Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

63/2007 Sb. znění účinné od 1. 4. 2007

63

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2007

o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Tato vyhláška stanoví:

a)

léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“), uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)

výši úhrady jednotlivých léčivých látek náležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c)

výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

d)

výši úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků ze zdravotního pojištění, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

e)

omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Výše úhrady stanovená v příloze č. 1 k této vyhlášce a omezení a symboly uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce se použijí také, jsou-li léčivé přípravky v souladu se zvláštním právním předpisem1 používány ve specializovaných centrech dětské onkologie, která mají se zdravotními pojišťovnami uzavřenu smlouvu na léčbu tímto typem léčivého přípravku při terapii dětských nádorových onemocnění v případech, kdy není užití v dětském věku uvedeno v souhrnu údajů o přípravku2.

§ 3

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

2.

Vyhláška č. 37/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

3.

Vyhláška č. 368/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

4.

Vyhláška č. 387/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

5.

Vyhláška č. 621/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2007.

Ministr:

MUDr. Julínek v. r.

Příloha č. 1

Léčivé přípravky, včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků, a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění, výše úhrad léčivých látek a výše úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely

Příloha č. 2

Omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

Symboly použité ve vyhlášce mají tento význam:

 

L - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, předepisuje lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen „odborný lékař“) nebo lékař příslušného specializovaného pracoviště, nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře ošetřující lékař pojištěnce. Tyto léčivé přípravky jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče1) .

 

Z - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění pouze po předchozím schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny, a to

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče1).

 

X - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. na recept schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. formou zvlášť účtovaného léčivého přípravku po předchozím souhlasu revizního lékaře zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ústavní péče1),

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, ve kterém tuto péči poskytují převážně zdravotničtí pracovníci podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen „ošetřovatelské lůžko“), a při poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu.

 

O - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. v množství podaném pojištěnci formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče1).

 

K - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku v ambulantní i ústavní péči1), s výjimkou resuscitační a intenzivní péče poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,

2. v rámci úhrady zdravotních výkonů, jde-li o resuscitační a intenzivní péči poskytovanou ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

 

T - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku, jde-li o poskytování resuscitační a intenzivní péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče1), s výjimkou resuscitační a intenzivní péče.

 

U - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování ústavní péče1), s výjimkou poskytování péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

 

H - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení ústavní péče hrazeny ze zdravotního pojištění pouze formou lékového paušálu. Při předepsání na recept nejsou ze zdravotního pojištění hrazeny.

 

B - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení ambulantní a ústavní péče hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

 

P - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou předepisované v souladu s omezením stanoveným pro konkrétní léčivou látku uvedeným u příslušné skupiny a jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění do výše stanovené úhrady

1. na recept odborného lékaře, lékaře specializovaného pracoviště, praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře pojištěnce, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče1),

3. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jestliže vedle symbolu „P“ je ve stejném řádku ve sloupci „omezení“ uveden některý ze symbolů „K“, „T“, „U“, „O“ nebo „B“.

 

Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky neoznačené žádným ze symbolů uvedených v této příloze, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění pouze

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče1)

 

ALG

alergologie a klinická imunologie

ATB

antibiotické středisko zřízené při mikrobiologickém oddělení zdravotnického zařízení (vydává doporučení k předepsání a použití antimikrobiálních léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona)

CHI

chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie)

DER

dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie

DIA

diabetologie nebo vnitřní lékařství

END

endokrinologie nebo vnitřní lékařství

GER

geriatrie nebo vnitřní lékařství

GIT

gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie nebo vnitřní lékařství

GYN

gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie

HEM

hematologie a transfúzní lékařství nebo vnitřní lékařství

INF

infekční lékařství

INT

vnitřní lékařství

KAR

kardiologie, dětská kardiologie nebo vnitřní lékařství

NEU

neurologie, dětská neurologie

NM

nukleární medicína

ONK

klinická onkologie, dětská onkologie a hematoonkologie, radiační onkologie

OPH

oftalmologie

ORL

otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie, audiologie a foniatrie

ORT

ortopedie

PED

dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost

PSY

psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie

REV

revmatologie

SEX

sexuologie

STO

zubní lékařství

TRN

tuberkulóza a respirační nemoci, dětská pneumologie nebo vnitřní lékařství

URN

urologie, dětská urologie nebo vnitřní lékařství

 

 

 

 

AUR

Ušní podání

DLP

Přípravek na dialýzu

DRM

Kožní podání

EML

Emulze

ENC

Endocervikální podání

GNG

Podání na dásně

ILS

Intralezionální podání

IMP

Implantát

IMS

Intramuskulární podání

INF

Infuze

INH

Inhalační podání

INJ

Injekce

IVN

Intravenózní podání

NAS

Nosní podání

NAS+OPH

Nosní + oční podání

OPH

Oční podání

OPH+AUR

Oční + ušní podání

ORM

Orální podání

PAR

Parenterální podání

POR

Perorální podání

POR+INH

Perorální + inhalační podání

RCT

Rektální podání

SDR

Subkutánní podání

STM

Zubní podání

TDR

Transdermální podání

TRP

Tracheopulmonální přípravek

VAG

Vaginální podání

 

 

imp.

Implantát

inhal.

Inhalační podání

intrader.

Intradermální podání

lok.

Lokální podání

p.o.

Perorální podání

p.rect.

Rektální podání

parent.

Parenterální podání

PRICK test

K diagnostice

spr.

Sprej

subkut.

Subkutánní podání

sublng.

Sublingvální podání

transd.

Transdermální podání

vag.

Vaginální podání

 

 

AAP

Jehlový aplikátor

AMP

Ampulka

APL

Aplikátor

APZ

Aplikátor umožňující zasypávání

BLI

Blistr

BOX

Krabička

DBU

Dětský bezpečnostní uzávěr

IJT

Injekční stříkačka

INA

Obal umožňující zasypávání

ISP

Předplněná injekční stříkačka

JAR

Kelímek

LAG

Lahev

LGT

Lahvička s kapacím zařízením

MDC

Jednodávkový obal

MSD

Dávkovač

NAP

Nanášecí aplikátor

NSA

Nosní aplikátor

PEP

Předplněné pero

PIP

Pipeta

PMM

Dávkovací pumpa

PSS

Tlakový obal

SCC

Váček

SPN

Obal na rozprašování

SPP

Mechanický rozprašovač

STR

Strip

TBC

Obal na tablety

TUB

Tuba

UGT

Uzávěr s kapátkem

VAK

Vak

VAK M312

Vak

VAK M312P

Vak

VAK PVC

Vak

VAK SF150

Vak

VAK SF150P

Vak

VIA

Injekční lahvička

VNM

Dávkovací ventil

ZVL

Zásobní vložka

 

 

AQA

Voda

BAL

Koupel

CNC SOL

Koncentrovaný roztok

CPS

Tobolka

CPS DUR

Tvrdá tobolka

CPS ENT

Enterosolventní tobolka

CPS ETD

Enterosolventní tvrdá tobolka

CPS MOL

Měkká tobolka

CPS PML

Měkká tobolka s prodlouženým uvolňováním

CPS PRO

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

CPS RDR

Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním

CPS RET

Tobolka s řízeným uvolňováním

CRM

Krém

CRM VAG

Vaginální krém

DRM PLV ADS

Kožní zásyp

DRM UNG

Mast

EML

Emulze

EML PSS

Emulze v tlakovém obalu

EMP TDR

Transdermální náplast

GEL

Gel

GKU PSO LQF

Prášek pro přípravu tkáňového lepidla s rozpouštědlem

GLB

Globule

GRA

Zrněný prášek

GRA EFF

Šumivý zrněný prášek

GRA RET

Zrněný prášek s řízeným uvolňováním

GRA SOL

Zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku

GRA SUS

Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze

GTT

Kapky

GTT SOL

Kapky, roztok

GTT SUS

Kapky, suspenze

GUM

Guma

HFL SOL

Roztok pro hemofiltraci

IMP

Implantát

INJ

Injekce

INJ PSO LQF

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

INJ SUS

Injekční suspenze

INS

Insert

ISL SUS

Instilace, suspenze

LAC UGC

Lak na nehty

LIG IPR

Napuštěný obvazový prostředek

LIQ

Tekutina

LIQ VAP

Tekutina k přípravě inhalace parou

LOT

Omývadlo

LQF

Rozpouštědlo

LYO

Lyofilizát

PAS

Pastilka

PLV

Prášek

PLV ADS

Zásyp

PLV CPS

Prášek v tvrdé tobolce

PLV DOS

Dávkovaný prášek

PLV SIR

Prášek pro přípravu sirupu

PLV SOL

Prášek pro přípravu perorálního roztoku

PLV SUS

Prášek pro přípravu perorální suspenze

PRN SOL

Roztok na peritoneální podání

PSO LQF

Prášek pro přípravu roztoku s rozpouštědlem

PST

Pasta

PSU LQF

Prášek pro přípravu suspenze s rozpouštědlem

SIR

Sirup

SOL

Roztok

SOL PSS

Roztok v tlakovém obalu

SOL SLG

Sublingvální roztok

SPR

Sprej

SPR SLG

Sublingvální sprej

SPR SOL

Sprej ve formě roztoku

SPR SUS

Sprej ve formě suspenze

STL

Tyčinka

SUP

Čípek

SUP VAG

Vaginální čípek

SUS

Suspenze

SUS PSS

Suspenze v tlakovém obalu

TBL

Tableta

TBL BUC

Bukální tableta

TBL DIS

Tableta dispergovatelná v ústech

TBL EFF

Šumivá tableta

TBL ENT

Enterosolventní tableta

TBL FLM

Potahovaná tableta

TBL MND

Žvýkací tableta

TBL NOB

Tableta

TBL OBD

Obalená tableta

TBL PRO

Tableta s prodlouženým uvolňováním

TBL RET

Tableta s řízeným uvolňováním

TBL SLG

Sublingvální tableta

TBL SOL

Tableta pro přípravu perorálního roztoku

TBL SUS

Tableta pro přípravu perorální suspenze

UNG

Mast

UNG OPH

Oční mast

 

 

amp

ampule

BA

balení

C2

centimetr čtvereční

DF

jedna dávka lékové formy

GM (g)

gram

IU

mezinárodní jednotka

KU

tisíc mezinárodních jednotek

MU

milion mezinárodních jednotek

MG (mg)

miligram

ML (ml)

mililitr

RG

mikrogram

 

 

J4

specializované pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolismu

J5

specializované pracoviště pro léčbu defektu somatotropního hormonu

J7

specializované pracoviště - dialyzační jednotka

J9

poradna pro hyperlipoproteinemii a lékař se specializací v oboru vnitřní lékařství

J10

specializované pracoviště - transplantační centrum

 

 

ATC

označení anatomicko–terapeuticko-chemické skupiny

V06XX

označení potravin pro zvláštní lékařské účely

 

__________

1)

§ 23 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

2)

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)Poznámky pod čarou:

§ 5a odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplněních některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 20 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 5a odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplněních některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 2 odst. 20 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.