Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

213/2007 Sb. znění účinné od 22. 8. 2007

213

 

ZÁKON

ze dne 18. července 2007,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 1)

Čl. I

V § 40a odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., se slova „dítětem dlouhodobě těžce zdravotně postiženým vyžadujícím mimořádnou péči“ nahrazují slovy „osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu47d)“ a slova „dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči“ se nahrazují slovy „osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu47d)“.

Poznámka pod čarou č. 47d zní:

__________

47d)

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 2-3)

Čl. II

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č. 171/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písm. c) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 2 až 6.

2.

V § 5 písm. c) bodě 2 se slova „převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let“ nahrazují slovy „fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a)“.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

__________

3a)

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.

3.

V § 41 odst. 3 písm. e) se slova „nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči“ zrušují.

4.

V § 41 odst. 3 písm. f) se slova „převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let“ nahrazují slovy „fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a)“.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Za náhradní dobu zaměstnání podle § 41 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění tohoto zákona, se považuje i doba, kdy před nabytím účinnosti tohoto zákona uchazeč o zaměstnání osobně pečoval o osobu uvedenou v § 41 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o inspekci práce (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu“ nahrazují slovy „soustavně pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a)“.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

__________

3a)

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.

2.

V § 18 odst. 1 písm. b) a c) a v § 31 odst. 1 písm. b) a c) se slova „pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu“ nahrazují slovy „soustavně pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o sociálních službách (čl. 5)

Čl. V

V § 29 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se slova „která s oprávněnou osobou žije v domácnosti,“ zrušují a slova „a důchodového pojištění“ se nahrazují slovy „ , důchodového pojištění a zaměstnanosti“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.