Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

107/2007 Sb. znění účinné od 11. 5. 2007

107

 

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2007,

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

ve znění zákona č. 575/2006 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

2.

V § 5 odst. 4 se za slova „ozbrojených sil3)“ vkládají slova „ , na výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. d)“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud vlastník čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), nezíská povolení podle § 5 odst. 2 zákona o pohonných hmotách do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze prodávat nebo vydávat pohonné hmoty z této čerpací stanice bez povolení podle § 5 odst. 2 zákona o pohonných hmotách nejdéle do 31. října 2007; při dodržení tohoto termínu se § 9 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách u čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách neuplatní.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.