Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

267/2006 Sb. znění účinné od 29. 8. 2014 do 30. 9. 2015

Čl. IX bod 4 a čl. XXX nabyly účinnosti dnem 1. 7. 2006.

Účinnost zbylých ustanovení byla několikrát posunuta, naposledy zákonem č. 182/2014 Sb. na 1. 1. 2017, avšak ještě před tímto dnem byla novela zrušena.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 479/2008 Sb.

1.1.2017

Novelizační body zrušeny před nabytím účinnosti.

zákonem č. 306/2008 Sb.

1.1.2017

Novelizační body zrušeny před nabytím účinnosti.

zákonem č. 242/2016 Sb.

26.7.2016

Novelu nebylo možné zapracovat, protože zákon byl již dříve zrušen.

Více...

267

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2006

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (čl. 1)

Čl. I

V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., se za slova „nemocenské zabezpečení,“ vkládají slova „úrazové pojištění,“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

Čl. III

Čl. IX zákona č. 479/2008 Sb. rušil body 1 a 2 dnem nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

plnou invaliditu a částečnou invaliditu, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, také skutečnost, že plná nebo částečná invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; tato podmínka je splněna, pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání je jedinou nebo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,“.

 

2.

V § 8 se na konci odstavce 9 doplňují slova „ ; při posuzování souvislosti vzniku plné invalidity nebo částečné invalidity s pracovním úrazem nebo s nemocí z povolání vychází též ze záznamu o úrazu a z posudku, kterým se uznává nemoc z povolání“.

 

3.

V § 11 odst. 1 se za slova „provádění sociálního zabezpečení“ vkládají slova „a úrazového pojištění“.

 

4.

V § 11 odst. 3 větě třetí se slova „od České pojišťovny, a. s.33a) a Kooperativy, pojišťovny, a. s.33a) a“ včetně poznámky pod čarou č. 33a zrušují.

 

5.

V § 11 odst. 3 větě třetí se slova „tyto pojišťovny a státní zdravotní ústav jsou povinny“ nahrazují slovy „státní zdravotní ústav je povinen“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna občanského soudního řádu (čl. 5)

Čl. V

V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276 /2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501 /2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 279 odst. 2 písm. e) se za slova „důchodového pojištění“ vkládá čárka a slova „úrazového pojištění“.

 

2.

V § 279 odst. 2 písm. f) se za slova „politiku zaměstnanosti“ vkládá čárka a slova „pohledávky pojistného na úrazové pojištění“.

 

3.

V § 336c odst. 1 písm. c) se za slova „politiku zaměstnanosti“ vkládá čárka a slova „pojistné na úrazové pojištění“.

 

4.

V § 337c odst. 1 písm. e) se za slova „politiku zaměstnanosti“ vkládá čárka a slova „pojistného na úrazové pojištění“.

 

5.

V § 338ze odst. 1 písm. f) se za slova „politiku zaměstnanosti“ vkládá čárka a slova „pojistného na úrazové pojištění“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

 

2.

V § 25 odst. 1 větě první se za slova „pracovněprávních předpisů“ vkládá čárka a slova „předpisů o úrazovém pojištění zaměstnanců34a)“.

Poznámka pod čarou č. 34a zní:

__________

34a) Zákon č. 266/2006 Sb.“.

 

3.

V § 25 odst. 2 větě druhé se slova „Prováděcí předpis“ nahrazují slovy „Zvláštní právní předpis34a)“.

 

4.

Za § 82 se vkládá nový § 82a, který včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b zní:

§ 82a

 

(1)

Byla-li výše vdovského důchodu, na který vznikl (znovu vznikl) nárok před 1. lednem 1996 nebo na který znovu vznikl nárok po 31. prosinci 1995 podle § 82 odst. 2, omezena pro souběh s nárokem na výplatu starobního nebo invalidního důchodu podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před 1. lednem 199635a), zvyšuje se procentní výměra vdovského důchodu o částku odpovídající rozdílu mezi vyplácenou výší a výší bez takového omezení, včetně zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů náležejících od přiznání vdovského důchodu do dne, od kterého se úprava podle tohoto ustanovení provede. Zvýšení o částku rozdílu náleží jen v době, ve které omezení výše vdovského důchodu podle předchozí věty trvá.

(2)

Nebyl-li vdovský důchod z důvodu uvedeného v předchozím odstavci vyplácen, postupuje se obdobně s tím, že za den přiznání vdovského důchodu se považuje den, kdy na takový vdovský důchod vznikl (znovu vznikl) nárok.

(3)

Pro zjišťování výše vdovského důchodu pro účely stanovení částky rozdílu se nepoužijí ustanovení předpisů o sociálním zabezpečení platná před 1. lednem 1996 o

a)

nejvyšších přípustných výměrách úhrnu důchodu při souběhu starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu a o snížení výše vdovského důchodu pro jejich překročení35a),

b)

částce, kterou nesmí při zvýšení důchodu přesáhnout nejvyšší výměra úhrnu důchodu stanovená pro souběh starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu po takovém zvýšení.

Výše starobního nebo invalidního důchodu přitom zůstává nedotčena; zvýšení starobního důchodu za dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod se však považuje za součást starobního důchodu a zvýšení podle písmene b) za součást starobního nebo invalidního důchodu i tehdy, byla-li podle předpisů platných před 1. lednem 1996 součástí úhrnu důchodu. Pokud by při stanovení částky rozdílu podle předchozích vět výše starobního nebo invalidního důchodu bez zvýšení o pevnou částku a vdovského důchodu, která by náležela ke dni 31. prosince 1995, přesáhla částku stanovenou v § 4 odst. 1 zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, sníží se výše vdovského důchodu tak, aby úhrn důchodu takovou částku k uvedenému dni nepřesáhl. Ustanovení § 93 odst. 2 není postupu podle tohoto ustanovení na překážku.

(4)

Ustanovení předchozích odstavců se užije obdobně, byla-li výše vdovského důchodu omezena pro souběh s nárokem na výplatu důchodu za výsluhu let, který se podle § 89 odst. 1 považuje od 1. ledna 1996 za částečný invalidní důchod nebo za starobní důchod, nebo nebyl-li vdovský důchod z téhož důvodu vyplácen.

(5)

Zvýšení vdovského důchodu o částku rozdílu se provede na žádost a nejdříve od splátky důchodu splatné po 1. červenci 2006. Lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená zvláštním předpisem35b) se u žádostí uplatněných do 31. října 2006 prodlužuje o 90 dnů.

__________

35a)

Například § 56 odst. 2 až 5, § 64 odst. 5, § 139 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, a obdobná ustanovení předcházejících předpisů.

35b)

§ 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

 

5.

V § 107 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmene a).

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

dávky nemocenského pojištění (péče), dávky důchodového pojištění a dávky úrazového pojištění uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), b), c), h) a i) zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,“.

 

2.

V § 5 odst. 3 písm. e) se za slova „důchodového pojištění“ vkládají slova „a úrazového pojištění“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 3 se za slova „důchodového pojištění“ vkládá čárka a slova „úrazového pojištění“.

 

2.

V § 31 odst. 2 se za slova „důchodového pojištění“ vkládá čárka a slova „úrazového pojištění“.

 

3.

V § 60 odst. 2 se za slova „důchodového zabezpečení,“ vkládají slova „úrazového pojištění,“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o ochraně osobních údajů (čl. 12)

Čl. XII

V § 9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb., se za slova „důchodového pojištění (zabezpečení),“ vkládají slova „úrazového pojištění,“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o soudech a soudcích (čl. 13)

Čl. XIII

V § 84 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

(5)

Zabezpečení soudce pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání upravuje zvláštní právní předpis4a).

__________

4a)

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 109/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 39 odst. 1 větě druhé se slova „za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání18),“ včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušují.

 

2.

V § 39 odst. 1 se doplňuje věta „Zabezpečení odsouzeného pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání upravuje zvláštní právní předpis19a).“.

Poznámka pod čarou č. 19a zní:

__________

19a)

§ 3 písm. m) zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o prevenci závažných havárií (čl. 15)

Čl. XV

V § 4 odst. 1 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 82/2004 Sb., se tečka za slovem „havárie“ a slova „Tímto ustanovením není dotčeno zákonné pojištění podle zvláštního předpisu10)“ včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna celního zákona (čl. 16)

Čl. XVI

V § 45 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, se slova „předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků“ a slova „pracovněprávních předpisů“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 17)

Čl. XVII

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o požární ochraně (čl. 18)

Čl. XVIII

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 80 odst. 1 se slova „ , obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů9), pokud mu nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu“ nahrazují slovy „podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

__________

9)

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.“.

 

2.

V § 81 odst. 1 se slova „odškodňování pracovních úrazů“ nahrazují slovy „úrazovém pojištění9)“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky (čl. 19)

Čl. XIX

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 60 odst. 2 větě druhé se slova „pracovněprávních předpisů“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

 

2.

V § 62 se věta druhá nahrazuje větou „Náhrada škody v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se poskytuje podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech.“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna lesního zákona (čl. 20)

Čl. XX

V § 39a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., se slova „předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o rybářství (čl. 21)

Čl. XXI

V § 18 odst. 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova „předpisů o odškodňování pracovních úrazů18)“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje, a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 22)

Čl. XXII

V § 81b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., se slova „předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o myslivosti (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 16 odst. 1 větě třetí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova „předpisů o odškodňování pracovních úrazů“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (čl. 24)

Čl. XXIV

V § 23 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, se slova „předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků“ a slova „pracovněprávních předpisů“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o obecní policii (čl. 25)

Čl. XXV

V § 24 odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se slova „předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků“ a slova „pracovněprávních předpisů“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě (čl. 26)

Čl. XXVI

V § 17 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova „předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna krizového zákona (čl. 27)

Čl. XXVII

V § 36 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se slova „obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,28) pokud nárok na náhradu této škody nevznikl již z pracovněprávního vztahu“ nahrazují slovy „podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu28)“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

__________

28)

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému (čl. 28)

Čl. XXVIII

V § 30 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, se slova „obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,25) pokud nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu“ nahrazují slovy „podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu25)“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

__________

25)

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

zrušena (čl. 29)

Čl. XXIX

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ

zrušena (čl. 30)

Čl. XXX

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství (čl. 31)

Čl. XXXI

V § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., se v odstavci 2 slova „nezpracované rostlinné a živočišné výrobky“ nahrazují slovy „rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Přechodné ustanovení (čl. 32)

Čl. XXXII

Rozsah a výše náhrady újmy na zdraví nebo smrti vzniklé před 1. lednem 2017, která nebyla do dne 31. prosince 2016 vyplacena, se v případech upravených ustanoveními zákonů, které se mění v článcích XVI až XXVIII tohoto zákona, posuzují i po 31. prosinci 2016 obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů zaměstnanců platných ke dni 31. prosince 2016.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Účinnost (čl. 33)

Čl. XXXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, a části třicáté čl. XXX, který nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.