Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

140/2008 Sb. znění účinné od 25. 4. 2008

140

 

ZÁKON

ze dne 26. března 2008,

kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „K překročení hranice1f) s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz1d).“.

Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1d zní:

__________

1d)

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“.

 

2.

V § 5 odst. 4 se slova „staršímu 5 let“ zrušuje.

 

3.

V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

4.

V § 11 odst. 1 se slova „starším 5 let a“ zrušují.

 

5.

V § 11 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

6.

V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

7.

V § 11 odst. 3 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

 

8.

V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

9.

V § 20 odst․ 5 se věta druhá zrušuje.

 

10.

V § 29 odst. 2 písm. d) a v § 29a odst. 2 písm. d) se slova „a druh“ nahrazují slovy „ , druh, datum vydání a doba platnosti“ a na konci textu se doplňují slova „a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení“.

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o azylu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 61 odst. 2 se slova „ve věku 5 až“ nahrazují slovem „mladšímu“.

 

2.

V § 61 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

3.

V § 63 odst. 2 se slova „a 5“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území

České republiky (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 111 odst. 2, v § 160 odst. 2 písm. e) a v § 164 odst. 1 písm. g) se slova „a 4“ zrušují.

 

2.

V § 113 odst. 1 se slova „ve věku 5 až“ nahrazují slovem „mladším“.

 

3.

V § 113 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

4.

V § 115 odst. 3 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

 

5.

V § 158 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 13 doplňují slova „a o datu ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 5)

Čl. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 38/2008 Sb., se mění takto:

1.

V části IX v položce 115 písmena a) a b) znějí:

a)

Vydání cestovního pasu se strojově

 

 

 

čitelnými údaji a s nosičem dat

600

 

– občanům mladším 15 let

100

b)

Vydání cestovního pasu bez

 

 

 

strojově čitelných údaj

1500

 

– občanům mladším 15 let

1000“.

 

2.

V části IX v položce 115 písm. g) se slova „starším 5 let a“ zrušují.

 

3.

V části IX v položce 115 písmeno h) zní:

h)

Vydání cizineckého pasu bez

 

 

 

strojově čitelných údajů a bez

 

 

 

nosiče dat

1000

 

– cizincům mladším 15 let

1500“.

 

 

4.

V části XII v položce 157 písmeno a) zní:

a)

Vydání cestovního pasu se strojově

 

 

 

čitelnými údaji a s nosičem dat

1200

 

– občanům mladším 15 let

400“.

 

5.

V části XII v položce 157 písmeno d) zní:

d)

Vydání cestovního pasu bez

 

 

 

strojově čitelných údajů a bez

 

 

 

nosiče dat

1600

 

– občanům mladším

1100“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 136/2006 Sb. (čl. 6-7)

Čl. VI

V části první čl. II bodě 5, v části druhé čl. V bodě 2 a v části třetí čl. VII bodě 2 zákona č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, se slova „1. května 2008“ nahrazují slovy „1. dubna 2009“.

Čl. VII

1.

Žádost o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji bez údajů o otiscích prstů lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 24. března 2009.

2.

V případě, že je v cestovním dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji, který neobsahuje údaje o otiscích prstů rukou, vydaném přede dnem 1. dubna 2009, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového cestovního dokladu po tomto datu, vydá se cestovní doklad s nosičem dat s biometrickými údaji obsahujícím údaje o otiscích prstů, a to na základě nové žádosti o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.