Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

48/2006 Sb. znění účinné od 27. 2. 2006

48

 

ZÁKON

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „stanoví v souladu s právem Evropských společenství“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) stanoví“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

__________

1)

Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.

Směrnice Rady 97/12/ES ze dne 17. března 1997, kterou se mění a aktualizuje směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.

Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb.

Směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989, kterou se mění směrnice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních sester odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek, jakož i směrnice 75/363/EHS, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek.

Směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990, kterou se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice o vzájemném uznávání dosažené kvalifikace.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.

Směrnice Rady 78/1027/EHS ze dne 18. prosince 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti veterinárních lékařů.

Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství.

Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz.

Směrnice Rady 93/60/EHS ze dne 30. června 1993, kterou se mění směrnice 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz a kterou se její oblast působnosti rozšiřuje na čerstvé sperma skotu.

Směrnice Rady 2003/43/ES ze dne 26. května 2003, kterou se mění směrnice 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz.

Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí.

Směrnice Rady 93/52/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 89/556/EHS o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí.

Směrnice Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů.

Směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.

Směrnice Rady 92/67/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se mění směrnice 89/662/EHS o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS.

Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.

Směrnice Rady 92/60/EHS ze dne 30. června 1992, kterou se mění směrnice 90/425/EHS o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o hygienické požadavky na vedlejší produkty živočišného původu.

Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí.

Směrnice Rady 92/36/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se mění, pokud jde o mor koní, směrnice 90/426/EHS o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí.

Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS, a zrušuje směrnice 72/462/EHS.

Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz.

Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.

Směrnice Rady 93/120/ES ze dne 22. prosince 1993, kterou se mění směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.

Směrnice Rady 1999/90/ES ze dne 15. listopadu 1999, kterou se mění směrnice 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.

Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.

Směrnice Rady 93/54/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.

Směrnice Rady 95/22/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.

Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.

Směrnice Rady 98/45/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.

Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/10/ES ze dne 22. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o klusavku.

Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz.

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS.

Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

Směrnice Rady 96/90/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o hygienické požadavky na vedlejší produkty živočišného původu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat.

Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb.

Směrnice Rady 2000/27/ES ze dne 2. května 2000, kterou se mění směrnice 93/53/EHS, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb.

Směrnice Rady 95/70/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro zdolávání některých nákaz mlžů.

Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES ze dne 22. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat.

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS.

Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty.

Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků.

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS.

1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

__________

1b)

Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 2 písm. f) se slova „bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

__________

2)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, nařízení Komise (ES) č. 745/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.“.

 

4.

V § 3 odst. 1 písm. f) se slovo „zásilky“ nahrazuje slovem „skupiny“.

 

5.

V § 3 odst. 1 písm. o) se za slovem „zákonem“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství3a) (dále jen „předpisy Evropských společenství“)“.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

__________

3a)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

 

6.

V § 3 odst. 1 písm. r) se za slovem „zákonem“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a předpisy Evropských společenství4a)“.

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

__________

4a)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

 

7.

V § 3 odst. 1 písmeno t) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

t)

veterinárními přípravky hromadně vyráběné přípravky, které jsou určeny pro zvířata, zejména dietetické, vitaminové, minerální a kosmetické přípravky, anebo pro specifickou laboratorní diagnostiku nákaz zvířat či původců onemocnění z potravin živočišného původu; za veterinární přípravky se nepovažují výrobky, které podléhají zvláštním právním předpisům5),

__________

5)

Například zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 3 odst. 1 se na konci písmene u) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „za veterinární technické prostředky se dále považují výrobky, které slouží k označování zvířat a které jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete,“.

 

9.

V § 3 odst. 1 písmeno v) včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

v)

ochrannou lhůtou období mezi posledním podáním léčivého přípravku zvířatům za běžných podmínek používání příslušného přípravku a okamžikem, kdy lze od těchto zvířat získávat potraviny tak, aby bylo zajištěno, že tyto potraviny neobsahují rezidua léčivého přípravku v množstvích přesahujících maximální limity stanovené zvláštními právními předpisy a předpisy Evropských společenství5a),

__________

5a)

Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění.“.

 

10.

V § 3 odst. 1 se za písmeno v) vkládá nové písmeno x), které včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

x)

porážkou usmrcení jatečného zvířete za účelem využití jeho produktů, a to způsobem, který není v rozporu s předpisy na ochranu zvířat proti týrání6),

__________

6)

Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena x) až mm) se označují jako písmena y) až nn).

 

11.

V § 3 odst. 1 písmeno y) zní:

y)

nutnou porážkou jakákoli porážka nařízená veterinárním lékařem v důsledku nemoci, vyčerpání nebo zranění zvířete; nutná porážka může být provedena mimo jatky, pokud by přežívání nemocného, vyčerpaného nebo zraněného zvířete nebo jeho přeprava na jatky byly spojeny s jeho nepřiměřeným utrpením,“.

 

12.

V § 3 odst. 1 se písmena cc), dd), ee) a ff) zrušují.

Dosavadní písmena gg) až nn) se označují jako písmena cc) až jj).

 

13.

V § 3 odst. 1 písmeno cc) zní:

cc)

uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiná forma nabídky ke spotřebě, včetně skladování a přepravy pro potřeby prodeje nebo jiné nabídky ke spotřebě,“.

 

14.

V § 3 odst. 1 se za písmeno cc) vkládá nové písmeno dd), které zní:

dd)

obchodováním obchodování mezi členskými státy Evropské unie (dále jen „členský stát“) se zvířaty a živočišnými produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se zvířaty a živočišnými produkty, pocházejícími ze zemí, které nejsou členským státem (dále jen „třetí země“), jež jsou v členských státech ve volném oběhu,“.

Dosavadní písmena dd) až jj) se označují jako písmena ee) až kk).

 

15.

V § 3 odst. 1 písm. ii) se na konci textu čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „za úředního veterinárního lékaře se považuje také veterinární lékař Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, který byl pověřen úkoly náležejícími podle tohoto zákona úředním veterinárním lékařům,“.

 

16.

V § 3 odst. 4 se slovo „právních“ zrušuje a za slovo „mluví“ se vkládají slova „v souvislosti se zvířaty“.

 

17.

V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7b zní:

(5) Na nakládání s vedlejšími živočišnými produkty se nevztahuje zákon o odpadech s výjimkou případů stanovených předpisem Evropských společenství7b).

__________

7b)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7b se označuje jako poznámka pod čarou č. 7c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

18.

V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými předpisy Evropských společenství pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v uvedených předpisech.“.

 

19.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „jakmile dosáhnou stáří 3 měsíců“ nahrazují slovy „ve stáří od 3 do 6 měsíců“.

 

20.

V § 4 odst. 1 písm. g) se za slovem „činnost“ tečka nahrazuje středníkem a vkládají se slova „evidenci těchto pasů vede Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen „Komora“). Schválení soukromého veterinárního lékaře může být pozastaveno nebo odejmuto, jestliže tento lékař vydal pas s prokazatelně nepravdivými údaji, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými předpisy Evropských společenství7d).“ a slova „[§ 44 odst. 1 písm. h)]“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 7d zní:

__________

7d)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.“.

 

21.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 7e zní:

i)

dodržovat povinnosti plynoucí z předpisů Evropských společenství7e).

__________

7e)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.“.

 

22.

V poznámce pod čarou č. 8 se slova „Zákon č. 240/1991 Sb.“ nahrazují slovy „Zákon č. 154/2000 Sb.“.

 

23.

V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „ , předkládat výsledky těchto vyšetření, zkoušek a úkonů krajské veterinární správě ve lhůtách jí stanovených“ nahrazují slovy „ve lhůtách stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 44 odst. 1 písm. d)“, slovo „tyto“ se nahrazuje slovem „jejich“ a slova „§ 52 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 52 odst. 3“.

 

24.

V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „konfiskáty živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejšími živočišnými produkty“ a na konci se doplňují slova „a předpisy Evropských společenství 9b)“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

__________

9b)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Čl. 8 a příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.“.

 

25.

V § 5 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:

f)

nepodávat zvířatům látky a přípravky, jejichž používání u hospodářských zvířat nebo u zvířat, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, není povoleno (§ 19 odst. 1 a 3)9c),

__________

9c)

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb.“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

 

26.

V § 5 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 9d zní:

g)

předkládat na požádání orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor záznamy stanovené zvláštním právním předpisem9d) a umožnit přístup k těmto záznamům také soukromému veterinárnímu lékaři, který vydává potvrzení o zdravotním stavu zvířete a o nákazové situaci v místě původu (dále jen „zdravotní potvrzení“),

__________

9d)

§ 22 a násl. zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

27.

V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

zpracovat a aktualizovat podle schválených zásad [§ 44 odst. 1 písm. c)] pohotovostní plán pro případ výskytu určitých nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace (dále jen „pohotovostní plán“).“.

 

28.

V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

konkrétní veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka,

b)

které látky a přípravky nelze uvádět do oběhu a podávat zvířatům, které látky a přípravky nelze podávat zvířatům určitých druhů, a které látky a přípravky lze podávat zvířatům určitých druhů jen za určitých podmínek.“.

 

29.

V § 6 odst. 1 písm. a) se za slovo „přemístění“ vkládají slova „do shromažďovacího střediska, anebo jde-li o přemístění“.

 

30.

V § 6 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

b)

zdravotní potvrzení k přemístění zvířete na jatky. Toto potvrzení obsahuje údaje stanovené předpisy Evropských společenství13a).

__________

13a)

Příloha II oddíl III body 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13a se označuje jako poznámka pod čarou č. 13b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

31.

V § 6 odst. 5 písmeno b) zní:

b)

psů a koček, pokud jsou tato zvířata provázena pasem nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že zvíře mělo před přemístěním platné očkování proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky,“.

 

32.

V § 6 odst. 8 se slova „pro určitou činnost“ nahrazují slovy „pro vydávání zdravotních potvrzení“.

 

33.

V § 6 odst. 9 písm. b) se slova „zvířat cirkusů“ nahrazují slovy „zvířat chovaných a využívaných pro drezúru, zejména zvířat cirkusů“.

 

34.

V § 7 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 13c zní:

(3) Dopravce, který jako podnikatel10) přepravuje zvířata, je povinen v souladu s předpisy Evropských společenství13c)

a)

být registrován a postupovat podle zvláštního právního předpisu6),

b)

mít vhodné prostory pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, schválené krajskou veterinární správou, včetně prostorů pro skladování steliva a hnoje, anebo předložit krajské veterinární správě doklad o tom, že tuto činnost pro něj provádí jiná osoba schválená příslušným orgánem,

c)

vést pro každé vozidlo používané pro přepravu zvířat evidenci o provedených přepravách a o čištění a dezinfekci vozidla a uvádět v ní: místo, datum a dobu převzetí zvířat k přepravě spolu se jménem a příjmením nebo obchodní firmou a adresou hospodářství nebo shromažďovacího střediska, ve kterém byla zvířata převzata, místo, datum a dobu dodání přepravovaných zvířat, jméno a příjmení nebo obchodní firmu a adresu příjemce nebo příjemců, druh a počet přepravovaných zvířat, údaje o průvodních dokladech, včetně čísel, očekávanou dobu trvání cesty a datum a místo dezinfekce,

d)

uchovávat dokumentaci uvedenou pod písmenem c) po dobu nejméně 3 let a na požádání ji předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,

e)

dbát na to, aby přepravovaná zvířata byla provázena požadovanými průvodními doklady,

f)

zajistit, aby přepravovaná zvířata nepřišla během přepravy v období mezi opuštěním hospodářství nebo shromažďovacího střediska původu a příjezdem na místo určení do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem.

__________

13c)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.“.

 

35.

V § 8 odst. 5 se slova „upraví podrobněji“ nahrazují slovy „může upravit podrobněji, vyžadují-li to právní akty Evropských společenství,“.

 

36.

V § 9a odst. 3 se na konci věty druhé doplňují slova „ , a přidělí mu veterinární schvalovací číslo“.

 

37.

V § 9a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Může rozhodnout o pozastavení schválení pro činnost ve shromažďovacím středisku soukromému veterinárnímu lékaři, pokud tento veterinární lékař neplní povinnosti nebo nesplňuje požadavky na veterinárního lékaře shromažďovacího střediska a na jeho činnost, stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství, nebo může rozhodnout o odejmutí schválení pro činnost ve shromažďovacím středisku soukromému veterinárnímu lékaři, pokud tento veterinární lékař opakovaně neplní povinnosti nebo nesplňuje požadavky na veterinárního lékaře shromažďovacího střediska a na jeho činnost, stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství.“.

 

38.

V § 9b odst. 1 se slova „Osoba, která jako podnikatel10) přímo nebo nepřímo nakupuje a prodává skot a prasata, má pravidelný obrat těchto zvířat, jež během 30 dnů znovu prodá,“ nahrazují slovy „Osoba, která jako podnikatel10) přímo nebo nepřímo nakupuje a prodává skot, prasata, ovce a kozy za účelem zisku, má pravidelný obrat těchto zvířat, jež během 30 dnů znovu prodá, anebo je přemístí z jedněch prostorů do jiných prostorů nebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory nebo jatky nejsou v jejím vlastnictví,“.

 

39.

V § 9b odst. 2 se za slova „z odstavce 1“ vkládají slova „ , a přidělí mu veterinární schvalovací číslo“.

 

40.

V § 10 odst. 2 se slova „Evropské unie (dále jen „členský stát“)“ zrušují.

 

41.

V § 10 odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , způsob, rozsah a veterinární podmínky nouzového očkování zvířat při zdolávání nákaz, proti kterým nesmí být zvířata preventivně očkována, a pravidla jeho provádění“.

 

42.

V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

pravidla sledování (monitoringu) nemocí přenosných ze zvířat na člověka a jejich původců.“.

 

43.

V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pro uživatele honitby, vlastníka nebo nájemce rybníka nebo zvláštního rybochovného zařízení, jakož i pro další osoby podílející se na chovu a lovu zvěře nebo ryb, platí ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně.“.

 

44.

V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „popřípadě i kadávery,“ nahrazují slovy „popřípadě i těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat (dále jen „kadávery“),“.

 

45.

V § 13 odst. 1 se za slovo „neprodleně“ vkládají slova „ , a pokud byly pro diagnostiku příslušné nákazy schváleny orgány Evropské unie jednotné postupy a metody14a), v souladu s těmito postupy a metodami,“.

Poznámka pod čarou č. 14a zní:

__________

14a)

Například § 52 odst. 1 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, § 2 písm. d) vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, § 67 vyhlášky č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.“.

 

46.

V § 15 odstavec 1 zní:

(1) Byl-li potvrzen výskyt nebezpečné nákazy nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření, nařídí příslušný orgán odpovídající mimořádná veterinární opatření ke zdolání této nákazy a ochraně před jejím šířením (dále jen „ochranná a zdolávací opatření“), zejména

a)

vymezení ohniska nákazy a jeho výstražné označení,

b)

zřízení ochranného pásma a pásma dozoru,

c)

utracení, popřípadě poražení zvířat nemocných, podle okolností i zvířat podezřelých a vnímavých na nákazu,

d)

soupis hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v obou pásmech podle písmene b),

e)

stanovení pravidel pro přemísťování, přepravu a vyšetřování těchto zvířat v obou pásmech podle písmene b),

f)

neškodné odstranění, popřípadě další zpracování vedlejších živočišných produktů,

g)

zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného zařízení, které nemůže být dezinfikováno,

h)

čištění a dezinfekci prostorů, v nichž jsou držena zvířata nemocná i zvířata podezřelá a vnímavá na nákazu,

i)

zajištění náležité informovanosti osob v obou pásmech podle písmene b) o nařízených ochranných a zdolávacích opatřeních,

j)

jde-li o nákazu, jejíž výskyt je povinně hlášen Komisi a členským státům, zajištění informovanosti orgánů veřejné správy uvedených v pohotovostním plánu kraje prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému kraje.“.

 

47.

V § 17 odst. 3 se slovo „zmírnit“ nahrazuje slovem „změnit“.

 

48.

V § 17a odst. 2 písm. c) se slova „§ 52 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 52 odst. 3“.

 

49.

V § 17a odst. 7 písm. b) se slova „země, která není členským státem (dále jen třetí země“)“ nahrazují slovy „třetí země“.

 

50.

V § 17a odst. 10 se slovo „stanoví“ nahrazuje slovy „může stanovit, vyžadují-li to právní akty Evropských společenství,“.

 

51.

V § 17b se za slovo „člověka,“ vkládají slova „která není nákazou považovanou za nebezpečnou,“.

 

52.

§ 18 včetně poznámek pod čarou č. 14b až 14g a 15 zní:

§ 18

 

(1) Živočišné produkty musí

a)

odpovídat požadavkům na jejich výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění do oběhu, stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními předpisy3) a předpisy Evropských společenství 14b),

b)

být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,

c)

vyhovovat mikrobiologickým kritériím a nesmí obsahovat rezidua a kontaminující látky v množstvích, která podle vědeckého hodnocení představují nebezpečí pro zdraví lidí14c),

d)

být, není-li stanoveno jinak, stanoveným způsobem opatřeny značkou zdravotní nezávadnosti, anebo, pokud není použití značky zdravotní nezávadnosti stanoveno, identifikační značkou14d).

(2) Živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě, musí být získány ze zvířat, která

a)

splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy14e) a předpisy Evropských společenství14b),

b)

nepocházejí z hospodářství, podniku, území nebo části území, které podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, jež se vztahují na daná zvířata a jejich produkty a jež byla přijata podle pravidel stanovených tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy14f) vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců, anebo vzhledem k výskytu nákaz živočichů a produktů akvakultury, ryb a měkkýšů, uvedených ve zvláštních právních předpisech14f),

c)

nebyla poražena, jde-li o maso a masné výrobky, v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy uvedené pod písmenem b), anebo jatečně opracovaná těla nebo části těl těchto zvířat, dokud nebylo takové podezření vyloučeno,

d)

jsou v souladu, jde-li o živočichy a produkty akvakultury, s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem14g).

(3) Krajská veterinární správa může při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 2 písm. b) povolit, aby za stanovených veterinárních podmínek byly vyrobeny, zpracovány a uvedeny do oběhu živočišné produkty určené k lidské spotřebě, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 2 písm. b), nikoli však z hospodářství, v němž se vyskytuje některá z nákaz uvedených v odstavci 2 písm. b), nebo jež je podezřelé z výskytu takové nákazy.

(4) Živočišné produkty, u nichž vznikly důvodné pochybnosti o dodržení povinností nebo požadavků na zajištění jejich zdravotní nezávadnosti, a potraviny živočišného původu15), jež byly z tohoto důvodu vráceny z obchodní sítě, mohou být používány nebo dále zpracovávány jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených.

(5) Potraviny živočišného původu, které jsou zdravotně nezávadné, se posuzují jako poživatelné, popřípadě poživatelné po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování. Potraviny živočišného původu, které neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako nepoživatelné.

(6) Prováděcí právní předpis

a)

stanoví

1. veterinární a hygienické požadavky na zvláštní úpravu (ošetření) a použití živočišných produktů uvedených v odstavci 3 a určených k lidské spotřebě, jakož i potravin živočišného původu použitelných po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování,

2. způsob označování masa, které pochází z území nebo části území, uvedených v odstavci 3,

3. které potraviny živočišného původu jsou poživatelné a které jsou nepoživatelné,

b)

může stanovit, vyžadují-li to právní akty Evropských společenství, podrobnosti týkající se zvláštní úpravy (ošetření), popřípadě dalšího zpracování a používání mletého masa, masných polotovarů, masných výrobků, mléčných výrobků a vaječných výrobků.

__________

14b)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

14c)

Například nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, vyhláška č. 291/2003 Sb., vyhláška č. 273/2000 Sb., vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb., vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách.

14d)

Čl. 5 a oddíl I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Čl. 5 odst. 2 a kapitola III přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

14e)

Například vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 201/2004 Sb.

14f)

Například vyhláška č. 299/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., vyhláška č. 389/2004 Sb., vyhláška č. 202/2004 Sb.

14g)

Vyhláška č. 381/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 201/2004 Sb.

15)

§ 2 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

53.

V § 19 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, lze podávat nebo u nich používat jen doplňkové látky, léčivé přípravky a další přípravky určené pro tato zvířata, které byly vyrobeny a uvedeny do oběhu v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy5).

(2) Zvířata, jimž byly podány doplňkové látky, léčivé přípravky a další přípravky zanechávající nežádoucí rezidua v živočišných produktech, mohou být využívána k získávání nebo výrobě produktů určených k výživě lidí až po uplynutí ochranné lhůty stanovené výrobcem nebo schválené příslušným orgánem. Jde-li o léčivé přípravky, které byly použity v případě nepředpokládaném rozhodnutím o jejich registraci, anebo jde-li o neregistrované léčivé přípravky, u kterých není uvedena ochranná lhůta, mohou být zvířata takto využívána po uplynutí nejméně

a)

28 dnů, jde-li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků,

b)

7 dnů, jde-li o mléko a vejce,

c)

500 stupňodnů, jde-li o maso ryb, přičemž počet stupňodnů se zjišťuje násobením průměrné denní teploty vody počtem dnů.“.

 

54.

V § 19 odst. 5 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

55.

V § 20 odst. 1 se slova „stanoveným způsobem“ nahrazují slovy „způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy Evropských společenství15a)“.

Poznámka pod čarou č. 15a zní:

__________

15a)

Čl. 5 až 8 a přílohy I až IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.“.

 

56.

V § 20 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(2) Zvěřina musí pocházet ze zvěře ulovené a usmrcené v souladu se zvláštními právními předpisy6),16) a musí být v souladu se zvláštními právními předpisy16) označena způsobem umožňujícím její identifikaci.

__________

16)

Například zákon č. 449/2001 Sb., vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

57.

V § 20 odst. 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 17a zní:

b)

vejce, která byla prosvícena a stanoveným způsobem označena17a),

__________

17a)

Nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2295/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se zavádí prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce, v platném znění.

Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.“.

 

58.

V § 20 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 17b zní:

(5) Živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu může chovatel prodávat v malých množstvích ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso a vejce pocházející z vlastního hospodářství může chovatel prodávat v malých množstvích ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo dodávat do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo do místní maloobchodní prodejny musí být označena stanoveným způsobem17a). Za místní maloobchodní prodejnu se v této souvislosti považuje maloobchodní prodejna v obci, jež je z obcí, v nichž je maloobchodní prodejna, zpravidla nejblíže hospodářství chovatele. Med pocházející z vlastního hospodářství může chovatel prodávat v malých množstvích ve své domácnosti, svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo dodávat do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu, která zásobuje přímo konečného spotřebitele; med prodávaný v tržnici, na tržišti nebo dodávaný do maloobchodní prodejny musí být označen jménem, příjmením a místem trvalého pobytu nebo pobytu17b) chovatele, druhem medu podle jeho původu, údajem o jeho množství a datem minimální trvanlivosti.

__________

17b)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

59.

V § 20 odst. 6 se slova „mléko, výrobky z tohoto mléka a čerstvá, neprosvícená a neoznačená vejce“ nahrazují slovy „mléko a výrobky z tohoto mléka“ a slova „mléko a vejce pocházejí“ nahrazují slovy „mléko pochází“.

 

60.

V § 20 odstavec 8 zní:

(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

podrobnější pravidla pro přímé dodávání malých množství

1.

živočišných produktů prvovýroby výrobcem konečnému spotřebiteli nebo do místní maloobchodní prodejny,

2.

masa drůbeže a králíků poražených v hospodářství chovatelem konečnému spotřebiteli nebo do místní maloobchodní prodejny, která dodává toto maso konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso,

3.

ulovené volně žijící zvěře nebo zvěřiny lovcem konečnému spotřebiteli nebo do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele,

4.

syrového mléka, výrobků z tohoto mléka a čerstvých vajec v místě výroby výrobcem konečnému spotřebiteli,

b)

co se rozumí malým množstvím podle písmene a).“.

 

61.

V § 21 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 17c zní:

(1) Není-li stanoveno jinak, musí být jatečná zvířata poražena na jatkách za podmínek stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy6) a předpisy Evropských společenství17c).

__________

17c)

Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.“.

 

62.

V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Toto maso a orgány podléhají veterinárnímu vyšetření, požádá-li o toto vyšetření chovatel, anebo stanoví-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci.“.

 

63.

V § 21 odstavec 3 zní:

(3) Zvěř ve farmovém chovu může být porážena v hospodářství jen za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství17c). Výjimečné zastřelení jelenovitého zvířete ve farmovém chovu v hospodářství může krajská veterinární správa povolit jen ve zvlášť odůvodněném případě.“.

 

64.

V § 21 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Vyšetření (prohlídku) před poražením a po poražení provádí úřední veterinární lékař, který splňuje požadavky odborné kvalifikace stanovené předpisy Evropských společenství17d). Postupuje při něm podle těchto předpisů, které také stanoví, kdy a ve kterých případech nemusí být úřední veterinární lékař přítomen vyšetření (prohlídce), prováděné úředním veterinárním asistentem17e).“.

Poznámky pod čarou č. 17d a 17e znějí:

__________

17d)

Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

17e)

Čl. 2 odst. 1 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 854/2004.“.

 

65.

V § 21 odstavec 6 zní:

(6) V rámci veterinárního vyšetření jatečných zvířat a zvěře, vnímavých na trichinelózu, se vyšetřuje jejich svalovina na přítomnost svalovce (trichinel). Jde-li o zvěřinu z volně žijícího zvířete vnímavého na trichinelózu, která je určena k domácí spotřebě účastníka lovu, anebo k dodání v malém množství účastníkem lovu přímo konečnému spotřebiteli nebo do místní maloobchodní prodejny (§ 20 odst. 5), jež zásobuje přímo konečného spotřebitele, musí účastník lovu zabezpečit vyšetření této zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo krajskou veterinární správou vydáno povolení pro tento druh vyšetření podle § 50 odst. 2.“.

 

66.

V § 21 odstavec 7 zní:

(7) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti způsobu posuzování a označování živočišných produktů na základě jejich veterinárního vyšetření a veterinární podmínky jejich uvolňování do oběhu, pokud nejsou upraveny předpisy Evropských společenství.“.

 

67.

§ 22 včetně poznámek pod čarou č. 17f až 17j zní:

§ 22

 

(1) Osoby, které jako podnikatelé10) získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují a uvádějí do oběhu živočišné produkty (dále jen „zacházejí se živočišnými produkty“) v podniku, závodě, popřípadě jiném zařízení, jež jsou pod státním veterinárním dozorem, mají v souladu s předpisy Evropských společenství17f) odpovědnost za to, aby v jednotlivých fázích potravinového řetězce nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost živočišných produktů. Jsou povinny

a)

v souladu s předpisy Evropských společenství17g) požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení, zahájit a provozovat podnikatelskou činnost až po tomto schválení, popřípadě registraci a oznamovat změny údajů rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace. V žádosti uvedou své jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu17b) a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu17b), jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu. Podmínky schválení, podmíněného schválení, pozastavení nebo odejmutí schválení jsou stanoveny předpisy Evropských společenství17g),

b)

zabezpečit ve všech fázích výroby, zpracování a uvádění živočišných produktů do oběhu, aby nedocházelo k šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, a se zřetelem na povahu činnosti a druh živočišných produktů

1.

dodržovat hygienické požadavky na výrobu, zpracování a uvádění živočišných produktů do oběhu, jakož i technologické postupy,

2.

uplatňovat zásady správné hygienické praxe a postupy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP)17h), preventivně kontrolovat zdravotní nezávadnost surovin, doplňků, přídatných látek a hotových výrobků a využívat k tomu poznatků získaných z příruček správné hygienické praxe a příruček pro uplatňování zásad HACCP, schválených orgány Evropské unie, popřípadě zpracovaných profesními zájmovými sdruženími17i),

3.

zpracovat a dodržovat zásady organizace provozu, opatření k zajištění výroby zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu a vlastní kontroly hygienických podmínek výroby, jakož i technické, technologické a personální podmínky sanitace (dále jen „provozní a sanitační řád“), a předložit provozní a sanitační řád včetně příslušných změn ke schválení krajské veterinární správě; nedílnou součástí provozního a sanitačního řádu jsou zásady správné hygienické praxe a postupy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP),

4.

provádět v souladu s provozním a sanitačním řádem pravidelný úklid, čištění, dezinfekci, deratizaci a dezinsekci provozních prostorů a zařízení a používat k tomu přípravky schválené podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů5),

5.

vést náležitou dokumentaci o průběhu a výsledcích kontrol dodržování hygienických požadavků a zásad uvedených v bodech 1 a 2, uchovávat ji po dobu nejméně 1 roku, není-li stanoveno jinak, a předkládat ji na požádání orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,

c)

označovat potraviny živočišného původu stanoveným způsobem [§ 18 odst. 1 písm. d)],

d)

zaměstnávat při zacházení se živočišnými produkty pouze osoby způsobilé k takové činnosti podle zvláštních právních předpisů11), dbát o jejich kvalifikaci a odbornou výchovu a vést je k dodržování hygienických požadavků na výrobu, zpracování a uvádění živočišných produktů do oběhu a k dodržování požadavků osobní hygieny,

e)

provádět soustavně vlastní kontroly hygienických podmínek výroby včetně stanovených mikrobiologických kritérií, odběru vzorků a jejich kontrolních vyšetření, vést záznamy o výsledcích těchto vyšetření, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let a na požádání je spolu s laboratorními protokoly poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Jde-li o laboratorní vyšetření k potvrzení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, musí být provedeno v laboratoři, které bylo vydáno pro příslušný druh vyšetřování osvědčení o akreditaci17j),

f)

vytvářet vhodné podmínky k provádění odborných veterinárních úkonů potřebných podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství17d) ke kontrole zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a dodržování hygienických požadavků na výrobu, zpracování a uvádění živočišných produktů do oběhu, poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor údaje o původu surovin, z nichž byly vyrobeny potraviny,

g)

poskytovat nezbytnou součinnost orgánům, které provádějí odběr vzorků a šetření v souvislosti s plněním plánu sledování některých látek a jejich reziduí, a dodržovat opatření přijatá na základě tohoto šetření,

h)

jde-li o podnik s malým objemem výroby [§ 24 odst. 2 písm. b)], dodržovat stanovenou výrobní kapacitu.

(2) Prováděcí právní předpis

a)

stanoví

1.

obsahové podrobnosti žádosti o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci, podle odstavce 1 písm. a), způsob a termíny oznamování změn údajů rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace,

2.

veterinární požadavky na živočišné produkty a zacházení s nimi, jakož i na označování jejich zdravotní nezávadnosti,

3.

obsahové náležitosti provozního a sanitačního řádu a pravidla osobní hygieny zaměstnanců zacházejících se živočišnými produkty,

b)

může stanovit, vyžadují-li to právní akty Evropských společenství, podrobnosti provádění vlastní kontroly osobami, které zacházejí se živočišnými produkty, jakož i podrobnosti provádění kontrol orgány vykonávajícími státní veterinární dozor nad zdravotní nezávadností živočišných produktů.

__________

17f)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

17g)

Čl. 6 odst. 2 a 3 a příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

17h)

§ 1 písm. k) vyhlášky č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů.

17i)

Čl. 7 až 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

17j)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

68.

V § 23 odst. 1 písm. a) se za slova „v souladu“ vkládají slova „s předpisy Evropských společenství17k) a“.

Poznámka pod čarou č. 17k zní:

__________

17k)

Například příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.“.

69.

V § 23 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

1.

která jsou označena podle zvláštního právního předpisu9d) a o kterých mu byly poskytnuty údaje stanovené předpisy Evropských společenství13a),“.

 

70.

V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „rozhodnutí o“ nahrazují slovem „posouzení“.

 

71.

V § 23 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 17l zní:

(3) Jatečná zvířata, o nichž tak stanoví tento zákon nebo předpisy Evropských společenství, nesmí být porážena pro účely výživy lidí17l).

__________

17l) Příloha I oddíl II kapitola III nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 854/2004.“.

 

72.

V § 23 odst. 4 se slovo „stanoví“ nahrazuje slovy „může stanovit, vyžadují-li to právní akty Evropských společenství,“.

 

73.

V § 24 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Prostory určené pro zacházení se živočišnými produkty musí odpovídat požadavkům tohoto zákona a předpisům Evropských společenství17m), zejména musí být konstruovány, uspořádány a vybaveny tak, aby umožňovaly dodržování povinností a požadavků k zajištění zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a hygienických podmínek jejich výroby, zpracování a uvádění do oběhu, jakož i k vyloučení kontaminace.“.

Poznámka pod čarou č. 17m zní:

__________

17m) Příloha II kapitoly I až III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.“.

 

74.

V § 24 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 17n zní:

(2) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s předpisy Evropských společenství17n)

a)

veterinární a hygienické požadavky na podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení, pokud tyto požadavky a podmínky nejsou stanoveny předpisy Evropských společenství,

b)

které podniky, závody a jiná zařízení se považují za podniky s malým objemem výroby,

c)

kritéria, podle nichž mohou orgány veterinární správy

1.

zmírnit bez ohrožení veterinárních a hygienických požadavků na výrobu živočišných produktů některé požadavky na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty,

2.

přizpůsobit požadavky na konstrukci, uspořádání a vybavení potřebám podniků s malým objemem výroby, anebo podniků, závodů a jiných zařízení umístěných v oblastech s omezujícími zeměpisnými podmínkami,

3.

umožnit pokračování v používání tradičních metod ve všech fázích výroby, zpracování a uvádění živočišných produktů do oběhu,

4.

umožnit provádění provozních zkoušek za účelem ověřování nových přístupů k hygienické kontrole masa.

__________

17n) Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.“.

 

75.

§ 25 včetně nadpisu zní:

§ 25

Prodej zvířat a živočišných produktů

v tržnicích a na tržištích,

prodej živočišných produktů určených

ke krmení zvířat

 

(1) V tržnicích a na tržištích [§ 46 písm. a)], kde byl příslušnými orgány povolen prodej zvířat a živočišných produktů, lze prodávat jen zdravá zvířata a zdravotně nezávadné živočišné produkty.

(2) Provozovatel tržnice nebo tržiště uvedených v odstavci 1 je povinen

a)

předložit krajské veterinární správě ke schválení tržní řád, pokud tento řád nebyl vydán formou nařízení obce. Tržní řád musí obsahovat veterinární a hygienické podmínky zacházení s prodávanými zvířaty a živočišnými produkty, pravidla čištění a dezinfekce prostorů tržnice nebo tržiště včetně neškodného odstraňování vedlejších živočišných produktů a jiných odpadů a pravidla osobní hygieny osob podílejících se na zacházení s prodávanými zvířaty a živočišnými produkty,

b)

vést evidenci osob, které v tržnici nebo na tržišti prodávají zvířata nebo živočišné produkty, která obsahuje jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu17b), jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu17b) a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu17b), jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu.

(3) Osoba, která provozuje sezonní prodej živých ryb, musí dodržovat požadavky stanovené tímto zákonem a zvláštním právním předpisem6) a předem oznámit krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen.

(4) Živočišné produkty určené ke krmení zvířat lze prodávat v prodejnách potravin pouze v podobě trvanlivých, spotřebitelsky balených a odděleně uložených výrobků.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

veterinární a hygienická pravidla pro prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích, pro sezonní prodej ryb na samostatném prodejním místě a pro zabíjení, kuchání a jiné úpravy ryb, pokud jsou tyto činnosti součástí jejich prodeje,

b)

která zvířata lze prodávat v tržnicích a na tržištích,

c)

veterinární, hygienické a technické požadavky na tržnice a tržiště, kde jsou prodávána zvířata a živočišné produkty, a na jejich uspořádání a vybavení.“.

 

76.

V § 26 odst. 1 se za slovo „přepravují“ vkládají slova „v souladu s předpisy Evropských společenství17o)“.

Poznámka pod čarou č. 17o zní:

__________

17o) Příloha II kapitola IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.“.

 

77.

V § 27 odstavec 1 zní:

(1) Veterinární osvědčení je třeba k přepravě

a)

zvěřiny ze sběrného a prohlížecího místa, na němž se těla ulovené volně žijící zvěře prohlížejí a skladují před jejich další přepravou,

b)

živočišných produktů určených ke zvláštní úpravě (ošetření) a použití (§ 18 odst. 4 a 5),

c)

živočišných produktů přepravovaných ke skladování v rámci státních hmotných rezerv a po jejich vyskladnění,

d)

vyžadují-li to tento zákon, zvláštní právní předpisy nebo předpisy Evropských společenství, v případech živočišných produktů určených k obchodování nebo vývozu, popřípadě v dalších případech.“.

 

78.

V § 28 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 17p až 17u zní:

(1) Předmětem obchodování mohou být pouze

a)

zvířata, která odpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními předpisy17p) a předpisy Evropských společenství17q), zejména která

1.

pocházejí z hospodářství, popřípadě jiného zařízení registrovaného podle zvláštního právního předpisu8), které nepodléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením vztahujícím se na zvířata daného druhu a je pod státním veterinárním dozorem,

2.

jsou zdravá a splňují stanovené veterinární požadavky na obchodování s nimi, jakož i případné zvláštní veterinární záruky17r),

3.

jsou označena stanoveným způsobem9d) a provázena veterinárním osvědčením17s), a nevyžaduje-li se toto osvědčení, jiným průvodním dokladem,

b)

živočišné produkty, které odpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními předpisy17t) a předpisy Evropských společenství14b), zejména které

1.

pocházejí z podniku, závodu nebo jiného zařízení, jenž je schválen a registrován, popřípadě registrován podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství17g) a je pod státním veterinárním dozorem,

2.

jsou zdravotně nezávadné, ve všech fázích jejich výroby, zpracování a uvádění do oběhu byly dodrženy povinnosti a požadavky stanovené z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a splňují stanovené veterinární požadavky na obchodování s nimi, jakož i případné zvláštní veterinární záruky17u),

3.

jsou označeny stanoveným způsobem14d) a provázeny průvodním dokladem, popřípadě, vyžaduje-li se veterinární osvědčení17s), tímto osvědčením.

__________

17p)

Vyhláška č. 382/2003 Sb.

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Vyhláška č. 381/2003 Sb.

17q)

Například rozhodnutí Komise 2001/618/ES ze dne 23. července 2001 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství, o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze a o zrušení rozhodnutí 93/24/EHS a 93/244/EHS.

17r)

Například § 12, 14, 30 a násl. vyhlášky č. 382/2003 Sb.

17s)

Nařízení Komise (ES) č. 599/2004.

17t)

Například vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

17u)

Například čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.“.

 

79.

V § 28 odst. 2 se slova „Nemohou být takto odesílána“ nahrazují slovy „Předmětem obchodování nemohou být“.

 

80.

V § 28 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Veterinární kontrola při příchodu na místo určení se provádí formou nediskriminujících namátkových kontrol17v).“.

Poznámka pod čarou č. 17v zní:

__________

17v)

§ 8 odst. 1 vyhlášky č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.

§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.“.

 

81.

V § 28 odstavec 4 zní:

(4) Osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, jsou povinny předem požádat krajskou veterinární správu o registraci. To však neplatí pro osoby, které již byly krajskou veterinární správou schváleny a registrovány podle § 9b.“.

 

82.

V § 30 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; při namátkové kontrole mohou být odebrány vzorky“.

 

83.

V § 30 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

informovat předem krajskou veterinární správu podle jejích požadavků o příchodu zvířat nebo živočišných produktů z jiného členského státu, a to v rozsahu nezbytném z hlediska účelu a způsobu provádění veterinární kontroly při příchodu na místo určení,“.

 

84.

V § 31 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

podrobnosti postupu a součinnosti Státní veterinární správy s příslušnými orgány členského státu původu v případech uvedených v § 30 odst. 2.“.

 

85.

V § 32 odst. 1 se slova „ , vyžaduje-li to jejich zdravotní stav“ zrušují.

 

86.

V § 32 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

87.

V § 32 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , kteří jsou odpovědni za provádění pohraniční veterinární kontroly; při jejím provádění, jakož i po jejím provedení, postupují podle tohoto zákona, zvláštních právních předpisů17w) a předpisů Evropských společenství17x)“.

Poznámky pod čarou č. 17w a 17x znějí:

__________

17w)

Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.

17x)

Například nařízení Komise (ES) č. 282/2004, nařízení Komise (ES) č. 136/2004.“.

 

88.

V § 32 odst. 4 se slova „osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku“ nahrazují slovy „stejnopis společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD)17y) (dále jen „vstupní doklad“)“.

Poznámka pod čarou č. 17y zní:

__________

17y)

Například čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 282/2004, čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 136/2004.“.

 

89.

V § 32 odst. 5 se slova „pokud jim nebyl předložen doklad o tom“ nahrazují slovy „nebylo-li celní prohlášení doloženo vstupním dokladem, který potvrzuje“.

 

90.

V § 32 odst. 6 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „ , popřípadě jiná osoba odpovědná za náklad“.

 

91.

V § 32 odst. 6 písmeno a) zní:

a) uvědomit pohraniční veterinární stanici prostřednictvím vstupního dokladu

1.

s předstihem 1 pracovního dne o příchodu dovážených zvířat na tuto stanici, a to s uvedením jejich počtu a druhu a předpokládané doby jejich příchodu,

2.

předem o příchodu dovážených živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží na tuto stanici, a to s uvedením jejich hmotnosti a druhu a předpokládané doby jejich příchodu,“.

 

92.

V § 32 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

jsou-li předmětem dovozu zvířata nebo živočišné produkty, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány) na úrovni Evropské unie, požádat předem Státní veterinární správu o sdělení dovozních podmínek, jež jsou uplatňovány na dovoz zvířat nebo živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země nebo její části do České republiky.“.

 

93.

V § 32 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

(8) Zvláštní právní předpisy o dovozu zvířat18) a o podmínkách jejich přepravy6) zůstávají nedotčeny.

__________

18)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 100/2004 Sb., ve znění zákona č. 444/2005 Sb.“.

 

94.

V § 33 odst. 3 písm. a) se slovo „veterinární“ zrušuje a za slovo „přepravy“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 6.

 

95.

V § 33 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

podrobnosti o opatřeních, která činí orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 

96.

V § 34 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Vstup zvířat dovážených z třetích zemí na území České republiky nelze povolit, jestliže

a)

zvířata, pro něž byly dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány) na úrovni Evropské unie, pocházejí z třetí země nebo její části, která není uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno zvířata toho druhu dovážet, anebo z třetí země nebo její části, z nichž je dovoz zvířat toho druhu zakázán,

b)

zvířata, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány) na úrovni Evropské unie, nesplňují dovozní podmínky uplatňované v České republice,

c)

zvířata jsou nemocná nákazou nebo nemocí přenosnou ze zvířat na člověka, podezřelá z nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, anebo představují z jiného důvodu nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat,

d)

zvířata nejsou v dostatečně dobré kondici, která by jim umožňovala pokračovat v přepravě,

e)

veterinární osvědčení nebo jiný průvodní doklad nesplňuje požadavky stanovené pro doklad, který provází zvířata dovážená z třetích zemí,

f)

vyvážející třetí země nesplňuje požadavky stanovené pro třetí země vyvážející zvířata do členských států.

(2) Vyžadují-li tento zákon nebo předpisy Evropských společenství, aby byla dovážená zvířata umístěna v karanténě nebo izolaci, může tato karanténa nebo izolace probíhat ve schváleném karanténním středisku třetí země původu, v karanténním středisku členského státu nebo v hospodářství určení. Mají-li být dovážená zvířata umístěna v karanténě na základě výsledku pohraniční veterinární kontroly, určí orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu se zřetelem k jimi zjištěnému nebezpečí, zda karanténa proběhne na samotné pohraniční veterinární stanici nebo v její bezprostřední blízkosti, anebo v hospodářství určení nebo v karanténním středisku, které se nachází v blízkosti hospodářství určení.“.

 

97.

V § 34 odst. 3 se slovo „dopravce“ nahrazuje slovem „dovozce“.

 

98.

V § 34 odst. 5 se na začátek písmene a) vkládají slova „konkrétní požadavky na dovoz zvířat různých druhů ze třetích zemí a“.

 

99.

V § 36 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 18a zní:

(1) Živočišné produkty dovezené z třetích zemí musí splňovat požadavky uvedené v § 18 odst. 1 a 2 a v předpisech Evropských společenství18a), anebo poskytovat rovnocenné záruky. Veterinární osvědčení, které je provází, musí potvrzovat, že živočišné produkty splňují dovozní podmínky včetně případných zvláštních dovozních podmínek, pokud takové podmínky byly orgány Evropské unie stanoveny pro příslušnou třetí zemi nebo skupinu třetích zemí.

__________

18a)

Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Čl. 11 až 15 a příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Čl. 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

100.

V § 36 odst. 5 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

 

101.

V § 36 odst. 6 se slova „odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy „odstavců 2 až 4“.

 

102.

V § 37 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

byly vráceny z pohraniční veterinární stanice přímo podniku, závodu, popřípadě jinému zařízení původu, a to v zapečetěných vozidlech s nepropustnými částmi, určenými k přepravě živočišných produktů, nebo v zapečetěných, nepropustných kontejnerech. Jde-li o tranzit územím jiného členského státu, je povolení zpětného dovozu podmíněno tím, že byl tento tranzit předem povolen jménem všech členských států, jejichž územím bude zásilka procházet, úředním veterinárním lékařem stanoviště veterinární hraniční kontroly v členském státě, v němž produkty poprvé vstoupily na území členských států.“.

 

103.

V § 38a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:

(1) Není-li stanoveno jinak, nevztahují se ustanovení § 32 až 38 na dovoz nebo tranzit

a)

zvířat v zájmovém chovu, pokud jsou tato zvířata v doprovodu chovatele dovážena nebo provážena k neobchodním účelům, s výjimkou koňovitých,

b)

živočišných produktů dovážených nebo provážených v malém množství, zpravidla jako součást osobních zavazadel cestujících nebo jako malé zásilky posílané soukromým osobám, pokud jsou dováženy nebo prováženy k neobchodním účelům, s výjimkou masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků20a).

__________

20a)

Nařízení Komise (ES) č. 745/2004.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

 

104.

V § 38a odst. 2 se dosavadní poznámka pod čarou č. 21a označuje jako poznámka pod čarou č. 21, a to včetně odkazů na ni.

 

105.

V § 38a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

(3) Zvířata v zájmovém chovu nebo živočišné produkty určené pro lidskou spotřebu, dovážené cestujícími ze třetích zemí k neobchodním účelům, podléhají podle předpisů Evropských společenství22) kontrole v místě vstupu na území České republiky. Tuto kontrolu v rámci celní kontroly provádějí celní úřady při kontrole cestujících a jejich osobních zavazadel. Je-li takto dováženo více jak 5 zvířat v zájmovém chovu nebo jsou-li kontrolou dokladů a totožnosti zjištěny nedostatky, informuje celní úřad telefonicky pohraniční veterinární stanici, na které bude provedena pohraniční veterinární kontrola, včetně všech úkonů s ní spojených.

__________

22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

Nařízení Komise (ES) č. 745/2004.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

106.

§ 38d včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

§ 38d

 

Není-li stanoveno jinak, nepodléhá pohraniční veterinární kontrole zboží, které je podle zvláštního právního předpisu23) osvobozeno od kontroly prováděné celními orgány.

__________

23)

§ 49 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

107.

§ 39 včetně poznámky pod čarou č. 23a zní:

§ 39

 

(1) Veterinárními asanačními činnostmi jsou

a)

shromažďování (sběr), přeprava (svoz), neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů,

b)

dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace,

c)

odchyt toulavých a opuštěných zvířat23a) a jejich umísťování do karantény nebo izolace.

(2) Veterinární asanační činnosti uvedené v odstavci 1 lze vykonávat jen na základě povolení příslušného orgánu veterinární správy.

(3) Vedlejší živočišné produkty, které nejsou vhodné ke krmení zvířat nebo k dalšímu zpracování, musí být bez průtahů neškodně odstraněny zahrabáním na určeném místě nebo spálením, popřípadě neškodně odstraněny jiným, tímto zákonem a předpisy Evropských společenství9b) stanoveným způsobem.

(4) K dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a dezodorizaci podle tohoto zákona lze používat jen registrované přípravky a postupy nebo přípravky, jejichž uvedení do oběhu bylo povoleno5).

__________

23a)

§ 3 písm. h) a i) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

108.

Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

§ 39a

 

(1) Zásady klasifikace vedlejších živočišných produktů, veterinární a hygienická pravidla pro shromažďování (sběr), přepravu (svoz), označování, skladování, neškodné odstraňování, použití a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů jednotlivých kategorií, stejně jako pro uvádění těchto produktů a výrobků z nich do oběhu, pro obchodování s nimi a pro jejich dovoz, tranzit a vývoz, stanoví předpisy Evropských společenství9b).

(2) Jestliže předpisy Evropských společenství9b) vyžadují, aby byly vedlejší živočišné produkty neškodně odstraněny nebo dále zpracovány, musí se tak stát, není-li stanoveno jinak, v podniku, závodě, popřípadě jiném zařízení, který byl pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů příslušné kategorie schválen příslušným orgánem veterinární správy a registrován pod přiděleným veterinárním schvalovacím číslem. Podmínky schválení a pozastavení, popřípadě odejmutí schválení jsou stanoveny předpisy Evropských společenství9b).

(3) Provozovatelé schválených podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, uvedených v odstavci 2, postupují při neškodném odstraňování a dalším zpracovávání vedlejších živočišných produktů a při vlastní kontrole hygienických podmínek této činnosti podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství9b).

(4) Orgány vykonávající státní veterinární dozor ve schválených podnicích, závodech, popřípadě jiných zařízeních, uvedených v odstavci 2, postupují při výkonu tohoto dozoru podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství9b).“.

 

109.

V § 40 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty jsou povinni zajistit neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů, které vzniknou v souvislosti s jejich činností nebo v jejich zařízení; to platí přiměřeně také pro provozovatele letišť, přístavů a jiných míst vstupu do České republiky, jde-li o dovážené živočišné produkty, popřípadě jiné veterinární zboží, zabavené v souladu s předpisy Evropských společenství23b) a určené k neškodnému odstranění, nebo o kuchyňské odpady z dopravních prostředků v mezinárodní přepravě.“.

Poznámka pod čarou č. 23b zní:

__________

23b)

Například čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 745/2004, čl. 9 odst. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, § 24 vyhlášky č. 376/2003 Sb.“.

 

110.

V § 40 odst. 1 písm. a) se slova „sběr a svoz“ nahrazují slovy „shromažďování (sběr) a přepravu (svoz)“.

 

111.

V § 40 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

třídit, bezpečně ukládat a podle potřeby ošetřovat vedlejší živočišné produkty do doby přepravy k neškodnému odstranění na místech, s nimiž vyslovila souhlas krajská veterinární správa, a to tak, aby nedocházelo k jejich zcizení, k ohrožení zdraví lidí a zvířat nebo k poškození životního prostředí,“.

 

112.

V § 40 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

uchovávat obchodní a jiné doklady, týkající se vedlejších živočišných produktů předaných k přepravě, po dobu nejméně 2 let, a jde-li o kadávery zvířat individuálně označovaných podle zvláštních právních předpisů9d), zabezpečit, aby tyto kadávery byly předávány k přepravě včetně identifikačních prostředků,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

113.

V § 40 odst. 1 písm. d) se slova „jejich sběr a svoz, platit jí za svoz“ nahrazují slovy „jejich shromažďování (sběr) a přepravu (svoz), platit jí za přepravu“.

 

114.

V § 40 odst. 2 písm. b) se slova „svozu konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „přepravy vedlejších živočišných produktů“.

 

115.

V § 40 odstavec 4 zní:

(4) Nerozhodl-li příslušný orgán veterinární správy z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených.“.

 

116.

V § 40 odst. 5 se slova „za podmínek jí stanovených“ nahrazují slovy „za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství9b)“ a slova „nízkorizikové konfiskáty živočišného původu“ se nahrazují slovy „vedlejší živočišné produkty“.

 

117.

V § 41 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

(1) Osoba, jíž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti, je povinna vykonávat ji tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví lidí a zvířat, k týrání zvířat nebo k poškození životního prostředí. Osoba, jejímž předmětem činnosti je shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů (dále jen „asanační podnik“), je povinna dále

a)

zajistit nepřetržitý příjem hlášení o výskytu vedlejších živočišných produktů a svážet je do 24 hodin poté, kdy byla o jejich výskytu uvědoměna, v případech veřejného zájmu neprodleně,

b)

svážet a neškodně odstraňovat nebo dále zpracovávat veškeré vedlejší živočišné produkty z určeného územního obvodu (svozové oblasti) vždy, pokud tyto produkty nebyly v souladu s tímto zákonem a předpisy Evropských společenství9b) neškodně odstraněny nebo dále zpracovány jinak, a požadovat za to úhradu ve výši ceny sjednané podle zvláštního právního předpisu24),

c)

postupovat při zdolávání nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka a jejich následků v souladu s nařízenými ochrannými a zdolávacími opatřeními,

d)

vypracovat provozní řád a předložit jej před zahájením činnosti krajské veterinární správě ke schválení,

e)

dodržovat veterinární a hygienické požadavky na neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských společenství9b), jakož i postupy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP),

f)

provádět vlastní kontroly dodržování veterinárních a hygienických požadavků na neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství9b), vést záznamy o výsledcích těchto kontrol, uchovávat je po dobu nejméně 2 let a předkládat je na požádání orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,

g)

vytvořit podmínky včetně bezplatného poskytnutí vhodného prostoru k provádění patologicko-anatomických pitev kadáverů (dále jen „veterinární prosektorská činnost“) krajskou veterinární správou,

h)

jde-li o kadávery zvířat individuálně označených podle zvláštního právního předpisu9d), nesnímat, popřípadě neodstraňovat identifikační prostředky dříve, než dojde k vlastnímu neškodnému odstraňování nebo dalšímu zpracovávání těchto kadáverů.

__________

24)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

118.

V § 41 odst. 4 se slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“ a slovo „konfiskátů“ se nahrazuje slovy „těchto produktů“.

 

119.

V § 41 odstavec 5 zní:

(5) Prováděcí právní předpis může stanovit, vyžadují-li to právní akty Evropských společenství,

a)

podrobnější veterinární a hygienické požadavky na shromažďování (sběr), přepravu (svoz), neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů, na uspořádání a vybavení podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení určeného pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů, na zahraboviště a na zařízení (místa) určená pro ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, pokud tyto požadavky nejsou stanoveny předpisy Evropských společenství,

b)

podrobnosti týkající se provádění vlastní kontroly hygienických podmínek neškodného odstraňování a dalšího zpracovávání vedlejších živočišných produktů provozovateli podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, uvedených v § 39a odst. 2.“.

 

120.

V § 42 odst. 1 písm. a) se za slovo „toulavých“ vkládají slova „a opuštěných“.

 

121.

V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „obecního úřadu“ nahrazují slovy „obce, v případě hlavního města Prahy na žádost městské části hlavního města Prahy“, za slovo „toulavých“ se vkládají slova „a opuštěných“ a za slova „v karanténě“ se vkládají slova „nebo izolaci“.

 

122.

V § 42 odstavec 2 zní:

(2) Odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat podle odstavce 1, a sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu může provádět také fyzická osoba, která absolvovala odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, s úspěchem složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení, jež ji opravňuje k výkonu této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení.“.

 

123.

V § 42 odst. 4 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“ a v písmenu b) se slova „odchycená a opuštěná“ zrušují a na konec odstavce se doplňuje věta „Chovatel je povinen uhradit náklady vynaložené na péči o odchycené zvíře v útulku pro zvířata.“.

 

124.

V § 42 odst. 5 se za slovo „toulavých“ vkládají slova „a opuštěných“ a za slova „s nimi“ se vkládají slova „včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu“.

 

125.

V § 44 odst. 1 písm. c) se slova „pro případ výskytu některých nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a vzniku mimořádné situace (dále jen „pohotovostní plán“)“ nahrazují slovy „a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých webových stránkách“.

 

126.

V § 44 odst. 1 písm. d) se za slovo „které“ na prvním místě vkládají slova „programy ozdravování zvířat,“ a za slovo „roce,“ se vkládají slova „a to včetně lhůt k jejich provedení, zveřejňuje jejich seznam ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých webových stránkách“.

 

127.

V 44 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

128.

V § 45 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, kteří byli pověřeni touto činností, vystavují pasy psů používaných těmito ministerstvy k plnění jejich úkolů, pokud jsou tito psi přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním účelům, a odebírají jim vzorky k provedení sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině.“.

 

129.

V § 46 písmeno a) zní:

a)

schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek (§ 9 odst. 2) místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů. Na území hlavního města Prahy schvalují tato místa a povolují konání těchto trhů a svodů městské části hlavního města Prahy,“.

 

130.

V § 46 písm. c) se slovo „opuštěná“ zrušuje.

 

131.

V § 47 odst. 1 písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a slova „Krajské veterinární správy mají v okresech své inspektoráty,“ se zrušují.

 

132.

V § 47 odst. 4 se za slovo „odvolává“ vkládají slova „se souhlasem ministra zemědělství“.

 

133.

V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a krizového centra tlumení nákaz25b)“.

Poznámka pod čarou č. 25b zní:

__________

25b)

Například § 15 odst. 3 vyhlášky č. 299/2003 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 25b se označuje jako poznámka pod čarou č. 25c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

134.

V § 48 odst. 1 písm. c) se zrušují slova „a uveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zemědělství“ a slova „vyhlašuje a ruší, popřípadě zmírňuje mimořádná veterinární opatření“ se nahrazují slovy „rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření“.

 

135.

V § 48 odst. 1 písm. e) se za slovo „ústavy“ vkládají slova „a Ústav“.

 

136.

V § 48 odst. 1 písm. f) se za slovo „pokyny“ vkládají slova „s opatřeními“, za slovo „nedostatků“ se vkládají slova „ , provádí interní audity a na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření“ a slova „uspořádání a vybavení podniků“ se nahrazují slovy „konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení“.

 

137.

V § 48 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

vydává závazné posudky v případech, v nichž si jejich vydávání vyhradí, posuzuje a schvaluje z veterinárního hlediska postupy a zařízení pro tepelné ošetření mléka, dává z hlediska zdravotní nezávadnosti souhlas k biologickému zkoušení dosud nepoužívaných krmiv, jejich výrobě, dovozu a uvádění do oběhu a provádí kontroly podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu,“.

 

138.

V § 48 odst. 1 písm. h) se za slovo „určuje“ vkládají slova „pro příslušný kalendářní rok“.

 

139.

V § 48 odst. 1 písmena i) a j) znějí:

i)

prověřuje, zda pohraniční veterinární stanice splňuje požadavky na umístění, materiální a personální vybavení stanoviště veterinární hraniční kontroly, pozastavuje její činnost, zejména vyžaduje-li to ochrana zdraví lidí a zvířat, na požádání dovozců zvířat nebo živočišných produktů, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány) na úrovni Evropské unie, sděluje dovozní podmínky uplatňované na dovoz zvířat nebo živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země nebo její části do České republiky, může v souvislosti s úkoly týkajícími se pohraniční veterinární kontroly požadovat od celních orgánů informace nezbytné z hlediska řízení a mezinárodní spolupráce na úseku této kontroly,

j)

vede, aktualizuje a zveřejňuje na webových stránkách Státní veterinární správy seznamy schválených a registrovaných, popřípadě povolených

1.

účastníků sítě sledování, shromažďovacích středisek, karanténních středisek, inseminačních stanic, bank spermatu, zařízení pro chov zvířat a jiných zařízení, podílejících se na uvádění zvířat do oběhu a na obchodování s nimi,

2.

podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, podílejících se na výrobě, zpracovávání a uvádění živočišných produktů do oběhu a na obchodování s nimi,

3.

osob, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají registraci, jakož i obchodníků uvedených v § 9b,

4.

třetích zemí, popřípadě jejich částí, z nichž lze dovážet zvířata nebo živočišné produkty do České republiky,

5.

podniků, popřípadě jiných zařízení v třetích zemích, z nichž lze dovážet živočišné produkty do České republiky,

6.

veterinárních laboratoří, asanačních podniků a jiných zařízení pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů,

7.

svobodných celních pásem, svobodných celních skladů a celních skladů,

8.

dalších osob, podniků, závodů a jiných zařízení, pokud jejich schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropských společenství;

seznamy podle bodů 1 až 8 předává Komisi a ostatním členským státům, vyžadují-li to předpisy Evropských společenství,“.

 

140.

V § 48 odst. 1 písm. k) se slova „vydává prostřednictvím metodických návodů a“ nahrazují slovy „zveřejňuje na webových stránkách Státní veterinární správy“.

 

141.

V § 48 odst. 1 písm. m) se za slovo „úkolů“ vkládají slova „včetně spolupráce se správci jiných informačních systémů sloužících k výkonu veřejné správy v České republice“.

 

142.

V § 48 odst. 1 se na konci písmene n) doplňují slova „ , organizuje odborné kurzy a další vzdělávání zaměstnanců orgánů veterinární správy“.

 

143.

V § 48 odst. 1 písm. o) bodě 1 se slova „veterinárních lékařů České republiky (dále jen „Komora“)“ zrušují.

 

144.

V § 48 odst. 1 písm. p) se slova „bezprostředně závazných právních“ zrušují a za slova „Evropských společenství“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2.

 

145.

V § 48 odst. 1 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

q)

vydává povolení k přijetí materiálů kategorie 1, materiálů kategorie 2 a zpracovaných produktů pocházejících z materiálů kategorie 1 nebo 2 podle předpisu Evropských společenství7b),“.

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).

 

146.

V § 49 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „ , organizuje činnost krajského krizového centra tlumení nákaz25b)“.

 

147.

V § 49 odst. 1 písm. b) se za slovo „zdolávání“ vkládá čárka a slova „a stanoví chovatelům lhůty pro předložení výsledků vyšetření zvířat, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů podle § 5 odst. 1 písm. a),“ se nahrazují slovy „schvaluje a v případě neprovedení stanovených povinných preventivních a diagnostických úkonů [§ 5 odst. 1 písm. a), § 44 odst. 1 písm. d)] pozastavuje, popřípadě odnímá status hospodářství úředně prostého nebezpečných nákaz“.

 

148.

V § 49 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

c)

rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření v obvodu své působnosti nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, a dozírá na jejich plnění,

d)

rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření, jimiž se ukládají povinnosti individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám, a dozírá na jejich plnění,“.

 

149.

V § 49 odst. 1 písmena g) a h) včetně poznámky pod čarou č. 25d znějí:

g)

vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny s opatřeními k odstranění zjištěných nedostatků, systematicky zkoumá v podnicích, závodech a jiných zařízeních, v nichž je vykonáván státní veterinární dozor, zda všechny činnosti při výrobě, zpracovávání a uvádění potravin živočišného původu do oběhu a jejich výsledky jsou v souladu s předem stanovenými opatřeními, zda jsou tato opatření účinně prosazována a zda jsou vhodná pro dosažení stanovených cílů (audit)25d), povoluje v souladu s právem Evropských společenství v případech a za podmínek stanovených prováděcími právními předpisy zmírňující výjimky z veterinárních požadavků stanovených na zdraví zvířat a jeho ochranu, na živočišné produkty a na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se s těmito produkty zachází,

h)

schvaluje a registruje, popřípadě jen registruje v obvodu své působnosti

1.

účastníky sítě sledování, shromažďovací střediska, karanténní střediska, inseminační stanice, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat a jiná zařízení, podílející se na uvádění zvířat do oběhu a na obchodování s nimi,

2.

podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, podílející se na výrobě, zpracovávání a uvádění živočišných produktů do oběhu a na obchodování s nimi,

3.

osoby, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají registraci, jakož i obchodníky uvedené v § 9b,

4.

asanační podniky a jiná zařízení pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů,

5.

soukromé veterinární lékaře pro shromažďovací střediska nebo pro určitou činnost, pokud jejich schválení vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropských společenství,

6.

další osoby, podniky, závody a jiná zařízení, pokud jejich schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropských společenství,

__________

25d)

Čl. 2 bod 6, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

 

150.

V § 49 odst. 1 písm. j) se slova „jehož se zúčastní pouze zvířata chovaná v České republice,“ zrušují.

 

151.

V § 49 odst. 1 písm. m) se slova „rozhoduje o jejich použitelnosti (poživatelnosti),“ nahrazují slovy „posuzuje jejich použitelnost (poživatelnost),“.

 

152.

V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova „ ; v souvislosti s prováděním pohraniční veterinární kontroly může požadovat od celních orgánů informace nezbytné pro řádný výkon této kontroly“.

 

153.

V § 49 odst. 1 písmeno r) zní:

r)

vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení

1.

k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), nejde-li o povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního dozoru,

2.

k výkonu některých veterinárních asanačních činností (§ 51 odst. 1), nejde-li o provozování asanačního podniku,“.

 

154.

V § 49 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

s)

vydává povolení k přijetí zpracovaných živočišných bílkovin podle předpisu Evropských společenství7b),“.

Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písmena t) až v).

 

155.

V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene t) doplňují slova „a předpisy Evropských společenství“.

 

156.

V § 49 odst. 1 písm. u) se slova „bezprostředně závazných právních“ zrušují a za slova „Evropských společenství“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2.

 

157.

Za § 49 se vkládá nový § 49a, který zní:

„§ 49a

 

(1) Státní veterinární správa nebo s jejím předchozím souhlasem příslušná krajská veterinární správa

a)

na základě řádně odůvodněné žádosti příslušného orgánu členského státu (dále jen „dožadující orgán“)

1.

předá dožadujícímu orgánu informace, zprávy, stanoviska, doklady nebo jejich ověřené kopie, popřípadě výtahy ze zpráv a dokladů (dále jen „informace a dokumenty“), které má k dispozici nebo si je může opatřit a které umožňují prověřit dodržování právních předpisů o veterinární péči. Při získávání těchto informací a dokumentů, které mohou být poskytnuty rovněž v elektronické podobě, postupuje Státní veterinární správa, popřípadě krajská veterinární správa tak, jako kdyby plnila vlastní úkoly nebo jednala na žádost jiného orgánu České republiky,

2.

prověří vhodným způsobem správnost skutečností, které jí byly oznámeny dožadujícím orgánem, a informuje jej o výsledcích prověření, včetně informací, které byly k prověření nezbytné,

3.

informuje dožadující orgán o správních rozhodnutích nebo jiných aktech týkajících se uplatňování právních předpisů o veterinární péči,

4.

provádí nebo posílí státní veterinární dozor v rámci své působnosti tam, kde existuje podezření na porušení právních předpisů, zejména dozor nad podniky, místy, kde se zřizují sklady zboží, ohlášenými pohyby zboží a dopravními prostředky,

5.

poskytne dožadujícímu orgánu veškeré relevantní informace, které má k dispozici nebo které získá v souladu s bodem 1, o skutečně zjištěných jednáních nebo postupech, jež jsou podle dožadujícího orgánu v rozporu s právními předpisy o veterinární péči,

b)

i bez žádosti, pokud to považuje za vhodné,

1.

provádí nebo posílí státní veterinární dozor na místech uvedených pod písmenem a) bodem 4,

2.

poskytuje příslušným orgánům členských států co nejdříve dostupné informace a dokumenty, které se týkají jednání nebo postupů, jež jsou v rozporu nebo se jeví být v rozporu s právními předpisy o veterinární péči, zejména pokud jde o způsoby nebo metody používané při uvedených činnostech.

(2) Žádosti o informaci, v nichž je uveden předmět správního rozhodnutí nebo jiného aktu, o jejichž sdělení se žádá, musí být opatřeny překladem do českého jazyka.

(3) Státní veterinární správa sdělí bez průtahů Komisi veškeré potřebné informace týkající se

a)

zboží, které je předmětem nebo u něhož existuje podezření, že je předmětem jednání nebo postupů, jež jsou v rozporu s právními předpisy o veterinární péči,

b)

metod a postupů, které jsou používány nebo u nichž existuje podezření, že jsou používány v rozporu s právními předpisy o veterinární péči,

c)

nedostatků nebo mezer v právních předpisech o veterinární péči, které jsou zjišťovány při uplatňování těchto předpisů.

(4) Týkají-li se poskytované informace případů, které mohou představovat nebezpečí pro zdraví lidí, jemuž nelze jinak zabránit, mohou být tyto informace po dohodě mezi zúčastněnými orgány a Komisí sděleny s důvody veřejnosti.

(5) Požadovanou vzájemnou pomoc podle odstavců 1 a 3 nelze poskytovat, jestliže by to bylo v rozporu s právními předpisy České republiky, anebo jestliže by tím byly dotčeny veřejný pořádek nebo jiný podstatný zájem České republiky. Informace a dokumenty týkající se fyzických nebo právnických osob mohou být poskytovány jen v rozsahu nezbytně nutném k oznámení jednání nebo postupů, jež jsou v rozporu s právními předpisy o veterinární péči. Jakékoli odmítnutí pomoci musí být odůvodněno.

(6) Informace poskytnuté v jakékoli formě příslušným orgánům jsou důvěrné povahy; na jejich poskytování se vztahuje povinnost mlčenlivosti a platí pro ně zvláštní právní předpisy. Příslušné orgány zabezpečí, aby poskytnuté informace zůstaly důvěrné i po uzavření případu. Tyto informace mohou být využity v případě soudních sporů nebo řízení vedených kvůli nedodržování právních předpisů o veterinární péči, anebo při předcházení a odhalování nedostatků ve vztahu k fondům Evropské unie; o takovém využití poskytnutých informací musí být uvědoměn příslušný orgán členského státu, který informace poskytl.

(7) Informace podle tohoto ustanovení nesmějí být poskytnuty jiným osobám než těm, jejichž povinnosti v jiných členských státech nebo v orgánech Evropského společenství vyžadují, aby k těmto informacím měly přístup. Tyto informace nesmějí být využity k jiným účelům, než které jsou stanoveny tímto ustanovením, ledaže k tomu orgán, který informace poskytuje, dá výslovný souhlas, a pokud takové sdělení nebo použití informací není v rozporu s předpisy členského státu, v němž sídlí orgán, který informace přijal.

(8) Pokud se Státní veterinární správa dozví o jednáních nebo postupech, jež jsou v rozporu nebo se jeví být v rozporu s právními předpisy o veterinární péči, zejména pokud se týkají nebo by se mohly týkat i jiných členských států, informuje o tom Komisi z vlastního podnětu nebo na základě její odůvodněné žádosti; v případě potřeby jí poskytne také nezbytné informace a dokumenty. Státní veterinární správa informuje Komisi a ostatní členské státy také o dvoustranných dohodách o vzájemné pomoci, které uzavřela s příslušnými veterinárními orgány třetích zemí.

(9) S výjimkou úhrady honorářů vyplácených znalcům se pomoc podle tohoto ustanovení poskytuje bezplatně.

(10) Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní předpisy o vzájemné právní pomoci poskytované v trestněprávních věcech.“.

 

158.

V § 50 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Krajská veterinární správa může vydat povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), nejde-li o povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního dozoru, osobě, která dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, k výkonu této činnosti odborně způsobilá a bude ji vykonávat v prostředí a za veterinárních hygienických podmínek odpovídajících druhu a rozsahu této činnosti.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

159.

V § 50 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.

 

160.

V § 50 odst. 6 se za slova „může povolení“ doplňují slova „vydané podle odstavce 1“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Krajská veterinární správa může povolení vydané podle odstavce 2 změnit nebo odejmout, jestliže činnost není vykonávána řádně anebo se změnily podmínky, za nichž bylo povolení vydáno.“.

 

161.

V § 51 odstavec 1 zní:

(1) Krajská veterinární správa může vydat povolení k výkonu některých veterinárních asanačních činností, nejde-li o povolení k provozování asanačního podniku, osobě, která splňuje požadavky stanovené předpisy Evropských společenství9b) a podmínky uvedené v § 50 odst. 1, 3 a 4. Jde-li o odchyt toulavých a opuštěných zvířat nebo o sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, musí být tato osoba osobou odborně způsobilou podle § 42 odst. 2. Pro změnu nebo odejmutí povolení platí obdobně § 50 odst. 6.“.

 

162.

V § 51 odst. 2 se slova „svoz konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „neškodné odstraňování vedlejších živočišných produktů“ a slovo „konfiskáty“ se nahrazuje slovem „produkty“.

 

163.

V § 51 odstavec 3 zní:

(3) Krajská veterinární správa kontroluje v rámci výkonu státního veterinárního dozoru zejména, zda jsou dodržovány požadavky na tuto činnost stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských společenství9b).“.

 

164.

V § 52 odst. 1 se slova „Při výkonu státního veterinárního dozoru orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „Orgány veterinární správy vykonávají státní veterinární dozor v souladu s tímto zákonem a předpisy Evropských společenství25e). Při jeho výkonu“.

Poznámka pod čarou č. 25e zní:

__________

25e)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

 

165.

V § 52 odst. 1 písm. a) se slova „bezprostředně závaznými právními“ zrušují.

 

166.

V § 52 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a kontrolují jejich plnění“.

 

167.

V § 52 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

168.

V § 52 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou č. 17a nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 17j a na konci odstavce se doplňuje věta „Tyto laboratoře postupují při vyšetřování vzorků podle norem a metod stanovených předpisy Evropských společenství25f) a jsou podle nich hodnoceny.“.

Poznámka pod čarou č. 25f zní:

__________

25f)

Čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

 

169.

V § 52 odst. 4 se slova „odstavců 1 až 4“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.

 

170.

V § 53 odst. 1 písm. f) se za slovo „nelze-li“ vkládají slova „z důvodu závažnosti nebo naléhavosti nebezpečí hrozícího pro zdraví lidí nebo zvířat“.

 

171.

V § 53 odst. 1 písm. f) bodě 1 se slova „znehodnotit a neškodně odstranit“ nahrazují slovy „pozastavit nebo znehodnotit a neškodně odstranit“.

 

172.

V § 53 odst. 1 písm. f) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

2. pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů do oběhu na přiměřenou dobu, jestliže nejsou dodržovány podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy26) nebo předpisy Evropských společenství14b) na živočišné produkty a jejich výrobu, zpracovávání a uvádění do oběhu.

__________

26)

Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

173.

V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) požadovat věcnou, osobní a jinou pomoc nezbytnou k řádnému výkonu státního veterinárního dozoru na náklady kontrolované osoby.“.

 

174.

V § 53 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Pro úřední veterinární asistenty platí obdobně odstavec 1 písm. a) až d) a odstavec 2.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

175.

V § 53 odst. 4 se slova „na místa, která podle tohoto zákona slouží k činnosti kontrolovaných osob, a“ nahrazují slovy „na místa a do prostorů uvedených v odstavci 1 písm. a),“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a poskytovat jim na požádání potřebné doklady, údaje a ústní a písemná vysvětlení, jakož i bezplatně nezbytnou věcnou, osobní a jinou pomoc“.

 

176.

V § 53 odst. 5 se za slovo „prodává“ vkládají slova „ , pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že potravina splňuje stanovené požadavky“.

 

177.

V § 53 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7, 8 a 9 se označují jako odstavce 6, 7 a 8.

 

178.

V § 53 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a úředního veterinárního asistenta“.

 

179.

V § 53 odst. 7 se slova „bezprostředně závaznými právními“ zrušují.

 

180.

V § 53 odst. 8 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 4“.

 

181.

V § 54 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „vyhlásí nebo“ zrušují.

 

182.

V § 54 odst. 2 písm. a) se slova „nebezpečné nákazy“ nahrazují slovy „nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka“.

 

183.

V § 56 odst. 1 písmeno a) zní:

a) podnikatelem10), jde-li o stavbu nebo zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru,“.

 

184.

V § 56 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Závazné posudky na stavby nebo zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru a jsou v objektech důležitých pro obranu státu, vydávají orgány pověřené ministrem obrany.“.

 

185.

V § 56a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Veterinární osvědčení, popřípadě jiný veterinární doklad, který byl vystaven úředním veterinárním lékařem a provází zvířata nebo živočišné produkty, musí být

a)

na každé straně podepsáno úředním veterinárním lékařem, který je vystavuje, a orazítkováno,

b)

vyhotoveno v úředním jazyku členského státu určení a toho členského státu, v němž se provádí pohraniční veterinární kontrola, anebo provázeno ověřeným překladem do tohoto jazyka (těchto jazyků),

c)

opatřeno vlastním identifikačním číslem a musí sestávat

1.

z jediného listu papíru,

2.

ze dvou nebo více stran, které jsou součástí jediného, celistvého a nedělitelného listu papíru, nebo

3.

z několika po sobě jdoucích stran očíslovaných tak, aby bylo zřejmé, o kterou stranu z tohoto počtu stran se jedná (např. „strana 2 ze 4 stran“). Identifikační číslo musí být uvedeno na každé straně,

d)

vydáno dříve, než zvířata nebo živočišné produkty opustí místo vyšetření (prohlídky), a musí provázet v originální verzi zvířata nebo živočišné produkty při jejich vstupu na území členských států.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

186.

V § 57 odst. 1 se slovo „České“ nahrazuje slovem „Státní“.

 

187.

V § 59 odst. 2 písm. a) se dosavadní poznámka pod čarou č. 29a označuje jako poznámka pod čarou č. 29b a dosavadní poznámka pod čarou č. 29b se označuje jako poznámka pod čarou č. 29c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

188.

V § 59 odst. 3 písm. c) bodě 2 se slova „po dobu nejméně 3 po sobě následujících let v průběhu 5 let před datem vydání osvědčení“ nahrazují slovy „po dobu a za podmínek stanovených pro občany jednotlivých členských států v příloze č. 6“.

 

189.

V § 59 odst. 5 se slova „Veterinární asistenti pomáhají“ nahrazují slovy „Nestanoví-li tento zákon nebo předpisy Evropských společenství jinak, úřední veterinární asistenti pomáhají“.

 

190.

Za § 59 se vkládá nový § 59a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zní:

§ 59a

Způsobilost k výkonu povolání

veterinárního lékaře pro osoby ze třetích zemí

 

(1) Osoby, které získaly odbornou způsobilost ve třetích zemích, jsou způsobilé k výkonu povolání veterinárního lékaře, jestliže

a)

prokáží, že vzdělání získané na zahraniční vysoké škole je v souladu s požadavky uvedenými v § 59 odst. 1 a o této skutečnosti jim bude vydáno Komorou osvědčení podle zvláštního právního předpisu32),

b)

doloží osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního právního předpisu31), a

c)

prokáží bezúhonnost podle § 50 odst. 3; bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, a odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1, které neprokáží, že vzdělání získané na zahraniční vysoké škole je v souladu s požadavky uvedenými v § 59 odst. 1, jsou způsobilé k výkonu povolání veterinárního lékaře na základě úspěšného vykonání zkoušky a po prokázání bezúhonnosti podle § 50 odst. 3.

(3) Uchazeči o vykonání zkoušky musí doložit osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního právního předpisu31).

(4) Zkouška se koná před zkušební komisí, kterou zřizuje Komora jako svůj poradní orgán. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává prezident Komory na návrh představenstva Komory a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá Komora osvědčení.

(5) Zkoušku lze opakovat. Náklady spojené s provedením zkoušky hradí uchazeč o vykonání zkoušky.

(6) Od vykonání zkoušky může Komora upustit, pokud osobám, které získaly odbornou způsobilost ve třetích zemích, uzná jiný členský stát způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře a tyto osoby zároveň prokáží, že vykonávaly danou činnost v kterémkoli členském státě.

(7) Od vykonání zkoušky Komora upustí vždy, pokud osoby ze třetích zemí jsou držiteli diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání, uvedeného v prováděcím právním předpisu.

(8) Bylo-li od vykonání zkoušky upuštěno podle odstavce 6 nebo 7, vydá Komora o této skutečnosti osvědčení do 90 dnů ode dne podání žádosti.

(9) Komora vede evidenci uchazečů o vykonání zkoušky a o vykonaných zkouškách.

__________

32)

§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 381/1991 Sb.“.

 

191.

V § 60 odst. 1 se za slova „§ 59“ vkládají slova „a § 59a“.

 

192.

V § 61 odst. 1 písm. d) se slova „o provedených preventivních úkonech a o použití a výdeji léčiv“ nahrazují slovy „o provedených preventivních úkonech, o použití a výdeji léčiv a o utracení zvířat, která podléhají označování a evidenci podle zvláštního právního předpisu9d)“.

 

193.

V § 61 odst. 1 písm. e) se slova „úplně a správně“ nahrazují slovy „úplně, správně a pravdivě“.

 

194.

V § 64 odst. 1 písm. a) se slova „podle § 59 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 59 odst. 2 písm. b)“.

 

195.

V § 65 odst. 1 písm. a) se slova „v České republice“ nahrazují slovy „v některém z členských států“.

 

196.

V § 65 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).

 

197.

V § 65 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

eviduje výrobce veterinárních přípravků a na základě požadavku příslušného výrobce osvědčuje, že tento výrobce splňuje při výrobě veterinárních přípravků požadavky správné výrobní praxe,“.

 

198.

V § 65 odst. 1 písm. d) se slovo „výrobou,“ zrušuje.

 

199.

V § 65 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

provádí hodnocení specifické účinnosti biocidních přípravků proti stanoveným původcům nákaz, vede a aktualizuje seznam schválených biocidů,“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 33a se zrušuje.

 

200.

V § 65 odst. 2 písm. a) se slova „technických prostředků pro veterinární použití (dále jen „veterinární technický prostředek“)“ nahrazují slovy „veterinárních technických prostředků“.

 

201.

V § 65 odst. 2 písm. c) se bod 3 zrušuje.

 

202.

V § 65 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

203.

V § 65 odstavec 4 zní:

(4) Jde-li o veterinární přípravek, který byl vyroben nebo uveden do oběhu v členském státě nebo který má původ v některém ze států, které jsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, předkládají se Ústavu v žádosti podle odstavce 3 pouze administrativní údaje a dokumentace stanovené prováděcím právním předpisem. Těmito údaji a dokumentací se zejména doloží, za jakých podmínek byl veterinární přípravek v příslušném státě vyroben nebo uveden do oběhu, a doba 90 dnů se zkracuje na 30 dnů, pokud

a)

veterinární přípravek odpovídá právním předpisům, které jsou pro jeho výrobu nebo uvedení do oběhu v příslušném státě závazné, a výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe, které jsou v příslušném státě používané a pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je možno provést dodatečná šetření,

b)

předpisy, postupy a pravidla uvedené pod písmenem a) zaručují takovou míru ochrany oprávněného zájmu, která odpovídá míře této ochrany v České republice.“.

 

204.

V § 66 odst. 1 se slova „Vyrábět a uvádět do oběhu“ nahrazují slovy „Vyrábět, uvádět do oběhu a používat při poskytování veterinární péče“.

 

205.

V § 66 odst. 1 písm. b) se bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

 

206.

V § 66 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

207.

V § 66 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 34 a 34a zní:

(3) Při poskytování veterinární péče lze používat i veterinární přípravky, které jsou schválené podle předpisů Evropských společenství34), a zdravotnické prostředky, které jsou vhodné pro použití v rámci veterinární péče34a).

__________

34)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.

34a)

Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

208.

V § 66a odstavec 2 zní:

(2) Osoby, které vyrábějí veterinární přípravky, jsou povinny

a)

vyrábět a kontrolovat veterinární přípravky způsobem, který zajistí, že tyto přípravky jsou vyráběny a uváděny do oběhu v jakosti odpovídající jejich určenému použití a v souladu s údaji a dokumentací předloženými Ústavu v souvislosti se schválením veterinárního přípravku, změnou v dokumentaci schváleného veterinárního přípravku nebo prodloužením jeho používání, a dodržovat správnou výrobní praxi,

b)

zavést k dosažení cílů uvedených pod písmenem a) odpovídající systém zabezpečování jakosti nebo systém analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP),

c)

zohledňovat ve výrobě veterinárních přípravků vědecký a technický rozvoj,

d)

nejsou-li současně držiteli rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku, informovat tohoto držitele o všech významných skutečnostech, které mohou mít vliv na jakost veterinárního přípravku a na odpovědnost držitele stanovenou tímto zákonem, a poskytovat mu součinnost při plnění jeho povinností podle odstavce 1.“.

 

209.

V § 66a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

210.

V § 66a odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

 

211.

V § 66a odst. 4 písm. d) se slova „a prodejní“ zrušují.

 

212.

V § 66a odst. 4 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

213.

§ 66b zní:

§ 66b

 

(1) Údaje na obalu veterinárního přípravku musí být uvedeny čitelným a srozumitelným způsobem a v jazyku státu, ve kterém je veterinární přípravek uváděn do oběhu.

(2) Zjistí-li Ústav v řízení o schválení veterinárního přípravku, o změnu v dokumentaci schváleného veterinárního přípravku nebo o prodloužení jeho používání, že navrhované označení veterinárního přípravku může vést k jeho nesprávnému používání, které by mohlo mít za následek nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat nebo pro životní prostředí, může v rámci příslušného rozhodnutí také stanovit, jakým způsobem musí být označení, popřípadě jeho část, změněno nebo doplněno.“.

 

214.

V § 66c odst. 5 se písmena b) a d) zrušují a na konci písmene c) se čárka nahrazuje tečkou.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

215.

V § 67 odst. 1 se slovo „karanténu“ nahrazuje slovem „izolaci“.

 

216.

V § 67 odst. 2 písm. a) se slova „Je-li to vhodné, poskytne se i náhrada“ nahrazují slovy „Podle potřeby se poskytne i náhrada“.

 

217.

V § 67 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňuje slovo „(vybavení)“.

 

218.

V § 67 odst. 2 písmeno f) zní:

f)

vytvoření ochranných pásem, dodržování opatření v těchto pásmech a opatření k předcházení šíření nákazy,“.

 

219.

V § 67 odst. 3 písmeno b) zní:

b)

utracené nebo nutně poražené zvíře,“.

 

220.

V § 67 odst. 3 písm. d) se slova „hniloby a moru včelího plodu“ nahrazují slovy „hniloby, moru včelího plodu, Aethiny tumidy (tumidózy) a roztoče Tropilaelaps“.

 

221.

V § 70 odst. 1 se věty první a druhá nahrazují větami „Nestanoví-li předpisy Evropských společenství jinak, poskytuje se náhrada podle § 67 z prostředků státního rozpočtu, a to na základě žádosti chovatele nebo osoby uvedené v § 69. Tato žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat.“.

 

222.

Hlava X včetně nadpisů zní:

HLAVA X

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 71

Přestupky

 

(1) Krajská veterinární správa uloží fyzické osobě pokutu

a)

až do výše 10 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že

1.

nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d), § 6 odst. 1, 6 a 7, § 7 odst. 1 a 2, § 8 odst. 1 až 3 nebo § 9 odst. 2, nebo

2.

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4 až 7, § 21 odst. 1 až 4 a odst. 6 nebo § 25 odst. 1, nebo

3.

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 3 a 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),

b)

až do výše 20 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že

1.

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 13 odst. 3, § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4, nebo

2.

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 19 nebo § 20 odst. 1 až 3, nebo

3.

nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 3 a 6, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4, nebo

4.

vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, bez tohoto povolení, nebo

5.

ztěžuje nebo maří výkon státního veterinárního dozoru nebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo

6.

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropských společenství,

c)

až do výše 50 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4, anebo nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.

(2) Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1.

(3) Přestupek je spáchán opakovaně, pokud byl spáchán v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla tomu, kdo se ho dopustil, uložena pokuta za přestupek podle tohoto zákona.

 

§ 72

Správní delikty právnických osob

a podnikajících fyzických osob

 

(1) Krajská veterinární správa uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu

a)

až do výše 300 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

1.

nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2, § 6 odst. 1, 5, 6 a 7, nebo

2.

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené pro přepravu zvířat a péči o ně v průběhu přepravy v § 7 nebo § 8 odst. 1 až 3, nebo

3.

nesplní nebo poruší povinnost pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2, povinnost provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1 a 2 nebo povinnost obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1, nebo

4.

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4 až 7, § 21 odst. 2 a 4, § 22 odst. 1 písm. d), § 24 odst. 1, § 25, 26 nebo § 27 odst. 1,

b)

až do výše 500 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

1.

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4, nebo

2.

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 písm. a) až c) a e) až h) nebo § 23 odst. 1 až 3, nebo

3.

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40, § 41 odst. 1 až 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),

c)

až do výše 1 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že

1.

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 3, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4, nebo

2.

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 19, § 20 odst. 1 až 3 nebo § 21 odst. 1 a 3, nebo

3.

nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 3 a 6, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 37 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4, nebo

4.

vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, bez tohoto povolení, nebo

5.

ztěžuje nebo maří výkon státního veterinárního dozoru nebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo

6.

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropských společenství,

d)

až do výše 2 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.

(2) Ústav uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu

a)

až do výše 300 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66a odst. 3 nebo § 66c odst. 4,

b)

až do výše 500 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b odst. 1 nebo § 66c odst. 1 až 3,

c)

až do výše 1 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 1.

(3) Krajská veterinární správa uloží pokutu až do výše 20 000 Kč podnikající fyzické osobě, která se

a)

jako soukromý veterinární lékař dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 6 odst. 4, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6, § 61 odst. 1 nebo § 62 odst. 2, nebo

b)

jako soukromý veterinární technik dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 64 odst. 2 a 3.

(4) Za opakované nesplnění nebo porušení povinnosti nebo požadavků anebo za opakované nesplnění nebo nedodržení podmínek nebo zákazu podle odstavců 1 a 2 (dále jen „protiprávní jednání“) lze uložit pokutu, která je dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(5) Protiprávní jednání je opakované, pokud se ho právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustila v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž jí byla uložena pokuta za předchozí protiprávní jednání podle právních předpisů o veterinární péči.

(6) Za porušení povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy3) uloží krajská veterinární správa právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu podle zvláštních právních předpisů3).

 

§ 73

 

Veterinární inspektoři mohou za méně závažná porušení povinnosti uvedená v § 71, zjištěná při výkonu státního veterinárního dozoru, ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty do výše 5 000 Kč, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a je-li osoba, která povinnost porušila, ochotna blokovou pokutu zaplatit.

 

§ 74

Společná ustanovení

 

(1) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán oprávněný k uložení pokuty protiprávní jednání zjistil, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo.

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(4) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

 

223.

V § 76 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

(1) Na postupy podle tohoto zákona se vztahuje správní řád36), není-li tímto zákonem stanoveno jinak.

__________

36)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

 

224.

V § 76 odst. 2 se slova „§ 36 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 3“, za slovy „§ 42 odst. 3 písm. b)“ se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a § 53 odst. 5“ se zrušují.

 

225.

V § 76 odst. 3 se slova „Právní předpis krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních“ nahrazují slovy „Právní předpis krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních, který se označuje názvem nařízení krajské veterinární správy,“, slovo „Vyhláška“ na prvním i druhém místě se nahrazuje slovy „Nařízení krajské veterinární správy“, slova „přístupná u okresní“ se nahrazují slovy „přístupné u krajské“ a slova „pro zrušení vyhlášených opatření, popřípadě pro zmírnění nebo zrušení“ se nahrazují slovy „pro ukončení nařízených opatření, popřípadě pro změnu nebo ukončení“.

 

226.

V § 76 odst. 4 se slova „Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy“ nahrazují slovy „Mimořádná veterinární opatření nařízená Státní veterinární správou“ a slovo „zrušení“ se nahrazuje slovem „ukončení“.

 

227.

V § 76 odst. 5 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

b)

pro kladná posouzení žádosti podle § 22 odst. 1 písm. a) a žádosti o poskytnutí zmírňující výjimky podle § 49 odst. 1 písm. g). Jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, příslušný orgán tento úkon bez dalšího provede; pokud shledá, že předpoklady k provedení požadovaného úkonu splněny nejsou, rozhodne37) o zamítnutí žádosti.

__________

37)

Části II a III zákona č. 500/2004 Sb.“.

 

228.

V § 76 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

 

229.

§ 77b zní:

§ 77b

 

Působnosti stanovené obci podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti, s výjimkou § 46 písm. c).“.

 

230.

V § 77c odst. 1 se slova „bezprostředně závazných právních“ zrušují.

 

231.

V § 77c odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „příslušném orgánu nebo“.

 

232.

V § 77c odst. 2 se slova „právních“ a „právními“ zrušují.

 

233.

V § 77c odst. 3 se slovo „právních“ zrušuje.

 

234.

V § 78 se nahrazují slova „§ 18 odst. 5“ slovy „§ 18 odst. 6“, slova „§ 25 odst. 1“ slovy „§ 25 odst. 5“, slova „§ 38a odst. 2“ slovy „§ 38a odst. 4“ a slova „§ 66a odst. 5“ slovy „§ 66a odst. 4“.

 

235.

V § 78a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) V § 13 odst. 1 písm. b), § 16 odst. 2, § 40 odst. 1 písm. a) větách první a druhé a písm. d) na prvním i druhém místě, § 40 odst. 2 úvodní části ustanovení a písm. a), § 41 odst. 2 a 3, § 54 odst. 1 písm. n) na prvním i druhém místě a § 77a se slova „konfiskáty živočišného původu“ v příslušném pádu a čísle nahrazují slovy „vedlejší živočišné produkty“ v příslušném pádu a čísle.“.

 

236.

V příloze č. 1 se na konci doplňují slova:

19.

hřebčí nákaza

20.

encefalomyelitidy koní (všech typů, včetně venezuelské encefalomyelitidy koní)

21.

infekční anémie koní

22.

vozhřivka

23.

Aethina tumida (tumidóza)

24.

roztoč Tropilaelaps

25.

virová hemoragická septikémie

26.

infekční anémie lososů

27.

další nákazy, o jejichž povinném hlášení rozhodnou orgány Evropské unie“.

 

237.

V příloze č. 2 bodě 45. se slova „pulorová nákaza“ nahrazují slovy „pulorová nákaza/tyf drůbeže“ a na konci se doplňují slova:

60.

Aethina tumida (tumidóza)

61.

roztoč Tropilaelaps

62.

další nákazy, o jejichž povinném hlášení rozhodnou orgány Evropské unie“.

 

238.

V příloze č. 3 se na konci doplňují slova:

19.

další nákazy, o nichž tak stanoví orgány Evropské unie“.

 

239.

V příloze č. 4 bodě 27. se slova „pulorová nákaza“ nahrazují slovy „pulorová nákaza/tyf drůbeže“ a na konci se doplňují slova:

40.

infekční nekróza krvetvorné tkáně

41.

Aethina tumida (tumidóza)

42.

roztoč Tropilaelaps

43.

další nákazy, o nichž tak stanoví orgány Evropské unie“.

 

240.

Doplňuje se příloha č. 6, která zní:

Příloha č. 6 k zákonu č. 166/1999 Sb.

 

PODMÍNKY UZNÁNÍ OSVĚDČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU VYDÁVAJÍCÍHO

ČLENSKÉHO STÁTU, KTERÉ POTVRZUJE ZÁKONNÉ VYKONÁVÁNÍ

POVOLÁNÍ VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

 

Německo

V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství dokládají odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné přípravy uvedené v § 59 odst. 1, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci jako dostatečný důkaz, pokud dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, opravňují držitele k výkonu činnosti veterinárního lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady uvedené v § 59 odst. 3 písm. b) a jsou doplněny osvědčením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že tito občané členských států skutečně a v souladu se zákonem vykonávali danou činnost na území Německa po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

 

Estonsko

1.

V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Estonsku před přistoupením, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tito občané členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost v Estonsku po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

2.

V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

 

Lotyšsko

V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

 

Litva

V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1991, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

 

Slovensko

V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

 

Slovinsko

V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

 

Ostatní členské státy

V případě občanů ostatních členských států musí osvědčení příslušného úřadu vydávajícího členského státu uvádět, že se tento občan zákonným způsobem podílel na výkonu povolání veterinárního lékaře po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.“.

Čl. II

Společná a přechodná ustanovení

1.

Neodpovídá-li povolení k výkonu odborné veterinární činnosti anebo schválení nebo registrace, vydané podle dosavadní právní úpravy, podmínkám stanoveným předpisy Evropských společenství38, je ten, komu povolení, schválení nebo registrace svědčí, povinen požádat ve lhůtě do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o uvedení povolení, schválení nebo registrace do souladu s těmito předpisy. Neučiní-li tak a nerozhodne-li příslušný orgán veterinární správy z vlastního podnětu, má se za to, že povolení, schválení nebo registrace, vydané podle dosavadní právní úpravy, zanikly.

2.

Veterinární přípravky schválené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které již nejsou veterinárními přípravky podle § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za veterinární přípravky schválené podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejde-li o doplňkové látky používané k výživě zvířat, a to po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

4.

Osoby, které pečují o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata, mohou tuto činnost vykonávat do 31. prosince 2006, i když nemají osvědčení opravňující k výkonu této činnosti podle § 42 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Jestliže produkty, které spadají do působnosti vyhlášky č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných předpisů Evropských společenství39 a které byly dovezeny před 1. lednem 2005 a uskladněny ve svobodných celních pásmech, svobodných skladech a schválených celních skladech nebo prostorech osob zásobujících plavidla v mezinárodní námořní dopravě (§ 37), aniž by byly provázeny veterinárním osvědčením odpovídajícím příslušným předpisům Evropských společenství, neopustily sklady, v nichž byly uskladněny, do 31. prosince 2005 a zůstaly v uskladnění, musí být od 1. ledna 2006 zničeny pod dohledem úředního veterinárního lékaře40. Náklady tohoto opatření nese vlastník uvedených produktů.

6.

Pokud se v jiných právních předpisech používá pojem „konfiskáty živočišného původu“, rozumí se tím „vedlejší živočišné produkty“.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 4)

Čl. IV

Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., se mění takto:

1.

V položce 68 se slova „osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku42)“ nahrazují slovy „společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD)42)“.

 

2.

V položce 68 písmenu d) první odrážce se slova „produktu rybolovů“ nahrazují slovy „produktů rybolovu“.

 

3.

V položce 68 písmenu d) druhé odrážce se slovo „odstranění“ nahrazuje slovem „odstraněním“ a slovo „včetně“ se vypouští.

 

4.

V položce 68 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:

2. Vydání společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD)42) uvedeného v bodě 1

a) mimo pracovní dobu v pracovních dnech

Kč 150 za každou započatou hodinu

b) ve dnech pracovního klidu

Kč 300 za každou započatou hodinu“.

 

5.

V položce 69 písmenu a) se částka „Kč 6 000“ nahrazuje částkou „Kč 5 000“.

 

6.

V položce 69 písmeno b) zní:

b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe

Kč 2 000".

 

7.

V položce 69 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

 

8.

V položce 70 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:

2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování42)

– za jedno zvíře

Kč 50

– za více než jedno zvíře

Kč 100“.

 

9.

Položka 72 a poznámka k této položce zní:

Položka 72

a)

Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování, shromažďovacího střediska, karanténního střediska, inseminační stanice, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat a jiného zařízení, podílejícího se na uvádění zvířat do oběhu a na obchodování s nimi42)

Kč 200

b)

Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)

Kč 500

c)

Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy42)

Kč 500

Poznámka:

Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b zvláštního zákona42).“.

 

10.

V položce 74 písmeno a) zní:

a)

Vydání rozhodnutí43)o povolení chovu nebezpečného druhu zvířat

Kč 1 000“.

 

11.

V položce 74 se doplňuje písmeno c), které zní:

c)

Registrace dopravce přepravujícího zvířata43)

Kč 200“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.Poznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS, v platném znění.

Rozhodnutí Komise 94/984/ES, 97/221/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/609/ES, 2003/779/ES a 2004/438/ES, v platném znění.

Rozhodnutí Komise 2005/92/ES ze dne 2. února 2005 o veterinárních podmínkách, osvědčeních a přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu ve svobodných pásmech, svobodných skladech a v prostorech hospodářských subjektů zásobujících prostředky přeshraniční námořní dopravy ve Společenství.

Rozhodnutí Komise 2005/93/ES ze dne 2. února 2005 o přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu v celních skladech ve Společenství.

Poznámky pod čarou:
38

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

39

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS, v platném znění.

Rozhodnutí Komise 94/984/ES, 97/221/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/609/ES, 2003/779/ES a 2004/438/ES, v platném znění.

40

Rozhodnutí Komise 2005/92/ES ze dne 2. února 2005 o veterinárních podmínkách, osvědčeních a přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu ve svobodných pásmech, svobodných skladech a v prostorech hospodářských subjektů zásobujících prostředky přeshraniční námořní dopravy ve Společenství.

Rozhodnutí Komise 2005/93/ES ze dne 2. února 2005 o přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu v celních skladech ve Společenství.