Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

230/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Ustanovení části páté, čl. V bodů 5, 6, 12 až 19 a čl. VI nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 344/2013 Sb.

1.1.2014

Novela ruší část osmou, která již byla zrušena z. o. č. 340/2013 Sb.

zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 255/2012 Sb.

1.1.2014

Více...

230

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2 písm. k) se za slova „organizační složka státu“ vkládají slova „ , která je účetní jednotkou2c),“.

Poznámka pod čarou č. 2c zní:

__________

2c)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 2 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která včetně poznámky pod čarou č. 2d znějí:

m) identifikačním kódem vnitřní jednotky číselný kód, který slouží k její identifikaci,

n)

vnitřní jednotkou statistická jednotka, která podrobněji rozčleňuje územní strukturu (místní jednotka) nebo strukturu podle činností (činnostní jednotka) ekonomického subjektu; místní jednotka a činnostní jednotka jsou vytvořeny podle předpisů Evropských společenství2d) ke statistickým registrům,

__________

2d)

Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely.

Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství Společenství.“.

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena o) a p).

 

3.

V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až v), která včetně poznámek pod čarou č. 2e, 2f a 2g znějí:

q)

místem obvyklého pobytu cizince adresa místa pobytu, která je uvedena v jeho povolení k pobytu, jde-li o cizince s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu, nebo jde-li o cizince, který v České republice pobývá na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního zákona2e); místem obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona2f), adresa, která je uvedena na průkazu povolení k pobytu azylanta,

r)

statistickými obvody nejmenší územní jednotky, z nichž se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejichž síť vykrývá celé území České republiky, které slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón,

s)

základní sídelní jednotkou jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru,

t)

územně technickou jednotkou jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho část, oddělená hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu či městské části,

u)

základní územní jednotkou území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna2g), území městského obvodu nebo městské části,

v)

sektorem veřejných institucí organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní a ostatní mimorozpočtové fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a ostatní organizace zařazené Českým statistickým úřadem do tohoto sektoru.

__________

2e)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2f)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

2g)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2h zní:

(2) V čele Českého statistického úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. S funkcí předsedy Českého statistického úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí. Předsedovi Českého statistického úřadu náleží plat a další náležitosti související s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona2h).

__________

2h)

§ 1 písm. e) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

5.

V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a projednané s ministerstvy“.

 

6.

V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých krajů,“.

 

7.

V § 4 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

zpracovává projekce demografického vývoje,“.

Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h) až o).

 

8.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p)

vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu konaných na území České republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.“.

 

9.

V § 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

10.

V § 9 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 4b, 4c a 4d zní:

(2) Český statistický úřad může požadovat

a)

z údajů získaných v daňovém řízení4a) individuální údaje z daňových přiznání a účetních výkazů fyzických a právnických osob, pokud jsou finančními orgány zpracovány a jsou-li centrálně dostupné v elektronické podobě, a to pro potřeby sestavování národních účtů podle požadavků Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství4b) a pro potřeby vedení statistických registrů4c),

b)

z údajů získaných v celním řízení5) o přidělení celně schváleného určení, údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství4d),

c)

z údajů získaných při provádění sociálního zabezpečení5d) tyto údaje:

1.

obchodní firmu nebo název, u právnických osob sídlo, u podnikajících fyzických osob adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a identifikaci plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který je právnickou osobou, organizační složkou státu nebo osobou samostatně výdělečně činnou; identifikací se rozumí identifikační číslo, popřípadě u fyzických osob rodné číslo, pokud jim identifikační číslo nebylo přiděleno nebo není při provádění sociálního zabezpečení evidováno,

2.

počet fyzických osob, za něž je povinen odvádět zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

__________

4b)

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

4c)

Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.

4d)

Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi.“.

 

11.

V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5f zní:

(4) Český statistický úřad využívá individuální údaje subjektů zařazených do sektoru veřejných institucí pro statistické účely související s propočtem schodku a dluhu a pro sestavení čtvrtletních a ročních nefinančních a finančních účtů za tento sektor podle požadavků Evropských společenství5f).

__________

5f)

Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropských společenství.

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96.

Nařízení (ES) č. 1221/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí.

Nařízení (ES) č. 501/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí.

Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

12.

V § 9 odst. 5 se za slova „Údaje poskytované“ vkládají slova „Českému statistickému úřadu“.

 

13.

V § 10 odst. 2 písm. d) se slovo „individuálních“ zrušuje.

 

14.

§ 12 včetně nadpisu zní:

§ 12

Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů

 

Ve statistice obyvatelstva se vedou statistické informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, rozvodech a změnách místa trvalého pobytu. Pro vytváření těchto informací jsou státní orgány a zdravotnická zařízení podle povahy své činnosti povinny poskytovat Českému statistickému úřadu důvěrné statistické údaje o rodném čísle, adrese místa trvalého pobytu, místu obvyklého pobytu cizince a místu obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona, státním občanství, porodní charakteristice narozeného dítěte, rodinném stavu, pořadí manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích, příčinách rozvratu manželství, pokud byly zjištěny, příčině smrti, délce života zemřelého kojence, místě a čase sledované události.“.

 

15.

V § 16 odst. 1 větě první se slova „a jiné“ nahrazují slovem „nebo“.

 

16.

V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 6b znějí:

f)

předávají důvěrné statistické údaje pro účely vědeckého výzkumu na základě smlouvy, která stanoví splnění podmínek ochrany těchto údajů a přesný způsob jejich využití v souladu s právem Evropských společenství6b), a to právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký výzkum; údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky, které se poskytnuté údaje týkají,

g)

předávají individuální údaje České národní bance pro statistické účely, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika nebo Česká národní banka vázána.

__________

6b)

Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely.“.

 

17.

V § 17 odst. 2 větě první se za slova „statistickému účelu,“ vkládají slova „pokud tak stanoví zvláštní zákon7), nebo“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

__________

7)

Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb.„.

 

18.

V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Statistickou informaci zjištěnou nebo vytvořenou zpracováním získaných údajů ve statistice obyvatelstva lze poskytnout a zveřejnit i tehdy, týká-li se jediného případu. Tato informace nesmí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, úplné datum narození ani úplnou adresu místa pobytu fyzické osoby, které se tyto údaje týkají. Rovněž nelze poskytnout nebo zveřejnit údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem lze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

19.

§ 19a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8a zní:

§ 19a

Statistické registry

 

(1) Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov. V rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou registry veřejným seznamem.

(2) Pro potřeby státní statistické služby, zejména pro přípravu statistických zjišťování, vytváří Český statistický úřad zemědělský registr.

(3) Registry uvedené v odstavcích 1 a 2 vytvářejí vzájemně propojenou soustavu. Český statistický úřad může pro jejich vedení využívat údaje získané z jiných informačních systémů veřejné správy8a).

(4) Ve statistických registrech podle odstavců 1 a 2 se u všech v nich vedených údajích zpracovávají a evidují rovněž změny těchto údajů.

__________

8a)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

20.

V § 20 odst. 2 písm. c) se za slova „u právnických osob“ vkládají slova „a organizačních složek státu“.

 

21.

V § 20 odst. 2 písm. f) se slova „právnické osoby“ zrušují.

 

22.

V § 20 odst. 2 písm. g) a h) se za slova „právnické osoby“ vkládají slova „a organizační složky státu“.

 

23.

V § 20 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

24.

V § 20 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Z údajů o vnitřních jednotkách se do registru ekonomických subjektů zapisují

a)

identifikační kód,

b)

typ vnitřní jednotky,

c)

název,

d)

adresa a územní identifikace,

e)

předmět činnosti,

f)

datum vzniku,

g)

datum zániku,

h)

kategorie velikosti,

i)

počet zaměstnanců,

j)

objem tržeb.

(5) Je-li vnitřní jednotkou ubytovací zařízení, pak se kromě údajů podle odstavce 4 dále zapisují

a)

druh kategorie a sezonnost ubytovacího zařízení,

b)

kapacita ubytovacího zařízení využívaná pro přechodné ubytování osob,

c)

počet osob zabezpečujících provoz ubytovacího zařízení.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

25.

V § 20 odstavec 7 zní:

(7) Údaje za místní jednotku uvedené v odstavci 2 písm. a) až j), v odstavci 4 písm. a) až h) a v odstavci 5 písm. a) jsou veřejné údaje a poskytují se každému, kdo o to požádá.“.

 

26.

V § 20 odst. 8 se věta první nahrazuje větou „Údaje uvedené v odstavci 2 písm. k) až t), odstavci 4 o činnostních jednotkách, v odstavci 4 písm. i) a j) o místních jednotkách a v odstavci 5 písm. b) a c) jsou neveřejné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak9e).“.

Poznámka pod čarou č. 9e zní:

__________

9e)

Například § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

27.

§ 20a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9f, 9h, 9i a 9j zní:

§ 20a

Registr sčítacích obvodů a budov

 

(1) V registru sčítacích obvodů a budov Český statistický úřad vede údaje o sčítacích obvodech, zapisuje prvky územní identifikace a údaje o budovách nacházejících se na území České republiky na základě údajů, které získal podle zvláštních právních předpisů9f) nebo podle tohoto zákona.

(2) Registr sčítacích obvodů a budov představuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů, která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru.

(3) Součástí registru jsou prostorové údaje o přímé lokalizaci evidovaných jevů, které jsou vymezovány podle příslušných mapových podkladů9h).

(4) V registru sčítacích obvodů a budov se evidují

a)

soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek, která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické struktury,

b)

budovy nebo jejich části (vchody) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

(5) Pro účely tohoto registru tvoří

a)

soustavu územních prvků: oblast, kraj, okres, obec, městský obvod, resp. městská část, základní územní jednotka, katastrální území9i), územně technická jednotka, základní sídelní jednotka, statistický obvod a parcela9i),

b)

soustavu územně evidenčních jednotek: část obce, ulice a ostatní veřejná prostranství.

Do registru se o jednotlivých územních prvcích a územně evidenčních jednotkách zapisují rovněž velikostní kategorie a příslušnosti území ke správním obvodům.

(6) Do registru sčítacích obvodů a budov se o budovách zapisují tyto údaje

a)

identifikační kód budovy,

b)

územní identifikace budovy, adresa a lokalizace,

c)

měsíc a rok dokončení budovy,

d)

měsíc a rok odstranění budovy,

e)

důvod odstranění budovy,

f)

druh vlastníka,

g)

obydlenost domu,

h)

počet bytů u budov s byty,

i)

zastavěná plocha budovy v m2,

j)

obestavěný prostor budovy v m3,

k)

podlahová plocha budovy v m2,

l)

počet nadzemních podlaží,

m)

charakter budovy,

n)

druh svislé nosné konstrukce,

o)

připojení na vodovod,

p)

připojení na odpad,

q)

připojení na plyn,

r)

způsob vytápění,

s)

vybavení domu výtahem.

(7) U budov, ve kterých je alespoň jeden byt, jsou předmětem zápisu do registru sčítacích obvodů a budov i jednotlivé byty charakterizované těmito údaji

a)

identifikační kód bytu,

b)

pořadové číslo bytu,

c)

podlaží,

d)

obydlenost bytu,

e)

celková a obytná plocha bytu v m2,

f)

počet obytných místností,

g)

způsob vytápění,

h)

připojení bytu na plyn, vodovod, teplou vodu,

i)

vybavení bytu (koupelna, sprchový kout, záchod).

(8) Český statistický úřad v registru sčítacích obvodů a budov zaznamenává změny údajů zapisovaných podle odstavců 5 až 7. K tomu využívá údaje získané z administrativních zdrojů, z pravidelných statistických šetření podle tohoto zákona a údaje získané při sčítání lidu, domů a bytů.

(9) Identifikační kód budovy a identifikační kód bytu slouží k jednoznačné identifikaci budovy a bytu. Tyto identifikační kódy mají pouze evidenční význam a přiděluje je Český statistický úřad každé budově a každému bytu při jejich zápisu do registru sčítacích obvodů a budov.

(10) Údaje uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 s výjimkou písm. g) jsou veřejné a je možné je poskytnout každému za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem9j).

(11) Údaje uvedené v odstavci 6 písm. g) a odstavci 7 jsou neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvům, která zajišťují státní statistickou službu, a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, jestliže tento orgán bude k získání požadovaných údajů oprávněn podle zvláštního zákona.

__________

9f)

Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9h)

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

9i)

Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9j)

Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

28.

V § 20b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Zemědělský registr je neveřejný.“.

 

29.

§ 20c včetně nadpisu a § 20d se zrušují.

 

30.

V § 21 se v nadpisu slova „a identifikační kód“ zrušují.

 

31.

V § 21 odst. 1 se slova „ekonomického subjektu (dále jen „identifikační číslo“)“ zrušují.

 

32.

V § 21 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí, dojde-li k přeměně ekonomického subjektu ze zákona nebo změně právní formy společnosti9k) nebo družstva9k)“.

Poznámka pod čarou č. 9k zní:

__________

9k) § 69 odst. 2 a § 254 odst. 4 obchodního zákoníku.“.

 

33.

V § 22 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 11c zní:

d)

právnickým osobám registrovaným nebo evidovaným podle zvláštního právního předpisu11c) Ministerstvo kultury,

__________

11c)

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

34.

V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Rejstříkový soud a orgány státní správy oprávněné k přidělování identifikačního čísla podle odstavce 1 sdělí Českému statistickému úřadu veškeré skutečnosti související s přidělením a ukončením platnosti identifikačního čísla a se změnami evidovaných údajů podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

35.

V § 22 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za nesprávné identifikační číslo se považuje identifikační číslo, které již bylo přiděleno jinému ekonomickému subjektu, nebo identifikační číslo s nevyhovujícím kontrolním znakem.“.

 

36.

V § 22 odstavec 4 zní:

(4) Identifikační čísla pro potřeby rejstříkových soudů a orgánů státní správy uvedených v odstavci 1 zajišťuje Český statistický úřad.“.

 

37.

V § 22 odst. 6 se slova „odstavci 4“ nahrazují slovy „odstavci 5“.

 

38.

V § 22 odst. 8 se slova „(odstavec 4)“ nahrazují slovy „(odstavec 5)“, slova „(odstavec 6)“ se nahrazují slovy „(odstavec 7)“ a slova „4 a 6“ se nahrazují slovy „5 a 7“.

 

39.

§ 23 včetně nadpisu zní:

§ 23

Identifikační kód vnitřní jednotky

 

(1) Identifikační kód slouží k jednoznačné identifikaci vnitřní jednotky a má pouze evidenční význam.

(2) Identifikační kód přiděluje vnitřní jednotce Český statistický úřad a příslušnému ekonomickému subjektu ho sděluje vždy v souvislosti se statistickým zjišťováním.“.

 

40.

§ 24 zní:

§ 24

 

Na přidělování a ukončení platnosti identifikačního čísla a identifikačního kódu a na změny evidovaných údajů podle tohoto zákona se ustanovení správního řádu nepoužijí.“.

 

41.

§ 25 a 26 včetně nadpisu znějí:

Správní delikty

 

§ 25

 

(1) Fyzická osoba se jako zaměstnanec orgánu vykonávajícího státní statistickou službu nebo jako osoba, která zajišťuje zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 16 odst. 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

 

§ 26

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpravodajská jednotka dopustí správního deliktu tím, že nesplní zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3.

(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že podle § 22 odst. 5 a 7 neohlásí vznik, jakož i další údaje nezbytné k přidělení identifikačního čísla a zapsání do registru Českému statistickému úřadu nebo neohlásí změnu uvedených skutečností.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 pokuta do 50 000 Kč.“.

 

42.

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

§ 26a

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a)

orgán státní statistické služby, jehož zaměstnanec nebo osoba, kterou pověřil statistickým zjišťováním, povinnost mlčenlivosti porušili, jde-li o správní delikty podle § 25 odst. 1,

b)

orgán státní statistické služby, při jehož statistickém zjišťování nebyla zpravodajská povinnost splněna, jde-li o správní delikty podle § 26 odst. 1,

c)

Český statistický úřad, jde-li o správní delikty podle § 26 odst. 2.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zemědělství (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2f odst. 6 větě druhé se slovo „statistiky“ nahrazuje slovy „statistické služby“.

 

2.

V § 2f odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Při změně a zániku skutečností vedených v evidenci a při ukončení zemědělské výroby zemědělského podnikatele postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností obdobně a současně ve lhůtě do 30 dnů vyrozumí o těchto skutečnostech příslušný orgán státní statistické služby.“.

 

3.

V § 2g se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) O vyřazení zemědělského podnikatele z evidence obecní úřad obce s rozšířenou působností vyrozumí ve lhůtě do 30 dnů příslušný orgán státní statistické služby.“.

 

4.

V § 5 odst. 10 se věta poslední nahrazuje větou „Pokuty se vymáhají podle zvláštního právního předpisu5f).“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o České národní bance (čl. 4)

Čl. IV

V § 41 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Česká národní banka může předávat Českému statistickému úřadu pro statistické účely individuální údaje, které získala k plnění svých úkolů, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5-6)

Čl. V

zrušen

Čl. VI

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o účetnictví (čl. 8)

Čl. VIII

V § 37 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., odstavec 7 zní:

(7) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu34).“.

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců

na území České republiky

a o změně některých zákonů (čl. 10)

Čl. X

V § 157b odst. 10 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb., se slova „územní finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o inspekci práce (čl. 12)

Čl. XII

V § 37 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se slova „územní finanční orgán68)“ nahrazují slovy „celní úřad“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o finančních konglomerátech (čl. 13)

Čl. XIII

V § 31 odst. 5 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon

o územních finančních orgánech

a některé další zákony (čl. 14)

Čl. XIV

V čl. LXVI zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bod 2 zní:

2. Při změně podmínek pro určení místní příslušnosti v důsledku nového vymezení územní působnosti územních finančních orgánů tímto zákonem provede přeregistraci daňových subjektů správce daně z moci úřední. Do dne přeregistrace vykonává správu daní daňového subjektu správce daně místně příslušný před účinností tohoto zákona.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o cenách (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

§ 10 včetně poznámek pod čarou č. 8a a 8b zní:

§ 10

 

(1) Cenové orgány stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2, kraje a obce svým nařízením, zboží podléhající cenové regulaci podle § 5, 6 a 8, uplatněný způsob a podmínky cenové regulace, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen a jejich změn.

(2) Předpisy o regulaci cen podle odstavce 1 zveřejňuje Ministerstvo financí v Cenovém věstníku, Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku a Český telekomunikační úřad v Poštovním věstníku. Jejich vydání vyhlašují ve Sbírce zákonů podle zvláštního právního předpisu8a). Kraje a obce svá nařízení zveřejňují způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8b). Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem uveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti nabývá dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem uveřejnění.

__________

8a)

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8b)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PATNÁCTÁ

zrušena (čl. 16)

Čl. XVI

zrušen

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 17)

Čl. XVII

V příloze č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., „Seznam služeb podléhajících snížené sazbě“ se za slova „– Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany zařazené v SKP 85.3 nebo 95.0“ doplňují slova „– respitní péče“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 18)

Čl. XVIII

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna rozpočtových pravidel (čl. 19)

Čl. XIX

V zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 140/2006 Sb., se za § 75a vkládá nový § 75b, který zní:

§ 75b

 

Ministerstvo vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen „centrální evidence dotací“). Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přenášet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje. Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení poskytovatelé plní, stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Přechodné ustanovení (čl. 20)

Čl. XX

Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.

ČÁST DVACÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 21)

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části páté, čl. V bodů 5, 6, 12 až 19 a čl. VI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.