Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

120/2008 Sb. znění účinné od 15. 5. 2008

N(1.1.2010,110/1997 Sb.): Ustanovení čl. I bodu 74, pokud jde o § 15 odst. 5 úvodní část ustanovení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 74, pokud jde o § 15 odst. 5 úvodní část ustanovení, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

120

 

ZÁKON

ze dne 19. března 2008,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o potravinách

a tabákových výrobcích (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) povinnosti provozovatele potravinářského podniku1b) a podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropských společenství1a).

__________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkající se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamy.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států ohledně potravin a přísad do potravin ošetřených ionizací.

Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.

Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.

Směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu.

Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely.

Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES.

Směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu.

Směrnice Rady 88/344/EHS ze dne 13. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.

Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1664/2006.

Nařízení Komise č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1666/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, ve znění nařízení Komise (ES) č. 275/2007.

Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce.

Nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro drůbeží maso, v platném znění.

Nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1981/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/18/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu.

Nařízení Komise (EHS) č. 563/82 ze dne 10. března 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1208/81 pro stanovení tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat, v platném znění.

Nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 2137/92 ze dne 23. července 1992 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí, standardní jakosti čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství a o prodloužení platnosti nařízení (EHS) č. 338/91, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality.

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1791/2006.

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, ve znění nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89.

Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.

Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu.

Rozhodnutí Komise 2006/504/ES ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, ve znění nařízení Komise (ES) č. 178/2006.

1b)

Čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 1b zrušuje a slova „bezprostředně závazných“ se nahrazují slovy „přímo použitelných“.

 

3.

V § 2 písm. c) a v § 18 odst. 2 se slova „bezprostředně závazným“ nahrazují slovy „přímo použitelným“.

 

4.

V § 2 písmeno f) zní:

f)

zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropských společenství a prováděcím právním předpisem nebo které jsou uváděny do oběhu se souhlasem Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 3a odst. 1 nebo § 11 odst. 2 písm. b) bodu 1,“.

 

5.

V § 2 písm. g) se slova „a vyhláškou“ nahrazují slovy „ , prováděcím právním předpisem anebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství“.

 

6.

V § 2 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až z) se označují jako písmena i) až y).

 

7.

V § 2 písmeno i) zní:

i)

doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích,“.

 

8.

V § 2 písm. n) se slova „h) až k)“ nahrazují slovy „i) až l)“.

 

9.

V § 2 písm. o) se slova „od data proclení“ nahrazují slovy „ode dne propuštění do volného oběhu“.

 

10.

V § 2 se písmena v) a w) zrušují.

Dosavadní písmena x) a y) se označují jako písmena v) a w).

 

11.

V § 2 písm. v) se slova „bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství1a)“ nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropských společenství“.

 

12.

V § 3 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a až 3c znějí:

(1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen

a)

dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin,

b)

dodržovat ve všech fázích výroby a uvádění potravin do oběhu technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, skladování a manipulace s potravinami,

c)

dodržovat požadavky pro obsah, podmínky a způsob použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, dále látek přídatných, pomocných a látek určených k aromatizaci,

d)

dodržovat požadavky pro druhy a přípustná množství kontaminujících látek, reziduí pesticidů, toxikologicky významných látek a látek vznikajících činností mikroorganismů v potravinách a surovinách,

e)

zajistit, aby v potravinách nebylo překročeno nejvyšší přípustné množství zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě,

f)

dodržovat požadavky na čistotu a identitu látek uvedených v § 2 písm. i) až l), vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem,

g)

při použití přídatných látek schválených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví podle § 3a odst. 1 nebo doplňků stravy schválených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví podle § 11 odst. 2 písm. b) bodu 1 dodržovat schválený rozsah použití a označení těchto látek na obalu potraviny,

h)

poskytnout potřebný počet zaměstnanců a odpovídající technické vybavení pro zajištění výkonu kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí3a),

i)

oznámit v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru s uvedením svého jména, příjmení nebo obchodní firmy, místa podnikání a adresy provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy nebo názvu, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu právnickou, dále identifikačního čísla a předmětu činnosti nebo podnikání.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny nebo suroviny, je dále povinen

a)

získávat k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené přírodní minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů vody; úpravu balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem provozovatel potravinářského podniku ohlásí předem příslušnému orgánu státního dozoru,

b)

zajistit pravidelnou kontrolu dodržování požadavků kladených tímto zákonem a technických požadavků3b) na zdravotní nezávadnost a jakost vyráběných potravin a v době radiační mimořádné situace dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace3c) a vést o provedených kontrolách evidenci,

c)

používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin pouze tepelně ošetřené vaječné obsahy.

__________

3a)

Například čl. 4 rozhodnutí Komise 2006/504/ES.

3b)

§ 2 písm. h) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3c)

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3g, 3h, 3i a 3j se zrušují.

 

13.

V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3d zní:

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny nebo suroviny z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), je povinen

a)

pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství, předložit celnímu úřadu osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem třetí země potvrzující, že dovážená potravina nebo surovina odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu Evropských společenství; tímto ustanovením nejsou dotčeny požadavky stanovené veterinárním zákonem2c),

b)

zajistit provedení další kontroly dovážené potraviny nebo suroviny, pokud tak stanoví přímo použitelné předpisy Evropských společenství, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek v něm stanovených,

c)

předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace vývozní certifikát v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podmínky dovozu potravin nebo surovin pocházejících ze třetích zemí3c).

__________

3d)

Například nařízení Komise (ES) č. 1635/2006.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3k a 3l se zrušují.

 

14.

V § 3 se odstavce 5 a 6 včetně poznámek pod čarou č. 3m a 3n zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 5 až 11.

 

15.

V § 3 odst. 5 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 3e zní:

d)

předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace na území České republiky osvědčení, že vyvážená potravina nebo surovina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni radioaktivní kontaminace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a zvláštní podmínky pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace3e),

__________

3e)

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87.

Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89.“.

 

16.

V § 3 se na konci odstavce 5 doplňuje písmeno e), které zní:

e)

pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství, předložit celnímu úřadu osvědčení potvrzující, že vyvážená potravina nebo surovina odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu Evropských společenství.“.

 

17.

V § 3 odst. 6 se slova „ve správním řízení3o)“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 3c zrušují.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3o se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

 

18.

V § 3 odst. 7 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 6“ a slova „celní orgán“ se nahrazují slovy „celní úřad“.

 

19.

V § 3 odstavec 8 zní:

(8) K uvedení volně rostoucích jedlých hub do oběhu za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely musí mít provozovatel potravinářského podniku odbornou způsobilost, kterou prokazuje osvědčením vydaným podle odstavce 9.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3p se zrušuje.

 

20.

V § 3 odst. 9 se slova „podle zvláštního právního předpisu3r)“ zrušují.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3r se zrušuje.

 

21.

V § 3 odst. 11 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

22.

Nadpis § 3a zní: „Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí, dovážejí nebo uvádějí do oběhu přídatné látky“.

 

23.

V § 3a odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Jiné přídatné látky než stanovené v prováděcím právním předpisu lze používat k výrobě potravin, dovážet nebo uvádět do oběhu pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví. Souhlas Ministerstva zdravotnictví se vydává nejdéle na dobu 2 let. Souhlas nelze vydat, pokud ohledně téže přídatné látky jiný členský stát Evropské unie požádal Komisi Evropských společenství o její zařazení do seznamu povolených přídatných látek a tato žádost byla zamítnuta nebo o ní nebylo do 18 měsíců od jejího předložení rozhodnuto; souhlas z těchto důvodů zaniká dnem, kdy Ministerstvo zdravotnictví s těmito skutečnostmi seznámí osobu, které byl souhlas podle věty první vydán. Oznámení o zániku souhlasu se doručuje do vlastních rukou adresáta. Pro udělení nového souhlasu se obdobně použije odstavec 5 věta poslední.

(2) Žádost podává Ministerstvu zdravotnictví provozovatel potravinářského podniku, který přídatnou látku vyrábí, dováží nebo ji uvádí do oběhu.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3s se zrušuje.

 

24.

V § 3a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

 

25.

V § 3a se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

 

26.

V § 3a se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ministerstvo zdravotnictví z moci úřední změní souhlas vydaný podle odstavce 1, dojde-li ke změně podmínek použití přídatné látky nebo jsou-li zjištěny nové informace nebo přehodnoceny stávající informace o vlivu přídatné látky na lidské zdraví.“.

 

27.

V § 3a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Jestliže přídatná látka nebo její použití při výrobě potravin může ohrozit lidské zdraví, Ministerstvo zdravotnictví souhlas udělený podle odstavce 1 z moci úřední odejme.

(8) V rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podmínky a lhůtu pro doprodej nebo jinou spotřebu přídatné látky nebo potraviny, která tuto přídatnou látku obsahuje.“.

 

28.

Nadpis § 3c zní: „Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu“.

 

29.

V § 3c odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží z třetí země potravinu určenou pro zvláštní výživu, která není stanovena v prováděcím právním předpisu, je povinen před jejím prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví a v kopii ministerstvu český text označení, který má být uveden na obale výrobku. Provozovatel potravinářského podniku, který takovou potravinu uvedl předtím poprvé do oběhu v jiném členském státě Evropské unie, označí v oznámení i orgán tohoto jiného členského státu Evropské unie, který byl informován jako první.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3t se zrušuje.

 

30.

V § 3c se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

31.

V § 3c odst. 2 větě první se slova „výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „provozovatele potravinářského podniku“.

 

32.

V § 3c odst. 2 větě druhé se slova „výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „provozovatel potravinářského podniku“.

 

33.

§ 3d včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3f zní:

§ 3d

Informační povinnost provozovatele

potravinářského podniku

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem (dále jen „obohacená potravina“), počáteční kojeneckou výživu nebo doplňky stravy, je povinen před jejich prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví, a v kopii ministerstvu, český text označení, který bude uveden na obale výrobku, a v případě obohacené potraviny je povinen též neprodleně podat Ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu informaci o stažení výrobku z oběhu.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely, je povinen před jejím uvedením do oběhu zaslat Státní zemědělské a potravinářské inspekci český text označení, který bude uveden na obale výrobku.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potravinu, v jejímž označení na obale nebo v reklamě je uvedeno zdravotní tvrzení, je povinen

a)

před prvním uvedením takové potraviny do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví a v kopii ministerstvu český text tohoto tvrzení,

b)

na žádost Ministerstva zdravotnictví neprodleně předložit podklady a údaje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, upravujícího výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin3f).

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potravinu, v jejímž označení na obale nebo v reklamě je uvedeno výživové tvrzení, je povinen

a)

před prvním uvedením takové potraviny do oběhu zaslat ministerstvu a v kopii Ministerstvu zdravotnictví český text tohoto tvrzení,

b)

na žádost ministerstva neprodleně předložit podklady a údaje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, upravujícího výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin3f).

__________

3f)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.“.

 

34.

V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Podmínky použití ultrafialových paprsků a ionizujícího zařízení k ošetření potravin a surovin, druhy potravin a surovin, které lze takto ošetřit, nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin a surovin vystaveny, a způsob označení ozářených potravin na obale stanoví prováděcí právní předpis. Potraviny neuvedené v prováděcím právním předpise lze způsobem podle věty první ošetřit pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví a za podmínek v něm stanovených.“.

 

35.

V § 4 odst. 2 písm. a) a v § 4 odst. 7 písm. a) se odkazy na poznámku pod čarou č. 4 zrušují.

 

36.

V § 4 odst. 3 se odkazy na poznámky pod čarou č. 3f a 3r zrušují.

 

37.

V § 4 odst. 5 se věta druhá a odkazy na poznámky pod čarou č. 3c a 3j zrušují.

 

38.

V § 4a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(1) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka (dále jen „provozovatel jatek“), který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci a označení jatečných zvířat způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelnými předpisy Evropských společenství upravujícími klasifikaci jatečných zvířat4) a prováděcím právním předpisem.

__________

4)

Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006.

Nařízení Komise (EHS) č. 563/82.

Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84.

Nařízení Komise (EHS) č. 2967/85.

Nařízení Rady (ES) č. 2137/92.

Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75.

Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4a a 4b se zrušují.

 

39.

V § 4a odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

jatečná prasata, která jsou na žádost žadatele dodávána pouze k porážce pro vlastní spotřebu,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

40.

V § 4a odst. 3 písmeno b) zní:

b)

dospělý jatečný skot, který je na žádost žadatele dodáván pouze k porážce pro vlastní spotřebu.“.

 

41.

V § 4a odstavec 4 zní:

(4) Klasifikaci jatečných zvířat provádí fyzická osoba na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného ministerstvem (dále jen „klasifikátor“), a to způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelnými předpisy Evropských společenství upravujícími klasifikaci jatečných zvířat4) a prováděcím právním předpisem. O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol.“.

 

42.

V § 4a odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

(6) Klasifikátor je povinen v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat sdělit výsledky klasifikace příslušnému provozovateli jatek, ve kterých byla provedena porážka jatečných zvířat. Provozovatel jatek je povinen v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat sdělit výsledky klasifikace dodavateli jatečných zvířat a osobě pověřené podle plemenářského zákona vedením ústřední evidence zvířat5). Rozsah uváděných údajů o výsledcích klasifikace stanoví prováděcí právní předpis.

__________

5)

§ 23c zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 4d se zrušuje.

 

43.

V § 4a odst. 7 se odkaz na poznámku pod čarou č. 4d zrušuje.

 

44.

V § 4a se odstavce 8 až 10 zrušují.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 8.

 

45.

V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „nebo dovozce,“ zrušují a za slova „nebo prodávajícího“ se vkládají slova „ , který je usazen v členské zemi Evropské unie,“.

 

46.

V § 6 odst. 1 písm. m) se slova „vyhláškou, popřípadě stanovených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví vydaném podle § 11 odst. 4“ nahrazují slovy „prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství“.

 

47.

V § 6 odst. 1 písmena n) a o) znějí:

n)

údajem o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis,

o)

dalšími údaji, stanoví-li tak veterinární zákon2c).“.

 

48.

V § 6 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 6d a 6e zní:

(5) Potraviny nebo složky potravin nového typu se na obale určeném pro spotřebitele označí podle odstavce 1 a údaji stanovenými přímo použitelnými předpisy Evropských společenství upravujícími nové potraviny nebo nové složky6d). Potraviny nebo složky potravin, které jsou geneticky modifikovaným organismem nebo jej obsahují nebo které jsou vyrobeny z geneticky modifikovaného organismu, se na obale určeném pro spotřebitele označí podle odstavce 1 a údaji stanovenými přímo použitelnými předpisy Evropských společenství upravujícími geneticky modifikované potraviny a krmiva6e).

__________

6d)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

Nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

Rozhodnutí Komise (ES) č. 2003/867 ze dne 1. prosince 2003, kterým se povoluje uvádění salatrimů na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 258/97/ES.

Rozhodnutí Komise (ES) č. 2001/721 ze dne 25. září 2001, kterým se povoluje uvádění trehalosy na trh jako potraviny nebo složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 258/97/ES.

Rozhodnutí Komise (ES) č. 2000/500 ze dne 24. července 2000, kterým se povoluje uvádění „žlutých pomazánkových tuků s přídavkem fytosterolových esterů“ na trh jako potraviny nebo složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

6e)

Čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003.

Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.“.

 

49.

V § 7 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

d)

údajem o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci, vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem,

e)

údajem o zemi původu nebo vzniku potraviny v případě, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h).

 

50.

V § 8 odst. 2 se odkazy na poznámky pod čarou č. 3s a 6e zrušují.

 

51.

V § 10 odst. 1 písm. e) se slova „zvláštním právním předpisem3j)“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace3c)“.

 

52.

V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.“.

 

53.

V § 11 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

b)

zajistit, aby do oběhu uváděl

1.

doplňky stravy, které obsahují vitaminy nebo minerální látky jiné než stanovené v prováděcím právním předpisu, pouze po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnictví,

2.

potraviny nového typu jiné než rovnocenné pouze na základě souhlasu vydaného podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího potraviny nového typu10a); žádost se podává Ministerstvu zdravotnictví; kopie žádosti se zasílá Komisi Evropských společenství,

__________

10a)

Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.“.

 

54.

V § 11 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

55.

V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „při prodeji a přepravě potravin“ nahrazují slovy „ve všech fázích uvádění potraviny do oběhu“.

 

56.

V § 11 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Žádost o souhlas podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 musí obsahovat údaje o složení potraviny a povaze jejího zdroje, výsledky laboratorních analýz z hlediska výskytu kontaminujících látek v potravinách a stanovených mikrobiologických kritérií v potravinách a vyjádření Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti potraviny.

(4) Ministerstvo zdravotnictví může v rozhodnutí vydaném podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 stanovit podmínky použití doplňku stravy a jeho označení na obale určeném pro spotřebitele.“.

 

57.

V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Ministerstvo zdravotnictví z moci úřední odejme souhlas vydaný podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo změní toto rozhodnutí, jsou-li zjištěny nové informace nebo přehodnoceny stávající informace o vlivu doplňků stravy nebo živiny na lidské zdraví. V rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví stanoví podmínky pro doprodej nebo jinou spotřebu doplňku stravy.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.

 

58.

V § 11 odst. 7 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3d zrušuje.

 

59.

V § 11 odst. 8 se odkazy na poznámku pod čarou č. 3f zrušují.

 

60.

V § 11 odst. 9 se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 8“.

 

61.

V § 11a odstavec 2 zní:

(2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v případě, že právní předpisy, pravidla správné praxe nebo postupy uvedené v odstavci 1 nezaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.“.

 

62.

V § 12 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, je povinen dodržovat požadavky stanovené jinak pro potraviny v“.

 

63.

V § 12 odst. 4 písm. a) se slova „a) až e)“ nahrazují slovy „a) a b)“.

 

64.

V § 12 odst. 4 písmeno d) zní:

d)

§ 7 písm. a), b), c), e), f), g) a h),“.

 

65.

V § 12 odst. 4 písm. f) se slova „odst. 2 písm. a) a d)“ nahrazují slovy „odst. 2 písm. a) a c)“.

 

66.

V § 12 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „Osoba uvedená v odstavci 4 je povinna“ nahrazují slovy „Podnikatel uvedený v odstavci 4 je povinen“.

 

67.

V § 12 odst. 6, 7 a 9 se slova „osoba uvedená“ nahrazují slovy „podnikatel uvedený“.

 

68.

V § 12 odst. 8 se slova „osobě uvedené“ nahrazují slovy „podnikateli uvedenému“.

 

69.

V § 13 se slova „osoba uvedená v § 12 odst. 4, která“ nahrazují slovy „podnikatel uvedený v § 12 odst. 4, který“.

 

70.

V § 14 odst. 1 písm. c) se odkaz na poznámku pod čarou č. 3f zrušuje.

 

71.

V § 14 odst. 1 písm. d) se poznámka pod čarou č. 14 včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.

 

72.

V § 15 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3c zrušuje.

 

73.

V § 15 odst. 4 se slova „bezprostředně závazným“ nahrazují slovy „přímo použitelným“ a odkazy na poznámky pod čarou č. 3d a 3f se zrušují.

 

74.

V § 15 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Ministerstvo, Ministerstvo zdravotnictví a orgány dozoru uvedené v § 16 shromažďují v informačním systému dozorových orgánů působících v oblasti potravinového práva, vedeném pro účely prohloubení spolupráce při vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ministerstvem, informace o“.

 

75.

V § 15 se doplňují odstavce 6 až 11, které včetně poznámek pod čarou č. 15a až 15d znějí:

(6) Ministerstvo zpracovává jednotný víceletý vnitrostátní plán úředních kontrol a roční zprávy o prováděných kontrolách podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách15a).

(7) Ministerstvo přijímá žádosti o povolení geneticky modifikovaného organismu, který má být použit jako výchozí materiál pro výrobu potravin nebo krmiv, anebo produktů používaných jako potravina nebo krmivo, obsahujících geneticky modifikovaný organismus, sestávajících z geneticky modifikovaného organismu nebo vyráběných z geneticky modifikovaného organismu.

(8) Ministerstvo zdravotnictví přijímá žádosti

a)

o souhlas s uvedením do oběhu potravin nového typu jiných než rovnocenných,

b)

o schválení druhových popisů (názvů), které se tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin nebo nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví,

c)

o schválení zdravotního tvrzení.

(9) Ochranné opatření v rozsahu a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin3f) může uložit z moci úřední ministerstvo, jde-li o výživové tvrzení, a Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o zdravotní tvrzení. O uložení ochranného opatření ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví vyrozumí Komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie.

(10) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu údaje o zboží, které bylo propuštěno do režimu volného oběhu nebo do režimu vývozu, nezbytné pro výkon kontrolní činnosti správních úřadů a orgánů dozoru uvedených v § 16 za účelem shromažďování těchto údajů ve společném informačním systému. Generální ředitelství cel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a orgány veterinární správy si navzájem vyměňují informace významné pro jejich kontrolní činnosti. Rozsah informací a údajů o zboží se poskytuje v rozsahu statistických údajů uváděných v celním prohlášení včetně údajů o dovozci nebo vývozci.

(11) Celní úřad při dovozu potravin nebo surovin ze třetích zemí

a)

nepropustí tyto potraviny nebo suroviny do celního režimu volného oběhu, pokud dovozce nepředloží osvědčení podle § 3 odst. 4 písm. a) nebo certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c),

b)

neprodleně informuje příslušný orgán státního dozoru, pokud zásilka a její označení neodpovídá předloženému osvědčení nebo certifikátu,

c)

požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko podle zákona o obecné bezpečnosti výrobku15b) v případech uvedených pod písmenem a) a v případě důvodného podezření, že zásilka neodpovídá předloženému osvědčení nebo certifikátu,

d)

nepropustí tyto potraviny nebo suroviny do celního režimu volného oběhu, jde-li o potraviny nebo suroviny kontrolované podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách15c) a dovozce nepředloží vyhovující výsledky kontrolního zjištění,

e)

přeruší řízení o propuštění potravin nebo surovin do celního režimu volného oběhu a neprodleně požádá příslušné orgány dozoru o závazné stanovisko, pokud byla potravina nebo surovina nahlášena v systému rychlého varování15d).

__________

15a)

Čl. 41 až 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

15b)

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

15c)

Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

15d)

Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.“.

 

76.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 12a se označuje jako poznámka pod čarou č. 15e, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

77.

V § 16 odst. 1 písm. c) se odkaz na poznámku pod čarou č. 3f zrušuje.

 

78.

V § 16 odst. 1 písm. c) bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 15f zní:

4. při vstupu a dovozu potravin a surovin ze třetích zemí15f), pokud tento dozor není prováděn podle písmene b);

__________

15f)

Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

 

79.

V § 16 odst. 1 písm. d) se slova „bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství4b)“ nahrazují slovy „přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících klasifikaci jatečných zvířat4)“.

 

80.

V § 16 odst. 5 se slova „bezprostředně závazných“ nahrazují slovy „přímo použitelných“.

 

81.

V § 16 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 15g až 15l znějí:

(6) Podkladem pro rozhodnutí orgánu dozoru může být výsledek laboratoře jiného orgánu dozoru nebo orgánu dozoru jiného členského státu Evropské unie, které provádějí laboratorní vyšetření vzorků odebraných při úředních kontrolách15g).

(7) Zjistí-li orgán dozoru, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel potravinářského podniku povinen nahradit náklady dodatečné kontroly15h). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem potravinářského podniku. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.

(8) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady vynaložené na ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality15i) před uvedením potraviny do oběhu. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi. O náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin a surovin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách15j). O náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.

(10) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství15k). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí. Zvláštní právní předpis15l) stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li proveden laboratoří orgánu dozoru. O náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.

__________

15g)

Čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

15h)

Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

15i)

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 510/2006.

Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 509/2006.

15j)

Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

15k)

Například rozhodnutí Komise 2006/504/ES/, rozhodnutí Komise 2005/402/ES ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje, rozhodnutí Komise 2006/601/ES ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže.

15l)

Vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 469/2005 Sb.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 11 až 13.

 

82.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 12b se označuje jako poznámka pod čarou č. 15m, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

83.

V § 16 odst. 12 úvodní části ustanovení se slova „nařízením vlády (§ 18 odst. 2)“ nahrazují slovy „nařízením vlády o systému rychlého varování15d)“.

 

84.

V § 16 odst. 13 se slova „osvědčení podle § 3 odst. 4 písm. c) a § 3 odst. 7 písm. d)“ nahrazují slovy „certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c) a osvědčení podle § 3 odst. 5 písm. d)“.

 

85.

§ 17 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 zní:

Správní delikty

 

§ 17

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo mikrobiologické požadavky na jakost potravin podle § 3 odst. 1 písm. a) anebo technologické nebo hygienické požadavky, způsob nebo podmínky přepravy, skladování nebo manipulace s potravinami podle § 3 odst. 1 písm. b),

b)

při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3,

c)

nedodrží ochranné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví podle § 15 odst. 9 nebo nedodrží opatření zakazující nebo omezující používání nebo uvádění do oběhu látky, suroviny nebo potraviny, vydané ministerstvem nebo Ministerstvem zdravotnictví podle § 16a,

d)

u potravin nebo surovin určených na vývoz do třetích zemí nedodrží podmínky a požadavky na jejich jakost a zdravotní nezávadnost podle § 3 odst. 5 písm. a), nebo neupozorní příslušný orgán v zemi určení podle § 3 odst. 5 písm. b), anebo v rozporu s § 3 odst. 5 písm. c) vyveze potravinu, která nevyhovuje požadavkům na jakost bez souhlasu příslušného orgánu v zemi určení,

e)

naloží s potravinami nebo surovinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 6,

f)

nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) nebo neposkytne v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) potřebný počet zaměstnanců nebo odpovídající technické vybavení,

g)

nedodrží v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) požadavky pro obsah, podmínky a způsob použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, látek přídatných, pomocných a látek určených k aromatizaci,

h)

nedodrží v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) požadavky pro druhy a přípustná množství kontaminujících látek, reziduí pesticidů, toxikologicky významných látek nebo látek vznikajících činností mikroorganismů v potravinách a surovinách,

i)

nezajistí v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e), aby v potravinách nebylo překročeno nejvyšší přípustné množství zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě,

j)

nedodrží v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) požadavky na čistotu a identitu látek uvedených v § 2 písm. i) až l), vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem,

k)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g) nedodrží schválený rozsah použití a označení přídatných látek nebo doplňků stravy,

l)

v rozporu s § 3d odst. 3 písm. a) nebo § 3d odst. 4 písm. a) nezašle český text výživového nebo zdravotního tvrzení, nebo

m)

v rozporu s § 3d odst. 3 písm. b) nebo § 3d odst. 4 písm. b) nepředloží stanovené podklady a údaje, nebo je nepředloží ve stanovené lhůtě.

(2) Provozovatel potravinářského podniku se dále dopustí správního deliktu tím, že

a)

poruší povinnost dodržet požadavky na bezpečnost potravin stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských společenství upravujícími požadavky na potraviny16), nebo

b)

jiným jednáním, než je uvedeno v písmenu a), poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím požadavky na potraviny16).

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), f) nebo k),

b)

3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), g), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. b),

c)

50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j) nebo odstavce 2 písm. a).

__________

16)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, nařízení Komise (ES) č. 2073/2005.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14a, 14b a 16a se zrušují.

 

86.

Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17i, které včetně poznámky pod čarou č. 17 znějí:

§ 17a

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

u potravin nebo surovin určených na vývoz do třetích zemí

1.

neupozorní příslušný orgán v zemi určení podle § 3 odst. 5 písm. b),

2.

uskuteční vývoz v rozporu s § 3 odst. 5 písm. c), nebo

3.

nepředloží celnímu úřadu osvědčení podle § 3 odst. 5 písm. d),

b)

uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby v rozporu s § 3 odst. 8,

c)

nesplní v rozporu s § 3d odst. 1 povinnost zaslat český text označení doplňku stravy, obohacené potraviny nebo počáteční kojenecké výživy nebo podat příslušným správním úřadům informaci o stažení obohacené potraviny z oběhu,

d)

při uvádění do oběhu látky uvedené v § 2 písm. i) až l) používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 5,

e)

označí potravinu v rozporu s § 6 až 8 nebo § 9,

f)

uvádí do oběhu potraviny v rozporu s § 10 odst. 1 nebo nevyřadí z dalšího oběhu potraviny podle § 11 odst. 2 písm. a),

g)

uvádí do oběhu potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2 nebo uvádí do oběhu potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10 odst. 3,

h)

skladuje potraviny nebo suroviny v rozporu s § 11 odst. 1 písm. a) nebo uchovává potraviny nebo suroviny v rozporu s § 11 odst. 1 písm. c),

i)

nevyloučí přímý styk potravin nebo surovin podle § 11 odst. 1 písm. b),

j)

v rozporu s § 11 odst. 1 písm. d) neumístí odděleně nebo zřetelně neoznačí potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem trvanlivosti,

k)

nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti podle § 11 odst. 1 písm. e),

l)

v rozporu s § 11 odst. 1 písm. f) uvádí do oběhu nebalené potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy nebo potraviny nového typu,

m)

uvádí do oběhu potraviny nového typu v rozporu s § 11 odst. 2 písm. b) bodem 2,

n)

v rozporu s § 11 odst. 2 písm. c) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží,

o)

neuvede výživovou hodnotu podle § 11 odst. 6,

p)

neoznámí, že uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory podle § 11 odst. 8,

q)

v rozporu s § 11 odst. 2 písm. b) bodem 1 bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví uvede do oběhu doplněk stravy, který obsahuje vitaminy nebo minerální látky neuvedené v prováděcím právním předpisu, nebo

r)

nedodrží podmínky stanovené v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pro doprodej nebo jinou spotřebu doplňku stravy nebo potraviny obsahující přídatnou látku neupravenou v prováděcím právním předpisu.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), i), j), n), o) nebo p),

b)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), e), h), k), l), m), q) nebo r),

c)

3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo g),

d)

50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f).

 

§ 17b

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny nebo suroviny, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 3 odst. 2 písm. c) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy, nebo

b)

získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené přírodní minerální vody v rozporu s § 3 odst. 2 písm. a).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 3 000 000 Kč.

 

§ 17c

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu přídatné látky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

používá k výrobě potravin nebo uvádí do oběhu přídatné látky jiné než stanovené v prováděcím právním předpisu nebo potraviny, které je obsahují, v rozporu s § 3a, nebo

b)

nedodrží podmínky stanovené v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pro doprodej nebo jinou spotřebu přídatné látky jiné než stanovené v prováděcím právním předpisu nebo potraviny, která takovou přídatnou látku obsahuje.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 17d

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země potraviny určené pro zvláštní výživu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neoznámí první uvedení potraviny určené pro zvláštní výživu do oběhu podle § 3c odst. 1 nebo nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 2, nebo

b)

nedodrží opatření zakazující nebo omezující uvádění do oběhu potraviny určené pro zvláštní výživu vydané Ministerstvem zdravotnictví podle § 3c odst. 3.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 500 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 17e

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí uvedení do oběhu dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 3d odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 17f

 

(1) Klasifikátor se dopustí správního deliktu tím, že

a)

provede klasifikaci v rozporu s § 4a odst. 4, nebo

b)

nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 17g

 

(1) Provozovatel jatek se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí klasifikaci nebo označení jatečných zvířat podle § 4a odst. 1, nebo

b)

nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 500 000 Kč.

 

§ 17h

 

(1) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že nedodržuje požadavky stanovené pro potraviny podle § 12 odst. 4.

(2) Podnikatel, který uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 12 odst. 3 uvede do oběhu tabák určený k orálnímu užití, nebo

b)

v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu tabákové výrobky, které obsahují látky zakázané vyhláškou.

(3) Podnikatel, který vyrábí tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 12 odst. 1 písm. a) použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,

b)

v rozporu s § 12 odst. 5 nepředloží v termínu podle § 12 odst. 6 úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků nebo je nedoplní prohlášením, nebo

c)

použije k výrobě tabákových výrobků látku nebo její množství v rozporu s § 12 odst. 1 písm. b).

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) nebo b),

b)

3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. c).

 

§ 17i

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty projednávají v prvním stupni

a)

krajské hygienické stanice, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až c), f) až m), § 17 odst. 2, § 17a odst. 1 písm. b) až r), § 17b odst. 1, § 17c odst. 1, § 17d odst. 1,

b)

inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až m), § 17 odst. 2, § 17a odst. 1 písm. a) až r), § 17b odst. 1, § 17c odst. 1, § 17d odst. 1, § 17e odst. 1, § 17h odst. 1 až 3,

c)

krajské veterinární správy, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až j), § 17 odst. 2, § 17a odst. 1 písm. a), d) až k), m) až o), § 17b odst. 1 písm. b), § 17c odst. 1, § 17d odst. 1,

d)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, jde-li o správní delikty podle § 17f odst. 1 a § 17g odst. 1.

(6) Orgán dozoru může od uložení pokuty upustit v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením17) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o jinou než zdravotně nezávadnou potravinu nebo o klamání spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví6c).

__________

17)

§ 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

87.

V § 18 odst. 1 písm. g) se slova „technologické požadavky a požadavky na jakost vztahující se k názvu“ nahrazují slovy „požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení“.

 

88.

V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p)

výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly podle § 16 odst. 7, výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi podle § 16 odst. 8, výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti se vstupem potravin a surovin ze třetích zemí podle § 16 odst. 9 a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí podle § 16 odst. 9 a 10.“.

 

89.

V § 19 odst. 1 písm. a) se slova „zejména množství a druhy potravních doplňků,“ zrušují.

 

90.

V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „a potravní doplňky“ zrušují.

 

91.

V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek a nejvyšší množství vitaminů a minerálních látek, které lze přidávat do potravin, kritéria jejich čistoty, látky, které do potravin přidávat nelze nebo pouze v omezeném množství, způsob označování obohacených potravin a podmínky jejich použití.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Potraviny neoznačené podle § 7 písm. d) a e) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uvádět do oběhu nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Do 31. prosince 2009 lze při výrobě doplňků stravy užívat vitaminy a minerální látky jiné než stanovené v prováděcím právním předpisu (dále jen „látky“) za předpokladu, že

a)

látka, o kterou se jedná, se užívala v jednom nebo více doplňcích stravy prodávaných na území Evropských společenství do 12. července 2002, a

b)

na základě materiálů podporujících užití této látky, které některý z členských států Evropské unie předložil Komisi Evropských společenství nejpozději 12. července 2005, nezamítnul Evropský úřad pro bezpečnost potravin užití této látky nebo její dané formy při výrobě doplňků stravy; seznamy látek, k nimž byly předloženy Komisi Evropských společenství tyto materiály, zveřejní Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státní zemědělské

a potravinářské inspekci (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Jako orgán prvého stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.“.

 

2.

V § 2 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 3a zní:

a)

kontrolou zjišťování prováděné inspektorem, zda jsou plněny požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství3a), na jejichž základě ukládá inspektor opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o nichž pořizuje protokol,

__________

3)

Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

3a)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, nařízení (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.“.

 

3.

V § 2 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena c) až f).

 

4.

V § 2 písm. c) se slova „uvádění výrobků“ nahrazují slovy „uvádění zemědělských výrobků“.

 

5.

V § 2 písm. e) a § 3 odst. 1 písm. e) se slova „zda výrobky“ nahrazují slovy „zda zemědělské výrobky“.

 

6.

V § 2 písm. f) se slova „ve výrobcích“ nahrazují slovy „v zemědělských výrobcích“.

 

7.

V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , mydlářské a saponátové“ a slova „(dále jen „výrobky“)“ zrušují.

 

8.

V § 3 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „tyto výrobky“ nahrazují slovy „tyto zemědělské výrobky“.

 

9.

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „těchto výrobků“ nahrazují slovy „těchto zemědělských výrobků“.

 

10.

V § 3 odst. 1 písm. f) se slova „označení výrobků“ nahrazují slovy „označení zemědělských výrobků“ a na konci textu písmene f) se doplňují slova „nebo zaručených tradičních specialit10a)“.

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

__________

10a)

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006.

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006.“.

 

11.

V § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst. 4 písm. aa) a § 12a se slova „bezprostředně závazných“ nahrazují slovy „přímo použitelných“.

 

12.

V § 3 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu10a)“ nahrazují slovy „zákona o potravinách a tabákových výrobcích10b)“.

Poznámka pod čarou č. 10b zní:

__________

10b)

§ 3b zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 316/2004 Sb.“.

 

13.

V § 3 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 5 odst. 1 písm. a) bodě 3 a § 5 odst. 1 písm. e) se slova „oběhu výrobků“ nahrazují slovy „oběhu zemědělských výrobků“.

 

14.

V § 3 odst. 3 písm. f) se za slova „v rozsahu stanoveném“ vkládají slova „přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygieně potravin12a) a“.

Poznámka pod čarou č. 12a zní:

__________

12a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.“.

 

15.

V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „rozborů výrobků“ nahrazují slovy „rozborů zemědělských výrobků“ a slova „že výrobky“ se nahrazují slovy „že zemědělské výrobky“.

 

16.

V § 3 odst. 4 písm. d) se slova „a zeměpisných označení do rejstříku10)“ nahrazují slovy „ , zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit do rejstříku10),10a)“.

 

17.

V § 3 odst. 4 písm. g) se slova „podnikatelů uvádějících do oběhu nebo vyvážejících čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, přiděluje jim evidenční čísla a vede další evidence potřebné pro plnění svých úkolů“ nahrazují slovy „provozovatelů potravinářských podniků“.

 

18.

V § 3 odst. 4 se písmeno p) zrušuje.

Dosavadní písmena q) až z) se označují jako písmena p) až y).

 

19.

V § 3 odst. 4 písm. u) se slova „potravin dovážených ze třetích zemí podle zvláštního právního předpisu14b)“ nahrazují slovy „při vstupu a dovozu potravin a surovin ze třetích zemí14b)“.

Poznámka pod čarou č. 14b zní:

__________

14b)

Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

 

20.

V § 3 odst. 4 písm. y), § 3 odst. 4 písm. bb), § 5 odst. 1 písm. f) a § 6 odst. 5 se slova „bezprostředně závaznými“ nahrazují slovy „přímo použitelnými“.

 

21.

V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena cc) až ee), která včetně poznámek pod čarou č. 14h a 14i znějí:

cc)

zajišťuje odpovídající a pravidelnou odbornou přípravu osob provádějících kontrolu shody podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o kontrolách dodržování obchodních norem14h),

dd)

provádí ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality10a),

ee)

v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství14i) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu.

__________

14h)

Například nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro ovoce a zeleninu.

14i)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).“.

 

22.

V § 3 odst. 5 se slova „osoba výrobek“ nahrazují slovy „osoba zemědělský výrobek“ a slova „že výrobek“ se nahrazují slovy „že zemědělský výrobek“.

 

23.

V § 3 se doplňují odstavce 6 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 14j až 14n znějí:

(6) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách14j). Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne inspekce.

(7) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady spojené s ověřením souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality14k) před uvedením potraviny do oběhu. Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi. O náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi rozhodne inspekce.

(8) Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin a surovin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách14l). O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.

(9) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství14m). Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí a prováděcí právní předpis stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li prováděn laboratoří inspekce. O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.

(10) Inspekce dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu14n).

__________

14j)

Čl. 28 nařízení (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

14k)

Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 509/2006.

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 510/2006.

14l)

Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

14m)

Například rozhodnutí Komise 2006/504/ES/, rozhodnutí Komise 2005/402/ES ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje, rozhodnutí Komise 2006/601/ES ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže.

14n)

§ 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

24.

V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „vzorky výrobků“ nahrazují slovy „vzorky zemědělských výrobků“ a slova „zda tyto výrobky“ se nahrazují slovy „zda tyto zemědělské výrobky“.

 

25.

V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „podle § 3 odst. 3 písm. e)“ nahrazují slovy „podle § 3 odst. 4 písm. e)“.

 

26.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

při kontrole internetové nebo jiné formy zásilkového prodeje provést na základě pověření inspektorátu kontrolní nákup.“.

 

27.

V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „závadných výrobků“ nahrazují slovy „závadných zemědělských výrobků“.

 

28.

V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „skladovaných výrobků“ nahrazují slovy „skladovaných zemědělských výrobků“.

 

29.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámek pod čarou č. 14o a 14p znějí:

g)

uloží opatření provádět na náklady kontrolované osoby po určitou dobu rozbory v laboratoři splňující podmínky stanovené v ČSN EN ISO/IEC 17025, a to při zjištění zdravotně závadných potravin nebo při podezření, že se jedná o zdravotně závadné potraviny,

h)

v případě zjištění protiprávního jednání14o), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů14p), takové jednání opatřením zakáže.

__________

14o)

Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

14p)

Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).“.

 

30.

V § 5 odst. 2 se slova „zajištěných výrobků“ nahrazují slovy „zajištěných zemědělských výrobků“.

 

31.

V § 5 odst. 5 se slova „výroby výrobků“ nahrazují slovy „výroby zemědělských výrobků“.

 

32.

V § 5 odstavec 6 zní:

(6) Inspektor zajistí zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které nesplňují požadavky zvláštního právního předpisu8),16) nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a) do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky.“.

 

33.

V § 5 odst. 7 se slova „zajištěné výrobky“ nahrazují slovy „zajištěné zemědělské výrobky“ a slova „odnětí výrobku“ se nahrazují slovy „odnětí zemědělského výrobku“.

 

34.

V § 5 odst. 8 se slova „zajištěné výrobky“ nahrazují slovy „zajištěné zemědělské výrobky“ a slova „takovéto výrobky“ se nahrazují slovy „takovéto zemědělské výrobky“.

 

35.

V § 5 odst. 9 se slova „že výrobky“ nahrazují slovy „že zemědělské výrobky“.

 

36.

V § 6 odst. 2 se slova „o výrobky“ nahrazují slovy „o zemědělské výrobky“.

 

37.

V § 6 odst. 3 se slova „zničení výrobků“ nahrazují slovy „zničení zemědělských výrobků“ a slova „tyto výrobky“ se nahrazují slovy „tyto zemědělské výrobky“.

 

38.

V § 6 odst. 6 se slova „bezprostředně závazným“ nahrazují slovy „přímo použitelným“.

 

39.

V § 7 se slova „že výrobek“ nahrazují slovy „že zemědělský výrobek“.

 

40.

§ 10 se včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zrušuje.

 

41.

§ 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:

§ 11

Správní delikty právnických

a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

poruší zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a),

b)

nesplní nařízení o zničení zdravotně závadných zemědělských výrobků, potravin, surovin, nebo tabákových výrobků podle § 5 odst. 1 písm. b),

c)

nesplní opatření podle § 5 odst. 1 písm. c), d), e) nebo f), nebo

d)

poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství21) upravujícím požadavky na zemědělské výrobky.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),

b)

3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).

Spolu s pokutou nebo samostatně lze uložit propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků.

(3) Orgán dozoru může upustit od uložení pokuty v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s opatřením uloženým podle § 5 nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a zjištěným protiprávním jednáním nemohlo dojít k poškození zdraví fyzických osob nebo se nejednalo o klamání spotřebitele spočívající v porušování práv duševního vlastnictví22).

__________

21)

Například nařízení Rady (ES) č. 316/68 ze dne 12. března 1968 o stanovení norem jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň, v platném znění.

22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 23, 24, 25 a 27 se zrušují.

 

42.

Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které včetně nadpisů znějí:

§ 11a

Propadnutí zemědělských výrobků, potravin

nebo tabákových výrobků

 

(1) Propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků lze uložit, jestliže zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky náleží pachateli správního deliktu, a

a)

byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo

b)

byly v souvislosti se spácháním správního deliktu získány.

(2) Vlastníkem propadlých zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků se stává stát.

 

§ 11b

Zabrání zemědělských výrobků, potravin

nebo tabákových výrobků

 

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, uvedených v § 11a odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout o jejich zabrání,

a)

jestliže náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b)

jestliže nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.

(2) Vlastníkem zabraných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků se stává stát.

 

§ 11c

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(5) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 3 roky.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát.

(8) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

 

43.

§ 12 se zrušuje.

Čl. V

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 316/2004 Sb. (čl. 6)

Čl. VI

V čl. II zákona č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., se bod 3 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 74, pokud jde o § 15 odst. 5 úvodní část ustanovení, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.