Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

29/2007 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

29

 

ZÁKON

ze dne 30. ledna 2007,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb.,

o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sociálních službách (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se mění takto:

1.

V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

intervenční centra.“.

2.

V § 60 odst. 1 se věty druhá a třetí zrušují.

3.

Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně nadpisu zní:

§ 60a

Intervenční centra

 

(1) Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu26) je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a)

sociálně terapeutické činnosti,

b)

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti:

a)

poskytnutí ubytování,

b)

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

(4) Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.“.

4.

V § 72 se tečka za písmenem l) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

sociální služby intervenčních center (§ 60a).“.

5.

V § 88 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

v případě, že poskytují sociální službu podle § 48, přednostně poskytnout sociální službu dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní výchova.“.

6.

V § 116 odst. 5 písm. a) se na konci doplňují slova „a u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110,“.

7.

V § 116 odst. 5 písm. b) se na konci doplňují slova „a u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110,“.

8.

V § 116 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110.“.

9.

V § 120 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

(13) Zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával činnost, na niž se vztahuje povinnost absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu podle § 116 odst. 5, je povinen absolvovat tento kurz nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 14.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím (čl. 2)

Čl. II

V zákoně č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, se části čtvrtá a pátá zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 3-4)

Čl. III

V § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se na konci textu doplňují slova „příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách4j), a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona o sociálních službách4k),“.

Poznámky pod čarou č. 4j a 4k znějí:

__________

4j)

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4k)

§ 83 zákona o sociálních službách.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. III se použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2007.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.