Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

342/2006 Sb. znění účinné od 2. 8. 2021
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 269/2021 Sb.

2.8.2021

zákonem č. 110/2019 Sb.

24.4.2019

zákonem č. 242/2016 Sb.

29.7.2016

Více...

342

 

ZÁKON

ze dne 25. května 2006,

kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene o) doplňují slova „; údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a)“.

 

2.

V § 3 odst. 4 se čárka na konci písmene d) nahrazuje středníkem a doplňují se slova „v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, uvádí se místo a okres narození,“.

 

3.

V § 3 odst. 4 písm. i) se slova „datum zrušení údaje o pobytu“ nahrazují slovy „datum ukončení pobytu“.

 

4.

V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene p) doplňují slova „; údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a)“.

 

5.

V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Ministerstvo je uživatelem5) veškerých údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

6.

V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3a až 5 a § 8 odst. 2 vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému, které obsahují:

a)

přidělené uživatelské jméno zpracovatele údajů,

b)

den, měsíc, rok a čas zpracování,

c)

rodné číslo obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro něž je rozhodující údaj společný,

d)

důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.“.

 

7.

V § 3a odst. 1 větě druhé se slova „Krajský úřad“ nahrazují slovy „Kraj a krajský úřad“.

 

8.

V § 3a odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p) a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r), nelze-li záznam o poskytnutí údajů za podmínek stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.“.

 

9.

V § 4 se věta třetí nahrazuje větou „Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p) a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.“.

 

10.

V § 5 se věta druhá nahrazuje větou „Obec a obecní úřad jsou uživateli údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2),3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu, a to v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p) a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.“.

 

11.

V § 6a úvodní části ustanovení písmene a) se slova „obecní úřad pověřený vedením matrik, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části určený statutem a pro území vojenských újezdů újezdní úřad (dále jen „matriční úřad“)“ nahrazují slovy „matriční úřad6a)“.

Poznámka pod čarou č. 6a zní:

____________

6a)

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.“.

 

12.

V § 6a písm. a) bodě 4 se slova „datum a místo rozvodu“ nahrazují slovy „datum nabytí právní moci rozsudku o rozvodu a místo rozvodu“.

 

13.

V § 6a písm. a) bod 5 zní:

5. změna jména, popřípadě jmen, nebo změna příjmení a datum zápisu této změny do matriční knihy,“.

 

14.

V § 7 písm. c) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, předávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,“.

 

15.

V § 8 se doplňují odstavce 7 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 9a až 9d znějí:

(7) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě zvláštního právního předpisu9a) poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné pro zajišťování

a)

bezpečnosti státu,

b)

obrany,

c)

veřejné bezpečnosti,

d)

předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e)

významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f)

ochrany subjektu údajů9b) nebo práv a svobod druhých,

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů osobám podle odstavců 3 a 4 a krajským úřadům, obecním úřadům obce s rozšířenou působností a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu9c). Správce informačního systému má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu5).

(8) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty podle odstavce 7, je povinen správci informačního systému oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 7 písm. a) až f).

(9) Prohlášení a oznámení podle odstavců 7 a 8 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

(10) Ministerstvo poskytuje Ministerstvu zahraničních věcí na žádost údaje z informačního systému o občanech, a to

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství,

e)

jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě jiného zákonného zástupce, a manžela, pokud jsou tito v době poskytnutí údajů naživu,

f)

k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d).

____________

9a)

Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb.

9b)

§ 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

9c)

§ 29 zákona č. 101/2000 Sb.

9d)

Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.“.

 

16.

V § 8 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu budoucnosti k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České republiky v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu,

d)

datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

e)

jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu manžela a dítěte, pokud jsou tito v době poskytnutí údajů naživu.“.

 

17.

V § 8a odst. 2 větě druhé se slova „rozhodne o odstranění nesprávných údajů nebo údajů vedených mimo rámec podmínek stanovených zvláštním zákonem“ nahrazují slovy „zabezpečí doplnění chybějících údajů, odstranění nesprávných údajů nebo odstranění údajů vedených mimo rámec podmínek stanovených zvláštním zákonem“.

 

18.

V § 10 odst. 7 větě třetí se za slova „o změně místa trvalého pobytu“ vkládají slova „spolu s údaji o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana,“.

 

19.

V § 10 odst. 12 se před slovo „ohlašovně“ vkládá slovo „písemně“.

 

20.

V § 13b odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami „Výdejová místa, vyjma zvláštní matriky, předají nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce ministerstvu vyplněné sestavy zpracované za každý příslušný kalendářní měsíc. Zvláštní matrika předá ministerstvu vyplněné sestavy zpracované v příslušném kalendářním čtvrtletí vždy nejpozději do 10 dnů po ukončení tohoto kalendářního čtvrtletí. Vyplněné sestavy předávají výdejová místa ministerstvu ve formě, v jaké jim sestavy poskytlo.“.

 

21.

V § 14 písm. d) se za slova „právních předpisů,14b)“ vkládají slova „popřípadě fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c),“.

Poznámka pod čarou č. 14c zní:

____________

14c)

§ 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14c až 14g se označují jako poznámky pod čarou č. 14d až 14h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

22.

V § 16 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , popřípadě fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c)“.

 

23.

V § 17 odst. 2 písm. c) se slovo „nezrušitelnému“ zrušuje.

 

24.

V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy fyzická osoba užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo devítimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejího narození, o němž však vznikly pochybnosti, že jeho číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla provedeným orgány veřejné moci do osobních a úředních dokladů a dalších listin (dále jen „užívané číslo“), pokud

a)

fyzická osoba toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let,

b)

neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,

c)

fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

(4) Ministerstvo do registru provede záznam o užívaném čísle fyzické osoby a v případě, že užívané číslo je totožné s rodným číslem, které je v sestavách vedené jako dosud nepřidělené, toto rodné číslo ze sestav vyřadí.

(5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je shodné s rodným číslem, které užívá jiná fyzická osoba, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna užívaného čísla podle odstavce 2 písm. b).“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

 

25.

V § 17a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Úředně ověřený podpis žadatele se nevyžaduje, podala-li žádost o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e).“.

 

26.

V § 17a odstavec 4 zní:

(4) K žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 2 připojí žadatel doklad o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží k němu jeho úřední překlad do jazyka českého9). Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), nahrazuje úřední překlad dokladu podle věty první překlad provedený Českou správou sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení připojí k žádosti o přidělení rodného čísla adresu pro doručování fyzické osoby, pro niž o rodné číslo žádá podle § 16 písm. e).“.

 

27.

V § 17a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), doručí ministerstvo doklad o přiděleném rodném čísle fyzické osobě, pro niž bylo žádáno, a současně sdělí toto rodné číslo České správě sociálního zabezpečení.“.

 

28.

V § 17b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Součástí žádosti je rovněž kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu žadatele o ověření a kopie rodného listu, popřípadě jiný doklad o datu, místě narození a státním občanství žadatele; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka9).“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

29.

V § 17e odst. 2 se slova „lze uložit“ nahrazují slovy „se uloží“ a slovo „pokutu“ se nahrazuje slovem „pokuta“.

 

30.

V § 17e odstavce 3 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 14e znějí:

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad pro ochranu osobních údajů14e) (dále jen „Úřad“).

____________

14e)

§ 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 517/2002 Sb.“.

 

31.

V § 17e se doplňují odstavce 7 až 9, které včetně poznámek pod čarou č. 14f a 14g znějí:

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14f) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(8) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(9) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu14g).

____________

14f)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

14g)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

32.

§ 17f se zrušuje.

 

33.

V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) O úkonech souvisejících s ohlášením změny místa trvalého pobytu podle § 10 odst. 4 až 11 se uskuteční záznam na přihlašovacím lístku.“.

 

34.

Za § 22a se vkládají nové § 22b až 22d, které včetně poznámek pod čarou č. 19a až 19c znějí:

§ 22b

 

Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny mohou při výkonu státní správy podle tohoto zákona pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů19a).

 

§ 22c

 

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje ministerstvu na základě písemné žádosti pro účely výkonu státní správy podle tohoto zákona z registru pojištěnců19b), popřípadě z jiných evidencí nebo spisové dokumentace, sloužících k plnění jejích úkolů, v listinné nebo elektronické podobě, tyto údaje o osobách narozených před 1. lednem 1969:

a)

jméno, popřípadě jména, a současné příjmení,

b)

rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,

c)

datum a místo narození,

d)

rodné číslo.

 

§ 22d

 

Jsou-li v informačním systému vedeny o obyvatelích, popřípadě o jiných fyzických osobách, údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v písmenné podobě uvedené v matričním dokladu občana19c), popřípadě v písmenné podobě uvedené v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zvláštního právního předpisu2),3). V případě, že v písmenné podobě jména, popřípadě jmen, a příjmení dojde v průběhu zpracovávání těchto údajů v informačním systému k jakékoliv změně v jejich přepisu, přechýlení nebo v doslovném písmenném přepisu, oproti tvaru, který je uveden v těchto dokladech, vede se v informačním systému údaj podle posledního platného aktuálního stavu písmenného tvaru a současně se jako historické údaje k příslušné fyzické osobě uchovávají také veškeré předcházející jazykové nebo gramatické podoby jejich jména, popřípadě jmen, a příjmení.

____________

19a)

§ 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

§

2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

19b)

§ 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.

19c)

§ 24 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb.“.

 

35.

Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

§ 23a

 

Ministerstvo využívá pro plnění úkolů správce informačního systému údaje vedené v informačních systémech provozovaných policií21) o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 4.

____________

21)

§ 158 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o úpravě některých nároků a závazků

souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny

s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (čl. 2)

Čl. II

V zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou, se za § 4 vkládá nový § 4a, který včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

§ 4a

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely řízení o náhradách fyzickým osobám uvedeným v § 1 a § 2 odst. 2 údaje z informačního systému evidence obyvatel1) o státních občanech České republiky2), a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil,

d)

rodné číslo,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

g)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

h)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i)

datum, místo a okres úmrtí,

j)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

1)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 4)

Čl. IV

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se za § 47a vkládá nový § 47b, který včetně poznámek pod čarou č. 36a až 36c zní:

§ 47b

 

(1) Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují zdravotnickým zařízením, oprávněným provádět pravidelná nebo zvláštní očkování podle § 47a, na základě jejich žádosti z informačního systému evidence obyvatel36a) údaje o obyvatelích, kteří jsou povinni podrobit se očkování (§ 46 odst. 1), a to v písemné podobě nebo v elektronické podobě na nosiči informací; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu36b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky36c)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

adresa místa trvalého pobytu,

4.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

4.

druh a adresa místa pobytu,

5.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

36a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

36b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

36c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Státním fondu kultury (čl. 5)

Čl. V

V zákoně č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se za § 6 vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:

§ 6a

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu kultury pro výkon činností správce Fondu na vyžádání z informačního systému evidence obyvatel2a) údaje o fyzických osobách, které byly obyvateli a současně zemřelí autoři, popřípadě nositelé těchto autorských majetkových práv; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu2b). Údaje jsou poskytovány v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)

jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

rodné číslo,

d)

adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa pobytu,

e)

datum, místo úmrtí a adresu posledního místa trvalého pobytu; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují z informačního systému evidence obyvatel správci Fondu pro dosažení účelu podle odstavce 1 a dále pro ověřování údajů o žadatelích ve smyslu § 9 údaje v rozsahu uvedeném v odstavci 2.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

2a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

2b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry (čl. 8)

Čl. VIII

V zákoně č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se za § 13 vkládá nový § 13a, který včetně poznámek pod čarou č. 20a až 20c zní:

§ 13a

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Komisi pro výkon působnosti podle tohoto zákona na základě žádosti Komise z informačního systému evidence obyvatel20a) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu20b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky20c)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

adresa místa trvalého pobytu,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

4.

druh a adresa místa pobytu,

5.

začátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

20a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

20b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

20c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o zmírnění následků některých

majetkových křivd (čl. 9)

Čl. IX

V zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 115/1994 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 23b vkládá nový § 23c, který včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

§ 23c

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje pro účely ověřování údajů o fyzických osobách, které jsou účastníky restitučního řízení a současně jsou státními občany České republiky7), Ministerstvu financí údaje z informačního systému evidence obyvatel8), a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

rodné číslo,

d)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e)

datum, místo a okres úmrtí,

f)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

7)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o stavebním spoření (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 10d až 10f zní:

(2) Ministerstvo vnitra poskytuje pro výkon státní kontroly podle zvláštního právního předpisu ministerstvu z informačního systému evidence obyvatel údaje10d) o

a)

státních občanech České republiky10e)

1.

jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

adresa místa trvalého pobytu,

5.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

6.

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

7.

rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přidělené rodné číslo, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

8.

datum, místo a okres úmrtí,

9.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5.

druh a adresa místa pobytu,

6.

číslo a platnost povolení k pobytu,

7.

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

8.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem10e), a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

9.

datum, místo a okres úmrtí,

10.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu10f).

____________

10d)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

10e)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10f)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

 

2.

V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním

příspěvkem a o změnách některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením (čl. 11)

Čl. XI

V § 46 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Z poskytovaných údajů uvedených v odstavci 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím

vystupování v právních vztazích (čl. 12)

Čl. XII

V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb. a zákona č. 140/2006 Sb., se za § 64 vkládá nový § 64a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 88 až 90 zní:

§ 64a

Poskytování údajů z informačního systému evidence

obyvatel

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje pro výkon působnosti na úseku hospodaření s majetkem státu Ministerstvu financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje z informačního systému obyvatel88) o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu89).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky90)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

adresa místa trvalého pobytu,

4.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

5.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

6.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

7.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

4.

druh a adresa místa pobytu,

5.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

6.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

7.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

8.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

88)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

89)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

90)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o finanční kontrole (čl. 13)

Čl. XIII

V zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se za § 23 vkládá nový § 23a, který včetně poznámek pod čarou č. 21a až 21e zní:

§ 23a

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely výkonu finanční kontroly z informačního systému evidence obyvatel21a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu21b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

rodné číslo,

d)

adresa místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky21c), popřípadě druh a adresa místa pobytu u cizinců,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h)

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

i)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

j)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Ministerstvo financí může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely výkonu finanční kontroly v rozsahu uvedeném v odstavci 2 dále předávat, třídit nebo kombinovat21d), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo financí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje21e).

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

21a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

21b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

21c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

21d)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

21e)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (čl. 14)

Čl. XIV

V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 23/2006 Sb., se za § 4 vkládá nový § 4a, který včetně poznámek pod čarou č. 1d až 1f zní:

§ 4a

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona na základě žádosti Úřadu z informačního systému evidence obyvatel1d) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu1e).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky1f)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

4.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

druh a adresa místa pobytu,

4.

číslo a platnost povolení k pobytu,

5.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

1d)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

1e)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

1f)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna školského zákona (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 172 odstavec 2 zní:

(2) Ministerstvo vnitra zřizuje a zrušuje střední policejní školy, vyšší odborné policejní školy, střední školy požární ochrany, vyšší odborné školy požární ochrany a školská zařízení.“.

 

2.

V § 172 odst. 5 větě druhé se slova „ve věcech středních a vyšších odborných škol“ nahrazují slovy „ve věcech středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení“.

 

3.

V § 183 se doplňují odstavce 7 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 49a až 49e znějí:

(7) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu a krajskému úřadu pro účely vedení školského rejstříku z informačního systému evidence obyvatel49a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu49b).

(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky49c)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

4.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

4.

druh a adresa místa pobytu,

5.

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

6.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(9) Ministerstvo a krajský úřad může poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely vedení školského rejstříku v rozsahu uvedeném v odstavci 8 dále předávat, třídit nebo kombinovat49d), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje ministerstvo a krajský úřad neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje49e).

(10) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

49a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

49b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

49c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

49d)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

49e)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 11a odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 73a a 73b zní:

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje České správě sociálního zabezpečení pro výkon její působnosti údaje z informačního systému evidence obyvatel73a) o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu73b).

____________

73a)

§ 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

73b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

 

2.

V § 11a odst. 2 se slova „ , a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup“ zrušují.

 

3.

V § 11a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

4.

V § 11a odst. 3 písm. a) a b) bod 5 zní:

5. rodné číslo a jeho změny,“.

 

5.

V § 11a odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „uvedených v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „ , kteří jsou obyvateli“.

 

6.

V § 11a odst. 3 písm. b) bodě 9 se slova „zrušení údaje o pobytu“ nahrazují slovy „ukončení pobytu“.

 

7.

V § 11a odst. 3 písm. b) bodě 13 se slova „cizincem uvedeným v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovem „obyvatelem“.

 

8.

V § 11a odst. 3 písm. b) bodě 14 se slova „cizinci uvedenými v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovem „obyvateli“.

 

9.

V § 11a odst. 3 písm. b) se na konci bodu 17 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 18, který zní:

18.

u osvojení dítěte, které je obyvatelem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte;“.

 

10.

V § 11a odst. 3 písm. d) bod 4 zní:

4. rodné číslo a jeho změny.“.

 

11.

V § 11a odst. 3 písm. d) se body 5 až 8 zrušují.

 

12.

V § 11a odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 73h zní:

(5) Česká správa sociálního zabezpečení může Ministerstvo vnitra požádat o přidělení rodného čísla fyzické osobě, která v rozhodné době zpracování jejích údajů v informačních systémech České správy sociálního zabezpečení nemá trvalý ani jiný pobyt na území České republiky ani se na něm dlouhodobě nezdržuje, zjistí-li důvody pro jeho přidělení pro splnění podmínek podle tohoto zákona, zvláštních právních předpisů4a), práva Evropských společenství73d) nebo mezinárodních smluv. V těchto případech je Česká správa sociálního zabezpečení povinna předložit odůvodněnou žádost o přidělení rodného čísla, obsahující náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem73h) a doplněnou adresou fyzické osoby pro doručování.

____________

73h)

§ 17a odst. 2 a 4 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

 

13.

V § 11a se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 73i znějí:

(6) Česká správa sociálního zabezpečení je povinna poté, kdy podle veškeré jí dostupné spisové dokumentace a podle jí vedených informačních systémů prověřila správnost údaje, poskytnutého z informačního systému evidence obyvatel, o jehož správnosti měla pochybnosti, a tyto nadále trvají, oznámit Ministerstvu vnitra tuto skutečnost a požádat o provedení kontroly tohoto údaje73i); k žádosti je povinna připojit fotokopie spisové dokumentace, z níž vyplývají důvody pochybnosti o správnosti údaje. Ministerstvo vnitra sdělí České správě sociálního zabezpečení výsledek kontroly.

(7) Údaje poskytované podle odstavců 1 až 4 slouží České správě sociálního zabezpečení pro plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona, zvláštních právních předpisů4a), práva Evropských společenství73d) a mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu České republiky.

____________

73i)

§ 8a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 17)

Čl. XVII

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě (čl. 18)

Čl. XVIII

V zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 327/2005 Sb., se za § 48 vkládá nový § 48a, který včetně poznámek pod čarou č. 12 až 14 zní:

§ 48a

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel12) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu13). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky14)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

adresa místa trvalého pobytu,

4.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

4.

druh a adresa místa pobytu,

5.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

12)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

13)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

14)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o námořní plavbě (čl. 19)

Čl. XIX

V zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se za § 80 vkládá nový § 80a, který včetně poznámek pod čarou č. 26a až 26c zní:

§ 80a

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel26a) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu26b). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky26c)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

státní občanství,

4.

adresa místa trvalého pobytu,

5.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

4.

druh a adresa místa pobytu,

5.

číslo a platnost povolení k pobytu,

6.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

26a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

26b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

26c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o provozu na pozemních

komunikacích (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 76/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 35 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zákaz provozu podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla správce komunikace oprávněně užitá při její správě a údržbě.“.

 

2.

V § 87a se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a dále řidičů vozidel požární ochrany.“.

 

3.

§ 122a včetně poznámek pod čarou č. 35b až 35f zní:

§ 122a

Poskytování údajů z informačního systému

evidence obyvatel

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel35b) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu35c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky35d)

1.

jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

pohlaví,

5.

státní občanství,

6.

místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky narodil v cizině,

7.

adresa místa trvalého pobytu,

8.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9.

datum, místo a okres úmrtí, případně datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

10.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

pohlaví,

5.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

6.

místo a stát narození,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

datum, místo a okres úmrtí, případně datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

11.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely ověřování údajů vedených v evidenci řidičů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat35e), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje ministerstvo neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po ověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje35f).

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

35b)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

35c)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

35d)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

35e)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

35f)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na

pozemních komunikacích (čl. 21)

Čl. XXI

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 3, 3a a 3b zní:

(8) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu k zápisu osobních údajů o provozovateli vozidla, o vlastníku vozidla a uživateli zvláštní registrační značky trvale manipulační, zvláštní registrační značky pro historická vozidla nebo uživateli zvláštní registrační značky pro zkušební účely, do registru vozidel, pokud jsou uvedení provozovatelé, vlastníci a uživatelé obyvateli, z informačního systému evidence obyvatel3) v elektronické podobě umožňující dálkový přístup tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

datum narození,

d)

adresa místa trvalého pobytu státních občanů České republiky3a) nebo druh a adresu místa pobytu u cizinců;

obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu3b).

____________

3)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

3a)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

 

2.

V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámek pod čarou č. 3c a 3d znějí:

(9) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu a pro účely uvedené v odstavci 8 dále předávat, třídit nebo kombinovat3c), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje ministerstvo neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje3d).

(10) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

3c)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

3d)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích (čl. 22)

Čl. XXII

V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se za § 41 vkládá nový § 41a, který včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:

§ 41a

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Ministerstvu dopravy pro výkon působnosti podle tohoto zákona údaje o státních občanech České republiky. Ministerstvo vnitra poskytuje údaje Ministerstvu dopravy v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

f)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

g)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

h)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

i)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Ministerstvo dopravy může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona a ověřování údajů o státních občanech České republiky v rozsahu uvedeném v odstavci 2 dále předávat, třídit nebo kombinovat18a), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo dopravy neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po ověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje18b).

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

18a)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

18b)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách

a o státní báňské správě (čl. 23)

Čl. XXIII

V zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb., se za § 46 vkládá nový § 46a, který včetně poznámek pod čarou č. 20c až 20e zní:

§ 46a

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon působnosti podle tohoto zákona a horního zákona z informačního systému evidence obyvatel20c) údaje o obyvatelích, a to za předpokladu, že jde o fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají nebo hodlají vykonávat vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost podle tohoto zákona a horního zákona. Obyvatelem podle věty první se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu20d).

(2) Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)

u státních občanů České republiky20e) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, dále datum narození a adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu a údaj o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

b)

u cizinců, kteří jsou obyvateli, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, druh a adresu místa pobytu, číslo a platnost k povolení pobytu a dále údaj o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

20c)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

20d)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

20e)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna energetického zákona (čl. 24)

Čl. XXIV

V zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb., se za § 17 vkládá nový § 17a, který včetně poznámek pod čarou č. 5 až 9 zní:

§ 17a

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro výkon jeho působnosti a pro výkon působnosti Energetického regulačního úřadu podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel5) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu6).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky7)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

státní občanství,

5.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

6.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

7.

datum úmrtí,

8.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

státní občanství,

5.

druh pobytu a adresa místa pobytu,

6.

datum úmrtí,

7.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

8.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(3) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona a ověřování údajů o obyvatelích v rozsahu uvedeném v odstavci 2 dále předávat, třídit nebo kombinovat8), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje ministerstvo neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po ověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje9).

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

5)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

6)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

7)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

9)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna vodního zákona (čl. 25)

Čl. XXV

V § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se doplňují odstavce 3 až 6, které včetně poznámek pod čarou č. 43a až 43e znějí:

(3) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu zemědělství, popřípadě Ministerstvu životního prostředí, pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství z informačního systému evidence obyvatel43a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu43b).

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky43c), popřípadě druh a adresa místa pobytu u cizinců,

d)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(5) Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo životního prostředí, může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství v rozsahu podle odstavce 4 dále předávat, třídit nebo kombinovat43d), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo životního prostředí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje43e).

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

43a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

43b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

43c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

43d)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

43e)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o Státním zemědělském

intervenčním fondu (čl. 26)

Čl. XXVI

V zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., se za § 12a vkládá nový § 12b, který včetně poznámek pod čarou č. 9k až 9m zní:

§ 12b

Poskytování údajů z informačního systému

evidence obyvatel

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Fondu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel9k) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu9l). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky9m),

1.

jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

adresa místa trvalého pobytu,

4.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

5.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

6.

datum, místo a okres úmrtí,

7.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

4.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5.

druh a adresa místa pobytu,

6.

číslo a platnost povolení k pobytu,

7.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

8.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9.

datum, místo a okres úmrtí,

10.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

9k)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

9l)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

9m)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 27)

Čl. XXVII

V zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se za § 9 vkládá nový § 9a, který včetně poznámek pod čarou č. 5e až 5h zní:

§ 9a

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Českému statistickému úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel5e) údaje o

a)

státních občanech České republiky5f),

b)

cizincích s povolením k pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu5g), a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky5h),

a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví a jeho změna,

4.

místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo, popřípadě jeho změna,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

10.

rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

11.

rodné číslo manžela, je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

12.

rodné číslo dítěte, je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

13.

datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

14.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích uvedených v odstavci 1 písm. b)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví a jeho změna,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo, popřípadě jeho změna,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa pobytu na území České republiky,

8.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

9.

rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo a datum narození,

10.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem uvedeným v odstavci 1 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

11.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci uvedenými v odstavci 1 písm. b), a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

13.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

5e)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

5f)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5g)

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5h)

Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5e se označuje jako poznámka pod čarou č. 5i.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna atomového zákona (čl. 28)

Čl. XXVIII

V zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se za § 46b vkládá nový § 46c, který včetně poznámek pod čarou č. 38a až 38c zní:

§ 46c

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti podle § 3 odst. 2 písm. i) a o) zákona z informačního systému evidence obyvatel38a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu38b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky38c)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a okres narození, a u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7.

datum, místo a okres úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, a datum úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

38a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

38b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

38c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o Veřejném ochránci práv (čl. 29)

Čl. XXIX

V zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se za § 16 vkládá nový § 16a, který včetně poznámek pod čarou č. 1 až 4 zní:

§ 16a

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují ochránci pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel1) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu2). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje ochránci pro výkon působnosti podle tohoto zákona na vyžádání z registru rodných čísel3) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se údaje podle věty první pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky4)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

4.

rodné číslo,

5.

státní občanství,

6.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

7.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

8.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9.

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

10.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

11.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

místo a stát, na jehož území se narodil,

4.

rodné číslo,

5.

státní občanství,

6.

druh a adresa místa pobytu,

7.

číslo a platnost povolení k pobytu,

8.

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

11.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12.

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

14.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d)

den, měsíc a rok narození,

e)

místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

1)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

2)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

3)

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

4)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností (čl. 30)

Čl. XXX

V § 8 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, se doplňují odstavce 3 až 7, které včetně poznámek pod čarou č. 6a až 6d znějí:

(3) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel6a) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu6b). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona na vyžádání z registru rodných čísel6c) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 3. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky6d)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví a jeho změna,

4.

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12.

rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

13.

rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

14.

rodné číslo dítěte,

15.

osvojení dítěte,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví a jeho změna,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

číslo a platnost povolení k pobytu,

9.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12.

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13.

rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

14.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, a jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 4 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d)

den, měsíc a rok narození,

e)

místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

6a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

6b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

6c)

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

6d)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 6a se označuje jako poznámka pod čarou č. 6e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách

České republiky (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 2 se slova „evidence obyvatel,3a)“ a slova „a registru rodných čísel3a)“ včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušují.

 

2.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně poznámek pod čarou č. 3f až 3i zní:

§ 11a

Poskytování údajů z informačního systému

evidence obyvatel

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje zpravodajským službám pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel3f) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu3g).

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje zpravodajským službám pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru rodných čísel3h) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se údaje podle věty první pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky3i)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví a jeho změna,

4.

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12.

rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

13.

rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

14.

rodné číslo dítěte,

15.

osvojení dítěte,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

18.

záznam o poskytnutí údajů,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví a jeho změna,

4.

místo a stát, na jehož území se narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

číslo a platnost povolení k pobytu,

9.

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

10.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12.

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13.

rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

14.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, jeho rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, a jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

16.

osvojení dítěte,

17.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

18.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

19.

záznam o poskytnutí údajů.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d)

den, měsíc a rok narození,

e)

místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila,

f)

důvod provedení změny rodného čísla,

g)

datum přidělení rodného čísla,

h)

aktuální nepřidělená určená rodná čísla.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

3f)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

3g)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

3h)

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

3i)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

zrušena (čl. 32)

Čl. XXXII

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých

činností bývalé Státní bezpečnosti (čl. 33)

Čl. XXXIII

V zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., se za § 10e vkládá nový § 10f, který včetně poznámek pod čarou č. 5a až 5c zní:

§ 10f

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu obrany a Ministerstvu spravedlnosti pro výkon působnosti podle § 4 až 6 tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel5a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu5b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky5c)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

datum narození,

4.

státní občanství,

5.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

6.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

datum narození,

4.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

6.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

5a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

5b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

5c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o sdružování v politických stranách

a v politických hnutích (čl. 34)

Čl. XXXIV

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 556/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 2 větě třetí se slova „rodná čísla“ nahrazují slovy „data narození“.

 

2.

V § 6 odst. 2 písm. a) a § 9 odst. 3 písm. b) se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.

 

3.

V § 9 odst. 3 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. d) se slova „rodného čísla“ nahrazují slovy „data narození“.

 

4.

V § 18 odst. 1 písm. f) se slova „nebo rodného čísla“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

zrušena (čl. 35-36)

Čl. XXXV

zrušen

Čl. XXXVI

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

zrušena (čl. 37)

Čl. XXXVII

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži

České republiky (čl. 38)

Čl. XXXVIII

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 23a odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 6a a 6b zní:

(4) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností poskytují Vězeňské službě pro výkon působnosti podle § 2 tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel6a) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu6b). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje Vězeňské službě České republiky v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

____________

6a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

6b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 6a až 6d se označují jako poznámky pod čarou č. 6c až 6f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 23a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 4 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, tak jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

10.

rodinný stav,

11.

rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, tak jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

12.

rodná čísla dětí; nemá-li dítě přiděleno rodné číslo, tak jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

13.

datum, místo a okres úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

číslo a platnost povolení k pobytu,

9.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

11.

rodinný stav,

12.

jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; nemá-li rodné číslo, tak jméno, příjmení a datum narození,

13.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; nemá-li rodné číslo, tak jméno, příjmení a datum narození,

14.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce a matky, jejich rodné číslo; nemají-li rodné číslo, tak jméno, příjmení a datum narození,

15.

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

16.

datum, místo a okres úmrtí.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 39)

Čl. XXXIX

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 4 se slova „evidence obyvatel,1b)“ včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušují.

 

2.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 2b až 2d zní:

§ 6a

 

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Rejstříku trestů pro výkon působnosti podle § 2 z informačního systému evidence obyvatel2b) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu2c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky2d)

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, poskytuje se údaj o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození,

12.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytuje se údaj o datu úmrtí a státu, na jehož území k úmrtí došlo,

13.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

číslo a platnost povolení k pobytu,

9.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

11.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce a matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, a jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se údaj o státu, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě o datu úmrtí,

13.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Rejstříku trestů pro výkon působnosti podle tohoto zákona na vyžádání z registru rodných čísel2e) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d)

den, měsíc a rok narození,

e)

místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Rejstřík trestů může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely tohoto zákona v rozsahu uvedeném v odstavci 2 dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje2f).

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

2b)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

2c)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

2d)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2e)

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

2f)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o státním zastupitelství (čl. 40)

Čl. XL

V zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se za § 12i vkládá nový § 12j, který včetně poznámek pod čarou č. 3a, 3b a 3c zní:

§ 12j

Poskytování údajů z informačního systému

evidence obyvatel

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů z informačního systému evidence obyvatel3a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu3b).

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů z registru rodných čísel3c) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12.

rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

13.

rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

14.

rodné číslo dítěte,

15.

osvojení dítěte,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

číslo a platnost povolení k pobytu,

9.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12.

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13.

rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

14.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d)

den, měsíc a rok narození,

e)

místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

3a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

3b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

3c)

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o Probační a mediační službě (čl. 41)

Čl. XLI

V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., se za § 5 vkládá nový § 5a, který včetně poznámek pod čarou č. 2a až 2c zní:

§ 5a

Poskytování údajů z informačního systému

evidence obyvatel

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Probační a mediační službě pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů z informačního systému evidence obyvatel2a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu2b).

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Probační a mediační službě pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů z registru rodných čísel2c) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12.

rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

13.

rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

14.

rodné číslo dítěte,

15.

osvojení dítěte,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

číslo a platnost povolení k pobytu,

9.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12.

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13.

rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

14.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d)

den, měsíc a rok narození,

e)

místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

2a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

2b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

2c)

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o soudech a soudcích (čl. 42)

Čl. XLII

V zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., zákona č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se za § 175 vkládá nový § 175a, který včetně poznámek pod čarou č. 13 až 15 zní:

§ 175a

Poskytování údajů z informačního systému

evidence obyvatel

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje soudům pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů z informačního systému evidence obyvatel13) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu14).

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje soudům pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů z registru rodných čísel15) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12.

rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

13.

rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

14.

rodné číslo dítěte,

15.

osvojení dítěte,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

číslo a platnost povolení k pobytu,

9.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12.

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13.

rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

14.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d)

den, měsíc a rok narození,

e)

místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

13)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

14)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

15)

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o Ústavním soudu (čl. 43)

Čl. XLIII

V zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb. a zákona č. 120/2004 Sb., se za § 25 vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

§ 25a

Poskytování údajů z informačního systému

evidence obyvatel

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ústavnímu soudu pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel1a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu1b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8.

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10.

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11.

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12.

rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

13.

rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

14.

rodné číslo dítěte,

15.

osvojení dítěte,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

pohlaví,

4.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

5.

rodné číslo,

6.

státní občanství,

7.

druh a adresa místa pobytu,

8.

číslo a platnost povolení k pobytu,

9.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11.

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12.

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13.

rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

14.

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15.

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

16.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

17.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

____________

1a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

1b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

zrušena (čl. 44)

Čl. XLIV

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení (čl. 45)

Čl. XLV

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 odst. 1 se druhý odstavec označuje jako odstavec 2.

 

2.

V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Osvojení se do knihy narození zapíše podle pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení. Osvojitel, popřípadě osvojitelé, budou zapsáni v knize narození i v případě, nejde-li o osvojení nezrušitelné.“.

 

3.

V § 17 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit datum narození dítěte nezjištěné totožnosti, matriční úřad o tom učiní oznámení soudu a datum narození dítěte určí soud.

(5) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit místo narození dítěte, uvede se v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu jako místo narození sídlo matričního úřadu příslušného k provedení zápisu narození do matriční knihy.“.

 

4.

V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit místo úmrtí fyzické osoby, uvede se v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu jako místo úmrtí sídlo matričního úřadu příslušného k provedení zápisu úmrtí do matriční knihy.“.

 

5.

V § 24 odst. 4 se za slovo „vydaná“ vkládá slovo „matričním“.

 

6.

V § 29 písm. d) se slovo „nezrušitelného“ zrušuje.

 

7.

V § 30 písm. f) se slova „jestliže si manželé ponechali dosavadní příjmení,“ zrušují.

 

8.

§ 52 se zrušuje.

 

9.

V § 62 odst. 1 větě poslední se slovo „žadatel“ nahrazuje slovem „občan“.

 

10.

V § 87 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1 písm. b),“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

(čl. 46)

Čl. XLVI

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 47)

Čl. XLVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.