Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

197/2006 Sb. znění účinné od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2014

197

 

VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2006,

kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

 

Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 19 odst. 8, § 72 odst. 3 a § 76 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 1 písm. d) se bod 4 zrušuje.

 

2.

V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit 10 t.“.

 

3.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a)

největší povolená šířka

1.

vozidel kategorie M1

.....................................................................2,50 m,

2.

vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T

.....................................................................2,55 m,

3.

vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm

․....................................................................2,60 m,

4.

dvoukolových mopedů

.....................................................................1,00 m,

5.

ostatních vozidel kategorie L

.....................................................................2,00 m,

6.

přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla

.....................................................................1,00 m,

7.

samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených v § 22 odst. 4

.....................................................................3,00 m,

8.

tramvají

.....................................................................2,65 m,

b)

největší povolená výška

1.

vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze

.....................................................................4,00 m,

2.

vozidel kategorie

.....................................................................2,50 m,

3.

vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel

.....................................................................4,20 m,

4.

souprava tahače s návěsem

................................................4,00 m + 2 % výšky,

c)

největší povolená délka

1.

jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu

..................................................................12,00 m,

2.

a)

autobusu se dvěma nápravami

...................................................................13,50 m,

 

b)

autobusu se třemi a více nápravami

...................................................................15,00 m,

3.

kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu

...................................................................18,75 m,

4.

kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu

...................................................................22,00 m,

 

do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže,

 

5.

soupravy tahače s návěsem

...................................................................16,50 m,

6.

soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem

...................................................................18,75 m,

7.

soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel

...................................................................20,75 m,

8.

vozidla kategorie L

.....................................................................4,00 m,

9.

tramvaje (sólo) včetně spřáhel

...................................................................18,00 m,

10.

soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel

...................................................................40,00 m,

11.

soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem)

...................................................................18,00 m,

12.

soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem

...................................................................18,00 m,

13.

soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje

...................................................................20,00 m,

14.

soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem

...................................................................22,00 m.

Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního

vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje

vozidlo o více než 1,20 m.“.

 

4.

V § 18 odst. 3 větě třetí se slova „ „STOP“ nebo „POLICIE STOP“ „ nahrazují slovy „ „STOP“, „POLICIE STOP“, „POZOR KOLONA“ nebo „STOP KOLONA“ „ a větě páté se slova „ „STOP“ nebo „POLICIE STOP“ „ nahrazují slovy „ „STOP“, „POLICIE STOP“, „POZOR KOLONA“ nebo „STOP KOLONA“ „.

 

5.

V § 26 se slova v nadpisu „Technické požadavky na konstrukci vozidel typu kategorie L“ nahrazují slovy „Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorie L“.

 

6.

V § 32 odstavec 7 zní:

(7) Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.“.

 

7.

V § 38 odstavec 3 zní:

(3) Kontrolnímu technikovi, který absolvoval speciální kurz a složil zkoušku z odborné způsobilosti podle odstavce 2, (dále jen „kontrolní technik typu K“) ministerstvo vystaví osvědčení a přidělí razítko s evidenčním číslem. Absolvent, který při zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení. Tuto žádost může podat nejdříve za jeden měsíc a nejpozději do šesti měsíců po ukončení kurzu. Další opakování zkoušky není možné bez nového absolvování speciálního kurzu k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.“.

 

8.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Priloha_Sb_2006_197-P1.rtf“.

 

9.

Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Priloha_Sb_2006_197-P2.rtf“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.

Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.