Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

312/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 349/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 285/2023 Sb.

23.9.2023

zákonem č. 31/2019 Sb.

1.6.2019

Více...

312

 

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o insolvenčních správcích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Insolvenční správci (§ 1-41)

Hlava první

Základní ustanovení (§ 1-2a)

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a)

vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce1,

b)

seznam insolvenčních správců (dále jen „seznam“), údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,

c)

činnost hostujícího insolvenčního správce,

d)

dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.

§ 2

Vymezení pojmů

(1)

Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2)

Insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (dále jen „zahraniční společnost“) a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3)

Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“), který vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně10 vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.

(4)

Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a která vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.

§ 2a

Citlivá činnost

Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti se považuje výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

Hlava druhá

Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 3-15)

§ 3

Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1)

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení“).

(2)

Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2 nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního předpisu13 za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení .

(3)

Veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku vzniká právo podle odstavců 1 a 2 dnem zápisu veřejné obchodní společnosti, které bylo vydáno povolení nebo zvláštní povolení, do obchodního rejstříku.

Vydání povolení a zvláštního povolení

§ 4

Návrh fyzické osoby

(1)

Návrh fyzické osoby na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat

a)

její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, a nemá-li trvalý pobyt, místo obvyklého pobytu (dále jen „trvalý pobyt“), státní občanství, místo narození, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození,

b)

označení adresy, která má být jejím sídlem, a vymezené dny a hodiny (dále jen „úřední hodiny“), ve kterých bude v sídle vykonávat činnost, a

c)

evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

(2)

K návrhu podle odstavce 1 se připojí

a)

doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b),

b)

doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 1 písm. f); to neplatí, jestliže je současně s návrhem na vydání povolení nebo zvláštního povolení fyzické osoby podáván návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, k němuž tato fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a),

c)

doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z evidence trestů nebo obdobné evidence vydaný jinými státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu4,

d)

doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe podle § 6 odst. 1 písm. e),

e)

doklad o zaplacení správního poplatku,

f)

prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců a

g)

doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 6 odst. 1 písm. g); to neplatí, jestliže je současně s návrhem na vydání povolení nebo zvláštního povolení fyzické osoby podáván návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, k němuž tato fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a).

(3)

Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.

(4)

K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložena ověřená kopie dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby.

§ 5

Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

(1)

Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat

a)

obchodní firmu,

b)

sídlo a úřední hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost,

c)

identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku,

d)

jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „ohlášený společník“),

e)

číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací zvláštního povolení ohlášeného společníka.

(2)

K návrhu podle odstavce 1 se připojí

a)

prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen,

b)

doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 8 odst. 1 písm. c),

c)

doklad o zaplacení správního poplatku,

d)

prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců a

e)

doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 8 odst. 1 písm. e).

(3)

K návrhu podle odstavce 1 musí být dále připojena společenská smlouva, je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku.

§ 5a

Sídlo a provozovna insolvenčního správce

(1)

Sídlem insolvenčního správce je místo, jehož adresa je zapsána v seznamu jako adresa sídla. Insolvenční správce je povinen v sídle vykonávat činnost skutečně a převážně v úředních hodinách.

(2)

Je-li insolvenční správce

a)

advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů,

b)

daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu daňových poradců,

c)

auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu auditorů,

d)

notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.

(3)

Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané v obchodním rejstříku.

(4)

Provozovnou insolvenčního správce je místo, jehož adresa je zapsána v seznamu jako adresa provozovny. Provozovna se nesmí nacházet na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem. Insolvenční správce je povinen v provozovně vykonávat činnost v úředních hodinách.

(5)

Činnost insolvenčního správce může být vykonávána ve více provozovnách, pokud k nim insolvenční správce má vlastnické nebo užívací právo. V obvodu jednoho krajského soudu může mít insolvenční správce pouze jednu provozovnu. Má-li insolvenční správce v obvodu jednoho krajského soudu sídlo a provozovnu, zapíše se do příslušné části seznamu vedené podle obvodů krajských soudů pouze sídlo.

(6)

Jde-li o fyzickou osobu, veřejnou obchodní společnost a zahraniční společnost, které vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 2, zapíše se do zvláštního seznamu pouze sídlo insolvenčního správce.

(7)

Sídlo a provozovna musí být označena jménem, popřípadě jmény, příjmením a identifikačním číslem insolvenčního správce, který je fyzickou osobou, a obchodní firmou a identifikačním číslem s uvedením jména, popřípadě jmen a příjmení ohlášeného společníka insolvenčního správce, který je veřejnou obchodní společností, a úředními hodinami podle odstavců 1 a 4.

(8)

Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah úředních hodin sídla a provozovny ve výši 4 až 20 hodin v týdnu, rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

§ 6

Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby

(1)

Na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) povolení fyzické osobě, která

a)

má plnou způsobilost k právním úkonům,

b)

na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,

c)

vykonala zkoušku insolvenčního správce,

d)

je bezúhonná,

e)

vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku,

f)

uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce1 (dále jen „smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu“), a

g)

má personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 13a.

(2)

Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení fyzické osobě, která

a)

splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), f) a g),

b)

vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce a

c)

splňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

(3)

Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy, pokud byly ministerstvem uznány podle zvláštního právního předpisu4.

(4)

Povolení nebo zvláštní povolení fyzické osobě může vydat ministerstvo pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více než 6 měsíců ode dne vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

(5)

Platnost povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci povolení. Na základě žádosti o prodloužení povolení, ve které insolvenční správce doloží zaplacení správního poplatku, se doba platnosti povolení prodlužuje vždy o 5 let. Správní poplatek musí být uhrazen nejpozději v poslední den platnosti povolení.

(6)

Platnost zvláštního povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení. Vykonáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce v posledních 12 měsících platnosti zvláštního povolení se doba platnosti zvláštního povolení prodlužuje o 5 let.

(7)

Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(8)

Po nabytí právní moci povolení, zvláštního povolení, nového povolení nebo nového zvláštního povolení vydá ministerstvo průkaz insolvenčního správce fyzické osobě, která je insolvenčním správcem nebo ohlášeným společníkem insolvenčního správce. Průkaz obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě i akademický titul, identifikační číslo a fotografii fyzické osoby, které se průkaz vydává, a datum platnosti. Jestliže je insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, obsahuje průkaz také její obchodní firmu a údaj o ohlášeném společníku insolvenčního správce; namísto identifikačního čísla fyzické osoby se uvede identifikační číslo veřejné obchodní společnosti. Platnost průkazu je shodná s platností povolení nebo zvláštního povolení fyzické osoby, které se průkaz vydává. Vzor průkazu insolvenčního správce stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 6a

[Nové povolení]

(1)

Ministerstvo vydá na návrh povolení fyzické osobě, které zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2, za podmínek podle § 6 odst. 1 a 3 v případě, že návrh na vydání povolení byl podán do 3 měsíců ode dne zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2.

(2)

Návrh na vydání povolení podle odstavce 1 musí obsahovat náležitosti podle § 4 odst. 1 a k návrhu se připojí doklad podle § 4 odst. 2 písm. b), c) a e).

(3)

Platnost povolení podle odstavce 1 je omezena podle § 6 odst. 5.

§ 7

Bezúhonnost

(1)

Podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nesplňuje fyzická osoba,

a)

která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,

b)

které insolvenční soud v posledních 5 letech před podáním návrhu zamítl žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,

c)

o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,

d)

která byla v posledních 5 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,

e)

pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem,

f)

které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34, nebo

g)

která byla v posledních 5 letech ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, jestliže bylo této společnosti zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo jí zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

(2)

Podmínku bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. d) nesplňuje veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost,

a)

která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo

b)

které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 8

Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

(1)

Na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

a)

která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno povolení,

b)

jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2,

c)

která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu,

d)

která je bezúhonná a

e)

která má personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 13a.

(2)

Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

a)

která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b) až e) a

b)

která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno zvláštní povolení.

(3)

Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)

Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy, pokud veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost splňuje rovnocenné požadavky pro získání práva vykonávat činnost insolvenčního správce v jiném členském státě. Tuto skutečnost je povinna veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost ministerstvu doložit.

(5)

Povolení nebo zvláštní povolení podle odstavců 1 a 2 obsahuje také označení ohlášeného společníka nebo ohlášených společníků.

§ 8a

[Vznik povolení marným uplynutím lhůty]

Povolení k činnosti insolvenčního správce vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

§ 8b

Vydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti

(1)

Ministerstvo vydá na návrh nové povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci v případě změny v osobě ohlášeného společníka nebo v počtu ohlášených společníků.

(2)

Ustanovení tohoto zákona o náležitostech návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti týkající se ohlášeného společníka platí pro návrh podle odstavce 1 obdobně.

(3)

Ministerstvo vydá nové povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, pokud některému z ohlášených společníků zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo některý z ohlášených přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti.

Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

§ 9

[Pozastavení ze zákona]

(1)

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje

a)

dnem zveřejnění rozhodnutí o úpadku insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku1,

b)

dnem, kdy se stalo vykonatelným rozhodnutí o vzetí insolvenčního správce do vazby,

c)

dnem, kdy insolvenční správce nastoupil výkon trestu odnětí svobody, výkon ústavního ochranného léčení nebo výkon zabezpečovací detence,

d)

jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce,

e)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, v důsledku čehož nemůže insolvenční správce činnost insolvenčního správce vykonávat,

f)

dnem, ke kterému bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce ohlášenému společníku veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

g)

dnem, kdy insolvenční správce začal vykonávat funkci člena vlády, člena orgánu územní samosprávy, s výjimkou neuvolněného člena zastupitelstva podle jiného právního předpisu15, poslance nebo senátora anebo jinou volenou či jmenovanou veřejnou funkci,

(2)

Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení tohoto práva.

§ 10

[Pozastavení rozhodnutím]

(1)

Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci,

a)

proti kterému je vedeno trestní stíhání

1.

pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce, nebo

2.

za jiný úmyslný trestný čin, který ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce,

a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li insolvenčnímu správci za uvedený trestný čin uložen trest, ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce,

b)

jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li rozhodnuto o úpadku insolvenčního správce, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo

c)

bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

(2)

Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo rozhodnutí vydáno.

§ 11

[Účinky rozhodnutí]

(1)

Není-li dále stanoveno jinak, po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce nesmí insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce. Pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, není-li dále stanoveno jinak.

(2)

Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 9 odst. 1 písm. d)

a)

může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze jako ohlášený společník,

b)

nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

§ 12

[Zánik práva ze zákona]

(1)

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci zaniká

a)

smrtí insolvenčního správce,

b)

byl-li prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

c)

byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,

d)

dnem zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

e)

podal-li ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena,

f)

jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti.

(2)

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 5.

(3)

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost zvláštního povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 6.

§ 13

Zrušení povolení nebo zvláštního povolení

(1)

Ministerstvo zruší

a)

povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo

b)

zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.

(2)

Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem, zákonem o preventivní restrukturalizaci nebo insolvenčním zákonem.

§ 13a

Personální a materiální vybavení insolvenčního správce

(1)

Pro svou činnost insolvenční správce zajišťuje personální vybavení, kterým jsou jeho zaměstnanci, a materiální vybavení, kterým jsou zejména jeho sídlo, případně provozovny, a jejich hmotné vybavení.

(2)

Personální a materiální vybavení insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.

(3)

Obsah požadavků na materiální vybavení insolvenčního správce stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13b

Zaměstnanec insolvenčního správce

(1)

Zaměstnanec insolvenčního správce podílející se na činnostech vykonávaných při výkonu funkce insolvenčního správce musí být bezúhonný ve smyslu § 7 odst. 1 a musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou doplněné o odbornou praxi v rozsahu nejméně 6 měsíců.

(2)

Odbornou praxí podle odstavce 1 se rozumí výkon činnosti prováděné v délce stanovené týdenní pracovní doby16 a spočívající v odborné práci v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku.

(3)

Zaměstnanec pověřený zastupováním insolvenčního správce v řízení před soudem musí mít vysokoškolské právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu.

§ 14

Informační povinnost insolvenčního správce

(1)

Insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 9 nebo § 10, zániku práva podle § 12 nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2)

Insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho vlastní činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(3)

Insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

§ 15

Informační povinnost ministerstva

O vydání povolení, vydání zvláštního povolení, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce a zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce advokátovi, daňovému poradci, auditorovi nebo notáři vyrozumí ministerstvo neprodleně také příslušnou komoru.

Hlava třetí

Seznam (§ 16-22)

§ 16

Seznam obsahuje údaje podle tohoto zákona a údaje podle zvláštního právního předpisu1 týkající se insolvenčních správců a hostujících insolvenčních správců. Seznam je součástí insolvenčního rejstříku podle zvláštního právního předpisu1, který vede ministerstvo.

§ 17

Členění a obsah seznamu

(1)

Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní. Součástí seznamu je i seznam hostujících insolvenčních správců.

(2)

Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3)

Obecná část seznamu se vede podle obvodů krajských soudů

a)

pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením a

b)

pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka konkursem.

(4)

Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

(5)

Zvláštní část seznamu se vede pro celé území České republiky.

(6)

Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní společností, do seznamu podle odstavce 3 odpovídá počet zápisů

a)

počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením,

b)

počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.

(7)

Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní společností, do seznamu podle odstavce 4 odpovídá počet zápisů počtu ohlášených společníků, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

(8)

Vznikne-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 v jeden den více osobám, zapisují se tyto osoby v příslušných částech seznamu v abecedním pořadí.

(9)

Do seznamu hostujících insolvenčních správců se zapisují osoby, které mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

Údaje zapisované do seznamu

§ 18

(1)

Není-li dále stanoveno jinak, u každé zapisované osoby se do seznamu zapisuje

a)

údaj identifikující insolvenčního správce,

b)

údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

c)

údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

d)

údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

e)

změna údajů zapsaných podle písmen a) až c).

(2)

Údaje podle odstavce 1 zapíše ministerstvo do seznamu bez zbytečného odkladu; ustanovení § 10 odst. 2 tím není dotčeno.

§ 19

Údaj identifikující insolvenčního správce

(1)

V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje,

a)

jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b, údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi,

b)

jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka,

c)

úřední hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost,

d)

odborné zaměření insolvenčního správce.

(2)

Na základě písemné žádosti insolvenčního správce se do seznamu zapíše adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Ve své žádosti insolvenční správce uvede datum zahájení výkonu činnosti v provozovně. K žádosti musí být připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání místa, v němž má insolvenční správce provozovnu; k doložení právního důvodu pro užívání místa postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

§ 20

Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1)

V rámci údaje o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se do seznamu zapisuje den, ke kterému příslušné fyzické osobě a veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2)

Jde-li o osobu, která se zapisuje do zvláštní části seznamu, zapisuje se do seznamu den nabytí právní moci zvláštního povolení.

§ 21

Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, od kterého bylo insolvenčnímu správci pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto pozastavení.

§ 22

Údaj o zániku práva vykonávat činnost

insolvenčního správce

V rámci údaje o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, ke kterému insolvenčnímu správci zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku.

Hlava čtvrtá

Vzdělávání insolvenčních správců (§ 23-26)

§ 23

[Kontinuální vzdělávání]

Insolvenční správce je povinen se soustavně vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce.

§ 24

Zkouška insolvenčního správce

(1)

Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

a)

splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a e), a

b)

uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce ve výši 5 000 Kč.

(2)

Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování zkoušky insolvenčního správce žadateli, který uhradil ministerstvu poplatek za umožnění opakování této zkoušky ve výši 7 000 Kč, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl; zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.

(3)

Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl a nepodal ve lhůtě podle odstavce 2 žádost o její opakování, nebo ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při které naposled neuspěl.

(4)

Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil, prokázal vážné důvody své neúčasti11 a uhradil ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném termínu ve výši 7 000 Kč.

(5)

Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce v jiném termínu, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném náhradním termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném náhradním termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil, prokázal důvody zvláštního zřetele hodné své neúčasti12 a uhradil ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném náhradním termínu ve výši 10 000 Kč.

§ 25

zrušen

§ 26

Zvláštní zkouška insolvenčního správce

(1)

Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

a)

prokáže, že vykonala zkoušku insolvenčního správce , a

b)

uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce ve výši 3 000 Kč.

(2)

Pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení § 24 odst. 2 až 5 obdobně.

Hlava pátá

Hostující insolvenční správce (§ 27-35)

§ 27

(1)

Ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do seznamu hostujících insolvenčních správců na základě:

a)

oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace,

b)

oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po předložení dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

(2)

Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat také označení adresy pro doručování na území České republiky.

(3)

Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 28

[Zápis zahraniční společnosti]

(1)

Pro zápis zahraniční společnosti do seznamu hostujících insolvenčních správců platí ustanovení § 27 odst. 1 a 2 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.

(2)

Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 29

Zápis do seznamu

(1)

U hostujícího insolvenčního správce se do seznamu hostujících insolvenčních správců zapisuje

a)

údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce,

b)

údaj o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13,

c)

den zápisu do seznamu,

d)

údaj o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce,

e)

údaj o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce a

f)

změna údajů zapsaných podle písmen a) až d),

g)

údaj o bezpečnostní způsobilosti podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

(2)

Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. d) a e) platí § 21 a 22 obdobně.

§ 30

Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce

V rámci údajů identifikujících hostujícího insolvenčního správce se uvede

a)

jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 3, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,

b)

jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, jeho forma, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození všech společníků, a

c)

adresa pro doručování na území České republiky.

§ 31

[Doklad potvrzující usazení v členském státě]

V rámci údaje o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13, se uvede

a)

členský stát a orgán, který doklad vydal, a

b)

doba platnosti a den vydání dokladu.

§ 32

Pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce

(1)

Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci,

a)

proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

b)

bylo-li zahájeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, nebo

c)

bylo-li na území jiného členského státu zahájeno řízení o zrušení oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle právního řádu tohoto členského státu, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

(2)

Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce se pozastavuje dnem vydání rozhodnutí. Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo vydáno.

§ 33

Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce

(1)

Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci,

a)

přestane-li splňovat podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon činnosti insolvenčního správce na území České republiky, nebo

b)

nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e).

(2)

Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci také, přestane-li splňovat podmínky pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

§ 34

Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce nebo práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, jestliže hostující insolvenční správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem.

§ 34a

zrušen

§ 35

Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce

(1)

Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 32 nebo zániku práva podle § 33; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2)

Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(3)

Hostující insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

Hlava šestá

Dohled (§ 36-37)

§ 36

(1)

Ministerstvo vykonává dohled nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci.

(2)

Ministerstvo

a)

dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce splňuje podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem,

b)

zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím insolvenčním správcem odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně v úředních hodinách vykonává činnost, a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém skutečně v úředních hodinách vykonává činnost, a

c)

dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce plní povinnosti stanovené insolvenčním zákonem.

(3)

Kromě oprávnění podle kontrolního řádu je ministerstvo při výkonu dohledu oprávněno

a)

nahlížet do spisů, listin, evidenčních pomůcek a jiných nosičů informací insolvenčního správce a do daňové evidence14 nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, a pořizovat si z nich výpisy a kopie,

b)

požadovat ve lhůtě, kterou určí, písemné vyjádření insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce k věci, která je předmětem dohledu,

c)

požadovat od insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce, popřípadě jeho zaměstnance, poskytnutí pravdivých a úplných informací k věci, která je předmětem dohledu.

(4)

Kromě povinnosti poskytnout požadovanou součinnost podle kontrolního řádu je insolvenční správce a hostující insolvenční správce povinen při výkonu dohledu ministerstvu

a)

zaslat ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin, včetně listin z daňové evidence14 nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce nebo hostující insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, případně na dobu nezbytně nutnou spis,

b)

poskytnout písemné vyjádření podle odstavce 3 písm. b),

c)

na výzvu se dostavit k poskytnutí informací podle odstavce 3 písm. c).

(5)

Ministerstvo vyzve insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, aby v přiměřené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky.

§ 36a

(1)

Soudy a jiné orgány zašlou bez odkladu ministerstvu opisy rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo hostujícího insolvenčního správce.

(2)

Pro účely posouzení skutečností, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí soudního nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají z pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.

(3)

Ministerstvo si může vyžádat podle zvláštního předpisu4a výpis z evidence Rejstříku trestů v případě existence důvodného podezření o naplnění předpokladu pro zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)

Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.

§ 36b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1)

Insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 5a odst. 7 nezajistí řádné označení svého sídla nebo své provozovny,

b)

v rozporu s § 13a nezajistí pro výkon činnosti insolvenčního správce personální nebo materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,

c)

neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,

d)

v rozporu s § 14 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje,

e)

v rozporu s § 14 odst. 3 nepředloží ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu trvalo,

f)

provozovna insolvenčního správce se nachází na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem,

g)

požádá za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,

h)

opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový návrh odmítnut nebo zamítnut,

i)

při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem poruší nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo

j)

v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.

(2)

Insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5a v sídle nebo provozovně v úředních hodinách nevykonává činnost insolvenčního správce.

(3)

Hostující insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že

a)

neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,

b)

v rozporu s § 35 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje,

c)

v rozporu s § 35 odst. 3 nepředloží ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu trvalo,

d)

požádá za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,

e)

opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový návrh odmítnut nebo zamítnut,

f)

při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem poruší nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo

g)

v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.

(4)

Za přestupek

a)

podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 100 000 Kč,

b)

podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a) lze uložit pokutu do 200 000 Kč,

c)

podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč nebo sankci zrušení provozovny insolvenčního správce a zákazu jejího zřízení v obvodu daného krajského soudu až na dobu 5 let,

d)

podle odstavce 1 písm. j) nebo odstavce 3 písm. g) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,

e)

podle odstavce 1 písm. g) nebo h) nebo odstavce 3 písm. d) nebo e) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

f)

podle odstavce 1 písm. b) nebo i) nebo odstavce 3 písm. f) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 36c

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

§ 37

(1)

Obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce a způsob prokazování odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2)

Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce stanoví vyhláškou ministerstvo v dohodě s orgánem, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností finanční instituce se zvláštním režimem2, obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem.

Hlava sedmá

Společná ustanovení (§ 38-41)

§ 38

Tento zákon se nevztahuje na insolvenční správce ustanovené v řízení zahájeném podle práva jiného členského státu9.

§ 39

Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění podle § 6 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 1 písm. c) a § 27 odst. 1 písm. b) stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 39a

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.

Přechodná ustanovení

§ 40

(1)

Fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů zapsána v seznamu správců podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb., se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pokládá za osobu oprávněnou vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 písm. a) a podle § 3 odst. 2.

(2)

Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle odstavce 1 po uplynutí dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká.

(3)

Osoba uvedená v odstavci 1 nemusí splnit podmínku § 6 odst. 1 písm. e), podá-li návrh podle § 4 ve lhůtě podle odstavce 2.

§ 41

Fyzická osoba uvedená v § 40 odst. 1 nemusí po dobu šesti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splňovat podmínku vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b).

Část druhá

Změna zákona o správních poplatcích (§ 42)

§ 42

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se v položce 10 doplňuje písmeno d), které zní:

d)

zápis do seznamu insolvenčních správců Kč 5 000.“.

Část třetí

Změna zákona o advokacii (§ 43)

§ 43

V § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se za slova „výkon advokacie“ vkládají slova „nebo výkon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu4a)“.

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

__________

4a)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).“.

 

Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Část čtvrtá

Změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky (§ 44)

§ 44

V § 3 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Daňový poradce může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu3a).“.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

__________

3a)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).“.

 

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3a až 3c se označují jako poznámky pod čarou č. 3b až 3d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Část pátá

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon) (§ 45)

§ 45

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se mění takto:

1.

V § 21 odst. 2 písm. a) se slova „právnického nebo ekonomického směru“ zrušují.

2.

V § 84 odst. 1 se slova„Komise pro cenné papíry“nahrazují slovy „Česká národní banka“.

3.

V § 139 odst. 1 písm. h) se slova„Komisi pro cenné papíry“ nahrazují slovy „Českou národní banku“.

4.

V § 247 písm. b) se slova „Komisi pro cenné papíry“ nahrazují slovy „Českou národní banku“ a slova „Komise pro cenné papíry“ se nahrazují slovy „České národní banky“.

5.

V § 365 odst. 3 se slova „Komise pro cenné papíry“ nahrazují slovy „České národní banky“.

6.

V § 366 odst. 1 písm. b) se slova „Komise pro cenné papíry“ nahrazují slovy „České národní banky“.

Část šestá

Účinnost (§ 46)

§ 46

Zákonem č. 108/2007 Sb. byla posunuta účinnost tohoto zákona na den 1. ledna 2008.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Například § 71 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

§ 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení,

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí,

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2

§ 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

4

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

4a

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4b

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

9

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení,

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí,

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.

10

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

11

§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů.

12

§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

14

§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

15

Například § 71 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

16

§ 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.