umožní mu policie podat žádost o udělení víza [§ 33 odst. 1 písm. a)].“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, se mění takto:

1.

V § 11 písm. c) se za slova „udělením azylu“ vkládají slova „nebo doplňkové ochrany“.

 

2.

V § 25 a 57 se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

3.

Za § 58 se vkládá nový § 58a, který včetně nadpisu zní:

§ 58a

Pobyt na vízum k pobytu nad 90 dní

za účelem strpění pobytu na území

 

(1) Vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území (dále jen „vízum za účelem strpění pobytu“) udělí policie na žádost cizinci, který předloží doklad o podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci dočasné ochrany a návrhu na přiznání odkladného účinku nebo kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci dočasné ochrany a návrhu na přiznání odkladného účinku; to neplatí, pokud cizinec na území pobývá na základě povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu5).

(2) Časovou platnost víza za účelem strpění pobytu stanoví policie na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu 1 roku. Na žádost cizince, není-li řízení o žalobě nebo kasační stížnosti ukončeno, může být doba platnosti víza za účelem strpění pobytu prodloužena, a to i opakovaně.

(3) Platnost víza za účelem strpění pobytu zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo kasační stížnosti, nepřiznáním odkladného účinku této žalobě nebo kasační stížnosti nebo zrušením usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě nebo kasační stížnosti; policie vyznačí zánik platnosti víza za účelem strpění pobytu uděleného cizinci a udělí mu výjezdní příkaz s platností nejdéle na dobu 1 měsíce.

(4) K žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu nebo prodloužení doby jeho platnosti je cizinec povinen předložit

a)

cestovní doklad, je-li jeho držitelem,

b)

doklad potvrzující existenci důvodu pro udělení tohoto víza,

c)

3 fotografie; fotografie nepředkládá při podání žádosti o prodloužení doby platnosti, nedošlo-li k podstatné změně jeho podoby.

(5) O udělení víza za účelem strpění pobytu, prodloužení doby jeho platnosti nebo o vyznačení zániku jeho platnosti a udělení výjezdního příkazu policie neprodleně informuje ministerstvo.

(6) Právní postavení cizince pobývajícího na území na základě víza za účelem strpění pobytu se řídí zvláštním právním předpisem5), nestanoví-li tento zákon jinak.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

c)

cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3).

__________

3)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „a o cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky3),“ nahrazují slovy „a o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3),“.

 

3.

V § 3 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Ministerstvo je pro zpracování údajů vedených o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3), původcem těchto údajů.“.

 

4.

V § 7 písm. e) se slova „a průkazu povolení k pobytu azylanta na území České republiky2),3)“ zrušují.

 

5.

V § 7 písm. e) bodě 4 se slova „nebo azylant“ zrušují.

 

6.

V § 14 písm. c) se slova „a dále cizincům, kterým byl udělen azyl na území České republiky3)“ zrušují.

 

7.

V § 14 písmeno d) včetně poznámek pod čarou č. 14b až 14d zní:

d)

ministerstvo, které přiděluje rodná čísla

1.

obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c),

2.

cizincům, kteří o přidělení rodného čísla požádají pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů14b),

3.

fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c),

4.

cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3),

5.

pro potřeby policie, celní správy a zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů14d).

__________

14b)

Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

14c)

§ 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

14d)

Například zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 15 písmeno f) zní:

f)

průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.“.

 

9.

V § 16 písmeno d) zní:

d)

cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3),“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o živnostenském podnikání (čl. 9)

Čl. IX

V § 5 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb., se za slovo „azyl“ vkládají slova „nebo doplňková ochrana“.

Čl. X

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 písm. c) a § 21 odst. 2 písm. b) se slovo „azylu“ nahrazuje slovy „mezinárodní ochrany“.

 

2.

V § 35 odst. 2 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 34a zní:

j)

pomáhá pátrat po rodinných příslušnících dítěte, které podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu a na území České republiky se nachází bez doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství dítě má, nebo v případě, že je dítě osobou bez státního občanství, ve státě svého posledního bydliště34a).

__________

34a)

Článek 19 odst. 3 směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 11)

Čl. XI

V § 16 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 2, § 35 odst. 5, § 56 odst. 2 a § 104a odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 350/2005 Sb., se slovo „azylu“ nahrazuje slovy „mezinárodní ochrany“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o vysokých školách (čl. 12)

Čl. XII

V § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 21a zní:

(4) Jde-li o osobu, které byla v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie poskytnuta mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany21a) nebo na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci, lze předložení dokladu uvedeného v odstavci 2 a ověření pravosti podle odstavce 3 nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem nebo ověřením.

__________

21a)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna školského zákona (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 16 odst. 4 písm. c) se za slovo „azylanta“ vkládají slova „ , osoby požívající doplňkové ochrany“ a slova „udělení azylu“ se nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

2.

V § 36 odst. 2 se za slovo „azylanty“ vkládají slova „ , osoby požívající doplňkové ochrany“ a slova „udělení azylu“ se nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

 

3.

V § 108 odst. 5 větě druhé se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 3 nebo 4“.

 

4.

V § 108 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 26a zní:

(9) Jde-li o osobu, které byla v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie poskytnuta mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany26a) nebo na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci, lze předložení dokladu uvedeného v odstavcích 1 až 3 a ověření pravosti podle odstavce 4 nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem nebo ověřením. V případě pochybností o dosaženém vzdělání nařídí krajský úřad žadateli nostrifikační zkoušku.

__________

26a)

Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení (čl. 14)

Čl. XIV

V § 16 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 15)

Čl. XV

V § 7 odst. 1 písm. p) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 350/2005 Sb., se slova „udělení azylu“ nahrazují slovy „udělení mezinárodní ochrany“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o zajištění právní pomoci

v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie (čl. 16)

Čl. XVI

V § 8 písm. c) zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, se za slovo „azyl“ vkládají slova „nebo doplňková ochrana“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o ověřování (čl. 17)

Čl. XVII

V § 18 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 12 znějí:

c)

průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany12), jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,

d)

průkaz povolení k pobytu azylanta12), jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany12), jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,

__________

12)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (čl. 18)

Čl. XVIII

*)V § 5 odst. 1 písm. b), § 52 odst. 1 písm. b) a § 52 odst. 3 písm. b) bodě 20 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se za slovo „azyl“ vkládají slova „nebo doplňková ochrana“.

*) Chyba zákonodárce: v zákoně č. 111/2006 Sb. se v § 52 nenacházejí v odst. 1 a 3 písmena. Tyto se nacházejí v § 53.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 19)

Čl. XIX

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna trestního řádu (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

*)1. V § 350b odst. 4 se slovo „azylu“ nahrazuje slovy „mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

__________

4)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.

*)2. V § 350b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Byla-li odsouzenému k trestu vyhoštění udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu4), předseda senátu odloží výkon trestu vyhoštění na dobu jejího udělení. O odložení výkonu trestu vyhoštění z tohoto důvodu předseda senátu vyrozumí orgán příslušný k udělení doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu4) a zároveň jej požádá, aby mu neprodleně oznámil skutečnost, že doplňková ochrana odsouzenému zanikla nebo mu byla odňata.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

*) Chyba zákonodárce: v zákoně č. 141/1961 Sb. se v § 350b nenachází odst. 4 a 5 a tudíž tuto novelu nelze provést.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 21)

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2006, s výjimkou ustanovení čl. V bodu 34, pokud jde o § 115 odst. 3 písm. b), které nabývá účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice, a čl. XVIII, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.