Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

70/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 91/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 241/2013 Sb.

19.8.2013

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

Více...

70

 

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

o provádění mezinárodních sankcí

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných

ústředních orgánů státní správy České republiky (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se za slova „a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ vkládají slova „a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

 

2.

V § 6 odst. 1 se slova „a koordinuje vnější ekonomické vztahy“ nahrazují slovy „ , koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim“.

 

3.

V § 15 odst. 3 se slova „Českou zemědělskou“ nahrazují slovy „Státní zemědělskou“.

 

4.

Na konci § 20 se doplňují slova „a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o informačních systémech

veřejné správy (čl. 2)

Čl. II

V § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se slova „finančně-analytické“ zrušují a slovo „zákona“ nahrazuje slovy „právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o bankách (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 25a odst. 4 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

 

2.

V § 38 odst. 2 se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

3.

V § 38 odst. 3 písm. e) se slovo „zákon“ nahrazuje slovy „právní předpis o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštní právní předpis o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Čl. V

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 115 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

ministerstvu při plnění oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.“.

 

2.

V § 117 odst. 2 písm. f) se slova „proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ nahrazují slovy „o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění

se státním příspěvkem (čl. 6)

Čl. VI

V § 7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 36/2004 Sb., se slovo „zákona“ nahrazuje slovy „právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění

sociálního zabezpečení (čl. 9)

Čl. IX

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 424/2003 Sb., písmeno h) zní:

h)

Ministerstvu financí informace vyžádané při plnění povinností podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“.

Poznámka pod čarou č. 50b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti (čl. 10)

Čl. X

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část třicátá sedmá zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty,

o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu (čl. 12)

Čl. XII

V § 6 odst. 4 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se na konci textu písmene c) doplňují slova „o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘINÁCTÁ

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry (čl. 14)

Čl. XIV

V § 26 odst. 2 písm. f) zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se za slova „nebo zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ vkládají slova „anebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Čl. XV

V § 25a odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o živnostenských úřadech (čl. 16)

Čl. XVI

V § 6 odst. 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 17)

Čl. XVII

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře

daňových poradců České republiky (čl. 18)

Čl. XVIII

V § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 284/2004 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna notářského řádu (čl. 19)

Čl. XIX

V § 56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 284/2004 Sb. a zákona č. 344/2005 Sb., se za slova „podle zvláštního právního předpisu“ vkládají slova „o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna exekučního řádu (čl. 20)

Čl. XX

V § 31 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 284/2004 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

zrušena (čl. 21)

Čl. XXI

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

zrušena (čl. 22)

Čl. XXII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 23)

Čl. XXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.