Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

130/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 496/2012 Sb.

1.1.2013

zákonem č. 17/2012 Sb.

1.1.2013

Více...

130

 

ZÁKON

ze dne 20. března 2008,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna živnostenského zákona (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „sanace“ nahrazuje slovem „asanace“.

 

2.

V § 3 odst. 3 písmeno x) včetně poznámky pod čarou č. 23g se zrušuje.

Dosavadní písmena y) až af) se označují jako písmena x) až ae).

 

3.

V § 3 odst. 3 písmeno ag) s textem „poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p)“ se označuje jako písmeno af).

 

4.

V § 3 odst. 3 se na konci písmene af) tečka nahrazuje čárkou a písmeno ag) zní:

ag)

činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23q),“.

Poznámka pod čarou č. 23q zní:

__________

23q)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).“.

 

5.

V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno ah), které zní:

ah)

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“.

 

6.

§ 4 se zrušuje.

 

7.

V § 5 odstavec 6 zní:

(6) Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako česká osoba.“.

Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

8.

V § 5 se odstavec 7 zrušuje.

 

9.

V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 25a zní:

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a)

pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo

b)

pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním,

pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen25a).

__________

25a)

Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.“.

 

10.

V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25b zní:

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b). Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

25b)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

11.

V § 7 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 25c znějí:

(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie

a)

po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

b)

po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

c)

po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

d)

po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

e)

po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

f)

po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

g)

po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

h)

po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

i)

po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

j)

po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

k)

po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

l)

po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo

m)

po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace25c).

__________

25c)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 25c se označuje jako poznámka pod čarou č. 25d včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

12.

V § 7 odst. 6 se slova „nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2“ nahrazují slovy „příloze č. 5 k tomuto zákonu“ a slova „toto nařízení stanoví25a)“ se nahrazují slovy „jsou v této příloze stanoveny“ a za větu první se vkládá věta „Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny.“.

 

13.

§ 7a se zrušuje.

 

14.

V § 8 odstavec 2 zní:

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.“.

 

15.

V § 8 odstavec 5 zní:

(5) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno.“.

 

16.

V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.“.

 

17.

V § 10 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova „odstavci 8“ nahrazují slovy „odstavci 5“.

 

18.

V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „§ 47 odst. 6 větě druhé a v § 47 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 5 větě druhé a v § 47 odst. 6“.

 

19.

V § 10 odstavec 3 zní:

(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění

a)

výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 písm. a), b) nebo c) (dále jen „výpis“),

b)

do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

Poznámka pod čarou č. 28c) zní:

__________

28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.“.

 

20.

V § 10 odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:

(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které nejsou státními příslušníky členských států Evropské unie, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám; ode dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku28).

(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

__________

28)

§ 62 obchodního zákoníku.“.

 

21.

V § 10 se odstavce 6 až 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

22.

V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

 

23.

V § 11 odst. 1 se věta třetí zrušuje a slovo „dva“ se nahrazuje slovem „čtyři“.

 

24.

V § 11 odst. 4 písm. a) a b) se slova „ , nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem“ zrušují.

 

25.

V § 11 odst. 5 se slova „příslušnému podle § 45“ zrušují, věty druhá a třetí se nahrazují větou „Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.“, slova „třicátým dnem po“ se nahrazují slovem „dnem“ a slova „ , neoznámil-li podnikatel živnostenskému úřadu ustanovení jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty“ se zrušují.

 

26.

V § 11 odst. 7 se slova „příslušnému podle § 50“ zrušují, věty čtvrtá a pátá se nahrazují větou „Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.“, slova „třicátým dnem po“ se nahrazují slovem „dnem“ a slova „ , neschválil-li živnostenský úřad jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty“ se zrušují.

 

27.

V § 11 odst. 8 se slova „živnostenské oprávnění pozastaveno“ nahrazují slovy „provozování živnosti pozastaveno“.

 

28.

V § 13 odst. 4 se slova „ , který byl naposledy místně příslušný (§ 45 odst. 1, § 50 odst. 1) pro zůstavitele“ zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku a vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má v tomto případě platnost omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví; tuto skutečnost uvede též ve výpisu.“.

 

29.

V § 14 se slovo „anebo“ nahrazuje čárkou, za slova „na jednoho společníka“ se vkládají slova „ , nebo k rozdělení společnosti odštěpením“, za slova „může právní nástupce“ se vkládají slova „ , který dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění,“, za slova „zániku svého právního předchůdce“ se vkládají slova „nebo nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis rozdělení společnosti odštěpením do obchodního rejstříku,“ a slova „odst. 6, § 47 odst. 7“ se nahrazují slovy „odst. 5 a 6“.

 

30.

§ 16 se včetně nadpisu zrušuje.

 

31.

§ 17 včetně poznámek pod čarou č. 29b, 29c a 29e zní:

§ 17

 

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů29b) a byla řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.

(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede

a)

obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

b)

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c)

sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

d)

adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,

e)

datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také

a)

jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,

b)

prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,

c)

kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy29e).

__________

29b)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

29c)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

29e)

Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 29e a 29f se označují jako poznámky pod čarou č. 29f a 29g včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

 

32.

Část druhá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30, 30a, 31 a 31a zní:

ČÁST DRUHÁ

DRUHY ŽIVNOSTÍ

 

HLAVA I

ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ

 

§ 19

 

Ohlašovacími živnostmi jsou

a)

živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,

b)

živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,

c)

živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.

 

Díl 1

Živnosti řemeslné

 

§ 20

 

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

 

Odborná způsobilost

 

§ 21

 

(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o

a)

řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru vzdělání,

b)

řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

c)

řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příslušném oboru vzdělání,

d)

řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo

e)

uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace25c),

f)

ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání23q).

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

a)

u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),

b)

u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo

c)

u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

 

§ 22

 

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

a)

řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b)

řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

c)

řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d)

řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e)

řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo

f)

vykonání šestileté praxe v oboru.

 

Díl 2

Živnosti vázané

 

§ 23

 

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

 

§ 24

Odborná způsobilost

 

(1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

 

Díl 3

Živnost volná

 

§ 25

 

(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).

(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

 

HLAVA II

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

 

§ 26

 

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

 

§ 27

Odborná způsobilost a podmínky

provozování živnosti

 

(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.

__________

30)

Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

30a)

Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

31)

Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

31a)

§ 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

33.

V § 28 odstavec 1 zní:

(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.“.

 

34.

V § 31 odst. 2 se slova „pro účely doručování písemností podle odstavce 16“ zrušují.

 

35.

V § 31 odst. 12 se věta druhá zrušuje a slova „Živnost je přerušena“ se nahrazují slovy „Provozování živnosti je přerušeno“.

 

36.

V § 31 odstavec 14 zní:

(14) Na základě oznámení podle odstavců 12 a 13 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.“.

 

37.

V § 31 se odstavce 15 a 16 zrušují.

Dosavadní odstavce 17 až 21 se označují jako odstavce 15 až 19.

 

38.

§ 33 se zrušuje.

 

39.

V § 34 odst. 1 se slova „maloobchodě nebo velkoobchodě“ nahrazují slovy „obchodní činnosti“.

 

40.

V § 34 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „na jeho žádost“.

 

41.

V § 34 se odstavec 5 zrušuje.

 

42.

Nadpis části čtvrté zní: VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK“.

 

43.

Nadpis hlavy I části čtvrté zní: OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI“.

 

44.

Nadpis nad § 45 se zrušuje a § 45 zní:

§ 45

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede

a)

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,

b)

u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,

c)

zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky podniku v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,

d)

místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),

e)

předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,

f)

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

g)

provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,

h)

datum zahájení provozování živnosti,

i)

datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu,

j)

datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede

a)

obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,

b)

u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,

c)

označení a umístění organizační složky podniku v České republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,

d)

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

e)

předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,

f)

provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,

g)

datum zahájení provozování živnosti,

h)

datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,

i)

datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.

(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů.“.

 

45.

V § 45a odst. 1 a 2 se slovo „příslušném“ zrušuje.

 

46.

V § 45a odst. 3 se slova „ , podávané podle odstavců 1 a 2,“ zrušují.

 

47.

V § 45a odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje a současně se zrušuje označení písmene a).

 

48.

V § 45a odst. 5 se slovo „příslušném“ zrušuje a slova „současně s oznámením podle § 49 odst. 1 nebo podle § 56 odst. 1“ se nahrazují slovy „v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle tohoto zákona“.

 

49.

V § 46 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 36i zní:

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,

a)

je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

b)

je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c)

je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

d)

doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

e)

je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,

f)

doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle,

g)

prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

h)

doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu36i).

__________

36i)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 36h se zrušuje.

 

50.

V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce;“, slovo „předkládá“ a slova „bodu 2“ zrušují.

 

51.

V § 46 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

 

52.

V § 46 odst. 2 písmeno f) zní:

f)

prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,“.

 

53.

V § 46 se odstavec 6 zrušuje.

 

54.

Nadpis nad § 47 se zrušuje.

 

55.

§ 47 až 49 znějí:

§ 47

 

(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede

a)

jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a umístění organizační složky podniku v České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího,

b)

obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c)

předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,

d)

místo podnikání,

e)

doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování živnosti na dobu určitou, nebo u osoby uvedené v § 5 odst. 5 doba povoleného pobytu,

f)

den vzniku živnostenského oprávnění,

g)

datum a místo vydání výpisu.

(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede

a)

obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby označení a umístění organizační složky podniku v České republice a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího,

b)

předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,

c)

doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování živnosti na dobu určitou,

d)

den vzniku živnostenského oprávnění,

e)

datum a místo vydání výpisu.

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.

(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neopravňuje k provozování živnosti.

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis podle § 10 odst. 4; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, zahájí živnostenský úřad řízení o tom, že ohlášením oprávnění nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.

(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a vydá výpis.

(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli vydá nový výpis.

 

§ 48

 

(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 5) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku zahraniční osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 10 a 11.

(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké policie vydání potvrzení zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.

(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

§ 49

 

(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

(3) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.“.

 

56.

Nadpis hlavy II části čtvrté zní: „ŘÍZENÍ O KONCESI“.

 

57.

V § 50 odstavec 1 zní:

(1) Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.“.

 

58.

V § 50 odst. 2 se slova „§ 45 odst. 2 až 4“ nahrazují slovy „§ 45 odst. 2 až 5“.

 

59.

V § 51 odst. 1 se věta první zrušuje a věta druhá se nahrazuje větou „Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad.“.

 

60.

V § 52 odst. 3 se slova „§ 47 odst. 8 a 9“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 7 a 8“.

 

61.

V § 53 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu povoleného pobytu.

(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení § 47 odst. 2 písm. a) až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.“.

 

62.

§ 54 a 55 znějí:

§ 54

 

(1) Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

(2) Pro vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11 obdobně.

 

§ 55

 

(1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí obdobně.

(2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1.“.

 

63.

V § 56 odst. 1 se za slovo „vzniku“ vkládají slova „ ; to neplatí, pokud se jedná o změny a doplnění již zapsané v obchodním rejstříku“ a věta druhá se zrušuje.

 

64.

V § 56 odst. 2 se slova „vydá koncesní listinu se změněnými údaji nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně vyrozumí podnikatele o provedení změny v živnostenském rejstříku. Pro rozesílání opisů rozhodnutí platí ustanovení § 48 obdobně“ nahrazují slovy „provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění“.

 

65.

V § 56 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.“.

 

66.

V § 56 odst. 4 se věty třetí a čtvrtá zrušují.

 

67.

V § 57 odst. 1 písm. c) se slova „živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány“ nahrazují slovy „bylo živnostenské oprávnění omezeno“.

 

68.

V § 57 odstavec 2 zní:

(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí změnu data ukončení provozování živnosti nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu. Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Není-li povolení doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty.“.

 

69.

V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1“ zrušují.

 

70.

V § 58 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „nebo“ nahrazuje slovy „nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 6 u živnosti volné,“.

 

71.

V § 58 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem (§ 47 odst. 10).“.

 

72.

V § 58 odst. 2 se slova „příslušný podle odstavce 1“ zrušují.

 

73.

V § 58 odst. 3 se slova „příslušný podle odstavce 1“ zrušují a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ ; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 12“.

 

74.

V § 58 odst. 4 se slova „příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1“ zrušují.

 

75.

V § 58 se odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 38a zrušují.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

76.

V § 58 odst. 5 se slova „§ 45 odst. 1 a § 50 odst. 1 a podle místa podnikání“ nahrazují slovy „sídla, místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky“.

 

77.

V § 60 odst. 1 se slova „odstavci 2 až 6“ nahrazují slovy „odstavci 2 až 5“ a slova „odstavci 4 a 5“ se nahrazují slovy „odstavci 3 a 4“.

 

78.

V § 60 odst. 2 písm. a) se za slova „zahraniční osoby též“ vkládají slova „označení a“ a za slova „datum narození a dále“ se vkládají slova „označení a“.

 

79.

V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „s výjimkou mobilních provozoven a automatů,“.

 

80.

V § 60 odst. 2 písm. e) se slova „listu nebo koncesní listiny“ nahrazují slovem „oprávnění“.

 

81.

V § 60 odst. 2 písmeno j) zní:

j)

datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,“.

 

82.

V § 60 odst. 2 písm. o) se slova „(§ 7a odst. 8, § 28 odst. 2 a § 45 odst. 4)“ nahrazují slovy „[§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4]“.

 

83.

V § 60 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

84.

V § 60 odstavec 3 zní:

(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. n) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.“.

 

85.

V § 60 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

86.

V § 60 odstavec 4 zní:

(4) Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě

a)

podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3,

b)

úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,

c)

částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,

d)

potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.“.

 

87.

V § 60 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „anebo prostřednictvím příslušné adresy centrálního registru. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 se postupuje obdobně“.

 

88.

V § 60 odst. 6 se slova „v části rejstříku, která je veřejným seznamem,“ nahrazují slovy „v rejstříku s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. n) a rodných čísel“.

 

89.

V § 60 odst. 7 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 se za slovo „datum“ vkládají slova „a místo“.

 

90.

V § 60 odst. 7 v poslední větě se slova „kontrolní účely a k provádění jejich přímého zápisu do informačního systému rejstříku“ nahrazují slovy „výkon činností stanovených zákonem živnostenským úřadům“.

 

91.

V nadpisu části páté se slovo „pokuty“ nahrazuje slovy „správní delikty“.

 

92.

V § 60a se slova „koncesní listině“ nahrazují slovy „rozhodnutí o udělení koncese“.

 

93.

§ 60e se zrušuje.

 

94.

V části páté hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 40 a 41 zní:

HLAVA II

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 61

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 13 odst. 2

1.

jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. a) až d) neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo

2.

jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b) až d) neprodleně neustanoví odpovědného zástupce, nebo

b)

jako správce dědictví neustanoví odpovědného zástupce podle § 13 odst. 3.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je

a)

živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,

b)

předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo

c)

předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),

d)

do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),

e)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.

 

Správní delikty právnických a podnikajících

fyzických osob

 

§ 62

 

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími podmínky odborné způsobilosti,

b)

neoznámí ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce pro živnost ohlašovací podle § 11 odst. 5,

c)

nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí ukončení výkonu jeho funkce pro živnost koncesovanou podle § 11 odst. 7,

d)

neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,

e)

v rozporu s § 17 odst. 3

1.

neprokáže vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny,

2.

nedoloží souhlas vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, nebo

3.

neprokáže oprávněnost umístění mobilní provozovny,

f)

neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,

g)

nezajistí způsobilost provozovny nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny podle § 17 odst. 4,

h)

neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,

i)

v rozporu s § 17 odst. 10 nezajistí, aby prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů neumožňovaly získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem,

j)

poruší podmínku stanovenou živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,

k)

v rozporu s § 31 odst. 2

1.

neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku, nebo

2.

neprokáže vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektům nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,

l)

v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu,

m)

v rozporu s § 31 odst. 7 neeviduje nebo neuschovává údaje podle § 31 odst. 4, 5, 6,

n)

v rozporu s § 31 odst. 8 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,

o)

v rozporu s § 31 odst. 9 nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli byla přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka,

p)

v rozporu s § 31 odst. 10 nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti,

q)

neoznámí přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 12,

r)

neoznámí pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 13,

s)

nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby podle § 31 odst. 15,

t)

v rozporu s § 31 odst. 16 nesdělí, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady,

u)

v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají doklad o splnění způsobilosti pro výkon povolání stanovené zvláštními právními předpisy nebo doklad o znalosti bezpečnostních předpisů nebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,

v)

doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b),

w)

v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo

x)

v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich,

y)

neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb podle § 69a odst. 4.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i), l), m), n), s), u),

b)

do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), g), h), j), k), o), p), q), t), v), y),

c)

do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f),

d)

do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. w), x),

e)

do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a právnická nebo podnikající fyzická osoba je ochotna pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona40).

 

§ 63

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že provozuje činnost, která je

a)

živností volnou,

b)

předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo

c)

předmětem živnosti koncesované,

aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)

do 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

 

§ 64

Společná ustanovení

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské úřady.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby41) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

__________

40)

§ 8485 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

41)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

 

95.

V části páté se hlavy III a IV včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 41 zrušují.

 

96.

§ 67 se včetně nadpisu zrušuje.

 

97.

V § 68 odst. 1 se za slova „podle zvláštních předpisů“ vkládají slova „vzájemně spolupracují“.

 

98.

§ 71 včetně nadpisu zní:

§ 71

Místní příslušnost

 

(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

(2) V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu. V řízení o přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích.

(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 2. Tento úřad provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku.

(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.“.

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.

 

99.

§ 72 zní:

§ 72

 

(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c).

(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Je-li podání učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí-li si podatel obecní živnostenský úřad, určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu podle správního řádu.

(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením včetně příloh obecnímu živnostenskému úřadu.

(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle odstavce 2 listinnou podobu podání.“.

 

100.

§ 73a zní:

§ 73a

 

Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.“.

 

101.

Přílohy č. 1 až 3 znějí:

Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Priloha_Sb_2008_130-P1.rtf

Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Priloha_Sb_2008_130-P2.rtf

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Priloha_Sb_2008_130-P3.rtf“.

 

102.

Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4 a 5, které znějí:

Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Priloha_Sb_2008_130-P4.rtf

Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Priloha_Sb_2008_130-P5.rtf“.

Čl. II

Přechodná ustanovení ke změně

živnostenského zákona

1.

Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dílčími činnostmi v rámci živnosti provozované průmyslovým způsobem, zůstává zachováno. Živnostenský úřad místně příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) vyzve do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona podnikatele k doložení dokladů o odborné způsobilosti, pokud ji nová právní úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže podnikatel živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáže splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění pro uvedenou živnost zruší.

2.

Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny podle § 49 nebo 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Řízení o udělení a změně koncese zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Řízení o správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není úprava podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro účastníka řízení výhodnější.

5.

Došlo-li tímto zákonem ke změně vázané živnosti na živnost řemeslnou, doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro živnost vázanou, se považují za doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí při sloučení živností ohlašovacích vázaných, splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provozovaly živnosti uvedené ve větě první nebo pro ně byly ustanoveny odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost požadovanou novou právní úpravou pouze pro provozování živnosti v částečném rozsahu. V tomto případě je podnikatel oprávněn k provozování vázané živnosti ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu oprávnění zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti, která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v plném rozsahu.

9.

Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky č. 235/2000 Sb., vykonané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10.

Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost podnikatele.

11.

Oprávnění k projektování pozemkových úprav podle dosavadních právních předpisů zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozoval uvedenou činnost a hodlá v jejím provozování pokračovat, je povinen tuto skutečnost oznámit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty právo provozovat tuto živnost zaniká.

12.

V případě, že bylo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno řízení pro překážku provozování živnosti z důvodu zrušení konkurzu pro splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.

Část druhá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V části I přílohy položka 10 se na konci textu Poznámky doplňují věty, které znějí: „Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.“.

 

2.

V části I přílohy položka 24 zní:

Položka 24

a)

Ohlášení živnosti při vstupu

 

 

 

do živnostenského podnikání

1 000

b)

Další ohlášení živnosti

500

c)

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu

 

 

 

do živnostenského podnikání

1 000

d)

Přijetí další žádosti o koncesi

500

e)

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500

f)

Vydání rozhodnutí o schválení

 

 

 

odpovědného zástupce pro

 

 

 

koncesovanou živnost

500

g)

Vydání výpisu z živnostenského

 

 

 

rejstříku po provedení oznámené změny

 

 

h)

Vydání úplného nebo částečného

 

 

 

výpisu z živnostenského rejstříkuna žádost

20

za každou i započatou stránku

i)

přijetí podání kontaktním místem

 

 

 

veřejné správy podle § 72

 

 

 

živnostenského zákona

50

 

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

 

Poznámky

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.“.

 

3.

V části XII přílohy položka 155 se doplňuje písmeno c), které zní:

c)

přijetí podání podle § 72

 

 

 

živnostenského zákona

150“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.

Čl. V

V § 3 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se slovo „vázané“ nahrazuje slovem „volné“.

Část čtvrtá

Změna zákona o silniční dopravě (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

 

2.

V § 6 se odstavce 8 a 9 zrušují.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1.

Dopravcům a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost z předmětů stanovených prováděcím právním předpisem před účinností tohoto zákona nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, vydá dopravní úřad na jejich žádost do 15 dnů ode dne podání žádosti osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy. Při podání žádosti podle věty prvé žadatel doloží, že mu bylo uděleno živnostenské oprávnění v oboru silniční motorová doprava osobní nebo nákladní nebo taxislužba, nebo že byl odpovědným zástupcem pro tyto druhy živností, a zároveň doloží vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce, které v jeho případě ve smyslu § 6 odst. 7 zákona nahrazovalo odbornou způsobilost.

2.

Tento úkon je osvobozen od správního poplatku.

Část pátá

Změna puncovního zákona (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb. a zákona č. 157/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 43 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

jako výrobce klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů používá tyto materiály ke klenotnické výrobě, nebo pro dentální účely anebo je k těmto účelům uvádí do oběhu, aniž by byla držitelem platného osvědčení podle ustanovení § 48.“.

 

2.

§ 48 zní:

§ 48

 

(1) Výrobce před zahájením provozování činnosti spočívající ve výrobě klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů požádá Puncovní úřad o vydání osvědčení o splnění dalších podmínek odborné způsobilosti pro její provozování. Do doby jeho získání nesmí být vyrobené materiály používány ke klenotnické výrobě nebo pro dentální účely, ani k těmto účelům uváděny do oběhu.

(2) Puncovní úřad na základě žádosti výrobce vydá osvědčení o splnění dalších podmínek pro provozování výroby klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů, a to po přezkoumání spolehlivosti výsledků chemických zkoušek a po prověrce technologické úrovně jejich výroby. Nejsou-li tyto podmínky splněny, Puncovní úřad žádost zamítne.

(3) Zjistí-li Puncovní úřad porušení podmínek, za kterých bylo osvědčení vydáno, a výrobce neodstraní závady ve stanovené lhůtě, Puncovní úřad osvědčení odejme.“.

Část šestá

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

Část sedmá

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 59 odst. 1 se slova „a povolení vydané pro účely podle zvláštního právního předpisu20) příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pro vydání povolení neplatí správní řád“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

 

2.

V § 59 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Část osmá

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

Část devátá

zrušen (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

Část desátá

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

Část jedenáctá

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy (čl. 14-15)

Čl. XIV

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

koordinuje a vytváří podmínky pro činnost kontaktních míst veřejné správy.“.

 

2.

§ 5b zní:

§ 5b

 

Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy.“.

 

3.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

Kontaktní místa veřejné správy

 

§ 8a

 

(1) Podání správním orgánům lze činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT).

(2) Kontaktními místy veřejné správy jsou

a)

notáři,

b)

krajské úřady,

c)

matriční úřady,

d)

obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,

e)

zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,

f)

držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky.

(3) Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy požadovat poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku stanovenou pro tento správní úkon v zákoně o správních poplatcích.

(4) Nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, je působnost kontaktního místa veřejné správy výkonem přenesené působnosti krajských a obecních úřadů.

(5) Označení Český podací ověřovací informační národní terminál nebo Czech POINT lze užít jen pro kontaktní místo veřejné správy.

(6) Systém kontaktních míst veřejné správy (Český podací ověřovací informační národní terminál – Czech POINT) provozuje ministerstvo.“.

 

4.

V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“) nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není v elektronické podobě označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen „výstup z informačního systému veřejné správy“), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají kontaktní místa veřejné správy. S přihlédnutím k současným technickým podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy vydávat ověřené výstupy i z ostatních registrů veřejné správy, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.“.

 

5.

V § 9d odst. 2, v § 12 odst. 1 písm. j) a v § 12 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8a“.

 

6.

V § 9d se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

7.

V § 12 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).

 

8.

§ 12a se zrušuje.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Obecní úřady a zastupitelské úřady, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydávaly ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, se považují za kontaktní místa veřejné správy podle § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část dvanáctá

Změna zákona o rejstříku trestů (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 345/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 11a odst. 1 se slova „notáře, krajského úřadu, obecního úřadu, matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu, které jsou oprávněny podle zvláštního zákona4a) k vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (dále jen „pověřený orgán“)“ nahrazují slovy „kontaktního místa veřejné správy4a)“.

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

__________

4a) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.“.

 

2.

V § 11a odst. 2, 3 a 4 a v § 11b odst. 2 a 3 se slova „pověřený orgán“ nahrazují slovy „kontaktní místo veřejné správy4a)“.

 

3.

V § 11a odst. 5 se slova „pověřeným orgánem“ nahrazují slovy „kontaktním místem veřejné správy“.

Část třináctá

Zrušovací ustanovení (čl. 17)

Čl. XVII

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.

2.

Nařízení vlády č. 468/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.

3.

Nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.

4.

Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.

5.

Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.

6.

Vyhláška č. 235/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.

7.

Vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Část čtrnáctá

Účinnost (čl. 18)

Čl. XVIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.