Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

311/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 284/2021 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 382/2021 Sb.

1.1.2022

zákonem č. 48/2020 Sb.

1.1.2021

Více...

311

 

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o pohonných hmotách)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Pohonné hmoty a jejich používání (§ 1-12)

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje

a)

požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,

b)

prodej a výdej pohonných hmot,

c)

registraci distributorů pohonných hmot,

d)

evidenci čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek pohonných hmot.

(2)

Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě1a nepodnikající fyzické osoby nebo pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva1b nebo společenství vlastníků jednotek1c výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství, na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel. Tento zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné hromadné dopravy napájené přímo z trakčního nebo trolejového vedení.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a)

pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, směsné palivo a alternativní palivo, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla; pohonnou hmotou nejsou kapalná aditiva, která jsou povinnou látkou nezbytnou pro provoz vozidla nebo zvláštního vozidla a doplňují se v návaznosti na palivo,

b)

alternativním palivem palivo nebo zdroj energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit environmentální výkonnost odvětví dopravy; alternativním palivem je zejména biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemní plyn včetně biometanu, zkapalněný zemní plyn včetně biometanu, zkapalněný ropný plyn, elektřina a vodík,

c)

vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,

d)

zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj,

e)

elektrickým vozidlem motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím alespoň jedno neperiferní elektrické zařízení jako měnič energie s elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet externě,

f)

čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice“) stavba nebo zařízení, z nichž se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny prodává nebo prodává a vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, z nichž se pohonné hmoty pouze vydávají.

g)

výdejem

1.

bezúplatné přemístění nebo bezúplatný převod pohonných hmot ze skladovací nádrže zpravidla do palivové nádrže vozidla, zvláštního vozidla nebo cisterny,

2.

prodej pohonných hmot do palivové nádrže vozidla, zvláštního vozidla nebo cisterny výhradně za cenu jejich nákupu, pokud se nejedná o předmět podnikání a provozovatel vozidla nebo zvláštního vozidla a provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky jsou součástí téže skupiny podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, nebo

3.

bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie,

h)

provozovatelem čerpací stanice osoba, která je vlastníkem pohonných hmot prodávaných nebo prodávaných a vydávaných na čerpací stanici; pokud vlastník čerpací stanice neprokáže, kdo je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici, má se za to, že provozovatelem čerpací stanice je její vlastník,

i)

dovozem přeprava z území jiného státu na území České republiky,

j)

vývozem přeprava z území České republiky na území jiného státu,

k)

biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a vyráběné z biomasy,

l)

distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje

1.

pohonných hmot z čerpací stanice nebo dobíjecí stanice,

2.

stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu včetně biometanu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona,

3.

elektřiny, pokud je její prodejce držitelem platné licence na obchod s elektřinou podle energetického zákona,

4.

pohonných hmot, pokud je jejich prodejce vydavatelem nebo zprostředkovatelem palivové karty a pohonné hmoty byly nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím jím vydané nebo zprostředkované palivové karty,

5.

pohonných hmot, pokud je jejich prodejce prodává svému zaměstnanci v souvislosti s provozem služebního vozidla pro jeho soukromé účely, a to výhradně za cenu jejich nákupu,

6.

pohonných hmot, pokud je jejich prodejce pronajímatelem vozidla, stroje nebo zařízení a prodává je jejich nájemci v přímé souvislosti s nájmem tohoto vozidla, stroje nebo zařízení, a to výhradně za cenu jejich nákupu,

7.

pohonných hmot při zpeněžování majetkové podstaty insolvenčním správcem po prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot,

8.

pohonných hmot v rámci daňové exekuce a

9.

pohonných hmot státem,

m)

veřejně přístupnou čerpací stanicí čerpací stanice, jejíž provozovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje nediskriminační přístup; nediskriminační přístup může zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby,

n)

dobíjecí stanicí kompaktní zařízení vybavené jedním nebo více dobíjecími body, které mají stejného vlastníka jako toto zařízení,

o)

dobíjecím bodem zařízení, které umožňuje dobíjet v určitém okamžiku jedno elektrické vozidlo nebo u něhož je v určitém okamžiku možno provést výměnu baterie u jednoho elektrického vozidla, a jehož hlavním účelem je dobíjení elektrického vozidla,

p)

běžným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo nižším, s výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet elektrická vozidla a jež nejsou veřejně přístupná,

q)

vysoce výkonným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW,

r)

veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice na dodávku elektřiny, jejíž provozovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje nediskriminační přístup, přičemž nediskriminační přístup může zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby; veřejně přístupnou dobíjecí stanicí není dobíjecí stanice, kterou

1.

výrobce vozidel1d provozuje výhradně pro účely dobíjení elektrických vozidel své vlastní výroby nebo

2.

využívá provozovatel dobíjecí stanice nebo jím ovládaná osoba nebo osoba ovládající tohoto provozovatele dobíjecí stanice výhradně za účelem dobíjení elektrických vozidel, která používá některá z uvedených osob pro svou potřebu nebo pro účely svého podnikání nebo pro potřebu svých zaměstnanců, přičemž předmětem podnikání v takovém případě nesmí být poskytování služby dobíjení elektrického vozidla prostřednictvím této dobíjecí stanice nebo

3.

provozuje prodejce vozidel pro dobíjení elektrických vozidel pro účely jejich prodeje a která není přístupná veřejnosti nebo

4.

provozuje provozovatel autoservisu pro dobíjení zde servisovaných vozidel a která není přístupná veřejnosti,

s)

výdejní jednotkou stavba nebo zařízení, z nichž se pohonné hmoty pouze vydávají a jejichž součástí je jedna nebo více skladovacích nádrží na uskladnění pohonných hmot o souhrnném objemu větším než 5 m3,

t)

plnicím stanovištěm stavba nebo zařízení provozované distributorem pohonných hmot, z nichž se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny, prodává nebo vydává do cisterny,

u)

provozovatelem dobíjecí stanice osoba, která zajišťuje provoz dobíjecí stanice pro účely dobíjení elektrických vozidel.

§ 3

Pohonné hmoty

(1)

Pohonné hmoty, s výjimkou elektřiny, lze prodávat nebo vydávat, pouze pokud splňují požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy2 a českými technickými normami.

(2)

Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních14 pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14 pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.

(3)

Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot je povinen uvádět v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových.

(4)

Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování jejich složení a jakosti.

§ 4

Evidence pohonných hmot

(1)

Provozovatel čerpací stanice je povinen každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jím prodaných v předchozím kalendářním roce. Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které musí být v souhrnné zprávě obsaženy.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na čerpací stanice, na kterých se prodávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3, vozidel základní složky integrovaného záchranného systému10 nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4.

§ 4a

zrušen

§ 4b

zrušen

§ 5

Prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny

(1)

Prodej nebo prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5 a českou technickou normou upravující požadavky na umístění čerpacích stanic a hygienické, technické a technologické požadavky pro projektování nových a stavebních změn stávajících čerpacích stanic6 a je užívána na základě povolení záměru podle stavebního zákona.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na prodej nebo výdej pohonných hmot do palivové nádrže vozidla základní složky integrovaného záchranného systému10 a vozidla ozbrojených sil3 a na případy podle § 5a, s výjimkou nákupu pohonných hmot osobou registrovanou jako distributor pohonných hmot a z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic.

(3)

Na čerpací stanici a na výdejní jednotce je zakázáno plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do pevně zabudovaných palivových nádrží motorových vozidel a odběru vzorků při kontrole složení a jakosti pohonných hmot.

(4)

Provozovatel čerpací stanice, z níž je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, je povinen zajistit, aby v této čerpací stanici byly prodávány nebo vydávány též aditivační přísady, které umožní spolehlivý provoz motoru, který je konstruován pro použití olovnatého motorového benzinu, nebo bezolovnatý motorový benzin s těmito aditivačními přísadami. Aditivační přísady a jejich dávkování stanoví prováděcí právní předpis.

(5)

Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu motoru vozidla je zakázáno.

(6)

Provozovatel čerpací stanice je povinen zajistit, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.

(7)

Provozovatel čerpací stanice je povinen

a)

zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot, který je v souladu s příslušnou českou technickou normou, jež stanovuje složení a jakost pohonné hmoty, číslem české technické normy a grafickým označením, pokud na něj česká technická norma odkazuje,

b)

zpřístupnit na čerpací stanici informace

1.

o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o jejich nebezpečných vlastnostech15,

2.

o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu a o možném použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů,

3.

o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané nebo vydávané motorové naftě,

4.

o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot s vozidlem nebo zvláštním vozidlem,

c)

zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, ve které je zvlášť za každý výdejní stojan pohonných hmot zaznamenán stav součtového počítadla na stanoveném měřidle podle zákona o metrologii; tuto evidenci je provozovatel čerpací stanice povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; provozovatel čerpací stanice je dále povinen zajistit, aby na požádání celního úřadu byla bez zbytečného odkladu evidence předložena a byl vyvolán stav součtového počítadla stanoveného měřidla podle zákona o metrologii,

d)

zajistit na čerpací stanici, z níž je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu,

e)

zajistit na čerpací stanici, z níž jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou, která obsahuje text: „Obsahuje kovová aditiva.“; značka musí být zřetelně napsaná, jasně viditelná a snadno čitelná,

f)

zajistit na čerpací stanici, z níž je prodáván nebo vydáván zkapalněný ropný plyn, označení výdejních stojanů zkapalněného ropného plynu informací „Plnění plynu do mobilních tlakových nádob je zakázáno.

(8)

Provozovatel veřejně přístupné čerpací stanice, z níž je prodáván motorový benzin a motorová nafta a současně alternativní palivo, je povinen zveřejnit na této čerpací stanici viditelně a čitelně porovnání cen pohonných hmot zveřejňované ministerstvem podle § 7 odst. 1 písm. b), a to do 15. dubna běžného kalendářního roku, pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 31. březnu běžného kalendářního roku, a do 15. října běžného kalendářního roku, pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 30. září běžného kalendářního roku.

(9)

Vlastník výdejní jednotky je povinen

a)

zajistit vybavení výdejní jednotky měřicím zařízením protečeného množství pohonných hmot a výdejní hadicí,

b)

zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství vydaných pohonných hmot v rozdělení na bezúplatné a úplatné přemístění pohonných hmot; tuto evidenci je vlastník výdejní jednotky povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne výdeje pohonných hmot; vlastník výdejní jednotky je dále povinen zajistit, aby na požádání celního úřadu byla bez zbytečného odkladu evidence předložena, a

c)

zajistit, aby při provozu výdejní jednotky nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí podle požadavků stanovených zvláštními právními předpisy5.

§ 5a

Nákup pohonných hmot

(1)

Distributor pohonných hmot, provozovatel čerpací stanice a vlastník výdejní jednotky jsou povinni na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze

a)

od osoby registrované jako distributor pohonných hmot,

b)

od osoby, která je držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona v případě nákupu stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu včetně biometanu,

c)

z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic,

d)

od insolvenčního správce po prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot,

e)

v rámci daňové exekuce a

f)

od státu při prodeji pohonných hmot podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu19.

(2)

Nákup pohonných hmot, s výjimkou elektřiny a stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu včetně biometanu, je povolen pouze

a)

v případech podle odstavce 1 písm. a), c), d), e) nebo f),

b)

od vydavatele nebo zprostředkovatele palivové karty, pokud pohonné hmoty byly nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím této palivové karty,

c)

od zaměstnavatele v souvislosti s provozem služebního vozidla pro soukromé účely zaměstnance, a to výhradně za cenu jejich nákupu, a

d)

od pronajímatele vozidla, stroje nebo zařízení v souvislosti s nájmem tohoto vozidla, stroje nebo zařízení, a to výhradně za cenu jejich nákupu.

§ 6

Evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek

(1)

Ministerstvo vede evidenci čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek. Evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek je vedena v elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam veřejně přístupných čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích stanic, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. b), c) a e) až g) a v odstavci 5 písm. b) až g). Ostatní údaje z evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek jsou neveřejné.

(2)

Do evidence čerpacích stanic se zapisují

a)

údaje o vlastníku čerpací stanice a údaje o provozovateli čerpací stanice, není-li zároveň jejím vlastníkem, a to

1.

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2.

u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též sídla, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b)

stručný popis čerpací stanice,

c)

adresa čerpací stanice, pokud jí byla přidělena, a její zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84),

d)

údaj o tom, zda je čerpací stanice veřejně přístupná,

e)

název pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a) prodávaných na čerpací stanici,

f)

označení, pod kterým je provozována čerpací stanice, a

g)

datum uvedení čerpací stanice do provozu a datum ukončení provozu čerpací stanice.

(3)

Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu

a)

před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až f),

b)

bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až f).

(4)

Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na čerpací stanice, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3, vozidel základní složky integrovaného záchranného systému10 nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4.

(5)

Do evidence dobíjecích stanic se zapisují

a)

údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň jejím vlastníkem, a to

1.

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2.

u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též sídla, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b)

počet dobíjecích bodů, pro každý dobíjecí bod typ, nominální maximální výkon, standard dobíjecího bodu, informaci o tom, které dobíjecí body lze používat souběžně, pokud je dobíjecí stanice vybavena více dobíjecími body, a celkový nominální maximální výkon dobíjecí stanice,

c)

adresa dobíjecí stanice, pokud jí byla přidělena, a její zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84),

d)

údaj o tom, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná; v případě veřejně přístupné dobíjecí stanice informace o časové přístupnosti,

e)

údaje o zdroji elektřiny v případě, že dobíjecí stanice není připojena na elektrizační soustavu České republiky,

f)

označení, pod kterým je provozována dobíjecí stanice, a

g)

datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu dobíjecí stanice.

(6)

Vlastník dobíjecí stanice je povinen ministerstvu oznámit

a)

před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje podle odstavce 5 písm. a) až f) a

b)

bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle odstavce 5 písm. a) až f).

(7)

Do evidence výdejních jednotek se zapisují

a)

údaje o vlastníku výdejní jednotky, a to

1.

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2.

u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též sídla, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b)

stručný popis výdejní jednotky,

c)

adresa výdejní jednotky, pokud jí byla přidělena, a její zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84),

d)

název vydávaných pohonných hmot a

e)

datum uvedení výdejní jednotky do provozu a datum ukončení provozu výdejní jednotky.

(8)

Vlastník výdejní jednotky je povinen ministerstvu oznámit

a)

před uvedením výdejní jednotky do provozu údaje podle odstavce 7 písm. a) až d) a

b)

bez zbytečného odkladu uvedení výdejní jednotky do provozu nebo ukončení jejího provozu a každou změnu údaje podle odstavce 7 písm. a) až d).

§ 6a

Podmínky distribuce pohonných hmot

(1)

Celní úřad vydává stanovisko podle živnostenského zákona k žádosti o

a)

živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

b)

schválení ustanovení odpovědného zástupce pro distribuci pohonných hmot.

(2)

Celní úřad vydá souhlasné stanovisko, pokud je splněna podmínka spolehlivosti u

a)

žadatele o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

b)

statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele a

c)

odpovědného zástupce tohoto žadatele.

(3)

Podmínka spolehlivosti musí být splňována po celou dobu trvání živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot

a)

držitelem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

b)

statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu tohoto držitele a

c)

odpovědným zástupcem tohoto držitele.

(4)

V případě, že celní úřad vydá nesouhlasné stanovisko, toto stanovisko odůvodní.

§ 6b

Spolehlivost

(1)

Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která

a)

je bezúhonná a

b)

v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon.

(2)

Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

(3)

Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

(4)

Pokud osoba závažným způsobem poruší tento zákon, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by jej také porušila.

§ 6c

Prokazování bezúhonnosti

(1)

Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot také výpis z evidence trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou státem,

a)

jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a

b)

ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.

(2)

Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot také výpis z evidence trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou tímto státem.

(3)

Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo písemností podle odstavce 1 nebo 2 k žádosti o živnostenské oprávnění připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.

(4)

Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.

(5)

Distributor pohonných hmot musí na výzvu celního úřadu předložit písemnost podle odstavců 1 až 4 ve lhůtě stanovené celním úřadem.

§ 6d

Odpovědný zástupce

(1)

Odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot může být ustanovena pouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot.

(2)

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot nebo změní jeho rozsah, pokud

a)

distributor pohonných hmot neustanovil odpovědného zástupce, ačkoli to živnostenský zákon vyžaduje, nebo

b)

živnostenský úřad neschválil ustanovení nového odpovědného zástupce, protože tento zástupce nesplňuje

1.

podmínku podle odstavce 1,

2.

podmínku spolehlivosti, nebo

3.

podmínky stanovené živnostenským zákonem.

§ 6e

Registrační řízení

(1)

Distributor pohonných hmot je povinen se před zahájením své činnosti registrovat u celního úřadu.

(2)

Pro registrační řízení, správu kauce a oznamovací povinnost distributora pohonných hmot se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.

§ 6f

Přihláška k registraci

Přihláška k registraci se podává elektronicky.

§ 6g

Podmínky registrace

(1)

Podmínkami registrace jsou:

a)

bezdlužnost,

b)

živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

c)

skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných hmot vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,

d)

skutečnost, že distributor pohonných hmot není v likvidaci nebo v úpadku, a

e)

poskytnutí kauce.

(2)

Podmínky registrace musí být splňovány po celou dobu registrace.

§ 6h

Bezdlužnost

(1)

Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek

a)

u orgánů Finanční správy České republiky,

b)

u orgánů Celní správy České republiky,

c)

na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a

d)

na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2)

Podmínka bezdlužnosti musí být současně splňována

a)

distributorem pohonných hmot,

b)

osobou, která je v právnické osobě, která je distributorem pohonných hmot, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a

c)

odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot.

(3)

Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.

§ 6i

Kauce

(1)

Distributor pohonných hmot je povinen poskytnout kauci ve výši 20 000 000 Kč.

(2)

Kauce se poskytuje

a)

složením částky na zvláštní účet celního úřadu s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných hmot, nebo

b)

bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(3)

Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

§ 6ia

Žádost o snížení kauce

(1)

Distributor pohonných hmot, který splňuje podmínky pro snížení kauce, je oprávněn podat žádost o snížení kauce.

(2)

V žádosti o snížení kauce je distributor pohonných hmot povinen uvést rovněž údaje

a)

o vlastnické struktuře a o tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení tohoto distributora pohonných hmot,

b)

potřebné pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce.

(3)

Pokud byla žádost o snížení kauce zamítnuta, může distributor pohonných hmot podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci.

§ 6ib

Podmínky pro snížení kauce

(1)

Podmínkami pro snížení kauce jsou

a)

registrace distributora pohonných hmot,

b)

distribuce pohonných hmot v objemu nejméně 300 000 litrů za kalendářní čtvrtletí a nejvíce 3 000 000 litrů za kalendářní čtvrtletí,

c)

ekonomická stabilita a

d)

spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora pohonných hmot.

(2)

Podmínka podle odstavce 1 písm. a) musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích let bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce.

(3)

Podmínka podle odstavce 1 písm. b) týkající se požadovaného minimálního objemu distribuce pohonných hmot za kalendářní čtvrtletí musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce.

(4)

Podmínky pro snížení kauce musí být splňovány po celou dobu tohoto snížení.

§ 6ic

Ekonomická stabilita

Ekonomicky stabilní je ten, kdo nevykazuje riziko, že nedostojí svým platebním povinnostem vůči orgánům Celní správy České republiky nebo vůči orgánům Finanční správy České republiky, na základě

a)

hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce posuzovaných na základě údajů oznámených distributorem pohonných hmot nebo zjištěných celním úřadem,

b)

dalších skutečností významných pro posouzení tohoto rizika.

§ 6id

Snížení kauce

(1)

Celní úřad na žádost distributora pohonných hmot sníží kauci na 10 000 000 Kč, splní-li tento distributor podmínky pro snížení kauce. V opačném případě celní úřad žádost o snížení kauce zamítne.

(2)

Dojde-li k pravomocnému snížení kauce, stává se částka, o níž byla kauce snížena, přeplatkem distributora pohonných hmot. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad distributorovi pohonných hmot do 15 dnů ode dne pravomocného snížení kauce.

(3)

Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována bankovní záruka k zajištění nedoplatků, může celní úřad přijmout nejdříve ode dne pravomocného snížení kauce.

§ 6ie

Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce

(1)

Distributor pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, je povinen celnímu úřadu oznámit změnu údajů o vlastnické struktuře a změnu údajů o tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení tohoto distributora pohonných hmot, a to do 5 pracovních dnů od této změny.

(2)

Distributor pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, je povinen ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit celnímu úřadu údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability; to neplatí, pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání žádosti o snížení kauce.

(3)

Distributor pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce nemusí uvádět údaje, které má celní úřad k dispozici, nebo jejichž změnu může celní úřad automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

(4)

Celní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh údajů

a)

potřebných pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce, které je distributor pohonných hmot povinen celnímu úřadu sdělovat,

b)

podle odstavce 3.

§ 6if

Zrušení snížení kauce na návrh

(1)

Celní úřad zruší snížení kauce na návrh distributora pohonných hmot, kterému byla kauce snížena.

(2)

Rozhodnutí o zrušení snížení kauce celní úřad vydá až poté, co distributor pohonných hmot poskytne kauci ve výši 20 000 000 Kč.

§ 6ig

Zrušení snížení kauce z moci úřední

(1)

Zjistí-li celní úřad, že nejsou splněny podmínky pro snížení kauce, vyzve distributora pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, k jejich splnění v celním úřadem stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2)

Celní úřad zruší snížení kauce, pokud

a)

distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek pro snížení kauce, nebo

b)

nejsou splněny podmínky pro snížení kauce, k jejichž splnění celní úřad distributora pohonných hmot nevyzývá.

(3)

Zjistí-li celní úřad, že v příslušném kalendářním čtvrtletí nebyla splněna podmínka distribuce pohonných hmot v požadovaném objemu, zruší snížení kauce, pokud distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu neprokáže, že

a)

vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění této podmínky zabránil, nebo

b)

v daném kalendářním čtvrtletí nedosáhl s ohledem na sezónní charakter distribuční činnosti požadovaného minimálního objemu distribuce pohonných hmot.

(4)

Distributor pohonných hmot je povinen do 20 dnů od oznámení rozhodnutí o zrušení snížení kauce z moci úřední poskytnout kauci ve výši 20 000 000 Kč.

(5)

Pokud bylo zrušeno snížení kauce z moci úřední, může distributor pohonných hmot podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení snížení kauce nabylo právní moci.

§ 6j

Použití kauce

(1)

Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora pohonných hmot, stává se složená částka přeplatkem distributora pohonných hmot. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad distributorovi pohonných hmot do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(2)

Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je orgánem Celní správy České republiky nebo jiným správcem daně vedeno řízení,

a)

jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a

b)

které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(3)

Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace distributora pohonných hmot, vyzve celní úřad výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace u

a)

celního úřadu,

b)

jiného správce daně, který o jeho uhrazení celní úřad požádal.

(4)

Celní úřad vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(5)

Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 6k

Rozhodnutí o registraci

(1)

Splní-li distributor pohonných hmot podmínky registrace, celní úřad jej zaregistruje; v rozhodnutí o registraci mu přidělí registrační číslo.

(2)

Lhůta pro vydání rozhodnutí o registraci neběží ode dne, kdy celní úřad dal podnět ke zrušení nebo změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot, až do pravomocného ukončení řízení o zrušení nebo o změně tohoto živnostenského oprávnění.

(3)

Distributor pohonných hmot je registrován pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace nebo do zániku registrace; celní úřad zveřejní den registrace v registru distributorů pohonných hmot nejpozději ke dni registrace.

§ 6ka

Oznamovací a jiné povinnosti distributora pohonných hmot

(1)

Distributor pohonných hmot je povinen celnímu úřadu oznámit údaje vztahující se k distribuci pohonných hmot za kalendářní měsíc potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky.

(2)

Celní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh údajů, které je distributor pohonných hmot povinen v oznámení uvádět.

(3)

Oznámení se podává do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné celním úřadem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)

Ustanovení o oznamovací povinnosti distributora pohonných hmot se použijí v případě prodeje pohonných hmot insolvenčním správcem po prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot obdobně.

(5)

Distributor pohonných hmot, který je provozovatelem plnicího stanoviště, je povinen zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot; tuto evidenci je distributor pohonných hmot povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; distributor pohonných hmot je dále povinen zajistit, aby na požádání celního úřadu byla bez zbytečného odkladu evidence předložena.

§ 6l

Zrušení registrace na návrh

Celní úřad zruší registraci na návrh distributora pohonných hmot.

§ 6m

Zrušení registrace z moci úřední

(1)

Zjistí-li celní úřad, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve distributora pohonných hmot k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2)

Celní úřad zruší registraci, pokud

a)

distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,

b)

nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění celní úřad distributora pohonných hmot nevyzývá,

c)

distributor pohonných hmot závažným způsobem poruší oznamovací povinnost,

d)

není splněna podmínka spolehlivosti osobami uvedenými v § 6a odst. 3 písm. a) až c),

e)

distributor pohonných hmot po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovádí svoji činnost.

(3)

Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může distributor pohonných hmot podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2 písm. e).

§ 6n

Zánik registrace

(1)

Registrace zaniká

a)

zánikem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

b)

5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

(2)

Registrace podle odstavce 1 písm. b) nezanikne, pokud je

a)

doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,

b)

poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal celní úřad,

c)

složena částka ve výši kauce na zvláštní účet celního úřadu, nebo

d)

kauce poskytnuta složením částky na zvláštní účet celního úřadu a bankovní zárukou.

§ 6o

Informační povinnost celního úřadu

Celní úřad vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

§ 6p

Registr distributorů pohonných hmot

(1)

Generální ředitelství cel vede registr distributorů pohonných hmot, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky podle tohoto zákona.

(2)

Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru distributorů pohonných hmot:

a)

obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název,

b)

sídlo nebo místo podnikání,

c)

daňové identifikační číslo,

d)

registrační číslo,

e)

den registrace,

f)

den zrušení nebo zániku registrace,

g)

údaj o tom, zda registrace

1.

byla zrušena na návrh,

2.

byla zrušena z moci úřední, nebo

3.

zanikla,

h)

změnu zveřejňovaných údajů z registru distributorů pohonných hmot a den této změny.

(3)

Registr distributorů pohonných hmot obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 3 let ode dne zrušení nebo zániku registrace.

(4)

Dojde-li ke zrušení registrace z moci úřední, nejedná-li se o zrušení registrace podle § 6m odst. 2 písm. e), podá celní úřad podnět ke zrušení nebo změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot.

§ 6q

Provozování dobíjecí stanice a dobíjecího bodu

(1)

Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen na dobíjecí stanici zpřístupnit informace o kompatibilitě dobíjecí stanice s elektrickým vozidlem.

(2)

Provozovatel dobíjecí stanice vybavené běžným dobíjecím bodem je povinen zajistit, aby každý běžný dobíjecí bod v rámci jím provozované dobíjecí stanice splňoval požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby16 a českou technickou normou upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud17. V případě dobíjecích stanic vybavených běžnými dobíjecími body, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, a v případě bezdrátových nebo indukčních jednotek se věta první nepoužije.

(3)

Provozovatel dobíjecí stanice vybavené vysoce výkonným dobíjecím bodem je povinen zajistit, aby jím provozovaná dobíjecí stanice obsahovala alespoň jeden vysoce výkonný dobíjecí bod splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby16 a všechny vysoce výkonné dobíjecí body v rámci jím provozované dobíjecí stanice splňovaly požadavky stanovené českými technickými normami upravujícími technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnosměrný proud18. V případě dobíjecích stanic vybavených vysoce výkonnými dobíjecími body, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, a v případě bezdrátových nebo indukčních jednotek se věta první nepoužije.

(4)

Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen ceny účtované na jím provozované dobíjecí stanici zveřejnit.

(5)

Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen poskytnout uživatelům elektrických vozidel rovněž možnost jednorázového dobití bez uzavření smlouvy s daným provozovatelem, která by uživatele vázala nad rámec tohoto jednorázového dobití.

(6)

Provozovatel dobíjecí stanice je povinen uvést na dobíjecí stanici telefonní kontakt pro případ řešení problémů, které by vznikly v souvislosti s dobíjením vozidla.

(7)

Provozovatel dobíjecí stanice je povinen každoročně do 28. února předat ministerstvu údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozovaných dobíjecích stanicích v předchozím kalendářním roce a pokud jím provozovaná dobíjecí stanice není připojena k elektrizační soustavě České republiky, údaj o podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci jím spotřebované elektřiny pro dobíjení vozidel z této dobíjecí stanice za předchozí kalendářní rok. Způsob předávání údajů stanoví prováděcí právní předpis.

(8)

Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen Ministerstvu dopravy předat do 30 dnů po zprovoznění veřejně přístupné dobíjecí stanice údaje související se zaváděním inteligentních dopravních systémů20, zejména způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů elektrických vozidel za účelem dobíjení na dobíjecí stanici a platební metody dostupné na dobíjecí stanici. Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Způsob předávání dat a jejich zveřejňování stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

Státní správa a státní dozor

(1)

Ministerstvo

a)

vede evidenci čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek a zpřístupňuje údaje z této evidence ostatním správním orgánům,

b)

zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup porovnání cen pohonných hmot za uplynulé pololetí, a to vždy nejpozději k 31. březnu běžného kalendářního roku za druhé pololetí předchozího kalendářního roku a nejpozději k 30. září běžného kalendářního roku za první pololetí běžného kalendářního roku,

c)

předává operátorovi trhu1a a Energetickému regulačnímu úřadu údaje podle § 4 odst. 1, § 6 odst. 2, 5 a 7 a § 6q odst. 7, nezbytné pro plnění jejich povinností,

d)

předkládá Komisi Evropských společenství každoročně zprávu o jakosti motorového benzinu a motorové nafty na území České republiky za předchozí kalendářní rok a zprávu o celkovém množství motorového benzinu a motorové nafty uvedených na trh na území České republiky11,

e)

kontroluje plnění povinností podle § 4 odst. 1, § 6 odst. 3, 6 a 8 a § 6q odst. 7.

(2)

Česká obchodní inspekce kontroluje

a)

složení a jakost pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, u výrobce, distributora, dovozce, vývozce, provozovatele čerpací stanice a vlastníka výdejní jednotky, a to i během přepravy, podle zvláštního právního předpisu12 a sleduje a monitoruje složení a jakost pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 3 odst. 4; provádění rozborů je zajišťováno prostřednictvím akreditovaných osob,

b)

plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 3 až 5, § 5 odst. 7 písm. a), b), d), e) a f), § 5 odst. 8 a § 6q odst. 1, 4 až 6 a,

c)

ve spolupráci s orgány správního dozoru podle zvláštních předpisů plnění povinnosti podle § 5 odst. 1 a 6, § 5 odst. 9 písm. c) a § 6q odst. 2 a 3.

(3)

Celní úřady kontrolují plnění povinností podle § 3 odst. 3, § 5 odst. 7 písm. c), § 5 odst. 9 písm. a) a b), § 5a a § 6ka odst. 5, povinností v souvislosti s registrací distributora pohonných hmot a oznamovacích povinností distributora pohonných hmot.

(4)

Česká obchodní inspekce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup pravomocná rozhodnutí České obchodní inspekce týkající se čerpacích stanic pohonných hmot, provozovatelů čerpacích stanic, dopravců a distributorů pohonných hmot, u nichž kontrolou zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných pohonných hmot není v souladu s tímto zákonem.

(5)

Česká obchodní inspekce je povinna vždy do patnáctého dne kalendářního měsíce předat ministerstvu zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc. Česká obchodní inspekce je povinna každoročně do 31. března předat ministerstvu souhrnnou zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok. Zprávu podle předchozích vět předává Česká obchodní inspekce též elektronicky. Bližší vymezení obsahu těchto zpráv a souhrnných zpráv stanoví prováděcí právní předpis.

(6)

Ministerstvo dopravy kontroluje plnění povinností podle § 6q odst. 8.

Přestupky

§ 8

Přestupky

(1)

Přestupku se dopustí ten, kdo

a)

prodá nebo vydá pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,

b)

umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,

c)

v rozporu s § 5 odst. 3 naplní na čerpací stanici nebo na výdejní jednotce mobilní tlakovou nádobu zkapalněným ropným plynem, nebo

d)

prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla v rozporu s § 5 odst. 5.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

prodá nebo vydá pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, v rozporu s § 5 odst. 1, nebo

b)

nakoupí pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny a stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu včetně biometanu, v rozporu s § 5a odst. 2.

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b)

do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo

c)

do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

§ 9

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 3 odst. 2 dopustí přestupku tím, že při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty nezpřístupní informaci podle § 3 odst. 2.

(2)

Distributor pohonných hmot se dopustí přestupku tím, že provádí svoji činnost bez registrace.

(3)

Distributor pohonných hmot, který je provozovatelem plnicího stanoviště, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6ka odst. 5 nezajistí vedení evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, tuto evidenci neuchová po stanovenou dobu nebo nezajistí její předložení celnímu úřadu.

(4)

Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuvede v dodacích listech obsah biopaliva v pohonné hmotě.

(5)

Distributor pohonných hmot, provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky se dopustí přestupku tím, že nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a odst. 1.

(6)

Provozovatel čerpací stanice se dopustí přestupku tím, že

a)

nepředá ministerstvu souhrnnou zprávu podle § 4 odst. 1,

b)

v rozporu s § 5 odst. 3 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny nebo jejich plnění umožní, nebo nezajistí označení výdejních stojanů zkapalněného ropného plynu podle § 5 odst. 7 písm. f),

c)

nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst. 4,

d)

v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby při provozu čerpací stanice nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí,

e)

nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a), d) nebo e),

f)

nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst. 7 písm. b), nebo

g)

v rozporu s § 5 odst. 7 písm. c) nezajistí vedení evidence stavu součtového počítadla, tuto evidenci neuchová po stanovenou dobu, nezajistí její předložení celnímu úřadu nebo vyvolání stavu součtového počítadla.

(7)

Provozovatel veřejně přístupné čerpací stanice se dopustí přestupku tím, že nezveřejní porovnání cen pohonných hmot podle § 5 odst. 8.

(8)

Vlastník čerpací stanice se dopustí přestupku tím, že ministerstvu neoznámí

a)

před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 3 písm. a), nebo

b)

bez zbytečného odkladu uvedení čerpací stanice do provozu, ukončení provozu čerpací stanice nebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 3 písm. b).

(9)

Vlastník výdejní jednotky se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 5 odst. 3 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny nebo jejich plnění umožní,

b)

v rozporu s § 5 odst. 9 písm. a) nezajistí vybavení výdejní jednotky měřicím zařízením nebo výdejní hadicí,

c)

v rozporu s § 5 odst. 9 písm. b) nezajistí vedení evidence o množství vydaných pohonných hmot v rozdělení na bezúplatné a úplatné přemístění pohonných hmot, tuto evidenci neuchová po stanovenou dobu nebo nezajistí její předložení celnímu úřadu,

d)

v rozporu s § 5 odst. 9 písm. c) nezajistí, aby při provozu výdejní jednotky nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí podle požadavků stanovených zvláštními právními předpisy5,

e)

neoznámí ministerstvu před uvedením výdejní jednotky do provozu údaje do evidence výdejních jednotek podle § 6 odst. 8 písm. a), nebo

f)

neoznámí ministerstvu bez zbytečného odkladu uvedení výdejní jednotky do provozu, ukončení provozu výdejní jednotky nebo změnu údaje zapisovaného do evidence výdejních jednotek podle § 6 odst. 8 písm. b).

(10)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 5,

b)

do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, odstavce 6 písm. d) nebo g) nebo odstavce 9 písm. b), c) nebo d),

c)

do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 4, odstavce 6 písm. b) nebo e), odstavce 8 nebo odstavce 9 písm. a), e) nebo f),

d)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a), c) nebo f), nebo

e)

do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7.

(11)

Za přestupek podle odstavce 5 lze distributorovi pohonných hmot a provozovateli čerpací stanice spolu s pokutou uložit zákaz činnosti nejdéle na dobu 2 let.

§ 9a

(1)

Provozovatel dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že

a)

neuvede na dobíjecí stanici telefonní kontakt podle § 6q odst. 6, nebo

b)

nepředá ministerstvu údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel podle § 6q odst. 7.

(2)

Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že

a)

nezpřístupní na dobíjecí stanici informace podle § 6q odst. 1,

b)

nezveřejní ceny podle § 6q odst. 4,

c)

neposkytne uživatelům elektrických vozidel možnost jednorázového dobití podle § 6q odst. 5, nebo

d)

nepředá Ministerstvu dopravy ve stanovené lhůtě údaje související se zaváděním inteligentních dopravních systémů podle § 6q odst. 8.

(3)

Provozovatel dobíjecí stanice vybavené běžným dobíjecím bodem se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 2.

(4)

Provozovatel dobíjecí stanice vybavené vysoce výkonným dobíjecím bodem se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 3.

(5)

Vlastník dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že ministerstvu neoznámí

a)

před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 6 písm. a), nebo

b)

bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu, ukončení provozu dobíjecí stanice nebo změnu údaje zapisovaného do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 6 písm. b).

(6)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4,

b)

do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, nebo

c)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2.

§ 10

Společná ustanovení o správních deliktech

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a), § 9 odst. 1, § 9 odst. 6 písm. b) až f), § 9 odst. 7, § 9 odst. 9 písm. a) a d), § 9a odst. 1 písm. a), § 9a odst. 2 písm. a) až c) a § 9a odst. 3 a 4,

b)

ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 9 odst. 6 písm. a), § 9 odst. 8, § 9 odst. 9 písm. e) a f), § 9a odst. 1 písm. b) a § 9a odst. 5,

c)

celní úřad, jde-li o přestupky podle § 8 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 2 až 5, § 9 odst. 6 písm. g), § 9 odst. 9 písm. b) a c), nebo

d)

Ministerstvo dopravy, jde-li o přestupek podle § 9a odst. 2 písm. d).

(2)

Pokutu vybírá správní orgán, který ji uložil.

§ 11

Zmocňovací ustanovení

(1)

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5.

(2)

Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6q odst. 8.

§ 12

Přechodná ustanovení

(1)

Souhrnnou zprávu o množství pohonných hmot prodaných v předchozím kalendářním roce výrobce, dovozce, vývozce a prodejce pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice předloží poprvé za kalendářní rok 2006, a to do 28. února 2007.

(2)

Prodávat nebo vydávat pohonné hmoty z čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b), která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze bez podání žádosti o vydání povolení podle § 5 odst. 2 nejdéle po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo ode dne podání žádosti o vydání povolení podle § 5 odst. 2, nejdéle však po dobu 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3)

U čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se datem uvedení čerpací stanice do provozu podle § 6 odst. 2 písm. d) rozumí datum jejího uvedení do provozu osobou, která byla vlastníkem této čerpací stanice ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4)

Vlastník čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 2.

§ 13

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis pod označením § 77 zní: „Provozní hmoty a maziva“.

 

2.

V § 77 odst. 1 se věta první zrušuje.

 

3.

Poznámky pod čarou č. 10 a 11 včetně odkazů na ně se zrušují.

 

4.

V § 77 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:

(2) K pohonu motoru vozidla a k plnění mazacích, chladicích a jiných systémů a zařízení vozidla lze používat pouze pohonné hmoty10) a provozní hmoty předepsané výrobcem tohoto motoru, systému nebo zařízení, nebo výrobcem vozidla. Provozní hmoty používané v provozu silničních motorových vozidel musí svou jakostí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy11) a českými technickými normami.

__________

10)

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).

11)

Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 77 se odstavce 3 až 5 zrušují.

 

6.

V § 80 odst. 5 větě první se slova „jakost pohonných hmot u výrobce, prodávajícího a dovozce“ a „ , sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 77 odst. 5“ zrušují.

 

7.

V § 80 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

 

8.

V § 91 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

Část třetí

Změna zákona o pozemních komunikacích (§ 14)

§ 14

V § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo přenosné zařízení, které je určeno k prodeji zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice).“.

Část čtvrtá

Účinnost (§ 15)

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícím po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN 73 6060.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN EN 62196-2.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN EN 62196-2 a ČSN EN 62196-3.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES, a Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

1a

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1b

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.

1c

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1d

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2

Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

6

ČSN 73 6060.

10

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11

Čl. 8 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES, a Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.

12

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

14

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

15

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

17

ČSN EN 62196-2.

18

ČSN EN 62196-2 a ČSN EN 62196-3.

19

Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.