Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

76/2006 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

76

 

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(3) Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 m3 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50, na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné vody1) a na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen „srážková voda“). Tento zákon se dále nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 odběratel.

__________

1)

§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.“.

2.

V § 1 odst. 4 se odkaz na poznámku pod čarou č. 1 zrušuje.

3.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

__________

2)

§ 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.“.

4.

V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.

__________

3)

§ 38 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.“.

5.

V § 2 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

(3) Provozování vodovodů nebo kanalizací je souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů3a), kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti; není jím správa vodovodů a kanalizací ani jejich rozvoj.

__________

3a)

§ 59 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.“.

6.

V § 2 odstavec 4 zní:

(4) Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace (dále jen „provozovatel“) je osoba, která provozuje vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem podle § 6.“.

7.

V § 2 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem.

(7) Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem.“.

8.

V § 3 odst. 8 se slovo „Obec“ nahrazuje slovy „Obecní úřad“.

9.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

§ 3a

 

(1) V případě, jsou-li pozemky nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci rozděleny na 2 nebo více pozemků evidovaných v katastru nemovitostí s různými vlastníky, mohou zřídit tito vlastníci nové přípojky.

(2) Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, vodoprávní úřad rozhodne o změně vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovod nebo kanalizaci provozně související. Vodoprávní úřad si za účelem vydání rozhodnutí podle tohoto odstavce vyžádá stanovisko příslušného stavebního úřadu.

(3) Stavební úřad rozhodne o změně části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovodní nebo kanalizační přípojku.“.

10.

V § 4 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 7 a 7a zní:

(2) Při zpracování návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vychází zpracovatel z územního plánu velkého územního celku zpracovaného podle zvláštního zákona7) a z příslušného plánu oblasti povodí podle zvláštního právního předpisu7a), pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny.

__________

7)

§ 9 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

7a)

§ 25 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.“.

11.

V § 4 odst. 3 větě první se za slova „(dále jen „ministerstvo“)“ vkládají slova „ , příslušným správcem povodí“.

12.

V § 4 odst. 6 větě první se za slova „schválí kraj změnu“ vkládají slova „a aktualizaci“ a ve větě druhé se za slova „schválení změny“ vkládají slova „a aktualizace“.

13.

V § 4 odst. 7 se slovo „zákona9)“ nahrazuje slovy „právního předpisu9) a plánu oblasti povodí podle zvláštního právního předpisu7a)“ a za slovo „obce“ se vkládají slova „a kraje“.

14.

V § 5 odst. 2 se slova „podle zvláštního zákona11)“ nahrazují slovy „podle zvláštních právních předpisů3a)“.

15.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

16.

V § 5 odst. 3 se slova „do 31. ledna“ nahrazují slovy „do 28. února“.

17.

V § 5 odst. 4 se slova „do 31. března“ nahrazují slovy „do 30. dubna“.

18.

V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

sama nebo její odpovědný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace, a to:

1.

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace;

2.

vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace.“.

19.

V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Krajský úřad nevydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, nestanoví-li tento zákon jinak, pokud:

a)

povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, které jsou předmětem žádosti o vydání povolení, bylo vydáno jiné osobě,

b)

o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace žádá osoba, které bylo zrušeno povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace podle odstavce 9, nebo

c)

předchozí povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, které jsou předmětem žádosti o vydání povolení, bylo zrušeno podle odstavce 9 písm. b) a nebyl odstraněn důvod vedoucí ke zrušení předchozího povolení.“.

20.

V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) V případech uvedených v odstavci 3 písm. b) nebo c) může krajský úřad vydat povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pouze s předchozím souhlasem ministerstva.“.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.

21.

V § 6 odst. 5 se za slovo „uvede“ vkládají slova „jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu osoby nebo jejího odpovědného zástupce uvedených v odstavci 2 písm. c) a“.

22.

V § 6 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Bez splnění podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace těm obcím nebo organizačním složkám státu, které neprovozují vodovod nebo kanalizaci za účelem dosažení zisku.

(7) Krajský úřad rozhodnutím zruší povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace v případě, že provozovatel již nesplňuje podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace uvedené v odstavci 2 písm. a), b) nebo c). O zrušení povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace krajský úřad neprodleně informuje ministerstvo a příslušný živnostenský úřad.“.

23.

V § 6 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Krajský úřad rozhodnutím změní povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, změní-li se výčet vodovodů nebo kanalizací, pro které bylo povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace vydáno, nebo dojde-li ke změně osoby odpovědného zástupce provozovatele.“.

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 9 až 13.

24.

V § 6 odstavce 9 až 11 včetně poznámky pod čarou č. 12a znějí:

(9) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, pokud

a)

provozovatel přes předchozí upozornění ministerstva opakovaně nedodržuje nebo porušuje ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů12a), nebo

b)

technickým auditem (§ 38) byly zjištěny závažné nedostatky;

o

zrušení povolení informuje neprodleně příslušný krajský úřad a příslušný živnostenský úřad.

(10) Krajský úřad informuje o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace i o jejich změně neprodleně ministerstvo.

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a bližší vymezení pojmu příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace.

__________

12a)

Například zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

25.

V § 8 odst. 3 větě první se za slovo „souvisejících“ vkládají slova „ , popřípadě jejich částí provozně souvisejících,“ a ve větě druhé se slova „příslušný vodoprávní úřad“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

26.

V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Vlastníci vodovodů nebo kanalizací, jakož i vlastníci vodovodních řadů, vodárenských objektů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů provozně souvisejících, jsou povinni umožnit napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky. Současně uzavřou vlastníci těchto vodovodů a kanalizací písemnou dohodu podle odstavce 3. Možnost napojení nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků nebo jiných finančních plnění. Náklady na realizaci napojení vodovodu nebo kanalizace hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace.“.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 5 až 13.

27.

V § 8 odstavec 5 zní:

(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky. Možnost napojení nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků nebo jiných finančních plnění. Náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace, pokud se nedohodnou jinak.“.

28.

V § 8 odst. 6 větě první se za slova „Vlastník vodovodu nebo kanalizace“ vkládají slova „ , popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,“.

29.

V § 8 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

30.

V § 8 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které znějí:

(11) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis.

(12) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen poskytnout na vyžádání ve lhůtě stanovené ve výzvě ministerstva údaje o technickém stavu jeho vodovodů nebo kanalizací. Vlastník, popřípadě stavebník nových vodovodů nebo kanalizací nebo vlastník obnovovaných vodovodů nebo kanalizací je povinen poskytnout na vyžádání ve lhůtě stanovené ve výzvě ministerstvu projektovou dokumentaci těchto nových nebo obnovovaných vodovodů nebo kanalizací, včetně specifikace nákladů na jejich výstavbu nebo obnovu. Vyhodnocení obdržených údajů je ministerstvo oprávněno zveřejnit.“.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 13 až 15.

31.

V § 8 odst. 13 větě třetí se slovo „cenou“ nahrazuje slovem „úplatou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Právo na úplatu pevné složky vodného vzniká podle podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána dvousložková forma vodného, popřípadě dnem účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané v samostatné působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací podle § 20 odst. 4.“.

32.

V § 8 odst. 14 větě třetí se slovo „cenou“ nahrazuje slovem „úplatou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Právo na úplatu pevné složky stočného vzniká podle podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána dvousložková forma stočného, popřípadě dnem účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané v samostatné působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací podle § 20 odst. 4.“.

33.

V § 9 odst. 5 větě druhé se za slovo „oznámit“ vkládá slovo „územně“, slova „jednotkám požární ochrany a obci“ se nahrazují slovy „operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.“.

34.

V § 9 odst. 6 písm. c) se slovo „přípojce“ nahrazuje slovy „vodoměru, přípojce“ a slova „podle § 8 odst. 5“ se nahrazují slovy „podle § 8 odst. 6“.

35.

V § 9 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 17a zní:

(12) Provozovatel je povinen poskytnout na vyžádání ve lhůtě výzvou stanovené ministerstvu údaje, které se týkají technického stavu vodovodu nebo kanalizace, které provozuje, údaje o vynaložených provozních nákladech a údaje o výpočtu ceny podle cenových předpisů17a) pro vodné a stočné podle § 29 odst. 3 písm. c), včetně struktury nákladových položek. Vyhodnocení obdržených údajů je ministerstvo oprávněno zveřejnit.

__________

17a)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

36.

V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „uzavřené“ vkládá slovo „písemné“.

37.

V § 10 odst. 2 písm. a) se za slovo „uzavřené“ vkládá slovo „písemné“.

38.

V § 10 odst. 3 se za slovo „vodovodu“ vkládají slova „nebo kanalizace“.

39.

V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li vodovod jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, musí splňovat požadavky požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru, je-li to technicky možné.“.

40.

V § 13 odst. 1 se slova „její dopravou do úpravny“ nahrazují slovy „její vlastní úpravou“.

41.

V § 13 odst. 2 se slovo „předpisy18)“ nahrazuje slovem „předpisy1)“.

42.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

43.

V § 13 odst. 3 se za slova „celkové výsledky“ vkládají slova „v předepsané formě“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Krajské úřady předají celkové výsledky rozborů surové vody každoročně do 30. dubna ministerstvu.“.

44.

V § 13 odst. 4 se slovo „povodí19)“ nahrazuje slovem „povodí7a)“.

45.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

46.

V § 14 odst. 1 se slovo „předpisy18)“ nahrazuje slovem „předpisy1)“.

47.

V § 14 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním návrhu na kolaudaci stavby kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení.“.

48.

V § 15 odst. 3 se slova „(§ 9 odst. 6)“ nahrazují slovy „podle § 9 odst. 5 a 6“.

49.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů21). Jiný způsob určení množství dodané vody může stanovit v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, a to se souhlasem odběratele. Vodoměrem registrované množství dodané vody nebo jiným způsobem určené množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování dodávky (fakturaci) vody.“.

50.

V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní předpis21), vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4 písm. a).“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

51.

V § 17 odst. 3 větě čtvrté se slova „autorizované zkušebny“ nahrazují slovy „subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel“.

52.

V § 17 odst. 4 písmeno a) zní:

a)

údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem21), vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle odstavce 6, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak,“.

53.

V § 17 odst. 4 písmeno c) zní:

c)

pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu21), považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písmenu a),“.

54.

V § 17 odst. 4 se doplňuje písmeno d), které zní:

d)

vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.“.

55.

V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Při reklamaci podle § 16 odst. 4 a vypořádání vyplývajícím ze zjištění podle odstavců 4 a 5 se za období k vypořádání považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

56.

V § 19 odst. 4 písmeno a) zní:

a)

údaje měřicího zařízení se odchylují od skutečnosti více, než připouští technický předpis tohoto měřicího zařízení, měřicí zařízení se považuje za nefunkční; v tomto případě hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřicího zařízení odběratel,“.

57.

V § 19 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Vypořádání rozdílů z nefunkčního měření podle výsledku přezkoušení měřicího zařízení se provádí od odečtu, který předcházel tomu odečtu, který byl důvodem žádosti o přezkoušení měřicího zařízení.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

58.

V § 20 odst. 2 se slovo „předpisů23)“ nahrazuje slovem „předpisů17a)“.

59.

V § 20 odst. 3 se slovo „předpisů23)“ nahrazuje slovem „předpisů17a)“ a slovo „předpis23)“ se nahrazuje slovem „předpis17a)“.

60.

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

61.

V § 20 odstavec 6 zní:

(6) Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací15) veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.“.

62.

V § 20 odst. 8 se slova „vodného a stočného včetně ceny za 1 m3 dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody“ nahrazují slovy „ceny pro vodné a stočné“.

63.

V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Za krizové situace jsou provozovatelé povinni informovat na vyžádání ministerstvo a orgány krizového řízení o stavu zásobování pitnou vodou.“.

64.

V § 22 odstavec 2 zní:

(2) Povinnost veřejné služby lze uložit provozovateli, který má k jejímu zajištění vytvořeny potřebné podmínky; tato povinnost vzniká rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy (§ 26 až 28). Rozhodnutí se vydává na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

65.

V § 22 odst. 3 se slova „správního úřadu“ nahrazují slovy „orgánu veřejné správy“ a slova „správní úřad“ se nahrazují slovy „orgán veřejné správy“.

66.

V § 23 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.“.

67.

§ 26 zní:

§ 26

 

(1) Obce v samostatné působnosti

a)

dbají o rozvoj vodovodů a kanalizací, odpovídající potřebám obce, zajištěním jeho zapracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací,

b)

vydávají obecně závazné vyhlášky ve věcech stanovených tímto zákonem (§ 9 odst. 11, § 20 odst. 4).

(2) Obecní úřady v přenesené působnosti rozhodují

a)

o povinnosti veřejné služby podle § 22 na území obce, pokud obec není provozovatelem,

b)

o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 8.“.

68.

V § 28 odstavec 2 zní:

(2) Krajské úřady v přenesené působnosti

a)

vydávají povolení provozovat vodovod nebo kanalizaci na území kraje podle § 6,

b)

povolují výjimku podle § 13 odst. 2,

c)

předávají celkové výsledky rozborů surové vody ministerstvu podle § 13 odst. 3,

d)

rozhodují o povinnosti veřejné služby podle § 22, jestliže se vodovod nebo kanalizace nacházejí na území více správních obvodů obcí s obecními úřady s rozšířenou působností.“.

69.

§ 29 zní:

§ 29

 

(1) Ministerstvo

a)

je pro účely tohoto zákona odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná krajským úřadem v prvním stupni,

b)

zajišťuje zpracování plánů pro zlepšení jakosti surové vody, a to včetně časových harmonogramů jejich plnění,

c)

zajišťuje zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu,

d)

projednává a eviduje navrhované změny a aktualizace plánů rozvoje vodovodů a kanalizací pro území krajů a pro území státu,

e)

zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti vodovodů a kanalizací,

f)

vede seznam technických auditorů,

g)

vyhlašuje provedení technického auditu.

(2) V působnosti ministerstva je dále regulace oboru vodovodů a kanalizací, ochrana spotřebitelů a podpora hospodářské soutěže v prostředí přirozeného monopolu tohoto oboru, k uspokojování požadavků na dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně nákladů, zajištění dohledu nad zpracováním a plněním plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací a poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací veřejnosti.

(3) Ministerstvo v rámci své působnosti podle odstavce 2 rozhoduje o

a)

zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 9,

b)

pravidlech pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, včetně struktury nákladových položek, pro účely porovnání cen podle odstavce 4 písm. c),

c)

úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, nedojde-li mezi nimi k písemné dohodě podle § 8 odst. 3,

d)

bilančních nárocích na zdroje zásobování pitnou vodou ze skupinových vodovodů a vodárenských soustav, nedojde-li k dohodě jejich vlastníka nebo provozovatele s jednotlivými vlastníky nebo provozovateli připojených vodovodů.

(4) Ministerstvo dále

a)

vede ústřední evidenci údajů o vodovodech a kanalizacích,

b)

zabezpečuje informační systém na úseku vodovodů a kanalizací pro podporu výkonu veřejné správy,

c)

provádí vzájemná porovnání cen podle cenových předpisů17a) pro vodné a stočné a zveřejňuje výsledky,

d)

provádí vyhodnocení údajů podle § 8 odst. 12 a § 9 odst. 12 a zveřejňuje je,

e)

poskytuje odbornou spolupráci cenovým kontrolním orgánům,

f)

spolupracuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

(5) Zaměstnanci ministerstva jsou oprávněni

a)

vstupovat do objektů sloužících k poskytování dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod,

b)

nahlížet do všech účetních a jiných dokladů vlastníků nebo provozovatelů vodovodů nebo kanalizací, nezbytných k výkonu regulace, pořizovat jejich kopie a požadovat vysvětlení; o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s touto činností, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, a to ještě 2 roky po skončení pracovního poměru.

(6) Ustanoveními odstavců 2 a 5 není dotčena působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.“.

70.

V § 30 odst. 1 se slova „správních úřadů“ nahrazují slovy „orgánů veřejné správy“.

71.

V § 30 odst. 2 větě první se slova „správních úřadů“ nahrazují slovy „orgánů veřejné správy“, slova „správní úřad“ se nahrazují slovy „orgán veřejné správy“ a ve větě druhé se slova „správní úřad“ nahrazují slovy „orgán veřejné správy“ a slova „správního úřadu“ se nahrazují slovy „orgánu veřejné správy“.

72.

V § 31 odst. 1 se slova „správní úřady“ nahrazují slovy „orgány veřejné správy“.

73.

§ 32 a 33 včetně nadpisů znějí:

Správní delikty

 

§ 32

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle § 5 odst. 1 nebo průběžné vedení provozní evidence podle § 5 odst. 2,

b)

nepředá vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence podle § 5 odst. 3,

c)

nezajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace,

d)

neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 3,

e)

neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle § 8 odst. 4,

f)

neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5,

g)

neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle § 8 odst. 6,

h)

nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací podle § 8 odst. 11,

i)

neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 12,

j)

nepředloží odběrateli na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné podle § 20 odst. 8,

k)

nezveřejní informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů17a) pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce podle § 36 odst. 5 nebo nezdůvodní vykázaný rozdíl anebo nezašle vyúčtování ministerstvu v termínu podle § 36 odst. 5, nebo

l)

neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v § 38 odst. 2.

(2) Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu dopustí přestupku tím, že neumožní přístup k vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

(3) Fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí zpracování kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 nebo jej nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení, nebo

b)

nezpracuje a nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád podle § 39 odst. 1 nebo 2.

(4) Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu,

b)

nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna,

c)

neoprávněně odebere vodu z vodovodu (§ 10 odst. 1),

d)

neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace (§ 10 odst. 2),

e)

odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,

f)

odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod,

g)

neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,

h)

neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně vodoměru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením anebo bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,

i)

nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace,

j)

vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3 odpadní vody, které vyžadují předchozí čištění,

k)

vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo žumpu v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,

l)

neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení množství odpadních vod v případech podle § 19 odst. 1,

m)

neměří v případě podle § 19 odst. 2 míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal, nebo

n)

nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.

(5) Fyzická osoba se jako stavebník přeložky vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že nepředá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.

(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vodovodu nebo kanalizace v § 23 odst. 5,

b)

znemožní bez zvláštního důvodu vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace (§ 7 odst. 1),

c)

poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,

d)

neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,

e)

vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,

f)

nesplní opatření uložená vodoprávním úřadem k odstranění závadného stavu zjištěného při dozorové činnosti podle tohoto zákona, nebo

g)

provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení.

(7) Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. g), h) nebo odstavce 6 písm. a),

b)

do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) až e), i) až k), n) nebo odstavce 6 písm. b) až f),

c)

do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 4 písm. f) nebo l),

d)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f), i) až l), odstavce 2, odstavce 3 písm. a), b), odstavce 4 písm. m) nebo odstavce 6 písm. g), nebo

e)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), h) nebo odstavce 5.

 

§ 33

Správní delikty právnických a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle § 5 odst. 1 nebo průběžné vedení provozní evidence podle § 5 odst. 2,

b)

nepředá vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence podle § 5 odst. 3,

c)

nezajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace,

d)

neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 3,

e)

neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle § 8 odst. 4,

f)

nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací podle § 8 odst. 11, nebo

g)

neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 12.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)

neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5,

b)

neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle § 8 odst. 6, nebo nepostupuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 2,

c)

nepředloží odběrateli na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné podle § 20 odst. 8,

d)

nezveřejní informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů17a) pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce podle § 36 odst. 5 nebo nezdůvodní vykázaný rozdíl anebo nezašle vyúčtování ministerstvu v termínu podle § 36 odst. 5, nebo

e)

neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v § 38 odst. 2.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo jako provozovatel vodovodu dopustí správního deliktu tím, že neumožní přístup k vodovodu nebo bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí zpracování kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 nebo jej nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení,

b)

nezpracuje a nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád podle § 39 odst. 1 nebo 2.

(5) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)

provozuje vodovod nebo kanalizaci v rozporu s požadavky podle § 9 odst. 1,

b)

nepředá obci přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody podle § 9 odst. 3,

c)

nesdělí stavebníkovi přeložky vodovodu nebo kanalizace stanovisko k navrhované přeložce vodovodu nebo kanalizace podle § 9 odst. 4,

d)

neoznámí odběrateli přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod ve lhůtách stanovených v § 9 odst. 7 písm. b),

e)

odebírá k úpravě na vodu pitnou povrchovou vodu nebo podzemní vodu, jež v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody v rozporu s § 13 odst. 2,

f)

neprovádí odběry vzorků surové vody v místě odběru a neprovádí jejich rozbory a celkové výsledky nepředává krajskému úřadu jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok,

g)

nezajistí provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory,

h)

nezajistí přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel podle § 17 odst. 3,

i)

neinformuje za krizové situace o stavu zásobování pitnou vodou podle § 21 odst. 2, nebo

j)

neoznámí podle § 36 odst. 6 zhoršení jakosti dodávané pitné vody nebo v návaznosti na toto oznámení nepostupuje podle zvláštního právního předpisu.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu,

b)

nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná nebo tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna,

c)

neoprávněně (§ 10 odst. 1) odebere vodu z vodovodu,

d)

neoprávněně (§ 10 odst. 2) vypouští odpadní vody do kanalizace,

e)

odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,

f)

odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod,

g)

neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,

h)

neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně vodoměru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením anebo bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,

i)

nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace,

j)

vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3 odpadní vody, které vyžadují předchozí čištění,

k)

vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo přes žumpu v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,

l)

neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení množství odpadních vod v případech podle § 19 odst. 1,

m)

neměří v případě podle § 19 odst. 2 míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal, nebo

n)

nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník přeložky vodovodu nebo kanalizace dopustí správního deliktu tím, že nepředá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vodovodu nebo kanalizace v § 23 odst. 5,

b)

znemožní bez zvláštního důvodu vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace (§ 7 odst. 1),

c)

poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,

d)

neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,

e)

vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,

f)

nesplní opatření uložená vodoprávním úřadem k odstranění závadného stavu zjištěného při dozorové činnosti podle tohoto zákona, nebo

g)

provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení.

(9) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. c), odstavce 6 písm. g), h) nebo odstavce 8 písm. a),

b)

do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. d), h), odstavce 6 písm. a) až e), i) až k), n) nebo odstavce 8 písm. b) až f),

c)

do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), odstavce 5 písm. b), i) nebo odstavce 6 písm. f) nebo l),

d)

do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d), g), odstavce 2 písm. a), c) až e), odstavce 3, odstavce 4 písm. a), b), odstavce 5 písm. e) až g), j), odstavce 6 písm. m) nebo odstavce 8 písm. g), nebo

e)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f), odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 7.“.

74.

§ 34 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29a a 29b zní:

§ 34

Společná ustanovení

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby29a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Přestupky podle § 32 odst. 1 až 3 a správní delikty podle § 33 odst. 1 až 5 v prvním stupni projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání správního deliktu. Přestupky podle § 32 odst. 4 až 6 a správní delikty podle § 33 odst. 6 až 8 v prvním stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání správního deliktu.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(8) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu29b).

__________

29a)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

29b)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

75.

§ 35 se zrušuje.

76.

V § 36 odst. 1 se slova „§ 8 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 6“.

77.

V § 36 odstavec 3 zní:

(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen informovat obecní úřad obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, a to před uzavřením písemné smlouvy podle § 8 odst. 6, o

a)

rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2,

b)

jakosti dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací,

c)

způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod a o možných výjimkách,

d)

technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,

e)

technických požadavcích na přípojky,

f)

pravidlech pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, včetně struktury nákladových položek, pro účely porovnání cen pro vodné a stočné, podle § 29 odst. 3 písm. c),

g)

fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování,

h)

rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád),

i)

možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají,

j)

případných smluvních pokutách.“.

78.

V § 36 odst. 4 se slovo „Obec“ nahrazuje slovy „Obecní úřad v přenesené působnosti“ a slova „podmínkách k uzavření smlouvy podle § 8 odst. 5“ se nahrazují slovy „podmínkách pro uzavření smlouvy podle § 8 odst. 6“.

79.

V § 36 odstavec 5 zní:

(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen každoročně nejpozději do 30. června kalendářního roku způsobem uvedeným v odstavci 8 zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné17a) v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Vyúčtování je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu ministerstvu.“.

80.

V § 36 odst. 6 se za slovo „zdraví“ vkládají slova „a krajskému úřadu“.

81.

V § 36 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Postup a rozsah vyúčtování podle odstavce 5 a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

82.

V § 36 odstavec 8 zní:

(8) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 se považuje za splněnou okamžikem předání údajů podle odstavce 4 nebo 5 obecnímu úřadu obce, na jejímž území se pozemek nebo stavba připojená na vodovod nebo kanalizaci nachází. Obec příslušné informace vyvěsí na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání těchto údajů, nejpozději však do 2 dnů, na dobu nejméně 15 kalendářních dnů.“.

83.

V § 37 odstavec 1 zní:

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají v přenesené působnosti dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti založené tímto zákonem. Krajské úřady vykonávají v přenesené působnosti dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti založené tímto zákonem. Orgány veřejné správy v rozsahu své působnosti dozírají, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí.“.

84.

V § 38 odstavec 2 zní:

(2) Provedení technického auditu ministerstvo vyhlásí z vlastního podnětu nebo z podnětu obce, vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace, vodoprávního úřadu, krajského úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo Ministerstva financí. Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace je povinen poskytnout k provedení technického auditu potřebné údaje. Na vyhlášení technického auditu není právní nárok.“.

85.

V § 38 odst. 4 se slova „kdo jej navrhl“ nahrazují slovy „kdo k němu dal podnět“.

86.

V § 38 odstavec 5 zní:

(5) K provedení technického auditu vybere ten, kdo k němu dal podnět, technického auditora ze seznamu technických auditorů vedeného ministerstvem. Ministerstvo zapíše na dobu 7 let do seznamu technických auditorů odborně způsobilou osobu, která má vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor vodovodů a kanalizací, praxi v tomto oboru nejméně 10 let a která souhlasí se zveřejněním osobních údajů, údajů o dosaženém vzdělání, soupisu vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací a popisu dosavadní odborné činnosti spolu s dalšími údaji, které jsou jako doklady součástí žádosti o zařazení do seznamu technických auditorů.“.

87.

V § 38 odst. 7 se slova „určené ministerstvem k provedení“ nahrazují slovy „zapsané ministerstvem do seznamu technických auditorů k provádění“.

88.

V § 40 se slova „§ 6 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 11“, slova „§ 8 odst. 12“ se nahrazují slovy „§ 8 odst. 11 a 15“, slova „§ 16 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 6“, slova „§ 17 odst. 8“ se nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“, slova „§ 19 odst. 9“ se nahrazují slovy „§ 19 odst. 10“ a za slova „§ 20 odst. 3“ se vkládají slova „ , § 36 odst. 7“.

Čl. II

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.

Povinnost vlastníků pozemků nebo staveb připojených na vodovod nebo kanalizaci, která je stanovena v § 3a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněna do 31. prosince 2015.

2.

Smlouvy o dodávce vody nebo smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené podle dosavadní právní úpravy, musí být do 31. prosince 2010 uvedeny do souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován nejpozději do 31. prosince 2008.

4.

Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace vydané fyzické osobě, která je vyučena v tříletém učebním oboru obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru, nebo povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, vydané podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, jejichž odpovědný zástupce je vyučen v tříletém učebním oboru obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru, zaniká dnem 31. prosince 2011.

5.

Řízení zahájená a neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 3)

Čl. III

V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se ve skupině 214: Ostatní, obor živnosti „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů (čl. 5)

Čl. V

V § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n)

odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o České konsolidační agentuře (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

V § 6 odst. 6 se za slovo „pojištěni“ vkládají slova „obnosovým pojištěním4a)“, slovo „toto“ se nahrazuje slovem „tato“ a za slova „považovaného za odměnu“ se vkládají slova „za výkon funkce“.

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

__________

4a)

§ 3 písm. aa) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.