Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

235/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012

Ustanovení čl. I bodů 26, 55 a 56 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 468/2011 Sb.

1.1.2012

Změny nařízené touto novelou byly provedeny již zákonem č. 302/2011 Sb. s účinností ode dne 14. října 2011.

zákonem č. 235/2006 Sb.

1.1.2012

zákonem č. 302/2011 Sb.

14.10.2011

Více...

235

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o provozování

rozhlasového a televizního vysílání (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 348/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

a)

rozhlasovým a televizním vysíláním prvotní šíření původních rozhlasových a televizních programů a služeb přímo souvisejících s programy, včetně teletextu v analogovém televizním vysílání, určených k příjmu veřejností v podobě chráněné nebo nechráněné systémem podmíněného přístupu1),1a) prostřednictvím sítí elektronických komunikací1),

__________

1)

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1a)

Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a 1a se označují jako poznámky pod čarou č. 1b a 1c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací1); za nezměněné šíření se považuje i šíření české verze televizního programu prvotně vysílaného v cizím jazyce,“.

 

3.

V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „které může“ vkládají slova „ve vymezeném územním rozsahu“.

 

4.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 1c se doplňují slova „ , a § 3 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

 

5.

V § 2 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

regionálním vysíláním rozhlasové nebo televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu1b),“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

 

6.

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene f) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „místně vymezená územní oblast nesmí zahrnovat více než 1 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu1b),“.

 

7.

V § 2 odst. 1 písmena g) a h) znějí:

g)

provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje program, včetně služeb přímo souvisejících s programem, je odpovědná za jejich obsah a pod zvukovým nebo obrazovým označením, jež program i služby přímo související s programem nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související s programem šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit (dále jen „provozovatel vysílání“),

h)

provozovatelem převzatého vysílání právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě programů převzatého vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s programy převzatého vysílání, a která tyto programy a služby s nimi přímo související šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit na základě oprávnění k provozování převzatého vysílání (dále jen „registrace“) podle tohoto zákona,“.

 

8.

V § 2 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k)

plnoformátovým programem televizní program obsahující pořady různého zaměření a témat, zejména pořady zpravodajské, filmové, dokumentární, hudební a vzdělávací, který není zaměřen pouze na určitou skupinu obyvatel se shodnými zájmy,“.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena l) až n).

 

9.

V § 2 odst. 1 písm. m) se za slovo „signálu“ vkládají slova „analogového televizního vysílání“.

 

10.

V § 2 odst. 1 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) a p), která znějí:

o)

službou přímo související s programem služba spočívající v šíření textových, obrazových a zvukových informací, které jednotlivě nebo v souhrnu vytvářejí obsah související s programem šířeným digitálně, jenž je určen k příjmu veřejnosti spolu s tímto programem; službou přímo související s programem se rozumí rovněž vytváření a poskytování souboru datových údajů pro obsah elektronického programového průvodce a služba rozšiřující možnosti využití programu ve vztahu ke koncovému zařízení,

p)

obsahem elektronického programového průvodce textové, obrazové a zvukové informace o programech šířených v síti elektronických komunikací1), které jsou šířeny prostřednictvím téže sítě elektronických komunikací a jsou synchronně spojeny s těmito programy,“․

Dosavadní písmena m) až u) se označují jako písmena q) až x).

 

11.

V § 2 odst. 1 písmeno v) zní:

v)

kabelovým systémem síť elektronických komunikací podle zvláštního právního předpisu1), jejímž prostřednictvím provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání šíří předplatitelům programy za sjednanou cenu; kabelový systém zahrnuje sítě kabelové televize, mikrovlnné systémy pro zemské rozhlasové a televizní vysílání či jiné technické prostředky vyjma zemských rádiových vysílacích zařízení,“.

 

12.

V § 2 odst. 1 písm. w) se slova „zemského vysílání“ nahrazují slovy „analogového vysílání prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení (dále jen „vysílač“)“.

 

13.

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

y)

územním rozsahem vysílání v případě celoplošného vysílání celé území České republiky a v případě regionálního nebo místního vysílání území stanovené v oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „licence“) ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu

1.

souborem technických parametrů vysílání v případě analogového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů,

2.

diagramem využití rádiových kmitočtů1) v případě digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů.“.

 

14.

V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

zajišťování sítě elektronických komunikací a poskytování služby elektronických komunikací podle zvláštního právního předpisu1),“.

 

15.

V § 2 odst. 2 písm. c) se za slova „televizních programů“ vkládají slova „a služeb přímo souvisejících s programem“, slova „oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „licence“) uděleného“ se nahrazují slovy „licence udělené“ a slova „kódového signálu“ se nahrazují slovy „signálu chráněného systémem podmíněného přístupu“.

 

16.

V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

vysílání prostřednictvím dálkového přístupu (Internetu).“.

 

17.

V § 2 odst. 3 se za slova „Za převzaté“ vkládají slova „rozhlasové a televizní“ a za slova „televizních programů“ se vkládají slova „včetně služeb přímo souvisejících s programem“.

 

18.

V § 2 odst. 4 se za slovo „Za“ vkládá slovo „programovou“ a slova „podle tohoto zákona“ se zrušují.

 

19.

V § 3a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Má-li právnická osoba právní formu akciové společnosti, je předpokladem k získání licence, že její akcie znějí na jméno.“.

 

20.

V § 5 písm. e) se slova „a přehledy využívání kmitočtů kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání“ zrušují.

 

21.

V § 5 písm. g) se za slovo „monitoruje“ vkládají slova „obsah rozhlasového a televizního“.

 

22.

V § 5 písmeno h) zní:

h)

uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části rádiového spektra vyhrazené výhradně pro rozhlasové a televizní vysílání,“.

 

23.

V § 5 písmeno i) zní:

i)

vyžaduje od Českého telekomunikačního úřadu stanovisko obsahující zkoordinované kmitočty pro analogové rozhlasové a televizní vysílání, včetně jejich technických parametrů; v žádosti o stanovisko Rada označí území, které má být vysíláním pokryto a požadované umístění vysílače,“.

 

24.

V § 5 písmeno j) zní:

j)

vyžaduje pro účely řízení o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo pro účely změny licenčních podmínek od Českého telekomunikačního úřadu stanovisko1); v žádosti o stanovisko Rada označí území, které má být vysíláním pokryto,“.

 

25.

V § 5 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) a l), která znějí:

k)

stanoví územní rozsah vysílání pro provozovatele vysílání podle § 3 odst. 1 písm. b) ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu,

l)

spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem v rozsahu podle zvláštních právních předpisů1),3),4),“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno m).

 

26.

V § 5 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 4e zní:

n)

stanoví programy a služby přímo související s těmito programy, které mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání, přezkoumává trvání potřeby jejich povinného šíření a předkládá Českému telekomunikačnímu úřadu závazná stanoviska pro účely uložení nebo zrušení jejich povinného šíření podle zvláštního právního předpisu4e),

__________

4e)

§ 72 zákona č. 127/2005 Sb.“.

Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena o) až t).

 

27.

V § 5 písm. t) se slovo „tímto“ zrušuje.

 

28.

V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „včetně informace o postupu při přechodu na digitální vysílání“.

 

29.

V § 6 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

 

30.

V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Členství v Radě je veřejnou funkcí.“.

 

31.

V § 7 se na konci odstavce 12 doplňuje věta „Členové Rady nesmějí být v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k provozovateli vysílání.“.

 

32.

V § 12 odst. 1 se za slova „šíření teletextu“ vkládají slova „v analogovém televizním vysílání“.

 

33.

V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Samostatnou licenci k vysílání teletextu v analogovém televizním vysílání a k poskytování služeb přímo souvisejících s programem v digitálním vysílání nelze udělit.“.

 

34.

V § 13 odst. 2 se slova „uvedená v § 3 odst. 2 až 4“ nahrazují slovy „splňující předpoklady podle § 3a“.

 

35.

V § 14 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

časový rozsah vysílání a územní rozsah vysílání,“.

 

36.

V § 14 odst. 1 písm. g) se slovo „údaje“ nahrazuje slovem „údajů“ a na konci textu písmene g) se doplňují slova „ , a údajů o případných službách přímo souvisejících s programem“.

 

37.

V § 14 odst. 1 písmeno i) zní:

i)

obchodní plán včetně dokladů o výši finančních prostředků, které je schopen vynaložit na provozování rozhlasového a televizního vysílání.“.

 

38.

V § 15 odstavec 1 zní:

(1) Licenční řízení zahajuje Rada z vlastního podnětu nebo z podnětu uchazeče o licenci vyhlášením licenčního řízení. Před zahájením licenčního řízení si Rada vyžádá stanovisko Českého telekomunikačního úřadu vymezující územní rozsah vysílání způsobem podle odstavce 2, a jedná-li se o licenční řízení o udělení jedné nebo více licencí k vysílání jednoho nebo více programů šířených prostřednictvím vysílačů pouze digitálně, rovněž stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k možnosti umístění v sítích elektronických komunikací; v případě podnětu uchazeče o licenci je Rada povinna vyžádat si od Českého telekomunikačního úřadu potřebná stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy podnět obdrží. Licenční řízení Rada vyhlásí nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy od Českého telekomunikačního úřadu obdrží stanovisko, které zahájení licenčního řízení umožňuje; vyžádá-li si Rada od Českého telekomunikačního úřadu k témuž licenčnímu řízení více než jedno stanovisko, počíná lhůta 30 dnů pro vyhlášení licenčního řízení běžet ode dne, kdy obdrží poslední z vyžádaných stanovisek, pokud tato stanoviska zahájení licenčního řízení umožňují.“.

 

39.

V § 15 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Rada ve vyhlášení licenčního řízení stanoví lhůtu a místo podání žádosti o licenci, časový rozsah vysílání, územní rozsah vysílání určený souborem technických parametrů v případě analogového vysílání nebo diagramem využití rádiových kmitočtů v případě digitálního vysílání; u licenčního řízení na celoplošné vysílání Rada stanoví požadavky na základní programovou specifikaci celoplošného vysílání (dále jen „požadavky“).“.

 

40.

V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) V případě existence dvou nebo více sítí elektronických komunikací určených k digitálnímu vysílání podle odstavce 1 Rada zahájí licenční řízení, aniž určí přiřazení programů konkrétním sítím elektronických komunikací. Rada taktéž neurčí strukturu programů v jednotlivých sítích elektronických komunikací.“.

 

41.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Týká-li se licenční řízení vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze digitálně, nařídí předseda Rady konání veřejného slyšení ve lhůtě 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání žádosti o licenci, kterou Rada stanoví podle § 15 odst. 2. V ostatních případech nařídí předseda Rady konání veřejného slyšení ve lhůtě 90 dnů ode dne zahájení licenčního řízení.“.

 

42.

V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „tak, aby byly v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu“.

 

43.

V § 16 odst. 5 písm. c) se slova „vymezený ve vztahu k jednotlivým účastníkům licenčního řízení“ zrušují.

 

44.

V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Při udělování licence k digitálnímu vysílání Rada hodnotí

a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, transparentnost jeho vlastnických vztahů, přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů a zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v navrhované programové skladbě televizního vysílání,

b)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

c)

připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené,

d)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

45.

V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Licenci k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze digitálně nebo registrací [§ 2 odst. 1 písm. g), § 26 a násl.] k provozování převzatého vysílání pouze digitálně nelze udělit podnikateli zajišťujícímu síť elektronických komunikací1) (dále jen „podnikatel sítě elektronických komunikací“) nebo skupině podnikatelů sítě elektronických komunikací nebo osobě, která je ekonomicky nebo personálně spojena s podnikatelem nebo skupinou podnikatelů sítě elektronických komunikací; to neplatí v případech, kdy je licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze digitálně udělena přímo ze zákona. Ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění obou osob. Účastí na kontrole či jmění se rozumí vlastnictví více než 20 % podílu na základním kapitálu nebo podílu s hlasovacím právem; podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období se stanoví jako podíl součtu stavů k poslednímu dni každého měsíce a počtu měsíců ve zdaňovacím období.“.

 

46.

V § 18 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a označení, zda program bude šířen celoplošně, regionálně či místně“.

 

47.

V § 18 odst. 4 písmeno c) zní:

c)

časový rozsah vysílání, územní rozsah vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y),“.

 

48.

V § 18 odst. 4 písmeno e) zní:

e)

základní programovou specifikaci a další programové podmínky, včetně uvedení údaje, zda se jedná o plnoformátový program; v případě digitálního vysílání rovněž podmínky týkající se povinnosti provozovatele vysílání vytvářet a poskytovat soubory datových údajů pro obsah elektronického programového průvodce a podmínky týkající se poskytování případných dalších služeb přímo souvisejících s programem,“.

 

49.

§ 20 včetně nadpisu zní:

§ 20

Změna souboru technických parametrů

vysílání a diagramu

 

(1) Rada může omezit soubor technických parametrů vysílání provozovateli vysílání s licencí a provozovateli vysílání ze zákona, který po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku na této části území nevysílal více než 90 dnů nebo efektivně nevyužíval přidělený kmitočet; do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání nebo efektivnímu využívání kmitočtu bránily odůvodněné technické překážky.

(2) Soubor technických parametrů v případě analogového vysílání a diagram využití rádiových kmitočtů v případě regionálního nebo místního digitálního vysílání může Rada změnit na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu podle zvláštního právního předpisu1) učiněného z důvodu dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, anebo z členství České republiky v Evropské unii anebo v mezinárodních organizacích.

(3) Jiným způsobem než postupem podle odstavce 1 nebo 2 Rada není oprávněna bez souhlasu provozovatele vysílání soubor technických parametrů nebo diagram využití rádiových kmitočtů měnit.

(4) Rada vyhoví písemné žádosti provozovatele vysílání s licencí o změnu souboru technických parametrů v případě analogového vysílání a diagramu využití rádiových kmitočtů v případě regionálního nebo místního digitálního vysílání, nedojde-li změnou k porušení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, anebo z členství České republiky v Evropské unii anebo v mezinárodních organizacích, nebo k porušení zvláštního zákona, a je-li tato změna v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu, které si Rada před provedením změny vyžádá. Rada však žádost zamítne, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu musejí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností podle tohoto odstavce do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada může řízení přerušit v případě, že je třeba odstranit ve stanovené lhůtě nedostatky v žádosti o změnu nebo pokud bylo zahájeno řízení o předběžné otázce10). V takovém případě Rada v rozhodnutí o přerušení řízení uvede, o jakou otázku se jedná; po dobu přerušení řízení lhůty neběží.“.

 

50.

V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y),“.

 

51.

V § 21 odstavec 5 zní:

(5) Rada může podmínky licence změnit i v případě, že je to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, anebo z členství České republiky v Evropské unii anebo v mezinárodních organizacích.“.

 

52.

V § 21 odst. 6 a 7 větě poslední se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.

 

53.

§ 24a se zrušuje.

 

54.

V § 25 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo by udělení licence bylo v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“.

 

55.

zrušen

56.

zrušen

57.

V § 32 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

i)

nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin,

j)

nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne,“.

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena k) až r).

 

58.

V § 32 odst. 1 písm. r) se slova „písmenu n)“ nahrazují slovy „písmenu p)“.

 

59.

V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

oznamovat Radě síť elektronických komunikací1), ve které digitálně šíří program.“.

 

60.

V § 47 odst. 1 se na konci písmena c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl.“.

 

61.

V § 49 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel televizního vysílání je oprávněn zařazovat reklamu a teleshoppingové šoty do pořadů složených ze samostatných částí nebo do pořadů ze sportovních podniků a podobně strukturovaných událostí a představení obsahujících přestávky, avšak pouze mezi tyto části nebo v těchto přestávkách. Pokud sportovní podnik, podobně strukturovaná událost či představení neobsahují přestávky, platí pro vkládání reklamy provozovatelem televizního vysílání s licencí odstavce 2 a 4.“.

 

62.

V § 53 odst. 1 se za slovo „služeb“ vkládá slovo „identifikující“.

 

63.

V § 53 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Součástí sponzorování televizních a rozhlasových pořadů právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž činnost zahrnuje výrobu nebo distribuci léčivých přípravků a léčebných postupů, nesmí být propagace léčivých přípravků nebo léčebných postupů vázaných na lékařský předpis v tuzemsku.“.

 

64.

V části páté nadpisu hlavy V se slova „ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ A“ zrušují.

 

65.

§ 54 včetně nadpisu zní:

§ 54

Zajištění místního vysílání

 

(1) Provozovatel vysílání s licencí v kabelovém systému a provozovatel převzatého vysílání v kabelovém systému na žádost obce nebo dobrovolného svazku obcí vyhradí zdarma jeden kanál pro bezplatný místní informační systém sloužící výhradně potřebám obcí, který nesmí být bez souhlasu provozovatele vysílání s licencí a provozovatele převzatého vysílání využíván k reklamě a teleshoppingu.

(2) Provozovatel převzatého vysílání v kabelovém systému je při vytváření nejnižší programové nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto zemské vysílání všech programů nechráněných systémem podmíněného přístupu provozovatelů vysílání ze zákona, jež lze přijímat běžným koncovým zařízením v místě kabelového rozvodu, bez ohledu na to, zda jsou vysílány analogově nebo digitálně, po souhlasu provozovatele vysílání ze zákona3),4).

(3) Provozovatelé vysílání ze zákona jsou povinni poskytnout uvedené programy provozovateli převzatého vysílání v kabelovém systému bezplatně a provozovatel převzatého vysílání je povinen uvedené programy ve své nejnižší programové nabídce bezplatně umístit.“.

 

66.

V části páté se za hlavu V vkládá nová hlava VI, která zní:

HLAVA VI

VYDÁVÁNÍ STANOVISEK

K POVINNOSTI PROVOZOVATELE SÍTĚ

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

ŠÍŘIT VE VEŘEJNÉM ZÁJMU PROGRAMY

A SLUŽBY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM

 

§ 54a

 

Rada při zjišťování, zda je dán veřejný zájem či zda veřejný zájem trvá, bere v úvahu zejména zastoupení pořadů ve veřejném zájmu a pořadů vlastní tvorby, multimodální zpřístupnění vysílaných pořadů zrakově a sluchově postiženým (zvukový popis, znaková řeč, titulkování, snadná navigace) a vhodnost programu provozovatele pro vysílání neodkladných oznámení podle § 32 odst. 1 písm. k).“.

 

67.

§ 55 včetně nadpisu zní:

§ 55

Zajištění plurality informací

v celoplošném analogovém rozhlasovém

a televizním vysílání

 

(1) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být držitelem více než jedné licence k celoplošnému analogovému televiznímu vysílání.

(2) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být držitelem více než jedné licence k celoplošnému analogovému rozhlasovému vysílání.

(3) Provozovatel celoplošného analogového rozhlasového vysílání se nesmí majetkově podílet na podnikání jiného provozovatele celoplošného analogového rozhlasového vysílání.

(4) Provozovatel celoplošného analogového televizního vysílání se nesmí majetkově podílet na podnikání jiného provozovatele celoplošného analogového televizního vysílání.

(5) Provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona se nesmí slučovat s provozovatelem celoplošného analogového televizního vysílání, a to tak, že jejich statutární orgány nebo členové statutárních orgánů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo jsou společníky ve stejné obchodní společnosti nebo jsou osobami blízkými.

(6) Provozovatel celoplošného rozhlasového vysílání ze zákona se nesmí slučovat s jiným provozovatelem celoplošného analogového rozhlasového vysílání, a to tak, že jejich statutární orgány nebo členové statutárních orgánů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo jsou společníky ve stejné obchodní společnosti nebo jsou osobami blízkými.

(7) Provozovatel celoplošného analogového televizního vysílání se nesmí slučovat s provozovatelem celoplošného analogového televizního vysílání jiným způsobem (§ 58).

(8) Provozovatel celoplošného analogového rozhlasového vysílání se nesmí slučovat s provozovatelem celoplošného analogového rozhlasového vysílání jiným způsobem (§ 58).

(9) Ustanovení odstavců 1, 2, 3, 4, 7 a 8 se nevztahují na rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů a družic.

(10) Ustanovení odstavců 7 a 8 se nevztahují na osoby zabývající se náborem a prodejem reklamních služeb, služeb spojených se sponzorstvím a teleshoppingem, služeb spojených s výzkumem trhu a služeb spojených s nákupem pořadů, vyjma pořadů zpravodajských.“.

 

68.

Za § 55 se vkládá nový § 55a, který včetně nadpisu zní:

§ 55a

Zajištění plurality informací

v celoplošném digitálním rozhlasovém

a televizním vysílání

 

(1) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být současně držitelem více než dvou licencí k provozování celoplošného digitálního televizního vysílání opravňujících k šíření plnoformátových programů.

(2) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být současně držitelem více než dvou licencí k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání.

(3) Provozovatel celoplošného digitálního televizního vysílání se nesmí majetkově podílet na podnikání jiného provozovatele celoplošného televizního vysílání.

(4) Provozovatel celoplošného digitálního rozhlasového vysílání se nesmí majetkově podílet na podnikání jiného provozovatele celoplošného rozhlasového vysílání.

(5) Provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona se nesmí slučovat s provozovatelem celoplošného digitálního televizního vysílání, a to tak, že jejich statutární orgány nebo členové statutárních orgánů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo jsou společníky ve stejné obchodní společnosti nebo jsou osobami blízkými.

(6) Provozovatel celoplošného rozhlasového vysílání ze zákona se nesmí slučovat s jiným provozovatelem celoplošného digitálního rozhlasového vysílání, a to tak, že jejich statutární orgány nebo členové statutárních orgánů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo jsou společníky ve stejné obchodní společnosti nebo jsou osobami blízkými.

(7) Provozovatel celoplošného digitálního televizního vysílání se nesmí slučovat s provozovatelem celoplošného digitálního televizního vysílání jiným způsobem (§ 58).

(8) Provozovatel celoplošného digitálního rozhlasového vysílání se nesmí slučovat s provozovatelem celoplošného digitálního rozhlasového vysílání jiným způsobem (§ 58).

(9) Ustanovení odstavců 1, 2, 3, 4, 7 a 8 se nevztahují na rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů a družic.

(10) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na dohody provozovatelů digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů o společném provozování elektronického programového průvodce. Ustanovení odstavců 7 a 8 se nevztahují na osoby zabývající se náborem a prodejem reklamních služeb, služeb spojených se sponzorstvím a teleshoppingem, služeb spojených s výzkumem trhu a služeb spojených s nákupem pořadů, vyjma pořadů zpravodajských.“.

 

69.

§ 56 včetně nadpisu zní:

§ 56

Zajištění plurality informací

v místním a regionálním

rozhlasovém a televizním vysílání

 

(1) Jestliže je jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba držitelem více licencí k provozování jiného než celoplošného televizního vysílání nebo více licencí k provozování jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, nesmí pokrytí České republiky jejím vysíláním v celkovém součtu licencí k provozování jiného než celoplošného rozhlasového vysílání ani v celkovém součtu licencí k provozování jiného než celoplošného televizního vysílání přesáhnout 70 % celkového počtu obyvatel České republiky, počítáno podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.

(2) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba se může majetkově podílet na podnikání více provozovatelů jiného než celoplošného rozhlasového vysílání nebo více provozovatelů jiného než celoplošného televizního vysílání pouze v případě, že celkové pokrytí obyvatel České republiky vysíláním všech provozovatelů jiného než celoplošného rozhlasového vysílání ani všech provozovatelů jiného než celoplošného televizního vysílání, na jejichž podnikání se tato osoba podílí, nepřesáhne 70 % celkového počtu obyvatel České republiky, počítáno podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.

(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů a družic.“.

 

70.

V § 60 odst. 1 písm. c) se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. k)“, v písmenech d) a e) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. l)“, v písmenu f) se slova „písm. l) a m)“ nahrazují slovy „písm. n) a o)“ a v písmenu h) se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. p)“.

 

71.

V § 60 odst. 3 písm. g) se slova „písm. o)“ nahrazují slovy „písm. r)“.

 

72.

V § 60 odstavec 4 zní:

(4) Pokutu od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč uloží Rada tomu,

a)

kdo zasahuje do obsahu programu provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání v rozporu s § 31 odst. 1 a poruší povinnosti týkající se výroby nebo vysílání pořadů uvedených ve zvláštních zákonech3),4),

b)

kdo neoprávněně zasahuje do obsahu služeb přímo souvisejících s programem.“.

 

73.

V § 61 odst. 1 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. l)“.

 

74.

V § 63 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „ , 55a a“.

 

75.

V § 67 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Na služby přímo související s programem a na dodatečné služby se přiměřeně vztahují ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) až g) a dále ustanovení § 35 až 41. Je-li v rámci služeb přímo souvisejících s programem a elektronického programového průvodce šířena reklama, vztahují se na ni přiměřeně povinnosti podle § 48 s výjimkou odstavce 4 písm. a), b) a d).“.

 

76.

Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:

§ 67a

 

Na obsah služeb přímo souvisejících s programem se nevztahují ustanovení § 42 až 47 a 49 až 51.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Provozovateli celoplošného televizního vysílání s licencí opravňující k zemskému analogovému vysílání programu, jemuž byla rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) licence rozšířena o právo vysílat tento program i digitálně (dále jen „provozovatel vysílání s rozšířenou licencí“),

a)

který do 180 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o rozšíření licence zahájí digitální vysílání tohoto programu prostřednictvím sítě zemských rádiových vysílacích zařízení (dále jen „vysílací síť“) a

b)

který do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona doručí Radě písemné prohlášení obsahující souhlas s prováděním změn v souboru technických parametrů vysílání stanoveném v licenci v souladu s Technickým plánem přechodu a závazek ukončit analogové vysílání v termínu stanoveném Technickým plánem přechodu,

vznikne právo na udělení licence k zemskému digitálnímu celoplošnému vysílání dalšího programu, včetně služeb přímo souvisejících s tímto programem.

2.

Splnění podmínek pro vznik práva podle bodu 1 předseda Rady neprodleně oznámí na úřední desce Rady a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3.

Rada provozovateli vysílání s rozšířenou licencí, jemuž vzniklo právo podle bodu 1, udělí licenci k vysílání dalšího programu do 60 dnů ode dne, kdy obdrží jeho žádost o udělení licence splňující zákonem stanovené podmínky. Provozovatel vysílání, kterému vzniklo právo podle bodu 1, je oprávněn uzavřít smlouvu o digitálním šíření programu podle bodu 1 s provozovatelem sítě zemských vysílacích rádiových zařízení. Nedojde-li k uzavření smlouvy do 90 dnů ode dne vzniku práva podle bodu 1, uloží Český telekomunikační úřad do 30 dnů povinnost šířit program podle bodu 1 provozovateli sítě zemských vysílacích rádiových zařízení. Uložení této povinnosti nepodléhá konzultaci podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Český telekomunikační úřad o uložení povinnosti informuje neprodleně Radu.

4.

Rada rozhodne o odebrání licence, pokud na základě závazného stanoviska Českého telekomunikačního úřadu provozovatel vysílání s rozšířenou licencí, kterému byla udělena licence podle bodu 3, nesplní závazek ukončit analogové vysílání v příslušném termínu nebo opakovaně závažně poruší Technický plán přechodu.

5.

Provozovateli místního nebo regionálního televizního vysílání s licencí, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona šíří program analogově prostřednictvím vysílací sítě (dále jen „provozovatel místního nebo regionálního vysílání“), vznikne právo po dobu platnosti licence šířit tento program v nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské digitální televizní vysílání (dále jen „regionální vysílací síť“), a to včetně služeb přímo souvisejících s tímto programem, pokud do 60 dnů ode dne, kdy Český telekomunikační úřad v Telekomunikačním věstníku a na své elektronické úřední desce uveřejní oznámení o tom, že je k dispozici volná přenosová kapacita regionální vysílací sítě, doručí Radě písemné prohlášení o tom, že tento program, včetně služeb přímo souvisejících s programem, hodlá šířit digitálně v rámci technických a provozních možností regionální vysílací sítě. V prohlášení musí být obsažen souhlas s prováděním změn v souboru technických parametrů vysílání stanoveném v licenci v souladu s Technickým plánem přechodu a závazek ukončit analogové vysílání v termínu stanoveném Technickým plánem přechodu. K písemnému prohlášení provozovatel místního nebo regionálního vysílání připojí plošné grafické znázornění předpokládaného územního rozsahu vysílání odpovídajícího v rámci technického rozčlenění regionální vysílací sítě té z oblastí nerušeného příjmu vysílání, na kterou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona připadá významná část územního rozsahu vysílání jeho analogového vysílání.

6.

Splnění podmínek pro vznik práva podle bodu 5 předseda Rady neprodleně oznámí na úřední desce Rady a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

7.

Rada do 30 dnů ode dne, kdy uplyne lhůta pro doručení písemného prohlášení podle bodu 5, požádá Český telekomunikační úřad o stanovisko podle § 5 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a o stanovisko k možnosti umístění v regionální vysílací síti, a to ve vztahu ke všem provozovatelům místního nebo regionálního vysílání, jimž vzniklo právo podle bodu 5. Vznik práva podle bodu 5 Rada provozovateli místního nebo regionálního vysílání vyznačí v licenci a zároveň pro digitální vysílání programu stanoví na návrh provozovatele místního nebo regionálního vysílání licenční podmínky, které vyplývají ze zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 30 dnů ode dne, kdy obdrží poslední ze stanovisek, o která Český telekomunikační úřad požádala podle tohoto bodu.

8.

Provozovatel místního nebo regionálního vysílání, jemuž Rada provedla změnu licence podle bodu 7 (dále jen „provozovatel místního nebo regionálního vysílání s digitální licencí“), může uzavřít s podnikatelem, který zajišťuje regionální vysílací síť, smlouvu podle § 72a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Provozovatelé místního nebo regionálního vysílání s digitální licencí (bod 8), kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vysílají program analogově na sdílených kmitočtech s provozovatelem celoplošného televizního vysílání s licencí (dále jen „provozovatelé místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech“),

a)

jejichž souhrnný územní rozsah regionálního nebo místního vysílání přesahuje 33 % celkového území České republiky nebo jejichž vysílání může přijímat v souhrnu alespoň 33 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu a

b)

kteří uzavřeli smlouvu o vytvoření programové sítě,

mohou určit právnickou osobu, které vznikne právo na udělení licence k digitálnímu vysílání jednoho celoplošného televizního programu s časovým rozsahem vysílání doplňujícím časový rozsah vysílání provozovatelů místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech podle smlouvy o vytvoření programové sítě. Licenci této právnické osobě Rada udělí do 60 dnů ode dne, kdy obdrží její žádost o udělení licence splňující zákonem stanovené podmínky a bude-li podle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu k dispozici volná přenosová kapacita regionální vysílací sítě. Nebude-li podle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu k dispozici volná přenosová kapacita regionální vysílací sítě, Rada této právnické osobě udělí licenci přednostně do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o udělení přídělu rádiových kmitočtů podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K žádosti o udělení licence musí být přiloženo písemné prohlášení všech provozovatelů místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech vytvářejících programovou síť, že žádost podává jimi určená právnická osoba, které má být udělena licence podle tohoto bodu; takové písemné prohlášení může každý provozovatel místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech vystavit pouze jednou. Na programovou síť vytvořenou podle tohoto bodu se nevztahuje ustanovení § 57 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10.

Provozovatel převzatého vysílání v kabelovém systému je při vytváření nejnižší programové nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto zemské vysílání všech plnoformátových celoplošných programů nechráněných systémem podmíněného přístupu provozovatelů vysílání s licencí, včetně místního a regionálního vysílání na sdílených kmitočtech s provozovatelem celoplošného vysílání s licencí, a to podle stavu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona; tato povinnost se nevztahuje na programy vysílané pouze digitálně. Provozovatel celoplošného vysílání s licencí a provozovatel místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech s provozovatelem celoplošného vysílání s licencí je povinen poskytnout uvedené programy provozovateli převzatého vysílání bezplatně a provozovatel převzatého vysílání je povinen uvedené programy ve své nejnižší programové nabídce bezplatně umístit. Povinnosti provozovatele převzatého vysílání v kabelovém systému, provozovatele celoplošného vysílání s licencí a provozovatele místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech s provozovatelem celoplošného vysílání s licencí stanovené v tomto bodu zanikají dnem 31. prosince 2011.

11.

Licence k provozování místního vysílání vydané podle dosavadních právních předpisů se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za licence k regionálnímu vysílání, pokud příslušné rozhlasové nebo televizní vysílání může ve stanoveném územním rozsahu přijímat více než 1 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.

12.

Správní řízení o udělení licence k zemskému digitálnímu vysílání zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se přerušují na dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tato řízení Rada dokončí podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní správní řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Rada dokončí podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 odst. 5 písm. a) se za slovo „licencí“ vkládají slova „k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného analogově“.

 

2.

V § 17 odstavec 8 zní:

(8) Úřad může vydat oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro rozhlasovou službu, pokud

a)

byla vydána licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného analogově podle zvláštního právního předpisu11),

b)

jde o rádiové kmitočty vyhrazené Úřadem provozovateli rozhlasového nebo televizního vysílání podle zvláštního právního předpisu16), nebo

c)

byl vydán příděl rádiových kmitočtů pro tuto službu.

Oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části rádiového spektra vyhrazené výhradně pro rozhlasovou službu může Úřad vydat jen se souhlasem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podle zvláštního právního předpisu11).“.

 

3.

Za § 72 se vkládá nový § 72a, který zní:

§ 72a

 

(1) Služba šíření rozhlasového a televizního vysílání se zajišťuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání11),16) a podnikatelem poskytujícím tuto službu elektronických komunikací.

(2) Podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání je povinen jednat o uzavření smlouvy podle odstavce 1 v případě, kdy je o to požádán provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání.

(3) Nedojde-li k uzavření smlouvy podle odstavce 1, je Úřad oprávněn na základě návrhu kterékoliv smluvní strany rozhodnout spor. Pro rozhodnutí sporu platí obdobně § 127. Součástí návrhu smluvní strany na rozhodnutí sporu musí být návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí.

(4) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí podle odstavce 3 nemá odkladný účinek.“.

 

4.

V § 112 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

zpracovává v součinnosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání část plánu přidělení kmitočtových pásem určených pro rozhlasovou službu,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

 

5.

V § 112 odst. 4 větě první se slova „požadovanou územní oblast“ nahrazují slovy „požadovaný územní rozsah“.

 

6.

V § 125 odstavec 5 zní:

(5) Úřad je dále povinen uveřejňovat informace týkající se postupů a podmínek spojených s právy na výstavbu sítí elektronických komunikací podle zvláštního právního předpisu41) a informace týkající se sítí pro rozhlasovou službu podle zvláštního právního předpisu11).“.

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 5)

Čl. V

Příloha Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1.

V položce 67 písmeno a) zní:

a)

Přijetí žádosti

-

o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 50 000

-

o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 50 000“.

 

2.

V položce 67 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

 

3.

V položce 67 písmeno c) zní:

c)

Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání

Kč 50 000“.

 

4.

V položce 67 písmeno d) zní:

d)

Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených

-

v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 10 000

-

v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání

Kč 3 000

-

v přihlášce k provozování převzatého vysílání

Kč 10 000“.

 

5.

V položce 67 v textu pod písmenem d) se slova „písmene e)“ nahrazují slovy „písmene d)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o rozhlasových

a televizních poplatcích (čl. 6)

Čl. VI

V § 8 odst. 10 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, se slova „Provozovatel distribuční soustavy“ nahrazují slovy „Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

__________

15)

Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.