Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

182/2008 Sb. znění účinné od 1. 7. 2008

182

 

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se za slova „přímo použitelné předpisy Evropských společenství“ vkládají slova „(dále jen „předpisy Evropských společenství“)“.

 

2.

V poznámce pod čarou č. 1 se slova „Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb. Směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989, kterou se mění směrnice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních sester odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek, jakož i směrnice 75/363/EHS, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek. Směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990, kterou se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice o vzájemném uznávání dosažené kvalifikace. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře. Směrnice Rady 78/1027/EHS ze dne 18. prosince 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti veterinárních lékařů.“ nahrazují slovy „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.“, slova „Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh. Směrnice Rady 93/54/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh. Směrnice Rady 95/22/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh. Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí. Směrnice Rady 98/45/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.“ se nahrazují slovy „Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů.“ a slova „Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb. Směrnice Rady 2000/27/ES ze dne 2. května 2000, kterou se mění směrnice 93/53/EHS, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb. Směrnice Rady 95/70/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro zdolávání některých nákaz mlžů.“ se zrušují.

 

3.

V § 2 písm. a) se slovo „nákaz“ nahrazuje slovy „onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů (dále jen „nákaza“)“.

 

4.

V § 2 písm. f) se slova „přímo použitelnými“ zrušují.

 

5.

V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo „ryby“ vkládají slova „a jiní vodní živočichové“.

 

6.

V § 3 odst. 1 písm. g) se za slovo „příznaky“ vkládají slova „nebo postmortální změny“.

 

7.

V § 3 odst. 1 písm. h) se za slovo „příznaky“ vkládají slova „nebo postmortální změny“ a za slovo „lze“ se vkládají slova „na základě získaných epizootologických nebo jiných informací“.

 

8.

V § 3 odst. 1 písm. k) se slova „na němž jsou shromážděna zvířata,“ zrušují.

 

9.

V § 3 odst. 1 písm. o) se slova „přímo použitelnými předpisy Evropských společenství3a) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) “ nahrazují slovy „předpisy Evropských společenství3a),“.

 

10.

V § 3 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.

Dosavadní písmena t) až kk) se označují jako písmena s) až jj).

 

11.

V § 3 odst. 1 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena y) až jj) se označují jako písmena x) až ii).

 

12.

V § 3 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno jj), které zní:

jj)

ošetřujícím veterinárním lékařem soukromý veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost v hospodářství nebo v chovu zvířat, který se seznámil se zdravotním stavem zvířat chovaných nebo držených v tomto hospodářství nebo v tomto chovu.“.

 

13.

V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pokud se v tomto zákoně mluví v souvislosti s volným pohybem osob nebo s uznáváním odborné způsobilosti o členském státě, rozumí se tím také jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace.“.

 

14.

V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „nebo jiných onemocnění zvířat“ nahrazují slovy „nebo jiných onemocnění zvířat7c)“.

Poznámka pod čarou č. 7c zní:

__________

7c)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 7c až 7e se označují jako poznámky pod čarou č. 7d až 7f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

15.

V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „se souhlasem veterinárního lékaře a“ zrušují.

 

16.

V § 4 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 7d zní:

f)

zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni7d) proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,

__________

7d)

Rozhodnutí Komise 2005/91/ES ze dne 2. února 2005, kterým se stanoví doba, po níž je očkování proti vzteklině považováno za platné.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 7d až 7f se označují jako poznámky pod čarou č. 7e až 7g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.“.

 

17.

V poznámce pod čarou č. 7e se slova „998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS“ nahrazují slovy „(ES) č. 998/2003“.

 

18.

V § 4 odst. 1 písm. g) se za slovo „stanovenými“ vkládají slova „tímto zákonem nebo“ a slova „evidence a vzor pasu“ se nahrazují slovy „evidence, údaje, které musí pas obsahovat, a jeho vzor“.

 

19.

V § 4 odst. 2 se slova „zvláštními právními předpisy8)“ nahrazují slovy „plemenářským zákonem8)“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

__________

8)

Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

20.

V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „kontroly zdraví, dědičnosti zdraví a hygieny plemenitby, ve lhůtách“ nahrazují slovy „kontroly zdraví a dědičnosti zdraví, a to v rozsahu a lhůtách“.

 

21.

V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , jakož i informovat krajskou veterinární správu bez zbytečného odkladu o změnách, k nimž má dojít ve způsobu ustájení nebo v druzích chovaných zvířat“.

 

22.

V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

 

23.

V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

zpracovat a aktualizovat podle schválených zásad [§ 44 odst. 1 písm. c)] pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace (dále jen „pohotovostní plán“), a v souladu s celostátním programem tlumení jedné nebo více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz a nemocí (dále jen „program ozdravování zvířat“) vlastní ozdravovací program, předložit jej ke schválení krajské veterinární správě a postupovat podle tohoto programu.“.

 

24.

V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a na jejich uvádění na trh,

b)

které látky a přípravky nelze uvádět do oběhu a podávat zvířatům, které látky a přípravky nelze podávat zvířatům určitých druhů a které látky a přípravky lze podávat zvířatům určitých druhů jen za určitých podmínek a tyto podmínky,

c)

postup při zpracovávání pohotovostních plánů a ozdravovacích programů chovatelů, hlediska, podle nichž se tyto plány a programy zpracovávají, a co mají obsahovat,

d)

ve kterých případech a za jakých podmínek mohou orgány veterinární správy povolit v mezích stanovených právními akty Evropských společenství zmírnění veterinárních požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu.“.

 

25.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

§ 5a

 

(1) Jde-li o chov živočichů pocházejících z akvakultury pro účely podnikání, je chovatel povinen dále

a)

požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, závodu nebo jiného zařízení, v němž jsou tito živočichové chováni nebo drženi (dále jen „zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury“), oznámit krajské veterinární správě datum zahájení chovatelské činnosti, provozovat ji až po schválení, popřípadě registraci, a oznamovat krajské veterinární správě změny údajů uvedených v žádosti. V žádosti uvede

1.

vedle údajů stanovených pro podání správním řádem číslo telefonu, faxu nebo elektronickou adresu,

2.

druhy chovaných živočichů pocházejících z akvakultury, způsoby jejich chovu, zdroje vody a místa jejího vypouštění,

b)

vést záznamy o přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných do hospodářství nebo z hospodářství, a to způsobem, který umožní zjistit místo původu a místo určení přemísťovaných živočichů, o úhynech živočichů pocházejících z akvakultury v každé epizootologické jednotce a uchovávat protokoly o kontrolním zjištění pořízené z provedených úředních kontrol, a to po dobu nejméně 2 let od jejich převzetí.

(2) Krajská veterinární správa schválí a registruje, popřípadě jen registruje zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury, jestliže toto zařízení odpovídá svou polohou, uspořádáním, materiálním a personálním vybavením veterinárním požadavkům kladeným na taková zařízení a jejich provoz a jeho činnost nepředstavuje nepřijatelné riziko šíření nákaz do hospodářství nebo do chovných oblastí měkkýšů, anebo šíření nákaz v populaci živočichů pocházejících z akvakultury volně žijících v blízkosti hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů. Před případným neschválením však musí krajská veterinární správa na návrh žadatele zvážit možná opatření ke zmírnění rizika, včetně možného alternativního umístění zařízení.

(3) Jestliže krajská veterinární správa zjistí, že nejsou dodržovány povinnosti chovatele nebo pravidla pro chov živočichů pocházejících z akvakultury, stanovená tímto zákonem, může schválení a registraci pozastavit nebo odejmout.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

obsah náležitostí žádosti o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury, způsob a termíny oznamování změn údajů uvedených v žádosti,

b)

která zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury mohou být pouze registrována,

c)

veterinární a hygienické požadavky na živočichy pocházející z akvakultury a jejich chov, na uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných na trh a na vypouštění volně žijících vodních živočichů do zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury,

d)

způsob vedení seznamů schválených a registrovaných, popřípadě jen registrovaných zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury a záznamů chovatele podle odstavce 1 písm. b).“.

 

26.

§ 6 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

§ 6

 

(1) Není-li stanoveno jinak, je chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, povinen vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění

a)

zvířete do shromažďovacího střediska (§ 9a),

b)

hospodářského zvířete mimo území kraje7a) do jiného hospodářství nebo k osobě, která nakupuje a prodává skot, prasata, ovce a kozy (§ 9b); to však neplatí pro koně, osly a jejich křížence, kteří jsou registrováni podle plemenářského zákona8), nebo

c)

pokusného zvířete, pokud nejde o zvíře z chovného nebo dodavatelského zařízení6).

(2) Veterinární osvědčení musí být vyžádáno také k přemístění zvířete v rámci ochranného pásma nebo pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, anebo i mimo tato pásma, pokud k přemístění zvířete dochází na základě mimořádných veterinárních opatření v případech, ve kterých tento zákon nebo předpisy Evropských společenství umožňují povolení výjimky ze zákazu přemísťování zvířat.

(3) Veterinární osvědčení se nevyžaduje k přemístění

a)

koně, osla nebo jejich křížence, je-li veterinární osvědčení nahrazeno průkazem koně13),

b)

psa, je-li veterinární osvědčení nahrazeno pasem nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině,

c)

selat, jehňat a kůzlat mladších 3 měsíců, jakož i drůbeže, králíků a ryb, pokud tato zvířata nejsou přemísťována k chovateli, který je jako podnikatel10) hodlá chovat pro účely podnikání nebo je využívat jako pokusná zvířata, nebo

d)

prasat, ovcí a koz, určených k domácí porážce.

(4) Veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete se vydá jen tehdy, jestliže byly u tohoto zvířete provedeny požadované zdravotní zkoušky a splněny podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a jestliže je toto zvíře označeno a evidováno podle plemenářského zákona9d). Chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, je povinen předat opis výsledků těchto zkoušek chovateli, do jehož hospodářství je zvíře přemísťováno.

(5) O přemístění zvířete podle odstavce 1 písm. b) uvědomí krajská veterinární správa místa původu zvířete krajskou veterinární správu, do jejíhož obvodu má být zvíře přemístěno. Jde-li o přemístění zvířete do stáda nebo skupiny zvířat (dále jen „stádo“), kde je lepší nákazová situace než v původním stádě, umístí chovatel podle pokynů krajské veterinární správy, do jejíhož obvodu bylo zvíře přemístěno, přemístěné zvíře před jeho zařazením do stáda do izolace; to neplatí pro přemístění včel. Dobu izolace stanoví krajská veterinární správa, která může chovateli také uložit, aby před opětovným zařazením do stáda umístil do izolace zvíře, které se zúčastnilo svodu zvířat.

(6) Veterinární osvědčení k přemístění zvířete musí provázet zvíře až do místa určení a musí být chovatelem uchováváno nejméně po dobu 1 roku ode dne jeho vydání.

(7) Lhůta pro podání žádosti o vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete činí nejméně

a)

2 pracovní dny přede dnem předpokládaného přemístění zvířete, jde-li o zvíře, u kterého byly provedeny zdravotní zkoušky uvedené v odstavci 4, nebo

b)

14 dnů přede dnem předpokládaného přemístění zvířete v ostatních případech.

(8) Není-li stanoveno jinak, činí doba platnosti veterinárního osvědčení 72 hodin od jeho vystavení. Krajská veterinární správa však může v odůvodněných případech stanovit jinou dobu platnosti veterinárního osvědčení a vyznačit ji v něm.

(9) Jde-li o přemístění zvířete podle odstavce 1, musí si chovatel vyžádat ještě před podáním žádosti o vydání veterinárního osvědčení také zdravotní potvrzení, které vydává schválený veterinární lékař pro tuto činnost [§ 3 odst. 1 písm. ii)]; to neplatí pro přemísťování včel. Schválený veterinární lékař, který vydal zdravotní potvrzení, je povinen uchovávat jeho opis po dobu 3 let.

(10) Krajská veterinární správa může rozhodnout, že pozastaví nebo odejme veterinárnímu lékaři schválení pro vydávání zdravotních potvrzení, jestliže tento veterinární lékař porušil svou povinnost [§ 61 odst. 1 písm. e)] tím, že ve zdravotním potvrzení potvrdil nepravdivé údaje, anebo že vydal zdravotní potvrzení v rozporu s požadavky tohoto zákona nebo předpisů Evropských společenství.

(11) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

podmínky vydávání veterinárního osvědčení a zdravotního potvrzení k přemístění zvířete a jejich obsahové náležitosti,

b)

veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v izolaci, včetně stanovení odborných veterinárních úkonů, které se provádějí v souvislosti s umístěním a držením zvířat v izolaci,

c)

ve kterých případech a za jakých podmínek mohou orgány veterinární správy povolit v souladu s právními akty Evropských společenství zmírňující výjimky z veterinárních požadavků na přemísťování zvířat mezi členskými státy, jde-li o dočasné přemístění k pastvě nebo k využití ke sportovním, kulturním, popřípadě jiným podobným účelům.

__________

13)

§ 28 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 12, 13a a 13b se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

27.

V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

(2) Zvířata mohou být přepravována jen za podmínek stanovených tímto zákonem, zákonem na ochranu zvířat proti týrání6) a předpisy Evropských společenství upravujícími ochranu zvířat během přepravy14); orgány veterinární správy dozírají na dodržování těchto podmínek.

__________

14)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

28.

V § 7 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

odpovídají dalším požadavkům stanoveným zákonem na ochranu zvířat proti týrání6) a předpisy Evropských společenství upravujícími ochranu zvířat během přepravy14).“.

 

29.

V § 7 se odstavce 4 a 5 zrušují.

 

30.

§ 8 zní:

§ 8

 

(1) Dopravce, který je držitelem povolení k přepravě skotu, prasat, ovcí nebo koz vydaného krajskou veterinární správou podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství upravujících ochranu zvířat během přepravy14), je povinen

a)

mít k dispozici vhodné prostory pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, schválené krajskou veterinární správou, včetně míst (zařízení) pro skladování steliva a hnoje, anebo předložit krajské veterinární správě doklad o tom, že tuto činnost pro něj provádí jiná osoba schválená příslušným orgánem,

b)

používat k přepravě zvířat dopravní prostředky, které byly ihned po každé přepravě zvířat nebo výrobků, jež by mohly ovlivnit zdraví zvířat, v případě potřeby i před každou novou nakládkou zvířat, vyčištěny a dezinfikovány registrovanými dezinfekčními prostředky a postupy, anebo přípravky, jejichž uvedení do oběhu bylo povoleno5),

c)

zajistit, aby přepravovaná zvířata byla provázena požadovanými průvodními doklady,

d)

zajistit, aby přepravovaná zvířata nepřišla během přepravy v době mezi opuštěním hospodářství nebo shromažďovacího střediska původu a příjezdem na místo určení do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem,

e)

vést pro každé vozidlo používané pro přepravu zvířat záznamy o provedených přepravách a o čištění a dezinfekci vozidla a uvádět v nich

1.

místo, datum a dobu převzetí zvířat k přepravě,

2.

jméno a příjmení nebo obchodní firmu a adresu hospodářství nebo shromažďovacího střediska, ve kterém byla zvířata převzata,

3.

očekávanou dobu přepravy,

4.

místo, datum a dobu dodání přepravovaných zvířat,

5.

jméno a příjmení nebo obchodní firmu a adresu příjemce nebo příjemců přepravovaných zvířat,

6.

druh a počet přepravovaných zvířat,

7.

údaje o průvodních dokladech, včetně jejich čísel,

8.

datum a místo čištění a dezinfekce vozidla,

f)

uchovávat záznamy uvedené pod písmenem e) po dobu nejméně 3 let a na požádání je předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na dopravce přepravující skot nebo prasata do vzdálenosti nejvýše 65 km, počítáno od místa odeslání do místa určení.

(3) Osoba, která provozuje jatky, místo určené k pravidelnému konání svodů zvířat nebo jiné místo, na které jsou pravidelně přepravována zvířata, je povinna vytvořit podmínky k tomu, aby po skončení přepravy zvířat mohl dopravce provést čištění a dezinfekci použitého vozidla v jejím zařízení.

(4) Jde-li o přepravu živočichů pocházejících z akvakultury, je dopravce povinen vést záznamy o úhynech těchto živočichů v průběhu přepravy, pokud je to možné vzhledem k přepravovanému druhu těchto živočichů, o hospodářstvích, chovných oblastech měkkýšů a zpracovatelských zařízeních navštívených dopravním prostředkem a o výměnách vody během přepravy, zejména o zdrojích vody a místech jejího vypouštění.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků použitých k přepravě zvířat, požadavky na prostory určené k čištění a dezinfekci těchto dopravních prostředků, jakož i další požadavky na předcházení nákazám a jejich šíření při přepravě zvířat.“.

 

31.

V § 9 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

32.

V § 9 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 14a znějí:

(3) Pořadatel svodu je dále povinen vyžádat si před podáním žádosti podle odstavce 2 od krajské veterinární správy veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržování.

(4) Krajská veterinární správa registruje cirkusy, vydává rejstříky zvířat v cirkusu (dále jen „cirkusová zvířata“) a rejstříky míst konání představení cirkusu a plní další úkoly vyplývající pro orgány veterinární správy z předpisů Evropských společenství upravujících veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy14a). Veterinární podmínky stanovené předpisy Evropských společenství upravujícími veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy14a) pro přemísťování cirkusových zvířat mezi členskými státy se vztahují i na vnitrostátní přemísťování těchto zvířat.

(5) Pasy pro cirkusová zvířata vystavují schválení veterinární lékaři pro tuto činnost [§ 3 odst. 1 písm. ii)] a potvrzují úřední veterinární lékaři příslušných krajských veterinárních správ; evidenci těchto pasů vede Komora. Schválení veterinárního lékaře pro tuto činnost může být pozastaveno nebo odejmuto veterinárnímu lékaři, který vydal pas s prokazatelně nepravdivými údaji, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými předpisy Evropských společenství upravujícími veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy14a).

__________

14a)

Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14a až 14g se označují jako poznámky pod čarou č. 14b až 14h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

33.

V § 9a odst. 1 písm. b) se slova „správně označena“ nahrazují slovy „označena a evidována podle plemenářského zákona9d)“.

 

34.

V § 9a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

dodržovat povinnosti a požadavky stanovené pro shromažďovací středisko tímto zákonem a předpisy Evropských společenství upravujícími ochranu zvířat během přepravy14),“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

35.

V § 9b odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „správně označena a evidována“ nahrazují slovy „označena a evidována podle plemenářského zákona9d)“.

 

36.

V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , jakož i poznatky o výskytu jejich původců“.

 

37.

V § 10 odst. 1 písm. c) se slovo „preventivního“ zrušuje a na konci textu písmene c) se doplňují slova „ , a v případech dovozu zvířat, pro něž dosud nebyly stanoveny (harmonizovány) dovozní podmínky na úrovni Evropské unie [§ 34 odst. 1 písm. b)], určují, která očkování brání dovozu zvířat a živočišných produktů“.

 

38.

V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

sledují a vyhodnocují výskyt vektorů v případě nákaz, u kterých se přenos uskutečňuje výhradně tímto způsobem; vektorem se v této souvislosti rozumí každé zvíře patřící k obratlovcům nebo bezobratlým, které může mechanicky nebo biologicky přenášet a šířit původce příslušné nákazy.“.

 

39.

V § 10 odst. 2 se slova „Výskyt nákazy uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu musí být“ nahrazují slovy „Seznam nákaz, jejichž výskyt musí být podle právních aktů Evropských společenství upravujících hlášení nákaz a výdaje ve veterinární oblasti14b)“, za slovo „státům“ se vkládají slova „ , se uveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zemědělství“, za slovo „Nákazy“ se vkládají slova „ , včetně nemocí přenosných ze zvířat na člověka“ a slova „nebezpečné, jsou uvedeny“ se nahrazují slovy „nebezpečné, a jejich původci podléhají hlášení krajskou veterinární správou Státní veterinární správě a jsou uvedeni“.

Poznámka pod čarou č. 14b zní:

__________

14b) Například rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti, v platném znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14b až 14h se označují jako poznámky pod čarou č. 14c až 14i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

40.

V § 10 odstavec 3 zní:

(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

způsob a lhůty ohlašování nákaz uvedených v odstavci 2 větě první,

b)

pro které nákazy, nemoci přenosné ze zvířat na člověka a jejich původce se vypracovávají podle schválených zásad [§ 44 odst. 1 písm. c)] pohotovostní plány,

c)

pro které nákazy, nemoci přenosné ze zvířat na člověka a jejich původce se vypracovávají ozdravovací programy,

d)

podle jakých hledisek se postupuje při uznávání stád, hospodářství, oblastí nebo státu za prosté nákaz a v souvislosti s tím při požadování zvláštních veterinárních podmínek a veterinárních, popřípadě zdravotních záruk (dále jen „zvláštní veterinární záruky“) uplatňovaných v souladu s právními akty Evropských společenství při obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, jak a podle jakých hledisek se postupuje při pozastavení, odejmutí nebo obnovení tohoto statusu,

e)

nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována, jakož i veterinární podmínky a pravidla očkování v případech, ve kterých to vyžadují povaha nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, okolnosti jejího výskytu a jeho důsledky, rizika jejího šíření, anebo jiné důvody,

f)

opatření ke zdolání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, způsob umísťování a držení zvířat v karanténě a odborné veterinární úkony, které se provádějí v jejím průběhu,

g)

pravidla sledování nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a jejich původců.“.

 

41.

V § 11 odst. 1 se slova „zvířaty a živočišnými produkty“ nahrazují slovy „zvířaty, živočišnými produkty nebo jejich vzorky“.

 

42.

§ 13 zní:

§ 13

 

(1) Krajská veterinární správa, která byla uvědoměna o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo je zjistila při plnění svých úkolů, prověří neodkladná opatření provedená chovatelem a neprodleně, v souladu s jednotnými postupy a metodami schválenými orgány Evropské unie pro diagnostiku a tlumení příslušné nákazy a s pohotovostními plány, učiní a podle potřeby nařídí mimořádná veterinární opatření za účelem potvrzení nebo vyloučení tohoto podezření a za účelem ochrany proti možnému šíření nákazy a stanoví způsob provedení těchto opatření, zejména

a)

vyšetří podezřelá zvířata a kadávery, podle potřeby odebere vzorky k laboratornímu vyšetření a provede další úkony za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti nákazy v hospodářství,

b)

sleduje nadále toto hospodářství a zahájí epizootologické šetření zaměřené na zjištění možného původu a zdroje nákazy, doby jejího výskytu v hospodářství, přítomnosti a rozmístění jejích původců a vektorů a určí další hospodářství, jejichž poloha, uspořádání nebo styky s hospodářstvím, v němž vzniklo podezření z výskytu nebezpečné nákazy, odůvodňují podezření z výskytu této nákazy i v těchto hospodářstvích (dále jen „kontaktní hospodářství“),

c)

nařídí chovateli

1.

držení zvířat vnímavých na příslušnou nákazu na jejich ustájovacích místech a odděleně od zvířat podezřelých a zakáže přemísťování zvířat z hospodářství nebo do hospodářství,

2.

pořízení soupisu zvířat vnímavých na příslušnou nákazu, která jsou v hospodářství, a vedení a průběžné aktualizování soupisu zvířat uhynulých, nakažených nebo podezřelých,

3.

vyžadují-li to povaha nákazy a okolnosti případu, poražení nebo utracení zvířete k diagnostickým účelům,

d)

stanoví způsob a pravidla použití vhodných dezinfekčních prostředků u vchodů a východů z míst, v nichž jsou ustájena zvířata vnímavá na příslušnou nákazu, jakož i u vchodů a vjezdů do hospodářství a východů a výjezdů z hospodářství,

e)

poučí chovatele zejména o povaze nákazy a možnostech jejího šíření a o dalším zacházení s podezřelými zvířaty, živočišnými produkty, předměty, materiály a látkami, které mohou být nositeli původců nákaz.

(2) Opatření podle odstavce 1 mohou být rozšířena v nezbytném rozsahu na kontaktní hospodářství.

(3) Vyžadují-li to povaha nákazy, rizika jejího šíření, nebezpečí hrozící zdraví lidí nebo zvířat, popřípadě nebezpečí jiné vážné újmy, anebo místní podmínky, nařídí krajská veterinární správa opatření uvedená v odstavci 1 písm. c) a d) a v odstavci 2 na místě.

(4) Chovatel je povinen podrobit se opatřením uvedeným v odstavcích 1 až 3 a poskytovat k jejich provedení nezbytnou součinnost.

(5) Krajská veterinární správa

a)

ukončí opatření uvedená v odstavcích 1 až 3, jestliže podezření z výskytu nebezpečné nákazy bylo vyloučeno; o ukončení těchto opatření vyhotoví záznam, jehož opis předá chovateli, kterého se opatření týkala, nebo

b)

postupuje podle § 15, jestliže byl výskyt nebezpečné nákazy potvrzen.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí obdobně pro shromažďovací střediska, jatky a jiná místa, na nichž vzniklo podezření z výskytu nebezpečné nákazy.“.

 

43.

V § 14 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

44.

V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „orgán“ vkládají slova „v souladu s jednotnými postupy a metodami schválenými orgány Evropské unie pro diagnostiku a tlumení příslušné nákazy a s pohotovostními plány“.

 

45.

V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , v případě potřeby i dalšího pásma s omezením“.

 

46.

V § 15 odst. 1 písm. d) se slovo „obou“ zrušuje.

 

47.

V § 15 odst. 1 písm. e) se slovo „obou“ zrušuje a na konci textu písmene e) se doplňují slova „ , jakož i pro nakládání s produkty těchto zvířat“.

 

48.

V § 15 odst. 1 písm. g) se slova „krmiv a“ nahrazují slovy „krmiv, jiných kontaminovaných materiálů a látek, jakož i“.

 

49.

V § 15 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostorů, zařízení a dopravních prostředků, v nichž jsou držena nebo přepravována zvířata nemocná nebo zvířata podezřelá a vnímavá na nákazu,“.

 

50.

V § 15 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i)

očkování zvířat,“.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

 

51.

V § 15 odst. 1 písm. j) se slovo „obou“ zrušuje.

 

52.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Ochranná a zdolávací opatření mohou být rozšířena v nezbytném rozsahu také na kontaktní hospodářství.“.

 

53.

V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Orgán, který nařídil ochranná a zdolávací opatření, ukončí tato opatření, není-li právními akty Evropských společenství stanoveno jinak, jestliže

a)

od poražení nebo utracení, popřípadě od ukončení léčby nebo úhynu všech zvířat vnímavých druhů v ohnisku nákazy a neškodného odstranění jejich kadáverů, uplynula stanovená pozorovací doba a v jejím průběhu nedošlo k dalšímu onemocnění touto nákazou nebo nevzniklo podezření z této nákazy,

b)

byly závěrečné čištění, dezinfekce, dezinsekce a deratizace v ohnisku nákazy, pokud byla tato opatření nařízena, provedeny podle pokynů a pod dohledem úředního veterinárního lékaře způsobem, jenž vylučuje šíření nebo přežití původců nákazy, a od provedení těchto opatření uplynula dostatečná doba, která zaručuje, že nákaza byla zcela zdolána,

c)

byla provedena příslušná klinická a laboratorní vyšetření, pokud byla nařízena, a to s příznivými výsledky.“.

 

54.

V § 17 odst. 2 se slova „zvířata vnímavá na nebezpečnou nákazu, která má být prohlášena za zdolanou“ nahrazují slovy „kontrolní indikátorová zvířata vnímavá na příslušnou nákazu“.

 

55.

V § 17 odst. 3 se slova „zrušit některá nařízená ochranná a zdolávací opatření ještě před prohlášením nákazy za zdolanou“ nahrazují slovy „ukončit některá nařízená ochranná a zdolávací opatření ještě před splněním podmínek uvedených v odstavci 1, jestliže vzhledem k epizootologickým informacím nejsou již tato opatření nezbytná a neexistuje nebezpečí šíření nákazy“.

 

56.

V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Krajská veterinární správa může k odůvodněné žádosti chovatele nebo z úřední povinnosti povolit individuální výjimku z ochranného a zdolávacího opatření, nařízeného jí nebo jiným příslušným orgánem, jestliže tím nedojde ke ztížení zdolávání nákazy nebo ke zvýšení nebezpečí jejího šíření.“.

 

57.

V § 17b se za slovo „učiní“ vkládají slova „ , popřípadě uloží“.

 

58.

V § 18 odst. 1 písm. d) se za slova „není-li stanoveno“ vkládají slova „tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství“.

 

59.

V § 18 odst. 2 písm. b) se slova „nákaz živočichů a produktů akvakultury“ nahrazují slovy „nákaz vodních živočichů“.

 

60.

V § 18 odst. 2 písm. d) se slova „živočichy a produkty akvakultury“ nahrazují slovy „vodní živočichy a živočichy pocházející z akvakultury“.

 

61.

V § 20 se odstavce 5 až 8 včetně poznámky pod čarou č. 17b a odkazů na tuto poznámku pod čarou zrušují.

 

62.

V § 21 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Povolení vydává krajská veterinární správa chovateli na základě písemné žádosti, která splňuje náležitosti podle zvláštního právního předpisu17ca) a ve které chovatel doloží splnění podmínek stanovených předpisy Evropských společenství17c).“.

Poznámka pod čarou č. 17ca zní:

__________

17ca)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.“.

 

63.

V § 21 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 17cb znějí:

(4) Krajská veterinární správa může k porážce zvěře ve farmovém chovu v hospodářství podle odstavce 3 povolit k usmrcení velkého farmového zvířete použití střelné zbraně. Povolení se vydává na základě písemné žádosti, ke které chovatel musí

a)

doložit, že usmrcení střelnou zbraní provede držitel zbrojní licence vydané podle zvláštního právního předpisu17cb),

b)

přiložit odůvodnění k usmrcení zvířete střelnou zbraní.

(5) Doba platnosti povolení vydaného podle odstavce 4 je 3 roky. Dobu platnosti povolení může krajská veterinární správa prodloužit na základě písemné žádosti držitele povolení podané 3 měsíce před skončením doby platnosti o 3 roky, pokud držitel povolení doloží, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení vydáno.

(6) Platnost povolení vydaného podle odstavce 4 zaniká, jestliže se změnily podmínky, za kterých bylo vydáno.

(7) Krajská veterinární správa může povolení vydané podle odstavce 3 nebo 4 odejmout, jestliže byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno.

(8) Chovatel, který je držitelem povolení podle odstavce 4, je povinen mít k dispozici situační nákres farmy s vyznačením místa střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky; tímto nejsou dotčeny povinnosti držitele zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu17cb).

(9) Krajská veterinární správa oznámí příslušnému útvaru Policie České republiky místo a čas použití střelné zbraně k porážce zvěře ve farmovém chovu v hospodářství.

__________

17cb)

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 10 až 13.

 

64.

V § 21 odstavec 10 zní:

(10) Na jatky nesmí být dodávány zdravé březí plemenice.“.

 

65.

V § 21 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 17f zní:

(12) Veterinární vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře a zvěřiny se provádí způsobem a v rozsahu stanovenými předpisy Evropských společenství17f).

__________

17f)

Příloha III oddíl IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.

Příloha I oddíl IV kapitola VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, v platném znění.“.

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 13 a 14.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 17f až 17y se označují jako poznámky pod čarou č. 17g až 17z, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

66.

V § 21 odst. 13 se věta druhá zrušuje.

 

67.

V § 21 odstavec 14 zní:

(14) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla a postup veterinárního vyšetřování živočišných produktů, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvolňování těchto produktů do oběhu, pokud tato pravidla, postupy a podmínky nejsou upraveny předpisy Evropských společenství a pokud jejich úpravu tyto předpisy umožňují.“.

 

68.

V § 22 odst. 1 písm. a) se slova „zahájit a provozovat podnikatelskou činnost až po tomto schválení, popřípadě registraci a oznamovat“ nahrazují slovy „oznámit krajské veterinární správě datum zahájení činnosti a provozovat ji až po schválení, popřípadě registraci a oznamovat krajské veterinární správě“ a za slovo „uvedou“ se vkládají slova „ , vedle druhů výrobních činností, které hodlají provozovat,“.

 

69.

V § 22 odst. 1 písm. b) bodě 1 se za slovo „dodržovat“ vkládají slova „veterinární a“.

 

70.

V § 22 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „; nedílnou součástí provozního a sanitačního řádu jsou zásady správné hygienické praxe a postupy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP)“ zrušují.

 

71.

V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

a jde-li o zařízení zpracovávající živočichy pocházející z akvakultury, vést záznamy o všech zásilkách těchto živočichů a jejich produktů, které přicházejí do těchto zařízení nebo z nich odcházejí.“.

 

72.

V § 22 odst. 2 písm. a) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

2. způsob vedení seznamu schválených a registrovaných podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení a způsob vedení záznamů provozovatele podle odstavce 1 písm. i),“.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.

 

73.

V § 22 odst. 2 písm. a) bodě 3 se za slovo „veterinární“ vkládají slova „a hygienické“ a na konci textu bodu 2 se doplňují slova „ , pokud to předpisy Evropských společenství umožňují“.

 

74.

V § 23 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „a evidována podle plemenářského zákona“.

 

75.

V § 23 odst. 1 písm. d) se slova „nutnou porážku neprodleně,“ zrušují.

 

76.

V § 23 odst. 1 písm. g) se slova „opatření pro případ výskytu některých nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka“ zrušují.

 

77.

V § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Prostory“ vkládají slova „podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení,“.

 

78.

V § 24 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a podle odborných poznatků a zkušeností umožňují spolehlivě kontrolovat, zda a jak jsou dodržovány povinnosti, požadavky a hodnoty stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských společenství k zajištění zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a hygienických podmínek zacházení s nimi“.

 

79.

V § 24 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 17o zní:

(2) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s předpisy Evropských společenství17o)

a)

veterinární a hygienické požadavky na podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,

b)

jakým postupem a podle jakých kritérií mohou orgány veterinární správy přizpůsobit bez ohrožení hygieny výroby veterinární a hygienické požadavky pro podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, s cílem

1.

umožnit podnikům, závodům a jiným zařízením další používání tradičních metod ve všech fázích výroby, zpracování nebo uvádění živočišných produktů do oběhu,

2.

vyjít vstříc potřebám podniků, závodů a jiných zařízení umístěných v oblastech s omezujícími zeměpisnými podmínkami,

3.

přizpůsobit požadavky na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení,

4.

vyjít vstříc potřebám podniků, závodů a jiných zařízení s malým objemem výroby,

5.

umožnit podnikům, závodům a jiným zařízením provádění provozních zkoušek k ověřování nových přístupů k hygienické kontrole,

c)

které podniky, závody a jiná zařízení se považují za podniky s malým objemem výroby,

d)

které podniky, závody a jiná zařízení se považují za podniky provozující maloobchodní činnost,

e)

obsahové náležitosti žádosti o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty.

__________

17o)

Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.“.

 

80.

Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

§ 24a

 

(1) Na provozovny maloobchodu, ve kterých se připravuje maso a vyrábějí masné výrobky určené pro přímý prodej spotřebiteli v místě provádění uvedených činností, se vztahují předpisy Evropských společenství upravující zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu a organizaci úředních kontrol živočišných produktů, jde-li o provozovny, v nichž se týdně

a)

bourá více než 5 t masa, vyjma masa drůbežího a králičího,

b)

porcuje více než 2 t masa drůbežího nebo králičího, nebo

c)

vyrábí více než 7,5 t masných výrobků.

(2) Ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) se na toto maso a na tyto výrobky nevztahuje.“.

 

81.

V § 25 odst. 3 se slova „zvláštním právním předpisem6) a předem“ nahrazují slovy „zákonem na ochranu zvířat proti týrání6) a nejméně 7 dnů před zahájením prodeje“.

 

82.

V § 26 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

umožnit krajské veterinární správě, aby před registrací mohla provést kontrolu dopravních prostředků, které budou používány k přepravě živočišných produktů; to platí také pro dopravní prostředky určené k přepravě živočišných produktů, které jsou nově zařazovány do provozu.“.

 

83.

V § 27 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

 

84.

V § 27 odst. 1 písm. b) se slova „a po jejich vyskladnění“ zrušují.

 

85.

V části první hlavě III se za oddíl 3 vkládá nový oddíl 4, který včetně nadpisu zní:

Oddíl 4

Prodej malých množství vlastních produktů

z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli

 

§ 27a

 

(1) Chovatel může v malých množstvích

a)

prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti,

b)

prodávat čerstvé drůbeží maso a čerstvé králičí maso, pocházející z drůbeže a králíků z vlastního hospodářství a poražených v tomto hospodářství, ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo je dodávat do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje tímto masem jako masem čerstvým přímo konečného spotřebitele,

c)

prodávat nebalená čerstvá vejce pocházející z vlastního hospodářství ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo je dodávat do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele; jsou-li vejce prodávána v tržnici nebo na tržišti, anebo dodávána do místní maloobchodní prodejny, musí být označena stanoveným způsobem17a),

d)

prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti,

e)

prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu v místě výroby přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, pokud mléko splňuje požadavky a kritéria stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských společenství upravujícími zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu17c); chovatel, který prodává toto mléko nebo smetanu, je povinen zajistit laboratorní vyšetření mléka při

1.

podávání žádosti krajské veterinární správě o souhlas k prodeji mléka nebo smetany,

2.

každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání mléka, která by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však jednou za 6 měsíců,

f)

prodávat živé ryby a jiné živočichy pocházející z akvakultury z vlastního chovu ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti.

(2) Za místní maloobchodní prodejnu podle odstavce 1 písm. b) a c) se považuje maloobchodní prodejna s odpovídajícím sortimentem živočišných produktů v obci, která je z obcí, v nichž je taková maloobchodní prodejna, nejblíže hospodářství chovatele.

(3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1

a)

musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,

b)

nesmí být dále uváděny na trh.

(4) Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní produkty z prvovýroby podle odstavce 1, musí zajistit, aby tyto produkty byly

a)

vyráběny v čistém prostředí s používáním zařízení a pracovních nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě,

b)

chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě působit na jejich zdravotní nezávadnost, zejména před kontaminací.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z prvovýroby, uvedených v odstavci 1, a pro zacházení s těmito produkty,

b)

co se rozumí malým množstvím podle odstavce 1.

 

§ 27b

 

(1) Uživatel honitby nebo oprávněný účastník lovu (dále jen „lovec“) může v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří

a)

prodávat přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo

b)

dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena.

(2) Těla ulovené volně žijící zvěře uvedená v odstavci 1 nesmí být dále uváděna do oběhu.

(3) Vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře uvedených v odstavci 1 provádí proškolená osoba (odstavec 6) co nejdříve po ulovení, a není-li tato osoba k dispozici, veterinární lékař. Představuje-li ulovená volně žijící zvěř podle výsledků jejího vyšetření proškolenou osobou zdravotní riziko, musí být předložena úřednímu veterinárnímu lékaři k veterinárnímu vyšetření.

(4) Proškolená osoba je povinna vést záznamy o druzích a počtech ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře, o místě a době jejího ulovení, o výsledcích vyšetření a o tom, kam byla tato zvěř dodána, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let a na požádání je poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.

(5) Ulovená volně žijící zvěř, kterou lovec použije výlučně pro spotřebu ve své domácnosti, nemusí být vyšetřena proškolenou osobou ani veterinárním lékařem. Jde-li však o zvěř vnímavou na trichinelózu, je lovec povinen zabezpečit její vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo krajskou veterinární správou vydáno povolení pro tento druh vyšetřování podle § 50 odst. 3.

(6) Proškolenou osobou je fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, stanovené předpisy Evropských společenství17f), a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která také vydává osvědčení proškoleným osobám, vede seznam těchto osob a předává jej Státní veterinární správě.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s předpisy Evropských společenství17f)

a)

způsob a rozsah vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a vedení záznamů proškolené osoby,

b)

veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství těl ulovené volně žijící zvěře uvedených v odstavci 1 a pro zacházení s nimi,

c)

co se rozumí malým množstvím podle odstavce 1,

d)

obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu proškolených osob.“.

 

86.

V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „označena stanoveným způsobem9d)“ nahrazují slovy „označena a evidována podle plemenářského zákona9d)“.

 

87.

V § 28 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo podle § 22 odst. 1 písm. a)“.

 

88.

V § 28 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Krajská veterinární správa registraci zruší, jestliže registrovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství.“.

 

89.

V § 29 odst. 1 písm. b) se slova „výrobu, včetně soustavné vlastní kontroly hygienických podmínek výroby, skladování a přepravu“ nahrazují slovy „výrobu a zacházení s nimi“.

 

90.

V § 30 odst. 2 písm. a) se slova „v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „v § 10 odst. 2 větě první“.

 

91.

V § 30 odst. 3 písm. a) se slova „podle jejích požadavků“ zrušují.

 

92.

V § 31 odst. 1 se slova „v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „v § 10 odst. 2 větě první“.

 

93.

V § 32 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a odtud do místa určení uvedeného ve veterinárním osvědčení, popřípadě v jiném veterinárním dokladu, kterým je jejich zásilka provázena“.

 

94.

V § 32 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Za kontrolované zboží podle odstavce 1 se považují také směsné produkty, jimiž se rozumí potraviny určené k lidské spotřebě obsahující jak zpracované produkty živočišného původu, tak i produkty rostlinného původu, včetně těch, u nichž je zpracování primárního produktu nedílnou součástí výroby konečného produktu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

95.

V § 32 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Ke každé zásilce kontrolovaného zboží, s výjimkou krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, musí být přiložen prvopis veterinárního osvědčení nebo jiného veterinárního dokladu, anebo jiných dokladů požadovaných tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství; prvopisy těchto dokladů se uchovávají na pohraniční veterinární stanici.“.

 

96.

V § 32 odst. 4 větě druhé se slova „Na této stanici je“ nahrazují slovy „Kontrolované zboží je na pohraniční veterinární stanici“ a za slova „stanovené veterinární“ se vkládají slova „a hygienické“.

 

97.

V § 32 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

(6) Celní orgány nesmí propustit kontrolované zboží do volného oběhu18), nebylo-li celní prohlášení doloženo vstupním dokladem, který potvrzuje, že byla provedena pohraniční veterinární kontrola s příznivým výsledkem a že byly uhrazeny náklady spojené s pohraniční veterinární kontrolou, popřípadě že byla zaplacena i záloha na úhradu nákladů spojených s opatřeními podle § 34 odst. 2 a § 35 odst. 1.

__________

18)

Čl. 79 a násl. nařízení Rady (ES) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 18 a 18a se označují jako poznámky pod čarou č. 18a a 18b, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

98.

V § 33 odst. 6 písm. b) se slova „zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky“ nahrazují slovy „výsledků této kontroly“.

 

99.

V § 34 odst. 5 písm. b) se za slovo „a“ vkládají slova „veterinární a“.

 

100.

V § 38 odstavec 4 zní:

(4) Prováděcí právní předpis stanoví veterinární a hygienické požadavky na povolování tranzitu různých druhů kontrolovaného zboží a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly tohoto zboží.“.

 

101.

V § 38b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Odmítne-li třetí země přijetí zásilky a dojde-li k jejímu vrácení, nese vývozce bez nároku na náhradu od státu náklady spojené s tímto opatřením.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

102.

V § 38b odst. 3 se za slovo „stanoví“ vkládají slova „postup v případě odmítnutí a vrácení zásilky třetí zemí, jakož i“ a slova „náležitosti a“ se zrušují.

 

103.

V § 39 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Prováděcí právní předpis stanoví se zřetelem na povahu nákazy a nebezpečí jejího šíření, které přípravky a postupy se použijí při provádění ochranných a zdolávacích opatření.“.

 

104.

V poznámce pod čarou č. 23b se slova „čl. 9 odst. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004,“ zrušují.

 

105.

V § 40 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

předávat vedlejší živočišné produkty osobě, která provádí jejich shromažďování (sběr) a přepravu (svoz), poskytovat jí k tomu nezbytnou součinnost a pomoc, zejména při přibližování kadáverů na místa přístupná dopravním prostředkům a při jejich nakládání, a platit jí za přepravu a neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů sjednanou cenu.“.

 

106.

V § 42 odstavec 2 zní:

(2) Odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat podle odstavce 1, jakož i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, může provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou s veterinárním studijním programem, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení.“.

 

107.

V § 42 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

vydá chovateli, který je povinen držet toto zvíře podle pokynů krajské veterinární správy po nezbytně nutnou dobu v karanténě,“.

 

108.

V § 42 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Náklady na odchyt zvířete a dočasnou péči o ně je chovatel odchyceného zvířete povinen nahradit osobě, která tyto náklady vynaložila.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

109.

V § 42 odstavec 6 zní:

(6) Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy uvedené v odstavci 2, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí a vydávání osvědčení.“.

 

110.

V § 44 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , může vyhlásit některou územní oblast za region ovlivněný zvláštními zeměpisnými omezeními“.

 

111.

V § 44 odst. 1 písm. d) se za slova „ozdravování zvířat“ vkládají slova „ , úkony související s kontrolou dědičnosti zdraví“.

 

112.

V § 44 odst. 1 písm. f) se slovo „zrušit“ nahrazuje slovem „ukončit“.

 

113.

V § 45 odst. 1 písm. b) se slova „zdraví, dědičnosti zdraví a hygieny plemenitby“ nahrazují slovy „zdraví a dědičnosti zdraví“.

 

114.

V § 46 písm. b) se slova „ruší tato nařízení“ nahrazují slovy „ukončuje mimořádná veterinární opatření“ a slovo „ruší“ se nahrazuje slovem „ukončuje“.

 

115.

V § 46 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními; na území hlavního města Prahy se na zabezpečování uvedených opatření podílejí městské části hlavního města Prahy. Pro náhradu nákladů a ztrát vzniklých obci a v případě hlavního města Prahy městské části v souvislosti se zabezpečováním mimořádných veterinárních opatření platí obdobně § 67 odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 2.“.

 

116.

V § 47 odst. 3 se za slovo „Ministr“ vkládá slovo „zemědělství“.

 

117.

V § 47 odstavec 4 zní:

(4) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává ředitele krajských veterinárních správ.“.

 

118.

V § 47 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává se souhlasem ministra zemědělství ředitele státních veterinárních ústavů.“.

 

119.

V § 48 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a péče o zdravotní nezávadnost živočišných produktů, víceleté plány kontrol s cílem pravidelně ověřovat dodržování právních předpisů, které se týkají zdraví a pohody zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a krmiv, plány sledování některých látek a jejich reziduí a zabezpečuje realizaci těchto koncepcí a plánů,“.

 

120.

V § 48 odst. 1 písm. b) se za slova „jakož i“ vkládá čárka a pomlčka za slovy „Agrární komorou“ se nahrazuje čárkou.

 

121.

V § 48 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , přiznává, pozastavuje a obnovuje stádům, hospodářstvím a oblastem status prosté nákazy, vede jejich seznam a navrhuje orgánům Evropské unie, aby byl České republice přiznán status území prostého nákazy“.

 

122.

V § 48 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků, provádí úřední kontroly a audity a na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření, povoluje v souladu s předpisy Evropských společenství zmírňující výjimky z veterinárních a hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na živočišné produkty, jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, mají-li tyto výjimky celostátní povahu nebo se týkají území více krajů,“.

 

123.

V § 48 odst. 1 písm. g) se slova „posuzuje a schvaluje z veterinárního hlediska postupy a zařízení pro tepelné ošetření mléka,“ a slova „a provádí kontroly podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu“ zrušují.

 

124.

V § 48 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

provádí kontroly podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu,“.

 

125.

V § 48 odst. 1 písm. i) se za slovo „republiky“ vkládají slova „a určuje, která očkování brání dovozu zvířat a jejich produktů“.

 

126.

V § 48 odst. 1 písm. j) bodě 1 se za slovo „stanic“ vkládají slova „ , středisek pro odběr spermatu“ a za slova „chov zvířat“ se vkládají slova „ , včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury,“.

 

127.

V § 48 odst. 1 písm. j) bod 6 zní:

6. veterinárních laboratoří, asanačních podniků a jiných osob, které vykonávají jen některé asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1,“.

 

128.

V § 48 odst. 1 písm. j) bod 8 zní:

8. dalších osob, podniků, závodů, středisek a jiných zařízení a prostředků, pokud jejich schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropských společenství;“.

 

129.

V § 48 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

zveřejňuje na webových stránkách Státní veterinární správy v souladu s právními akty Evropských společenství vzory veterinárních osvědčení, jakož i seznamy referenčních laboratoří Evropské unie, národních referenčních laboratoří členských států a laboratoří členských států oprávněných k výkonu určité laboratorní činnosti, pokud to právní akty Evropských společenství vyžadují,“.

 

130.

V § 48 odst. 1 písm. o) bod 2 zní:

2. s orgány Evropské unie, kterým podává jimi požadované nebo předpisy Evropských společenství stanovené informace, zprávy, stanoviska a doklady z oboru své působnosti, a s členskými státy, kterým poskytuje potřebnou součinnost, zejména informace stanovené předpisy Evropských společenství,“.

 

131.

V § 48 odst. 1 se na konci písmene p) doplňují slova „ , vydává povolení k přijetí vedlejších živočišných produktů náležejících mezi materiály 1. nebo 2. kategorie a zpracovaných produktů pocházejících z těchto materiálů, které jsou odesílány z jiných členských států do České republiky jako státu určení, provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle předpisu Evropských společenství upravujícího spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního jednání25e), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím takové jednání zakáže“.

Poznámky pod čarou č. 25d, 25e a 25f znějí:

__________

25d)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

25e)

Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

25f)

Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 25d až 25f se označují jako poznámky pod čarou č. 25g až 25i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.“.

 

132.

V § 48 odst. 1 se písmeno q) zrušuje.

 

133.

V § 49 odst. 1 písm. b) se za slova „nebezpečných nákaz“ vkládají slova „ , schvaluje ozdravovací programy chovatelů, schvaluje prostory určené pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků používaných k přepravě zvířat“.

 

134.

V § 49 odst. 1 písm. c) se slova „a dozírá na jejich plnění“ nahrazují slovy „dozírá na jejich plnění a povoluje individuální výjimky z nařízených mimořádných veterinárních opatření“.

 

135.

V 49 odst. 1 písm. e) se za slovo „obci“ vkládají slova „ , na území hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy“ a slova „orgánu hygienické služby“ se nahrazují slovy „orgánu ochrany veřejného zdraví“.

 

136.

V § 49 odst. 1 písm. f) se za slovo „podmínky“ vkládají slova „a dobu trvání“.

 

137.

V § 49 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 25g zní:

g)

vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků, provádí plánované úřední kontroly, kontroly v případě podezření z nedodržování povinností a požadavků a audity, a na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření, ověřuje soulad se specifikacemi podle předpisů Evropských společenství o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, a o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin25g), pokud jde o produkty a potraviny živočišného původu, povoluje v souladu s předpisy Evropských společenství zmírňující výjimky z veterinárních a hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na živočišné produkty, jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, pokud povolování těchto výjimek nepřísluší Státní veterinární správě,

__________

25g)

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality.

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.“.

 

138.

V § 49 odst. 1 písm. h) bodě 1 se za slovo „stanice“ vkládají slova „ , střediska pro odběr spermatu“ a za slova „chov zvířat“ se vkládají slova „ , včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury,“.

 

139.

V § 49 odst. 1 písm. h) bod 4 zní:

4. asanační podniky a jiné osoby, které vykonávají jen některé asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1,“.

 

140.

V § 49 odst. 1 písm. h) bod 6 zní:

6. další osoby, podniky, závody, střediska a jiná zařízení a prostředky, pokud jejich schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropských společenství;“.

 

141.

V § 49 odst. 1 se na konci písmene h) doplňují slova „odnímá nebo pozastavuje schválení a registraci, popřípadě jen ruší registraci, jsou-li splněny podmínky pro takové opatření stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství,“.

 

142.

V § 49 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

určuje veterinární podmínky pro konání svodů zvířat a veterinární podmínky k provádění pokusů na zvířatech, registruje cirkusy, vydává rejstříky cirkusových zvířat a rejstříky míst konání představení cirkusů, potvrzuje pasy pro cirkusová zvířata, provádí kontroly dodržování povinností a požadavků spojených s přemísťováním cirkusových zvířat mezi členskými státy a ověřuje, zda jsou splněny podmínky pro přemístění cirkusu z České republiky do jiného členského státu,“.

 

143.

V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova „ , schvaluje pohotovostní plány provozovatelů jatek, provozních a sanitačních řádů uvedených v § 22 odst. 1 písm. b) bodě 3 a dává souhlas k prodeji malých množství syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a syrové smetany chovatelem v místě výroby přímo spotřebiteli“.

 

144.

V § 49 odst. 1 písm. o) se slova „při příchodu na místo určení, a pokud je její součástí pohraniční veterinární stanice, i pohraniční veterinární kontrolu“ nahrazují slovy „zvířat a živočišných produktů, které jsou předmětem obchodování, v místě jejich původu, v průběhu jejich přepravy nebo při jejich příchodu na místo určení, a pokud je součástí krajské veterinární správy pohraniční veterinární stanice, také pohraniční veterinární kontrolu kontrolovaného zboží dováženého z třetích zemí“.

 

145.

V § 49 odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

p)

přijímá odpovídající opatření, nejsou-li

1.

splněny veterinární podmínky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství pro obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo pro dovoz zvířat a živočišných produktů, nebo

2.

dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství pro shromažďovací střediska,“.

Dosavadní písmena p), r), s), t), u), v) a v) se označují jako písmena r), s), t), u), v), x) a y).

 

146.

V § 49 odst. 1 se na konci písmene x) doplňují slova „ , provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle předpisu Evropských společenství upravujícího spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního jednání25e), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím takové jednání zakáže“.

 

147.

V § 50 odst. 1 se slova „mají být“ nahrazují slovem „budou“, slova „anebo k provozování asanačního podniku“ se zrušují a slovo „této“ na prvním a druhém místě se nahrazuje slovem „příslušné“.

 

148.

V § 50 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Státní veterinární správa vydá povolení k provozování asanačního podniku osobě, která splňuje předpoklady uvedené v odstavci 1.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

149.

V § 50 odst. 3 se slova „mají být“ nahrazují slovem „budou“ a za slovo „veterinárních“ se vkládá slovo „a“.

 

150.

V § 50 odst. 4 se slova „podmínky podle odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „předpoklady uvedené v odstavcích 1 a 3“.

 

151.

V § 50 odstavec 7 zní:

(7) Státní veterinární správa nebo krajská veterinární správa může změnit nebo odejmout jí vydané povolení, jestliže činnost není vykonávána v souladu s právními předpisy nebo se změnily podmínky, za nichž bylo povolení vydáno.“.

 

152.

V § 51 odstavec 1 zní:

(1) Krajská veterinární správa vydá povolení, nejde-li o povolení k provozování asanačního podniku (§ 50 odst. 2), k výkonu jen některých veterinárních asanačních činností uvedených v § 39 odst. 1 osobě, která splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských společenství upravujícími hygienická pravidla pro vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě9b). Jde-li o odchyt toulavých nebo opuštěných zvířat nebo o sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, musí být tato osoba osobou odborně způsobilou podle § 42 odst. 2. Pro změnu nebo odejmutí povolení platí obdobně § 50 odst. 7.“.

 

153.

V § 51 se odstavec 4 zrušuje.

 

154.

V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákonem“ vkládají slova „ , zvláštními právními předpisy25h)“.

Poznámka pod čarou č. 25h zní:

__________

25h)

Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 25h a 25i se označují jako poznámky pod čarou č. 25i a 25j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

155.

V § 52 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 1b nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 25h.

 

156.

V § 52 odst. 2 se slova „zdraví, dědičnosti zdraví a hygieny plemenitby“ nahrazují slovy „zdraví a dědičnosti zdraví“ a slova „u chovatelů, na jatkách a v asanačních podnicích“ se zrušují.

 

157.

V § 52 odstavec 3 zní:

(3) Je-li podkladem pro rozhodnutí orgánu veterinární správy výsledek laboratorního vyšetření vzorků, musí být výsledkem vyšetření provedeného

a)

státním veterinárním ústavem, národní referenční laboratoří, referenční laboratoří nebo laboratoří, které bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle zákona o technických požadavcích na výrobky17k) a které Státní veterinární správa vydala povolení k provádění veterinární laboratorní a diagnostické činnosti,

b)

laboratoří jiného orgánu státního dozoru, která provádí laboratorní vyšetření vzorků při úředních kontrolách, nebo

c)

referenční laboratoří Evropské unie nebo laboratoří jiného členského státu schválenou pro provádění laboratorních vyšetření vzorků při úředních kontrolách.“.

 

158.

V § 52 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 25j zní:

(4) Při laboratorním vyšetření vzorků se postupuje podle norem a metod stanovených na základě předpisů Evropských společenství25j).

__________

25j)

Čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

159.

V § 52 odst. 5 se slova „odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 4“.

 

160.

V § 53 odst. 1 písm. f) bodě 2 se slova „jejich výrobu, zpracovávání a uvádění do oběhu“ nahrazují slovy „zacházení s nimi“.

 

161.

V § 53 odst. 6 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

b)

veterinární hlediska pro stanovení četnosti úředních kontrol a auditů, pokud jejich četnost není upravena předpisy Evropských společenství,

c)

způsob sledování nákazové situace v prostředí volně žijících zvířat,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

 

162.

V § 53 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Kontrolované osobě, která nesplní povinnost podle odstavce 4, může orgán veterinární správy, který provádí výkon státního veterinárního dozoru, uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě nově stanovené orgánem veterinární správy. Souhrn takto uložených pokut nesmí být vyšší než 500 000 Kč. Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

163.

V § 53 odst. 9 se slova „v odstavci 7“ nahrazují slovy „v odstavci 8“.

 

164.

V § 53 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Ústřední ředitel může v případě potřeby zřídit ke splnění náročného nebo rozsáhlého kontrolního úkolu inspekční skupinu, která je složena nejen z veterinárních inspektorů krajské veterinární správy, v jejímž územním obvodu je kontrola prováděna, ale také z veterinárních inspektorů jiných orgánů veterinární správy. Těmto inspektorům musí být umožněn stejný přístup do míst, zařízení a dopravních prostředků, jaký mají veterinární inspektoři místně příslušné krajské veterinární správy.“.

 

165.

V § 54 odst. 1 písm. a) se slovo „ochranného“ zrušuje.

 

166.

V § 54 odst. 1 písm. h) se za slovo „nakládání“ vkládá slovo „se“.

 

167.

V § 54 odst. 2 písm. a) se slova „při výskytu“ nahrazují slovy „při podezření z výskytu nebo potvrzení výskytu nebezpečné“.

 

168.

V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Příslušný orgán může nařídit mimořádná veterinární opatření také při podezření z výskytu nebo potvrzení výskytu jiné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, která není považována za nebezpečnou (§ 17b).“.

 

169.

V § 58 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

předepisování léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků, podávání léčiv a veterinárních přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního lékaře,“.

 

170.

V § 58 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

diagnostika zdravotního stavu zvířat, včetně veterinární laboratorní diagnostiky,“.

 

171.

V § 58 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „v rozsahu nutném pro výuku“ zrušují.

 

172.

§ 59 a 59a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30, 30a, 31, 31a a 31b znějí:

Odborná způsobilost

 

§ 59

 

(1) Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou veterinární lékaři, za něž se považují absolventi vysoké školy, kteří dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny30), zahrnujícím studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem, a získali tak přiměřené znalosti a dovednosti ze studijních oborů, uvedených v prováděcím právním předpisu, na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů.

(2) Za veterinární lékaře se považují také

a)

osoby, které jsou držiteli diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o dosažení požadovaného vzdělání, uvedeného v prováděcím právním předpisu a vydaného příslušným orgánem jiného členského státu,

b)

osoby, které jsou držiteli osvědčení, jímž příslušný orgán vydávajícího členského státu osvědčuje, že diplom, vysvědčení nebo jiný doklad o požadovaném vzdělání

1.

je v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 1,

2.

byl získán tak, že osoba, která je jeho držitelem, vykonávala v souladu se zákonem příslušné činnosti po dobu a za podmínek stanovených pro státní příslušníky jednotlivých členských států v příloze č. 6, nebo

3.

byl vydán po ukončení vzdělání, které je v souladu s odstavcem 1, a je považován vydávajícím členským státem za rovnocenný dokladům uvedeným v písmenu a).

(3) Osoby, které jsou státními příslušníky jiného členského státu a splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, jsou oprávněny používat jimi získaný akademický titul, popřípadě jeho zkratku, a to v jazyce státu, v němž byl tento titul získán.

(4) K prohlubování odborné způsobilosti úředních veterinárních lékařů slouží atestační studium, organizované Státní veterinární správou ve spolupráci s vysokou školou s veterinárním studijním programem, které probíhá ve dvou částech:

a)

základní (atestace I. stupně),

b)

specializační (atestace II. stupně).

(5) Funkce ředitelů a vedoucích odborných útvarů orgánů veterinární správy, jakož i státních veterinárních ústavů, mohou vykonávat jen veterinární lékaři, kteří získali atestaci II. stupně. To však neplatí v případě vedoucích zaměstnanců v 1. stupni řízení30a).

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, a studijní obory, ze kterých musí být získány přiměřené znalosti a dovednosti, uvedené v odstavci 1,

b)

diplomy, vysvědčení a jiné doklady o požadovaném vzdělání, uvedené v odstavci 2 písm. a),

c)

formy, obsah a organizaci atestačního studia úředních veterinárních lékařů, způsob a organizaci ověřování znalostí a vydávání osvědčení.

(7) Není-li možno uznat odbornou způsobilost k výkonu činnosti veterinárního lékaře podle odstavce 2, anebo odbornou způsobilost pro výkon funkce úředního veterinárního lékaře, postupuje se podle zákona o uznávání odborné kvalifikace31).

 

§ 59a

 

(1) Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti jsou dále osoby, které získaly

a)

vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, anebo studiem, které se podle zvláštního právního předpisu31a) považuje za rovnocenné,

b)

vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu v oblasti veterinární hygieny a ekologie, anebo studiem, které se podle zvláštního právního předpisu31a) považuje za rovnocenné,

c)

úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru,

d)

vysokoškolské vzdělání studiem ve studijním programu v oblasti, která není uvedena v písmenu a) nebo b) a která odpovídá druhu a rozsahu činnosti, zejména v oblasti lékařství, chemie nebo biologie,

e)

úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru, který není uveden v písmenu c) a který odpovídá druhu a rozsahu činnosti,

f)

odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností specializovanou odbornou průpravou

1.

organizovanou Státní veterinární správou, anebo

2.

podle zvláštních právních předpisů31b).

(2) Osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu v oblasti veterinární hygieny a ekologie, mohou vykonávat funkce úředních veterinárních asistentů. Nestanoví-li tento zákon nebo předpisy Evropských společenství jinak, úřední veterinární asistenti pomáhají úředním veterinárním lékařům pod jejich vedením a odpovědností zejména při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat, při kontrole označování a evidence zvířat a plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek a požadavků na zacházení se živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

(3) Studenti čtvrtého a vyššího ročníku magisterského studijního programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo v oblasti veterinární hygieny a ekologie jsou odborně způsobilí k výkonu odborné veterinární činnosti, která je vykonávána v rámci výuky pod dohledem a odpovědností veterinárního lékaře.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví organizaci, formy a rozsah specializované odborné průpravy úředních veterinárních asistentů.

__________

30)

§ 44 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

30a)

§ 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

31)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

31a)

§ 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.

31b)

Například § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1998 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, § 44b58 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 29b, 29c a 30b se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

173.

Za § 59a se vkládá nový § 59b, který včetně poznámek pod čarou č. 32 a 32a zní:

§ 59b

Způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře pro osoby z třetích zemí

 

(1) Osoby, které získaly odbornou způsobilost ve třetích zemích, jsou způsobilé k výkonu povolání veterinárního lékaře, jestliže

a)

prokáží, že vzdělání získané na zahraniční vysoké škole je v souladu s požadavky uvedenými v § 59 odst. 1 a o této skutečnosti jim bude vydáno Komorou osvědčení podle zvláštního právního předpisu32),

b)

doloží osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního právního předpisu32a).

(2) Osoby uvedené v odstavci 1, které neprokáží, že vzdělání získané na zahraniční vysoké škole je v souladu s požadavky uvedenými v § 59 odst. 1, jsou způsobilé k výkonu povolání veterinárního lékaře na základě úspěšného vykonání rozdílové zkoušky31) ze znalostí odpovídajících požadavkům uvedeným v § 59 odst. 1 (dále jen „zkouška“).

(3) Osoby, které se ucházejí o vykonání zkoušky, musí doložit osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního právního předpisu32a).

(4) Zkouška se koná před zkušební komisí, kterou zřizuje Komora jako svůj poradní orgán. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává prezident Komory na návrh představenstva Komory a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá Komora osvědčení.

(5) Zkoušku lze opakovat. Náklady spojené s provedením zkoušky hradí osoba uvedená v odstavci 3.

(6) Na žádost osoby uvedené v odstavci 3 upustí Komora od vykonání zkoušky, jsou-li pro takové opatření splněny podmínky stanovené zákonem o uznávání odborné kvalifikace31), zejména je-li tato osoba držitelem diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání. Bylo-li od vykonání zkoušky upuštěno, vydá Komise o této skutečnosti osvědčení do 90 dnů ode dne podání žádosti uvedené ve větě první.

__________

32)

§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 381/1991 Sb., ve znění zákona č. 318/2004 Sb.

32a)

§ 8990 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/2006.“.

 

174.

V § 60 odst. 1 se slova „§ 59 a 59a“ nahrazují slovy „§ 59 a 59b“ a slova „zvláštního právního předpisu32)“ se nahrazují slovy „zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky32)“.

 

175.

V § 60 odst. 2 se slova „§ 59 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 59 odst. 2“.

 

176.

V § 61 odst. 1 písm. a) se slova „místo svého trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu,“ zrušují.

 

177.

V § 61 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 32b a 32c zní:

(2) V oznámení o zahájení činnosti podle odstavce 1 písm. a) musí být uvedeny, vedle údajů stanovených pro podání správním řádem32b), akademický titul, místo výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti a číslo telefonu, faxu nebo elektronická adresa. K oznámení musí být přiloženy prvopis nebo ověřený opis osvědčení podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky32) a prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých informací v registrech a evidenci úkonů informačního systému Státní veterinární správy32c).

__________

32b)

§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

32c)

Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

178.

V § 62 odstavec 1 zní:

(1) Soukromý veterinární lékař může odmítnout poskytnutí naléhavé odborné veterinární pomoci pouze z důvodu ohrožení svého zdraví, kterému nelze účinně předcházet nebo bránit.“.

 

179.

§ 63 zní:

§ 63

 

Pro obsah žádosti soukromého veterinárního lékaře o jeho schválení pro výkon činnosti, ke které vyžadují schválení tento zákon nebo předpisy Evropských společenství, platí § 61 odst. 2 obdobně.“.

 

180.

V § 64 odst. 1 písm. a) se slova „§ 59 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 59a odst. 1 písm. c)“.

 

181.

V § 64 odst. 1 písm. b) se slova „§ 50 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 50 odst. 5“.

 

182.

V § 65 odst. 1 písm. a) se slova „osoby, která má trvalý pobyt nebo sídlo v některém z členských států,“ nahrazují slovy „osoby usazené v některém z členských států nebo v některém ze smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru“.

 

183.

V § 65 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

vede a aktualizuje seznam schválených veterinárních přípravků,“.

 

184.

V § 65 odst. 2 písm. a) se slova „evidenci veterinárních technických prostředků v Seznamu technických prostředků pro veterinární použití“ nahrazují slovy „a aktualizuje seznam veterinárních technických prostředků“.

 

185.

V § 65 odst. 4 se slova „smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovy „smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru“.

 

186.

V § 66c odst. 1 písm. a) se slova „místo trvalého pobytu a identifikační číslo“ nahrazují slovy „bydliště a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.

 

187.

V § 67 odstavce 1 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 34b znějí:

(1) Chovateli se poskytne náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření z výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu.

(2) Náhrada podle odstavce 1 zahrnuje náhradu za

a)

náklady na utracení nebo porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů; v odůvodněných případech se poskytne i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů,

b)

utracené nebo poražené zvíře,

c)

očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení (vybavení),

d)

nařízené očkování,

e)

dodržování opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením,

f)

dodržování opatření ve stanovené pozorovací době před ukončením mimořádných veterinárních opatření a opětovným zástavem zvířat do hospodářství.

(3) Jde-li o nákazu nebo nemoc přenosnou ze zvířat na člověka, která je uvedena v předpisech Evropských společenství upravujících výdaje ve veterinární oblasti34b), poskytuje se také náhrada

a)

za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného zařízení hospodářství, které nemůže být dezinfikováno v souladu s odstavcem 2 písm. c),

b)

za prokázané ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského zvířete v době provádění nařízených mimořádných veterinárních opatření a v souvislosti s nimi.

(4) Jde-li o nebezpečnou nákazu včel, poskytuje se také náhrada za včelařské zařízení, pomůcky, úly a jejich vybavení, zlikvidované nebo znehodnocené na základě nařízených mimořádných veterinárních opatření.

__________

34b)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS, v platném znění.“.

 

188.

V § 68 odstavec 2 zní:

(2) Jde-li o náhradu za utracené nebo poražené zvíře, poskytuje se ve výši obvyklé ceny zdravého zvířete téhož druhu a kategorie v místě a době vzniku škody, snížené

a)

o to, co bylo chovateli poskytnuto za zužitkovatelné části těla zvířete a zužitkovatelné produkty,

b)

o 20 % obvyklé ceny zvířete, bylo-li zvíře utraceno nebo poraženo v důsledku nebezpečné nákazy, jestliže chovatel nevyužil možnosti preventivního očkování, pro které byla schválena očkovací látka.“.

 

189.

V § 69 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na osoby, kterým byla poskytnuta náhrada podle § 67.“.

 

190.

V § 70 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tato žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.“.

 

191.

V části první hlava X včetně nadpisů zní:

HLAVA X

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 71

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d), § 6 odst. 1, 2, 4 až 6 a 9, § 7 nebo § 9 odst. 2 a 3,

b)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 1 až 3, 8, 10 a 13, § 25 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 5,

c)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,

d)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,

e)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 19 nebo § 20 odst. 1 až 3,

f)

nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,

g)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 písm. a), c) a d) a § 40 odst. 3 a 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),

h)

vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně způsobilá,

i)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropských společenství na úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo

j)

nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

5 000 Kč v blokovém řízení,

b)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),

c)

20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až i),

d)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j).

 

§ 72

Správní delikty právnických osob

a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d) a § 5 odst. 2, § 5a odst. 1 nebo § 6 odst. 1, 2, 4 až 6 a 9,

b)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené pro přepravu zvířat a péči o ně v průběhu přepravy v § 7 nebo § 8 odst. 1, 3 a 4,

c)

nesplní nebo poruší povinnost pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2 a 3, povinnost provozovatele cirkusu nebo jiného veřejného vystoupení se zvířaty stanovenou v § 9 odst. 4, povinnost provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1 a 2 nebo povinnost obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,

d)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 2 a 10, § 22 odst. 1 písm. d), § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 až 4, § 26, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 a 2,

e)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,

f)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 21 odst. 13, § 22 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) nebo § 23 odst. 1 až 3,

g)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40, § 41 odst. 1 až 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),

h)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,

i)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 19, § 20 odst. 1 až 3 nebo § 21 odst. 1, 3 a 8,

j)

nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 37 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,

k)

vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně způsobilá,

l)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropských společenství na úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy,

m)

nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření,

n)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66a odst. 3 nebo § 66c odst. 4,

o)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b odst. 1 nebo § 66c odst. 1 až 3, nebo

p)

nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 1.

(2) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 6 odst. 9, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6, § 61 odst. 1 a 3 nebo § 62 odst. 2, nebo

b)

jako soukromý veterinární technik nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 64 odst. 2 a 3.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d) a n),

b)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g) a o),

c)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) až l) a p),

d)

2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m),

e)

20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) a b).

 

Společná ustanovení o správních deliktech

 

§ 73

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 74

 

(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajská veterinární správa, v jejímž obvodu ke spáchání správního deliktu došlo, s výjimkou správních deliktů podle § 72 odst. 1 písm. n) až p), které v prvním stupni projednává Ústav. Přestupky lze projednat v blokovém řízení.

(2) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

 

192.

V § 75 odst. 2 se slova „nebo na jeho základě“ nahrazují slovy „ , zvláštními právními předpisy25h) nebo předpisy Evropských společenství“.

 

193.

V § 75 odstavce 3 a 4 včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b znějí:

(3) Náklady spojené s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa a s veterinárním vyšetřením a posouzením živočišných produktů je povinen hradit provozovatel podniku, závodu nebo jiného zařízení, ve kterém jsou tyto kontrolní činnosti prováděny, a to ve výši minimálních sazeb stanovených předpisy Evropských společenství upravujícími úřední kontroly35a); pro účely placení se výše nákladů přepočte na českou měnu podle referenčního směnného kurzu Evropské centrální banky uveřejněného Komisí v Úředním věstníku na příslušné období. V případě prohlídky dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců se výše náhrady zvyšuje o částku 750 Kč na každé zvíře.

(4) Zjistí-li orgán veterinární správy, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je chovatel nebo provozovatel podniku, závodu nebo jiného zařízení, ve kterém jsou kontrolní činnosti prováděny, povinen nahradit náklady dodatečné kontroly. O náhradě nákladů podle odstavců 2 a 3 a o náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu podle předpisů Evropských společenství upravujících úřední kontroly35b) rozhodne orgán veterinární správy. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán veterinární správy, který ji uložil, a vymáhá celní úřad. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly.

__________

35a)

Čl. 27 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

35b)

Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

 

194.

V § 75 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 35c zní:

(5) Náklady spojené s prováděním pohraniční veterinární kontroly je povinen hradit dovozce nebo jeho zástupce, a to ve výši minimálních sazeb stanovených předpisy Evropských společenství upravujícími úřední kontroly35c). Pro jejich přepočet na českou měnu platí obdobně odstavec 3. Náhradu těchto nákladů vybírá a vymáhá orgán veterinární správy.

__________

35c)

Čl. 27 a příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

 

195.

V § 76 odst. 1 se slova „řádu39)“ nahrazují slovy „řádu36a)“.

Poznámka pod čarou č. 36a zní:

__________

36a)

§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.“.

 

196.

V § 76 odst. 3 se slova „následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je první den jejího“ nahrazují slovy „jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho“ a věta čtvrtá se nahrazuje větou „To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1.“.

 

197.

V § 76 odstavec 4 zní:

(4) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních, který se označuje názvem nařízení Státní veterinární správy, se vyhlašuje v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání, vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na webové stránce Státní veterinární správy. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1. Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Státní veterinární správy vyhlášení těchto opatření, jejich změny nebo ukončení ihned, jakmile byl o to požádán.“.

 

198.

V § 76 odstavec 5 zní:

(5) Správní řád se neuplatní v řízení o opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 odst. 1 písm. f), které veterinární inspektor ústně oznámí povinné osobě; o svých zjištěních a nařízených opatřeních pořídí zápis, jehož opis předá povinné osobě. Tato osoba může proti tomuto opatření podat námitky, a to do zápisu o tomto opatření, anebo písemně nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu. Podané námitky nemají odkladný účinek. Podaným námitkám může zcela vyhovět krajská veterinární správa; neučiní-li tak, předloží námitky bez odkladu Státní veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje se povinné osobě.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

199.

Za § 76 se vkládá nový § 76a, který zní:

§ 76a

 

Nestanoví-li tento zákon jinak,

a)

řídí se uznávání odborné způsobilosti osoby, která je oprávněna o takové uznání požádat a hodlá vykonávat na území České republiky regulovanou činnost uvedenou v tomto zákoně, zákonem o uznávání odborné kvalifikace31),

b)

může osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu, je v něm usazena a vykonává v souladu s jeho právními předpisy regulovanou činnost uvedenou v tomto zákoně, vykonávat tuto činnost dočasně nebo příležitostně i na území České republiky na základě ověření dokladů o její odborné způsobilosti a písemného oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace31); pro tuto osobu platí obdobně práva a povinnosti držitele povolení nebo osvědčení podle tohoto zákona,

c)

je proškolená osoba, která získala kvalifikaci v jiném členském státě v souladu s předpisy Evropských společenství a může tuto kvalifikaci prokázat, oprávněna k výkonu činnosti na území České republiky v rozsahu těchto předpisů.“.

 

200.

V § 77c odstavec 2 zní:

(2) Opatření k zajištění dodržování povinností, k odstranění zjištěných nedostatků a k jednotnému uplatňování požadavků stanovených předpisy uvedenými v odstavci 1 se uskutečňují způsoby stanovenými tímto zákonem.“.

 

201.

§ 78 zní:

§ 78

Zmocňovací ustanovení

 

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 1, § 5 odst. 3, § 5a odst. 4, § 6 odst. 11, § 8 odst. 5, § 9a odst. 5, § 9b odst. 3, § 10 odst. 3, § 17a odst. 10, § 18 odst. 6, § 19 odst. 3 a 5, § 21 odst. 14, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2, § 25 odst. 5, § 27 odst. 4, § 27a odst. 5, § 27b odst. 7, § 28 odst. 5, § 31 odst. 3, § 33 odst. 6, § 34 odst. 5, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4, § 38a odst. 4, § 38b odst. 3, § 38c odst. 5, § 39 odst. 5, § 41 odst. 5, § 42 odst. 6, § 48 odst. 2, § 51a odst. 3, § 53 odst. 6, § 59 odst. 6, § 59a odst. 4, § 64 odst. 5, § 66a odst. 4, § 66c odst. 5, § 70 odst. 3 a § 75 odst. 4.“.

 

202.

Příloha č. 1 se zrušuje.

 

203.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2

NÁKAZY A NEMOCI PŘENOSNÉ ZE ZVÍŘAT NA ČLOVĚKA, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA NEBEZPEČNÉ, A JEJICH PŮVODCI

 

a)

nákazy společné více druhům zvířat:

1.

Aujeszkyho choroba

2.

brucelóza (B. abortus, B. melitensis, B. suis)

3.

echinokokóza (hydatidóza)

4.

horečka Údolí Rift

5.

hydroperikarditida přežvýkavců

6.

japonská encefalitida

7.

katarální horečka ovcí

8.

krymsko-konžská hemoragická horečka

9.

leptospiróza

10.

listerióza

11.

mor skotu

12.

myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya bezziana)

13.

paratuberkulóza

14.

Q horečka

15.

salmonelóza (invazivní sérovary -jejich původci)

16.

slintavka a kulhavka

17.

sněť slezinná

18.

transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)

19.

trichinelóza

20.

tuberkulóza (M. bovis, M. suis, M. avium, M. tuberculosis)

21.

tularémie

22.

verotoxigenní E. coli

23.

vezikulární stomatitida

24.

vzteklina

25.

západonilská horečka

 

b)

nákazy skotu:

1.

anaplasmóza skotu

2.

babesióza skotu

3.

bovinní virová diarrhoea (BVD)

4.

enzootická leukóza skotu

5.

hemoragická septikémie (pasteurelóza)

6.

hlavnička

7.

infekční rinotracheitida skotu (IBR, iBR/IPV)

8.

modulární dermatitida skotu

9.

plicní nákaza skotu

l0.

theilerióza

11.

trichomonáza

12.

trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse)

13.

venerická kampylobakterióza skotu

 

c)

nákazy ovcí a koz:

l.

artritida a encefalitida koz

2.

enzootické zmetání ovcí (chlamydióza ovcí)

3.

epididymitida beranů (B. ovis)

4.

klusaeka

5.

Maedi-Visna

6.

mor malých přežvýkavců

7.

nakažlivá agalakcie

8.

nakažlivá pleuropneumonie koz

9.

nemoc Nairobi

10.

neštovice ovcí a neštovice koz

 

d)

nákazy koní:

1.

encefalomyelitida koní (východní)

2.

encefalomyelitida koní (západní)

3.

hřebčí nákaza

4.

infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní)

5.

infekční arteritida koní

6.

influenza koní (chřipka koní)

7.

mor koní

8.

nakažlivá metritida koní

9.

piroplasmóza koní

10.

rinopneumónie koní

11.

Surra (Trypanosoma evansi)

12.

venezuelská encefalomyelitida koní

13.

vozhřivka

 

e)

nákazy prasat:

1.

africký mor prasat

2.

cysticerkóza prasat

3.

encefalitida způsobená virem Nipah

4.

klasický mor prasat

5.

vezikulární choroba prasat

6.

virová gastroenteritida (transmisivní gastroenteritida prasat)

 

f)

nákazy drůbeže:

1.

aviární influenza (vysoce patogenní a nízkopatogenní)

2.

chlamydióza drůbeže

3.

cholera drůbeže

4.

infekční bronchitida drůbeže

5.

infekční burzitida (nemoc Gumboro)

6.

infekční laryngotracheitida drůbeže

7.

Markova choroba

8.

mykoplasmóza drůbeže (M. gallisepticum, M. synoviae)

9.

newcastleská choroba

10.

pulorová nákaza (S. pullorum)

11.

rinotracheitida krůt

12.

tyf drůbeže

13.

virová hepatitida kachen

 

g)

nákazy zajícovitých:

1.

hemoragické onemocnění králíků

2.

myxomatóza králíků

 

h)

nákazy včel:

1.

hniloba včelího plodu (evropská hniloba včelího plodu)

2.

mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu)

3.

nosemová nákaza včel

4.

roztoč Tropilaelaps (infestace včel roztočem Tropilaelaps)

5.

roztočíková nákaza včel

6.

tumidóza (Aethina tumida)

7.

varroáza včel

 

i)

nákazy ryb:

1.

epizootická nekróza krvetvorné tkáně

2.

epizootický vředový syndrom

3.

gyrodáktylóza (G. salaris)

4.

herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)

5.

infekční anémie lososů (nakažlivá chudokrevnost lososů)

6.

infekční nekróza krvetvorné tkáně

7.

infekční nekróza pankreatu

8.

jarní virémie kaprů

9.

red sea bream iridoviral disease

10.

renibakterióza (R. salmoninarum)

11.

virová hemoragická septikémie

 

j)

nákazy měkkýšů:

1.

bonamióza (B. ostreae, B. exitiosa)

2.

marteilióza (M. refringens)

3.

mikrocytóza (M. mackini)

4.

perkinsóza (P. marinus, P. olseni)

5.

xenohaliotióza (X. californiensis)

 

k)

nákazy korýšů:

1.

běloskvrnitost

2.

infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

3.

infectious myonecrosis

4.

mor raků

5.

necrotising hematopancreatitis

6.

spherical baculovirosis (Penaeus mondon-type baculovirus)

7.

syndrom Taura

8.

tetrahedral baculovirosis (Baculovirus penaei)

9.

žlutohlavost

 

l)

ostatní nákazy:

1.

epizootické hemoragické onemocnění (jelenovitých)

2.

leishmanióza

3.

neštovice velbloudů

 

m)

další nákazy, o jejichž povinném hlášení rozhodnou orgány Evropské unie.

 

204.

Přílohy č. 3, 4 a 5 se zrušují.

 

205.

V příloze č. 6 se slova „občanů členských států“ nahrazují slovem „osob“, slova „v 59 odst. 3 písm. b)“ se nahrazují slovy „v § 59 odst. 2 písm. a)“, slova „tito občané členských států skutečně a v souladu se zákonem vykonávali“ se nahrazují slovy „tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly“, slova „tito občané členských států vykonávali“ se nahrazují slovy „tyto osoby vykonávaly“, slova „V případě občanů ostatních členských států“ se nahrazují slovy „V případě osob z ostatních členských států“ a slova „se tento občan zákonným způsobem podílel“ se nahrazují slovy „se tato osoba zákonným způsobem podílela“.

 

206.

V příloze č. 6 se za část „Slovinsko“ vkládají části „Bulharsko“ a „Rumunsko“, které znějí:

Bulharsko

V případě osob, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Bulharsku před přistoupením, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tyto osoby vykonávaly skutečně a v souladu se zákonem danou činnost v Bulharsku po dobu nejméně tří po sobě následujících let předcházejících dni vydání osvědčení.

 

Rumunsko

V případě osob, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Rumunsku před přistoupením, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tyto osoby vykonávaly skutečně a v souladu se zákonem danou činnost v Rumunsku po dobu nejméně tří po sobě následujících let předcházejících dni vydání osvědčení.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Chovatelé, kterým zákon č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ukládá povinnost předložit krajské veterinární správě ke schválení ozdravovací program, jsou povinni tak učinit, pokud jim tento program dosud nebyl schválen, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Osvědčení o odborné způsobilosti úředního veterinárního asistenta, které podle dosavadních právních předpisů získaly osoby s úplným středním vzděláním, úspěšným absolvováním specializované odborné průpravy v příslušném oboru, zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Osoby, které jsou povinny podle § 5a zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádat o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury, jsou povinny tak učinit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 4)

Čl. IV

Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 140/2008 Sb., se mění takto:

1.

Položka 68 se zrušuje.

 

2.

Položky 72 a 73 znějí:

Položka 72

a)

Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování, shromažďovacího střediska, karanténního střediska, inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi42)

200

b)

Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)

500

c)

Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem 42)

100

d)

Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy42)

500

e)

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo, IČ) ve schválení a registraci nebo v registraci

100

f)

Registrace cirkusu42)

500

g)

Změna registrace cirkusu42)

100

h)

Vydání rejstříku zvířat v cirkusu-42)

200

i)

Ověření rejstříku zvířat v cirkusu42)

100

j)

Vydání rejstříku míst konání cirkusu 42)

200

k)

Ověření rejstříku míst konání cirkusu42)

100

 

Poznámky

1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona42).

2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.

3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c) nebo d) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene e) této položky.

 

Položka 73

a)

Registrace soukromého veterinárního technika42)

1 000

b)

Změna registrace soukromého veterinárního technika42)

100

c)

Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti42)

2 000

d)

Vydání povolení k provozování asanačního podniku42)

3 000

e)

Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti 42)

1 000

f)

Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství42)

200

g)

Vydání povolení k usmrcení velkého farmového zvířete ve farmovém chovu použitím střelné zbraně42)

200

h)

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo, IČ) v povolení

100

 

Poznámky

1.

Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

2.

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene h) této položky.

 

3.

Položka 93 zní:

Položka 93

a)

Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro výrobu54)

20 000

b)

Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu54)

1 000

c)

Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění do oběhu54)

3 000

d)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobu54)

5 000

e)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění do oběhu54)

1 000

f)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby 54)

100

g)

Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci54)

500

h)

Vydání rozhodnutí o povolení výroby nebo uvádění do oběhu produktu ke krmení54)

5 000

 

Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení54)

5 000

 

Poznámky

1.

Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).

2.

Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.

 

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

 

___________

54)

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

ČÁST TŘETÍ

Změna plemenářského zákona (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. c) se za slovo „běžců“ doplňují slova „a zvěře ve farmovém chovu“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. d) se slova „zvěře ve farmovém chovu,“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ (čl. 6)

Čl. VI

Zrušuje se vyhláška č. 580/2006 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.