Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

124/2008 Sb. znění účinné od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013

Novelu č. 170/2018 Sb. s účinností od 1. 12. 2018 a novelu 90/2024 Sb. s účinností od 1. 1. 2026, nebylo možné zapracovat, protože zákon byl dnem 1. 1. 2014 zrušen zákonem č. 186/2013 Sb.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 307/2013 Sb.

1.12.2013

Zrušen zákonem č. 186/2013 Sb. dnem 1. ledna 2014.

zákonem č. 201/2012 Sb.

1.9.2012

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

Více...

124

 

ZÁKON

ze dne 19. března 2008,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 345/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 6a se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Došlo-li v evidenci obyvatel ke změně údajů uvedených v odstavci 2, poskytují se Rejstříku trestů i původní údaje.“.

 

2.

§ 12 zní:

§ 12

 

Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.“.

 

3.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

__________

5)

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.“.

 

4.

V § 16a odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu5)“ nahrazují slovy „opatřené zaručeným elektronickým podpisem5)“.

 

5.

V § 16a odstavec 3 zní:

(3) V elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem5) mohou být předávány též trestní listy, zprávy soudu nebo státního zastupitelství, výpisy a opisy určené státním orgánům a žádosti o ně.“.

 

6.

V § 16a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pro účely správního řízení se žádosti o opisy nebo výpisy a opisy či výpisy předávají v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem5), a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opis nebo výpis vydá správce Rejstříku trestů bez zbytečného odkladu.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 3 písm. h) se slova „§ 13 odst. 20“ nahrazují slovy „§ 13 odst. 21“ a slova „§ 13 odst. 21 písm. d)“ se nahrazují slovy „§ 13 odst. 22 písm. d)“.

 

2.

V § 13 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

 

3.

V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 19a zní:

(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

19a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 24 se označují jako odstavce 5 až 25.

 

4.

V § 13 odstavec 5 zní:

(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.

 

5.

V § 13 odst. 21 se slova „odstavce 16“ nahrazují slovy „odstavce 17“.

 

6.

V § 13 odst. 24 se slova „odstavce 20“ nahrazují slovy „odstavce 21“, slova „odstavce 21“ se nahrazují slovy „odstavce 22“ a slova „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.

 

7.

V § 20 odst. 2 se na konci písmene o) čárka nahrazuje tečkou a písmeno p) se zrušuje.

 

8.

V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavce 4 až 22 se označují jako odstavce 5 až 23.

 

9.

V § 20 odstavec 5 zní:

(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.

 

10.

V § 20 odst. 19 písm. b) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

 

11.

V § 20 odst. 20 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce 19“.

 

12.

V § 20 odst. 21 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce 19“ a slova „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.

 

13.

V § 20 odst. 22 písm. a) se slova „odstavce 17“ nahrazují slovy „odstavce 18“ a slova „odstavce 16“ se nahrazují slovy „odstavce 17“.

 

14.

V § 22 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

 

15.

V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavce 4 až 23 se označují jako odstavce 5 až 24.

 

16.

V § 22 odstavec 5 zní:

(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.

 

17.

V § 22 odst. 19 písm. b) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

 

18.

V § 22 odst. 20 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce 19“.

 

19.

V § 22 odst. 21 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce 19“ a slova „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.

 

20.

V § 36 odst. 5 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

 

21.

V § 36 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 7 až 14.

 

22.

V § 109 odst. 4 se slova „§ 22 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 9“.

 

23.

V § 134g odst. 3 písm. f) se slova „§ 20 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 12“.

 

24.

V § 134j odst. 1 písm. e) se slova „§ 20 odst. 17 nebo 18“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 18 nebo 19“.

 

25.

V § 134r odst. 3 písm. f) se slova „§ 20 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 12“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o auditorech (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

(5) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele podle odstavce 4 si Komora vyžádá podle zvláštního právního předpisu3a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

3a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 26 odstavec 1 zní:

(1) Komora zapíše na písemnou žádost do seznamu asistentů auditora toho, kdo

a)

je plně způsobilý k právním úkonům,

b)

je bezúhonný,

c)

získal vysokoškolské vzdělání uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) a předloží o tom doklady,

d)

je v pracovním poměru u auditora nebo v auditorské společnosti, jeho pracovní úvazek činí nejméně 35 hodin týdně a pod vedením a dohledem auditora vykonává práce spojené s poskytováním auditorských služeb, a předloží o tom doklady.“.

 

3.

V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Při posuzování bezúhonnosti se postupuje podle § 3 odst. 4 a 5.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3c zní:

(3) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Komora vyžádá podle zvláštního právního předpisu3c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

3c)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 4 až 13 a dosavadní poznámky pod čarou č. 3c a 3d se označují jako poznámky pod čarou č. 3d a 3e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 5 odst. 4 se slova „výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců a“ zrušují.

 

3.

V § 5 odst. 12 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

4.

V § 15 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 4 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 5 písm. a)“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl.V

zrušen

Čl. VI

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

c)

doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19); výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu5a) se nepřikládá,

__________

5a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 13 odst. 5 písmeno c) zní:

c)

doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20); výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu5a)se nepřikládá,“.

 

3.

V § 15 odst. 3 písmeno b) zní:

b)

doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19); výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu5a) se nepřikládá,“.

 

4.

V § 15 odst. 5 písmeno b) zní:

b)

doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20); výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu5a) se nepřikládá,“.

 

5.

V § 27 odstavec 6 zní:

(6) Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá svoji bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

odbornou způsobilost navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady penzijního fondu,“.

 

2.

V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Pro účely tohoto zákona se považuje za bezúhonnou fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje u navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady penzijního fondu.“.

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 28 odstavec 2 zní:

(2) Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci podle § 27 a dále výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu nebo jiného dokladu, který ji opravňuje na území Společenství k podnikání v činnostech uvedených v odstavci 1, ne starší 1 měsíce.“.

 

2.

V § 28 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 10c zní:

(4) Za účelem posouzení bezúhonnosti osoby pro účely zvláštní registrace si Generální ředitelství cel vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu10c). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

10c)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 87 odst. 6 se na konci textu písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

 

2.

V § 87 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 60a zní:

(7) Za účelem posouzení bezúhonnosti pro účely řízení o vydání povolení si celní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu60a) výpis z evidence Rejstříku trestů navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

60a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odstavec 3 zní:

(3) K žádosti o vydání osvědčení připojí ověřené kopie dokladů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) a d). Pokud se fyzická osoba zdržovala v posledních 5 letech mimo území České republiky, předloží doklady uvedené ve větě první ze států, ve kterých se v posledních 5 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce; dále je tato osoba povinna prokázat svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným orgánem státu, popřípadě států, ve kterých se po uvedenou dobu zdržovala.“.

 

2.

V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

(4) Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu5) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

5)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna energetického zákona (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 4 písmeno b) zní:

b)

v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, a odpovědného zástupce, originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence trestů nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy tato osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců; nevydává-li stát takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 6 měsíců,“.

 

2.

V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

(5) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu1a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

1a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o hospodaření energií (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb. a zákona č. 393/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odstavec 7 zní:

(7) K žádosti o zápis do seznamu energetických auditorů podle odstavce 6 se připojí doklad o složení odborné zkoušky.“.

 

2.

V § 10 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 6f zní:

(8) Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti uchazeče vyžádá podle zvláštního právního předpisu6f) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

6f)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 8 až 16 se označují jako odstavce 9 až 17.

 

3.

V § 10 odst. 16 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

 

4.

V § 10 odst. 17 se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.

Čl. XIV

V § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se slova „výpisy z evidence Rejstříku trestů ne staršími 3 měsíců“ zrušují.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna veterinárního zákona (čl. 15)

Čl. XV

V § 50 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., se na konci odstavce 4 doplňují věty „Za účelem prokázání bezúhonnosti si příslušný orgán uvedený v odstavci 1 a 2 vyžádá podle zvláštního právního předpisu25g) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 25g zní:

__________

25g)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „Pro účely tohoto zákona se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin.“.

 

2.

V § 15 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

(5) Ministerstvo si při povolování provozování zemědělského veřejného skladu k ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. j) vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

4a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o pozemkových úpravách

a pozemkových úřadech (čl. 17)

Čl. XVII

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 41a zní:

(4) Ústřední pozemkový úřad, který uděluje úřední oprávnění, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 3 vyžádá podle zvláštního právního předpisu41a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

41a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 20 se označují jako odstavce 5 až 21.

 

2.

V § 18 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

3.

V § 18 odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna lesního zákona (čl. 18)

Čl. XVIII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 38 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 23a zní:

(8) Orgán státní správy lesů, který lesní stráž ustanovuje, si k ověření bezúhonnosti osoby uvedené v odstavci 3 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu23a). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

23a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence, si k ověřování bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 2 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu23a). Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním

materiálem lesních dřevin (čl. 19)

Čl. XIX

V § 21 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 12b zní:

(4) Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 3 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu12b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

12b)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o myslivosti (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta „Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

2.

V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „k prokázání bezúhonnosti předloží výpis z evidence Rejstříku trestů15);“ zrušují.

 

3.

V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého hospodáře, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle zvláštního právního předpisu15) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

4.

V § 47 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

je bezúhonný (§ 12 odst. 4),“.

 

5.

V § 47 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 3 písm. d) vyžádá podle zvláštního právního předpisu15) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů15) nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o rybářství (čl. 21)

Čl. XXI

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo z jiné obdobné evidence ne starším 3 měsíců, je-li žadatelem o povolení výkonu rybářského práva fyzická osoba, jakož i prokázání bezúhonnosti osoby navržené za rybářského hospodáře nebo zástupce rybářského hospodáře a nebo u člena statutárního orgánu právnické osoby“ zrušují.

 

2.

V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

(2) Příslušný rybářský orgán, který rozhoduje o povolení výkonu rybářského práva, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g) vyžádá podle zvláštního právního předpisu8a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti povinna předložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3 měsíce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3 měsíce. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu.

__________

8a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

3.

V § 8 odst. 6 písm. c) se slova „[odstavec 1 písm. g)]“ nahrazují slovy „(odstavec 2)“.

 

4.

V § 14 odstavec 7 zní:

(7) Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního právního předpisu8a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku rybářství jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení dokladů odpovídajících výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaných státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy, v nichž se tato osoba více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu.“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o zeměměřictví (čl. 22)

Čl. XXII

V § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 11b zní:

(9) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si úřad udělující oprávnění vyžádá podle zvláštního právního předpisu11b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

11b)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dráhách (čl. 23)

Čl. XXIII

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

§ 13a

 

Za účelem zjištění, zda osoba podle § 12 písm. a) nebo b) splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 13, si drážní správní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

5b)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 15 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

3.

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

§ 26a

 

Za účelem zjištění, zda osoba podle § 25 písm. a) nebo b) splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 26, si drážní správní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

4.

V § 28 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

 

5.

Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:

§ 46a

 

Za účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínku spolehlivosti podle § 46, si drážní správní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Čl. XXIV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 54 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami „Za účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 písm. a) a odstavce 5, si krajský úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

__________

9b)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 55 odst. 2 se písmeno f) zrušuje a na konci textu písmene e) se čárka nahrazuje tečkou.

 

3.

V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. f), si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

4.

V § 63 odstavec 5 zní:

(5) Pro vymezení bezúhonnosti platí ustanovení § 54 odst. 5. Za účelem zjištění, zda osoba podle § 63 odst. 4 písm. a) a § 54 odst. 4 splňuje podmínku bezúhonnosti, si obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

5.

V § 64 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o silniční dopravě (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 374/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují věty „Za účelem zjištění, zda osoba uvedená v odstavcích 2 a 3 splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. a), si dopravní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 5c zní:

__________

5c)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 21 odst. 6 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

 

3.

V § 21 odst. 8 se za větu první vkládají věty „Za účelem zjištění, zda osoba uvedená v písemném oznámení splňuje podmínku bezúhonnosti, si dopravní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

4.

V § 21 odst. 9 se za větu první vkládají věty „Za účelem zjištění, zda osoba řidiče splňuje podmínku bezúhonnosti, si dopravní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o námořní plavbě (čl. 26)

Čl. XXVI

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

§ 10a

 

Za účelem zjištění, zda provozovatel námořního plavidla splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

5a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 11 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě (čl. 27)

Čl. XXVII

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 25 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

2.

§ 27 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o civilním letectví (čl. 28)

Čl. XXVIII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1k zní:

(2) Za účelem zjištění, zda člen leteckého personálu splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu1k) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

1k)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1k a 1l se označují jako poznámky pod čarou č. 1l a 1m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 28 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Za účelem zjištění, zda osoba podle § 27 odst. 2 písm. a) a b) splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu1k) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

3.

V § 30 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

4.

V § 49d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Za účelem zjištění, zda osoba podle § 49c odst. 1 písm. b) a c) splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu1k) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

5.

V § 59 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Za účelem zjištění, zda osoba podle § 58 odst. 1 písm. a) a b) splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu1k) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (čl. 29)

Čl. XXIX

V § 13 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb., se za slova „písm. f)“ vkládají slova „a g)“.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o silničním provozu (čl. 30)

Čl. XXX

V § 82 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 27a zní:

(3) Za účelem zjištění, zda osoba uvedená v odstavci 1 splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. f), si příslušný orgán uvedený v § 92 odst. 1 vyžádá podle zvláštního právního předpisu27a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

27a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Antarktidě (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, se mění takto:

1.

V § 9 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

 

2.

V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o geologických pracích (čl. 32)

Čl. XXXII

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 4 se za větu první vkládají věty „Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu2d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 2d zní:

__________

2d)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „a jeho bezúhonnosti“ zrušují, část věty za středníkem se zrušuje a středník se nahrazuje čárkou.

 

3.

V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V řízení o stanovení průzkumného území ministerstvo posuzuje bezúhonnost žadatele, která se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu2d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o posuzování vlivů

na životní prostředí (čl. 33)

Čl. XXXIII

V § 19 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), se slova „předložením dokladu“ nahrazují slovem „dokladem“ a na konci se doplňují věty „Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

__________

7)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o zoologických zahradách (čl. 34)

Čl. XXXIV

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

 

2.

V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

(3) Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu3a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

3a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

3.

V § 4 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o nakládání s geneticky

modifikovanými organismy a genetickými produkty (čl. 35)

Čl. XXXV

V § 14 odst. 2 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se věta druhá nahrazuje větami „Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu9a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

__________

9a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 36)

Čl. XXXVI

V § 45i odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se věta druhá nahrazuje větami „Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu19h) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 19h zní:

__________

19h)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

(čl. 37)

Čl. XXXVII

zrušena

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o elektronickém podpisu (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V § 10 odst. 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 39)

Čl. XXXIX

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

(6) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Úřad si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu5a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

5a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 17 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

 

3.

V § 30 odstavec 4 zní:

(4) Žádost musí být u osob zapsaných v obchodním rejstříku doložena výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce; u osob doposud nezapsaných v obchodním rejstříku ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o památkové péči (čl. 40)

Čl. XL

V § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 361/1999 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., se na konci odstavce 2 doplňují věty „Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo kultury vyžádá podle zvláštního právního předpisu11i) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že fyzická osoba není státním občanem České republiky, doloží svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo obdobným dokladem vydaným příslušným orgánem státu původu této fyzické osoby; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.“.

Poznámka pod čarou č. 11i zní:

__________

11i)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o provozování rozhlasového

a televizního vysílání (čl. 41)

Čl. XLI

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 14 odstavec 2 zní:

(2) Základní údaje uvedené v odstavci 1 dokládá žadatel zakladatelskou nebo společenskou smlouvou, případně zakladatelskou listinou, stanovami, seznamem akcionářů, výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce, a dokladem o pobytu. K žádosti o licenci žadatel současně připojí potvrzení příslušného orgánu, které nesmí být starší než 3 měsíce, o tom, že žadatel o licenci nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, ani nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V případě, že žadatel nebo člen jeho statutárního nebo kontrolního orgánu není státním občanem České republiky, připojí dále k žádosti výpis z evidence Rejstříku trestů nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem státu původu žadatele nebo člena jeho statutárního nebo kontrolního orgánu, který nesmí být starší než 3 měsíce.“.

 

2.

V § 15 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 9d zní:

(6) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Rada vyžádá podle zvláštního právního předpisu9d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

9d)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 17 odst. 3 se slova „pokud osoba, která předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů, byla pravomocně odsouzena“ nahrazují slovy „ , který byl pravomocně odsouzen“.

 

4.

V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) V případě, že přihlašovatel nebo člen jeho statutárního nebo kontrolního orgánu není státním občanem České republiky, připojí dále k přihlášce výpis z cizozemské evidence Rejstříku trestů nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem státu původu přihlašovatele nebo člena jeho statutárního nebo kontrolního orgánu, ne starší než 3 měsíce.“.

 

5.

V § 28 odst. 4 písmeno b) zní:

b)

přihlašovatel byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně; je-li přihlašovatel právnickou osobou, vztahuje se tato podmínka i na fyzické osoby, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, nebo“.

 

6.

V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Za účelem doložení bezúhonnosti přihlašovatele si Rada vyžádá podle zvláštního právního předpisu9d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách (čl. 42)

Čl. XLII

V § 129 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 69a zní:

(1) Dodavatel, který chce být zapsán do seznamu, je povinen podat žádost o zápis do seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle § 125 odst. 2; k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) si provozovatel seznamu vyžádá podle zvláštního právního předpisu69a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zápis do seznamu podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69).

__________

69a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí (čl. 43)

Čl. XLIII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 176/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup;“.

 

2.

V § 30 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 28a zní:

(3) Při vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav podle odstavce 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlíží zejména k rodinnému a sociálnímu prostředí, v němž bude dítě pobývat. V případě pobytu dítěte u jiných fyzických osob než rodičů, prarodičů nebo sourozenců, posuzuje se jejich bezúhonnost podle § 27 odst. 1 písm. e). Pro účely vydání souhlasu může obecní úřad obce s rozšířenou působností požádat krajský úřad o odborné posouzení fyzické osoby jiné než rodiče, u níž má dítě pobývat. Pro odborné posouzení platí § 27 přiměřeně. Za účelem doložení bezúhonnosti takové osoby si může obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádat podle zvláštního právního předpisu28a) výpis z evidence Rejstříku trestů; o skutečnosti, že si vyžádal výpis z evidence Rejstříku trestů, tuto osobu bez zbytečného odkladu vyrozumí. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

28a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 49 odst. 4 písmeno f) zní:

f)

výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce; tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.“.

 

4.

V § 49 odstavec 6 zní:

(6) Za bezúhonného se pro účely vydání pověření považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin ani nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností srovnatelných s činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany. Je-li proti žadateli nebo jiným osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako osoby, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený ve větě první, řízení o vydání pověření se přeruší, a to až do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení. Za účelem doložení bezúhonnosti si krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud je k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá podle zvláštního právního předpisu28a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o sociálních službách (čl. 44)

Čl. XLIV

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 79 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Za účelem doložení bezúhonnosti si registrující orgán vyžádá podle zvláštního právního předpisu30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 30a zní:

__________

30a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 79 odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova „s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,“.

 

3.

V § 85 odst. 3 písm. b) se slova „§ 79 odst. 5 písm. e) až k)“ nahrazují slovy „§ 79 odst. 3 a odst. 5 písm. f) až k)“.

 

4.

V § 110 odst. 2 se slova „§ 79 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí“.

 

5.

V § 116 odst. 3 se slova „§ 79 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 45)

Čl. XLV

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 60 se na konci textu odstavce 3 doplňují věty „Za účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu39a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Poznámka pod čarou č. 39a zní:

__________

39a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 61 odst. 2 písm. a) se za slova „potvrzení o bezúhonnosti“ vkládají slova „odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická osoba,“.

 

3.

V § 61 odst. 4 písm. a) se za slova „potvrzení o bezúhonnosti“ vkládají slova „zahraniční fyzické osoby,“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o veřejných sbírkách (čl. 46)

Čl. XLVI

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „a její čestné prohlášení o tom, že proti ní není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání; bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc; výpis se předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii“ nahrazují slovy „obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává“.

 

2.

V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky.“.

 

3.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

§ 5a

 

(1) Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby [§ 5 odst. 1 písm. b) bod 2] musí být bezúhonná. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku spáchaný z nedbalosti.

(2) Za účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavce 1 si krajský úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

2a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (čl. 47)

Čl. XLVII

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 357/2003 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

2.

V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3h zní:

(2) Za účelem prokázání podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu3h) výpis z evidence Rejstříku trestů, jde-li o žadatele staršího 15 let. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

3h)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

3.

V § 26 odst. 1 se slova „§ 8 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 1 písm. a)“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území

České republiky (čl. 48)

Čl. XLVIII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 30 odst. 6 se slova „a víza k pobytu do 90 dnů“ zrušují.

 

2.

V § 31 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

3.

V § 31 odst. 2, § 42b odst. 1 písm. a), § 42c odst. 4 a 6 a § 44a odst. 5 se slova „písm. a), d), e) a f)“ nahrazují slovy „písm. a), d) a e)“.

 

4.

V § 31 odst. 3 písm. b) se slova „a), e) a f)“ nahrazují slovy „a) a e)“.

 

5.

V § 31 odst. 4 se věta první zrušuje.

 

6.

V § 35 odst. 2 se slova „písm. a) až e)“ nahrazují slovy „písm. a) až d)“ a slova „písm. a), d) a e)“ se nahrazují slovy „písm. a) a d)“.

 

7.

V § 42 odst. 3 větě druhé se slova „a), c) až f)“ nahrazují slovy „a), c) až e)“.

 

8.

V § 42d odst. 2 písm. a) se slova „písm. a), b), d), e) a f)“ nahrazují slovy „písm. a), b), d) a e)“.

 

9.

V § 42f odst. 3 písm. b) se slova „a), e) a f)“ nahrazují slovy „a) a e)“.

 

10.

V § 44a odst. 6 písm. a) se slova „písm. a), b), d) a f)“ nahrazují slovy „písm. a), b), d) a e)“.

 

11.

V § 44a odst. 8 větě třetí se slova „a) a c) až f)“ nahrazují slovy „a) a c) až e)“.

 

12.

V § 45 odst. 5 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

 

13.

V § 46 odst. 6 se slova „písm. a), d) až f)“ nahrazují slovy „písm. a), d) a e)“.

 

14.

V § 46 odst. 8 se slova „písm. a) a c) až f)“ nahrazují slovy „písm. a) a c) až e)“.

 

15.

V § 56 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),“.

 

16.

V § 70 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti (§ 174) vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, jakož i státy, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; tato povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let a na cizince staršího 15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území, jemuž byla udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu2), nebo který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67; cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1, nebo, jde-li o cizince podle § 87, který žádá o povolení k trvalému pobytu po dosažení věku 18 let z důvodů podle § 66 odst. 1 písm. a), je povinen předložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, je-li o to požádán,“.

 

17.

V § 163 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 24a zní:

j)

vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

24a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 24a se označuje jako poznámka pod čarou č. 24b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

18.

V § 164 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

19.

V § 165 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Ministerstvo je oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

(3) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

20.

V § 167 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

21.

V § 167 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) V řízení o udělení víza k pobytu nad 90 dnů, v řízení o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu si policie vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů24a).

(4) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

22.

V § 174 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Za účelem doložení trestní zachovalosti si příslušný orgán vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů24a). Žádost a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o zbraních (čl. 49)

Čl. XLIX

V § 22 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., se za větu první vkládá věta „Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 50)

Čl. L

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 54/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 378/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 83b odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 47d zní:

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele (fyzické i právnické osoby) si autorizující osoba vyžádá podle zvláštního právního předpisu47d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba dále dokládá bezúhonnost obdobnými doklady, jako je výpis z Rejstříku trestů, vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o způsobilosti k výkonu povolání nebo činnosti, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Bezúhonnost za právnickou osobu se prokazuje u všech členů statutárního orgánu; za organizační složku státu, kraje nebo obce u jejího vedoucího. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu30a).

__________

47d)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 83e odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Bezúhonnost fyzické osoby se prokazuje obdobně podle § 83b odst. 3.“.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o návykových látkách (čl. 51)

Čl. LI

V § 8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 5f zní:

(5) Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie, o státního občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt, nebo o právnickou osobu se sídlem v členském státě Evropské unie. U právnické osoby se prokazuje bezúhonnost fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat; u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, se prokazuje bezúhonnost fyzických osob, které jsou označeny ve zřizovacích dokumentech jako osoby oprávněné za ni jednat. Bezúhonností se pro účely tohoto zákona rozumí skutečnost, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zacházením s návykovými látkami, prekursory a léčivy. Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Ministerstvo zdravotnictví vyžádá podle zvláštního právního předpisu5f) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

5f)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o léčivech (čl. 52)

Čl. LII

V § 20 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 30a zní:

(4) Ústav nebo Veterinární ústav si za účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavce 3 vyžádá podle zvláštního právního předpisu30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Splnění podmínky bezúhonnosti se dále prokazuje předložením dokladu odpovídajícímu výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy, na jejichž území se fyzická osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a doklady dokládající bezúhonnost fyzické osoby nesmí být starší než 3 měsíce.

__________

30a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

zrušena (čl. 53)

Čl. LIII

zrušen

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

z veřejných prostředků (čl. 54)

Čl. LIV

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 13/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odstavec 5 zní:

(5) Uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí způsobilost podle odstavce 2 písm. b), jde-li o uchazeče, který není zřízen zvláštním právním předpisem nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče, ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti26), zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo výpisem, ne starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence.“.

 

2.

V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

(6) Za účelem doložení bezúhonnosti uchazeče si poskytovatel vyžádá podle zvláštního právního předpisu27) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Bezúhonnost se prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem27a) obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. e) a f).

__________

27)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

 

3.

V § 18 odst. 7 se slova „2 a 5“ nahrazují slovy „2 a 6“.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

zrušena (čl. 55)

Čl. LV

zrušen

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

zrušena (čl. 56)

Čl. LVI

zrušen

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (čl. 57)

Čl. LVII

V § 34 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 18j znějí:

(3) Bezúhonnost se pro účely tohoto zákona, horního zákona nebo předpisů vydaných k jejich provedení prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů18j). Za účelem doložení bezúhonnosti si orgán státní báňské správy vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Dokladem ověřujícím bezúhonnost je též obdobný doklad o bezúhonnosti vydaný příslušným orgánem státu Evropské unie. V případě, že příslušné orgány členského státu Evropské unie takový doklad nevydávají, může být doklad ověřující bezúhonnost nahrazen čestným prohlášením učiněným před příslušným orgánem nebo před notářem členského státu Evropské unie. Bude-li žadatelova bezúhonnost prokazována tímto způsobem, musí být tento doklad přiložen k žádosti.

__________

18j)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických)

a toxinových zbraní (čl. 58)

Čl. LVIII

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

(3) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

2a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

 

3.

V § 10 odst. 2 se na konci písmena e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

je-li žadatelova bezúhonnost osvědčována dokladem podle § 8 odst. 2 písm. b), musí být tento doklad připojen k žádosti.“.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna atomového zákona (čl. 59)

Čl. LIX

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu6a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

___________

6a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 13 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

3.

V § 13 odstavec 8 zní:

(8) Úřad si může vyžádat doplnění dokumentace. Doklady podle odstavce 3 písm. a) a b) nemusí být předkládány, pokud bylo žadateli v rámci předcházejícího povolovacího řízení přiděleno evidenční číslo a nedošlo-li ke změně skutečností uvedených v těchto dokladech. V tomto případě žadatel připojí k žádosti pouze čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v dokladech požadovaných podle odstavce 3 písm. a) a b) nedošlo ke změně.“.

Čl. LX

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

2a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a a 2b se označují jako poznámky pod čarou č. 2b a 2c.

 

2.

V § 12 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

v případě cizího státního příslušníka doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů cizího státu, v němž pobýval nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem v případě, že tento stát takový doklad nevydává.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 61)

Čl. LXI

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 99 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

je-li cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů11) státu, jehož je státním občanem, jakož i států, v nichž pobývala v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, ne starší než 3 měsíce, a“.

 

2.

V § 99 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu11) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

3.

V § 138 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů11); žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

4.

V § 140 odst. 4 písmeno g) zní:

g)

vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11); žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

5.

V § 141 odst. 4 písmeno f) zní:

f)

vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11); žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance (čl. 62)

Čl. LXII

V zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se za § 44a vkládá nový § 44b, který včetně poznámek pod čarou č. 9j a 9k zní:

§ 44b

 

Za účelem doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti účastníka správního řízení, které Česká národní banka vede, si vyžádá podle zvláštního právního předpisu9j) výpis z evidence Rejstříku trestů a v případech stanovených zvláštním právním předpisem9k) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

9j)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

9k)

§ 2a odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb.

§ 4 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 9j se označuje jako poznámka pod čarou č. 9l, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o insolvenčních správcích (čl. 63)

Čl. LXIII

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z Rejstříku trestů nebo obdobné evidence vydaný státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu4).“.

 

2.

V § 6 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

(5) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

4a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 64)

Čl. LXIV

Novela č, 170/2018 Sb. s účinností ode dne 1. prosince 2018 nemohla být zapracována, protože zákon byl dnem 1. ledna 2014 zrušen zákonem č. 186/2013 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Vlček v. r.

Klaus v. r

Topolánek v. r.