Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

229/2006 Sb. znění účinné od 29. 5. 2006

229

 

ZÁKON

ze dne 26. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 se odstavec 8 zrušuje.

2.

§ 11 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

§ 11

 

(1) Pokud jsou informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19 poskytovány písemně, uvádějí se v českém jazyce.

(2) Jednotlivé informace uvedené v § 9 a 10 mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.

(3) Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním právním předpisem10).

__________

10)

§ 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

§ 13 zní:

§ 13

 

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen „reklamace“) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.“.

4.

V § 14 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 11b zní:

(1) Prodávající je povinen označit provozovnu způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem11b).

__________

11b)

§ 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

5.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámek pod čarou č. 11c a 11d zní:

§ 14a

 

Provozovatel tržiště (tržnice)11c), včetně obce pronajímající část veřejného prostranství k příležitostnému stánkovému prodeji, jsou povinni vést evidenci prodávajících, která musí obsahovat údaje v rozsahu uvedeném ve zvláštním právním předpise11d), a předložit ji na žádost dozorovému orgánu. Evidenci je povinen uchovávat po dobu jednoho roku ode dne provedení evidenčního záznamu.

__________

11c)

§ 132 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb.

11d)

§ 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

6.

V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Není-li služba poskytnuta na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky․ Potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění.“.

7.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo (jde-li o právnickou osobu) nebo místo podnikání (jde-li o fyzickou osobu), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“.

8.

Za § 18a se vkládá nový § 18b, který včetně poznámky pod čarou č. 12c zní:

§ 18b

 

Nikdo nesmí neoprávněně používat ekoznačku12c).

__________

12c)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky.“.

9.

V § 19 odst. 1 se na konci doplňuje text, který zní: „Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.“.

10.

V § 19 odst. 4 se slova „na žádost spotřebitele“ zrušují a za slova „podle § 13“ se vkládají slova „písemnou formou“.

11.

V § 23 odst. 1 se slova „a § 8a“ zrušují a text „§ 7, 8“ se nahrazuje textem „§ 8“.

12.

V § 23 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

13.

V § 23 odst. 2 se slova „§ 7, 8“ nahrazují slovy „§ 8, 8a“ a za slovy „§ 10 odst. 4“ se slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se slova „§ 14a a“.

14.

V § 23 odst. 3 se slova „§ 7,“ zrušují a za slova „§ 10 odst. 1 a 3“ se vkládají slova „ , § 14a“.

15.

V § 23 odst. 4 se slova „§ 7,“ zrušují a za slova „§ 10 odst. 1 písm. c)“ se vkládají slova „ , § 14a“.

16.

V § 23 odstavec 5 zní:

(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8, 9 až 13, § 14 odst. 2, § 14a až 16 a v § 18 tohoto zákona v oblasti obchodu a služeb21) provádějí též obecní živnostenské úřady11a), příslušné podle umístění provozovny.“.

17.

V § 23 odstavec 6 zní:

(6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 7b, § 8 odst. 2 a § 8a provádějí též celní úřady podle § 23b a 23c tohoto zákona.“.

18.

V § 23 odst. 8 se slova „až 8, § 11a“ nahrazují slovy „až 7, § 11,“ a za slovo „§ 12 odst. 1“ se vkládají slova „ , § 14 odst. 1 a § 14a“.

19.

Za § 23a se vkládají nové § 23b a 23c, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21a, 21f, 21g, 21h, 21i 21j, 21k, 21l a 21m znějí:

§ 23b

Celní úřady

 

(1) Celní úřady jsou podle § 23 odst. 6 při kontrole oprávněny

a)

kontrolovat právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, skladují, distribuují, dovážejí, vyvážejí, nakupují, prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na vnitřní trh nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, společně s Českou obchodní inspekcí nebo samostatně, v případech důvodného podezření, že výrobky nebo zboží porušují některá práva duševního vlastnictví,

b)

vstupovat při výkonu kontroly

1.

do provozoven nebo skladových prostor (§ 8 odst. 6), o kterých mají důvodné podezření, že se v nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví (§ 8 odst. 2); za škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,

2.

do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může být celníkem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná vyjádření odborně způsobilé osoby21a) k předmětu dozoru, nebo si k dozoru může celník odborně způsobilou osobu za úhradu přizvat. Cena za výkony odborně způsobilé osoby se sjednává podle zvláštního předpisu21f),

c)

ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

d)

požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,

e)

odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží k posouzení, zda nejde o výrobek nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví ke klamání spotřebitele. Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o výrobek nebo zboží, o kterém bude pravomocně rozhodnuto, že jde o zboží porušující některá práva duševního vlastnictví.

(2) Při plnění úkolů podle tohoto zákona se celníci prokazují pověřením celního úřadu a služebním průkazem celníka bez vyzvání.

(3) Celníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství21g), o nichž se dozvěděli při plnění kontrolních úkolů nebo při plnění povinností souvisejících s ním, s výjimkou podání potřebných informací pro účely a v rámci trestního řízení.

(4) Celníci jsou oprávněni provádět kontrolu, zda nedochází ke klamání spotřebitele podle § 7b, § 8 odst. 2 a § 8a.

(5) Celní úřad informuje toho, kdo podal podnět, o zjištěném klamání spotřebitele podle § 8 odst. 2 nebo o zjištěných nedostatcích a jejich příčinách.

(6) Celní úřad je oprávněn přizvat k účasti na kontrole osoby odborně způsobilé podle zvláštních právních předpisů21a), je-li to odůvodněno povahou kontrolní činnosti. Tyto osoby mají práva a povinnosti celníků v rozsahu pověření daného jim celním úřadem. Odborně způsobilé osoby nemohou být pověřeny ukládat opatření a sankce podle tohoto nebo jiných zákonů21h).

(7) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit celníkům a odborně způsobilým osobám přizvaným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly.

 

§ 23c

 

(1) Celník je povinen při prokázaném zjištění nabídky, prodeje, skladování, distribuce, popřípadě dovozu nebo vývozu výrobků nebo zboží nebo dodávání výrobků a zboží na vnitřní trh nebo vyvíjení jiné podobné činnosti na vnitřním trhu, uvedeného v § 7b a § 8 odst. 2, uložit zajištění těchto výrobků nebo zboží. Celník ústně oznámí opatření o zajištění výrobků nebo zboží kontrolované osobě nebo osobě zúčastněné při kontrole a neprodleně vyhotoví úřední záznam, ve kterém bude uveden i důvod zajištění, popis zajištěných výrobků nebo zboží a jejich množství. Celník předá kopii úředního záznamu kontrolované osobě.

(2) Celní úřad je oprávněn uskladnit zajištěné výrobky nebo zboží uvedené v § 7b a § 8 odst. 2 mimo dosah kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné výrobky nebo zboží celníkovi vydat. Odmítá-li vydání, budou tyto výrobky nebo zboží kontrolované osobě odňaty. O vydání nebo odnětí sepíše celník úřední záznam. Náklady na zajištění, přepravu a skladování hradí kontrolovaná osoba. Kontrolovaná osoba není povinna uhradit tyto náklady, jestliže se prokáže, že nejde o výrobky nebo zboží uvedené v § 7b nebo v § 8 odst. 2.

(3) Proti uloženému opatření o zajištění výrobků nebo zboží podle odstavce 1 může kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením písemné námitky řediteli celního úřadu. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel celního úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.

(4) Zajištění výrobků nebo zboží podle odstavce 1 trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o výrobky nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví. Zrušení opatření o zajištění výrobků nebo zboží, o kterých se prokáže, že neporušují některá práva duševního vlastnictví, provede písemně ředitel celního úřadu. Rozhodnutí se doručí kontrolované osobě. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění, musí být kontrolované osobě zajištěné výrobky nebo zboží bez zbytečných průtahů vráceno v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků nebo zboží použitých pro posouzení. O vrácení sepíše celník písemný záznam.

(5) Ředitel celního úřadu uloží rozhodnutím kromě pokuty i propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží uvedeného v § 7b nebo § 8 odst. 2. Vlastníkem propadlých nebo zabraných výrobků nebo zboží se stává stát21h).

(6) Ředitel celního úřadu určí, že zabrané nebo propadlé výrobky nebo zboží budou zničeny, anebo jsou-li využitelné pro humanitární účely, může ředitel celního úřadu určit, že budou poskytnuty k těmto účelům, a to bezplatně. Humanitárními účely se rozumí činnosti prováděné s cílem zajistit základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.

(7) Je-li rozhodnutí podle odstavce 5 pravomocné a určil-li ředitel celního úřadu, že zabrané nebo propadlé výrobky nebo zboží budou zničeny, zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem celního úřadu. O zničení sepíše komise protokol, který podepíší všichni tři členové komise. Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která tyto výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.

(8) Celní úřad uloží povinnost uhradit náklady podle odstavců 2 a 7 rozhodnutím s lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nejsou-li tyto náklady ve lhůtě splatnosti zaplaceny, celní úřad postupuje při jejich vymáhání podle zvláštních právních předpisů21i).

(9) Výrobky nebo zboží propadlé nebo zabrané na základě rozhodnutí, které nabylo právní moci, mohou být poskytnuty k humanitárním účelům za podmínek stanovených tímto zákonem pouze přejímajícím organizacím, jimiž mohou být

a)

organizační složky a příspěvkové organizace státu nebo územních samosprávných celků, zřízené za účelem poskytování sociální péče nebo působících v oblasti zdravotnictví nebo školství21j), nebo

b)

jiné právnické osoby21k), pokud splňují následující podmínky:

1.

nebyly zřízeny za účelem podnikání,

2.

předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech uvedených v písmenu a),

3.

poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky a

4.

doloží, že nemají daňové nedoplatky nebo nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a není-li proti nim vedeno soudní řízení.

(10) Pro humanitární účely mohou být poskytnuty výrobky nebo zboží, které je zřejmě zdravotně nezávadné, jsou bezpečné a ze kterých byly přejímající organizací beze zbytku odstraněny a zničeny prvky porušující práva duševního vlastnictví. Každý výrobek nebo zboží musí být neodstranitelnou barvou označen nápisem „humanita“ tak, aby nebyla snižována důstojnost fyzických osob, které budou tyto výrobky užívat.

(11) O poskytnutí výrobku nebo zboží k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel a přejímající organizace písemnou smlouvu, která musí kromě obvyklých podstatných náležitostí obsahovat vždy druh a množství poskytnutých výrobků nebo zboží a dále ustanovení o smluvní pokutě21l) pro případ porušení závazku o poskytnutí výrobku nebo zboží výhradně pro humanitární účely a konkrétní účel, k jakému je přejímající organizace použije; změnou smlouvy lze tento účel změnit při zachování souladu s tímto zákonem. Výrobky nebo zboží budou poskytovány přejímajícím organizacím podle pořadí došlých žádostí a s přihlédnutím k účelnosti využití nebo naléhavosti potřeb. Odstranění prvků porušujících práva duševního vlastnictví, jejich zničení a příslušné označení podle odstavce 10 provede nebo zajistí na své náklady přejímající organizace. O provedených úpravách a zničení sepíše protokol tříčlenná komise jmenovaná ředitelem celního úřadu, jejímiž členy mohou být majitelé práva duševního vlastnictví nebo jejich zástupci. Protokol podepíší všichni tři členové komise.

(12) Přejímající organizace po převzetí výrobku nebo zboží je povinna

a)

neprodleně odstranit a zničit prvky porušující práva duševního vlastnictví,

b)

použít výrobky nebo zboží pouze k humanitárním účelům na území České republiky a

c)

přijmout opatření k zabránění zneužití výrobků nebo zboží a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku.

(13) Celní úřad kontroluje u přejímající organizace plnění povinností stanovených tímto zákonem a povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala.

(14) Přejímající organizace po dobu 3 let od okamžiku poskytnutí výrobků nebo zboží eviduje a archivuje pro účely kontroly, prováděné celním úřadem, doklady o příjmu výrobků nebo zboží a o odstranění a zničení prvků porušujících práva duševního vlastnictví a jak s nimi bylo prokazatelně naloženo. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující evidenci a archivaci stanovených dokladů21m).

__________

21a)

Například § 11a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

21f)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

21g)

§ 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

21h)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

21i)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

21j)

Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

21k)

Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

21l)

§ 51 občanského zákoníku.

21m)

Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

20.

V § 24 odst. 1 se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 000 Kč“. Poslední věta se zrušuje.

21.

V § 24 odst. 3 se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 000 Kč“.

22.

V § 24 odst. 4 se částka „10 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 000 Kč“.

23.

V § 25 odstavec 2 zní:

(2) Návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů může podat a účastníkem takového řízení může být

a)

sdružení, v jehož stanovách jsou tyto cíle uvedeny, nebo

b)

subjekt uvedený v seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany práv spotřebitelů (dále jen „seznam oprávněných osob“), aniž je dotčeno právo soudu přezkoumat, zda návrh na zahájení řízení byl podán oprávněným subjektem.“.

24.

V § 25 se doplňují odstavce 3, 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

(3) Seznam oprávněných osob je veden Komisí Evropských společenství a je zveřejňován v Úředním věstníku Evropské unie20).

(4) Do seznamu oprávněných osob může být za Českou republiku navrženo sdružení, pokud

a)

bylo založeno v souladu s právním řádem České republiky15),

b)

aktivně působí v oblasti ochrany spotřebitelů po dobu alespoň dvou let,

c)

je nezávislé a neziskové a

d)

má vypořádány veškeré finanční závazky k České republice.

(5) Žádost o zařazení do seznamu předloží sdružení Ministerstvu průmyslu a obchodu spolu s doklady o splnění podmínek podle odstavce 4. Splňuje-li sdružení stanovené podmínky, navrhne Ministerstvo průmyslu a obchodu Komisi Evropských společenství jeho zařazení do seznamu oprávněných osob.

__________

20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.“.

25.

V § 26 se slova „s plněním jejich úkolů podle části třetí tohoto zákona.“ nahrazují slovy „s jejich dozorem nad ochranou zájmů spotřebitelů.“.

26.

V § 28 se za slovo „§ 23a“ vkládá čárka a slova „§ 23b a 23c“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci (čl. 2)

Čl. II

V § 2 odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb. a zákona č. 439/2003 Sb., se slova „vnitřním trhu nebo“ nahrazují slovy „vnitřním trhu,“ a za slovo „úvěr“ se vkládají slova „nebo provozující tržiště (tržnice).“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (čl. 3)

Čl. III

V § 19 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., se částka „20 milionů Kč“ nahrazuje částkou „50 milionů Kč“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

a o změně některých zákonů

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků) (čl. 4)

Čl. IV

V § 8 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb., se částka „20 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 000 Kč“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o potravinách

a tabákových výrobcích a o změně

a doplnění některých souvisejících zákonů (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Provozovateli potravinářského podniku, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené

a)

v § 3 odst. 2 písm. a) nebo b) anebo v § 3 odst. 7 nebo 8,

b)

v § 3 odst. 4 písm. d) a v § 4,

c)

v § 10 odst. 2 nebo 3,

d)

v § 12 odst. 1 písm. b) nebo § 12 odst. 2,

e)

v odstavci 2 opětovně,

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 3 000 000 Kč.“.

 

2.

V § 17 se vkládá odstavec 4, který zní:

(4) Provozovateli potravinářského podniku, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené

a)

v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b), jde-li o požadavky na zdravotní nezávadnost,

b)

v § 10 odst. 1,

c)

v § 11 odst. 2 písm. a),

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 50 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 4 až 18 se označují jako odstavce 5 až 19.

3.

V § 17 odst. 6 (dosavadní odst. 5) se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

4.

V § 17 odst. 9 (dosavadní odst. 8) se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 8“.

5.

V § 17 odst. 11 (dosavadní odst. 10) se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 10“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.