Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

585/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2008

N(1.1.2007, 117/1995 Sb.): Ustanovení čl. VI bodů 6, 8, 9 a 13 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007¨

N(1.1.2009, 589/1992 Sb.): Ustanovení čl. V nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

N(1.1.2009, 117/1995 Sb.): Ustanovení čl. VI bodů 1 až 5, 7, 10 až 12 nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

N(1.1.2009, 111/2006 Sb.): Ustanovení čl. VII nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 261/2007 Sb.

1.1.2008

585

 

ZÁKON

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce,

zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se mění takto:

1.

V § 168 odst. 2, § 169 až 173, § 174 odst. 2 až 4, § 176, 177, § 178 odst. 1 a 2, § 179 až 181, § 184, § 185 odst. 2, § 186 až 188, § 189 odst. 2, § 190 odst. 1, § 191 až 194 a § 197 se číslo „2006“ nahrazuje číslem „2007“.

 

2.

V § 168, 169, § 170 odst. 1, § 171 odst. 1, § 172, § 173 odst. 2, § 174, 175, § 176 odst. 2, § 178 až 181, § 183 až 195, § 197 a 201 se číslo „2007“ nahrazuje číslem „2008“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském

pojištění (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, se mění takto:

1.

Čl. II a III se zrušují.

 

2.

V čl. XIII se body 39 až 53 zrušují.

 

3.

V čl. XIV bodech 1 až 8, čl. XXII bodech 3 až 5, čl. XXXIV bodu 1, čl. XXXVII, čl. XLI, čl. XLVI, čl. XLVIII a čl. L se číslo „2006“ nahrazuje číslem „2007“.

 

4.

V čl. XIV bodech 1 až 4, 6, 7 a 9, čl. XXI bodu 29, čl. XXII bodech 1, 2, 5 a 6, čl. XXXIV, čl. XXXVII, čl. XLI, čl. XLVI, čl. XLVIII a čl. L se číslo „2007“ nahrazuje číslem „2008“.

 

5.

Čl. LII se zrušuje.

 

6.

Čl. LXVIII zní:

Čl. LXVIII

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou čl. XIII bodů 6, 14, 66, 144, 157 až 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 a 198, čl. XXI bodů 58, 62, 66, 68, 76, 86 a 92, čl. XXII bodu 7, čl. XXIV bodu 8, čl. XXV a čl. XXXIII bodů 13, 20 a 45, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákoníku práce (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se mění takto:

1.

V § 191 a v § 363 odst. 1 se za slova „občanského zákoníku v případech“ vkládají slova „podle § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo“ a za slova „z důvodů stanovených“ se vkládají slova „v § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 60 zní:

__________

60)

Zákon č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb.“.

 

3.

V části čtrnácté hlavě I se za díl 1 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu zní:

Díl 2

Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo

odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

a některých dalších ustanovení

 

§ 393a

 

(1) Ustanovení § 57, § 66 odst. 1 věta druhá a § 192 až 194 se použijí poprvé ode dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

(2) Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa přede dnem, od něhož nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti podle § 192 až 194 po dobu této dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nepřísluší.“.

 

Dosavadní díl 2 se označuje jako díl 3.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce (čl. 4)

Čl. IV

V čl. LI zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, se v bodě 7 v § 299 odst. 1 písm. c) doplňují na konci slova „nebo podpora při ošetřování člena rodiny“.

Čl. V

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 písm. a) se na začátek bodu 1 vkládají slova „v roce 2008 25 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, a od roku 2009“.

 

2.

V § 7 odst. 1 písm. a) se na začátek bodu 2 vkládají slova „počínaje rokem 2009“.

 

3.

V § 7 odst. 2 větě první se číslo „2007“ nahrazuje číslem „2009“.

 

4.

V § 7 odst. 2 větě druhé se slova „dávky nemocenského pojištění vyplacené“ nahrazují slovy „náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížené odměny) za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále jen „náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti“) ve výši stanovené v § 9 odst. 4 a zúčtované“.

 

5.

V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Zaměstnavatel odečte z částky pojistného placeného za kalendářní měsíce roku 2008 polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a je-li částka pojistného vyšší než odečítaná náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Ustanovení odstavce 3 věty čtvrté platí zde obdobně.“.

 

6.

V § 9 odst. 3 větě první se za slovo „odečte“ vkládají slova „počínaje rokem 2009“.

 

7.

V § 9 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Polovina uvedená ve větě první se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Do částky zúčtované zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti se nezahrnuje ta část náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která byla dohodnuta nebo stanovena nad výši, na kterou zaměstnanci vznikl nárok podle zvláštního právního předpisu58b), a ta náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele; náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele, se odečte z částky pojistného za kalendářní měsíc, v němž byla zaměstnanci vyplacena.“.

Poznámka pod čarou č. 58b zní:

__________

58b)

§ 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.“.

 

8.

V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2 a bodě 3, odečte počínaje rokem 2009 z částky pojistného polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Polovina uvedená ve větě první se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Ustanovení odstavce 3 věty čtvrté platí zde obdobně.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

9.

V § 9 odst. 5 se slova „uvedený v odstavci 3“ nahrazují slovy „ , který provádí odečet podle odstavce 2 nebo 3,“, slova „zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti“ se nahrazují slovy „na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2008 všem zaměstnancům a počínaje rokem 2009 zaměstnancům se zdravotním postižením“ a za slova „mezi pojistným a“ se vkládají slova „celou částkou nebo“.

 

10.

V § 9 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Je-li částka, kterou v kalendářním měsíci zaměstnavatel odečítá z částky pojistného podle odstavců 2, 3 nebo 4, vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, požádá zaměstnavatel příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o úhradu rozdílu; za žádost o úhradu tohoto rozdílu se přitom považuje podání tiskopisu podle odstavce 5 nebo 6.“.

 

11.

V § 9 odst. 7 větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „14“.

 

12.

V § 11 větě třetí se slova „odst. 4 až 6“ nahrazují slovy „odst. 5 až 7“.

 

13.

V § 20 odst. 4 se za slova „odstavce 6 část věty“ vkládá slovo „první“.

 

14.

V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pro účely odstavce 3 se dále považuje pojistné splatné v období po vydání rozhodnutí o povolení splátek za pojistné zaplacené včas a ve správné výši rovněž tehdy, pokud bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, z toho důvodu, že z částky pojistného byla odečtena náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti ve vyšší částce, než měla být odečtena; podmínkou však je, že dlužné pojistné bylo do správné výše doplaceno nejpozději do 8 dnů po zjištění tohoto dluhu.“.

 

15.

V § 20 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Jestliže pojistné bylo zaměstnavatelem zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, z toho důvodu, že z částky pojistného byla odečtena náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti ve vyšší částce, než měla být odečtena, nepovažuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dlužné pojistné podle odstavce 1, a to až do dne předcházejícího dni, kdy se stal vykonatelným platební výměr, kterým bylo pojistné dlužné z tohoto důvodu předepsáno k úhradě.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

 

16.

V § 22 odst. 1 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „5 a 6“, slova „§ 11 věty třetí“ se nahrazují slovy „§ 11 větě první a třetí“ a slova „za středníkem a věty třetí“ se nahrazují slovy „za středníkem a větě třetí“.

 

17.

V § 22b odst. 1 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „5 a 6“.

 

18.

V § 22b odst. 3 a 4 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „5 a 6“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

2.

V § 5 odst. 3 písm. c) se slova „a 12“ nahrazují slovy „ , 12 a 13“.

 

3.

V § 5 odst. 4 písm. d) se slova „a 12“ nahrazují slovy „ , 12 a 13“.

 

4.

V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova „anebo v souvislosti s porodem nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 133i),“.

 

5.

zrušen

6.

V § 30 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

7.

zrušen

8.

V § 32 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pokud rodiči pobírajícímu rodičovský příspěvek tato dávka náleží z důvodu péče o dítě, kterému náleží příspěvek na péči, tak v kalendářním měsíci, za který náleží příspěvek na péči aspoň po část měsíce, náleží rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku podle odstavce 1, nejméně však ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem podle odstavce 1 a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší než polovina rodičovského příspěvku. Vznikne-li nárok na příspěvek na péči za dobu, po kterou rodiči náležel rodičovský příspěvek ve výši podle odstavce 1, vzniká na rodičovském příspěvku za toto období přeplatek ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem podle odstavce 1 a jeho výší podle předchozí věty; obdobně dojde k přeplatku při zvýšení výše příspěvku na péči za dobu, za kterou rodičovský příspěvek náležel ve vyšší výši, než činí polovina rodičovského příspěvku.“.

 

9.

V § 62 odst. 1 se slova „nebo zanikl-li nárok na rodičovský příspěvek z důvodů uvedených v § 30 odst. 7“ zrušují.

 

10.

zrušen

11.

V § 68 odst. 2 písm. a) bodu 3 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.

 

12.

V § 68 odst. 3 písm. a) bodu 1 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.

 

13.

V § 69 odst. 3 se slova „§ 30 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 7“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (čl. 7)

Čl. VII

V § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se na začátek bodu 1 vkládají slova „z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a) a“.

Poznámka pod čarou č. 14a zní:

__________

14a)

Například § 192 zákoníku práce.“.

Čl. VIII

V § 11a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se v písmenu c) slova „uvedených v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „ , kteří jsou obyvateli,“.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2006, s výjimkou čl. VI bodů 6, 8, 9 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, a s výjimkou čl. V, čl. VI bodů 1 až 5, 7, 10 až 12 a čl. VII, které nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.