Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

269/2007 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 256/2013 Sb.

22.8.2013

269

 

ZÁKON

ze dne 26. září 2007,

kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

2.

V § 9 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

3.

V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“) nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není v elektronické podobě označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen „výstup z informačního systému veřejné správy“„), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají

a)

notáři,

b)

krajské úřady,

c)

matriční úřady,

d)

obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,

e)

zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,

f)

držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky.“.

4.

V § 9 odst. 3 se slova „a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena“ zrušují.

5.

V § 9 odstavec 4 zní:

(4) Výpis v listinné podobě a ověřený výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.“.

6.

V § 9a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „se listina, která“ nahrazují slovem „listina“ a slova „ , doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy“ se zrušují.

7.

V § 9a odst. 1 písm. f) se část textu za středníkem včetně středníku zrušuje.

8.

V § 9b odst. 2 se slova „podepsán zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby správce nebo“ zrušují a slova „tento zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka jsou platné a jejich kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyly zneplatněny“ nahrazují slovy „tato elektronická značka je platná a její kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn“.

9.

V § 9b odst. 4 písmeno d) zní:

d)

číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je založena elektronická značka, kterou je výstup z informačního systému veřejné správy označen, unikátní u daného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který tento kvalifikovaný systémový certifikát vydal.“.

10.

V § 9b se odstavec 5 zrušuje.

11.

V § 9c odst. 1 se slova „ , a to podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označený elektronickou značkou11b) a“ zrušují.

12.

V § 9c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a označený elektronickou značkou11b)“.

13.

V § 9c odst. 3 se slova „dat pro vytváření zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby správce nebo“ zrušují.

14.

V § 9d odst. 1 se slova „jeden list“ nahrazují slovy „jednu stránku“.

15.

V § 9d odstavec 2 zní:

(2) Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu vydaného ověřujícím podle § 9 odst. 2 písm. b) až e) stanoví zvláštní právní předpis16).“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

16.

V § 9d odstavec 3 zní:

(3) Ověřující podle § 9 odst. 2 písm. f) může za vydání ověřeného výstupu požadovat poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku podle odstavce 2.“.

17.

V § 12 písmeno j) zní:

j)

seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy podle § 9 odst. 2 písm. d).

a písmeno k) se zrušuje.

18.

V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

 

(2) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2 písm. e).“.

19.

V části první se za § 12 vkládá nový § 12a, který zní:

§ 12a

 

Působnosti stanovené tímto zákonem krajskému úřadu, matričnímu úřadu a obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu městské části hlavního města Prahy jsou výkonem přenesené působnosti.“.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

2.

Vyhláška č. 441/2006 Sb., o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka).

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 106/2007 Sb., se mění takto:

1.

V položce 3 části I přílohy Sazebník písmeno d) zní:

„d)

Vydání ověřeného výstupu

 

 

z informačního systému veřejné správy

Kč 100

 

 

za první stránku

 

 

Kč 50

 

 

za každou další i započatou stránku“.

2.

V položce 3 části I přílohy Sazebník se za ustanovení Osvobození vkládá nové ustanovení, které včetně nadpisu zní:

Zmocnění

 

Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 6)

Čl. VI

V § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 214/2006 Sb., se na konci odstavce 7 doplňuje věta včetně poznámky pod čarou č. 38d „V rozsahu podle věty první se z rejstříku vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu38d).“.

Poznámka pod čarou č. 38d zní:

__________

38d)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 38d se označuje jako poznámka pod čarou č. 38e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

__________

1a)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2.

V § 10 odst. 4 se za slovo „umožní“ vkládají slova „v sídle Rejstříku trestů“.

3.

V § 10 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

4.

V § 11 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

5.

V § 11 odst. 3 se slova „a), b) a c)“ nahrazují slovy „a) a b)“.

6.

Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně poznámek pod čarou č. 4a, 5 a 5a znějí:

§ 11a

 

(1) Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u notáře, krajského úřadu, obecního úřadu, matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu, které jsou oprávněny podle zvláštního zákona4a) k vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (dále jen „pověřený orgán“), ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak.

(2) Pověřený orgán po přijetí žádosti o výpis ověří kromě skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby, a skutečnost, že byl zaplacen poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14.

(3) Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle pověřený orgán Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem nebo označenou elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis opatřený elektronickým podpisem5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v evidenci obyvatel. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí pověřený orgán, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.

(4) Pověřený orgán vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo podal žádost o výpis, neprodleně po jeho obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 3, pověřený orgán tuto skutečnost sdělí tomu, kdo podal žádost o výpis, a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout.

(5) Podrobnosti postupu při vydávání výpisu pověřeným orgánem stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

 

§ 11b

 

(1) Rejstřík trestů uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a) žádosti o výpis podané podle § 11, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě.

(2) Pověřený orgán uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a) písemné žádosti o výpis podané podle § 11a, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě.

(3) Pověřený orgán vede evidenci žádostí o výpis podaných podle § 11a, a to v listinné nebo elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis, a pokud žádost podává zmocněnec nebo advokát, rovněž se zaznamená, že je k žádosti připojena úředně ověřená plná moc. Dále se uvede, kdo o výpis žádá a kdo výpis přijal.

__________

4a)

§ 9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

 

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

5a)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní text poznámky pod čarou č. 5 se zrušuje.

7.

V § 14 se za slova „§ 11 odst. 1“ vkládají slova „a § 11a odst. 1“.

8.

V § 15 odst. 3 se za slova „podle § 10, 11“ vkládá slovo „ , 11a“.

9.

V § 16 se za slovo „výpis“ vkládají slova „ , k vydávání výpisu a opisu“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb. a zákona č. 213/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 63 odst. 3 se za větu druhou vkládá nová věta třetí, která včetně poznámky pod čarou č. 19a zní: „Ministerstvo práce a sociálních věcí dále z tohoto informačního systému poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup Rejstříku trestů údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která podle zvláštního právního předpisu19a) žádá v elektronické podobě o vydání výpisu nebo o nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů.

__________

19a)

§ 16a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 19a až 19f se označují jako poznámky pod čarou č. 19b až 19g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2.

V § 64a odst. 2 se slova „věta třetí“ nahrazují slovy „věta čtvrtá“.

ČÁST OSMÁ

Účinnost (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.