Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

36/2007 Sb. znění účinné od 1. 2. 2016 do 30. 9. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 13/2016 Sb.

1.2.2016

36

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. února 2007

o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.,

o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 3 písm. a), c), f) až h) a § 51a odst. 3 zákona:

Část první

Opatření pro tlumení aviární influenzy (§ 1-63)

Hlava I

Úvodní ustanovení (§ 1-2)

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2 (dále jen „předpisy Evropské unie“) stanoví

a)

podrobnosti, způsob a lhůty ohlašování aviární influenzy,

b)

opatření k zdolání a zabránění šíření (dále jen „tlumení“) aviární influenzy a veterinární požadavky na ochranu zvířat před touto nákazou,

c)

způsob, rozsah a veterinární podmínky očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí proti aviární influenze a pravidla jeho provádění,

d)

hlediska pro vypracování pohotovostních plánů pro případ výskytu aviární influenzy (dále jen „pohotovostní plán“),

e)

požadavky na zaměření, organizaci a metody činnosti národní referenční laboratoře pro aviární influenzu.

§ 2

Vymezení pojmů

(1)

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

aviární influenzou jakákoli z infekcí influenzy popsaných v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b)

vysoce patogenní aviární influenzou (dále jen „HPAI“) jakákoli z infekcí influenzy popsaných v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

c)

nízkopatogenní aviární influenzou (dále jen „LPAI“) jakákoli z infekcí influenzy popsaných v bodě 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

d)

drůbeží všichni ptáci, kteří jsou chováni nebo drženi v zajetí pro produkci masa, konzumních vajec nebo jiných produktů, pro doplnění stavů lovného ptactva (dále jen „zazvěření“) nebo pro účely šlechtitelských programů produkce těchto druhů ptáků,

e)

jiným ptactvem chovaným v zajetí veškeré ptactvo jiné než drůbež, které je chováno pro jiné účely než účely uvedené pod písmenem d), včetně ptactva chovaného za účelem přehlídek, výstav, závodů, soutěží, plemenného chovu nebo prodeje,

f)

volně žijícím ptactvem ptactvo, které není chováno v žádném hospodářství ve smyslu odstavce 2,

g)

úředně registrovanými vzácnými plemeny drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí veškerá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které bylo zařazeno do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství3 a uvedeno v pohotovostním plánu podle § 58,

h)

komerčním drůbežářským hospodářstvím hospodářství, v němž je drůbež chována pro účely podnikání,

i)

nekomerčním hospodářstvím hospodářství, v němž chovatel chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vlastní spotřebu nebo užití, anebo jako zvířata v zájmovém chovu,

j)

úsekem chovu drůbeže nebo úsekem chovu jiného ptactva chovaného v zajetí jedno nebo více hospodářství, jež spadají pod společný systém řízení biologické bezpečnosti a v nichž je drženo hejno drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí se stejným nákazovým statusem, pokud jde o aviární influenzu, podrobené odpovídajícímu dozoru, opatřením pro tlumení nákazy a opatřením biologické bezpečnosti,

k)

produkční jednotkou jednotka v hospodářství, u níž se úřední veterinární lékař ujistil, že je zcela nezávislá na jakékoli jiné jednotce v témž hospodářství, pokud jde o její umístění a každodenní ošetřování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které jsou v ní chovány,

l)

hejnem veškerá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v jedné produkční jednotce,

m)

jednodenními kuřaty všechna drůbež mladší 72 hodin, dosud nekrmená, a kachny pižmové (Cairina moschata) nebo jejich kříženci, mladší 72 hodin, krmení nebo nekrmení,

n)

násadovými vejci vejce určená k líhnutí,

o)

drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí s podezřením z nákazy jakákoli drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí s klinickými příznaky nebo postmortálními lézemi či reakcemi na laboratorní testy, které jsou takové, že nelze vyloučit přítomnost aviární influenzy,

p)

savcem zvíře třídy Mammalia,

q)

úředním dozorem pečlivé sledování nákazového statusu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo savců v hospodářství s ohledem na aviární influenzu, prováděné v rámci státního veterinárního dozoru,

r)

úředním dohledem činnosti vykonávané v rámci státního veterinárního dozoru za účelem ověření, zda jsou dodržovány nebo byly dodrženy požadavky podle této vyhlášky a veškeré pokyny orgánů vykonávajících státní veterinární dozor ohledně způsobu plnění těchto požadavků,

s)

neškodným odstraněním shromažďování (sběr), přeprava (svoz), uskladnění, zpracování a využití nebo zneškodnění vedlejších živočišných produktů a manipulace s nimi v souladu s předpisy Evropské unie4,

t)

kadávery drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které uhynuly nebo byly utraceny a jsou tedy nevhodné pro lidskou spotřebu, anebo jejich části,

u)

kontaktním hospodářstvím hospodářství, do něhož se mohla dostat nebo být zavlečena aviární influenza v důsledku jeho polohy, pohybu osob, drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, dopravních prostředků, anebo jakýmkoli jiným způsobem,

v)

předpokládaným ohniskem hospodářství, v němž má příslušný orgán podezření na výskyt aviární influenzy,

w)

primárním ohniskem ohnisko, které nesouvisí z epizootologického hlediska s předchozím ohniskem ve stejném kraji (§ 3 odst. 4 zákona) nebo první ohnisko v jiném kraji,

x)

bankou očkovacích látek Evropské unie (dále jen „Unie“) vhodné zařízení zřízené a určené orgány Unie pro skladování zásob očkovacích látek Unie,

y)

strategií odlišení infikovaného zvířete od očkovaného zvířete (dále jen „DIVA“) strategie očkování, která umožňuje rozlišování mezi očkovanými infikovanými a očkovanými neinfikovanými zvířaty pomocí diagnostického testu k detekci protilátek vyvolaných volně se vyskytujícím virem a využití neočkovaných, kontrolních indikátorových ptáků,

z)

opatřeními biologické bezpečnosti vhodná a proveditelná opatření ke snížení rizika přenosu aviární influenzy z volně žijícího ptactva na drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí, spočívající zejména v zabránění přímému či nepřímému kontaktu volně žijícího ptactva, především vodního, na jedné straně a drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí na straně druhé, a oddělení domácích kachen a hus od jiné drůbeže.

(2)

Kde se v této vyhlášce hovoří o hospodářství, rozumí se tím pro účely této vyhlášky jakékoli zemědělské nebo jiné zařízení, včetně líhní, cirkusů, zoologických zahrad, obchodů se zvířaty v zájmovém chovu, ptačích trhů a voliér, kde je chována nebo držena drůbež či jiné ptactvo chované v zajetí, s výjimkou jatek, dopravních prostředků, karanténních zařízení a středisek, pohraničních veterinárních stanic a laboratoří, kterým dal příslušný orgán oprávnění k manipulaci s virem aviární influenzy.

Hlava II

Programy dozoru, hlášení a epizootologická šetření (§ 3-5)

§ 3

Programy dozoru

Nestanoví-li orgány Unie jinak, zaměřují se programy dozoru na

a)

zjišťování výskytu nákazy virem aviární influenzy podtypů H5 a H7 u různých druhů drůbeže,

b)

získávání poznatků o hrozbách představovaných volně žijícím ptactvem, pokud jde o jakýkoli virus aviární influenzy u ptáků, a to na základě pravidelně aktualizovaného posouzení rizik.

Hlášení podezření z výskytu aviární influenzy nebo výskytu této nákazy

§ 4

(1)

Státní veterinární správa oznámí způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce Evropské komisi (dále jen „Komise“) a členským státům Unie (dále jen „členský stát“) i výskyt aviární influenzy, který byl potvrzen na jatkách, v dopravním prostředku, na pohraniční veterinární stanici, na jiném místě na hranicích Evropské unie nebo v karanténním středisku provozovaném v souladu se zvláštními právními předpisy5.

(2)

Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů6 o hlášení výskytu ohnisek některých nákaz.

(3)

Státní veterinární správa informuje Komisi o výsledcích úředního dozoru prováděného v souvislosti s virem aviární influenzy u savců.

§ 5

Epizootologické šetření

(1)

Krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „krajská veterinární správa“) zajistí provedení epizootologického šetření na základě dotazníků zavedených pohotovostním plánem uvedeným v § 58.

(2)

Při epizootologickém šetření se sledují zejména

a)

délka doby, po kterou se mohla aviární influenza vyskytovat v hospodářství, anebo v jiném zařízení nebo dopravním prostředku,

b)

možný původ aviární influenzy,

c)

určení všech kontaktních hospodářství,

d)

pohyb drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, osob, savců, dopravních prostředků a veškerého materiálu, jakož i jiné způsoby, jimiž se mohl virus aviární influenzy rozšířit․

(3)

Krajská veterinární správa přihlédne k výsledkům epizootologického šetření při

a)

rozhodování o tom, zda je třeba použít i dodatečná opatření pro tlumení nákazy stanovená touto vyhláškou,

b)

povolování zmírňujících výjimek (dále jen „odchylky“) podle této vyhlášky.

(4)

Nasvědčují-li výsledky epizootologického šetření, že by se aviární influenza mohla rozšířit z jiných členských států do České republiky nebo z České republiky do jiných členských států, informuje o nich Státní veterinární správa neprodleně Komisi a členské státy, jichž se to týká.

Hlava III

Podezření z výskytu aviární influenzy (§ 6-9)

Opatření v hospodářstvích při podezření z výskytu aviární influenzy

§ 6

(1)

V případě podezření z výskytu aviární influenzy krajská veterinární správa v souladu s jednotnými postupy a metodami schválenými orgány Unie pro diagnostiku aviární influenzy (dále jen „diagnostická příručka“)

a)

zahájí neprodleně šetření za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti aviární influenzy;

b)

zavede v příslušném hospodářství úřední dozor;

c)

nařídí, aby

1.

drůbež, jiné ptactvo chované v zajetí a všechny domácí druhy savců byly spočteny, popřípadě aby byl proveden odhad jejich počtů podle druhů drůbeže nebo druhů jiného ptactva chovaného v zajetí,

2.

byl sestaven seznam uvádějící přibližný počet již uhynulých, nemocných nebo pravděpodobně nakažených kusů drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí a domácích druhů savců v hospodářství podle všech kategorií. Tento seznam musí být denně aktualizován s ohledem na počet vylíhnutých, narozených a uhynulých kusů v průběhu období, kdy trvá podezření z výskytu nákazy, a musí být na požádání předložen orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,

3.

veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí byly umístěny a drženy uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem,

4.

drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí nevstupovaly do hospodářství nebo je neopouštěly,

5.

nemohly bez souhlasu krajské veterinární správy opustit hospodářství žádné kadávery drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, maso drůbeže včetně drobů (dále jen „drůbeží maso“), krmivo pro drůbež (dále jen „krmivo“), nástroje, nářadí, materiály, odpady, exkrementy, hnůj drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí (dále jen „hnůj“), kejda, použitá podestýlka ani cokoli jiného, co by mohlo přispět k přenosu aviární influenzy, přičemž musí být dodržena všechna opatření biologické bezpečnosti s ohledem na minimalizaci rizika šíření aviární influenzy,

6.

hospodářství neopustila žádná vejce,

7.

pohyb osob, domácích druhů savců, dopravních prostředků a zařízení z hospodářství nebo do hospodářství podléhal souhlasu krajské veterinární správy a jí určeným veterinárním podmínkám,

8.

byly použity ve všech vstupních a výstupních částech budov, v nichž se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jakož i v celém hospodářství, vhodné dezinfekční prostředky v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.

(2)

Krajská veterinární správa zajistí, aby bylo provedeno epizootologické šetření podle § 5.

(3)

V rámci státního veterinárního dozoru provádí příslušné orgány odběr vzorků i v případech neuvedených v odstavci 1; v těchto případech nemusí být přijímána některá nebo všechna opatření uvedená v odstavci 1 písm. c).

§ 7

[Odchylky z opatření při podezření z výskytu aviární influenzy]

Krajská veterinární správa může na základě posouzení rizik a s ohledem na přijatá opatření biologické bezpečnosti a místo určení, na které mají být drůbež, jiné ptactvo chované v zajetí nebo jejich produkty přemístěny, povolit odchylky z opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c), a to z opatření uvedených

a)

v bodech 3 až 5;

b)

v bodě 6, mají-li být vejce zaslána za podmínek stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce

1.

přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8, nebo

2.

za účelem jejich neškodného odstranění;

c)

v bodě 8, jde-li o případ, kdy je jiné ptactvo chované v zajetí drženo v nekomerčním hospodářství.

§ 8

Opatření přijatá podle § 6 mohou být krajskou veterinární správou zrušena teprve tehdy, když se krajská veterinární správa ujistí, že podezření na výskyt aviární influenzy v hospodářství je vyloučeno.

§ 9

Dodatečná opatření na základě epizootologického šetření

(1)

Příslušný orgán veterinární správy může na základě předběžných výsledků epizootologického šetření podle § 5 nařídit také

a)

dočasné omezení pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, vajec a dopravních prostředků používaných v drůbežářském odvětví, a to na části nebo na celém území České republiky. Toto omezení může být rozšířeno i na pohyb domácích druhů savců; v tomto případě však nesmí trvat, nejsou-li pro jeho delší trvání dostatečné důvody, déle než 72 hodin,

b)

opatření uvedená v § 10. Dovolují-li to však podmínky, mohou být tato opatření omezena jen na drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí s podezřením z nákazy a na příslušné produkční jednotky. Z drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí se po utracení odeberou vzorky, aby mohlo být podezření z výskytu aviární influenzy postupy podle diagnostické příručky buď potvrzeno, anebo vyloučeno,

c)

vymezení dočasného kontrolního pásma kolem hospodářství s tím, že v případě potřeby mohou být nařízena pro všechna hospodářství nacházející se v tomto pásmu některá nebo všechna opatření uvedená v § 6 odst. 1 písm. c).

(2)

Dodatečná opatření uvedená v odstavci 1 mohou být nařízena zejména tehdy, nachází-li se hospodářství, ve kterém vzniklo podezření z výskytu aviární influenzy, v oblasti s vysokou hustotou chovů drůbeže.

Hlava IV

Potvrzení výskytu aviární influenzy (§ 10-45)

Díl 1

Opatření při potvrzení výskytu hpai (§ 10-36)

Oddíl 1

Opatření v hospodářstvích, samostatných produkčních jednotkách a kontaktních hospodářstvích (§ 10-13)

Hospodářství

§ 10

(1)

V případě potvrzení výskytu HPAI krajská veterinární správa nařídí vedle opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 2 tato opatření:

a)

neprodlené utracení veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství, pokud výsledek posouzení rizik rozšíření aviární influenzy neumožňuje povolení odchylky z tohoto opatření ve vztahu k určitým druhům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Utracení se provede pod úředním dohledem tak, aby se zabránilo rozšíření aviární influenzy, zejména během přepravy. Krajská veterinární správa však může nařídit odpovídající opatření k omezení možného rozšíření aviární influenzy i na volně žijící ptactvo v hospodářství,

b)

neškodné odstranění všech kadáverů a vajec z hospodářství pod úředním dohledem,

c)

podrobení drůbeže, která se vylíhla z vajec sebraných v hospodářství v průběhu doby mezi pravděpodobným zavlečením HPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c), úřednímu dohledu a provedení šetření v souladu s diagnostickou příručkou,

d)

dohledání, pokud je to možné, masa drůbeže z hospodářství poražené v průběhu doby mezi pravděpodobným zavlečením HPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) a jeho neškodné odstranění pod úředním dohledem,

e)

dohledání, pokud je to možné, vajec sebraných v hospodářství v průběhu doby mezi pravděpodobným zavlečením HPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) a jejich neškodné odstranění pod úředním dohledem,

f)

neškodné odstranění všech materiálů, látek a odpadů, které by mohly být kontaminovány, například krmiva, anebo jejich ošetření tak, aby bylo zajištěno zničení viru aviární influenzy, a to v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře,

g)

podrobení hnoje, kejdy a podestýlky, které by mohly být kontaminovány, jednomu nebo několika postupům podle § 46,

h)

podrobení budov používaných k chovu, pastvin nebo půdy, které by mohly být kontaminovány, dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů a látek, které by mohly být kontaminovány, jednomu z postupů uvedených v § 46, a to po neškodném odstranění kadáverů,

i)

zákaz vstupu jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství.

(2)

Jde-li o primární ohnisko, krajská veterinární správa zajistí, aby byl izolát viru podroben laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou za účelem identifikace podtypu viru a co nejdříve předán referenční laboratoři Unie [§ 49 odst. 1 písm. c)].

§ 11

(1)

Krajská veterinární správa může povolit odchylky z opatření uvedených v § 10 odst. 1 písm. a) větě první, jestliže byl výskyt HPAI potvrzen v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, anebo v oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo pro účely, které souvisejí se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.

(2)

Povolí-li krajská veterinární správa odchylky podle odstavce 1, zajistí, aby drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jichž se odchylky týkají,

a)

byly umístěny a drženy uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b)

byly podrobeny dalšímu úřednímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou a nebyly přemísťovány, dokud nebude laboratorními testy prokázáno, že již nepředstavují významné riziko dalšího rozšíření HPAI;

c)

nebyly přemísťovány z hospodářství původu s výjimkou přepravy za účelem porážky nebo přepravy do jiného hospodářství, které se nachází

1.

v České republice, a to v souladu s pokyny krajské veterinární správy,

2.

v jiném členském státě, jestliže tento stát určení vyslovil s přepravou souhlas.

(3)

Krajská veterinární správa může povolit také odchylky z opatření uvedených v § 10 odst. 1 písm. e), jde-li o vejce, která mají být zaslána za podmínek stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8.

§ 12

Samostatné produkční jednotky

(1)

V případě potvrzení výskytu HPAI v hospodářství, které je tvořeno dvěma nebo více samostatnými produkčními jednotkami, může krajská veterinární správa povolit odchylky z opatření uvedených v § 10 odst. 1 písm. a) větě první pro produkční jednotky, v nichž se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, u kterých není podezření z výskytu HPAI.

(2)

Odchylky podle odstavce 1 lze povolit pouze v případě dvou nebo více samostatných produkčních jednotek, u nichž se úřední veterinární lékař ujistil s ohledem na jejich strukturu, velikost, organizaci a povahu provozu, typ budovy, krmení, zdroj vody, vybavení, zaměstnance a návštěvníky hospodářství, že jsou zcela odděleny od dalších produkčních jednotek, pokud jde o umístění a každodenní ošetřování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, jež jsou v těchto produkčních jednotkách chovány.

§ 13

Kontaktní hospodářství

(1)

Považuje-li krajská veterinární správa na základě výsledků epizootologického šetření podle § 5 nějaké hospodářství za kontaktní hospodářství,

a)

nařídí, aby byla v tomto hospodářství uplatňována opatření uvedená v § 6 odst. 1 písm. c), a to až do doby, kdy bude v souladu s diagnostickou příručkou výskyt HPAI v tomto hospodářství vyloučen,

b)

odebere vzorky drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí po jejich utracení za účelem potvrdit nebo vyloučit v souladu s diagnostickou příručkou přítomnost viru HPAI v tomto hospodářství.

(2)

Krajská veterinární správa může nařídit na základě výsledků epizootologického šetření podle § 5, aby byla v kontaktním hospodářství uplatněna i opatření uvedená v § 10, a to zejména tehdy, nachází-li se toto hospodářství v oblasti s vysokou hustotou chovů drůbeže. Přitom přihlíží ke kritériím uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3)

Krajská veterinární správa zajistí také, aby v kterémkoli hospodářství, v němž dojde k utracení a odstranění drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a k následnému potvrzení výskytu aviární influenzy, byly budovy a jakákoli zařízení, které by mohly být kontaminovány, jakož i dopravní prostředky používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, podrobeny jednomu nebo několika postupům uvedeným v § 46.

Oddíl 2

Ochranná pásma, pásma dozoru a další pásma s omezením (§ 14-15)

§ 14

(1)

Bezprostředně po potvrzení výskytu HPAI vymezí krajská veterinární správa kolem hospodářství

a)

ochranné pásmo o poloměru nejméně tří kilometrů,

b)

pásmo dozoru o poloměru nejméně deseti kilometrů, jehož součástí je ochranné pásmo.

(2)

Při vymezování ochranného pásma a pásma dozoru bere krajská veterinární správa v úvahu zejména

a)

výsledky epizootologického šetření podle § 5,

b)

zeměpisnou situaci, zejména přirozené hranice,

c)

umístění hospodářství, jeho vzdálenost od ostatních hospodářství a odhadovaný počet drůbeže,

d)

obvyklý pohyb drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí včetně obchodu s nimi,

e)

dostupná zařízení a lidské zdroje potřebné pro kontrolu každého pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, jejich kadáverů, hnoje, steliva nebo použité podestýlky v ochranném pásmu a pásmu dozoru, zejména tehdy, musí-li dojít k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, určených k utracení a neškodnému odstranění, z hospodářství původu.

(3)

Krajská veterinární správa může s ohledem na kritéria stanovená v odstavci 2 vymezit i další pásmo s omezením kolem ochranného pásma a pásma dozoru nebo bezprostředně s nimi sousedící.

(4)

Je-li potvrzen výskyt HPAI u jiného ptactva chovaného v zajetí v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, anebo v oploceném prostoru, kde je chováno jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo pro účely, které souvisejí se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen jiného ptactva chovaného v zajetí, může krajská veterinární správa povolit na základě posouzení rizik a v nezbytném rozsahu odchylky z ustanovení oddílů 2 až 4, která se týkají vymezení ochranného pásma a pásma dozoru, jakož i opatření, která v těchto pásmech mají být použita.

(5)

Nachází-li se ochranné pásmo, pásmo dozoru nebo další pásmo s omezením na území více členských států, spolupracuje krajská veterinární správa při jeho vymezování s příslušnými orgány těchto států.

§ 15

(1)

Krajská veterinární správa zajistí, aby v ochranném pásmu a pásmu dozoru

a)

byla uplatněna opatření, která umožní dohledat vše, co by mohlo šířit virus aviární influenzy, včetně drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, vajec, kadáverů, krmiva, podestýlky, lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, anebo dopravních prostředků, které mají vazbu na drůbežářské odvětví,

b)

byli chovatelé povinni poskytnout na požádání orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor veškeré relevantní informace o drůbeži nebo jiném ptactvu chovaném v zajetí a o vejcích vstupujících do hospodářství nebo z něj vystupujících.

(2)

Krajská veterinární správa přijme přiměřená opatření, včetně rozmístění výstražných upozornění, spolupráce se sdělovacími prostředky a součinnosti s příslušnými orgány, za účelem docílení plné informovanosti všech osob v ochranném pásmu a v pásmu dozoru o omezeních, která se jich týkají.

(3)

Krajská veterinární správa může na základě epizootologických informací nebo jiných podkladů zavést preventivní eradikační program, zahrnující preventivní porážky nebo utracení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v rizikových hospodářstvích a oblastech. Dojde-li k přijetí tohoto opatření, Státní veterinární správa o něm informuje Komisi.

Oddíl 3

Opatření v ochranném pásmu (§ 16-27)

§ 16

Soupis hospodářství, kontroly úředního veterinárního lékaře a úřední dozor

(1)

Krajská veterinární správa zajistí, aby v ochranném pásmu

a)

byl co nejdříve pořízen soupis všech hospodářství,

b)

byla co nejdříve provedena ve všech komerčních drůbežářských hospodářstvích kontrola za účelem klinického vyšetření drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, v případě potřeby i odběr vzorků k laboratornímu vyšetření v souladu s diagnostickou příručkou. O těchto kontrolách a jejich výsledcích se vedou záznamy,

c)

byl neprodleně zaveden v souladu s diagnostickou příručkou úřední dozor za účelem odhalení případného dalšího šíření aviární influenzy v hospodářstvích nacházejících se v ochranném pásmu.

(2)

Před zrušením ochranného pásma provedou orgány vykonávající státní veterinární dozor kontrolu nekomerčních hospodářství.

§ 17

Opatření v hospodářstvích v ochranném pásmu

Krajská veterinární správa nařídí, aby byla v hospodářstvích v ochranném pásmu uplatňována tato opatření:

a)

umístění a držení veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b)

neškodné odstranění kadáverů, a to co nejdříve;

c)

neprodlené podrobení dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, jednomu nebo několika postupům podle § 46;

d)

neprodlené podrobení všech částí dopravních prostředků, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí, a které by mohly být kontaminovány, jednomu nebo několika postupům podle § 46;

e)

zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají

1.

žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2.

přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

f)

neprodlené oznámení každé zvýšené nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity v hospodářství krajské veterinární správě, která provede vhodná šetření v souladu s diagnostickou příručkou;

g)

dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;

h)

uložení chovateli, aby k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vedl záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a aby tyto záznamy na požádání předložil orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Tyto záznamy nemusí být vedeny v případě, kdy se jedná o návštěvníky takových zařízení, jako jsou zoologické zahrady a přírodní rezervace, pokud tito návštěvníci nemají přístup k prostorům, kde jsou chováni ptáci.

§ 18

Zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství

Krajská veterinární správa zajistí, aby použitá podestýlka, hnůj nebo kejda z hospodářství v ochranném pásmu nebyly bez jejího souhlasu přemísťovány nebo rozmetány. Za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však mohou být přepravovány hnůj nebo kejda do určeného podniku za účelem jejich ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie4 zničit případné přítomné viry aviární influenzy.

§ 19

Výstavy, trhy nebo jiné svody zvířat a zazvěření

Krajská veterinární správa zakáže v ochranném pásmu

a)

pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,

b)

vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí.

§ 20

Zákaz pohybu a přepravy drůbeže, vajec, drůbežího masa a kadáverů

(1)

Krajská veterinární správa nařídí v ochranném pásmu zákaz

a)

pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě;

b)

přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa

1.

z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo

2.

vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni.

(2)

Zákazy uvedené v odstavci 1 se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky.

Odchylky z opatření v ochranném pásmu

§ 21

Přímá přeprava drůbeže za účelem její okamžité porážky a přeprava nebo ošetření drůbežího masa

(1)

Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu drůbeže pocházející z hospodářství v ochranném pásmu na jatky určené krajskou veterinární správou (dále jen „určené jatky“) za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:

a)

úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu 24 hodin před jejím odesláním na porážku,

b)

v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu provedeny laboratorní testy podle diagnostické příručky a jejich výsledky byly příznivé,

c)

drůbež je přepravována v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,

d)

úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání,

e)

drůbež pocházející z ochranného pásma je držena odděleně od jiné drůbeže a je poražena prostorově nebo časově odděleně od jiné drůbeže, nejlépe na konci pracovního dne. Před porážkou jiné drůbeže se provedou čištění a dezinfekce,

f)

úřední veterinární lékař na určených jatkách zabezpečí podrobné vyšetření drůbeže po jejím přijetí na určených jatkách a po její porážce,

g)

drůbeží maso se nestane předmětem obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodního obchodu a bude opatřeno označením zdravotní nezávadnosti stanoveným pro čerstvé maso zvláštními právními předpisy9, pokud nebylo orgány Unie stanoveno jinak,

h)

drůbeží maso je získáno, porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od drůbežího masa určeného pro obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod a nesmí být použito k výrobě masných výrobků určených pro obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod, pokud nebylo podrobeno ošetření podle zvláštních právních předpisů10, anebo pokud nebylo orgány Unie stanoveno jinak.

(2)

Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu drůbeže, která pochází z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo, na určené jatky uvnitř ochranného pásma za účelem její okamžité porážky a následnou přepravu masa získaného z této drůbeže za těchto podmínek:

a)

úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání,

b)

drůbež je držena odděleně od jiné drůbeže pocházející z ochranného pásma a je poražena prostorově nebo časově odděleně od jiné drůbeže,

c)

získané drůbeží maso je porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od drůbežího masa získaného z jiné drůbeže pocházející z ochranného pásma,

d)

vedlejší živočišné produkty jsou neškodně odstraněny.

§ 22

Přímá přeprava jednodenních kuřat

(1)

Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu jednodenních kuřat pocházejících z hospodářství (líhně) v ochranném pásmu do hospodářství v České republice, popřípadě do haly v tomto hospodářství, jež je určena pro chov drůbeže (dále jen „hala“), nejlépe do hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, za těchto podmínek:

a)

jednodenní kuřata jsou přepravována v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,

b)

v průběhu přepravy a v hospodářství určení jsou uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti,

c)

v hospodářství určení je od okamžiku přijetí jednodenních kuřat vykonáván úřední dozor,

d)

jsou-li jednodenní kuřata přemístěna mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, zůstane tato drůbež v hospodářství určení nejméně 21 dní.

(2)

Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu jednodenních kuřat vylíhnutých z vajec pocházejících z hospodářství nacházejících se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru do jiného hospodářství v České republice, nejlépe do hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, jestliže líheň, ze které byla kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a hygienickým pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status.

§ 23

Přímá přeprava kuřic před snáškou

Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu kuřic před snáškou do hospodářství nebo haly v tomto hospodářství, nejlépe do hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, ve kterém se nenachází žádná jiná drůbež, za těchto podmínek:

a)

úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství původu, a to zejména těch ptáků, kteří mají být přemístěni,

b)

v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu provedeny laboratorní testy podle diagnostické příručky a jejich výsledky byly příznivé,

c)

kuřice před snáškou jsou přepravovány v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,

d)

v hospodářství, popřípadě hale určení je od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor,

e)

je-li drůbež přemístěna mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, zůstane v hospodářství určení nejméně 21 dní.

§ 24

Přímá přeprava násadových a konzumních vajec

(1)

Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu násadových vajec, a to buď z kteréhokoli hospodářství do líhně nacházející se v ochranném pásmu a určené krajskou veterinární správou (dále jen „určená líheň“), anebo z hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu do kterékoli určené líhně, za těchto podmínek:

a)

prarodičovská a rodičovská hejna, z nichž násadová vejce pocházejí, byla vyšetřena v souladu s diagnostickou příručkou a v příslušných hospodářstvích není podezření z výskytu aviární influenzy,

b)

násadová vejce a jejich obaly byly před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,

c)

násadová vejce jsou přepravována v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,

d)

v určené líhni jsou podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti.

(2)

Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu vajec

a)

do balírny určené krajskou veterinární správou (dále jen „určená balírna“), jsou-li tato vejce balena do obalů určených k jednorázovému použití a jsou-li podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti,

b)

přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8, nebo

c)

za účelem jejich neškodného odstranění.

§ 25

Přímá přeprava kadáverů

Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu kadáverů, je-li tato přeprava prováděna za účelem jejich neškodného odstranění.

§ 26

Čištění a dezinfekce dopravních prostředků

Krajská veterinární správa zajistí, aby dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě podle § 21 až 25 byly po skončení přepravy neprodleně vyčištěny a dezinfikovány v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46.

§ 27

Doba trvání opatření

(1)

Opatření přijatá podle tohoto oddílu mohou být zrušena, jestliže

a)

uplynulo nejméně 21 dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46,

b)

byly v hospodářstvích nacházejících se v ochranném pásmu provedeny kontrolní testy podle diagnostické příručky.

(2)

Jakmile již není v souladu s odstavcem 1 nezbytné provádět opatření uvedená v tomto oddíle, uplatňují se v bývalém ochranném pásmu opatření uvedená v § 28, a to tak dlouho, dokud je nelze zrušit podle § 29.

Oddíl 4

Opatření v pásmu dozoru (§ 28-29)

§ 28

(1)

Krajská veterinární správa nařídí, aby byla v pásmu dozoru uplatňována tato opatření:

a)

pořízení soupisu všech komerčních drůbežářských hospodářství, a to co nejdříve;

b)

zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy, která zajistí, aby byla uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;

c)

zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru;

d)

dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;

e)

neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46;

f)

zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají

1.

žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2.

přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

g)

neprodlené oznámení každé zvýšené nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity v hospodářství krajské veterinární správě, která provede vhodná šetření v souladu s diagnostickou příručkou;

h)

zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy. Za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však může být přepravován hnůj z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie4 zničit případné přítomné viry aviární influenzy;

i)

zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

j)

zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

(2)

Krajská veterinární správa však může povolit odchylně od odstavce 1 písm. c) přímou přepravu

a)

jatečné drůbeže na určené jatky za účelem její okamžité porážky, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 21 odst. 1 písm. a), b) a d),

b)

jatečné drůbeže pocházející z oblasti mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru na určené jatky uvnitř ochranného pásma za účelem její okamžité porážky a následnou přepravu drůbežího masa získaného z této drůbeže,

c)

kuřic před snáškou do jiného hospodářství v České republice, v němž se nenachází žádná jiná drůbež. V tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní,

d)

jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, v hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřední dozor a kuřata zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní, anebo jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň, ze které byla tato kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status,

e)

násadových vajec do určené líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo toto pásmo. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,

f)

konzumních vajec do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické bezpečnosti,

g)

vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8,

h)

vajec za účelem jejich neškodného odstranění.

§ 29

Doba trvání opatření

Opatření přijatá podle tohoto oddílu mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46.

Oddíl 5

Opatření v dalších pásmech s omezením (§ 30)

§ 30

(1)

Krajská veterinární správa může nařídit, že některá nebo všechna opatření uvedená v oddílech 3 a 4 budou uplatněna v dalším pásmu s omezením.

(2)

Krajská veterinární správa může na základě epizootologických informací nebo jiných podkladů zavést preventivní eradikační program, zahrnující preventivní porážky nebo utracení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v rizikových hospodářstvích a oblastech, které se v souladu s kritérii stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce nacházejí v dalším pásmu s omezením.

(3)

Dojde-li k přijetí opatření podle odstavců 1 a 2, Státní veterinární správa o něm neprodleně informuje Komisi.

(4)

Zahájení nového chovu (dále jen „repopulace“) v hospodářstvích uvedených v odstavci 2 se provádí v souladu s pokyny krajské veterinární správy.

Oddíl 6

Odchylky a dodatečná opatření biologické bezpečnosti (§ 31-32)

§ 31

(1)

Krajská veterinární správa může na základě posouzení rizik povolit v případě výskytu HPAI

a)

v líhni odchylky z opatření uvedených v oddílech 3 a 4,

b)

v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, anebo oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo pro účely, které souvisejí se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, odchylky z opatření uvedených v § 16 písm. b) a c), § 20 a § 28 odst. 1 písm. b), c) a f),

c)

odchylně od opatření uvedených v oddílech 3 a 4 zavedení zvláštních opatření pro pohyb poštovních holubů do ochranných pásem a pásem dozoru, z ochranných pásem a pásem dozoru a uvnitř ochranných pásem a pásem dozoru.

(2)

Veškerá drůbež (včetně jednodenních kuřat), jiné ptactvo chované v zajetí, násadová vejce, použitá podestýlka, hnůj nebo kejda pocházející z hospodářství, kterému byla povolena odchylka podle odstavce 1, nemohou být uvedeny do oběhu mimo území České republiky, pokud není orgány Unie stanoveno jinak.

§ 32

Dodatečná opatření biologické bezpečnosti

(1)

Za účelem zabránění šíření aviární influenzy může krajská veterinární správa nařídit vedle opatření uvedených v oddílech 3, 4 a 5 dodatečná opatření biologické bezpečnosti v hospodářstvích v ochranném pásmu, pásmu dozoru a dalším pásmu s omezením, jakož i v konkrétních úsecích chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Tato opatření mohou zahrnovat omezení pohybu dopravních prostředků nebo osob v souvislosti s dodávkami krmiva, sběrem vajec, přepravou drůbeže na jatky, sběrem a svozem kadáverů určených k neškodnému odstranění, anebo s jiným pohybem zaměstnanců, veterinárních lékařů nebo osob dodávajících vybavení hospodářství.

(2)

Dojde-li k přijetí opatření uvedeného v odstavci 1, Státní veterinární správa o něm neprodleně informuje Komisi.

Oddíl 7

Opatření v některých zařízeních a v dopravních prostředcích (§ 33-36)

§ 33

V případě podezření z výskytu HPAI nebo potvrzení jejího výskytu na jatkách nebo v dopravním prostředku zahájí krajská veterinární správa v souladu s diagnostickou příručkou šetření v hospodářství původu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti nákazy.

§ 34

(1)

V případě podezření z výskytu HPAI nebo potvrzení jejího výskytu na jatkách nařídí krajská veterinární správa na základě posouzení rizik, aby byla pod úředním dohledem utracena nebo poražena veškerá drůbež nacházející se na těchto jatkách. Po poražení této drůbeže zůstanou drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty z této drůbeže a drůbežího masa i vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, oddělené a pod úředním dohledem, dokud nebudou dokončena šetření v souladu s diagnostickou příručkou.

(2)

Dojde-li k potvrzení výskytu HPAI, drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa i vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, se co nejdříve neškodně odstraní pod úředním dohledem.

§ 35

Opatření na pohraniční veterinární stanici nebo v dopravním prostředku

(1)

V případě podezření z výskytu HPAI nebo potvrzení jejího výskytu na pohraniční veterinární stanici nebo v dopravním prostředku krajská veterinární správa nařídí na základě posouzení rizik

a)

utracení nebo poražení veškeré drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, nacházejících se na dané pohraniční veterinární stanici nebo v daném dopravním prostředku, anebo jejich držení odděleně od drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a pod úředním dohledem, dokud nebudou dokončena šetření v souladu s diagnostickou příručkou. Může také nařídit jejich přepravu do jiného místa, kde budou utraceny, poraženy nebo drženy odděleně od drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a pod úředním dohledem,

b)

použití odpovídajících opatření uvedených v § 6.

(2)

Krajská veterinární správa však nemusí nařídit, aby drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí, nacházející se na pohraniční veterinární stanici uvedené v odstavci 1, byly utraceny nebo poraženy, pokud nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí s podezřením z nákazy.

(3)

Po poražení drůbeže uvedené v odstavci 1 zůstanou drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa i vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, oddělené a pod úředním dohledem, dokud nebudou dokončena šetření v souladu s diagnostickou příručkou.

(4)

Dojde-li k potvrzení výskytu HPAI, drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa i vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, se co nejdříve neškodně odstraní pod úředním dohledem.

§ 36

Dodatečná opatření na jatkách, pohraniční veterinární stanici nebo v dopravním prostředku

Krajská veterinární správa zajistí, aby v případě podezření z výskytu HPAI nebo potvrzení jejího výskytu na jatkách, pohraniční veterinární stanici nebo v dopravním prostředku byla uplatněna tato dodatečná opatření:

a)

žádná drůbež ani jiné ptactvo chované v zajetí se nesmí dostat do prostorů jatek, pohraniční veterinární stanice nebo dopravního prostředku dříve než 24 hodin po jejich vyčištění a dezinfekci podle písmene b) v souladu s jedním nebo několika postupy uvedenými v § 46. V případě pohraniční veterinární stanice může být tento zákaz rozšířen i na další zvířata,

b)

vyčištění a dezinfekce kontaminovaných budov, zařízení a dopravních prostředků, provedené v souladu s jedním nebo několika postupy uvedenými v § 46 a pod úředním dohledem,

c)

epizootologické šetření podle § 5,

d)

použití opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) v hospodářství původu nakažené drůbeže nebo infikovaných kadáverů a v kontaktních hospodářstvích,

e)

použití opatření uvedených v § 10 v hospodářství původu nakažené drůbeže nebo infikovaných kadáverů, nevyplyne-li něco jiného z epizootologického šetření podle § 5 a dalších šetření podle § 33,

f)

podrobení izolátu viru aviární influenzy laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou za účelem identifikace podtypu viru.

Díl 2

Opatření při potvrzení výskytu lpai (§ 37-44)

Oddíl 1

Opatření v hospodářstvích, samostatných produkčních jednotkách a kontaktních hospodářstvích (§ 37-40)

Hospodářství

§ 37

(1)

V případě potvrzení výskytu LPAI krajská veterinární správa na základě posouzení rizik a se zřetelem ke kritériím uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce

a)

nařídí uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) bodech 1, 2, 3, 5, 7 a 8, a dále, aby

1.

bylo provedeno pod úředním dohledem utracení nebo poražení veškeré drůbeže v hospodářství a veškerého jiného ptactva chovaného v zajetí náležejících k druhům, u nichž byl potvrzen výskyt LPAI (dále jen „depopulace“), a to takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření aviární influenzy. Depopulace může být rozšířena i na jiné ptactvo chované v zajetí, a to na základě posouzení rizik, která tito ptáci představují pro další rozšíření nákazy, jakož i na jiná hospodářství, která mohou být na základě epizootologického šetření podle § 5 považována za kontaktní hospodářství. Před depopulací musí být zakázán pohyb veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí do hospodářství nebo z hospodářství bez souhlasu krajské veterinární správy,

2.

byly pod úředním dohledem neškodně odstraněny kadávery a násadová vejce z hospodářství;

b)

stanoví v souladu se zvláštními právními předpisy11 způsob provedení depopulace, zejména zda se drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí co nejdříve utratí, anebo porazí na určených jatkách. Provádí-li se depopulace formou porážky na určených jatkách, drůbež

1.

je podrobena dalšímu úřednímu dozoru a testování,

2.

může být přemístěna z hospodářství na určené jatky teprve tehdy, až je krajská veterinární správa přesvědčena o tom, že riziko dalšího šíření LPAI je minimální, a to zejména s ohledem na výsledky šetření a laboratorních testů, zaměřených na určení rozsahu vylučování viru drůbeží a prováděných v souladu s diagnostickou příručkou.

(2)

Porážka na určených jatkách podle odstavce 1 písm. b) může proběhnout pouze za předpokladu, že

a)

drůbež je zaslána z hospodářství přímo na určené jatky,

b)

každá zásilka je před odesláním zaplombována úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,

c)

každá zásilka zůstane zaplombovaná po celou dobu přepravy na určené jatky,

d)

další opatření biologické bezpečnosti stanovená krajskou veterinární správou jsou dodržována,

e)

úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován a souhlasí s přijetím drůbeže,

f)

dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže, jakož i materiálů a látek, které by mohly být kontaminovány, jsou neprodleně vyčištěny a dezinfikovány v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46,

g)

vedlejší produkty takové drůbeže na jatkách jsou neškodně odstraněny.

(3)

Krajská veterinární správa nařídí dále tato opatření:

a)

násadová vejce sebraná v hospodářství v průběhu doby mezi pravděpodobným zavlečením LPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v této vyhlášce se podle možnosti dohledají a vylíhnutí proběhne pod úředním dohledem;

b)

drůbež již vylíhnutá z vajec sebraných v hospodářství v průběhu doby uvedené pod písmenem a) se podle možnosti podrobí úřednímu dozoru a provedou se šetření v souladu s diagnostickou příručkou;

c)

vejce nacházející se v hospodářství a dále produkovaná v hospodářství před depopulací jsou přepravena, pokud je minimalizováno riziko šíření LPAI,

1.

do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li uplatněna podle pokynů úředního veterinárního lékaře všechna opatření biologické bezpečnosti,

2.

do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8, nebo

3.

za účelem jejich neškodného odstranění;

d)

veškerý materiál nebo látky, které by mohly být kontaminovány, jsou podrobeny jednomu nebo několika postupům podle § 46;

e)

hnůj, kejda a podestýlka, které by mohly být kontaminovány, jsou podrobeny jednomu nebo několika postupům podle § 46;

f)

budovy používané po depopulaci k chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, zařízení, která by mohla být kontaminována, a dopravní prostředky používané k přepravě kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, jsou neprodleně podrobeny jednomu nebo několika postupům podle § 46;

g)

zákaz vstupu domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají

1.

žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, jež se nacházejí v tomto hospodářství,

2.

přístup k žádným klecím nebo prostorům, ve kterých jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány.

(4)

V případě primárního ohniska LPAI musí být izolát viru podroben laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou za účelem identifikace podtypu viru a co nejdříve předán referenční laboratoři Unie [§ 49 odst. 1 písm. c)].

(5)

Státní veterinární správa informuje neprodleně Komisi o přijetí opatření uvedených v odstavci 1 písm. a) a odstavci 2.

§ 38

Odchylky pro některá hospodářství

(1)

Krajská veterinární správa může povolit odchylky z opatření uvedených v § 37 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2, pokud jde o násadová vejce v hospodářství, jde-li o výskyt LPAI v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, anebo v oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.

(2)

Povolí-li krajská veterinární správa odchylky podle odstavce 1, zajistí, aby drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jichž se odchylky týkají,

a)

byly umístěny a drženy uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b)

byly podrobeny dalšímu úřednímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou, dokud nebude laboratorními testy prokázáno, že již nepředstavují významné riziko dalšího rozšíření LPAI,

c)

nebyly přemístěny z hospodářství původu s výjimkou přepravy za účelem porážky nebo přepravy do jiného hospodářství, které se nachází

1.

v České republice, a to v souladu s pokyny krajské veterinární správy,

2.

v jiném členském státě, jestliže tento stát určení vyslovil s přepravou souhlas.

(3)

V případě výskytu LPAI v líhni může krajská veterinární správa povolit na základě posouzení rizik odchylky z některých nebo všech opatření uvedených v § 37.

§ 39

Samostatné produkční jednotky

V případě výskytu LPAI v hospodářství, které je tvořeno dvěma nebo více samostatnými produkčními jednotkami, může krajská veterinární správa povolit odchylky z opatření uvedených v § 37 odst. 1 písm. a) bodě 1 pro produkční jednotky se zdravou drůbeží.

§ 40

Kontaktní hospodářství

(1)

Považuje-li krajská veterinární správa na základě výsledků epizootologického šetření podle § 5 nějaké hospodářství za kontaktní hospodářství,

a)

nařídí, aby byla v tomto hospodářství uplatňována opatření uvedená v § 6 odst. 1 písm. c), a to až do doby, kdy bude v souladu s diagnostickou příručkou výskyt LPAI v tomto hospodářství vyloučen,

b)

odebere vzorky drůbeže po jejím utracení za účelem potvrdit nebo vyloučit v souladu s diagnostickou příručkou přítomnost viru LPAI v tomto hospodářství.

(2)

Krajská veterinární správa může nařídit na základě výsledků epizootologického šetření podle § 5, aby byla v kontaktním hospodářství uplatněna také opatření uvedená v § 37, a to zejména tehdy, nachází-li se toto hospodářství v oblasti s vysokou hustotou chovů drůbeže. Přitom přihlíží ke kritériím uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3)

Krajská veterinární správa zajistí také, aby v kterémkoli hospodářství, v němž dojde k poražení, anebo k utracení a odstranění drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a v němž je následně potvrzen výskyt LPAI, byly budovy a pastviny používané k jejich chovu, zemědělské dvory a veškerá zařízení, které by mohly být kontaminovány, dopravní prostředky používané k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů a látek, které by mohly být kontaminovány, podrobeny jednomu nebo několika postupům uvedeným v § 46.

Oddíl 2

Další pásma s omezením (§ 41-44)

§ 41

Bezprostředně po výskytu LPAI vymezí krajská veterinární správa kolem hospodářství další pásmo s omezením o poloměru nejméně jednoho kilometru. Při jeho vymezování vychází zejména z místních podmínek a posouzení rizik.

§ 42

(1)

Krajská veterinární správa zajistí, aby v dalším pásmu s omezením byla uplatňována tato opatření:

a)

neprodlené pořízení soupisu všech komerčních drůbežářských hospodářství;

b)

provedení laboratorních testů v souladu s diagnostickou příručkou v komerčních drůbežářských hospodářstvích v okruhu nejméně jednoho kilometru kolem hospodářství;

c)

zákaz veškerého pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v dalším pásmu s omezením nebo do tohoto pásma bez souhlasu krajské veterinární správy a stanovení dalších kontrolních opatření, která považuje krajská veterinární správa za vhodná. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes další pásmo s omezením při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;

d)

zákaz pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec z dalšího pásma s omezením;

e)

neškodné odstranění kadáverů;

f)

dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;

g)

neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46;

h)

zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají

1.

žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2.

přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

i)

zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy. Za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však může být hnůj přepravován z hospodářství nacházejícího se v dalším pásmu s omezením do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie4 zničit případné přítomné viry aviární influenzy;

j)

zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí bez souhlasu krajské veterinární správy;

k)

zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

(2)

Krajská veterinární správa může vedle opatření uvedených v odstavci 1 zavést na základě posouzení rizik i další opatření.

(3)

Krajská veterinární správa však může povolit odchylně od odstavce 1 písm. d) přímou přepravu

a)

jatečné drůbeže na jatky v České republice,

b)

drůbeže do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, v němž se nenachází žádná jiná drůbež. Drůbež zůstane na tomto místě 21 dní a v hospodářství musí být od přijetí drůbeže vykonáván úřední dozor,

c)

jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, pokud tato kuřata zůstanou na tomto místě 21 dní a v hospodářství je od jejich přijetí vykonáván úřední dozor, anebo jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo dalšího pásma s omezením, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň, ze které byla kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v dalším pásmu s omezením, která mají proto odlišný nákazový status,

d)

násadových vajec do určené líhně. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,

e)

konzumních vajec do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické bezpečnosti,

f)

vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8,

g)

vajec za účelem jejich neškodného odstranění.

§ 43

Doba trvání opatření

Opatření přijatá podle tohoto oddílu musí být uplatňována

a)

po dobu nejméně 21 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46 a dokud krajská veterinární správa neusoudí na základě šetření a laboratorních testů provedených v dalším pásmu s omezením v souladu s diagnostickou příručkou, jakož i na základě posouzení rizik, že riziko rozšíření LPAI je zanedbatelné,

b)

po dobu nejméně 42 dní ode dne potvrzení výskytu LPAI a dokud krajská veterinární správa neusoudí na základě šetření a laboratorních testů provedených v dalším pásmu s omezením v souladu s diagnostickou příručkou, jakož i na základě posouzení rizik, že riziko rozšíření LPAI je zanedbatelné, nebo

c)

po jakoukoli jinou dobu a za podmínek stanovených předpisy Evropské unie.

§ 44

Odchylky

Krajská veterinární správa může na základě posouzení rizik povolit v případě výskytu LPAI

a)

v líhni odchylky z opatření uvedených v § 41 a 42,

b)

v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, anebo v oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo pro účely, které souvisejí se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, odchylky z opatření uvedených v tomto oddíle.

Díl 3

Opatření k zamezení přenosu virů aviární influenzy na jiné druhy zvířat (§ 45)

§ 45

Laboratorní testy a jiná opatření týkající se prasat a jiných druhů zvířat

(1)

Krajská veterinární správa zajistí, aby poté, co byl potvrzen výskyt aviární influenzy v hospodářství, byly u všech prasat nacházejících se v tomto hospodářství provedeny v souladu s diagnostickou příručkou vhodné laboratorní testy s cílem potvrdit nebo vyloučit, že tato prasata jsou nebo byla nakažena virem aviární influenzy. Dokud nejsou k dispozici výsledky těchto testů, nesmí žádná prasata opustit hospodářství.

(2)

Potvrdí-li laboratorní testy podle odstavce 1 pozitivní nálezy virů aviární influenzy u prasat, může krajská veterinární správa povolit přepravu těchto prasat do jiných hospodářství, v nichž jsou chována prasata, anebo na určené jatky, jestliže následující vhodné testy prokázaly, že riziko rozšíření aviární influenzy je zanedbatelné.

(3)

Potvrdí-li kontrolní testy podle odstavce 1 existenci vážného nebezpečí pro zdraví zvířat a lidí, krajská veterinární správa nařídí v souladu se zvláštními právními předpisy11, aby byla prasata co nejdříve pod úředním dohledem utracena, a to takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření viru aviární influenzy, zejména během přepravy.

(4)

Krajská veterinární správa může poté, co byl potvrzen výskyt aviární influenzy v kterémkoli hospodářství, použít na základě posouzení rizik opatření uvedená v odstavcích 1 až 3 na všechny savce nacházející se v tomto hospodářství a může je rozšířit i na kontaktní hospodářství.

(5)

Krajská veterinární správa může poté, co byl potvrzen virus aviární influenzy u prasat nebo jakýchkoli jiných savců v kterémkoli hospodářství, vykonávat úřední dozor v souladu s diagnostickou příručkou za účelem zjištění dalšího rozšíření viru aviární influenzy.

(6)

Státní veterinární správa informuje Komisi v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat o výsledcích testů a o opatřeních použitých podle odstavců 1 až 4.

Hlava V

Čištění, dezinfekce a repopulace (§ 46-47)

§ 46

Čištění, dezinfekce a postupy pro zničení viru aviární influenzy

Krajská veterinární správa zajistí, aby

a)

čištění, dezinfekce a ošetření hospodářství a v něm se nacházejících materiálů nebo látek, které jsou nebo by mohly být kontaminovány viry aviární influenzy, byly prováděny pod úředním dohledem podle pokynů krajské veterinární správy a zásad a postupů pro čištění, dezinfekci a ošetření stanovených v příloze č. 6 k této vyhlášce,

b)

veškerá půda nebo pastviny využívané pro drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které jsou chovány v hospodářství, v němž byl potvrzen výskyt aviární influenzy, nebyly nadále využívány pro drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, dokud krajská veterinární správa nedojde k závěru, že veškeré viry aviární influenzy byly zneškodněny nebo zničeny,

c)

čištění, dezinfekce a ošetření jatek, vozidel, přípojných vozidel a jakýchkoli jiných dopravních prostředků, pohraničních veterinárních stanic a v nich se nacházejících materiálů nebo látek, které jsou nebo by mohly být kontaminovány viry aviární influenzy, byly prováděny pod úředním dohledem podle pokynů krajské veterinární správy,

d)

veškeré vybavení, materiály nebo látky, které se v nich nacházejí a které jsou nebo by mohly být kontaminovány viry aviární influenzy a nemohou být účinně vyčištěny, dezinfikovány nebo jinak ošetřeny, byly zničeny,

e)

dezinfekční prostředky a jejich koncentrace byly před použitím schváleny krajskou veterinární správou.

§ 47

Repopulace hospodářství

(1)

Repopulace komerčního drůbežářského hospodářství, v němž byla použita opatření podle § 10 nebo 37, může být zahájena nejdříve po uplynutí 21 dní od data provedení konečného čištění a dezinfekce podle § 46.

(2)

Po dobu 21 dní od data repopulace komerčního drůbežářského hospodářství jsou prováděna tato opatření:

a)

drůbež podstoupí přinejmenším jednu klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem. Tato klinická prohlídka, anebo závěrečná klinická prohlídka, jestliže se provádí více než jedna klinická prohlídka, se provede co nejblíže konci uvedené doby 21 dní,

b)

laboratorní testy jsou prováděny v souladu s diagnostickou příručkou,

c)

drůbež, která uhyne během fáze repopulace, je podrobena testům v souladu s diagnostickou příručkou,

d)

každá osoba vstupující do komerčního drůbežářského hospodářství nebo je opouštějící dodržuje přiměřená opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy,

e)

žádná drůbež neopustí během fáze repopulace komerční drůbežářské hospodářství bez souhlasu krajské veterinární správy,

f)

chovatel vede záznamy údajů o produkci, včetně údajů o nemocnosti a úmrtnosti, které pravidelně aktualizuje,

g)

všechny významné změny údajů o produkci podle písmene f) a jiné abnormality musí být neprodleně oznámeny krajské veterinární správě.

(3)

Krajská veterinární správa může na základě posouzení rizik nařídit, aby postupy uvedené v odstavci 2 byly použity i na jiná než komerční drůbežářská hospodářství nebo na jiné druhy zvířat v komerčním drůbežářském hospodářství.

(4)

Repopulace drůbeže v kontaktních hospodářstvích se provádí podle pokynů krajské veterinární správy založených na posouzení rizik.

Hlava VI

Diagnostické postupy, diagnostická příručka a referenční laboratoře (§ 48-49)

§ 48

Diagnostické postupy a diagnostická příručka

(1)

Diagnostické postupy, odběr vzorků a laboratorní testy k prokázání přítomnosti aviární influenzy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, anebo viru aviární influenzy u savců, používané v rámci sledování nákazy musí být v zájmu jednotnosti prováděny v souladu s diagnostickou příručkou.

(2)

Diagnostická příručka uvedená v odstavci 1 zavádí zejména:

a)

minimální požadavky na biologickou bezpečnost a standardy jakosti závazné pro schválené laboratoře, které provádějí testy na diagnostiku aviární influenzy;

b)

kritéria a postupy, které je třeba dodržet při provádění klinických a postmortálních vyšetření k potvrzení nebo vyloučení přítomnosti aviární influenzy;

c)

kritéria a postupy, jimiž se řídí odběr vzorků drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí k laboratornímu vyšetření za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti aviární influenzy, včetně metod odběru vzorků pro sérologická nebo virologická vyšetření prováděná podle této vyhlášky;

d)

laboratorní testy, které mají být použity pro diagnostiku aviární influenzy, včetně

1.

testů pro diferenciální diagnostiku,

2.

testů k odlišení virů HPAI a LPAI,

3.

vhodných testů k odlišení očkovaných ptáků od ptáků infikovaných volně se vyskytujícími kmeny aviární influenzy,

4.

kritérií pro vyhodnocení výsledků laboratorních testů;

e)

laboratorní metody pro typizaci izolátů viru aviární influenzy.

(3)

Manipulovat s viry aviární influenzy, jejich genomem a antigeny, jakož i s očkovacími látkami, anebo je používat pro výzkumné a diagnostické účely či k výrobě očkovacích látek, lze pouze na místech, v zařízeních a laboratořích schválených příslušným orgánem, ve kterých jsou uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti.

§ 49

Referenční laboratoře

(1)

Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu

a)

vykonává funkce a plní úkoly uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce,

b)

odpovídá za koordinaci standardů a diagnostických metod používaných při diagnostice aviární influenzy v ostatních diagnostických laboratořích v České republice,

c)

spolupracuje s referenční laboratoří Unie uvedenou v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2)

Státní veterinární správa informuje Komisi a ostatní členské státy o národní referenční laboratoři uvedené v odstavci 2 a o případných změnách.

Hlava VII

Očkování (§ 50-57)

Díl 1

Výroba, prodej a použití očkovacích látek proti aviární influenze (§ 50-51)

§ 50

Očkování proti aviární influenze lze provádět jen v případech a způsoby, které jsou uvedeny v § 51 až 55.

§ 51

(1)

Výroba, skladování, zásobování, distribuce a prodej očkovacích látek proti aviární influenze, jakož i jakékoli jiné zacházení s nimi podléhají státnímu veterinárnímu dozoru.

(2)

Používat lze jen očkovací látky proti aviární influenze, které odpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů12.

Díl 2

Nouzové očkování (§ 52-54)

§ 52

Nouzové očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí

(1)

Nouzové očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí proti aviární influenze může být zavedeno jako krátkodobé opatření s cílem zabránit rozšíření ohniska nákazy, jestliže

a)

na základě posouzení rizik se ukazuje, že existuje značné a okamžité nebezpečí rozšíření aviární influenzy v České republice nebo do České republiky;

b)

došlo v jednom nebo více případech k výskytu aviární influenzy

1.

v České republice,

2.

v členském státě nacházejícím se v blízkosti České republiky, nebo

3.

byl výskyt aviární influenzy potvrzen u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v zemi, která není členským státem a nachází se v blízkosti České republiky.

(2)

Má-li být zavedeno nouzové očkování podle odstavce 1 a není-li dále stanoveno jinak, předloží Státní veterinární správa Komisi ke schválení plán nouzového očkování, který je v souladu se strategií DIVA a obsahuje přinejmenším informace o

a)

nákazové situaci, která vyžaduje nouzové očkování,

b)

oblasti, ve které má být provedeno nouzové očkování, počtu hospodářství v této oblasti, a je-li odlišný, i o počtu hospodářství, ve kterých má být provedeno očkování,

c)

druzích a kategoriích drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, podle potřeby i úsecích chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které mají být očkovány,

d)

přibližném počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které mají být očkovány,

e)

příznačných vlastnostech (charakteristice) očkovací látky,

f)

předpokládané době trvání nouzové očkovací kampaně,

g)

zvláštních ustanoveních o pohybu očkované drůbeže nebo očkovaného jiného ptactva chovaného v zajetí, jimiž nejsou dotčena opatření uvedená v hlavě IV, dílu 1, oddílech 3, 4 a 5 a dílu 2, oddíle 2,

h)

kritériích, podle nichž má být rozhodováno o nouzovém očkování v kontaktních hospodářstvích,

i)

vedení záznamů o očkované drůbeži nebo očkovaném jiném ptactvu chovaném v zajetí a jejich registraci,

j)

klinických vyšetřeních a laboratorních testech, které mají být provedeny v hospodářstvích, v nichž má být zavedeno nouzové očkování, a v dalších hospodářstvích v oblasti nouzového očkování, za účelem sledování epizootologické situace, účinnosti nouzové očkovací kampaně a kontroly pohybu očkované drůbeže nebo očkovaného jiného ptactva chovaného v zajetí.

§ 53

Schválení plánu nouzového očkování

Schválení plánu nouzového očkování Komisí může zahrnovat také opatření omezující pohyb drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a jejich produktů, jakož i omezení týkající se určitých úseků chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vymezení pásem s omezením.

§ 54

Zavedení nouzového očkování před schválením plánu nouzového očkování

Nouzové očkování může být zavedeno již před schválením plánu nouzového očkování, a to za těchto podmínek:

a)

Státní veterinární správa seznámí Komisi s plánem nouzového očkování a s rozhodnutím o provádění nouzového očkování ještě před jeho zahájením,

b)

pohyb drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a jejich produktů je zakázán vyjma případů, kdy jsou splněny podmínky uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,

c)

rozhodnutí o provádění nouzového očkování neohrozí tlumení nákazy.

Díl 3

Preventivní očkování (§ 55-56)

§ 55

Preventivní očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí

(1)

Preventivní očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí proti aviární influenze může být zavedeno jako dlouhodobé opatření, jestliže na základě posouzení rizik je třeba považovat určité oblasti, způsoby chovu drůbeže nebo kategorie drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, anebo určité úseky chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí za vystavené riziku nákazy aviární influenzou.

(2)

Má-li být zavedeno preventivní očkování podle odstavce 1, předloží Státní veterinární správa Komisi ke schválení plán preventivního očkování, který je v souladu se strategií DIVA a obsahuje přinejmenším informace o

a)

důvodech pro preventivní očkování, včetně údajů o vývoji (průběhu) nákazy,

b)

oblasti, způsobu chovu drůbeže nebo kategoriích drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, anebo úsecích chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, ve kterých má být provedeno preventivní očkování, jakož i o počtu hospodářství v této oblasti, a je-li odlišný, i o počtu a typu hospodářství, ve kterých má být provedeno preventivní očkování,

c)

druzích a kategoriích drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, podle potřeby i úsecích chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které mají být očkovány,

d)

přibližném počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které mají být očkovány,

e)

příznačných vlastnostech (charakteristice) očkovací látky,

f)

předpokládané době trvání preventivní očkovací kampaně,

g)

zvláštních ustanoveních o pohybu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, jimiž nejsou dotčena opatření uvedená v hlavě IV, dílu 1, oddílech 3, 4 a 5 a dílu 2, oddíle 2,

h)

vedení záznamů o očkované drůbeži nebo očkovaném jiném ptactvu chovaném v zajetí a jejich registraci,

i)

laboratorních testech, které mají být v souladu s diagnostickou příručkou provedeny v hospodářstvích, v nichž má být zavedeno preventivní očkování současně s dozorem a testováním v přiměřeném počtu dalších hospodářství nebo úseků chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, za účelem sledování epizootologické situace, účinnosti preventivní očkovací kampaně a kontroly pohybu očkované drůbeže nebo očkovaného jiného ptactva chovaného v zajetí.

§ 56

Schválení plánu preventivního očkování

Schválení plánu preventivního očkování Komisí může zahrnovat také opatření omezující pohyb drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a jejich produktů, jakož i omezení týkající se určitých úseků chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vymezení pásem s omezením.

Díl 4

Banky očkovacích látek (§ 57)

§ 57

(1)

V rámci pohotovostního plánu může být zřízena nebo udržována národní banka očkovacích látek pro skladování (uchovávání) zásob očkovacích látek, které odpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů12 a mohou být použity k nouzovému nebo preventivnímu očkování proti aviární influenze.

(2)

Byla-li zřízena národní banka očkovacích látek, Státní veterinární správa informuje Komisi o množství a typech skladovaných (uchovávaných) očkovacích látek. Česká republika má přístup k bance očkovacích látek Unie na základě žádosti předložené Státní veterinární správou Komisi.

Hlava VIII

Pohotovostní plán (§ 58)

§ 58

(1)

Státní veterinární správa vypracovává v souladu s přílohou č. 10 k této vyhlášce a aktualizuje nejméně každých 5 let celostátní pohotovostní plán, který stanoví vnitrostátní opatření, jež mají být provedena v případě výskytu aviární influenzy.

(2)

Celostátní pohotovostní plán

a)

zabezpečuje přístup ke všem zařízením, vybavením, personálu a veškerým dalším prostředkům a materiálům, které jsou nezbytné k rychlé a účinné likvidaci ohniska nákazy. Uvádí počet a polohu všech komerčních drůbežářských hospodářství, maximální počty drůbeže podle jednotlivých druhů, která by se mohla nacházet v těchto hospodářstvích, a předpokládaném množství očkovací látky potřebné v případě nouzového očkování,

b)

vychází z úzké spolupráce mezi příslušnými orgány odpovědnými za jednotlivé oblasti činností, zejména orgány příslušnými pro otázky zdraví zvířat, veřejného zdraví, životního prostředí a zdraví a bezpečnosti při práci, s cílem zajištění řádné informovanosti chovatelů, pracovníků v drůbežářském odvětví i veřejnosti o rizicích spojených s nákazou a jejím tlumením.

(3)

Státní veterinární správa vypracuje a vydá prostřednictvím celostátního pohotovostního plánu podrobnější pravidla pro povolování (uplatňování) odchylek uvedených v § 11, 12, 14, 21 až 25, 38 a 39 a pro uplatňování odchylky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a), a to včetně vhodných alternativních opatření.

(4)

Státní veterinární správa vychází při vypracování pravidel podle odstavce 3 z posouzení rizik a přihlíží k případným poskytnutým veterinárním zárukám [§ 27 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) bod 2 zákona].

(5)

Státní veterinární správa předloží celostátní pohotovostní plán Komisi ke schválení, a to i po jeho aktualizaci.

(6)

Krajské veterinární správy vypracovávají a aktualizují krajské pohotovostní plány na základě celostátního pohotovostního plánu.

Hlava IX

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 59-63)

§ 59

(1)

Odchylky z opatření pro tlumení aviární influenzy, uvedené v § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, § 14 odst. 4, § 31 odst. 1, § 38 odst. 1 a 3, § 39 a 44, mohou být povoleny, jen pokud tím není ohroženo tlumení nákazy.

(2)

Státní veterinární správa informuje neprodleně Komisi v rámci spolupráce s orgány Unie [§ 48 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona] o povolených odchylkách z opatření pro tlumení aviární influenzy, uvedených v odstavci 1.

§ 60

Povoluje-li krajská veterinární správa v souladu s právem Evropské unie odchylky z opatření pro tlumení aviární influenzy, činí tak v rámci svého rozhodnutí o nařízení, popřípadě změně mimořádných veterinárních opatření k zdolání uvedené nákazy a ochraně před jejím šířením [§ 49 odst. 1 písm. c), popřípadě písm. d) zákona].

§ 61

Státní veterinární správa předá Komisi seznam schválených míst, zařízení a laboratoří uvedených v § 48 odst. 3 do dne 30. září 2007 a průběžně tento seznam aktualizuje.

§ 62

Provádí-li Komise svými odborníky kontroly na místě v České republice v zájmu zajištění jednotného používání právních předpisů Evropské unie, které se týkají tlumení aviární influenzy, poskytuje jim Státní veterinární správa potřebnou součinnost k plnění jejich povinností. Bližší pravidla postupu v rámci této součinnosti jsou stanovena předpisy Evropské unie13.

§ 63

(1)

Státní veterinární správa provede změny pohotovostního plánu v souladu s touto vyhláškou a předloží je Komisi do 30. září 2007.

(2)

Do doby uvedení pohotovostního plánu do souladu s touto vyhláškou, nejdéle však do doby uvedené v odstavci 1, lze používat pro účely této vyhlášky pohotovostní plán schválený podle dosavadních právních předpisů.

Část druhá

Změna vyhlášky o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (§ 64)

§ 64

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb. a vyhlášky č. 214/2005 Sb., se mění takto:

1.

V části druhé se hlava V včetně nadpisů zrušuje.

 

2.

V § 140 odstavec 2 zní:

(2) Příslušný orgán dále nařídí likvidaci všech včelstev a hořlavého materiálu (s výjimkou včelínu a kočovných vozů) v ohnisku nákazy.“.

 

3.

V § 140 odst. 3 se slova „nebo jen klinicky nemocných“ zrušují.

 

4.

V § 140 odst. 4 se slova „klinicky nemocných“ zrušují.

 

5.

V § 140 odst. 6 se slova „ohnisku nákazy a“ zrušují.

 

6.

V § 141 odst. 1 se slova „od klinicky nemocných včelstev“ nahrazují slovy „z ohniska“.

 

7.

V § 141 odst. 2 se slova „klinicky zdravých včelstev v ohnisku nákazy a ochranném pásmu“ nahrazují slovy „včelstev z ochranného pásma“ a slova „Paenibacillus larvae larvae“ se nahrazují slovy „Paenibacillus larvae“.

 

8.

V § 141 odst. 3 se slova „Paenibacillus larvae larvae“ nahrazují slovy „Paenibacillus larvae“.

 

9.

V § 142 odst. 3 písm. a) se slova „ohnisku nákazy“ nahrazují slovy „ochranném pásmu“ a slova „klinicky nemocných“ se zrušují.

Část třetí

Účinnost (§ 65)

§ 65

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Příloha č. 1

Definice aviární influenzy [§ 2 písm. a) až c)]

(1)

„Aviární influenzou“ se rozumí infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajeti způsobená jakýmkoli virem influenzy typu A

a)

podtypu H5 nebo H7, nebo

b)

vykazující u šestitýdenních kuřat index intravenózní patogenity (IVPI) vyšší než 1,2.

(2)

„Vysoce patogenní aviární influenzou (HPAI)“ se rozumí infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí způsobená

a)

viry aviární influenzy podtypu H5 nebo H7, u kterých analýza sekvencí nukleotidů prokázala přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin v restrikčním místě hemaglutinmu podobně jako u jiných virů HPAI, což značí, že hemaglutinin může být štěpen všudypřítomnou hostitelskou proteázou, nebo

b)

viry aviární influenzy vykazujícími u šestitýdenních kuřat index intravenózní patogenity vyšší než 1,2.

(3)

Nízkopatogenní aviární influenzou (LPAI)“ se rozumí infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí způsobená viry aviární influenzy podtypu H5 nebo H7, která nespadá do definice uvedené v odstavci 2.

Příloha č. 2

Hlášení nákazy a dalších epizootologických informací, které jsou povinny podávat členské státy (§ 4 odst. 1)

(1)

Do 24 hodin od potvrzení primárního ohniska nebo zjištění výskytu aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku oznámí Státní veterinární správa postupem stanoveným orgány Unie tyto údaje:

a)

datum oznámení,

b)

hodinu oznámení,

c)

název státu,

d)

název nákazy,

e)

počet ohnisek nebo pozitivních nálezů aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku,

f)

datum prvního podezření z nákazy,

g)

datum potvrzení nákazy,

h)

metody použité k potvrzení nákazy,

i)

zda byla nákaza potvrzena v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku,

j)

zeměpisnou polohu ohniska nebo pozitivního nálezu aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku,

k)

použitá opatření pro tlumení nákazy.

(2)

V případě pozitivních nálezů aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku poskytne Státní veterinární správa vedle údajů stanovených v odstavci 1 ještě tyto informace:

a)

odhadovaný počet vnímavé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí na jatkách nebo v dopravním prostředku, podle kategorií,

b)

odhadovaný počet uhynulých kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí na jatkách nebo v dopravním prostředku, podle kategorií,

c)

zjištěnou nemocnost a odhadovaný počet drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, u nichž byla potvrzena aviární influenza, pro každou kategorii drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,

d)

odhadovaný počet drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, utracených nebo poražených na jatkách nebo v dopravním prostředku,

e)

odhadovaný počet neškodně odstraněné drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,

f)

v případě jatek vzdálenost od nejbližšího komerčního hospodářství s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí,

g)

polohu hospodářství původu nakažené drůbeže nebo kadáverů.

(3)

V případě sekundárních ohnisek musí být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 poskytnuty ve lhůtě stanovené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

(4)

Státní veterinární správa zajistí, aby po poskytnutí informací v souladu s odstavci 1, 2 a 3 a v souvislosti s ohniskem nebo pozitivním nálezem aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku následovala co nejdříve písemná zpráva určená Komisi a ostatním členským státům, která bude obsahovat zejména tyto informace:

a)

datum utracení nebo porážky drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku a datum neškodného odstranění jejich kadáverů,

b)

veškeré informace související s možným, anebo - je-li potvrzen - skutečným původem aviární influenzy,

c)

informace o zavedeném kontrolním systému, který má zajistit účinné provádění opatření pro kontrolu pohybu zvířat,

d)

v případě zjištění aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku genetický typ viru, který způsobil nákazu,

e)

byla-li utracena nebo poražena drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v kontaktních hospodářstvích nebo v hospodářstvích, v nichž se nachází drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí s podezřením na nákazu virem aviární influenzy, informace o

1.

datu utracení nebo porážky a odhadovaném počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí každé kategorie, které byly utraceny nebo poraženy v každém hospodářství,

2.

epizootologické vazbě mezi zdrojem nákazy a každým kontaktním hospodářstvím nebo o jiných důvodech, které vedly k podezření na přítomnost aviární influenzy,

3.

nebyla-li drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v kontaktních hospodářstvích utracena nebo poražena, také informace o důvodech, které vedly k rozhodnutí neprovádět utracení či porážku.

(5)

V případě potvrzení aviární influenzy u živé drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo u drůbežářských produktů, které byly dovezeny nebo se dostaly na hranice Evropské unie, na pohraniční veterinární stanici nebo do karanténního střediska provozovaného v souladu s právními předpisy o dovozu zvířat a jeho veterinární kontrole, musí Státní veterinární správa neprodleně oznámit toto potvrzení Komisi a podat jí zprávu o přijatých opatřeních.

(6)

Komise a ostatní členské státy musí být do 24 hodin informovány, pokud bylo na základě jakéhokoli dozoru zjištěno vážné nebezpečí pro zdraví.

Příloha č. 3

Povolení k přepravě vajec z hospodářství v souladu s § 7 písm. b) a § 11 odst. 3

Krajská veterinární správa může povolit přepravu vajec z hospodářství podle ustanovení § 7 písm. b) a § 11 odst. 3 této vyhlášky do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, jsou-li dodrženy tyto podmínky:

1.

vejce mohou opustit hospodářství původu pouze tehdy, když jsou zaslána přímo z hospodářství s podezřením na nákazu do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie. Každá zásilka musí být před odesláním zaplombována úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem a musí zůstat zaplombovaná během přepravy do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie,

2.

úřední veterinární lékař odpovědný za hospodářství původu vajec oznámí úmysl zaslat vejce do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie krajské veterinární správě příslušné pro místo určení,

3.

krajská veterinární správa uvedená v bodě 2 zajistí, aby

a)

vejce uvedená v bodě 1 zůstala oddělena od ostatních vajec od okamžiku doručení přepravené zásilky až do jejich zpracování,

b)

skořápky těchto vajec byly neškodně odstraněny,

c)

obalové materiály použité na vejce byly bud' zlikvidovány, anebo vyčištěny a dezinfikovány takovým způsobem, aby došlo ke zničení všech virů aviární influenzy,

d)

vejce uvedená v bodě 1 byla přepravována ve vyčištěných a dezinfikovaných dopravních prostředcích. Opatření biologické bezpečnosti se použijí na personál, zařízení a dopravní prostředky podílející se na přepravě vajec.

Příloha č. 4

Hlavní kritéria a rizikové faktory, které je třeba zvážit pro přijetí rozhodnutí o použití opatření v kontaktních hospodářstvích nebo v rizikových hospodářství a oblastech v pásmech s omezením (§ 13 odst. 2, § 30 odst. 2 a § 40 odst. 2)

Orientační kritéria

Pro depopulaci

Proti depopulaci

klinické příznaky svědčící o aviární influenze v kontaktních hospodářstvích

žádné klinické příznaky svědčící o aviární influenze v kontaktních hospodářstvích, žádná epizootologická vazba

vysoká vnímavost převládajících druhů drůbeže

nízká vnímavost převládajících druhů drůbeže

pohyb drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí z hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza. do kontaktních hospodářství po pravděpodobném okamžiku zavlečení viru do infikovaného hospodářství

není znám žádný pohyb drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí z hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza, do kontaktních hospodářství po pravděpodobném okamžiku zavlečení viru do infikovaného hospodářství

poloha kontaktních hospodářství v oblasti s vysokou hustotou chovů drůbeže

poloha kontaktních hospodářství v oblasti s nízkou hustotou chovů drůbeže

nákaza se vyskytuje po nějakou dobu a je pravděpodobné, že se virus rozšířil z hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza, dříve než byla použita eradikační opatření

nákaza je sice přítomna, avšak virus se pouze v omezeném rozsahu rozšířil z hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza. dříve než byla použita eradikační opatření

poloha kontaktních hospodářství do 500 m*)od hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza

poloha kontaktních hospodářství více než 500 m*)od hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza

kontaktní hospodářství mají vazbu na více než jedno hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza

kontaktní hospodářství nemají vazbu na hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza

epizootie se vymyká kontrole a roste počet hospodářství, kde byla potvrzena aviární influenza

epizootie je pod kontrolou

*) V případech, kdy je hustota chovů drůbeže velmi vysoká, se musí vzít v úvahu větší vzdálenost.

Příloha č. 5

Kritéria, na základě kterých se přijme rozhodnutí o použití opatření v hospodářstvích ve vztahu k lpai (§ 37 odst. 1)

Při rozhodování o přemístění drůbeže nebo vajec a o depopulaci hospodářství podle § 37 odst. 1 této vyhlášky přihlíží krajská veterinární správa zejména k těmto kritériím:

a)

dotčené živočišné druhy,

b)

počet hospodářství v okolí hospodářství odeslání,

c)

poloha určených jatek, líhní a balíren,

d)

opatření biologické bezpečnosti použitá v hospodářstvích a úsecích chovu drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí během přepravy a porážky,

e)

trasa přepravy,

f)

důkazy o šíření nákazy,

g)

případné riziko pro veřejné zdraví,

h)

další ošetření dotčených produktů,

i)

socioekonomické a jiné dopady.

Příloha č. 6

Zásady a postupy pro čištění, dezinfekci a ošetření hospodářství (§ 46)

(1)

Na čištění, dezinfekci a ošetření se v souladu s § 46 této vyhlášky vztahují tyto obecné zásady a postupy:

a)

čištění, dezinfekce a případná opatření ke zničení hmyzu a hlodavců musí být provedeny pod úředním dohledem a v souladu s pokyny krajské veterinární správy;

b)

dezinfekční prostředky a jejich koncentrace musí být před použitím schváleny krajskou veterinární správou, aby bylo zaručeno zničení viru aviární influenzy,

c)

dezinfekční prostředky musí být používány bud' v souladu s doporučeními výrobce, pokud jsou k dispozici, anebo v souladu s pokyny krajské veterinární správy;

d)

při volbě dezinfekčních prostředků a postupů dezinfekce se musí přihlížet k povaze (druhu) budov, dopravních prostředků a předmětů, které mají být ošetřeny;

e)

podmínky použití odmašťovacích a dezinfekčních prostředků musí zaručit, že nebude ohrožena jejich účinnost. Zejména musí být dodržovány technické ukazatele uvedené výrobcem, jako jsou tlak, minimální teplota a požadovaná doba působení;

f)

bez ohledu na použitý dezinfekční prostředek se uplatňují tato obecná pravidla:

1.

důkladné napuštění steliva, použité podestýlky a trusu dezinfekčním prostředkem,

2.

omytí a vyčištění půdy, podlah, ramp a stěn pečlivým vydrhnutím a vykartáčováním po přesunu, popřípadě demontáži zařízení nebo instalací, které by jinak narušily (snížily) účinnost postupů čištění a dezinfekce,

3.

další (opětovné) použití dezinfekčního prostředku, který se nechá působit nejméně po dobu doporučenou výrobcem;

g)

provádí-li se mytí tekutými prostředky aplikovanými pod tlakem, je třeba zabránit opětovné kontaminaci již vyčištěných častí;

h)

součástí postupů musí být umytí, dezinfekce nebo zničení zařízení, instalací, předmětů nebo čehokoli, co by mohlo být kontaminováno;

i)

po provedení dezinfekce je třeba zabránit opětovné kontaminaci;

j)

čištění a dezinfekce požadované v rámci této vyhlášky musí být uvedeny v záznamech hospodářství nebo v knize jízd a tam, kde je vyžadováno úřední schválení, musí o nich vydat úřední veterinární lékař nebo úřední veterinární asistent osvědčení;

k)

čištění a dezinfekce dopravních prostředků sloužících k přepravě a používaných personálem.

(2)

Čištění a dezinfekce infikovaných hospodářství se provádějí v souladu s těmito zásadami a postupy:

a)

předběžné čištění a dezinfekce:

1.

při utrácení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí je třeba přijmout všechna nezbytná opatření, aby se zabránilo nebo minimalizovalo šíření viru aviární influenzy. Tato opatření musí zahrnovat instalaci dočasného dezinfekčního zařízení, dodání ochranných oděvů a sprch, dekontaminaci použitého vybavení, nástrojů a příslušenství a přerušení dodávky elektrického proudu pro ventilační zařízení,

2.

kadávery utracené drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí musí být postříkány dezinfekčním prostředkem,

3.

veškerá přeprava kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které musí být přemístěny z hospodářství za účelem neškodného odstranění, probíhá v uzavřených, utěsněných dopravních prostředcích pod dohledem úředního veterinárního lékaře tak, aby se zabránilo šíření viru aviární influenzy,

4.

po přemístění utracené drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí za účelem neškodného odstranění musí být ty části hospodářství, ve kterých byli tito ptáci chováni, a všechny části dalších budov, dvory apod. kontaminované během utrácení nebo postmortálního vyšetřování, vystříkány dezinfekčními prostředky schválenými podle § 46 této vyhlášky,

5.

tkáně nebo krev, které unikly při utrácení nebo postmortálním vyšetřování, musí být pečlivě shromážděny a neškodně odstraněny spolu s utracenou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí,

6.

dezinfekční prostředek musí působit na ošetřené plochy nejméně po dobu 24 hodin;

b)

závěrečné čištění a dezinfekce:

1.

hnůj a použitá podestýlka musí být odstraněny a ošetřeny v souladu s odstavcem 3 písm. a),

2.

mastnota a nečistota musí být odstraněny ze všech povrchů pomocí odmašťovače a následně umyty vodou,

3.

po umytí studenou vodou je nutno použít ještě jednou dezinfekční prostředek,

4.

po 7 dnech musí být hospodářství ošetřeno odmašťovačem, opláchnuto vodou, ošetřeno dezinfekčním prostředkem a opět opláchnuto vodou.

(3)

Dezinfekce kontaminované podestýlky, hnoje a kejdy se provádí v souladu s těmito zásadami a postupy:

a)

hnůj a použitá podestýlka musí být ošetřeny jedním z následujících postupů:

1.

ošetření parou o teplotě nejméně 70 °C,

2.

zničení spálením,

3.

uložení do dostatečné hloubky zabraňující přístupu volně žijícího ptactva a jiných zvířat,

4.

shromáždění na jednom místě za účelem zahřátí, postříkání dezinfekčním prostředkem a ponechání takto nejméně po dobu 42 dní,

b)

kejda musí být skladována nejméně po dobu 60 dní po posledním přidání infikovaného materiálu, nepovolí-li krajská veterinární správa zkrácenou dobu uskladnění kejdy, která byla účinně ošetřena v souladu si Cián1 pokyny, aby bylo zaručeno zničení viru. Krajská veterinární správa může povolit přepravu hnoje, steliva a podestýlky, které mohou být kontaminovány, bud' do schváleného podniku, kde proběhne jejich ošetření zaručující zničení veškerých virů influenzy, anebo do místa dočasného uskladnění před zničením nebo ošetřením, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 nebo se zvláštními pravidly přijatými orgány Unie. Tato přeprava proběhne v uzavřených, utěsněných dopravních prostředcích pod dohledem úředního veterinárního lékaře tak, aby se zabránilo šíření viru aviární influenzy.

(4)

Odchylkou od odstavců 1 a 2 může krajská veterinární správa zavést zvláštní postupy pro čištění a dezinfekci s ohledem na typ hospodářství a klimatické podmínky. Krajská veterinární správa oznámí použití této odchylky Komisi a poskytne jí detailní informace o přijatých zvláštních postupech.

(5)

Aniž je dotčen § 46 písm. b) této vyhlášky, dojde-li krajská veterinární správa k závěru, že jakékoli hospodářství nebo jeho část nelze z nějakého důvodu vyčistit nebo dezinfikovat, může vydat zákaz vstupu všech osob, dopravních prostředků, drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, savců domácích druhů nebo čehokoli jiného do tohoto hospodářství nebo jeho části; tento zákaz zůstane v platnosti nejméně po dobu 12 měsíců.

Příloha č. 7

Referenční laboratoř unie pro aviární influenzu [§ 49 odst. 1 písm. c)]

(1)

Referenční laboratoří Unie pro aviární influenzu je Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Spojené království.

(2)

Referenční laboratoř Unie pro aviární influenzu plní tyto funkce a úkoly:

a)

koordinuje za konzultace Komise metody používané členskými státy pro diagnózu aviární influenzy, zejména

1.

typizaci, uchovávání a dodávání kmenů aviární influenzy pro sérologické testy a přípravu antiséra,

2.

dodávání standardních sér a dalších referenčních činidel národním referenčním laboratořím za účelem standardizace testů a činidel užívaných v jednotlivých členských státech,

3.

vytvoření a uchovávání sbírky kmenů a izolátů viru aviární influenzy,

4.

organizaci pravidelných srovnávacích testů diagnostických postupů v rámci Unie,

5.

shromažďování a porovnávání údajů a informací týkajících se používaných diagnostických metod a výsledků testů prováděných v rámci Unie,

6.

charakterizaci izolátů viru aviární influenzy pomocí nejmodernějších dostupných metod s cílem lépe porozumět epizootii aviární influenzy a proniknout do podstaty epizootie viru a vzniku vysoce patogenních a potenciálně patogenních kmenů,

7.

sledování vývoje situace v oblasti dozoru, epizootie a prevence aviární influenzy na celém světě,

8.

evidenci odborných posudků týkajících se viru aviární influenzy a jiných příslušných virů za účelem umožnění rychlé diferenciální diagnostiky,

9.

získávání poznatků o přípravě a použití produktů veterinární imunologie užívaných k tlumení aviární influenzy,

b)

aktivně napomáhá určování ohnisek v členských státech tím, že přijímá izoláty viru ptačího původu za účelem potvrzení diagnózy, charakterizace a epizootologického výzkumu, a získává izoláty viru z primárních ohnisek, které jí mají dodávat třetí země, z nichž je povolen dovoz živé drůbeže a drůbežího masa do členských států na základě příslušných právních předpisů Evropské unie. Po obdržení izolátů viru provede referenční laboratoř Unie zejména

1.

analýzu sekvencí nukleotidů a určí tak sekvence aminokyselin odečtených v restrikčním místě molekuly hemaglutininu,

2.

stanovení indexu intravenózní patogenity (IVPI),

3.

antigenní typizaci,

4.

fylogenetickou analýzu přispívající k epizootologickému šetření;

c)

podporuje odbornou přípravu a rekvalifikaci odborníků na laboratorní diagnostiku s cílem postupně harmonizovat diagnostické techniky v rámci Unie;

d)

připravuje program a pracovní dokumenty pro výroční schůze národních referenčních laboratoří;

e)

napomáhá prostřednictvím dodávání antigenů v rámci programu a schválených testovacích postupů při provádění průzkumů zaměřených na aviární influenzu u drůbeže a volně žijícího ptactva, které mají provádět členské státy, a při přípravě souhrnné zprávy o výsledcích průzkumu;

f)

průběžně sleduje možnost přenosu virů aviární influenzy na člověka a spolupracuje s mezinárodně uznávanými laboratořemi pro chřipku lidí;

g)

vypracovává za konzultace Komise krizový a pohotovostní plán, který obsahuje ustanovení o spolupráci s referenční laboratoří pro aviární influenzu Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), popřípadě i o spolupráci s jinými mezinárodně uznávanými laboratořemi v rámci Unie.

Příloha č. 8

Funkce a úkoly národní referenční laboratoře pro aviární influenzu (§ 49 odst. 1)

(1)

Národní referenční laboratoř odpovídá za zajištění toho, aby laboratorní testování na přítomnost aviární influenzy a určení genetického typu izolátů viru probíhaly v České republice v souladu s diagnostickou příručkou. Za tímto účelem může uzavírat zvláštní dohody s referenční laboratoří Unie nebo s jinými národními laboratořemi.

(2)

Národní referenční laboratoř poskytne neprodleně referenční laboratoři Unie za účelem provedení jejich kompletní charakterizace izoláty viru aviární influenzy

a)

ze všech primárních ohnisek aviární influenzy,

b)

v případě sekundárních ohnisek z reprezentativního počtu ohnisek,

c)

v případě zjištění virů aviární influenzy jiných než virů uvedených v příloze č. 1 odstavci 1 u drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo savců, které představují vážné ohrožení zdraví.

(3)

Národní referenční laboratoř je odpovědná za koordinaci standardů a diagnostických metod používaných v jednotlivých laboratořích pro diagnostiku aviární influenzy v České republice. Za tímto účelem

a)

může poskytovat jednotlivým laboratořím diagnostická činidla,

b)

kontroluje jakost všech diagnostických činidel používaných v České republice,

c)

organizuje pravidelně srovnávací testy,

d)

uchovává izoláty viru aviární influenzy pocházející z ohnisek nákazy a izoláty jakýchkoli dalších virů aviární influenzy, zjištěných v České republice,

e)

spolupracuje s Národní referenční laboratoří pro chřipku lidí.

Příloha č. 9

Požadavky týkající se pohybu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a drůbežích produktů, uplatňované v souvislosti s nouzovým očkováním [§ 54 písm. b)]

(1)

Opatření pro kontrolu pohybu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, očkovaných podle § 54 této vyhlášky, a jejich produktů se použijí tak, jak se stanoví v odstavcích 3 až 8 této přílohy v souladu s diagnostickou příručkou.

(2)

Na jakékoli dopravní prostředky a vybavení používané pro přepravu živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, vajec nebo drůbežího masa ve smyslu této přílohy se uplatní jednorázově nebo opakovaně postupy pro čištění, dezinfekci nebo ošetření uvedené v § 46 této vyhlášky, a to neprodleně po jejich použití.

(3)

V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec v oblasti očkování se uplatňují tyto požadavky:

a)

násadová vejce:

1.

pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

2.

byla před zahájením přepravy náležitě dezinfikována metodou schválenou krajskou veterinární správou,

3.

jsou přepravena přímo do určené líhně,

4.

jsou v líhni zpětně dohledatelná;

b)

vejce pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou a jsou přepravena do:

1.

určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou veterinární správou, nebo

2.

podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie;

c)

jednodenní kuřata:

1.

pocházejí z násadových vajec vyhovujících podmínkám, které jsou stanoveny pod písmenem a),

2.

jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;

d)

živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:

1.

byly očkovány proti aviární influenze, je-li to stanoveno v plánu očkování,

2.

byly vyšetřeny s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

3.

jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;

e)

jatečná drůbež:

1.

byla před naložením vyšetřena s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

2.

je zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.

(4)

V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec z hospodářství nacházejících se mimo oblast očkování do hospodářství nacházejících se v oblasti očkování se uplatňují tyto požadavky:

a)

násadová vejce:

1.

jsou přepravena přímo do určené líhně,

2.

jsou v líhni zpětně dohledatelná;

b)

vejce jsou přepravena do:

1.

určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou veterinární správou, nebo

2.

podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie;

c)

jednodenní kuřata jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;

d)

živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:

1.

jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství,

2.

jsou očkovány proti aviární influenze v hospodářství určení, je-li to stanoveno v plánu očkování;

e)

jatečná drůbež je odeslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.

(5)

V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec z hospodářství nacházejícího se v oblasti očkování do hospodářství nacházejících se mimo oblast očkování se uplatňují tyto požadavky:

a)

násadová vejce:

1.

pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

2.

byla před zahájením přepravy náležitě dezinfikována metodou schválenou krajskou veterinární správou,

3.

jsou přepravena přímo do určené líhně,

4.

jsou v líhni zpětně dohledatelná;

b)

vejce pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou, a vejce jsou přepravena do:

1.

určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou veterinární správou, nebo

2.

podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie;

c)

jednodenní kuřata:

1.

nebyla očkována,

2.

pocházejí z násadových vajec vyhovujících podmínkám stanoveným v odstavci 3 písm. a),

3.

jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;

d)

živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:

1.

nebyly očkovány,

2.

byly vyšetřeny s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

3.

jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;

e)

jatečná drůbež:

1.

byla před naložením vyšetřena s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

2.

je zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.

(6)

Na maso získané z drůbeže chované v oblasti očkování se vztahují tyto požadavky:

a)

jde-li o maso získané z očkované drůbeže, tato drůbež

1.

byla očkována očkovací látkou, která je v souladu se strategií DIVA,

2.

byla zkontrolována a testována s negativními výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

3.

byla v průběhu 48 hodin před zahájením přepravy klinicky vyšetřena úředním veterinárním lékařem, v případě potřeby byli vyšetřeni úředním veterinárním lékařem všichni kontrolní indikátoroví ptáci v daném hospodářství,

4.

byla zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce;

b)

jde-li o jakékoli maso z neočkované drůbeže, zaslané na porážku, je tato drůbež sledována v souladu s diagnostickou příručkou.

(7)

Krajská veterinární správa může povolit přepravu kadáverů nebo vajec z hospodářství za účelem jejich neškodného odstranění.

(8)

Na pohyb balených vajec a masa z drůbeže poražené v souladu s touto přílohou se nevztahují žádná další omezení.

(9)

Aniž jsou tím dotčena jakákoli další opatření orgánů Unie, je zakázáno bez souhlasu příslušného orgánu státu určení odesílání drůbeže (včetně jednodenních kuřat) nebo jiného ptactva chovaného v zajetí z území České republiky, a to od začátku nouzové očkovací kampaně až po schválení plánu nouzového očkování.

Příloha č. 10

Kritéria pro pohotovostní plán (§ 58 odst. 1)

Pohotovostní plán musí splňovat alespoň tato kritéria:

(1)

Vytvoření krizového střediska na vnitrostátní úrovni, jež koordinuje všechna opatření pro tlumení nákazy.

(2)

Vypracování seznamu místních středisek pro tlumení nákazy, která disponují přiměřeným vybavením pro koordinaci opatření pro tlumení nákazy na místní úrovni.

(3)

Poskytnutí podrobných údajů o personálu zapojeném do opatření pro tlumení nákazy, o jeho odbornosti a povinnostech, jakož i o pokynech pro tento personál s ohledem na nutnost ochrany osob a na možné riziko, které představuje aviární influenza pro zdraví lidí.

(4)

Zajištění schopnosti každého místního střediska pro tlumení nákazy kontaktovat rychle osoby a organizace přímo či nepřímo spojené s ohniskem nákazy.

(5)

Dostupnost vybavení a materiálů nezbytných k účinnému provedení opatření pro tlumení nákazy.

(6)

Stanovení podrobných pokynů ohledně opatření, která je třeba přijmout v případě podezření nebo potvrzení infekce či kontaminace, včetně zamýšlených způsobů neškodného odstranění kadáverů.

(7)

Zavedení programů odborné přípravy pro udržení a rozvoj kvalifikací v oblasti dovedností v terénu a správních postupů.

(8)

Vybavení diagnostických laboratoří pro postmortální vyšetření. Tyto laboratoře musí mít nezbytné kapacity pro provádění sérologických, histologických a jiných rozborů a pro provedení rychlé diagnózy. Musí být přijata také opatření pro rychlou přepravu vzorků. Pohotovostní plán musí dále uvádět testovací kapacitu laboratoře a dostupné zdroje v případě výskytu nákazy.

(9)

Vypracovaní plánu očkování, který počítá s řadou scénářů a uvádí, které populace drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí mohou být očkovány, jakož i odhadované množství požadované očkovací látky a její dostupnost.

(10)

Přijetí ustanovení (opatření) s cílem zajistit, aby byly k dispozici údaje o registraci komerčních drůbežářských hospodářství na území České republiky, a to bez dotčení jiných příslušných ustanovení právních předpisů Evropské unie v této oblasti.

(11)

Přijetí ustanovení (opatření) pro úřední uznávání registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.

(12)

Přijetí ustanovení (opatření) pro určení oblastí s vysokou hustotou chovů drůbeže.

(13)

Přijetí ustanovení (opatření) k zajištění zákonných pravomocí nezbytných k provedení pohotovostního plánu.

(14)

Zavedení dotazníků k epizootologickému šetření podle § 5.Poznámky pod čarou:

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS.

Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 týkající se hlášení nákaz zvířat ve Společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

§ 14 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 78 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS.

Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 týkající se hlášení nákaz zvířat ve Společenství.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

3

§ 14 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

5

Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 78 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

7

Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

8

Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

9

Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

10

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů.

11

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění pozdějších předpisů.

12

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13

Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.