Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

503/2006 Sb. znění účinné od 20. 4. 2018 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 66/2018 Sb.

20.4.2018

vyhláškou č. 63/2013 Sb.

29.3.2013

503

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Část první

Předmět úpravy (§ 1)

§ 1

(1)

Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a)

žádosti o územně plánovací informaci,

b)

žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,

c)

žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

d)

žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,

e)

žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

f)

informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,

g)

jednotlivých druhů územních rozhodnutí,

h)

společného povolení,

i)

společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,

j)

žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

k)

informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

l)

oznámení záměru a jeho příloh,

m)

územního souhlasu,

n)

společného oznámení záměru a jeho příloh,

o)

společného souhlasu.

(2)

Tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a)

veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,

b)

územního opatření o stavební uzávěře,

c)

územního opatření o asanaci území.

(3)

Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a)

ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,

b)

žádosti o stavební povolení a jejích příloh,

c)

oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,

d)

rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,

e)

výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.

(4)

U systému stavebně technické prevence tato vyhláška upravuje rozsah a způsob předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.

Část druhá

Územní řízení (§ 2-13a)

Hlava I

Žádost o územně plánovací informaci (k § 21 odst. 4 stavebního zákona) (§ 2)

§ 2

(1)

Žádost o územně plánovací informaci obsahuje

a)

identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

b)

katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,

c)

druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),

d)

údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,

e)

druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

(2)

K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Hlava II

žádost o vydání územního rozhodnutí (k § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona) (§ 3-7a)

§ 3

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

(1)

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2)

K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 k této vyhlášce) a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.

(3)

K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4)

Žádost o vydání územního rozhodnutí pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení vedle obsahových náležitostí stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce obsahuje

a)

identifikační údaje o stavbách v souboru staveb, o jejich druhu a účelu, jejich skladbě, základních údajích o kapacitních a časových maximech vstupů a výstupů, o maximální výměře zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu, maximálním výškovém ohraničení staveb uvnitř areálu, o minimálních odstupových vzdálenostech jednotlivých staveb od hranice areálu a sousedních staveb mimo areál,

b)

údaj o době trvání stavby, pokud je navrhována stavba dočasná.

§ 4

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

(1)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2)

K žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.

(3)

K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle charakteru změny využití území dokumentaci podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4)

zrušen

§ 5

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

(1)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2)

K žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 3 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.

(3)

K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a dokumentaci podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

§ 6

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

(1)

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2)

K žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4 k této vyhlášce).

(3)

Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.

§ 7

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

(1)

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2)

K žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5 k této vyhlášce).

(3)

Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.

§ 7a

Žádost o vydání společného povolení

(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)

(1)

Žádost o vydání společného povolení se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2)

K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání společného povolení podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3)

K žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části C formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4)

Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.

Hlava III

informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (k § 87 odst. 5 stavebního zákona) (§ 8)

§ 8

(1)

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje

a)

identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

b)

předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,

c)

katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků,

d)

údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,

e)

místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,

f)

upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží,

g)

údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.

(2)

Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru. U souboru staveb v areálu jaderného zařízení se pouze graficky vymezí plochy areálu jaderného zařízení a jeho vazby na okolí.

(3)

Informace podle odstavců 1 a 2 musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.

Hlava IV

Územní rozhodnutí (k § 92 odst. 5 stavebního zákona) (§ 9-13a)

§ 9

Rozhodnutí o umístění stavby

(1)

Rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí2 a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a)

druh a účel umisťované stavby,

b)

katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje,

c)

umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,

d)

určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,

e)

vymezení území dotčeného vlivy stavby.

(2)

Rozhodnutí o umístění stavby v odůvodněných případech dále obsahuje

a)

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

b)

další podmínky pro projektovou přípravu stavby,

c)

podmínky napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

(3)

Rozhodnutí o umístění stavby, pro kterou se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu stavby s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(4)

Rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení obsahuje

a)

vymezení areálu jako stavebního pozemku,

b)

údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se soubor staveb umisťuje,

c)

stanovení skladby, druhu a účelu staveb,

d)

stanovení minimálních odstupových vzdáleností staveb umisťovaných uvnitř areálu jaderného zařízení od hranice areálu, popřípadě od sousedních staveb mimo areál jaderného zařízení,

e)

vymezení maximální výměry zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu jaderného zařízení, maximální výškové omezení staveb uvnitř areálu jaderného zařízení,

f)

stanovení rámcových podmínek napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, zejména míst napojení a kapacit, limitních požadavků na vstupy a výstupy nezbytné pro realizaci a provoz areálu, a to kapacitních a časových maxim povolených vstupů, například vody, energie a skladovaného paliva, a kapacitních a časových maxim povolených výstupů, například odpadních vod, odpadů, emisí a imisí,

g)

vymezení území dotčeného vlivy stavby,

h)

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

i)

podle potřeby stanovení dalších podmínek pro projektovou přípravu stavby,

j)

stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,

k)

u dočasných staveb stanovení lhůty pro jejich odstranění.

(5)

V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení umisťovat stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.

(6)

V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až h) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o umístění stavby i podmínky pro provedení stavby.

(7)

V případě, že je stavba označena jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem (§ 117 odst. 1 stavebního zákona), je toto označení obsahovou náležitostí rozhodnutí o umístění stavby.

(8)

Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je katastrální situační výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační výkres širších vztahů podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

§ 10

Rozhodnutí o změně využití území

(1)

Rozhodnutí o změně využití území kromě obecných náležitostí rozhodnutí2 a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a)

katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se změna využití týká,

b)

plošné vymezení a určení nového využití území.

(2)

Rozhodnutí o změně využití území podle potřeby dále obsahuje

a)

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

b)

další podmínky pro projektovou přípravu změny využití území,

c)

podmínky napojení území na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a způsob jeho nezávadného odvodnění.

(3)

Rozhodnutí o změně využití území, pro které se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu posuzované změny s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(4)

V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.

(5)

V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o změně využití území i podmínky pro provedení změny.

(6)

Přílohou rozhodnutí o změně využití území je katastrální situační výkres podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Při změnách využití území zvláště rozsáhlého se přikládá situační výkres širších vztahů podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

§ 11

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

(1)

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území kromě obecných náležitostí rozhodnutí2 a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a)

označení stavby, jíž se změna vlivu užívání týká, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž je stavba umístěna,

b)

specifikaci změny užívání stavby.

(2)

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

(3)

Přílohou rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě vybraná část dokumentace objektů podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

§ 12

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

(1)

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků kromě obecných náležitostí rozhodnutí2 a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a)

katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se dělení nebo scelení týká,

b)

určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku.

(2)

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

(3)

Grafická příloha rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic pozemků a přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený pozemek.

§ 13

Rozhodnutí o ochranném pásmu

(1)

Rozhodnutí o ochranném pásmu kromě obecných náležitostí rozhodnutí2 a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a)

označení chráněné stavby, zařízení či území, katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje,

b)

stanovení zákazů nebo omezení některých činností z důvodů ochrany života, veřejného zdraví a životního prostředí před negativními účinky provozu průmyslových, zemědělských, dopravních a jiných staveb nebo z důvodů ochrany staveb a zařízení před negativními vlivy okolí,

c)

dobu platnosti rozhodnutí, pokud je možno ji předem stanovit.

(2)

Rozhodnutí o ochranném pásmu dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

(3)

Grafická příloha rozhodnutí o ochranném pásmu, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení a pozemků. U ochranných pásem liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvlášť rozsáhlých se doplní uvedené údaje na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.

§ 13a

Společné povolení

(K § 94p odst. 7 a § 94y odst. 8 stavebního zákona)

(1)

Společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr, obsahuje

a)

stanovení druhu a účelu stavby,

b)

údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje,

c)

popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,

d)

umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,

e)

vymezení území dotčeného vlivy stavby.

(2)

Společné povolení dále podle potřeby obsahuje

a)

stanovení podmínek pro provedení stavby, zejména z hlediska komplexnosti a plynulosti výstavby a ochrany životního prostředí,

b)

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

c)

stanovení podmínek pro užívání stavby,

d)

stanovení podmínek napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e)

stanovení podmínek pro dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem,

f)

stanovení fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby,

g)

uložení zpracování dokumentace pro provádění stavby,

h)

stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,

i)

stanovení lhůty pro odstranění dočasných staveb,

j)

stanovení provedení zkušebního provozu, popřípadě podmínek pro jeho provedení.

(3)

V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 10 nebo § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení připojení pozemní komunikace nebo povolení umisťovat a provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.

(4)

Pokud je ve společném povolení povolováno vodní dílo4, obsahuje výroková část společného povolení dále

a)

název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku podle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,

b)

číslo hydrogeologického rajonu, název a kód útvaru podzemních vod, pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod,

c)

určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

Část třetí

Zjednodušené územní řízení (§ 13b-14)

§ 13b

Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

(K § 95 odst. 7 stavebního zákona)

(1)

Žádost o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se podává na formulářích, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.

(2)

K žádosti o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení žadatel připojí přílohy uvedené v částech C formulářů jednotlivých žádostí o vydání příslušných druhů územních rozhodnutí (přílohy č. 1 až 4 k této vyhlášce) a odpovídající dokumentaci podle příloh č. 1, 2, 4, 6 a 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3)

Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.

(4)

Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.

§ 14

Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení (K § 95 odst. 7 stavebního zákona)

(1)

Informace o návrhu výroku rozhodnutí, které má být vydáno ve zjednodušeném územním řízení, obsahuje

a)

návrh výroku příslušného územního rozhodnutí,

b)

upozornění o způsobu a lhůtách podávání námitek účastníků řízení,

c)

upozornění, kdy a kde je možné do podkladů nahlédnout.

(2)

Součástí informace je grafické vyjádření záměru obsahující obdobné náležitosti uvedené v ustanovení § 9 odst. 5, § 10 odst. 5, § 11 odst. 3 nebo § 12 odst. 3.

(3)

Informace podle odstavců 1 a 2 musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.

Část čtvrtá

územní souhlas a společný souhlas (§ 15-15c)

§ 15

Oznámení záměru

(K § 96 odst. 11 stavebního zákona)

(1)

Oznámení záměru se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2)

Oznamovatel v oznámení záměru uvede údaje k posouzení, že jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu místo územního rozhodnutí stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

(3)

Oznamovatel připojí grafické přílohy uvedené v části B formuláře oznámení záměru (příloha č. 7 k této vyhlášce).

(4)

Grafické přílohy podle odstavce 3 se přikládají ve dvou vyhotoveních.

§ 15a

Územní souhlas

(K § 96 odst. 11 stavebního zákona)

(1)

Územní souhlas kromě náležitostí stanovených v § 96 odst. 4 stavebního zákona obsahuje

a)

druh a účel umisťovaného záměru,

b)

katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje,

c)

v případě umisťování stavby, vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,

d)

v případě umisťování změny využití území plošné vymezení a určení nového využití území.

(2)

Územní souhlas dále obsahuje územně technický a stavebně technický popis požadovaného záměru, údaje o splnění podmínek pro vydání územního souhlasu, popis další přípravy a provedení záměru, popřípadě údaje o souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, údaje o napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a údaje o užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V případě, že se nevydává podle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje územní souhlas také údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(3)

Přílohou územního souhlasu je situační výkres v měřítku katastrální mapy ověřený stavebním úřadem.

§ 15b

Společné oznámení záměru

(K § 96a odst. 7 stavebního zákona)

(1)

Společné oznámení záměru se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2)

Oznamovatel ve společném oznámení záměru uvede údaje o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

(3)

Oznamovatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře společného oznámení záměru (příloha č. 16 k této vyhlášce) a podle povahy věci dokumentaci podle § 105 odst. 4 až 8 stavebního zákona.

(4)

Dokumentace podle odstavce 3 se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, přikládá se ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společný souhlas vydává.

(5)

Pokud je ve společném oznámení záměru oznamováno vodní dílo5, oznamovatel připojí dále doklady, které se předkládají k ohlášení vodního díla podle § 15a odst. 2 vodního zákona, a zařazení podle Minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE6 v procentech do kategorie, vydané oprávněnou organizací.

§ 15c

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

(K § 96a odst. 7 stavebního zákona)

(1)

Společný souhlas obsahuje

a)

identifikační údaje o stavebníkovi,

b)

druh a účel stavebního záměru,

c)

údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž má být stavební záměr uskutečněn,

d)

vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě.

(2)

Společný souhlas dále obsahuje údaje o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu, popřípadě údaje o souladu stavebního záměru se závaznými stanovisky dotčených orgánů. V případě, že se nevydává podle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje územní souhlas také údaje o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(3)

Přílohou společného souhlasu je dokumentace nebo projektová dokumentace.

Část pátá

Veřejnoprávní smlouva (k § 78a odst. 10 stavebního zákona) (§ 16)

§ 16

[Veřejnoprávní smlouva]

(1)

Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení třetích osob, kterými jsou osoby, které by byly účastníky územního řízení.

(2)

Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí obsahuje dále v případě rozhodnutí o

a)

umístění stavby obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 9 odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 9 odst. 5,

b)

změně využití území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 10 odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 10 odst. 5,

c)

změně vlivu užívání stavby na území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 11 odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 11 odst. 3.

Část šestá

Územní opatření (§ 17-18)

§ 17

Územní opatření o stavební uzávěře (K § 99 odst. 2 stavebního zákona)

(1)

Územní opatření o stavební uzávěře obsahuje

a)

vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, pro které platí stavební uzávěra,

b)

rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti,

c)

podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů,

d)

dobu trvání stavební uzávěry, je-li ji možno předem stanovit.

(2)

Součástí územního opatření o stavební uzávěře je ověřený výkres na kopii katastrální mapy3 s vyznačením území, pro které platí stavební uzávěra.

(3)

Týká-li se územní opatření o stavební uzávěře zvlášť rozsáhlého území, nahradí se údaj podle odstavce 1 písm. a) popisem dotčeného území a jeho hranic a příloha podle odstavce 2 se nahradí mapovým podkladem v měřítku 1 : 5 000 s vyznačením území, pro které platí stavební uzávěra.

§ 18

Územní opatření o asanaci území (K § 100 odst. 3 stavebního zákona)

(1)

Územní opatření o asanaci území obsahuje

a)

vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, pro které platí opatření o asanaci,

b)

seznam pozemků, které musí být upraveny nebo zabezpečeny s uvedením způsobu provedení,

c)

seznam staveb a zařízení, které musí být odstraněny, zabezpečeny nebo upraveny s uvedením způsobu provedení,

d)

stanovení územních, stavebně technických a bezpečnostních podmínek pro provádění asanace území,

e)

stanovení územních, architektonických a urbanistických podmínek pro budoucí využití území,

f)

podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů.

(2)

V územním opatření o asanaci území se označí územně plánovací dokumentace, která v dotčeném území pozbývá účinnosti, a vymezí území, ve kterém pozbývá účinnosti (§ 100 odst. 4 stavebního zákona).

(3)

Součástí územního opatření o asanaci území je ověřený výkres na kopii katastrální mapy3 s vyznačením území, kterého se opatření o asanaci týká.

(4)

Týká-li se územní opatření o asanaci území zvlášť rozsáhlého území, nahradí se údaj podle odstavce 1 písm. a) popisem dotčeného území a jeho hranic a příloha podle odstavce 3 se nahradí mapovým podkladem v měřítku 1 : 5 000 s vyznačením území, kterého se opatření o asanaci území týká.

Část sedmá

Ohlašování staveb (§ 18a)

§ 18a

Náležitosti ohlášení

(K § 105 stavebního zákona)

Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce.

Část osmá

Povolení výstavby (§ 18b-18g)

§ 18b

Žádost o stavební povolení

(K § 110 stavebního zákona)

Žádost o stavební povolení stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce. K žádosti připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 18c

Stavební povolení

(K § 115 stavebního zákona)

(1)

Stavební povolení kromě obecných náležitostí rozhodnutí2 obsahuje

a)

druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání,

b)

katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje, popřípadě číslo popisné či evidenční stavby, jejíž změna se povoluje,

c)

podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany životního prostředí, popřípadě též podmínky pro užívání stavby nebo odstranění stavby.

(2)

Ve stavebním povolení se

a)

zabezpečí plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány, nejsou-li stanoveny rozhodnutími, případně požadavků vlastníků technické infrastruktury k napojení na ni,

b)

uloží povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,

c)

stanoví termín dokončení stavby,

d)

může za podmínek uvedených v § 119 odst. 1 stavebního zákona stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

(3)

Stavební povolení dále obsahuje podmínky, v nichž se podle potřeby stanoví

a)

fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby,

b)

vymezení nezbytného rozsahu staveniště,

c)

provedení zkušebního provozu a případně podmínky pro jeho provedení.

(4)

V případě, kdy podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje stavební povolení též povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje stavební povolení též povolení provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.

(5)

Při spojení stavebního řízení s řízením podle § 141 stavebního zákona se samostatným výrokem stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).

§ 18d

Náležitosti štítku

(K § 115 stavebního zákona)

Štítek, který stavební úřad zašle stavebníkovi, obsahuje

a)

označení stavby, účel stavby,

b)

označení stavebníka,

c)

označení stavebního podnikatele; pokud není znám, vymezí se na štítku místo, na které stavebník uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu,

d)

označení stavebního úřadu, který stavbu povolil,

e)

číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci,

f)

stanovený termín dokončení stavby.

§ 18e

Náležitosti veřejnoprávní smlouvy

(K § 116 stavebního zákona)

(1)

Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení osob, které by byly účastníky stavebního řízení.

(2)

Pro náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební povolení, se ustanovení § 18c použije obdobně.

(3)

Přílohu veřejnoprávní smlouvy tvoří projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu řízení. Stavební úřad uvede na projektovou dokumentaci číslo jednací a datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

§ 18f

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

(K § 117 stavebního zákona)

Oznámení stavebnímu úřadu, že navrhovaná stavba byla posouzena autorizovaným inspektorem a je způsobilá k realizaci, autorizovaný inspektor podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 10 k této vyhlášce.

§ 18g

Obsah a struktura certifikátu

(K § 117stavebního zákona)

(1)

Autorizovaný inspektor v certifikátu uvede

a)

identifikační údaje stavebníka,

b)

druh a účel stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání,

c)

identifikační údaje o projektové dokumentaci stavby podle údajů na rozpisce dokumentace,

d)

vyhodnocení, zda a jak jsou splněny požadavky podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, s podrobným popisem posuzování navrhované stavby s uvedením, jak jsou respektovány zejména podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu anebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popřípadě regulačního plánu, obecné požadavky na výstavbu a požadavky uplatněné dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické infrastruktury,

e)

své jméno a příjmení, podpis, otisk razítka s malým státním znakem a datum vystavení certifikátu.

(2)

Autorizovaný inspektor k certifikátu připojí

a)

návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,

b)

souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, vyznačené v rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby.

Část devátá

Užívání stavby (§ 18h-18m)

§ 18h

zrušen

§ 18i

Kolaudační souhlas a rozhodnutí

(K § 122122a stavebního zákona)

(1)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(2)

Kolaudační souhlas obsahuje

a)

identifikační údaje stavebníka,

b)

druhu, účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční,

c)

místo stavby uvedením parcelního čísla pozemku a katastrálního území podle katastru nemovitostí,

d)

datum a číslo jednací povolení stavby, na základě kterého byla stavba provedena,

e)

údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném užívání stavby,

f)

datum konání a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky,

g)

vymezení účelu užívání stavby.

(3)

Kolaudační rozhodnutí obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 2 též podmínky pro užívání stavby, které podle povahy stavby mohou obsahovat zejména

a)

podmínky vyplývající z obecných požadavků na výstavbu,

b)

podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení včetně určení přiměřené lhůty k jejich odstranění nebo

c)

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů, a další povinnosti k zajištění ochrany veřejných zájmů.

§ 18j

Obsah a struktura certifikátu

(K § 122 stavebního zákona)

Autorizovaný inspektor v certifikátu, kterým stvrzuje, že stavba je způsobilá k bezpečnému užívání, uvede

a)

identifikační údaje stavebníka,

b)

druh, účel stavby, číslo popisné nebo evidenční u změny dokončené stavby,

c)

údaje o oprávnění provést stavbu,

d)

údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném užívání stavby,

e)

datum konání kontrolní prohlídky stavby,

f)

výsledek kontrolní prohlídky stavby,

g)

své jméno a příjmení, podpis, otisk razítka s malým státním znakem a datum vystavení certifikátu.

§ 18k

Předčasné užívání stavby

(K § 123 stavebního zákona)

Žádost o povolení předčasného užívání stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 13 k této vyhlášce.

§ 18l

Oznámení změny v užívání stavby

(K § 127 stavebního zákona)

Oznámení změny v užívání stavby vlastník stavby, nebo osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby, podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 14 k této vyhlášce.

§ 18m

Souhlas a rozhodnutí o změně v užívání stavby

(K § 127 stavebního zákona)

(1)

Souhlas stavebního úřadu se změnou v užívání stavby, která není podmíněna provedením změny dokončené stavby, obsahuje

a)

popis stavby, včetně čísla popisného nebo evidenčního,

b)

popis místa stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí,

c)

dosavadní účel užívání,

d)

vymezení nového účelu užívání stavby.

(2)

V rozhodnutí o změně v užívání stavby se kromě obecných náležitostí rozhodnutí2 a náležitostí podle odstavce 1 dále stanoví podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů účastníků řízení a bezbariérové užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno.

Část desátá

Odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (§ 18n-18o)

§ 18n

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

(K § 128 stavebního zákona)

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení vlastník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 15 k této vyhlášce.

§ 18o

Souhlas a rozhodnutí o odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

(K § 128 stavebního zákona)

(1)

Souhlas s odstraněním obsahuje

a)

údaje o druhu a účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční,

b)

údaje o místu stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí,

c)

lhůtu pro odstranění stavby,

d)

způsob provedení bouracích prací.

(2)

Rozhodnutí o odstranění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí2 a náležitostí podle odstavce 1 dále obsahuje podmínky, kterými se podle potřeby zajistí

a)

dodržení konkrétních technických předpisů,

b)

dodržení požadavků dotčených orgánů,

c)

ochrana práv účastníků řízení,

d)

povinnost oznámit před zahájením bouracích prací název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět, nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, která bude vykonávat stavební dozor při svépomocném provádění bouracích prací u stavby, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení,

e)

povinnost oznámit určité stadium bouracích prací stavebnímu úřadu pro provedení kontrolní prohlídky,

f)

postup a způsob bouracích prací, zejména zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury, provozu na přilehlých komunikacích,

g)

úprava pozemku po odstranění stavby, nezávadné odvádění povrchových vod, vysázení zeleně,

h)

předání dokumentace odstraňované stavby stavebnímu úřadu pro účely jejího uložení.

(3)

V případě spojení řízení o odstranění stavby s řízením podle § 141 stavebního zákona se samostatným výrokem stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).

Část jedenáctá

Kontrola staveb (§ 18p-18r)

§ 18p

Výzva ke zjednání nápravy

(K § 134 stavebního zákona)

Výzva ke zjednání nápravy obsahuje

a)

identifikační údaje osoby, které je výzva určena, uvedené podle správního řádu,

b)

označení stavby uvedením druhu a účelu stavby, včetně čísla popisného nebo evidenčního, bylo-li přiděleno, a popis místa stavby uvedením čísla parcelního a katastrálního území podle katastru nemovitostí,

c)

zjištěnou závadu a způsob zjednání nápravy nebo požadavek bezodkladného zastavení nepovolených prací anebo výčet dokladů, které mají být předloženy, popřípadě jiný důvod výzvy,

d)

lhůtu pro splnění výzvy,

e)

poučení o následcích nevyhovění výzvě.

§ 18q

Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce

(K § 134 stavebního zákona)

(1)

Při kontrolní prohlídce dokončené stavby nebo rozestavěné stavby stavební úřad kontroluje, zda

a)

je stavba prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,

b)

stavba neohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby,

c)

se při výstavbě předchází důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelí jejich účinkům nebo se nebezpečí takových účinků snižuje,

d)

jsou odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby,

e)

zda je veden stavební deník, popřípadě jednoduchý záznam o stavbě [u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) stavebního zákona],

f)

zda stavbu provádí zhotovitel (stavební podnikatel) a zda zabezpečil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím nebo zda stavbu provádí stavebník svépomocí (stavební záměry uvedené v § 103104 stavebního zákona) a zda zajistil stavební dozor nebo odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím u stavby pro bydlení nebo změny stavby, která je kulturní památkou,

g)

zda stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu zajistil technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu.

(2)

Podle charakteru stavby je stavební úřad dále oprávněn kontrolovat

a)

soulad vytyčení prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací stavby, hloubku základové spáry, provedení ochrany před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, spodní voda, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma); kontrolu stavební úřad provádí na základě předložených dokladů, zápisu ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě nebo při vlastním zjišťování stavu stavby nebo pozemku,

b)

části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby (např. hydroizolace, tepelné a hlukové izolace).

§ 18r

Stavební příspěvek

(K § 138 stavebního zákona)

Rozhodnutí, jímž stavební úřad poskytuje stavební příspěvek, obsahuje kromě obecných náležitostí rozhodnutí2

a)

označení rozhodnutí, kterým byly nařízeny nezbytné úpravy,

b)

účel, na který se stavební příspěvek poskytuje, ze kterého musí být zřejmé, že jde o náklady na provedení nařízených nezbytných úprav,

c)

výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí,

d)

název a sídlo banky, jejímž prostřednictvím bude příspěvek vyplácen,

e)

termíny a způsob kontroly provedených prací na místě a ověřování přiměřenosti fakturovaných částek,

f)

podmínky pro vyplácení příspěvku.

Část dvanáctá

Stavebně technická prevence (§ 18s)

(1)

Informace o výskytu závady obsahuje zejména

a)

základní údaje

1.

označení stavebního úřadu, který informaci poskytuje,

2.

datum a označení události,

3.

lokalizace místa události (kraj, obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, katastrální území, parcelní číslo a popřípadě bližší identifikace místa, např. podlaží, souřadnice GPS apod.),

4.

druh stavby nebo zařízení,

5.

stručný popis události,

6.

informace o tom, zda došlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, ke škodám na majetku,

7.

informace o šetřeních, která provedl stavební úřad,

8.

informace o tom, zda událost byla šetřena dalším orgánem (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a další),

b)

doplňující údaje

1.

identifikační údaje vlastníka stavby nebo zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

2.

identifikační údaje nájemce nebo uživatele stavby nebo zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

3.

údaje o povolení rozestavěné stavby (u rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací, u certifikátu autorizovaného inspektora se uvede datum vyhotovení a číslo certifikátu a jméno a příjmení autorizovaného inspektora a jeho evidenční číslo),

4.

údaje o kolaudaci dokončené stavby (u rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací),

5.

údaj o provedených kontrolních prohlídkách,

6.

údaje o stavebníkovi (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

7.

údaje o stavebním podnikateli nebo zhotoviteli (název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

8.

údaje o stavbyvedoucím (jméno, příjmení a jeho evidenční číslo), nebo jméno a příjmení osoby vykonávající stavební dozor,

9.

jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka (jméno, příjmení a její evidenční číslo) nebo autorský dozor, je-li stavba financovaná z veřejných rozpočtů,

10.

jméno a příjmení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi,

11.

údaje o projektové a ostatní dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

12.

jméno a příjmení projektanta nebo hlavního projektanta a jeho evidenční číslo.

(2)

Stavební úřady předávají ke zpracování provozovateli systému stavebně technické prevence informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby v digitální formě.

Část třináctá

Účinnost (§ 19)

§ 19

[Účinnost]

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Příloha č. 1

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Příloha č. 2

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Příloha č. 3

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Příloha č. 4

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Příloha č. 5

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Příloha č. 6

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Příloha č. 7

Žádost o územní souhlas
Příloha č. 8

Ohlášení stavby
Příloha č. 9

Žádost o stavební povolení
Příloha č. 10

Oznámení stavebního záměru
Příloha č. 12

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Příloha č. 13

Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Příloha č. 14

Oznámení změny v užívání stavby
Příloha č. 15

Ohlášení odstranění


Poznámky pod čarou:

§ 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.

§ 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.

Poznámky pod čarou:
2
3

§ 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.

4

§ 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.