Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

379/2007 Sb. znění účinné od 1. 8. 2016

N(1.9.2008, 326/1999 Sb.): Ustanovení čl. I bodu 221 pokud se týká § 180g a bodu 223 nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.

N(1.1.2009, 326/1999 Sb.): Ustanovení čl. I bodů 89, 91 a 94 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

N(21.12.2007, 326/1999 Sb.): Ustanovení čl.I bodů 26 až 28, bodů 96, 122, 179, 180, 181, 182, 188, 199, 215 až 218 nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku - 21. prosince 2007.

N(21.12.2007, 325/1999 Sb.): Ustanovení čl. III bodu 8 nabývá účinnosti účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku - 21. prosince 2007.

N(21.12.2007, 634/2004 Sb.): Ustanovení čl IX bodů 7 a 10 nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku - 21. prosince 2007.

N(21.12.2007, 283/1991 Sb.): Ustanovení č. XI nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku - 21. prosince 2007.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 191/2016 Sb.

1.8.2016

zákonem č. 274/2008 Sb.

1.1.2009

379

 

ZÁKON

ze dne 5. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1) podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen „území“) a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen „policie“), Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.

__________

1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 1c se označují jako poznámky pod čarou č. 1a až 1d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

 

3.

V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

4.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Policie potvrdí v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství1) cizinci vstup na území vyznačením otisku vstupního razítka do jeho cestovního dokladu.“.

 

5.

§ 5 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

§ 5

(1) Podmínky vstupu na území a provádění hraniční kontroly stanoví přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1).

(2) Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen prokázat splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) a dále je na požádání povinen

a)

vyplnit a podepsat hraniční průvodku,

b)

strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji.

(3) Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na cizince, který je mladší 15 let a je zapsán do cestovního dokladu jiného cizince.

(4) Splnění podmínek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se nevztahuje na cizince, který je

a)

přebírán od orgánu cizího státu podle zvláštního zákona5),

b)

přes území provážen (§ 152), nebo

c)

na území předáván podle mezinárodní smlouvy nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství.

(5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen při hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li občan Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal jiným dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem.

(6) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je dále povinen při hraniční kontrole policii předložit vízum opravňující k pobytu na území, vztahuje-li se na něho vízová povinnost.

___________

5)

Hlava dvacátá pátá trestního řádu.“.

 

6.

§ 6 se zrušuje.

 

7.

§ 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a zní:

§ 9

Odepření vstupu na území

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže

a)

nemá platný cestovní doklad,

b)

předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, vízum nebo povolení k pobytu,

c)

nepředloží vízum, podléhá-li cizinec vízové povinnosti nebo povolení k pobytu,

d)

nepředloží doklady prokazující účel a zabezpečení podmínek pobytu na území,

e)

nemá dostatečné množství prostředků k pobytu na území a k vycestování z území,

f)

je nežádoucí osobou (§ 154),

g)

je zařazen do informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích5a) (dále jen „smluvní stát“), za účelem získání přehledu o cizincích, jimž nelze umožnit vstup na území smluvních států (dále jen „informační systém smluvních států“); to neplatí, je-li cizinci uděleno vízum opravňující pouze k pobytu na území,

h)

je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České republiky,

i)

je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států, nebo

j)

je důvodné podezření, že cizinec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (§ 182a odst. 1) (dále jen „závažná nemoc“).

(2) Cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, může policie odepřít vstup na území z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), b), f) až j).

(3) Policie odepře vstup na území

a)

občanu Evropské unie,

1.

nemá-li platný cestovní doklad a nesplňuje-li podmínky podle § 5 odst. 5,

2.

předloží-li padělaný nebo pozměněný cestovní doklad nebo povolení k pobytu,

3.

je-li důvodné podezření, že trpí závažnou nemocí,

4.

je-li důvodné nebezpečí, že by při svém pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

5.

je-li zařazen do evidence nežádoucích osob a příslušný orgán, který uplatnil podnět na zařazení občana Evropské unie do této evidence (§ 154 odst. 2), potvrdí, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo narušit veřejný pořádek,

b)

rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,

1.

z důvodů uvedených v písmenu a),

2.

nepředloží-li vízum, podléhá-li vízové povinnosti, nebo povolení k pobytu,

3.

je-li důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost jiného smluvního státu nebo v něm narušit veřejný pořádek,

4.

je-li zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, potvrdí, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo narušit veřejný pořádek.

(4) Policie vydá rozhodnutí o odepření vstupu, jestliže odepře vstup na území občanu Evropské unie1b) z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. a). Obdobně policie postupuje i v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie1b), pokud rodinný příslušník tohoto občana Evropské unie doprovází nebo pokud rodinný příslušník prokáže, že tento občan Evropské unie pobývá na území. Rozhodnutí o odepření vstupu se nevydá, je-li důvodem odepření vstupu pravomocné rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území nebo pravomocné rozhodnutí o správním vyhoštění.

(5) Cizinec, kterému byl odepřen vstup na území, je povinen bez zbytečného odkladu vycestovat zpět do zahraničí.

__________

5a)

Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985.

Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.“.

 

8.

§ 11 se zrušuje.

 

9.

§ 11a se zrušuje.

 

10.

V § 15a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti“.

 

11.

V § 15a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „považuje“ vkládají slova „občanem Evropské unie nebo jeho manželem vyživovaný“.

 

12.

V § 15a odstavec 4 zní:

(4) Ustanovení tohoto zákona, týkající se rodinného příslušníka občana Evropské unie, se obdobně použijí i na cizince, který hodnověrným způsobem doloží, že

a)

je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud

1.

ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem Evropské unie ve společné domácnosti,

2.

je občanem Evropské unie vyživovaný, nebo

3.

se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropské unie, anebo

b)

má s občanem Evropské unie trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.“.

 

13.

V § 15a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana Evropské unie se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem státního občana České republiky1a).“.

 

14.

V § 18 písm. d) se bod 6 zrušuje.

Dosavadní body 7 a 8 se označují jako body 6 a 7.

 

15.

V § 18 písm. d) bod 6 zní:

6.

rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, držitelem dokladu o povolení přechodného nebo trvalého pobytu na území jiného členského státu Evropské unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce, nebo“.

 

16.

V § 18 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“, na konci písmene e) se čárka nahrazuje tečkou a písmena f) a g) se zrušují.

 

17.

V § 19 odst. 1 písm. c) se slova „písm. d), e), f), g) nebo h)“ nahrazují slovy „písm. b), f), g), h), i) nebo j)“.

 

18.

V § 23 odst. 1 na konci textu písmene d), § 25 na konci textu písmene c), § 27 odst. 1 na konci textu písmene b) a v § 31 odst. 1 na konci textu písmene f) se doplňují slova „ ; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince“.

 

19.

V § 26 odst. 3 se za slovo „jednorázové“ vkládají slova „ , ke dvěma vstupům“.

 

20.

V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

(3) K žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů za účelem výzkumu je cizinec, který je držitelem povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského státu Evropské unie8a), povinen předložit dohodu o hostování uzavřenou s výzkumnou organizací, která má sídlo na území tohoto členského státu, a na požádání náležitosti podle odstavce 1 písm. a), b) a e).

___________

8a)

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8a až 8d se označují jako poznámky pod čarou č. 8b až 8e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

21.

V § 27 odst. 4, § 28, § 31 odst. 5, § 40 odst. 3, § 42b odst. 4, § 42c odst. 3 písm. b), § 42c odst. 6, § 42d odst. 3, § 56 odst. 1 písm. j) a § 57 odst. 2 se slova „§ 6 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 180i odst. 2“.

 

22.

V § 27 odst. 4 větě druhé se za slova „jako víza“ vkládají slova „ke dvěma vstupům nebo víza“.

 

23.

V § 29 odst. 3, § 35 odst. 2, § 44a odst. 4 a v § 44a odst. 6 písm. b) se slovo „předpisu5)“ nahrazuje slovem „předpisu8b)“.

Poznámka pod čarou č. 8b zní:

__________

8b)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8b až 8e se označují jako poznámky pod čarou č. 8c až 8f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

24.

V § 29a odst. 1 písm. e) a v § 180 odst. 6 písm. c) se slova „§ 5 písm. a) bodu 4“ nahrazují slovy „§ 180i odst. 1“.

 

25.

V § 29a odst. 1 písm. e) se za slova „vízum uděleno“ vkládají slova „ke dvěma vstupům nebo“.

 

26.

V § 29b odst. 2 písm. a) se slova „ ; o prodloužení platnosti a doby pobytu informuje orgán smluvního státu, který vízum udělil“ zrušují.

 

27.

V § 29b odst. 2 písm. c) se slova „ ; o zrušení platnosti informuje orgán smluvního státu, který vízum udělil“ zrušují.

 

28.

V § 29b se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Policie nebo Ministerstvo zahraničních věcí o provedení změny nebo zrušení platnosti jednotného schengenského víza podle odstavce 2 informují orgán smluvního státu, který vízum udělil.“.

 

29.

V § 30 odst. 2 se slova „nebo za účelem studia na území nebo“ nahrazují slovy „ , studia nebo vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42 odst. 3 nebo“.

 

30.

V § 30 odst. 4 větě první a čtvrté se slova „nebo za účelem studia na území nebo“ nahrazují slovy „ , studia nebo vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42 odst. 3 nebo“.

 

31.

V § 30 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem výzkumu je na území oprávněn podat cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského státu Evropské unie8a) a víza k pobytu do 90 dnů, pokud plnění účelu tohoto pobytu vyžaduje pobyt cizince na území delší než 3 měsíce.“.

 

32.

V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem výzkumu je cizinec, který je držitelem povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského státu Evropské unie8a), povinen předložit

a)

dohodu o hostování uzavřenou s výzkumnou organizací, která má sídlo na území tohoto členského státu,

b)

náležitosti podle odstavce 1 písm. a), e) a f),

c)

písemné vyjádření výzkumné organizace (§ 42f odst. 1) o účelu jeho pobytu na území a

d)

na požádání doklady uvedené v odstavci 5.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

33.

V § 35 odst. 2, § 42b odst. 3, § 42c odst. 3 písm. e), § 42c odst. 4 a 6, § 42d odst. 2 písm. d) se slova „§ 31 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 31 odst. 5“.

 

34.

V § 37 odst. 2 písm. c) se slova „písm. g), h) nebo i)“ nahrazují slovy „písm. a) nebo b)“.

 

35.

V § 42 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové dítě cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo již za tímto účelem na území pobývá (dále jen „rodinný příslušník výzkumného pracovníka“). K žádosti je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), c) až f) a prokázat, že je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka; na požádání je dále povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 5. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

36.

V § 42 odst. 5 se slova „se podává policii“ nahrazují slovy „podle odstavce 1, 2 nebo 4 se podává policii a žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 3 se podává na zastupitelském úřadu“.

 

37.

V § 42 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu policii je dále oprávněn rodinný příslušník výzkumného pracovníka, který je držitelem víza k pobytu nad 90 dnů.“.

 

38.

V § 42b odst. 1 na konci textu písmene c) a § 70 odst. 2 na konci textu písmene g) se doplňují slova „ ; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento doklad nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit“.

 

39.

V § 42b odst. 1 písm. d) se za slovo „úhrnný“ vkládá slovo „měsíční“.

 

40.

V § 42b odst. 1 písm. d) bodě 2 se slovo „předpisem9j)“ nahrazuje slovem „předpisem9e)“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 9j se označuje jako poznámka pod čarou č. 9e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, a dosavadní poznámky pod čarou č. 9e až 9j se označují jako poznámky pod čarou č. 9f až 9k, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

41.

V § 42c odst. 3 písm. c) se slova „možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb žadatele a jím vyživovaných osob a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9d)“ nahrazují slovy „ , že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob nebude nižší než součet částek životních minim9d) žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu,“.

 

42.

V § 42c odst. 6 se slova „možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb žadatele a společně vyživovaných osob a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9d)“ nahrazují slovy „ , že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob [odstavec 3 písm. c)] nebude nižší než součet částek životních minim9d) žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob;“.

 

43.

V § 42e odst. 1 se slova „stíhání pachatele podezřelého“ nahrazují slovy „řízení vedeném o podezření“.

 

44.

V § 42e odstavec 2 zní:

(2) Cizinec podle odstavce 1 musí být neprodleně v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět, poučen orgánem činným v trestním řízení nebo ministerstvem o právu požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a o podmínkách tohoto pobytu. Cizinci je ode dne, kdy byl poučen podle věty první, poskytnuta lhůta 1 měsíce pro rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení; platnost této lhůty může být ukončena, pokud cizinec přestal splňovat některou z podmínek podle odstavce 1, je-li to nezbytné pro zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu anebo cizinec o zrušení platnosti poskytnuté lhůty požádá. V průběhu poskytnuté lhůty nelze cizince vyhostit či jinak ukončit jeho pobyt na území a lze s ním vést řízení o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2). Běh lhůty nemá vliv na řízení o správním vyhoštění cizince nebo na řízení o jeho předání podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky.“.

 

45.

V § 42e odst. 3 se za slovo „území“ vkládají slova „opatřenou potvrzením orgánu činného v trestním řízení o splnění podmínek podle odstavce 1“.

 

46.

V § 42e se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území může podat i žadatel o udělení mezinárodní ochrany2).“.

 

47.

V § 42e odst. 4 se slova „území, fotografie a potvrzení orgánu činného v trestním řízení o splnění podmínek pro podání žádosti podle odstavce 1“ nahrazují slovy „území a fotografie“.

 

48.

V § 42e se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území může dále ministerstvo vydat na žádost cizinci, který je

a)

manželem,

b)

nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem, nebo

c)

z důvodu nezpůsobilosti k právním úkonům rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do péče

cizince uvedeného v odstavci 1, pokud se v době podání žádosti tento cizinec zdržoval na území a důvodem pobytu je společné soužití rodiny. K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je cizinec povinen prokázat skutečnosti uvedené v písmenu a), b) nebo c), předložit cestovní doklad, je-li jeho držitelem, a to i tehdy, uplynula-li doba jeho platnosti, a fotografie.

(6) Nemůže-li si cizinec, kterému byla podle odstavce 2 poskytnuta lhůta pro rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení, nebo žadatel o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území zajistit ubytování, zajistí mu ubytování ministerstvo nebo právnická osoba. Ministerstvo může na základě písemně uzavřené smlouvy přispět právnické osobě na úhradu nákladů spojených s ubytováním cizince.“.

 

49.

Za § 42e se vkládá nový § 42f, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9j a 9k zní:

 

§ 42f

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem

vědeckého výzkumu

 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu8a) je oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování9j) a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále jen „výzkumný pracovník“). Výzkumnou organizací se pro účely tohoto zákona rozumí veřejná výzkumná instituce, vysoká škola9k) nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního předpisu9j). Výzkumnou činností se rozumí též činnost akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zvláštního právního předpisu9j).

(2) V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může výzkumný pracovník žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podat na území policii.

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit

a)

dohodu o hostování9j),

b)

náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), e) a f),

c)

písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování9j) a byly hrazeny z veřejných prostředků, a

d)

na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 5.

(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2.

(5) Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem.

__________

9j)

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb.

9k)

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9j a 9k se označují jako poznámky pod čarou č. 9l a 9m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

50.

V § 44 odst. 2 větě první se za slova „(§ 42d)“ vkládají slova „anebo za účelem vědeckého výzkumu na území (§ 42f)“ a ve větě druhé se slova „nebo za účelem studia“ nahrazují slovy „ , studia nebo vědeckého výzkumu“.

 

51.

V § 44 odst. 4 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno g) se vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi, nebo“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

 

52.

V § 44a odst. 1 písm. b) se slovo „h)“ nahrazuje slovem „i)“.

 

53.

V § 44a odst. 3 se slova „§ 46 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 46 odst. 3 a 7“.

 

54.

V § 44a se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit cestovní doklad a náležitosti uvedené v § 42f odst. 3 písm. a) a c) a na požádání lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nelze prodloužit, pokud policie shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení (§ 46d). Rodinný příslušník výzkumného pracovníka je povinen k žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) a c) až f) a prokázat, že je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka.“.

 

55.

V § 45 odstavec 2 zní:

(2) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny je oprávněn po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat policii o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.“.

 

56.

V § 45 odst. 7 se za slovo „oprávněn“ vkládají slova „po splnění účelu pobytu nebo po 1 roce pobytu na území“.

 

57.

V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je cizinec dále povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2.“.

 

58.

V § 46 odst. 3 se za slovo „rodiny“ vkládají slova „nebo za účelem vědeckého výzkumu“ a slova „a) až c), e), g), h)“ se nahrazují slovy „a) až c), e), h) a i)“.

 

59.

V § 46 odst. 5 se slova „a) až c), e), g), h)“ nahrazují slovy „a) až c), e), h) a i)“.

 

60.

V § 46a odst. 2 písmeno j) zní:

j)

zjistí, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat toto povolení, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, nebo“.

 

61.

V § 46b odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 9n zní:

g) úhrnný měsíční příjem držitele tohoto povolení a společně s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)] nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob9n), nebo

__________

9n)

§ 24 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.“.

 

62.

V § 46c se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Vykonatelností rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území vydaného cizinci podle § 42e odst. 1 současně zaniká platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území vydaného cizinci podle § 42e odst. 5; o této skutečnosti ministerstvo cizince informuje.

(6) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní příkaz; výjezdní příkaz dále ministerstvo udělí cizinci, kterému zanikla platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle odstavce 5. Cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.“.

 

63.

Za § 46c se vkládá nový § 46d, který včetně nadpisu zní:

§ 46d

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

(1) Na žádost výzkumného pracovníka policie platnost jeho povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu zruší.

(2) Policie dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, jestliže

a)

výzkumný pracovník byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

b)

jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění výzkumného pracovníka ze svého území9a) z důvodu jeho odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,

c)

bylo zjištěno, že by výzkumný pracovník mohl při dalším pobytu na území ohrozit bezpečnost České republiky nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí,

d)

výzkumná organizace, která s výzkumným pracovníkem uzavřela dohodu o hostování9j), byla vyřazena ze seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního předpisu9j); to neplatí, pokud výzkumný pracovník uzavřel dohodu o hostování9j) s jinou výzkumnou organizací, která je v tomto seznamu zapsána,

e)

výzkumný pracovník přestal splňovat podmínky prokazované podle § 42f odst. 3,

f)

zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jsou padělané nebo pozměněné, nebo

g)

výzkumný pracovník neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života výzkumného pracovníka.

(3) Policie v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a výzkumnému pracovníkovi udělí výjezdní příkaz; výzkumný pracovník je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.“.

 

64.

V § 47 odst. 3 se slova „§ 42 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 4“.

 

65.

§ 48a zní:

§ 48a

 

(1) Ministerstvo na žádost cizince podanou ve lhůtě podle § 42e odst. 2, cizince, který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, a cizince, kterému bylo toto povolení vydáno, rozhodne o poskytnutí finančního příspěvku až do výše

a)

1,6násobku částky životního minima žadatele stanovené zvláštním právním předpisem9d), je-li posuzován bez společně posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)],

b)

1,5násobku částky životního minima žadatele a společně s ním posuzovaných osob, jsou-li společně posuzovány 2 až 3 osoby,

c)

1,4násobku částky životního minima žadatele a společně s ním posuzovaných osob, jsou-li společně posuzovány 4 osoby,

d)

1,3násobku částky životního minima žadatele a společně s ním posuzovaných osob, je-li společně posuzováno 5 a více osob.

(2) Výše finančního příspěvku se stanoví s ohledem na majetkové poměry cizince. Finanční příspěvek lze poskytnout ode dne, kdy byl cizinec poučen podle § 42e odst. 2. Finanční příspěvek se na žádost cizince poskytuje za dobu 1 měsíce. Finanční příspěvek lze přiznat a vyplatit nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho poskytnutí. Finanční příspěvek lze přiznat i opakovaně.

(3) Žadatel o finanční příspěvek podle odstavce 1 je povinen uvést své finanční a majetkové poměry, popřípadě finanční a majetkové poměry své rodiny formou čestného prohlášení a doložit je všemi dostupnými doklady.

(4) Po dobu zajištění cizince v zařízení se finanční příspěvek neposkytuje. Finanční příspěvek nelze dále poskytnout, pokud

a)

odpovědnost za úhradu pobytových nákladů nese právnická nebo fyzická osoba (§ 15 a 180),

b)

žadatel o finanční příspěvek uvedl nepravdivé údaje o svých finančních nebo majetkových poměrech nebo o finančních nebo majetkových poměrech své rodiny, nebo

c)

žadatel o finanční příspěvek neoznámil skutečnosti rozhodné pro poskytnutí finančního příspěvku nebo změnu těchto skutečností.“.

 

66.

Za § 48a se vkládá nový § 48b, který zní:

§ 48b

 

(1) Je-li cizinci, kterému byla poskytnuta lhůta na rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení (§ 42e odst. 2), cizinci, který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, nebo cizinci, kterému bylo toto povolení vydáno, poskytnuta právnickou osobou zabývající se poskytováním právní pomoci cizincům tato pomoc bezplatně, může ministerstvo právnické osobě přispět na úhradu nákladů spojených s poskytováním právní pomoci na základě písemně uzavřené smlouvy.

(2) Žadatel o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je oprávněn pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; to neplatí, pokud orgán činný v trestním řízení nepotvrdil, že žádost o vydání tohoto povolení splňuje podmínky podle § 42e odst. 1.

(3) Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území se držitel tohoto povolení pro účely zaměstnání nebo studia považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem.“.

 

67.

V § 50 odst. 1 se za slova „víza, po zrušení“ vkládají slova „nebo zániku“ a za slova „přechodného pobytu na území“ se vkládají slova „nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště“.

 

68.

V § 52 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

vízum vázáno podmínkou spočívající v určení hraničního přechodu pro vstup nebo vycestování z území,“.

 

69.

V § 53 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zastupitelský úřad je oprávněn v souvislosti s podáním žádosti cizince o udělení víza snímat otisky prstů a pořizovat obrazové záznamy.“.

 

70.

V § 55 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Cizinec žádající o udělení víza je povinen na požádání strpět sejmutí otisků prstů a pořízení obrazového záznamu.“.

 

71.

V 56 odst. 1 písm. h) se slova „písm. d) až j), l), m) nebo n) anebo v § 9 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „písm. a), b), g), h), i) nebo j)“.

 

72.

V § 56 odst. 1 se na konci písmene j) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene k) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

l)

cizinec odmítne poskytnout otisky prstů nebo pořízení obrazového záznamu, nebo

m)

cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným podle tohoto zákona.“.

 

73.

V § 56 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) Rodinnému příslušníku občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, se vízum k pobytu do 90 dnů nebo průjezdní vízum neudělí z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a), e), l) nebo z důvodů uvedených v § 9 odst. 3 písm. b) bodu 1, 3 nebo 4.

(5) Zastupitelský úřad písemně informuje rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, o důvodech neudělení víza a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o neudělení víza Ministerstvo zahraničních věcí o nové posouzení důvodů neudělení víza. Podání musí být učiněno v písemné formě, musí obsahovat údaje o cizinci, který je činí, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a stát narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, a údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s důvody neudělení víza.

(6) Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje soulad důvodu neudělení víza rodinnému příslušníku občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, s důvody uvedenými v odstavci 4. O výsledku nového posouzení Ministerstvo zahraničních věcí cizince písemně informuje v českém jazyce a dále podle volby cizince v jazyce anglickém, francouzském, německém, ruském nebo španělském ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti; to neplatí, je-li cizinci na základě nového posouzení uděleno vízum.“.

 

74.

V § 57 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Stanovisko zastupitelského úřadu nebo policie k žádosti o udělení víza se žadateli o vízum ani jeho zástupci nezpřístupňuje.“.

 

75.

V § 61 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

cizinec při pobytové kontrole předloží neplatný cestovní doklad (§ 116),“.

 

76.

V § 61 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

cizinec je nežádoucí osobou nebo je zařazen do informačního systému smluvních států,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

 

77.

V § 61 odst. 3 se slovo „víza“ nahrazuje slovy „průjezdního víza a víza k pobytu do 90 dnů“.

 

78.

V § 61 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Platnost letištního víza zaniká udělením výjezdního příkazu; cizinec je povinen po zrušení platnosti letištního víza bez zbytečného odkladu opustit tranzitní prostor mezinárodního letiště a vycestovat zpět do zahraničí.“.

 

79.

V § 62 odst. 2 se slova „nebo za účelem studia na území nebo“ nahrazují slovy „ , za účelem studia nebo vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému pobytu vydaného rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka nebo“.

 

80.

V § 64 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní:

(1) Studiem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání v základní škole, střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení10a), a studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole9k),

b)

účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou, nebo účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy,

c)

vzdělávací aktivity, včetně konzultací a výměn zkušeností, výměnných studijních pobytů a účasti v uměleckých, metodických a jiných specializovaných kurzech, jejichž obsah a organizace jsou upraveny zvláštním právním předpisem10b) nebo jejichž uskutečňování je upraveno mezinárodní smlouvou upravující spolupráci v oblasti školství, včetně studia v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných vysokými školami,

d)

odborná praxe určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole anebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,

e)

odborná praxe a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,

f)

výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv.

__________

10a)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10b)

Například § 114 zákona č. 561/2004 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10a se označuje jako poznámka pod čarou č. 10c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

81.

V § 65 odst. 2 se za slova „unie1a) a“ vkládají slova „s výjimkou § 78 až 86 na“.

 

82.

§ 67 zní:

§ 67

 

(1) Povolení k trvalému pobytu se po 4 letech nepřetržitého pobytu na území vydá na žádost cizinci, který na území pobývá v rámci přechodného pobytu po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany za podmínky, že nejméně poslední dva roky probíhalo řízení o udělení mezinárodní ochrany, včetně případného řízení o kasační stížnosti.

(2) Povolení k trvalému pobytu se vydá, je-li žadatelem cizinec, který

a)

je mladší 18 let,

b)

se není schopen o sebe sám postarat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo

c)

je osamělý a starší 65 let.

(3) Povolení k trvalému pobytu se může při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 dále vydat, je-li žadatelem cizinec,

a)

který je rodičem cizince uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b),

b)

kterému byl rozhodnutím příslušného orgánu cizinec uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) svěřen do péče, nebo

c)

který je jiným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii cizince uvedeného v odstavci 2, na jehož osobní péči je cizinec uvedený v odstavci 2 závislý.

(4) Žádost je při splnění podmínek v odstavci 1 oprávněn podat i cizinec, který o vydání tohoto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.

(5) Žádost lze podat ministerstvu nejpozději do 2 měsíců po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany.

(6) Povolení k trvalému pobytu může být vydáno cizinci uvedenému v odstavci 3 pouze bylo-li toto povolení vydáno cizinci uvedenému v odstavci 2.

(7) Splnění podmínky nepřetržitého pobytu na území lze prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména je-li oprávněným cizincem osoba mladší 15 let nebo nepříznivý zdravotní stav žadatele nastal za pobytu na území.

(8) Splnění podmínky podat žádost nejpozději do 2 měsíců po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany lze prominout cizinci uvedenému v odstavci 3, pokud řízení o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany skončilo dříve než řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany cizince uvedeného v odstavci 2.“.

 

83.

V § 68 odst. 2 větě první se slova „udělené doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2)“ nahrazují slovy „dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a), pokud se na cizince tento zvláštní právní předpis již nevztahuje“.

 

84.

V § 68 odst. 2 větě druhé se za slovo „osobou“ vkládají slova „ , a dále doba, po kterou cizinec na území pobýval za účelem sezónního zaměstnání nebo vypomáhal s domácími pracemi za stravu, ubytování a kapesné určené k uspokojování jeho základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb“.

 

85.

V § 69 odst. 2 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.

 

86.

V § 69 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

a)

pobývá na území v rámci přechodného pobytu a je manželem nebo nezletilým dítětem cizince, jemuž byl udělen azyl z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise11),

__________

11)

§ 12 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.“.

 

87.

V § 69 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. d) lze podat též policii, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu vydáno, pobývá na území v rámci přechodného pobytu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

88.

V § 70 odst. 2 se na konci písmene e) doplňují slova: „ ; cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1, nebo, jde-li o cizince podle § 87, který žádá o povolení k trvalému pobytu po dosažení věku 18 let z důvodů podle § 66 odst. 1 písm. a), je povinen předložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, je-li o to požádán.“.

 

89.

V § 70 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka vydaný školou, která je uvedena v seznamu škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (§ 182a odst. 2), není-li dále stanoveno jinak.“.

 

90.

V § 70 odst. 4 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , ministerstva“.

 

91.

V § 70 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka podle odstavce 2 písm. h) se nevyžaduje od cizince, který

a)

nedosáhl věku 15 let,

b)

prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní nebo střední školy s českým vyučovacím jazykem,

c)

žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 nebo po zániku oprávnění k trvalému pobytu podle § 87 odst. 7 písm. a) bodu 4,

d)

prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, mající vliv na jeho schopnost komunikovat, nebo

e)

dosáhl věku 60 let.“.

 

92.

V § 71 odst. 1 větě první se slova „možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb cizince a jím vyživovaných osob a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9d)“ nahrazují slovy „ , že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)] nebude nižší než součet částek životních minim9d) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob“.

 

93.

V § 71 odst. 2 a v § 87i odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; objekt ubytování musí být podle zvláštního právního předpisu11a) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a je podle stavebního zákona určen pro bydlení nebo individuální rekreaci“.

Poznámka pod čarou č. 11a zní:

__________

11a)

Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech a přečíslování budov a o postupu a oznamování čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.“.

 

94.

V § 75 odst. 1 písm. a) se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „ , g) nebo h)“.

 

95.

V § 75 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

se cizinec bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 3), odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

 

96.

V § 75 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.

 

97.

V § 75 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) K důvodu podle odstavce 2 písm. a) se dále nepřihlédne, jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu z humanitárních nebo jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.

(5) Jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 3 nebo 4, policie nebo ministerstvo projedná vydání tohoto povolení se smluvním státem, který cizince zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k trvalému pobytu policie nebo ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince do informačního systému smluvních států zařadil.“.

 

98.

V § 77 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

zjistí, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,“.

 

99.

V § 82 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Cizinec, který žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu po skončení jeho platnosti z důvodu podle § 86 odst. 1 písm. f), je povinen předložit fotografie, cestovní doklad, průkaz, jehož platnost skončila, a doklad o zajištění ubytování (§ 71 odst. 2).“.

 

100.

V § 86 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

zrušením údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území.“.

 

101.

V § 87d odst. 1 písm. b) a v § 87d odst. 2 písm. a) se za slova „sociální péče“ vkládají slova „ , systému příspěvku na péči nebo systému pomoci v hmotné nouzi“.

 

102.

V § 87e odst. 1 písmeno c) zní:

c)

se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,“.

 

103.

V § 87e odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

d)

se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 3), odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti.“.

 

104.

V § 87f odst. 1 se za slova „pobyt na území“ vkládají slova „pokud o to požádá nebo“.

 

105.

V § 87g odst. 2 se slova „Policie dále“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

 

106.

V § 87h odst. 1 písmeno b) zní:

b)

po 2 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud je nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana České republiky1a), který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie1b), kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území,“.

 

107.

V § 87h odstavec 2 zní:

(2) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho žádost povolení k trvalému pobytu

a)

pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky, nebo

b)

z humanitárních důvodů, zejména

1.

z důvodu péče o občana Evropské unie1b), který se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže sám o sebe postarat, nebo

2.

žádá-li o vydání tohoto povolení jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě státního občana České republiky1a), který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě občana jiného členského státu Evropské unie1b), kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, je-li důvodem žádosti jejich společné soužití.“.

 

108.

V § 87k odst. 1 písmeno c) zní:

c)

se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,“.

 

109.

V § 87k odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

g)

se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 3), odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo

h)

v řízení nejsou potvrzeny důvody podle § 87g nebo 87h.“.

 

110.

V § 87l odst. 1 písmeno b) zní:

b)

se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, nebo“.

 

111.

V § 87o se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

112.

V § 87o se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Platnost průkazu lze o stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně. O prodloužení platnosti průkazu je rodinný příslušník občana Evropské unie povinen požádat před skončením platnosti tohoto průkazu.“.

 

113.

V § 87r se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

114.

V § 87t odst. 3 se slova „a 4“ zrušují.

 

115.

V § 87v se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žádá-li občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník o vydání průkazu po skončení jeho platnosti z důvodu podle § 87z odst. 1 písm. f), je povinen předložit fotografie, cestovní doklad a doklad o zajištění ubytování.“.

 

116.

V § 87z odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka na území.“.

 

117.

V § 87aa odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e)

zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na území, nebo

f)

ohlášením držitele potvrzení o ukončení pobytu na území.“.

 

118.

V § 88 odst. 3 se slova „udělení víza k pobytu nad 90 dnů“ nahrazují slovy „vydání povolení k dlouhodobému pobytu“ a slova „ ; vízum policie udělí do cestovního dokladu dítěte nebo do cestovního dokladu zákonného zástupce, v němž je dítě zapsáno; to neplatí, pokud narozený cizinec v této době vycestuje z území“ se zrušují.

 

119.

§ 90 zní:

§ 90

 

(1) Postup policie při hraniční kontrole a při vycestování cizince z území stanoví přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1).

(2) Policie potvrdí v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství1) cizinci vycestování z území vyznačením otisku výstupního razítka do jeho cestovního dokladu.“.

 

120.

V § 91 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

 

121.

Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně nadpisu zní:

§ 98a

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území

 

(1) Policie zruší údaj o místu hlášeného pobytu na území uvedeného v dokladu cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt na území podle § 65 odst. 1 písm. a), nebo v dokladu vydaném podle tohoto zákona občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi,

a)

byl-li zápis tohoto údaje proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b)

byl-li objekt, na jehož adrese je cizinec hlášen k pobytu na území, odstraněn nebo zanikl,

c)

pokud ubytování nesplňuje podmínky uvedené v § 100 písm. d), nebo

d)

zaniklo-li právo užívat objekt nebo vymezenou část objektu, na jehož adrese je cizinec hlášen k pobytu na území, a neužívá-li tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Policie zruší údaj o místě hlášeného pobytu podle odstavce 1 písm. d) na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání objektu nebo jeho vymezené části; existenci uvedeného důvodu je navrhovatel povinen policii prokázat.

(3) Policie o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území informuje ministerstvo. Místem pobytu cizince je v těchto případech sídlo oddělení cizinecké policie, v jehož místní příslušnosti byl údaj o místu hlášeného pobytu cizinci úředně zrušen.“.

 

122.

V § 98a odst. 3 se slova „oddělení cizinecké policie“ nahrazují slovy „inspektorátu cizinecké police“.

 

123.

V § 102 odst. 3 písm. b) se slova „ , s následným předložením přihlašovacího tiskopisu ve lhůtě do 10 dnů ode dne ubytování cizince“ zrušují.

 

124.

V § 102 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Oznamuje-li ubytovatel ubytování cizince způsobem stanoveným v odstavci 3 písm. b), přihlašovací tiskopis uschová po dobu 6 let od ubytování cizince.“.

 

125.

V § 103 písm. k) se za slova „o správním vyhoštění,“ vkládají slova „správním vyhoštěním,“ a slova „nebo za účelem předání podle mezinárodní smlouvy anebo zjišťováním totožnosti“ se nahrazují slovy „ , zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství a na požádání strpět snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů při podání žádosti o udělení víza a při ověřování totožnosti držitele víza“.

 

126.

§ 104 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15a, 15b a 15c zní:

§ 104

Povinnost dopravce

 

(1) Letecký dopravce nesmí na území dopravit cizince, který nemá cestovní doklad nebo vízum, je-li vzhledem k účelu a cíli cesty potřebné nebo je-li podmínkou pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území.

(2) Provozovatel vodní dopravy a provozovatel na pravidelných autobusových linkách nesmí na území dopravit cizince, který nemá cestovní doklad nebo vízum, je-li vzhledem k účelu a cíli cesty potřebné.

(3) Dopravce15a) je povinen na základě pokynu policie zajistit v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství15b) dopravu cizince do zahraničí, pokud byl cizinci odepřen vstup na území. Povinnost dopravit cizince do zahraničí se dále vztahuje na leteckého dopravce, který cizince

a)

dopravil na území, jestliže cizinec nepředloží cestovní doklad nebo letištní vízum, je-li podmínkou pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území,

b)

dopravil na území a tento nebo jiný dopravce ho odmítl dopravit do cílového státu, nebo

c)

přepravoval přes území, pokud byl cizinci odepřen vstup na území jiného státu.

Dopravu do zahraničí je dopravce povinen zajistit nejpozději ve lhůtě do 48 hodin od obdržení pokynu policie, jde-li o provozovatele vodní nebo pozemní dopravy, anebo ve lhůtě do 7 dnů, jde-li o leteckého dopravce; běh lhůty se staví po dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2).

(4) Letecký dopravce, který cizince na území dopravil, je dále povinen na základě pokynu policie zajistit dopravu cizince do zahraničí,

a)

byla-li cizinci zrušena platnost letištního víza a cizinec odmítá pokračovat v cestě do jiného státu, nebo

b)

jde-li o cizince pobývajícího v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, který odmítá pokračovat v cestě do jiného státu a jsou zjištěny důvody uvedené v § 9 odst. 1 písm. f), g), h) nebo i).

(5) Dopravce je povinen nést náklady15c) spojené s pobytem cizince na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území do doby, než bude v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství15b) dopraven do zahraničí.

__________

15a)

Článek 2 bod 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006.

15b)

Příloha V, část A odstavec 3 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006.

15c)

Článek 3 Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 15a a 15b se označují jako poznámky pod čarou č. 15d a 15e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

127.

V § 106 odstavec 3 zní:

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady jsou povinny neprodleně písemně oznámit policii, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče, systému příspěvku na péči nebo systému pomoci v hmotné nouzi. Působnost stanovená obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadům podle věty první je výkonem přenesené působnosti.“.

 

128.

V § 106 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi9n) je povinen neprodleně písemně oznámit policii, že úhrnný měsíční příjem rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a společně s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)], nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob.“.

 

129.

V § 107 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování9j), neprodleně písemně oznámí policii ukončení platnosti této dohody nebo sdělí skutečnosti, které brání dalšímu pokračování dohody o hostování.

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neprodleně písemně oznámí policii vyřazení výzkumné organizace ze seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního předpisu9j).“.

 

130.

V § 111 odst. 1 se za slovo „pohlaví“ vkládají slova „ , rodné číslo, bylo-li cizinci přiděleno“.

 

131.

V § 113 odst. 6 a v § 113 odst. 8 písm. a) se slova „povolení k pobytu“ nahrazují slovy „povolení k trvalému pobytu“.

 

132.

V § 118 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Doba vycestování z území se nestanoví, pokud je cizinec zajištěn za účelem správního vyhoštění.“.

 

133.

V § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

2.

pobývá-li cizinec na území bez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo bez platného oprávnění k pobytu, nebo“.

 

134.

V § 119 odst. 3 větě první se slova „nebo za účelem studia“ nahrazují slovy „ , studia nebo vědeckého výzkumu“.

 

135.

V § 120a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to neplatí, rozhoduje-li policie o správním vyhoštění při vycestování cizince na hraničním přechodu a cizinec výslovně uvede, že jeho vycestování je možné“.

 

136.

V § 123 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo jde-li o výzkumného pracovníka, výzkumná organizace, která se k tomu písemně zavázala; výzkumná organizace uhradí náklady spojené se správním vyhoštěním vzniklé do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování9j).“.

 

137.

Za § 123 se vkládá nový § 123a, který včetně nadpisu zní:

§ 123a

Dobrovolný návrat

 

(1) Ministerstvo může nést, je-li to ve veřejném zájmu, náklady spojené s dobrovolným návratem cizince,

a)

který je zajištěn za účelem správního vyhoštění, nebo

b)

kterému byla rozhodnutím o správním vyhoštění stanovena lhůta k vycestování z území a který nemá platný cestovní doklad,

do země, jejímž je občanem, nebo do jiného státu, který cizinci umožní vstup na své území.

(2) Cizinec je povinen ministerstvu dodatečně uhradit přepravní náklady v poloviční výši; do doby uhrazení bude cizinec zařazen do evidence nežádoucích osob [§ 154 odst. 4 písm. b)].

(3) Žádost o dobrovolný návrat je cizinec oprávněn podat policii

a)

v době svého zajištění v zařízení, nebo

b)

ve lhůtě stanovené k vycestování z území rozhodnutím o správním vyhoštění.

(4) O žádosti cizince o dobrovolný návrat ministerstvo rozhodne bez zbytečného odkladu.“.

 

138.

V § 124 odstavec 1 zní:

(1) Policie je oprávněna zajistit cizince staršího 15 let, jemuž bylo doručeno sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění nebo o jehož správním vyhoštění již bylo pravomocně rozhodnuto, je-li nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo mařit anebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění, zejména je-li zjištěno, že cizinec

a)

se dopustil jednání uvedeného v § 119 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodu 6 anebo 7,

b)

je evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154), nebo

c)

je nežádoucí osobou zařazenou do informačního systému smluvních států.“.

 

139.

V § 124 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Policie zajistí cizince staršího 15 let, jemuž bylo doručeno sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění, pokud po předchozím pravomocném rozhodnutí o správním vyhoštění nebo po ukončení poskytování dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a) ve stanovené lhůtě z území nevycestoval; to neplatí, je-li opožděné vycestování cizince zjištěno při hraniční kontrole při jeho vycestování z území.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

140.

Za § 124a se vkládá nový § 124b, který včetně nadpisu zní:

§ 124b

Zajištění cizince za účelem vycestování

 

(1) Policie zajistí na dobu nezbytně nutnou cizince staršího 15 let, který nevyužil možnosti dobrovolné repatriace podle zvláštního právního předpisu2), za účelem jeho vycestování z území, jestliže

a)

nepodal žádost o mezinárodní ochranu, ačkoliv k tomu byl vyzván,

b)

nevycestoval po pravomocném ukončení řízení ve věci mezinárodní ochrany z území ve lhůtě stanovené výjezdním příkazem nebo ve lhůtě do 30 dnů, nebyl-li cizinci výjezdní příkaz udělen,

c)

mu uplynula doba oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové ochrany.

(2) O zajištění cizince za účelem vycestování policie neprodleně sepíše záznam obsahující údaje o totožnosti zajištěného cizince, datu, času a místu zajištění.

(3) Nelze-li vycestování cizince uskutečnit ve lhůtě do 48 hodin, policie vydá rozhodnutí o jeho zajištění a cizince umístí do zařízení. Rozhodnutí nabývá právní moci doručením nebo odmítnutím cizince rozhodnutí převzít. Doba zajištění nesmí přesáhnout 180 dnů a počítá se od okamžiku omezení osobní svobody.

(4) Na zajištění za účelem vycestování se ustanovení § 123, 123a a hlavy XII použijí obdobně.

(5) Odstavec 1 se nepoužije,

a)

je-li důvod zajištění podle odstavce 1 písm. b) nebo c) zjištěn na hraničním přechodu při vycestování cizince z území, nebo

b)

má-li cizinec přepravní doklad pro vycestování z území (letenku, jízdenku), ale nemohl vycestovat ve lhůtě podle odstavce 1 písm. b) z důvodů na jeho vůli nezávislých.“.

 

141.

V § 126 písm. b) se za slovo „arabském“ vkládá slovo „ , hindském“.

 

142.

Za § 126 se vkládají nové § 126a a 126b, které znějí:

§ 126a

 

(1) Policie na pokyn ministerstva bezodkladně přeruší zajištění, je-li důvodné nebezpečí, že

a)

cizinec, kterému byla poskytnuta lhůta na rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení, (§ 42e odst. 2), nebo

b)

cizinec, který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území,

 

by mohl být při dalším pobytu v zařízení ohrožen na životě nebo zdraví v souvislosti se spoluprací s orgánem činným v trestním řízení.

(2) Po dobu přerušení zajištění se staví běh lhůty podle § 125 odst. 1.

(3) Je-li důvodné nebezpečí, že cizinec uprchne, nebo zneužívá-li přerušení zajištění, policie na pokyn ministerstva přerušení zajištění podle odstavce 1 bezodkladně zruší.

 

§ 126b

 

(1) Je-li zajištěný cizinec přijat do zdravotnického zařízení poskytujícího ústavní péči k poskytnutí zdravotní péče podle § 176 mimo zařízení, může policie upustit od střežení cizince po dobu umístění cizince do tohoto zdravotnického zařízení.

(2) Jde-li podle vyjádření ošetřujícího lékaře o poškození zdraví zajištěného cizince trvalého charakteru nebo z charakteru onemocnění cizince lze předpokládat, že jeho pobyt ve zdravotnickém zařízení za účelem poskytnutí zdravotní péče bude delší než doba scházející do uplynutí 180 dnů ode dne zajištění, policie zajištění ukončí. Při ukončení zajištění policie cizinci udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu překážky na jeho vůli nezávislé, která brání jeho vycestování; platnost víza stanoví na dobu potřebnou k vycestování cizince z území, nejdéle na dobu 1 roku.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud k poškození zdraví došlo vlastním úmyslným jednáním cizince.“.

 

143.

V § 128 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a cizince, který byl zajištěn za účelem vycestování podle § 124b“.

 

144.

V § 130 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Část s mírným režimem může být dále rozdělena na další části, do kterých je bez souhlasu provozovatele a bez doprovodu provozovatele nebo policie vstup cizincům zakázán.“.

 

145.

Za § 132 se vkládá nový § 132a, který zní:

§ 132a

 

Provozovatel je oprávněn v souladu s účelem zařízení a v zájmu zajištění bezpečnosti zajištěných cizinců a ostatních osob ubytovaných v zařízení instalovat prostředky audiovizuální techniky v prostorách tohoto zařízení, s výjimkou ubytovacích místností, sociálních zařízení a prostor, v nichž probíhají osobní prohlídky cizinců.“.

 

146.

V § 134 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

podle možností zajistí knihy, denní tisk a časopisy včetně zahraničních, pokud jsou distribuovány v České republice,“.

 

147.

V § 135 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Policie sepíše o umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem neprodleně záznam a v něm uvede podrobnosti o důvodech tohoto umístění a poučení o možnosti proti umístění do části s přísným režimem podat stížnost ministerstvu (§ 148 odst. 2). Policie zajištěného cizince se záznamem seznámí. Záznam podepsaný zajištěným cizincem, policistou a tlumočníkem, byl-li ustanoven, policie uloží do spisu zajištěného cizince. Odmítne-li cizinec záznam podepsat, policie to do záznamu poznamená.

(4) Je-li zajištěný cizinec umístěn v části s přísným režimem po dobu delší než 48 hodin, policie o tomto umístění vydá rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá právní moci doručením nebo odmítnutím cizince rozhodnutí převzít.“.

 

148.

V § 135 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Do části s přísným režimem lze cizince umístit na dobu nezbytnou, nejdéle však na 30 dnů. Policie v průběhu umístění zajištěného cizince v části s přísným režimem zkoumá trvání důvodu pro toto umístění. Dopustil-li se cizinec v době podle věty první jednání podle odstavce 1 nebo trvá-li důvod pro zvýšený dohled, policie dobu umístění v části s přísným režimem rozhodnutím prodlouží o 30 dnů, jinak cizince neprodleně umístí do části s mírným režimem. Rozhodnutí nabývá právní moci doručením nebo odmítnutím cizince rozhodnutí převzít.“.

 

149.

V § 136 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Lékařská prohlídka zajištěného cizince je prováděna bez přítomnosti policie nebo provozovatele, nerozhodne-li lékař jinak.“.

 

150.

V § 136 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nebo elektronické komunikační zařízení“.

 

151.

V § 137 odst. 1 a 2 se za slova „cestovní doklad“ vkládají slova „ , doklad totožnosti nebo písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství“.

 

152.

V § 137 odst. 4 se za slova „cestovní doklad“ vkládají slova „ , doklad totožnosti, písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství“.

 

153.

V § 137 odst. 5 se za slova „cestovního dokladu“ vkládají slova „ , dokladu totožnosti, písemnosti potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství“.

 

154.

V § 140 odstavec 3 zní:

(3) Na ubytovaného cizince se § 131, § 134 odst. 1, 2 a 4, § 136 odst. 1 písm. a) až c) a f), § 136 odst. 2, § 136 odst. 3 písm. a) až c), § 143, § 144 odst. 1 až 3 a § 145 vztahují obdobně.“.

 

155.

V § 144 odstavec 3 zní:

(3) Zajištěný cizinec má právo přijímat v zařízení návštěvy advokáta nebo zástupce právnické osoby, který prokáže, že předmětem její činnosti je oprávnění poskytovat právní pomoc cizincům. Za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.“.

 

156.

V § 145 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Balíčky určené zajištěnému cizinci přebírá provozovatel.“.

 

157.

V § 145 odstavec 2 zní:

(2) Policie balíčky na žádost provozovatele zkontroluje. Policie vyjme a zadrží věci, jejichž vnášení do zařízení, vyrábění nebo přechovávání v zařízení je zakázáno. Zadržené věci, s výjimkou věcí19), jejichž držení je v rozporu s právním řádem České republiky, spolu s jejich soupisem předá neprodleně provozovateli, který je odešle zpět odesílateli na jeho náklady.“.

 

158.

V § 145 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Nepředá-li cizinec peněžní prostředky do úschovy provozovateli, policie tyto peníze cizinci zadrží a předá je do úschovy provozovateli s jejich soupisem.“.

 

159.

V § 145 odstavec 4 zní:

(4) Cizinec, který má u provozovatele uschované peněžní prostředky, je může čerpat na nákup věcí denní potřeby, knih, novin nebo časopisů. Nákup zajistí provozovatel na základě písemné objednávky cizince v intervalech stanovených vnitřním řádem zařízení. Převzetí věcí a jejich vyúčtování cizinec potvrdí svým podpisem; provozovatel vynaloženou částku zaznamená v soupisu uschovaných peněžních prostředků.“.

 

160.

V § 146 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při použití uschovaných peněžních prostředků postupuje ministerstvo tak, aby cizinci při jeho propuštění ze zařízení bylo z jeho uschovaných peněžních prostředků vydáno alespoň 400,– Kč, má-li cizinec uschované peněžní prostředky v nižší částce, vydá se mu celá uschovaná částka; to neplatí, je-li cizinec bezprostředně po propuštění ze zařízení předán do azylového zařízení nebo je dopraven policií na hraniční přechod za účelem vycestování z území.“.

 

161.

V § 147 odst. 2 větě první se za slova „cestovní doklad“ vkládají slova „ , doklad totožnosti a písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství“.

 

162.

V § 147 odst. 2 větě druhé se za slova „cizinec cestovní doklad“ vkládají slova „ , doklad totožnosti nebo písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství“ a za slova „policie cestovní doklad“ se vkládají slova „ , doklad totožnosti a písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství“.

 

163.

V § 154 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Policie dále označí za nežádoucí osobu cizince, v jehož případě

a)

náklady spojené se správním vyhoštěním nese policie nebo ministerstvo (§ 123 odst. 4),

b)

náklady spojené s dobrovolným návratem nese ministerstvo a cizinec neuhradil přepravní náklady v poloviční výši (§ 123a odst. 2), nebo

c)

náklady spojené s vycestováním do zahraničí nese ministerstvo a cizinec neuhradil přepravní náklady (§ 124b).“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

164.

V § 155 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Cizince zařazeného do evidence nežádoucích osob z důvodu uvedeného v § 154 odst. 4 písm. a) policie z evidence nežádoucích osob vyřadí po dodatečné úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním policii nebo ministerstvu, nejpozději však po 6 letech od ukončení zajištění nebo uplynutí doby stanovené k vycestování. Cizince zařazeného do evidence nežádoucích osob z důvodu uvedeného v § 154 odst. 4 písm. b) nebo c) policie z evidence nežádoucích osob vyřadí po dodatečné úhradě přepravních nákladů ministerstvu, nejpozději však po 6 letech od jeho zařazení do evidence nežádoucích osob.“.

 

165.

V § 155 odst. 3 se slova „§ 154 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 154 odst. 6“.

 

166.

V § 156 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

nesplní povinnost zajistit dopravu cizince do zahraničí podle § 104 odst. 3 a 4, nebo“.

 

167.

V § 156 na konci odstavce 2 a v § 157a na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

neuchovává přihlašovací tiskopisy v souladu s § 102 odst. 4.“.

 

168.

V § 156 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování9j), se dopustí správního deliktu tím, že neprodleně písemně policii neoznámí ukončení platnosti této dohody nebo nesdělí skutečnosti, které brání dalšímu pokračování dohody o hostování.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

169.

V § 156 odst. 4 se slova „pokuta do 200 000 Kč“ nahrazují slovy „pokuta ve výši 100 000 až 500 000 Kč“ a slova „odstavce 2“ se nahrazují slovy „odstavce 2 nebo 3“.

 

170.

V § 157 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo zdravotnické zařízení poskytující ústavní péči, do kterého byl ze zdravotních důvodů umístěn v průběhu zajištění“.

 

171.

V 157 odst. 1 písm. p) se za slovo „víza“ vkládají slova „ , povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

172.

V § 157 odst. 1 se na konci písmene v) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene w) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) a y), která znějí:

x)

nevycestuje bez zbytečného odkladu po odepření vstupu na území nebo po rozhodnutí policie o ukončení pobytu cizince v tranzitním prostoru mezinárodního letiště zpět do zahraničí, nebo

y)

jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, nepodá žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě podle § 87b odst. 1.“.

 

173.

V § 157 odst. 2 se slova „o) až w)“ nahrazují slovy „o) až y)“.

 

174.

V § 158 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 158a odst. 1 písm. a) a v § 158a odst. 2 písm. a) se text „§ 42 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 42 odst. 5“.

 

175.

V § 158a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „cizince, jeho“ vkládají slova „otisky prstů,“.

 

176.

V § 158a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje informační systém o cizincích žádajících o vydání cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2. Tento informační systém obsahuje údaje v rozsahu žádosti o vydání cizineckého pasu, včetně biometrických údajů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

177.

V § 159 odst. 3 se za slova „§ 158“ vkládají slova „a § 158a odst. 1“ a slovo „evidencích“ se nahrazuje slovy „informačních systémech“.

 

178.

V § 159 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Policie na žádost sdělí vlastníkovi nebo osobě oprávněné k užívání objektu nebo vymezené části objektu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a státní občanství cizince, k němuž vede údaj o místě hlášeného pobytu odpovídající adrese jím vlastněného nebo oprávněně užívaného objektu nebo jeho vymezené části.“.

 

179.

V § 160a písm. b) se slova „ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie“ nahrazují slovy „ředitelství služby cizinecké policie a jeho dislokovaná pracoviště,“.

 

180.

V § 160a písm. c) se slova „oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie“ nahrazují slovy „oblastní ředitelství služby cizinecké policie“.

 

181.

V § 161 odstavec 1 zní:

(1) Působnost správních orgánů podle tohoto zákona vykonávají v rámci policie

a)

ředitelství služby cizinecké policie a jeho dislokovaná pracoviště, kterými jsou inspektoráty cizinecké policie na mezinárodním letišti,

b)

oblastní ředitelství služby cizinecké policie a jejich dislokovaná pracoviště, kterými jsou

1.

inspektoráty cizinecké policie,

2.

odbor specializovaných činností.“.

 

182.

§ 163 včetně nadpisu zní:

§ 163

Ředitelství služby cizinecké policie

 

(1) Ředitelství služby cizinecké policie

a)

zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,

b)

rozhoduje o zařazení cizince do informačního systému smluvních států a o jeho vyřazení z tohoto systému,

c)

provozuje informační systémy podle § 158 v rozsahu své působnosti,

d)

řídí a kontroluje činnost oblastních ředitelství služby cizinecké policie a jejich dislokovaná pracoviště,

e)

rozhoduje o označení osoby za nežádoucí, jejím zařazení do evidence nežádoucích osob a vyřazení z této evidence,

f)

ve správním řízení

1.

vykonává působnost nadřízeného správního orgánu ve vztahu k oblastnímu ředitelství cizinecké policie (§ 164),

2.

rozhoduje o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění,

3.

vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,

g)

podává žádost o povolení průvozu leteckou cestou u příslušného orgánu členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který uplatňuje společný postup20), jde-li o průvoz leteckou cestou, vyřizuje žádosti o povolení průvozu leteckou cestou,

h)

provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,

i)

zabezpečuje cestovní a přepravní doklady (letenky, jízdenky apod.) a uděluje výjezdní příkaz pro cizince vyhošťovaného z území nebo zajištěného podle § 124b,

j)

vyžaduje opis z evidence Rejstříku trestů,

k)

pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany,

l)

provádí hraniční kontrolu,

m)

rozhoduje o udělení průjezdního víza podle § 22 odst. 5 a 6 a víza k pobytu do 90 dnů podle § 26 odst. 5 a 6,

n)

rozhoduje o odepření vstupu cizince na území a o zrušení platnosti víza,

o)

v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné úkony s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí,

p)

rozhoduje o odepření vycestování z území,

q)

provádí pobytovou kontrolu,

r)

provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1 nebo dokladu, jehož platnost skončila podle § 86, 87z nebo 87aa,

s)

rozhoduje o přestupcích a správních deliktech podle tohoto zákona,

t)

rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území podle § 122,

u)

provádí v souladu se závazky České republiky vzniklými na základě mezinárodních smluv o odstraňování kontrol na společných hranicích konzultace při udělování víz,

v)

posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2,

w)

prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, zejména zda účelově neuzavřel manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství,

x)

rozhoduje o správním vyhoštění cizinců,

y)

vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,

z)

vydává pokyn dopravci zajistit dopravu cizince do zahraničí podle § 104 odst. 3 a 4; pokud dopravce tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, zajistí dopravu cizince cestou jiného dopravce a uhradí náklady s tím spojené.

(2) Ředitelství služby cizinecké policie dále

a)

rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b nebo za účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,

b)

rozhoduje o umístění cizince do zařízení,

c)

rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu16b), a vymáhá jejich úhradu.

(3) Inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti je příslušný k plnění úkolů podle odstavce 1 písm. a), c), f) bodu 3, h), k) až s), u), v), x) až z) a podle odstavce 2 písm. a) a b). Dále rozhoduje o udělení výjezdního příkazu, o prodloužení platnosti letištního víza, o vydání cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a o ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.“.

 

183.

V § 163 písm. a) a § 164 odst. 1 písm. a) se za slovo „plnění“ doplňují slova „úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství nebo“.

 

184.

V § 163 písm. g) se bod 4 zrušuje.

 

185.

V § 163 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo zajištěného podle § 124b“.

 

186.

V § 163 písmeno n) zní:

n)

prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, zejména zda účelově neuzavřel manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství,“.

 

187.

V § 163 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmeno p) se označuje jako písmeno o).

 

188.

§ 164 včetně nadpisu zní:

§ 164

Oblastní ředitelství služby cizinecké policie

 

(1) Oblastní ředitelství služby cizinecké policie

a)

zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,

b)

provozuje informační systémy podle § 158 odst. 1 v rozsahu své působnosti,

c)

provádí pobytovou kontrolu,

d)

pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2,

e)

vyžaduje opis z evidence Rejstříku trestů,

f)

rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu vydaného podle § 113 odst. 1 nebo 2,

g)

rozhoduje o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti a cizineckého pasu vydaného podle § 113 odst. 3 a 4,

h)

rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a uděluje výjezdní příkaz,

i)

rozhoduje o zrušení platnosti víza,

j)

rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, povolení k přechodnému pobytu a vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo o zrušení jejich platnosti, pokud rozhodování v těchto věcech není svěřeno ministerstvu nebo Ředitelství služby cizinecké policie,

k)

rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazů vydaných podle tohoto zákona,

l)

rozhoduje o přestupcích a správních deliktech podle tohoto zákona,

m)

rozhoduje o správním vyhoštění cizinců,

n)

rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na území (§ 180d),

o)

rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu16b), a vymáhá jejich úhradu,

p)

provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1 nebo dokladu, jehož platnost skončila podle § 86, 87z nebo 87aa,

q)

ověřuje pozvání,

r)

plní funkci ohlašovacího orgánu v rozsahu vymezeném tímto zákonem,

s)

provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,

t)

pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany,

u)

zrušuje zápis údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a,

v)

vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,

w)

vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území,

x)

vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,

y)

ověřuje potvrzení podle § 92 písm. a),

z)

prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, zejména zda účelově neuzavřel manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství.

(2) Oblastní ředitelství služby cizinecké policie dále

a)

provádí hraniční kontrolu,

b)

rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b nebo za účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,

c)

rozhoduje o umístění cizince do zařízení,

d)

v zařízení zabezpečuje vnější ostrahu části s mírným režimem; v části s přísným režimem zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu,

e)

provádí eskortu cizinců mezi jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení cizinců zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření do zdravotnického zařízení, k uskutečnění konzulární návštěvy, k provedení úkonů v trestním řízení, k provedení dalších úkonů souvisejících s účelem zajištění, anebo k soudu a zpět.

(3) Inspektorát cizinecké policie je příslušný k plnění úkolů podle odstavce 1 písm. a) až c), e), g) až z) a podle odstavce 2 písm. a) až c). Inspektorát dále posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2.

(4) Odbor specializovaných činností je příslušný k plnění úkolů podle odstavce 1 písm. a) až c), i), l), m), p), s), t), x) a z) a podle odstavce 2 písm. a) až c). Dále odbor rozhoduje o udělení výjezdního příkazu, o vydání cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, o zrušení platnosti krátkodobého víza a posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2.“.

 

189.

V § 164 odst. 1 písm. c) se slova „[§ 9 odst. 1 písm. b) a odst. 6]“ zrušují.

 

190.

V § 164 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazů vydaných podle tohoto zákona,“.

 

191.

V § 164 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo dokladu, jehož platnost skončila podle § 86, 87z nebo 87aa“.

 

192.

V § 164 odst. 1 písm. s) se za slovo „otisky“ vkládají slova „při podání žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza,“, za slovo „neplatné,“ se vkládají slova „řízením o správním vyhoštění,“ a slova „nebo plnění závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy“ se nahrazují slovy „ , plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství“.

 

193.

V § 164 odst. 1 písm. x) se za slovo „vyhoštění“ vkládají slova „ , zajištění podle § 124b“.

 

194.

V § 164 odst. 1 písmeno y) zní:

y)

prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, zejména zda účelově neuzavřel manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství,“.

 

195.

V § 164 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

v zařízení zabezpečuje vnější ostrahu části s mírným režimem; v části s přísným režimem zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu,“.

 

196.

V § 164 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

f)

zrušuje zápis údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a,

g)

vydává pokyn dopravci zajistit dopravu cizince do zahraničí podle § 104 odst. 3 a 4; pokud dopravce tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, zajistí dopravu cizince cestou jiného dopravce a uhradí náklady s tím spojené,

h)

v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné úkony s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí.“.

 

197.

V § 164 odst. 3 se slova „odstavce 2 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. c) a f)“.

 

198.

V § 164 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „a podle odstavce 2 písm. g) a h)“ a slova „s výjimkou letištního víza“ se nahrazují slovy „ , o ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště“.

 

199.

V § 165 písm. b) se slova „a pohraniční“ zrušují.

 

200.

V § 165 písm. c) se slova „§ 66 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 66 odst. 1 písm. a) až c)“ a slova „§ 87g odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 87g odst. 2 a 3“.

 

201.

V § 167 odst. 1 písm. b) se za slovo „záznamy“ vkládají slova „při podání žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza,“, za slova „o správním vyhoštění,“ se vkládají slova „správním vyhoštěním,“ a slova „nebo za účelem předání podle mezinárodní smlouvy nebo zjišťováním totožnosti cizince“ se nahrazují slovy „ , se zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství“.

 

202.

V § 167 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, zejména zda účelově neuzavřel manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství,“.

 

203.

V § 167 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

m)

zadržet doklad, jehož platnost skončila podle § 86, 87z nebo 87aa; o zadržení dokladu vydá cizinci potvrzení,

n)

v souvislosti s odepřením vstupu cizince na území vyzvat cizince k vycestování bez zbytečného odkladu zpět do zahraničí a provést nezbytné úkony s cílem zajistit, aby cizinec zpět do zahraničí bez zbytečného odkladu vycestoval.“.

 

204.

V § 168 se slova „§ 4 odst. 2,“ zrušují, slova „§ 9 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 9 odst. 4“, slova „§ 11,“ se zrušují, za slova „29,“ se vkládají slova „§ 29a odst. 1 a 3, §“, za slova „§ 53 odst. 2,“ se vkládají slova „§ 56 odst. 5 a 6,“, za slova „92,“ se vkládají slova „98a,“, za slova „§ 122 odst. 1 a 2“ se vkládají slova „ , § 123a“, slova „§ 124 odst. 3,“ se nahrazují slovy „§ 124 odst. 4, § 124b, § 126a, §“, za slova „129,“ se vkládají slova „§ 135 odst. 3 až 5, §“ a slova „a 180e“ se nahrazují slovy „ , 180e a 180h“.

 

205.

V § 169 odst. 2 písm. d) se za slovo „studia“ vkládají slova „ , vědeckého výzkumu nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka podle § 42 odst. 3“.

 

206.

V § 169 odstavec 3 zní:

(3) Účastník řízení je povinen se na vyzvání účastnit osobně úkonů v řízení. Správní orgán je oprávněn vyslechnout účastníka řízení, je-li to nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci, zejména pro posouzení, zda se nejedná o obcházení tohoto zákona cizincem s cílem získat oprávnění k pobytu na území, zejména zda účelově neuzavřel manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství. Účastník řízení je povinen vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet. Policie účastníka řízení poučí o důsledcích odmítnutí výpovědi a nepravdivé nebo neúplné výpovědi.“.

 

207.

V § 169 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Řízení o žádosti podané podle § 42e, která není opatřena potvrzením orgánu činného v trestním řízení, není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží. Usnesení se pouze poznamená do spisu.“.

 

208.

V § 170 odst. 3 se za slova „občanem Evropské unie“ vkládají slova „ , nebo o udělení víza za účelem výzkumu“.

 

209.

V § 170 odst. 6 se slova „120 dnů“ nahrazují slovy „90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů“, slova „a vědeckovýzkumné činnosti na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách nebo konzervatořích v České republice a Akademii věd České republiky“ se nahrazují slovy „činnosti nebo za účelem výzkumu“.

 

210.

V § 170 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Nemá-li žádost o udělení víza předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, vyzve policie nebo zastupitelský úřad žadatele o udělení víza k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Do doby odstranění nedostatků žádosti o udělení víza nebo uplynutí lhůty podle předchozí věty neběží lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víza.“.

 

211.

V nadpisu § 176a se slova „v tranzitním prostoru mezinárodního letiště“ nahrazují slovy „na mezinárodním letišti“.

 

212.

V § 176a odst. 1 se slova „v tranzitním prostoru mezinárodního letiště“ nahrazují slovy „na mezinárodním letišti“.

 

213.

V § 180 odst. 5 písm. d) se slova „písm. l), m) nebo n)“ nahrazují slovy „písm. h) nebo i)“.

 

214.

§ 180d včetně nadpisu zní:

§ 180d

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu

do cestovního dokladu cizince

 

Policie cizinci, který v cestovním dokladu nemá vyznačeno datum a místo vstupu na území, na požádání a za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství1) tyto údaje dodatečně potvrdí.“.

 

215.

V § 180e odst. 1 se slovo „policii“ zrušuje.

 

216.

V § 180e odst. 2 se slova „u Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie“ nahrazují slovy „ministerstvu“.

 

217.

V § 180e odst. 3 se slova „Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

 

218.

V § 180e odst. 4 se slova „Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

219.

V § 180e odst. 1 a 3 se slova „odst. 1, 2 nebo 3“ nahrazují slovy „odst. 1 nebo 2“.

 

220.

V § 180e se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; podání žádosti nemá odkladný účinek“.

 

221.

Za § 180e se vkládají nové § 180f, 180g, 180h a 180i, které včetně nadpisů znějí:

§ 180f

Partnerství

 

(1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem „manžel“, „manželství“ nebo „dítě manžela“, rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera.

(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví.

(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2.

 

§ 180g

Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka

 

Cizinec je povinen hradit náklady spojené s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem10a).

 

§ 180h

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru

mezinárodního letiště

 

(1) Pobyt cizince v tranzitním prostoru mezinárodního letiště policie ukončí, jsou-li zjištěny důvody uvedené v § 9 odst. 1 písm. f), g), h) nebo i).

(2) Cizinec je povinen vycestovat zpět do zahraničí ve lhůtě stanovené výjezdním příkazem, není-li zahájeno řízení o vyhoštění cizince z území podle tohoto zákona.

 

§ 180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění

 

(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, kterým cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem nemocného do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území.

(2) Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8b), pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem. Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který si nemohl z důvodů na jeho vůli nezávislých zajistit takové pojištění na území státu svého pobytu nebo od cizince uvedeného v § 42b odst. 2; v takovém případě je cizinec povinen pojištění sjednat bez zbytečného odkladu za pobytu na území, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území. Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se dále nevyžaduje, pokud zastupitelský úřad od jeho vyžádání při udělení diplomatického nebo zvláštního víza upustil, pobývá-li cizinec na území v zájmu České republiky nebo jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 26a se označuje jako poznámka pod čarou č. 26b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

222.

V § 182 odst. 1 se na začátek textu písmene b) a písmene d) vkládají slova „po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí“.

 

223.

V § 182a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s ministerstvem stanoví pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území podle hlavy IV vyhláškou

a)

rozsah požadované znalosti českého jazyka,

b)

seznam škol oprávněných provádět pro tyto účely výuku českého jazyka a zkoušky znalosti českého jazyka,

c)

vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o azylu (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se na konci textu písmena b) doplňuje poznámka pod čarou č. 1a, která zní:

__________

1a)

Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka.“.

 

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1c se označují jako poznámky pod čarou č. 1b až 1d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou a dosavadní poznámka pod čarou č. 1d se označuje jako poznámka pod čarou č. 4a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmena b) doplňují slova „nebo 14a“.

 

3.

V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) První zemí azylu se rozumí stát jiný než stát, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství, stát jiný než stát jejího posledního trvalého bydliště, ve kterém cizinec pobýval před vstupem na území, udělil-li mu tento jiný stát postavení uprchlíka podle mezinárodní smlouvy1b), může-li cizinec této ochrany nadále požívat a může-li se cizinec do tohoto jiného státu bezpečně vrátit.“.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.

 

4.

V § 2 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Za pronásledování se nepovažuje, může-li cizinec s přihlédnutím k osobní situaci nalézt účinnou ochranu v jiné části státu, jehož státní občanství má, nebo je-li osobou bez státního občanství, v jiné části státu svého posledního trvalého bydliště, pokud se obava z pronásledování nebo hrozba vážné újmy zřejmě vztahuje pouze na část státu.“.

 

5.

V § 2 odst. 12 se za slovo „rozumí“ vkládají slova „rozhodnutí vydaná podle § 15 nebo 15a a“ a slova „udělení azylu nebo“ se nahrazují slovy „udělení azylu, rozhodnutí o udělení nebo prodloužení“.

 

6.

V § 2 se doplňuje odstavec 13, který zní:

(13) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví. Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle věty první.“.

 

7.

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Za prohlášení o mezinárodní ochraně se nepovažuje projev vůle cizince podle odstavce 1 učiněný během jeho vycestování, učinil-li cizinec toto prohlášení po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany, pravomocném ukončení soudního řízení o žalobě nebo kasační stížnosti, po pravomocném ukončení řízení o správním vyhoštění nebo při výkonu trestu vyhoštění uloženého soudem.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

8.

V § 3a písm. a) bodě 3 a v § 77 odst. 8 se slova „a pohraniční“ zrušují.

 

9.

V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Policie dopraví cizince, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, na kterém není provozováno přijímací středisko, do ministerstvem určeného jiného přijímacího střediska na mezinárodním letišti nebo jiného azylového zařízení s režimem přijímacího střediska na mezinárodním letišti (§ 73).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

10.

V § 4c odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „anebo elektronické komunikační zařízení“.

 

11.

V § 10 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

 

12.

V § 10 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5k zní:

(4) V případě, že řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo zastaveno podle § 25 písm. a), d) nebo h) nebo byla žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo h) nebo § 16 odst. 2 a Česká republika je příslušná k posuzování nové žádosti o udělení mezinárodní ochrany4a), provede se nové řízení ve věci5k).

__________

5k)

§ 101 správního řádu.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5k a 5l se označují jako poznámky pod čarou č. 5l a 5m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

13.

V § 10a se na konci písmena a) slovo „nebo“ zrušuje a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

c)

bylo-li cizinci uděleno postavení uprchlíka podle mezinárodní smlouvy1b) jiným členským státem Evropské unie,

d)

mohl-li cizinec nalézt účinnou ochranu v první zemi azylu, nebo

e)

podal-li cizinec opakovaně žádost o udělení mezinárodní ochrany, aniž by uvedl nové skutečnosti nebo zjištění, které nebyly bez jeho vlastního zavinění předmětem zkoumání důvodů pro udělení mezinárodní ochrany v předchozím pravomocně ukončeném řízení ve věci mezinárodní ochrany.“.

 

14.

V § 13 odst. 2 písm. a) a v § 14b odst. 2 písm. a) se za slovo „manžel“ vkládají slova „nebo partner“.

 

15.

V § 13 odst. 2 písm. d) a v § 14b odst. 2 písm. d) se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

 

16.

V § 13 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Předpokladem udělení azylu za účelem sloučení rodiny partnerovi azylanta je trvání partnerství před udělením azylu azylantovi.“.

 

17.

V 14b se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Předpokladem udělení doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny partnerovi osoby požívající doplňkové ochrany je trvání partnerství před udělením doplňkové ochrany cizinci.“.

 

18.

V § 16 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).

 

19.

V § 16 odst. 1 písm. f) se za slovo „nebo“ vkládají slova „že mu hrozí vážná újma podle §“.

 

20.

V § 16 odst. 1 se na konci písmene g) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno h) se zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

 

21.

V § 19 odst. 1 se za větu první vkládají věty „Při zjišťování údajů podle věty první ministerstvo dbá ochrany žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho rodinných příslušníků v zemi jeho státního občanství nebo v případě osoby bez státního občanství v zemi jejího posledního trvalého bydliště. Ministerstvo, popřípadě další orgány státu nebo orgány veřejné správy nesdělí jakýmkoliv způsobem údajným původcům pronásledování nebo vážné újmy informace o žádosti o udělení mezinárodní ochrany a nezíská v souvislosti s řízením ve věci mezinárodní ochrany informace o žadateli o udělení mezinárodní ochrany od údajných původců pronásledování nebo vážné újmy.“.

 

22.

V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Při rozhodování o žádosti o udělení mezinárodní ochrany ministerstvo zajistí, aby podklady pro vydání rozhodnutí připravovala kvalifikovaná osoba.“.

 

23.

V § 21 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; ministerstvo přispěje právnické nebo fyzické osobě, která má s ministerstvem uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování právní pomoci, na úhradu nákladů spojených s poskytováním bezplatné právní pomoci“ a věta druhá se zrušuje.

 

24.

V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V azylovém zařízení lze poskytovat právní pomoc jen v prostorách k tomuto účelu provozovatelem azylového zařízení vymezených.“.

 

25.

V § 23 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pohovor s žadatelem o udělení mezinárodní ochrany provádí kvalifikovaná osoba.“.

 

26.

V § 25 písm. d) se slova „opakovaně nedostavuje“ nahrazují slovem „nedostavil“.

 

27.

V § 28 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Zamítne-li ministerstvo žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou z důvodu, že cizinec přicestoval z bezpečné třetí země, vydá současně s rozhodnutím cizinci doklad informující bezpečnou třetí zemi v jejím úředním jazyce, že v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebylo posuzováno splnění důvodů pro udělení azylu nebo doplňkové ochrany.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

28.

V § 32 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

29.

V § 32 odst. 3 se slova „písm. e) a f)“ nahrazují slovy „písm. d) a e)“.

 

30.

V § 32 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „K řízení o žalobě podané žadatelem o udělení mezinárodní ochrany (žalobcem), který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště (§ 73), je místně příslušný Krajský soud v Praze.“.

 

31.

V § 41 odst. 2, § 46 odst. 2, § 56a odst. 2, § 72 odst. 1 a v § 93 odst. 1 písm. c) se slova „v tranzitním prostoru mezinárodního letiště“ nahrazují slovy „na mezinárodním letišti“.

 

32.

V § 41 odst. 3 se slova „mezinárodní ochrany“ nahrazují slovem „azylu“.

 

33.

V § 42 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

34.

V § 42 odst. 3 se slova „pobytovém středisku nebo v integračním azylovém středisku“ nahrazují slovy „azylovém zařízení“.

 

35.

V § 42 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

36.

V § 43 odst. 2 a v § 78d odst. 2 se slova „o azyl“ zrušují.

 

37.

V § 43 odst. 2, § 50a odst. 1 a v § 78d odst. 2 se slova „§ 42 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 3“.

 

38.

V § 45 odst. 1 se za slova „dispozici, a“ vkládají slova „v době pobytu v azylovém zařízení“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Žadatel o udělení mezinárodní ochrany ubytovaný v přijímacím středisku je dále povinen odevzdat elektronické komunikační zařízení.“.

 

39.

V § 45 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žadatel o udělení mezinárodní ochrany ubytovaný v přijímacím středisku je dále povinen strpět osobní prohlídku a prohlídku svých věcí, je-li důvodné podezření, že neodevzdal elektronické komunikační zařízení.“.

 

40.

V § 45 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Policie věc ohrožující život či zdraví osob, alkohol nebo jinou návykovou látku nebo elektronické komunikační zařízení, nalezené při osobní prohlídce a prohlídce věcí, odebere, a předá je spolu se seznamem těchto věcí k úschově ministerstvu.“.

 

41.

V § 45 odst. 5 se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

 

42.

Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně poznámky pod čarou č. 9b zní:

§ 46a

 

(1) Ministerstvo rozhodne o povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, s výjimkou žadatele, kterým je nezletilá osoba bez doprovodu, rodič nebo rodina s nezletilými či zletilými zdravotně postiženými dětmi, osoba s vážným zdravotním postižením, těhotná žena nebo osoba, která byla mučena, znásilněna nebo podrobena jiným vážným formám psychického, fyzického či sexuálního násilí, setrvat v přijímacím středisku až do vycestování, maximálně však po dobu 120 dní, jestliže

a)

nebyla spolehlivě zjištěna totožnost žadatele,

b)

žadatel se prokazuje padělanými nebo pozměněnými doklady totožnosti, nebo

c)

je důvodné se domnívat, že by žadatel mohl představovat nebezpečí pro bezpečnost státu,

není-li takový postup v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

(2) Rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 nabývá právní moci doručením.

(3) Proti rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 lze podat ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí žalobu; podání žaloby nemá odkladný účinek.

(4) Ministerstvo po dobu platnosti rozhodnutí podle odstavce 1 zkoumá, zda důvody setrvání žadatele v přijímacím středisku trvají. Ministerstvo při vydání rozhodnutí podle odstavce 1 žadatele poučí o jeho právu požádat o přezkoumání důvodů setrvání v přijímacím středisku, a to po uplynutí jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva nebo, podal-li proti tomuto rozhodnutí žalobu, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o žalobě.

(5) K řízení o žalobě je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v den podání žaloby hlášen k pobytu. Soud vyřizuje žalobu přednostně9b).

(6) Na žadatele o udělení mezinárodní ochrany podle odstavce 1 se § 46 odst. 5 použije obdobně.

(7) Cizinec, povinně setrvávající v přijímacím středisku podle odstavce 1, v době nabytí právní moci rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva, jímž se

a)

mezinárodní ochrana neuděluje či ji udělit nelze,

b)

žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítá jako zjevně nedůvodná, nebo

c)

řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavuje,

má právo, nezrušil-li soud rozhodnutí ministerstva, do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu podat kasační stížnost. Ustanovení § 32 odst. 5 v tomto případě neplatí.

(8) Cizinec, který nepodal nebo se výslovně zřekl práva podat kasační stížnost podle odstavce 7 nebo kasační stížnosti nebyl soudem přiznán odkladný účinek, je povinen z území vycestovat neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí krajského soudu o žalobě nebo ode dne právní moci rozhodnutí, jímž se kasační stížnosti nepřiznává odkladný účinek.

(9) Podal-li cizinec ve lhůtě podle odstavce 7 kasační stížnost a požádal-li současně o přiznání odkladného účinku této stížnosti, není povinen vycestovat z území do rozhodnutí soudu o odkladném účinku kasační stížnosti.

__________

9b)

§ 56 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., ve znění zákona č. 165/2002 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9b až 9d se označují jako poznámky pod čarou č. 9c až 9e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

43.

V § 52 písm. c) a d) se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

44.

V § 53c se za slova „zdravotní péče“ vkládají slova „a zaměstnanosti“.

 

45.

§ 54 včetně poznámky pod čarou č. 9d zní:

§ 54

 

(1) Nepodal-li cizinec žádost o udělení mezinárodní ochrany podle § 10, ačkoliv byl k tomu ministerstvem vyzván, bude policií zajištěn za účelem jeho vycestování z území.

(2) Cizinec je povinen z území vycestovat ve lhůtě stanovené ve výjezdním příkazu podle zvláštního právního předpisu9d); nebyl-li mu výjezdní příkaz udělen, do 30 dnů ode dne pravomocného ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, je-li cizinec oprávněn k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu.

__________

9d)

§ 50 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.“.

 

46.

V § 54a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

cizince, který nepodal žádost o udělení mezinárodní ochrany ve lhůtě podle § 10, na základě jeho písemné žádosti podané v průběhu této lhůty,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

 

47.

V § 62 odst. 1 se slova „a jeho dobu platnosti prodlužuje“ zrušují.

 

48.

V § 63 odst. 1 se za slovo „pohlaví“ vkládají slova „rodné číslo,“.

 

49.

V § 70 odst. 2 se slova „nejpozději do 30 dnů“ nahrazují slovy „v přiměřené lhůtě, nejpozději do 60 dnů“.

 

50.

§ 73 včetně nadpisu zní:

§ 73

Řízení v přijímacím středisku

na mezinárodním letišti

 

(1) Cizince, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, policie předá, nejsou-li splněny důvody pro zajištění cizince podle zvláštního právního předpisu4), do přijímacího střediska na mezinárodním letišti.

(2) Za přijímací středisko na mezinárodním letišti se považuje i středisko na jiném mezinárodním letišti nebo jiné azylové zařízení určené ministerstvem, nelze-li z důvodů bezpečnostních, hygienických, kapacitních či jiných obdobně závažných důvodů cizince umístit do přijímacího střediska na mezinárodním letišti, v jehož tranzitním prostoru učinil prohlášení o mezinárodní ochraně.

(3) Předává-li policie cizince do přijímacího střediska podle odstavce 2, je oprávněna po dobu přepravy omezit osobní svobodu a svobodu pohybu cizince,

(4) Ministerstvo o žádosti o udělení mezinárodní ochrany vydá rozhodnutí nejpozději do 4 týdnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní ochraně cizincem. Nerozhodne-li ministerstvo v uvedené lhůtě, umožní cizinci vstup na území bez rozhodnutí a dopraví jej do azylového zařízení na území. Do pěti dnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní ochraně cizincem ministerstvo rozhodne, zda cizinci povolí vstup na území. Vstup na území nepovolí cizinci,

a)

u něhož nebyla spolehlivě zjištěna totožnost,

b)

který se prokazuje padělanými nebo pozměněnými doklady totožnosti, nebo

c)

u něhož se lze důvodně domnívat, že by mohl představovat nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejné zdraví či veřejný pořádek.

(5) Proti rozhodnutí ministerstva o nepovolení vstupu na území lze podat žalobu do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí; podání žaloby nemá odkladný účinek. Soud vyřizuje žalobu přednostně9b).

(6) Cizinec je oprávněn požádat o povolení vstupu na území po uplynutí 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva vydaného v téže věci podle odstavce 4 nebo rozhodnutí soudu o žalobě podané proti takovému rozhodnutí.

(7) Ministerstvo rozhodne o povolení vstupu na území cizinci, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a dopraví jej do přijímacího střediska na území, jedná-li se o nezletilou osobu bez doprovodu, o rodiče nebo rodinu s nezletilými či zletilými zdravotně postiženými dětmi nebo o cizince s vážným zdravotním postižením, o těhotnou ženu, o osobu, která byla mučena, znásilněna nebo podrobena jiným formám psychického, fyzického či sexuálního násilí.

(8) Cizinec, který je umístěn v přijímacím středisku na mezinárodním letišti v době nabytí právní moci rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva, jímž se

a)

mezinárodní ochrana neuděluje či ji udělit nelze,

b)

žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítá jako zjevně nedůvodná, nebo

c)

řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavuje,

je povinen, nezrušil-li soud rozhodnutí ministerstva, nejpozději do 30 dnů vycestovat mimo území. Ustanovení § 32 odst. 5 pro řízení v přijímacím středisku na mezinárodním letišti neplatí.

(9) Doba pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti nesmí být delší než 120 dnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní ochraně cizincem. Nerozhodne-li soud o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany v této lhůtě, umožní ministerstvo cizinci vstup na území bez rozhodnutí a dopraví jej do azylového zařízení na území. Uvedená lhůta může být prodloužena jen z důvodu vycestování cizince podle odstavce 8.

(10) Ministerstvo poučí cizince při přijetí do přijímacího střediska na letišti o skutečnosti, že podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany mu nevzniká právo na vstup na území a pokud trvá na podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany, bude povinen, nerozhodne-li ministerstvo jinak, po dobu řízení o jeho žádosti, nejdéle však po dobu 120 dnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní ochraně, setrvat v přijímacím středisku na mezinárodním letišti. Současně ministerstvo cizince poučí o právu proti rozhodnutí o nevpuštění na území podat žalobu a případně požádat podle odstavce 6 o povolení vstupu na území.

(11) Pobyt cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti, jeho přemístění do jiného přijímacího střediska na mezinárodním letišti nebo jeho přemístění do jiného azylového zařízení podle odstavce 2 a pobyt v něm se nepovažují za vstup a pobyt na území. Na pobyt cizince v azylových zařízeních podle věty první se § 46 odst. 2 a 5 vztahuje obdobně.

(12) Vnější ostrahu jiného azylového zařízení určeného ministerstvem podle odstavce 2 provádí policie.

(13) Cizince, který požádal o dobrovolnou repatriaci (§ 54a) v přijímacím středisku na mezinárodním letišti, nebo který je z tohoto střediska povinen vycestovat, policie dopraví na hraniční přechod.“.

 

51.

V § 81 odst. 1 písm. b) se slovo „bezplatné“ zrušuje.

 

52.

V § 81a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Osoba ubytovaná v přijímacím středisku nesmí do tohoto střediska vnášet, ani v tomto středisku přechovávat elektronické komunikační zařízení. Ministerstvo může elektronické komunikační zařízení odebrat a uložit je do úschovy. Osobě se elektronické komunikační zařízení navrátí po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany nebo při jejím odchodu do pobytového střediska nebo na adresu místa hlášeného pobytu mimo azylové zařízení, nebo jde-li o cizince umístěného v přijímacím středisku na mezinárodním letišti, při opuštění tohoto střediska. Stejně postupuje ministerstvo, jedná-li se o elektronické komunikační zařízení odebrané policií osobám při osobní prohlídce a předané ministerstvu k úschově.“.

 

53.

V § 87a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Na cizince umístěného v azylovém zařízení uvedeném v § 73 odst. 1 nebo 2 se hledí jako na žadatele o udělení mezinárodní ochrany pro účely poskytování zdravotní péče a služeb podle § 42, s výjimkou kapesného. Finanční příspěvek (§ 43) poskytnout nelze.“.

 

54.

V § 88 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 12f zní:

(4) Je-li to nezbytné pro zabezpečení zdravotní péče o žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, nebo jeho dítě narozené na území, může ministerstvo obci, na jejímž území se nachází azylové zařízení v majetku ministerstva, nebo jiné osobě přenechat do bezplatného užívání prostory v azylovém zařízení za účelem provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu12f).

__________

12f)

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

55.

V § 89 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Je-li žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nezletilá osoba bez doprovodu a jsou-li důvodné pochybnosti o jí udávaném věku, provede se za účelem zjištění jejího věku lékařské vyšetření. Výsledek lékařského vyšetření předloží ministerstvo soudu jako důkaz k řízení o ustanovení opatrovníka podle odstavce 1. Odmítne-li nezletilá osoba bez doprovodu provedení lékařského vyšetření, bude na ni ministerstvo pohlížet jako na zletilého žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

(4) O možnosti určení věku pomocí lékařského vyšetření podle odstavce 3 informuje ministerstvo nezletilou osobu bez doprovodu v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopna se dorozumět, ve výzvě k podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany nebo nejpozději do 15 dnů od prohlášení o mezinárodní ochraně. V informaci ministerstvo uvede též způsob, jakým se vyšetření provádí, informuje nezletilou osobu bez doprovodu o jeho možných důsledcích a rovněž ji poučí o důsledcích odmítnutí lékařského vyšetření na posuzování její žádosti o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

56.

V § 92c se slova „§ 42 odst. 1 až 6“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 1 až 5“ a slova „§ 73 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 73 odst. 4, 7 a 9“.

 

57.

V § 93 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

poruší rozhodnutí ministerstva, kterým se nepovoluje vstup na území (§ 73 odst. 4),“.

 

58.

V § 93 odst. 2 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene p) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno r), které zní:

r)

poruší povinnost setrvat v přijímacím středisku až do vycestování stanovenou rozhodnutím ministerstva (§ 46a odst. 1).“.

 

59.

V § 93b odst. 4 se slova „§ 93 odst. 4 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 93 odst. 5 písm. c)“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích (čl. 5)

Čl. V

V zákoně č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb., se za část sedmou vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31 až 39 zní:

 

ČÁST OSMÁ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ

 

§ 30a

 

(1) Veřejná výzkumná instituce může přijmout výzkumného pracovníka ze třetí země na dobu delší než 3 měsíce k účasti na řešení výzkumného projektu31), jestliže

a)

je pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

b)

uzavřela s výzkumným pracovníkem ze třetí země dohodu o hostování (§ 30c) a

c)

se písemně zaváže, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území České republiky po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území České republiky, včetně nákladů spojených s vycestováním výzkumného pracovníka z území České republiky, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků.

(2) Za výzkumného pracovníka ze třetí země se pro účely tohoto zákona považuje občan státu, který není členským státem Evropské unie, má vysokoškolské vzdělání umožňující přístup ke studiu v doktorském studijním programu a byl veřejnou výzkumnou institucí vybrán k účasti na řešení výzkumného projektu, pro který se daná kvalifikace vyžaduje.

(3) Závazku vyplývajícího z odstavce 1 písm. c) se veřejná výzkumná instituce zprostí, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, aby zabránila neoprávněnému setrvání výzkumného pracovníka ze třetí země na území České republiky.

 

§ 30b

Seznam výzkumných organizací

 

(1) Veřejná výzkumná instituce je oprávněna podat žádost o schválení pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (dále jen „žádost o schválení“) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V žádosti o schválení veřejná výzkumná instituce uvede svůj název, identifikační číslo a své sídlo.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o žádosti o schválení a zapíše veřejnou výzkumnou instituci do zvláštního seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (dále jen „seznam výzkumných organizací“). Rozhodnutí o schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí se vydá s platností nejméně na 5 let.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamítne žádost o schválení nebo rozhodne o odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, pokud veřejná výzkumná instituce nesplňuje nebo přestane splňovat podmínky stanovené v § 30a odst. 1. Je-li žádost o schválení zamítnuta nebo schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí odňato, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rozhodnutí stanovit podmínku, že veřejná výzkumná instituce může novou žádost o schválení podat až po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí; doba stanovená pro podání nové žádosti však nesmí být delší než 5 let.

(4) Do seznamu výzkumných organizací, který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se zapisuje

a)

název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce,

b)

datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla schválena veřejná výzkumná instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí,

c)

údaj o odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí před uplynutím doby jeho platnosti nebo údaj o tom, že novou žádost o schválení může veřejná výzkumná instituce podat až po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí podle odstavce 3 s uvedením této doby.

(5) Seznam výzkumných organizací je veřejně přístupný, a to i prostřednictvím veřejné informační sítě. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů v souladu s předpisem Evropských společenství31) seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí a bez zbytečného prodlení jeho změny. Na požádání vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výpis ze seznamu výzkumných organizací.

(6) Veřejná výzkumná instituce je povinna oznámit změnu údajů zapsaných do seznamu výzkumných organizací Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 30 dnů ode dne jejich vzniku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bez zbytečného odkladu provede změnu údajů v seznamu výzkumných organizací.

(7) Dozví-li se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že došlo ke vzniku skutečnosti, která má nebo může mít vliv na zamítnutí žádosti o schválení, odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí nebo na zápis veřejné výzkumné instituce do seznamu výzkumných organizací, informuje o tom bezodkladně Policii České republiky a další orgány státní správy České republiky, týká-li se tato skutečnost jejich působnosti.

 

§ 30c

Dohoda o hostování

 

(1) Dohodou o hostování se veřejná výzkumná instituce zavazuje přijmout výzkumného pracovníka ze třetí země za účelem jeho účasti na řešení výzkumného projektu a výzkumný pracovník se zavazuje výzkumný projekt provést. Dohoda o hostování stanoví právní vztah a pracovní podmínky výzkumného pracovníka. Ustanovení zvláštního právního předpisu32) týkající se vstupu, pobytu a vycestování cizince z území České republiky nejsou dohodou o hostování dotčena.

(2) Veřejná výzkumná instituce může dohodu o hostování s výzkumným pracovníkem ze třetí země uzavřít, jestliže

a)

ředitel po projednání s radou instituce rozhodl uskutečnit výzkumný projekt a ověřil

1.

účel, dobu řešení výzkumného projektu a dostupnost finančních prostředků na provedení výzkumného projektu,

2.

dostatečnou odbornou kvalifikaci výzkumného pracovníka ze třetí země k účasti na řešení výzkumného projektu; výzkumný pracovník je povinen svou kvalifikaci doložit ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání podle zvláštního právního předpisu33),

b)

výzkumný pracovník ze třetí země má zajištěn měsíční příjem alespoň ve výši dostačující k pokrytí přiměřených nákladů souvisejících s pobytem na území České republiky po celou dobu trvání dohody o hostování, včetně nákladů spojených s návratem do státu původu po ukončení této dohody, aniž by musel využívat systém sociální pomoci České republiky,

c)

výzkumný pracovník ze třetí země předloží čestné prohlášení, že uzavře cestovní zdravotní pojištění34) na dobu pobytu ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu.

(3) Po uzavření dohody o hostování předá veřejná výzkumná instituce výzkumnému pracovníkovi ze třetí země písemný závazek uvedený v § 30a odst. 1 písm. c).

(4) Dohoda o hostování zaniká, jestliže

a)

výzkumnému pracovníkovi ze třetí země není uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu32), nebo

b)

dojde mezi veřejnou výzkumnou institucí a výzkumným pracovníkem ze třetí země k ukončení právního vztahu.

(5) Ve věcech v tomto zákoně neupravených se dohoda o hostování řídí občanským zákoníkem.

(6) Dojde-li ke vzniku skutečnosti, která brání nebo by mohla zabránit uzavření nebo dalšímu pokračování dohody o hostování, je veřejná výzkumná instituce povinna o této skutečnosti neprodleně informovat Policii České republiky a další orgány státní správy České republiky, týká-li se tato skutečnost jejich působnosti.

 

§ 30d

 

Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí stanovené tímto zákonem se nevztahují na

a)

žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo žadatele o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany,

b)

žadatele o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia provádějícího výzkum vedoucí k udělení akademického titulu „doktor“ nebo „doktor teologie“35),

c)

státního občana třetí země, jestliže nastaly důvody znemožňující jeho vycestování z území České republiky podle zvláštního právního předpisu36) nebo z důvodů na jeho vůli nezávislých,

d)

výzkumného pracovníka vyslaného výzkumnou organizací z jiného členského státu.

 

§ 30e

Přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí jinými výzkumnými organizacemi

 

(1) Úprava podmínek pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí stanovená tímto zákonem pro veřejnou výzkumnou instituci platí s odchylkou podle odstavců 2 a 3 obdobně i pro jinou výzkumnou organizaci, za kterou se považuje

a)

organizační složka státu nebo územního samosprávného celku,

b)

organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra,

c)

fyzická osoba podnikající podle zvláštního právního předpisu usazená v členském státě Evropské unie, nebo

d)

právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie,

provádí-li na území České republiky výzkum vymezený zákonem o podpoře výzkumu a vývoje1). Podmínky pro přijetí rozhodnutí o uskutečnění výzkumného projektu pro účely sjednání dohody o hostování se přitom řídí vnitřním předpisem veřejné výzkumné instituce.

(2) Jiná výzkumná organizace k žádosti o schválení přiloží

a)

ověřenou kopii zřizovací nebo zakládací listiny, společenské smlouvy, stanov nebo jiné zakladatelské listiny, kde je uveden jako předmět činnosti výzkum, jde-li o jinou výzkumnou organizaci uvedenou v odstavci 1 písm. a), b) nebo d),

b)

ověřenou kopii listiny prokazující oprávnění podnikat podle zvláštního právního předpisu, kde je uveden jako předmět činnosti výzkum, jde-li o jinou výzkumnou organizaci uvedenou v odstavci 1 písm. c), a

c)

některou z těchto listin:

1.

platné rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí institucionální podpory podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje1),

2.

doklad o uplatnění nároku na odpočet výdajů vynaložených na realizaci projektu výzkumu ze základu daně podle zvláštního právního předpisu37), nebo

3.

doklad o dosažení vlastních výsledků ve výzkumu prováděném na území České republiky.

 

Povinnost přiložit k žádosti o schválení tyto listiny se nevztahuje na jinou výzkumnou organizaci, která provádí výzkum na základě zvláštního právního předpisu38). Tato povinnost se dále nevztahuje na jinou výzkumnou organizaci se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, prokáže-li, že její výzkumná činnost vyplývá z právního předpisu či správního aktu jiného členského státu Evropské unie v obdobném rozsahu jako v případě věty první, a dále na jinou výzkumnou organizaci schválenou v souladu s právním předpisem Evropských společenství31) v jiném členském státě Evropské unie, prokáže-li se výpisem ze seznamu výzkumných institucí tohoto členského státu ne starším než 90 kalendářních dnů.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudí žádost o schválení předloženou jinou výzkumnou organizací z hlediska její úplnosti, souladu údajů uvedených v žádosti o schválení nebo v přiložených listinách s veřejně přístupnými rejstříky a s podmínkami stanovenými v § 30a odst. 1 a dále postupuje obdobně jako v § 30b odst. 2 a 3.

(4) Jiná výzkumná organizace se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která byla schválena v tomto státě nebo v České republice, může přijímat za podmínek stanovených tímto zákonem výzkumné pracovníky ze třetích zemí po zřízení své organizační složky nebo pracoviště v České republice.

 

§ 30f

Správní delikty

 

(1) Veřejná výzkumná instituce nebo jiná výzkumná organizace se dopustí správního deliktu tím, že

a)

přijme výzkumného pracovníka ze třetí země v rozporu s § 30a odst. 1 písm. a), nebo

b)

nesplní oznamovací povinnost podle § 30b odst. 6.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 30g

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby39) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

__________

31)

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.

32)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

33)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

34)

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.

35)

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.

36)

§ 179 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

37)

§ 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 56/2006 Sb.

38)

Například zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

39)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

Dosavadní části osmá a devátá se označují jako části devátá a desátá.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 585/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „zvláštních právních předpisů7),“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu7) nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu7a)“.

 

Poznámky pod čarou č. 7 a 7a znějí:

__________

7)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

7a)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:

f)

cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu11a), a to pokud mají bydliště na území České republiky.

__________

11a)

§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.“.

 

3.

V § 16 odst. 1 se slova „je-li tato osoba na území České republiky hlášena k trvalému pobytu“ nahrazují slovy „má-li tato osoba na území České republiky trvalý pobyt“.

 

4.

V § 41 větě první se slova „ , údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle § 72, a to v rozsahu potřebném“ nahrazují slovy „a další údaje nezbytné“, ve větě druhé se za slovo „předpisu9)“ vkládají slova „po dobu delší než 3 měsíce“ a slova „je-li tento žadatel na území České republiky hlášen k trvalému pobytu“ se nahrazují slovy „má-li tento žadatel a společně s ním posuzované osoby v České republice trvalý pobyt“.

 

5.

V § 50 odst. 1 se slova „údaje o přihlášení osob k pobytu“ nahrazují slovy „další údaje nezbytné pro zjištění, zda jsou plněny podmínky stanovené tímto zákonem“.

 

6.

V § 50 odst. 2 se za slova „nárok na dávku“ vkládají slova „nebo posouzení, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému“.

 

7.

V § 53 odst. 1 písm. b) a v § 53 odst. 3 písm. b) bodě 20 se za slovo „azyl“ vkládají slova „nebo doplňková ochrana“.

 

8.

V § 61 odst. 1 písm. c) se slova „občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu9), nebo jeho rodinný příslušník11), který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu9), nestal“ nahrazují slovy „osoba uvedená v § 16 odst. 1 nestala“.

 

9.

V § 61 se odst. 1 písm. d) se slova „písmenu c)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1“.

 

10.

V § 61 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:

f)

písemně sděluje Policii České republiky49a), že úhrnný měsíční příjem osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. f), a společně s ní posuzovaných osob, zjištěný při rozhodování o příspěvku na živobytí, nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob.

__________

49a)

§ 106 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, mají v právních vztazích upravených tímto zákonem stejné právní postavení jako občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

 

2.

V § 97 se písmena a) a h) zrušují.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

 

3.

V § 98 písm. c) se za slovo „azyl“ doplňují slova „nebo doplňková ochrana“.

 

4.

V § 98 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene m) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 52c zní:

n)

který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu52c).

__________

52c)

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 8)

Čl. VIII

V § 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 1c až 1h znějí:

(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě (dále jen „osoba“), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované

a)

jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu1c), jde-li o státní občany České republiky, nebo

b)

mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d), jde-li o cizince.

(2) Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d), pokud jsou

a)

cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e), s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,

b)

cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e), s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,

c)

nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče,

d)

cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu1f), pokud mají na území České republiky bydliště,

e)

rodinnými příslušníky cizince uvedeného v písmenu d), kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu1f), pokud mají na území České republiky bydliště,

f)

cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu1g),

g)

cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana1h).

__________

1c)

§ 1010a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 68/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.

1d)

§ 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

§ 6668 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.

§ 87g87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.

1e)

§ 77 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 350/2005 Sb.

§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb.

1f)

§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.

1g)

§ 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.

1h)

§ 14a14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 9)

Čl. IX

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V části IX v položce 115 písmeno g) zní:

g)

Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat

Kč 600

 

– cizincům starším 5 let a mladším 15 let

Kč 100

“.

 

2.

V části IX v položce 115 se doplňuje písmeno h), které zní:

h)

Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat

Kč 1 500

 

– cizincům mladším 5 let

Kč 50

 

– cizincům starším 5 let a mladším 15 let

Kč 1 000

“.

 

3.

V části IX v položce 116 se doplňuje písmeno k), které zní:

k)

Vydání průkazu o povolení k pobytuKč 500“.

 

4.

V části IX v položce 116 se na konci textu ustanovení Osvobození doplňuje věta „Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.“.

 

5.

V části IX v položce 116 v ustanovení Osvobození se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který včetně poznámky pod čarou č. 66a zní:

2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle písmen d), g) a j) cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.

__________

66a)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V části IX v poznámce položky 116 se doplňuje bod 3, který zní:

3. Poplatek podle písmene k) této položky se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.“.

 

7.

V části IX položka 117A zní:

Položka 117A

a)

Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky

 

 

– vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D nebo D+C

Kč 1 000

 

– vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu – vízum typu D nebo D+C

Kč 300

b)

Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky

EUR 60

c)

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum

Kč 300

d)

Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů

Kč 1 000

e)

Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza

Kč 300

f)

Ověření pozvání cizince do České republiky

Kč 300

 

Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno

a)

přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,

b)

přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu67),

c)

přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,

d)

přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,

e)

přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,

f)

přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.

 

Zmocnění

1.

Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2.

Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.

3.

Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.

 

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.

 

Poznámky

1.

Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.

2.

Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.“.

 

8.

V části XII v ustanovení Zmocnění k části XII se na konci textu bodu 1 doplňují slova „a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu“.

 

9.

V části XII v ustanovení Zmocnění k části XII bodě 2 se slova „a 152“ nahrazují slovy „ , 152 a 162 písm. a)“.

 

10.

V části XII položka 144A zní:

Položka 144A

 

1. Přijetí žádosti o udělení

 

a)

letištního víza – vízum typu A

EUR 60

b)

průjezdního víza – vízum typu B

EUR 60

c)

víza k pobytu do 90 dnů – vízum typu C (s dobou pobytu do 3 měsíců)

EUR 60

d)

víza k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D

Kč 2 500

e)

víza k pobytu nad 90 dnů – vízum

typu D+C

Kč 2 800

 

2. Přijetí žádosti o udělení víza s omezenou územní platností vízum typu B a C

EUR 60

 

Osvobození

1.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

3.

Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

4.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání.

5.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.

 

Zmocnění

1.

Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2.

Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.“.

 

11.

V části XII v položce 145 se slova „Kč 3 000“ nahrazují slovy „Kč 5 000“.

 

12.

V části XII v položce 150 písm. b) se slova „nebo otisku úředních razítek a podpisů nutných“ nahrazují slovy „na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní na listinách určených“.

 

13.

V části XII v položce 150 písm. d) se slova „podpisu nebo“ zrušují a slovo „nutných“ se nahrazuje slovy „(superlegalizace) na listinách určených“.

 

14.

V části XII v položce 151 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d).

 

15.

V části XII v položce 151 písm. a) se slovo „správnosti“ nahrazuje slovem „shody“ a za slovo „fotokopie“ se doplňují slova „s listinou“.

 

16.

V části XII v položce 151 písm. b) se slovo „správnosti“ nahrazuje slovy „shody předloženého“ a za slovo „fotokopie“ se vkládají slova „s listinou“.

 

17.

V části XII v položce 155 se dosavadní text označuje písmenem a) a vkládá se nové písmeno b), které zní:

b)

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

Kč 300

za první stránku

 

 

Kč 150

za každou další i započatou stránku

“.

18.

V části XII v položce 157 písmeno a) zní:

a)

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat

Kč 1 200

 

– občanům starším 5 let a mladším 15 let

Kč 400

“.

 

19.

V části XII v položce 157 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat

Kč 1 600

 

– občanům mladším 5 let

Kč 100

 

– občanům starším 5 let a mladším 15 let

Kč 1 100

“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

 

20.

V části XII v položce 157 písmeno e) zní:

e)

Změna údajů o občanu, zapsaném do cestovního dokladu jeho rodiče

Kč 150

“.

 

21.

V části XII v položce 157 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu

Kč 150

“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

 

22.

V části XII v položce 157 ustanovení „Osvobození“ včetně nadpisu zní:

Předmětem poplatku není

1.

Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou.

2.

Vydání cestovního dokladu z moci úřední.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 10)

Čl. X

V § 20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se slova „v dohodě“ nahrazují slovy „po projednání“.

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 51 odst. 2 písm. a) se za slovo „manžel“ vkládají slova „nebo partner“ a za slovo „manželství“ se vkládají slova „nebo partnerství“.

 

2.

V § 51 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví. Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle věty první.“.

 

3.

V příloze č. 1 bodě 7 písm. b) se za slovo „(manželky)“ vkládají slova „nebo partnera (partnerky)“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 14)

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)

čl. I bodu 221, pokud jde o § 180g, a bodu 223, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2008,

b)

čl. I bodů 89, 91 a 94, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009, a

c)

čl. I bodů 26 až 28, bodů 96, 122, 179, 180, 181, 182, 188, 199, 215 až 218, čl. III bodu 8, čl. IX bodů 7 a 10 a čl. XI, která nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.