Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

230/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Ustanovení čl. I bodu 72 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 241/2013 Sb.

19.8.2013

230

 

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (čl. 1-4)

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

§ 1

Předmět úpravy

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku cenných papírů.

__________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/6/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES.

Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a oznamování podezřelých transakcí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).

Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

2)

Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007.

Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1h se označují jako poznámky pod čarou č. 3 až 10, dosavadní poznámka pod čarou č. 1f (§ 107a odst. 2) se označuje jako poznámka pod čarou č. 11, dosavadní poznámka pod čarou č. 1a [§ 115 odst. 1 písm. k)] se označuje jako poznámka pod čarou č. 12, dosavadní poznámky pod čarou č. 1j a 1k se označují jako poznámky pod čarou č. 13 a 14, dosavadní poznámky pod čarou č. 2 a 3 se označují jako poznámky pod čarou č. 15 a 16, dosavadní poznámka pod čarou č. 1l se označuje jako poznámka pod čarou č. 17, dosavadní poznámky pod čarou č. 4, 4a, 4b a 4c se označují jako poznámky pod čarou č. 18 až 21 a dosavadní poznámky pod čarou č. 5 a 6 se označují jako poznámky pod čarou č. 22 a 23, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

§ 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:

§ 2

Vymezení některých pojmů

 

(1) V tomto zákoně se rozumí

a)

vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby,

b)

osobou s řídící pravomocí

1.

vedoucí osoba,

2.

dozorčí rada nebo jiný dozorčí orgán,

3.

člen dozorčí rady nebo jiného dozorčího orgánu,

4.

osoba, která v rámci emitenta činí rozhodnutí, které může ovlivnit budoucí vývoj a podnikovou strategii emitenta, a která má přístup k vnitřním informacím,

c)

osobou se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry

1.

vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry,

2.

vázaný zástupce (§ 32a) obchodníka s cennými papíry a jeho vedoucí osoby,

3.

investiční zprostředkovatel (§ 29) obchodníka s cennými papíry,

4.

zaměstnanec obchodníka s cennými papíry, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb,

5.

zaměstnanec vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb,

6.

fyzická osoba jiná než uvedená v bodech 1 až 4, která se podílí na poskytování hlavních investičních služeb obchodníka s cennými papíry a která svou činnost uskutečňuje podle příkazů obchodníka s cennými papíry,

7.

fyzická osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem obchodník s cennými papíry pověřil třetí osobu v souvislosti s poskytováním hlavních investičních služeb,

8.

osoba, která v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce, vytváří věcný obsah analýzy investičních příležitostí,

d)

nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě,

e)

kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení,

f)

úzkým propojením vztah mezi osobami,

1.

z nichž jedna osoba má přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby, který představuje alespoň 20 %,

2.

z nichž jedna osoba ovládá jinou osobu, nebo

3.

ovládanými stejnou osobou,

g)

klamavou informací informace způsobilá vyvolat klamnou představu o předmětu, jehož se týká; klamavou informací je i informace pravdivá, která vzhledem k souvislosti, v níž byla použita, může uvést v omyl,

h)

majetkem zákazníka peněžní prostředky a investiční nástroje, které má obchodník s cennými papíry ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka; majetkem zákazníka nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky,

i)

počátečním kapitálem součet

1.

splaceného základního kapitálu,

2.

splaceného emisního ážia,

3.

povinných rezervních fondů,

4.

ostatních rezervních fondů vytvořených ze zisku po zdanění, s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených,

5.

rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené valnou hromadou, o jehož rozdělení valná hromada nerozhodla, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,

j)

údaji o osobě

1.

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

2.

u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

k)

osobním obchodem obchod s investičním nástrojem uzavřený osobou se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry nebo na její účet, jestliže osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry jedná nad rámec svých pracovních povinností nebo se obchod uzavírá na účet

1.

této osoby,

2.

osoby blízké podle občanského zákoníku,

3.

osoby, se kterou je úzce propojena, nebo

4.

jiné osoby, jestliže osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry má přímý nebo nepřímý hmotný zájem na výsledku obchodu, který není poplatkem ani odměnou za provedení obchodu,

l)

kótovaným investičním nástrojem investiční nástroj přijatý k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji (dále jen „regulovaný trh“) se sídlem v členském státě Evropské unie.

(2) Převodním místem je

a)

regulovaný trh,

b)

mnohostranný obchodní systém,

c)

obchodník s cennými papíry provádějící systematickou internalizaci (§ 17a odst. 1),

d)

tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity, pokud nejde o činnost na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo pro obchodníka s cennými papíry provádějícího systematickou internalizaci (§ 17a odst. 1), nebo

e)

zahraniční převodní místo, jehož předmět činnosti je obdobný předmětu činnosti některého z převodních míst uvedených v písmenech a) až d).

(3) V tomto zákoně se dále rozumí

a)

komoditou komodita podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2a),

b)

portfoliovým obchodem portfoliový obchod podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2b).

__________

2a)

Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

2b)

Čl. 2 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.“.

 

3.

Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2d, které včetně nadpisů znějí:

§ 2a

Profesionální zákazník

 

(1) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně rozumí

a)

banka a instituce elektronických peněz,

b)

spořitelní a úvěrní družstvo,

c)

obchodník s cennými papíry,

d)

pojišťovna,

e)

zajišťovna,

f)

investiční společnost,

g)

investiční fond,

h)

penzijní fond,

i)

osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,

j)

osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,

k)

osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,

l)

právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,

m)

zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a) až l),

n)

stát nebo členský stát federace,

o)

Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a

p)

Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.

(2) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně dále rozumí

a)

právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou

1.

celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,

2.

čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,

3.

vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,

b)

zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené v písmenu a).

(3) Zákazník podle odstavců 1 a 2 se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se s obchodníkem s cennými papíry dohodnou. Z dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je obchodník s cennými papíry povinen tomuto zákazníkovi vydat na jeho žádost potvrzení o skutečnostech uvedených ve větě druhé.

(4) Zákazník uvedený v odstavcích 1 a 2 se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem také v případě, kdy mu obchodník s cennými papíry bez jeho žádosti sdělí, že jej za takového zákazníka považuje. Ze sdělení zákazníkovi musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

 

§ 2b

Profesionální zákazník na žádost

 

(1) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně rozumí také osoba,

a)

která obchodníka s cennými papíry požádá, aby s ní zacházel jako s profesionálním zákazníkem, a ten se žádostí souhlasí a

b)

která splňuje alespoň 2 z těchto 3 kritérií:

1.

provedla za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí na příslušném regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,

2.

objem jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR,

3.

vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.

(2) Žádost podle odstavce 1 písm. a) musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. Přílohou žádosti je písemné prohlášení žadatele o tom, že si je vědom, že

a)

tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému účelem obdobnému systému zabezpečovanému Garančním fondem obchodníků s cennými papíry,

b)

povinnosti stanovené v § 15 až 15r ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi plní obchodník s cennými papíry v užším rozsahu než ve vztahu k zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem; na tyto skutečnosti obchodník s cennými papíry žadatele výslovně upozorní.

(3) Obchodník s cennými papíry může souhlas podle odstavce 1 písm. a) udělit, pokud se ujistí, že žadatel splňuje kritéria uvedená v odstavci 1 písm. b) a má ohledně obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční služby, jichž se žádost týká, potřebné zkušenosti a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe související rizika.

(4) Profesionální zákazník uvedený v odstavci 1 se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, pokud o to obchodníka s cennými papíry požádá. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká. Této žádosti obchodník s cennými papíry vyhoví.

(5) Obchodník s cennými papíry průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí, zda profesionální zákazník podle odstavce 1 nepřestal splňovat podmínky uvedené v odstavci 3.

(6) Zákazník uvedený v odstavci 1 se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem také tehdy, kdy mu obchodník s cennými papíry bez jeho žádosti sdělí, že jej za takového zákazníka považuje. Ze sdělení zákazníkovi musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

 

§ 2c

 

(1) Pro účely vyžadování informací obchodníkem s cennými papíry od zákazníka při poskytování investiční služby (§ 15h až 15k) se má za to, že profesionální zákazník má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která podstupuje v souvislosti s investiční službou nebo obchodem s investičním nástrojem, pro které je profesionálním zákazníkem.

(2) Pro účely poskytování investičního poradenství se má za to, že profesionální zákazník uvedený v § 2a odst. 1 a 2 má finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související investiční rizika, odpovídající jeho investičním cílům.

 

§ 2d

 

(1) Obchodník s cennými papíry není povinen při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi uvedenému v § 2a odst. 1 povinnosti stanovené v § 15 až 15r. Za profesionálního zákazníka, ve vztahu ke kterému není obchodník s cennými papíry při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) povinen plnit povinnosti stanovené v § 15 až 15r, se považuje, pokud s tím výslovně souhlasí, i fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve vztahu ke které podle právního řádu tohoto členského státu není zahraniční osoba, která má povolení tohoto členského státu k poskytování investičních služeb, povinna bez její žádosti při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit povinnosti obdobné povinnostem stanoveným v § 15 až 15r. Ze souhlasu musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

(2) Obchodník s cennými papíry není povinen při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi uvedenému v § 2a odst. 2 a § 2b odst. 1 povinnosti stanovené v § 15 až 15r, pokud o to takový profesionální zákazník písemně požádá. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

(3) Obchodník s cennými papíry je povinen při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit povinnosti stanovené v § 15 až 15r ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi, ve vztahu ke kterému je neplní ve smyslu odstavce 1 nebo 2, pokud o to tento zákazník obchodníka s cennými papíry písemně požádá. Z takové žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

(4) Povinnosti stanovené v § 15 až 15r je obchodník s cennými papíry při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) oprávněn plnit i vůči zákazníkovi, ve vztahu ke kterému je ve smyslu odstavce 1 nebo 2 není jinak povinen plnit. Přitom musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup obchodníka s cennými papíry týká.

(5) Profesionální zákazník, ve vztahu ke kterému není obchodník s cennými papíry povinen při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit ve smyslu odstavce 1 nebo 2 povinnosti stanovené v § 15 až 15r, se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, také tehdy, kdy mu obchodník s cennými papíry bez jeho žádosti sdělí, že jej za takového zákazníka považuje. Přitom musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup obchodníka s cennými papíry týká.“.

 

4.

Nadpis části druhé zní: „INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ SLUŽBY“.

 

5.

V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,“.

 

6.

V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až k), která znějí:

e)

nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,

f)

finanční rozdílové smlouvy,

g)

opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,

h)

opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,

i)

opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění,

j)

opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,

k)

nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenu j), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění.“.

 

7.

V § 3 odstavce 2 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 2c znějí:

(2) Investičními cennými papíry jsou cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. Investičními cennými papíry jsou zejména

a)

akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě,

b)

dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky,

c)

cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech a) a b),

d)

cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v písmenech a) a b),

e)

cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.

(3) Investičními nástroji nejsou platební nástroje.

(4) Jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů investičních nástrojů.

(5) Případy, kdy investiční nástroj uvedený v odstavci 1 písm. i) a k) není určen pro obchodní účely a kdy má znaky jiných derivátových investičních nástrojů, vymezuje přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2c).

__________

2c)

Čl. 38 a 39 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.“.

 

8.

V § 4 odst. 1 se za slova „hlavní investiční služby“ vkládají slova „a činnosti (dále jen „hlavní investiční služby“)“ a slova „třetím osobám“ se zrušují.

 

9.

V § 4 odst. 2 písm. b) se slova „jiné osoby“ nahrazují slovem „zákazníka“.

 

10.

V § 4 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

d)

obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,

e)

investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.“.

 

11.

V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

f)

provozování mnohostranného obchodního systému,

g)

upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,

h)

umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.“.

 

12.

V § 4 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,“.

 

13.

V § 4 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

 

14.

V § 4 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji,“.

 

15.

V § 4 odst. 3 písm. f) se slovo „emisí “ nahrazuje slovy „nebo umisťováním“.

 

16.

V § 4 odst. 3 písmeno g) zní:

g)

služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) a která souvisí s poskytováním investičních služeb.“.

 

17.

V § 4 odstavce 4 až 6 znějí:

(4) Investiční služba přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů zahrnuje i zprostředkování obchodů s investičními nástroji.

(5) Investičním poradenstvím týkajícím se investičních nástrojů je poskytování individualizovaného poradenství, které směřuje přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému nakládání s konkrétním investičním nástrojem nebo nástroji nebo k uplatnění práva na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka či obchodníka s cennými papíry.

(6) Investiční služba úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb zahrnuje též vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů (§ 92), vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93).“.

 

18.

V § 4 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

(7) Analýzou investičních příležitostí se rozumí informace,

a)

která přímo či nepřímo doporučuje investiční strategii nebo investiční příležitost týkající se konkrétního investičního nástroje nebo emitenta investičního nástroj a

b)

kterou může adresát vzhledem k okolnostem považovat za objektivní a nezávislé doporučení takové investiční strategie nebo investiční příležitosti.

(8) Součástí analýzy investičních příležitostí, která je určena pro veřejnost nebo jejíž uveřejnění lze důvodně předpokládat, musí být stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty nebo ceny takových investičních nástrojů.

(9) Analýza investičních příležitostí může být zároveň i investičním doporučením.“.

 

19.

Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2d znějí:

§ 4a

 

Hlavní investiční služby a doplňkovou investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a) nesmí nikdo poskytovat bez povolení vydaného Českou národní bankou, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

 

§ 4b

Výjimky z povolení k poskytování investičních

služeb

 

(1) K poskytování investiční služby se nevyžaduje povolení podle tohoto zákona,

a)

jde-li o hlavní investiční službu nebo doplňkovou investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a) a tyto služby jsou poskytovány

1.

výhradně osobám, které ovládají osobu poskytující investiční službu, osobám, které jsou ovládány osobou poskytující investiční službu, nebo osobám ovládaným stejnou osobou jako osoba poskytující investiční službu, nebo

2.

pouze příležitostně, a to v souvislosti s výkonem jiné profesní nebo podnikatelské činnosti, pokud jiný právní předpis upravující tyto činnosti poskytování takové investiční služby nezakazuje,

b)

jde-li o hlavní investiční službu nebo doplňkovou investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a), týkající se investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 písm. g) až k), pokud jsou tyto služby poskytovány v souvislosti s rozhodující činností poskytovatele, přičemž

1.

rozhodující činností poskytovatele není poskytování hlavní investiční služby a

2.

poskytování hlavní investiční služby nebo doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) nepatří mezi rozhodující činnosti osoby, která ovládá poskytovatele, osoby, která je poskytovatelem ovládána, nebo osoby ovládané stejnou osobou jako poskytovatel,

c)

jde-li o obchodování na vlastní účet s investičními nástroji, pokud je prováděno osobou, která neposkytuje jinou hlavní investiční službu,

d)

jde-li o obchodování na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i), pokud provádění této činnosti nebo obchodování na vlastní účet s komoditami patří mezi rozhodující činnosti osoby, která je provádí, a pokud tato osoba neposkytuje jinou hlavní investiční službu; to neplatí, pokud osoba obchodující na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) nebo komoditami ovládá osobu poskytující hlavní investiční službu, je ovládána osobou poskytující hlavní investiční službu nebo poskytují-li osoby, ovládané stejnou osobou jako osoba obchodující na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) nebo s komoditami, hlavní investiční služby, nebo

e)

jde-li o shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo jde-li o činnosti a služby depozitáře, vztahující se k takovému shromažďování2d).

(2) K obchodování na vlastní účet s investičními nástroji se vyžaduje povolení podle tohoto zákona, je-li prováděno tvůrcem trhu (odstavec 3); to neplatí, pokud tvůrce trhu obchoduje s investičními nástroji

a)

na vlastní účet v souvislosti se svou rozhodující činností a obchodování na vlastní účet nepatří mezi rozhodující činnosti osoby, která ovládá tvůrce trhu, osoby, která je ovládána tvůrcem trhu, nebo osob ovládaných stejnou osobou jako tvůrce trhu,

b)

na vlastní účet výhradně za účelem snížení rizika z obchodů uzavřených na trhu s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k),

c)

na vlastní účet výlučně s účastníky příslušného trhu investičních nástrojů a vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji je zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu, nebo

d)

na účet jiných účastníků trhu s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) nebo pro ně vytváří ceny a vypořádání těchto obchodů je zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu.

(3) Tvůrcem trhu se v tomto zákoně rozumí osoba, která na finančním trhu obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji tak, že průběžně nabízí účastníkům příslušného trhu nebo jeho části příležitost uzavřít s ní obchod týkající se investičního nástroje za jí stanovenou cenu. Tvůrcem trhu podle odstavce 2 je vždy i osoba, která pravidelně a systematicky mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mimo mnohostranný obchodní systém provozovaný osobou se sídlem v členském státě Evropské unie nabízí třetím osobám příležitost uzavřít s ní obchod týkající se investičního nástroje.

__________

2d)

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

20.

V části druhé hlavě druhé se označení dílu 2 včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní díly 3 až 5 se označují jako díly 2 až 4.

 

21.

V § 6 odst. 1 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo společnosti s ručením omezeným,“.

 

22.

V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

která, pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie; tím není dotčeno ustanovení jiného právního předpisu o podobě prioritních akcií vydávaných bankou nebo, pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle obchodního zákoníku,“.

 

23.

V § 6 odst. 1 písm. c) se za slovo „původ“ vkládají slova „počátečního kapitálu včetně“.

 

24.

V § 6 odst. 1 písmena d) až f) znějí:

d)

která předloží

1.

plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty,

2.

návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry,

3.

návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, která splňují požadavky tohoto zákona,

4.

návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splňují požadavky tohoto zákona,

e)

která má, v rozsahu, v jakém hodlá investiční služby poskytovat, věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry a pro plnění jeho povinností, zejména v oblasti pravidel činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry,

f)

která má splacený základní kapitál, nejméně 2 vedoucí osoby a jejíž vedoucí osoby splňují podmínky schvalování vedoucích osob stanovené v § 10,“.

 

25.

V § 6 odst. 1 písm. g) se slovo „zdravého“ nahrazuje slovem „řádného“.

 

26.

V § 6 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

která, pokud žádá o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. f), předloží

1.

návrh pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému (§ 69 odst. 2),

2.

návrh pravidel pro příjímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému (§ 69 odst. 3),

3.

návrh pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému (§ 69 odst. 4).“.

 

27.

V § 6 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků“.

 

28.

V § 6 se odstavce 3 až 6 zrušují.

 

29.

Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisu znějí:

§ 6a

Další podnikatelská činnost obchodníka s cennými papíry

 

(1) Další podnikatelskou činnost může obchodník s cennými papíry, který není bankou, vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou.

(2) Další podnikatelská činnost obchodníka s cennými papíry uvedeného v § 8a odst. 1 až 3 může spočívat pouze v poskytování dalších služeb na finančním trhu, a to zejména

a)

v činnosti vztahující se ke stavebnímu spoření, hypotečním nebo jiným úvěrům, penzijnímu připojištění nebo pojištění, pokud spočívají ve zprostředkování, nebo v jiné obstaravatelské činnosti nebo v poradenství,

b)

v pronájmu bezpečnostních schránek,

c)

ve směnárenské činnosti a bezhotovostním obchodu s cizí měnou,

d)

ve vzdělávací činnosti v oblasti finančního trhu.

(3) Česká národní banka další podnikatelskou činnost žadatele zaregistruje a bez zbytečného odkladu odešle žadateli osvědčení o registraci.

(4) V případě, že výkon další podnikatelské činnosti brání řádnému poskytování investičních služeb nebo účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry nebo žádost nesplňuje podmínky uvedené § 7 odst. 2, Česká národní banka může

a)

registraci zamítnout, nebo

b)

omezit rozsah další podnikatelské činnosti, popřípadě může stanovit podmínky, které musí obchodník s cennými papíry splnit před zahájením každé z dalších podnikatelských činností, popřípadě které musí dodržovat při jejím výkonu.

(5) Česká národní banka zruší registraci, jestliže obchodník s cennými papíry písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.

 

§ 6b

 

(1) Předmětem podnikání obchodníka s cennými papíry, který není bankou, mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo registrované Českou národní bankou podle § 6a.

(2) Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry lze udělit, jakož i registraci další podnikatelské činnosti lze provést, i na dobu určitou.“.

 

30.

§ 7 zní:

§ 7

 

(1) O žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího doručení.

(2) Žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 1. Žádost o registraci další podnikatelské činnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 6a odst. 2 a 4. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

31.

V § 8 se označení odstavce 1 zrušuje.

 

32.

V části druhé hlavě II dílu 2 se vkládá nový oddíl 1, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2e a 2f zní:

Oddíl 1

Počáteční kapitál

 

§ 8a

 

(1) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené podle odstavců 2 až 9, musí činit alespoň částku odpovídající 730 000 EUR.

(2) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) a g), musí činit alespoň částku odpovídající 125 000 EUR.

(3) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) a g) a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň částku odpovídající 50 000 EUR.

(4) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a e) a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň částku odpovídající 50 000 EUR.

(5) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry může být nižší, než je stanoveno v odstavci 4, pokud je takový obchodník s cennými papíry pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění

a)

ve výši odpovídající částce alespoň 1 000 000 EUR na každou pojistnou událost a

b)

v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce ve výši odpovídající částce alespoň 1 500 000 EUR.

(6) Počáteční kapitál nebo limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za škodu mohou být nižší, než je stanoveno v odstavcích 4 a 5, pokud jejich kombinace odpovídá nebo je srovnatelná s úrovní krytí stanovenou v odstavci 4 nebo 5.

(7) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry uvedeného v odstavci 4, který je v souladu s právem Evropských společenství2e) oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví a který je zároveň pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem pojišťovacího zprostředkovatele v souladu s požadavky stanovenými zákonem upravujícím činnost pojišťovacích zprostředkovatelů2f) musí činit alespoň částku odpovídající 25 000 EUR.

(8) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry může být nižší, než je stanoveno v odstavci 7, pokud je takový obchodník s cennými papíry pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění

a)

ve výši odpovídající částce alespoň 500 000 EUR na každou pojistnou událost a

b)

v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce ve výši odpovídající částce alespoň 750 000 EUR.

(9) Počáteční kapitál nebo limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za škodu mohou být nižší, než je stanoveno v odstavcích 7 a 8, pokud jejich kombinace odpovídá nebo je srovnatelná s úrovní krytí stanovenou v odstavci 7 nebo 8.

(10) Na obchodníka s cennými papíry uvedeného v odstavcích 4 a 7 se § 9 až 9b, § 12a odst. 3 a § 16a odst. 3 až 5 nevztahují.

__________

2e)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.

2f)

§ 27 odst. 2 a 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.“.

V části druhé hlavě II dílu 2 se dosavadní oddíly 1 až 3 označují jako oddíly 2 až 4.

 

33.

V § 9 odst. 1 větě druhé se slova „§ 6 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 8a odst. 1 až 3“.

 

34.

V § 9c písm. c) se slova „náležitosti a přílohy žádosti“ nahrazují slovy „vzory tiskopisů a obsah jejich příloh, na kterých se podává České národní bance žádost“ a slova „ , předkládané České národní bance“ se zrušují.

 

35.

V § 10 odstavce 2 až 4 znějí:

(2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 osobě,

a)

která má tyto předpoklady k výkonu své funkce:

1.

dosáhla věku 18 let,

2.

je plně způsobilá k právním úkonům,

3.

nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání,

4.

je důvěryhodná,

5.

je odborně způsobilá,

b)

která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry, u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání.

(3) Při posuzování skutečností uvedených v odstavci 2 vezme Česká národní banka v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce, organizační uspořádání obchodníka s cennými papíry a jeho celkové personální vybavení.

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh, včetně příloh prokazujících důvěryhodnost a odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. a) bodů 4 a 5, stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

36.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

§ 10a

 

(1) Vedoucí osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu své funkce, je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance každou změnu podmínek uvedených v § 10 odst. 2, zejména skončení výkonu své funkce.

(2) Nezačne-li vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry vykonávat svou funkci do 6 měsíců ode dne, kdy jí byl předchozí souhlas udělen, nebo nevykonává-li vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry z jakýchkoli důvodů svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, předchozí souhlas zaniká.“.

 

37.

V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „vlastnického práva k cennému papíru“ zrušují.

 

38.

V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „vlastnického práva k cennému papíru“ zrušují.

 

39.

V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „přechodem vlastnického práva k cennému papíru“ nahrazují slovy „v důsledku přechodu vlastnického práva k cennému papíru, jedná-li se o akciovou společnost, nebo v důsledku přechodu obchodního podílu, jedná-li se o společnost s ručením omezeným“.

 

40.

V § 11 odst. 2 se na konci textu úvodního ustanovení doplňují slova „ , jde-li o akciovou společnost, nebo z obchodních podílů, pokud se jedná o společnost s ručením omezeným“.

 

41.

V § 11 odst. 2 písm. c) se za slovo „papírů“ vkládají slova „nebo z obchodních podílů“.

 

42.

V § 11 odst. 2 písm. e) se slova „a která“ nahrazují slovy „ , jedná-li se o akciovou společnost, nebo která má tento obchodní podíl ve svém majetku, jedná-li se o společnosti v ručením omezeným, jestliže“ a za slovo „papírů“ se vkládají slova „nebo z tohoto obchodního podílu“.

 

43.

V § 11 odst. 2 písm. f) se za slovo „papírů“ vkládají slova „nebo z tohoto obchodního podílu“.

 

44.

V § 11 odstavec 4 zní:

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení vhodnosti žadatele z hlediska řádného a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry a pro posouzení, zda propojení žadatele s obchodníkem s cennými papíry nebrání účinnému výkonu dohledu nad tímto obchodníkem s cennými papíry. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

45.

V § 11 odst. 5 se slovo „zdravého“ nahrazuje slovem „řádného“.

 

46.

V § 11 odst. 7 se za slovo „lze“ vkládají slova „v případech zvláštního zřetele hodných“.

 

47.

V § 11 odst. 8 se za slovo „papíru“ vkládají slova „nebo přechodem obchodního podílu“.

 

48.

V části druhé hlavě II dílu 3 se vkládá nový oddíl 1, který včetně nadpisu zní:

Oddíl 1

Odborná péče

 

§ 11a

 

Obchodník s cennými papíry je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí.“.

Dosavadní oddíly 1 až 6 se označují jako oddíly 2 až 7.

 

49.

V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi

1.

obchodníkem s cennými papíry, jeho vedoucími osobami, vázanými zástupci a jeho zaměstnanci a zákazníky obchodníka s cennými papíry nebo jeho potencionálními zákazníky,

2.

osobou, která ovládá obchodníka s cennými papíry, je ovládána obchodníkem s cennými papíry nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako obchodník s cennými papíry a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci a zákazníky obchodníka s cennými papíry nebo jeho potencionálními zákazníky,

3.

zákazníky nebo potenciálními zákazníky obchodníka s cennými papíry navzájem,“.

 

50.

V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

51.

V § 12a odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „ , postupy pro zamezení možného střetu zájmů“ zrušují.

 

52.

V § 12a odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slovo „které“ nahrazuje slovem „který“.

 

53.

V § 12a odst. 1 písm. c) bodě 2 se slovo „právních“ zrušuje a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „plynoucích z tohoto zákona, jiných právních předpisů a z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry“.

 

54.

V § 12a odst. 3 se slovo „řídící“ nahrazuje slovem „řídicí“.

 

55.

V § 12b odst. 1 písm. a) se za slovo „uzavírání“ vkládá slovo „osobních“ a slova „zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých3)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

 

56.

V § 12b odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a pro vedení evidence majetku zákazníků“.

 

57.

V § 12b odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , kteří nejsou profesionálními zákazníky a potenciálních zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky“.

 

58.

V § 12b odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

systém vnitřní komunikace.“.

 

59.

V § 12b odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Mechanismy“ nahrazuje slovem „Pravidla“.

 

60.

V § 12b odst. 2 písm. a) se slovo „dat“ nahrazuje slovy „informací a při zohlednění jejich charakteru“.

 

61.

V § 12b odst. 2 písm. b) se slovo „mechanismus“ nahrazuje slovem „pravidla“ a za slovo „zprostředkovatelů“ se vkládají slova „a vázaných zástupců“.

 

62.

V § 12b se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Obchodník s cennými papíry je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému.

(4) Obchodník s cennými papíry zavede v rámci svého řídicího a kontrolního systému opatření a postupy zajišťující řádné a plynulé poskytování investičních služeb.

(5) Při poskytování analýz investičních příležitostí je obchodník s cennými papíry povinen v rámci svých postupů pro řízení střetů zájmů zajistit nestrannost a nezávislost osob, které v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce vytváří věcný obsah analýzy investičních příležitostí, zejména na osobách, jejichž zájmy mohou být ve střetu se zájmy osob, mezi které má být analýza investičních příležitostí rozšiřována.“.

 

63.

V § 12c odst. 1 písm. c) až e) se slova „kterému zákazníci svěřili“ nahrazují slovy „které převzal od zákazníků“.

 

64.

V § 12c se odstavec 3 zrušuje.

 

65.

§ 12d včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

§ 12d

Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby

 

(1) Pokud obchodník s cennými papíry pověří jinou osobu výkonem významné provozní činnosti, je povinen zavést opatření k vyloučení vzniku nepřiměřeného provozního rizika.

(2) Obchodník s cennými papíry zajistí, že významná provozní činnost, jejímž výkonem byla pověřena jiná osoba, není vykonávána způsobem, který by podstatně snižoval kvalitu řídicího a kontrolního systému nebo možnost České národní banky vykonávat dohled nad dodržováním povinností obchodníka s cennými papíry3).

(3) Provozní činnost obchodníka s cennými papíry se považuje za významnou, pokud by nedostatek v jejím výkonu vážně narušil řádné a plynulé poskytování investičních služeb nebo plnění povinností obchodníka s cennými papíry, ohrozil jeho finanční stabilitu anebo představoval změnu předpokladů, na základě kterých bylo obchodníkovi s cennými papíry uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

(4) Za významnou provozní činnost obchodníka s cennými papíry se nepovažuje

a)

právní nebo jiné poradenství, vzdělávání jeho pracovníků, činnosti spojené s vyúčtováním jemu poskytovaných služeb, ochrana jeho prostor a pracovníků nebo jiné služby poskytované obchodníkem s cennými papíry, pokud tyto služby nejsou součástí investičních služeb poskytovaných obchodníkem s cennými papíry,

b)

odebírání standardizovaných služeb, včetně informací o trhu a cenách.

(5) Výkonem činnosti související s poskytováním hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, lze pověřit jinou osobu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud

a)

tato osoba má povolení nebo registraci k výkonu této činnosti ve státě, ve kterém má sídlo, a podléhá dohledu nad dodržováním pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, a

b)

Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci s příslušným orgánem dohledu.

(6) Pokud nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 5, může obchodník s cennými papíry pověřit výkonem činnosti podle odstavce 5 jinou osobou se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, pouze v případě, že předem oznámí České národní bance tento záměr a Česká národní banka do 2 měsíců ode dne doručení oznámení toto pověření nezakáže z důvodu nevhodnosti z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

(7) V souvislosti s podmínkami stanovenými v odstavci 5 je Česká národní banka oprávněna uzavírat dohody o spolupráci s orgány dohledu států, které nejsou členským státem Evropské unie. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam orgánů dohledu, se kterými dohodu o spolupráci uzavřela.

__________

3)

§ 14 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.“.

 

66.

Za § 12d se vkládají nové § 12e a 12f, které včetně nadpisu znějí:

§ 12e

Ochrana majetku zákazníka

 

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen při nakládání s investičními nástroji zákazníka zavést opatření k ochraně vlastnického práva zákazníka, zejména pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry, a k vyloučení použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka, s výjimkou případu, kdy zákazník k takovému postupu udělil obchodníkovi s cennými papíry výslovný souhlas.

(2) Obchodník s cennými papíry je povinen při nakládání s peněžními prostředky zákazníka zavést opatření k ochraně práv zákazníka k tomuto majetku a, s výjimkou vkladů u obchodníka s cennými papíry, který je bankou, k vyloučení použití tohoto majetku k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka.

(3) Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, aby jeho externí auditor nebo auditorská společnost nejméně jednou ročně podali České národní bance zprávu o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka.

 

§ 12f

 

Prováděcí právní předpis stanoví

a)

způsob dodržování jednotlivých pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12,

b)

požadavky na pověření a výkon činností obchodníka s cennými papíry jinou osobou podle § 12d odst. 1 až 5, spočívající v zajištění

1.

zachování odpovědnosti obchodníka s cennými papíry za plnění jeho povinností ve vztahu k zákazníkům,

2.

zachování odpovědnosti obchodníka s cennými papíry za poskytování investičních služeb s odbornou péčí,

3.

možnosti provádět účinný dohled Českou národní bankou,

4.

řádného a obezřetného výkonu činností obchodníka s cennými papíry jinou osobou,

c)

požadavky na opatření obchodníka s cennými papíry k zajištění ochrany majetku zákazníka stanovené v § 12e zahrnující

1.

pravidla pro ukládání majetku zákazníka u třetích osob,

2.

pravidla pro použití investičních nástrojů zákazníka,

3.

požadavky na účetní postupy ve vztahu k majetku zákazníka,

4.

pravidla pro evidenci majetku zákazníka,

5.

náležitosti, lhůty a způsob zasílání zpráv externího auditora nebo auditorské společnosti podle § 12e odst. 3.“.

 

67.

V § 13 odst. 1 se slova „Deníkem obchodníka s cennými papíry“ nahrazují slovy „Obchodník s cennými papíry vede deník, kterým“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „ , jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet.“.

 

68.

V § 13 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

69.

V § 13 odst. 3 se za slovo „stanoví“ vkládají slova „v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů3a),“.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

__________

3a)

Čl. 7 a 8 nařízení Komise (ES) č. 1278/2006.“.

 

70.

V části druhé hlavě II dílu 3 nadpis oddílu 4 zní: „Odbornost osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti“.

 

71.

§ 14 včetně nadpisu zní:

§ 14

Personální vybavení

 

(1) Obchodník s cennými papíry má personální vybavení přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jím prováděných činností.

(2) U zaměstnanců, investičních zprostředkovatelů, vázaných zástupců, jejich zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby se jednalo o osoby důvěryhodné, které mají znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností. Důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti jsou tyto osoby povinny obchodníkovi s cennými papíry prokázat příslušnými doklady.

(3) Prováděcí právní předpis, především ve vztahu k poskytování investičních služeb, řízení rizik, vnitřnímu auditu a výkonu průběžné kontroly dodržování povinností plynoucích z tohoto zákona, jiných právních předpisů a z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry stanoví

a)

rozsah potřebných znalostí osob uvedených v odstavci 2 ohledně finančního trhu, investičních služeb, investičních nástrojů, převodních míst a systémů vypořádání, činností obchodníka s cennými papíry, znalostí právních předpisů a profesních standardů upravujících finanční trh s důrazem na poskytování investičních služeb, pravidla jejich obezřetného poskytování a pravidla jednání se zákazníky,

b)

rozsah potřebných zkušeností osob uvedených v odstavci 2 ohledně finančního trhu, investičních služeb, investičních nástrojů, převodních míst a systémů vypořádání a činností obchodníka s cennými papíry a

c)

požadavky na prokázání znalostí a zkušeností osob uvedených v odstavci 2.

(4) Obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby osoby uvedené v odstavci 2 měly znalost postupů a předpisů nezbytných pro plnění jejich povinností souvisejících s činností obchodníka s cennými papíry.

(5) Obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby rozsah a povaha činností vykonávaných osobami uvedenými v odstavci 2 nebránily řádnému výkonu jednotlivých činností těchto osob.“.

 

72.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

§ 14a

Uznání způsobu ověřování odbornosti obvyklého na kapitálových trzích

 

(1) Při posuzování znalostí nebo zkušeností osob uvedených v § 14 odst. 2 zohledňuje Česká národní banka způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálových trzích.

(2) Jako způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálových trzích uzná Česká národní banka odbornou zkoušku vykonanou před tuzemskou nebo zahraniční profesní organizací či jinou obdobnou zkoušku nebo jiný způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálových trzích, pokud prokazuje znalosti nebo zkušenosti potřebné pro výkon příslušné činnosti.

(3) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stanoviska týkající se uznání způsobu ověřování odbornosti obvyklého na kapitálových trzích, včetně popisu této odbornosti a odůvodnění, proč tato odbornost splňuje předpoklady stanovené v odstavci 2.“.

 

73.

§ 15 včetně nadpisu zní:

§ 15

Obecné povinnosti při jednání se zákazníky

 

(1) Obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zejména plní povinnosti stanovené v tomto oddílu.

(2) Na uzavírání obchodů mezi účastníky regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranného obchodního systému provozovaného osobou se sídlem v členském státě Evropské unie se povinnosti podle § 15 až 15r nevztahují. Tím není dotčena povinnost obchodníka s cennými papíry, který je členem nebo účastníkem tohoto trhu nebo systému, dodržovat povinnosti podle § 15 až 15r ve vztahu ke svým zákazníkům.

(3) Obchodník s cennými papíry nesmí při poskytování investičních služeb přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen „pobídka“), která může vést k porušení povinnosti stanovené v odstavci 1.

(4) Povinnosti ve vztahu k zákazníkovi stanovené v § 15a až 15k plní obchodník s cennými papíry také ve vztahu k potenciálnímu zákazníkovi, s výjimkou povinností stanovených v § 15d odst. 1 písm. h) a § 15g.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na kvalitativní charakter přípustných pobídek.“.

 

74.

Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15s, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3b znějí:

Komunikace se zákazníky

 

§ 15a

 

(1) Obchodník s cennými papíry při komunikaci se zákazníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. U propagačního sdělení obchodník s cennými papíry dále zajistí, aby jeho obsah byl v souladu se všemi informacemi, které zákazníkovi při poskytování investičních služeb poskytl a z jeho obsahu a formy bylo zřejmé, že jde o propagační sdělení.

(2) Při komunikaci se zákazníkem, který není profesionálním zákazníkem, je obchodník s cennými papíry povinen dále zajistit, aby

a)

z obsahu komunikace byly zřejmé údaje o osobě obchodníka s cennými papíry,

b)

obsah komunikace byl dostačující, přesný a nezdůrazňoval potenciální výnosy či výhody, které jsou spojeny s investiční službou nebo s investičním nástrojem, aniž by současně výrazně a objektivně neupozorňoval na všechna podstatná rizika, která jsou nebo mohou být s investiční službou nebo investičním nástrojem spojena,

c)

obsah komunikace nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví obsah a způsob podání informace zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, týká-li se

a)

srovnání investičních služeb, investičních nástrojů nebo osob, které poskytují investiční služby,

b)

údaje o výnosu z investičního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby dosaženém v minulosti,

c)

odhadu či předpovědi výnosu z investičního nástroje nebo finančního indexu získaných na základě historických dat,

d)

údaje o očekávaném budoucím výnosu,

e)

daňového zvýhodnění souvisejícího s poskytovanou investiční službou nebo investičním nástrojem,

f)

informace o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním orgánu vykonávajícím dohled nebo dozor nad finančním trhem nebo jeho částí.

 

§ 15b

 

(1) Analýza investičních příležitostí, kterou obchodník s cennými papíry tvoří nebo rozšiřuje, musí být v souladu se všemi informacemi, které obchodník s cennými papíry zákazníkovi poskytl.

(2) Jestliže obchodník s cennými papíry tvoří nebo rozšiřuje doporučení, které není analýzou investičních příležitostí nebo investičním doporučením, zajistí, aby takové doporučení obsahovalo výslovné upozornění, že při jeho tvorbě nebo šíření obchodník s cennými papíry nepostupoval podle požadavků tohoto zákona upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.

 

§ 15c

 

Obchodník s cennými papíry plní povinnosti stanovené v § 15a a 15b, přičemž zároveň přihlíží k tomu, jak by vysvětlení, propagaci nebo jinou informaci vnímala osoba s průměrnou intelektuální úrovní, obezřetností a rozpoznávací schopností v postavení zákazníka.

 

Informování zákazníků

 

§ 15d

 

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen informovat ve stanovené lhůtě zákazníka o

a)

údajích o své osobě a základních informacích souvisejících s jím poskytovanými investičními službami,

b)

investičních službách, které poskytuje,

c)

investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat,

d)

možných rizicích, která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo investičním nástrojem a o možných zajištěních proti nim,

e)

celkové ceně poskytované investiční služby včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím obchodníka s cennými papíry a jiných souvisejících nákladů, jakož i dalších finančních závazcích vyplývajících z poskytnutí investiční služby; nelze-li přesnou celkovou cenu určit, je obchodník s cennými papíry povinen informovat zákazníka o způsobu výpočtu konečné ceny, umožňujícím zákazníkovi ověřit si konečnou cenu,

f)

režimu ochrany majetku zákazníka, zejména o

1.

tom, že účty, na kterých budou nebo jsou vedeny investiční nástroje nebo peněžní prostředky, podléhají právu státu, který není členským státem Evropské unie, a že práva k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům se mohou v důsledku toho lišit,

2.

existenci všech zajišťovacích nároků a práv a práva na zápočet, které má obchodník s cennými papíry ve vztahu k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka, včetně existence podobných práv a nároků ze strany schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení,

g)

obsahu závazkového vztahu, včetně smluvních podmínek, týkajícího se požadované investiční služby,

h)

skutečnostech obsažených v § 2a až 2d,

i)

svých pravidlech pro provádění pokynů, stanovených v souladu s § 15l odst. 3,

j)

každé podstatné změně skutečností uvedených v písmenech a) až i), pokud má taková změna význam pro službu, kterou obchodník s cennými papíry poskytuje zákazníkovi.

(2) Pokud propagační sdělení obsahuje návrh na uzavření smlouvy týkající se investičního nástroje nebo investiční služby nebo výzvu k podávání návrhu na uzavření smlouvy týkající se investičního nástroje nebo investiční služby, které obchodník s cennými papíry činí nebo rozšiřuje, musí toto propagační sdělení obsahovat informace o skutečnostech obsažených v odstavci 1 písm. a) až g), ledaže je z propagačního sdělení, návrhu nebo výzvy zřejmé, kde je možno se s informacemi o těchto skutečnostech seznámit.

(3) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby podstatné části smlouvy o poskytnutí hlavní investiční služby, s výjimkou služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e), zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, nebo odkaz na podstatné části takové smlouvy, byly zachyceny písemně nebo na nosiči informací způsobem stanoveným v § 15e písm. b).

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

obsah informací uvedených v odstavci 1,

b)

lhůty pro poskytování informací ve smyslu odstavce 1 a § 15k odst. 1 písm. b) zákazníkovi.

 

§ 15e

 

Obchodník s cennými papíry je povinen poskytnout zákazníkovi informace uvedené v § 15d odst. 1, § 15q odst. 1 a § 15r odst. 1

a)

v listinné podobě, nebo

b)

na jakémkoli nosiči informací, který umožňuje zákazníkovi uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě, a to pouze pokud

1.

je jejich poskytnutí na tomto nosiči informací přiměřené praxi, kterou mezi sebou obchodník s cennými papíry a zákazník zavedli nebo se rozhodli zavést; v případě, že jsou tyto informace poskytovány na nosiči informací způsobem umožňujícím dálkový přístup, je podmínka přiměřené praxe splněna, zejména tehdy, pokud zákazník může tyto informace získat způsobem umožňujícím dálkový přístup, a

2.

s jejich poskytnutím na takovém nosiči informací udělil zákazník souhlas.

 

§ 15f

 

V případě, že informace o skutečnostech uvedených v § 15d odst. 1 písm. a) až g) a i) a informace o jejich podstatné změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou obchodník s cennými papíry zákazníkovi poskytuje,

a)

nejsou určené zákazníkovi osobně,

b)

jejich poskytnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup je přiměřené praxi, kterou mezi sebou obchodník s cennými papíry a zákazník zavedli nebo rozhodli zavést; podmínka přiměřené praxe je splněna, zejména tehdy, pokud zákazník může tyto informace získat způsobem umožňujícím dálkový přístup,

c)

s jejich poskytnutím způsobem umožňujícím dálkový přístup udělil zákazník souhlas,

d)

zákazníkovi byla elektronicky sdělena internetová adresa včetně údaje, kde na ní může zákazník příslušné informace nalézt, a

e)

zákazník má kdykoli možnost využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejímu účelu,

může obchodník s cennými papíry takové informace poskytnout zákazníkovi i způsobem umožňujícím dálkový přístup, který nesplňuje podmínky uvedené v § 15e písm. b).

 

§ 15g

 

Obchodník s cennými papíry je povinen informovat profesionálního zákazníka o skutečnostech uvedených v § 15d odst. 1 písm. c), d), f) bodech 1 a 2, h) a i) a o jejich podstatné změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou obchodník s cennými papíry zákazníkovi poskytuje. O dalších skutečnostech uvedených v § 15d odst. 1 informuje profesionálního zákazníka jen, pokud to profesionální zákazník požaduje.

 

Vyžadování informací od zákazníka

 

§ 15h

 

(1) Při poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) a e) je obchodník s cennými papíry povinen získat od zákazníka nezbytné informace o jeho

a)

odborných znalostech v oblasti investic,

b)

zkušenostech v oblasti investic,

c)

finančním zázemí a

d)

investičních cílech.

(2) Informace podle odstavce 1 je obchodník s cennými papíry povinen získat v rozsahu, který mu umožní vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby uvedené v odstavci 1, poskytnutí rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby uvedené v odstavci 1, odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

(3) Obchodník s cennými papíry nesmí doporučit investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) nebo poskytnout radu ohledně investičního nástroje nebo provést obchod s investičním nástrojem v rámci investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) a e) v případě, že se mu nepodaří získat rozsah informací ve smyslu odstavce 2 nebo na základě získaných informací vyhodnotí, že poskytnutí investiční služby, poskytnutí rady nebo provedení obchodu neodpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům, odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik; tento zákaz platí obdobně i v případech odmítnutí poskytnutí informace zákazníkem nebo podání informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví obsah nezbytných informací uvedených v odstavci 1, které je obchodník s cennými papíry povinen získat.

 

§ 15i

 

(1) Při poskytování hlavních investičních služeb, s výjimkou služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. d) a e), je obchodník s cennými papíry povinen požádat zákazníka o informace o jeho

a)

odborných znalostech v oblasti investic a

b)

zkušenostech v oblasti investic.

(2) O informace uvedené v odstavci 1 je obchodník s cennými papíry povinen požádat v rozsahu, který mu umožní vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby uvedené v odstavci 1 nebo rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby uvedené v odstavci 1 odpovídá odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

(3) V případě, že obchodník s cennými papíry vyhodnotí získané informace uvedené v odstavci 1 tak, že poskytnutí příslušné investiční služby, rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby uvedené v odstavci 1 neodpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem, upozorní zákazníka na takové zjištění.

(4) V případě, že zákazník odmítne informace uvedené v odstavci 1 poskytnout nebo je neposkytne v požadovaném rozsahu, obchodník s cennými papíry poučí zákazníka o tom, že takový postoj mu neumožní vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby, rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby uvedené v odstavci 1 odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví obsah informací, o které je obchodník s cennými papíry povinen zákazníka požádat podle odstavce 1.

 

§ 15j

 

(1) Obchodníkovi s cennými papíry se zakazuje vybízet zákazníka k tomu, aby informace uvedené v § 15h a 15i neposkytoval.

(2) Obchodník s cennými papíry je oprávněn vycházet ze spolehlivosti informace získané podle § 15h a 15i od zákazníka, ledaže věděl nebo vědět měl, že taková informace je zjevně neúplná, nepřesná nebo nepravdivá.

 

§ 15k

 

(1) Při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo b), popřípadě i doplňkové investiční služby s ní související, není obchodník s cennými papíry povinen požádat zákazníka o informace podle § 15i, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

požadovaná investiční služba je poskytována z podnětu zákazníka a týká se pouze jednoduchého investičního nástroje,

b)

obchodník s cennými papíry informoval ve stanovené lhůtě zákazníka o tom, že není povinen pro požadovanou hlavní investiční službu požádat zákazníka o informace podle § 15i.

(2) Jednoduchým investičním nástrojem se pro účely tohoto ustanovení rozumí

a)

akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo na trhu rovnocenném regulovanému trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže je tento trh uveden v příslušném seznamu zveřejněném Komisí Evropských společenství,

b)

dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejichž hodnota není odvozena od investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. d) až k) nebo investičního nástroje podle § 3 odst. 2 písm. e),

c)

cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech a) a b),

d)

nástroje peněžního trhu,

e)

podílové listy standardního fondu nebo cenné papíry zahraničního standardního fondu,

f)

jiné investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c), než jsou cenné papíry uvedené v písmenech a) až e), pokud

1.

je lze běžně nabýt či zcizit nebo uplatnit právo na takovou dispozici s nimi za kurs nebo cenu na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, anebo za cenu určenou oceněním, které je nezávislé na emitentovi těchto investičních nástrojů; v případě cenných papírů kolektivního investování je podmínka ocenění cenného papíru kolektivního investování, nezávislého na emitentovi cenných papírů, splněna, pokud depozitář fondu podléhá dohledu v členském státě Evropské unie,

2.

z nich nevyplývají pro zákazníka další finanční závazky a

3.

informace o nich jsou běžně dostupné a jsou srozumitelné zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, tak, aby na základě nich mohl učinit informované posouzení, zda obchod s takovým investičním nástrojem uskuteční.

 

Provádění pokynů za nejlepších podmínek

 

§ 15l

 

(1) Obchodník s cennými papíry provádí pokyny zákazníka za nejlepších podmínek, přičemž, s přihlédnutím ke kritériím povahy zákazníka, zejména jeho zařazení, povahy pokynu zákazníka, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem tohoto pokynu, jakož i povahy převodních míst, na něž lze pokyn nasměrovat, zohlední

a)

cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě,

b)

celkový objem poplatků účtovaných zákazníkovi; objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi zohlední jen, pokud pokyn zákazníka může být proveden na více než jednom převodním místě, která jsou zařazena v pravidlech pro provádění pokynů, a celkový objem poplatků třetím osobám účtovaných zákazníkovi by pro zákazníka byl v těchto případech stejně výhodný,

c)

rychlost, s jakou lze pokyn provést,

d)

pravděpodobnost provedení pokynu,

e)

objem požadovaného obchodu,

f)

podmínky pro vypořádání,

g)

typ pokynu, nebo

h)

jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek.

(2) Od povinnosti podle odstavce 1 se obchodník s cennými papíry může odchýlit jen v mezích stanovených příkazem zákazníka. K podání takového příkazu nesmí obchodník s cennými papíry zákazníka přímo či nepřímo vybízet.

(3) K zajištění provádění pokynů za nejlepších podmínek obchodník s cennými papíry zavede a udržuje organizační uspořádání a pravidla pro provádění pokynů zákazníků, která zahrnují alespoň

a)

určení relativní důležitosti obchodníkem s cennými papíry vybraných faktorů uvedených v odstavci 1 nebo alespoň způsob určení jejich relativní důležitosti,

b)

podstatné informace o převodních místech, na nichž jsou pokyny zákazníka týkající se různých investičních nástrojů prováděny a popis skutečností, které ovlivnily obchodníka s cennými papíry při výběru těchto převodních míst.

(4) Obchodník s cennými papíry nesmí stanovit vlastní odměnu účtovanou zákazníkovi způsobem, který by některá převodní místa upřednostňoval bez objektivních důvodů.

(5) Obchodník s cennými papíry je povinen sledovat účinnost organizačního uspořádání a pravidel pro provádění pokynů za účelem zjištění a nápravy případných nedostatků, zejména je povinen ověřovat, zda převodní místa uvedená v pravidlech umožňují i nadále v souladu s odstavcem 3 písm. a) provádět pokyny zákazníků za nejlepších podmínek.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

požadavky na pravidla pro provádění pokynů podle odstavce 3,

b)

způsob a lhůty sledování účinnosti organizačního uspořádání a pravidel pro provádění pokynů podle odstavce 5 a okolnosti, za kterých se provádí úprava tohoto uspořádání a těchto pravidel,

c)

relativní důležitost faktorů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), a to s přihlédnutím k zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem.

 

§ 15m

 

Obchodník s cennými papíry zákazníkovi na jeho žádost doloží, že provádí nebo provedl jeho pokyn nebo pokyny v souladu s pravidly pro provádění pokynů zákazníků stanovenými v § 15l odst. 3.

 

§ 15n

 

Ustanovení § 15l platí obdobně také pro hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a) při předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, § 4 odst. 2 písm. c), je-li poskytována zákazníkovi a § 4 odst. 2 písm. d). V případě, že obchodník s cennými papíry předává při poskytování těchto služeb pokyn jiné osobě, která je povinna dodržovat srovnatelná pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek, není povinen hodnotit pravidla pro provádění pokynů této osoby.

 

Zpracování pokynů

 

§ 15o

 

(1) Obchodník s cennými papíry zpracovává pokyny zákazníka ve vztahu k pokynům ostatních zákazníků nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Obchodník s cennými papíry zavede a udržuje pravidla pro zpracování pokynů, která zajišťují alespoň

a)

neprodlené a přesné zaznamenání přijetí a provedení pokynů,

b)

zpracování srovnatelných pokynů zákazníků podle časové priority jejich přijetí, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha pokynu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem zákazníka,

c)

řádné vypořádání provedeného pokynu, pokud jej obchodník s cennými papíry zajišťuje,

d)

neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků a vzniklých nákladů v případě sdružování pokynů zákazníků navzájem nebo sdružování pokynů zákazníků s pokyny na vlastní účet,

e)

v případě pokynů k obstarání koupě nebo prodeje investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a), který byl přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, které obsahují limitní cenu, za niž má být takový investiční nástroj koupen nebo prodán, nebo limitní objem, v němž má být takový investiční nástroj koupen nebo prodán a které nemohly být provedeny bez zbytečných průtahů z důvodu aktuálně převažujících podmínek na trhu, zpřístupnění takové informace ostatním účastníkům trhu způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů3b).

(2) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro sdružování pokynů a podmínky, za kterých nemusí být informace podle odstavce 1 písm. e) zpřístupněna ostatním účastníkům trhu.

(3) Vzniknou-li při zpracování pokynu podle odstavce 1 věty první podstatné obtíže a jde-li o pokyn zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, informuje obchodník s cennými papíry zákazníka neprodleně o těchto obtížích.

 

§ 15p

 

(1) Obchodník s cennými papíry nesmí využívat informace týkající se neprovedených pokynů zákazníků tak, aby na základě takové informace před provedením pokynu zákazníka na svůj účet nabyl nebo zcizil investiční nástroj, jehož se neprovedený pokyn týká, nebo nabyl anebo zcizil jiný investiční nástroj, jehož hodnota se vztahuje k investičnímu nástroji, jehož se neprovedený pokyn týká. Tím nejsou dotčena ustanovení o ochraně vnitřních informací obsažená v tomto zákoně.

(2) Obchodník s cennými papíry učiní veškeré přiměřené kroky k tomu, aby zabránil využití informace týkající se neprovedených pokynů zákazníků ze strany osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry.

 

Informace o pokynech a stavu majetku zákazníka

 

§ 15q

 

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen informovat zákazníka ve stanovené lhůtě o provedeném pokynu a na jeho žádost také o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví lhůty pro podávání informace podle odstavce 1 a obsah informace podle odstavce 1 pro zákazníka, který není profesionálním zákazníkem.

 

§ 15r

 

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen informovat zákazníka ve stanovené lhůtě o stavu peněžních prostředků a investičních nástrojů, které jsou majetkem zákazníka, a jedná-li se o investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d), rovněž o obchodech, které pro něj uzavřel.

(2) Pokud smlouva se zákazníkem, který není profesionálním zákazníkem, umožňuje obhospodařovat majetek zákazníka způsobem, z něhož mohou pro zákazníka vyplynout potenciální mimořádné závazky, je obchodník s cennými papíry povinen informovat zákazníka o případných ztrátách, které přesáhly předem dohodnutý limit.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví obsah informace podle odstavce 1 a lhůty pro podávání informací podle odstavců 1 a 2.

 

§ 15s

Informace o úvěrovém hodnocení

 

(1) Žádá-li podnikatel o poskytnutí úvěru nebo půjčky uvedené v § 4 odst. 3 písm. b), obchodník s cennými papíry nebo organizační složka zahraniční osoby, která poskytuje v České republice investiční služby, sdělí žadateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu vysvětlení k jeho úvěrovému hodnocení, a to i v písemné podobě, pokud o to požádá. Obchodník s cennými papíry má vůči žadateli nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených se sdělením vysvětlení úvěrového hodnocení.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na obchodníka s cennými papíry, který je bankou a který postupuje podle zákona upravujícího činnost bank.

__________

3b)

Čl. 31 a 32 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.“.

 

75.

V části druhé hlavě II dílu 3 oddílu 6 se vkládá nový § 15t, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c až 3e zní:

§ 15t

Hlášení obchodů

 

(1) Obchodník s cennými papíry informuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů3c) bez zbytečného odkladu Českou národní banku o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji, nejpozději však do konce prvního pracovního dne následujícího po uzavření obchodu; informační povinnost se nevztahuje na obchody uzavřené s Českou národní bankou.

(2) Obchodník s cennými papíry může splnit povinnost stanovenou v odstavci 1 prostřednictvím regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, ve kterém byl obchod uzavřen, nebo prostřednictvím jiné osoby.

(3) Formu a způsob informování o obchodech uvedených v odstavci 1 stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis dále stanoví, jaké údaje mají být součástí informace o obchodu uvedeném v odstavci 1 v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů3d). Součástí informace o obchodu uvedeném v odstavci 1 může být i údaj o rodném čísle účastníka obchodu.

(4) Česká národní banka předá informace o obchodu s investičním nástrojem, které obdržela podle odstavce 1, orgánu dohledu členského státu Evropské unie s trhem nejvýznamnějším z hlediska likvidity tohoto investičního nástroje, určeným v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů3e).

(5) V případě informování o obchodech uzavřených organizační složkou zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a která poskytuje investiční služby na území České republiky (§ 24), Česká národní banka předá informace získané podle odstavce 1 orgánu dohledu domovského státu této zahraniční osoby, ledaže orgán dohledu domovského státu takové informace nevyžaduje (§ 135a).

__________

3c)

Čl. 12 a 13 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

3d)

Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

3e)

Čl. 9 až 11 a 14 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.“.

 

76.

V § 16 odst. 1 větě první se za slovo „auditorem“ vkládají slova „a údaj o výši základu pro výpočet příspěvku do Garančního fondu (§ 129 odst. 1)“ a ve větě poslední se za slovo „společnosti“ vkládají slova „nebo společnosti s ručením omezeným“.

 

77.

V § 16 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

přijatých pokynech a uzavřených obchodech, a to v rozsahu podle § 13,“.

 

78.

V § 16 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

změnách ve stavu majetku zákazníka a zůstatku majetku zákazníka,“.

 

79.

V § 16 odst. 3 písm. h) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

80.

V § 16 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

tom, že pozbyl oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a.“.

 

81.

V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou a není oprávněn poskytovat jinou hlavní investiční službu než investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a) a e) a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, informuje Českou národní banku o skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. a), c) a e) a odstavci 3 písm. a) až c), e) a i).“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

82.

V § 16 odst. 5 větě první se slova „odstavce 1 až 3“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 4“ a ve větě druhé se slova „odstavce 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 2 až 4“.

 

83.

V § 16 odst. 5 se doplňují věty třetí a čtvrtá, které znějí: „Součástí informace podle odstavců 2 až 4 může být i údaj o rodném čísle zákazníka nebo osoby s kvalifikovanou účastí nebo osoby s úzkým propojením. Obchodník s cennými papíry je za tímto účelem oprávněn vést rodná čísla těchto osob.“.

 

84.

Za § 16 se vkládá text:

Oddíl 7

Uveřejňování údajů obchodníkem s cennými papíry.

Dosavadní oddíl 7 se označuje jako oddíl 8.

 

85.

Nadpis § 16a se zrušuje.

 

86.

V § 16a odst. 8 větě první se slovo „informací“ nahrazuje slovem „údajů“.

 

87.

Za § 16b se vkládá nový § 16c, který zní:

§ 16c

 

Obchodník s cennými papíry uveřejňuje údaje o obchodu s kótovanými akciemi uzavřeném mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie za podmínek a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů, obdobným způsobem upraveným v § 68.“.

 

88.

V části druhé hlavě II dílu 3 oddíl 8 včetně nadpisu zní:

Oddíl 8

Uchovávání dokumentů a záznamů

 

§ 17

 

(1) Obchodník s cennými papíry uchovává

a)

dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby, včetně záznamů v deníku obchodníka s cennými papíry uvedených v § 13, a

b)

záznamy komunikace se zákazníkem, týkající se poskytnuté investiční služby, a záznamy komunikace s potenciálním zákazníkem,

nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu; to platí i pro osobu, jejíž povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry bylo odejmuto nebo zaniklo, jakož i pro jejího právního nástupce.

(2) Záznamy o závazkovém vztahu, včetně smluvních podmínek, týkající se požadované investiční služby, uchovává obchodník s cennými papíry po celou dobu trvání závazkového vztahu; tím není dotčeno ustanovení odstavce 1.

(3) Součástí uchovávaných záznamů podle odstavců 1 a 2 je rovněž údaj o rodném čísle zákazníka a účastníků obchodu.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

způsob uchovávání dokumentů, záznamů a údajů uvedených v odstavcích 1 až 3,

b)

které záznamy ve vztahu ke kterým investičním nástrojům nebo provedeným obchodům obchodník s cennými papíry uchovává po dobu delší, než je doba uvedená v odstavcích 1 a 2, pokud je taková délka doby uchovávání odůvodněna výjimečnými okolnostmi, povahou investičního nástroje nebo provedeného obchodu a zásadním významem pro výkon dohledu.“.

 

89.

V části druhé hlavě II se na konci dílu 3 doplňuje oddíl 9, který včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6a až 6j zní:

Oddíl 9

Systematická internalizace

 

§ 17a

 

(1) Systematickou internalizací je činnost obchodníka s cennými papíry, který pravidelně a systematicky provádí pokyny zákazníků týkající se investičních nástrojů tak, že obchoduje se zákazníky na vlastní účet mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém provozovaný osobou se sídlem v členském státě Evropské unie. Podmínky, za kterých je poskytování investiční služby obchodníkem s cennými papíry systematickou internalizací, stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6a).

(2) Obchodník s cennými papíry, který zahájí nebo ukončí systematickou internalizaci týkající se kótovaných akcií, oznámí tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu České národní bance.

 

§ 17b

Povinnost uveřejňovat kotace

 

(1) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje závazné kotace pro likvidní kótované akcie, u kterých provádí systematickou internalizaci. Provádí-li obchodník s cennými papíry systematickou internalizaci u kótovaných akcií, které nejsou likvidní, sdělí na žádost kotace svým zákazníkům.

(2) Kotace představuje cenu, za kterou obchodník s cennými papíry nabízí nebo poptává jím předem určené množství akcií. Tato cena musí odpovídat tržním podmínkám. Při stanovení ceny odpovídající tržním podmínkám postupuje obchodník s cennými papíry v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6b).

(3) Obchodník s cennými papíry není povinen uveřejňovat kotace, obchoduje-li s objemem likvidních kótovaných akcií, přesahujícím standardní objem obchodů.

(4) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje kotace průběžně během své obvyklé obchodní doby způsobem snadno dostupným účastníkům kapitálového trhu a je oprávněn své kotace kdykoliv aktualizovat. Přístup k těmto kotacím může zpoplatnit za cenu, která nesmí být vyšší, než je cena obvyklá na finančním trhu. Bližší určení podmínek pro uveřejňování kotací stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6c).

(5) Obchodník s cennými papíry je oprávněn pozastavit uveřejňování kotace pro jednu nebo více likvidních kótovaných akcií, pokud nastanou výjimečné podmínky na trhu. Obchodník s cennými papíry upraví ve svých všeobecných obchodních podmínkách, co považuje za výjimečné podmínky na trhu.

(6) Obchodník s cennými papíry, který má v úmyslu ukončit systematickou internalizaci pro jednu či více likvidních kótovaných akcií, je povinen tuto skutečnost předem uveřejnit způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6d).

(7) Likvidní kótované akcie jsou akcie určené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6e), a jsou uvedené na seznamu orgánu dohledu členského státu Evropské unie.

(8) Česká národní banka vede a nejméně jednou ročně aktualizuje seznam

a)

kótovaných akcií, pro které je Česká republika trhem nejvýznamnějším z hlediska jejich likvidity6f), rozdělených do skupin podle průměrného objemu obchodů s uvedením standardního objemu obchodů pro každou skupinu,

b)

likvidních kótovaných akcií, pro které je Česká republika trhem nejvýznamnějším z hlediska jejich likvidity6f).

(9) Postup pro rozdělení kótovaných akcií do skupin podle průměrného objemu obchodů, standardní objem obchodů pro jednotlivé skupiny kótovaných akcií, způsob určení likvidních akcií a podmínky a způsob uveřejnění seznamu likvidních kótovaných akcií stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6g). Pokud je počet likvidních kótovaných akcií určených podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6h), menší než 5, Česká národní banka může zařadit do seznamu další likvidní akcie kótované v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6h).

 

§ 17c

Povinnost provést pokyn za kotovanou cenu

 

(1) Obchodník s cennými papíry, který provádí systematickou internalizaci, je povinen provést pokyn zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, týkající se likvidních kótovaných akcií, jejichž množství odpovídá uveřejněné kotaci, za cenu této kotace uveřejněné v okamžiku přijetí pokynu.

(2) Obchodník s cennými papíry, který provádí systematickou internalizaci, je povinen provést pokyn profesionálního zákazníka týkající se likvidních kótovaných akcií, jejichž množství odpovídá uveřejněné kotaci, za cenu odpovídající uveřejněné kotaci v okamžiku přijetí pokynu, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4.

(3) Obchodník s cennými papíry, který provádí systematickou internalizaci, může provést pokyn profesionálního zákazníka za cenu pro profesionálního zákazníka lepší, než je uveřejněná kotace, pokud

a)

se jedná o pokyn na množství akcií v objemu větším než 7 500 EUR nebo odpovídající této částce v jiné měně,

b)

tato cena je v rámci rozpětí předem uveřejněném obchodníkem s cennými papíry, které odpovídá aktuálním tržním podmínkám.

(4) Obchodník s cennými papíry, který provádí systematickou internalizaci, může provést pokyn profesionálního zákazníka za cenu odlišnou od uveřejněné kotace za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6i), pokud tento pokyn

a)

je součástí portfoliového obchodu, nebo

b)

nemá být proveden za tržní cenu; tím nejsou dotčena ustanovení o ochraně před zneužíváním trhu.

(5) Pokud obchodník s cennými papíry obdrží pokyn zákazníka ohledně množství likvidních kótovaných akcií, které je větší než jeho největší kotované množství a zároveň menší než standardní objem obchodů pro tyto akcie, může tento pokyn provést za cenu kotace pro největší jím kotované množství.

(6) Pokud obchodník s cennými papíry obdrží pokyn zákazníka ohledně množství likvidních kótovaných akcií, které spadá mezi kotovaná množství, může tento pokyn provést za cenu odpovídající kotaci pro nejbližší větší nebo menší kotované množství, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 15o a 15p.

(7) Postup při provádění pokynů podle odstavců 5 a 6 je obchodník s cennými papíry, který provádí systematickou internalizaci, povinen upravit ve svých všeobecných obchodních podmínkách.

 

§ 17d

Omezení přístupu ke kotacím

 

(1) Obchodník s cennými papíry může na základě objektivních a neupřednostňujících kritérií omezit využití svých kotací

a)

pouze na některé profesionální zákazníky nebo pouze na některé zákazníky, kteří nejsou profesionálními zákazníky, nebo

b)

jednotlivým zákazníkům z důvodu jejich nedostatečných finančních zdrojů, jejich vyššího rizika selhání jako smluvní strany, nevhodnosti pro zajištění vypořádání nebo z jiného obdobného důvodu.

(2) Obchodník s cennými papíry může při provádění systematické internalizace omezit počet obchodů s jedním zákazníkem nebo celkový počet obchodů za určitou kotaci. Celkový počet obchodů za určitou kotaci může být omezen, pouze pokud by celkový počet nebo objem obchodů významně přesahoval obvyklé množství; povinnosti stanovené v § 15o a 15p tím nejsou dotčeny.

(3) Pravidla pro omezení využití kotací podle odstavce 1 a pro omezení počtu obchodů podle odstavce 2 stanoví obchodník s cennými papíry ve svých obchodních podmínkách. Tato pravidla stanoví objektivní podmínky pro omezení a odpovídají přímo použitelnému předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6j).

__________

6a)

Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6b)

Čl. 24 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6c)

Čl. 29 až 31 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6d)

Čl. 21 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6e)

Čl. 22 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6f)

Čl. 9 a 10 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6g)

Čl. 9 až 11, 22, 23, 33 a tab. 3 přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6h)

Čl. 22 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6i)

Čl. 25 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6j)

Čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.“.

 

90.

V § 18 odst. 1 se za slovo „nebo“ vkládají slova „o změně stanov spočívající ve“.

 

91.

V § 18 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Jestliže společníci obchodníka s cennými papíry, pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, rozhodnou o zrušení společnosti s likvidací nebo o změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny spočívající ve změně předmětu podnikání, je obchodník s cennými papíry povinen tuto skutečnost oznámit České národní bance neprodleně po rozhodnutí společníků. Stejnou povinnost má i v případě, že takto rozhodne valná hromada společnosti s ručením omezeným.“.

 

92.

V § 18 odst. 2 větě první se slova „zákaznický majetek“ nahrazují slovy „majetek zákazníků“.

 

93.

V § 18 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

94.

V § 18 odst. 3 se za slova „povolení (§ 144)“ vkládají slova „nebo v důsledku registrace další podnikatelské činnosti či změny jejího rozsahu podle § 6a, 6b a 7“ a slova „odstavců 1 a 3 nepoužijí“ se nahrazují slovy„odstavce 2 nepoužije“.

 

95.

V § 19 odst. 1 větě první se slova „s jiným obchodníkem s cennými papíry, k rozdělení obchodníka s cennými papíry nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře“ nahrazují slovy „k rozdělení obchodníka s cennými papíry, ke změně právní formy obchodníka s cennými papíry, k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka“.

 

96.

V § 19 odstavec 2 zní:

(2) Žádost o povolení k fúzi obchodníka s cennými papíry, o povolení rozdělení obchodníka s cennými papíry, o povolení ke změně právní formy obchodníka s cennými papíry, o povolení k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo o povolení převodu obchodního jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení důsledků fúze, rozdělení, změny právní formy nebo převodu obchodního jmění. Vzor tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

97.

V § 19 odst. 3 větě druhé se slova „§ 4 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 2“.

 

98.

V § 19 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

99.

V § 19 odst. 4 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

100.

V § 20 odstavec 2 zní:

(2) Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry nebo jeho části. Vzor tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

101.

V § 20 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

102.

V § 20 odst. 3 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a věta druhá se zrušuje.

 

103.

V § 21 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Poskytování investičních služeb v hostitelském státě prostřednictvím vázaného zástupce se sídlem nebo bydlištěm v tomto hostitelském státě se pro účely tohoto zákona považuje za poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky.“.

 

104.

V § 21 odst. 2 písm. b) se slova „druhy a rozsah investičních služeb“ nahrazují slovy „investiční služby“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , a informaci o tom, zda budou tyto činnosti vykonávány prostřednictvím vázaného zástupce“.

 

105.

V § 21 odst. 2 písm. c) se slovo „strukturu“ nahrazuje slovem „uspořádání“.

 

106.

V § 21 odst. 4 se za slovo „státě“ vkládají slova „ , jakmile obdrží oznámení orgánu dohledu hostitelského státu o tom, že tento orgán obdržel od České národní banky údaje podle odstavce 2, nebo“.

 

107.

V § 21 odst. 5 větě první se slova „organizační struktury“ nahrazují slovy „organizačního uspořádání“.

 

108.

V § 21 odst. 6 větě první se slova „a orgánu dohledu hostitelského státu“ zrušují a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Česká národní banka oznámí bez zbytečného odkladu tuto změnu orgánu dohledu hostitelského státu.“.

 

109.

V § 21 odstavec 8 zní:

(8) Postup podle odstavců 1 až 7 se nepoužije pro obchodníka s cennými papíry, který je bankou.“.

 

110.

V § 22 odst. 2 písm. b) se slova „druhy a rozsah investičních služeb“ nahrazují slovy „investiční služby“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , informaci o tom, zda bude k poskytování investičních služeb využíván vázaný zástupce“.

 

111.

V § 22 odst. 3 se slova „a informuje jej o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu“ zrušují.

 

112.

V § 22 odst. 5 se slova „a orgánu dohledu hostitelského státu“ zrušují a na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Česká národní banka oznámí bez zbytečného odkladu tuto změnu orgánu dohledu hostitelského státu.“.

 

113.

V § 22 odstavec 6 zní:

(6) Postup podle odstavců 1 až 5 se nepoužije pro obchodníka s cennými papíry, který je bankou.“.

 

114.

V § 22 se odstavec 7 zrušuje.

 

115.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

§ 22a

 

(1) Obchodník s cennými papíry může být účastníkem regulovaného trhu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, a to buď s využitím přístupu do zahraničí nebo prostřednictvím své organizační složky. Účast obchodníka s cennými papíry na regulovaném trhu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie není poskytováním investičních služeb v tomto státě.

(2) Obchodník s cennými papíry může být účastníkem vypořádacího systému se sídlem v jiném členském státě Evropské unie.“.

 

116.

V části druhé hlavě III nadpis dílu 2 zní: „Poskytování investičních služeb zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie na území České republiky“.

 

117.

V § 24 odst. 1 a 2 se slova „sídlo v jiném členském státě Evropské unie a“ zrušují a slova „tohoto státu“ se nahrazují slovy „jiného členského státu Evropské unie“.

 

118.

V § 24 odstavec 4 zní:

(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se nepoužije pro zahraniční osobu postupující podle zákona upravujícího činnost bank.“.

 

119.

V § 24 se odstavce 5 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

 

120.

V § 24 odst. 5 písmena a) a b) znějí:

a)

je povinna vést deník obchodníka s cennými papíry podle § 13; evidence se vede ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytla prostřednictvím organizační složky,

b)

plní informační povinnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona v rozsahu § 16 odst. 2 písm. a) až d), odst. 3 písm. a), podle § 16b a podle § 16c; informace podle § 16 odst. 2 písm. b) až d), podle § 16b a podle § 16c se uvedou ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím organizační složky, případně ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují.“.

 

121.

V § 24 odst. 5 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až f), která znějí:

c)

dodržuje pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky stanovená v § 15 až 15s,

d)

plní povinnosti pro hlášení obchodů stanovené v § 15t,

e)

uchovává dokumenty a záznamy způsobem stanoveným v § 17,

f)

plní povinnosti při systematické internalizaci stanovené v § 17a až 17d.“.

 

122.

V § 24 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Poskytování investičních služeb prostřednictvím vázaného zástupce se sídlem nebo bydlištěm v České republice se pro účely tohoto zákona považuje za poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky.“.

 

123.

V § 25 odst. 1 a 2 se slova „sídlo v jiném členském státě Evropské unie a“ zrušují a slova „tohoto státu“ se nahrazují slovy „jiného členského státu Evropské unie“.

 

124.

V § 25 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Postup podle odstavců 1 a 2 se nepoužije pro zahraniční osobu postupující podle zákona upravujícího činnost bank.

(4) Pokud zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a hodlá poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím vázaných zástupců, kteří nemají sídlo nebo bydliště v České republice, může Česká národní banka požádat orgán dohledu domovského státu o poskytnutí seznamu takových vázaných zástupců. Tento seznam může Česká národní banka uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

125.

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

§ 25a

 

Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, může být účastníkem regulovaného trhu, a to buď s využitím přístupu ze zahraničí nebo prostřednictvím své organizační složky. Účast této osoby na regulovaném trhu není poskytováním investičních služeb v České republice.“.

 

126.

V § 27 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

údaje o vázaných zástupcích, které obchodník s cennými papíry hodlá v tomto hostitelském státě využívat, pokud o to orgán dohledu hostitelského státu požádá.“.

 

127.

V § 27 se odstavce 2 až 10 zrušují a současně se zrušuje označení odstavce 1.

 

128.

V § 28 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelně podle § 9 a 9a,“.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena i) až m).

 

129.

V § 28 odst. 2 písm. l) se slovo „zdravého“ nahrazuje slovem „řádného“.

 

130.

V § 28 odstavec 3 zní:

(3) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

131.

V § 28 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pro vedoucího organizační složky platí § 10a obdobně.“.

 

132.

V § 28 odst. 7 písmena a) až c) znějí:

a)

dodržuje srovnatelně kapitálové požadavky stanovené v § 9 a 9a,

b)

dodržuje pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry stanovená v § 11a až 15t a § 17 až 17d,

c)

plní informační povinnosti v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 2 písm. a) až d), § 16 odst. 3 písm. a) a uveřejňuje informace podle § 16a až 16c; informace podle § 16 odst. 2 písm. a) až d), § 16b a 16c uvede ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím organizační složky, popřípadě ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují.“.

 

133.

V § 28 odst. 7 se písmena d) až f) zrušují.

 

134.

V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících“ nahrazují slovy „není oprávněna poskytovat jinou hlavní investiční službu než investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) týkající“.

 

135.

§ 30 včetně nadpisu zní:

§ 30

Registrace investičního zprostředkovatele

 

(1) Investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat činnosti uvedené v § 29 odst. 1 pouze statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců.

(2) Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může činnosti uvedené v § 29 odst. 1 vykonávat pouze osobně, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců.

(3) Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele právnickou osobu,

a)

která je obchodní společností nebo družstvem,

b)

jejíž vedoucí osoba,

1.

dosáhla věku 18 let,

2.

je plně způsobilá k právním úkonům,

3.

je důvěryhodná,

4.

má ukončené středoškolské vzdělání,

5.

má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele,

6.

je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb investičním zprostředkovatelem, u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,

c)

u jejíž vedoucí osoby nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

d)

která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu,

e)

jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem.

(4) Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele fyzickou osobu,

a)

která dosáhla věku 18 let,

b)

která je plně způsobilá k právním úkonům,

c)

u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

d)

která je důvěryhodná,

e)

která má ukončené středoškolské vzdělání,

f)

která má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele,

g)

která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb investičního zprostředkovatele; především řádnému poskytování investičních služeb nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání.

(5) Při posuzování skutečností podle odstavce 3 písm. b) bodu 5 a odstavce 4 písm. f) vezme Česká národní banka v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce nebo činnosti, organizační uspořádání investičního zprostředkovatele a jeho celkové personální předpoklady.

(6) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující, že splňuje podmínky uvedené v odstavcích 3 a 4. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh, včetně příloh prokazujících důvěryhodnost podle odstavce 3 písm. b) bod 3 a odstavce 4 písm. d), stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení žádosti žadatele zaregistruje a vydá mu o tom osvědčení. Pokud žadatel nedoloží splnění podmínek podle odstavce 3 nebo 4, Česká národní banka v této lhůtě zahájí správní řízení a rozhodne, že se žádost o registraci zamítá, nedoloží-li žadatel splnění uvedených podmínek ani v tomto řízení.

(8) Česká národní banka zruší registraci, jestliže investiční zprostředkovatel písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.“.

 

136.

§ 32 včetně nadpisu zní:

§ 32

Povinnosti investičního zprostředkovatele

 

(1) Investiční zprostředkovatel je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí. Vynaložení odborné péče především znamená, že investiční zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zejména plní povinnosti podle této hlavy.

(2) Na investičního zprostředkovatele se při výkonu činností uvedených v § 29 odst. 1 použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující odbornost osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti (§ 14 a 14a).

(3) Na investičního zprostředkovatele se při výkonu činností uvedených v § 29 odst. 1 použijí přiměřeně § 15a až 15r upravující povinnosti při jednání se zákazníky; ustanovení § 15 odst. 3 a 4 platí obdobně.

(4) K zajištění obezřetného poskytování investičních služeb investiční zprostředkovatel vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb zavede a udržuje

a)

organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí,

b)

řádné administrativní postupy zahrnující zejména systém vnitřní komunikace a pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky,

c)

postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi investičním zprostředkovatelem, včetně jeho vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců, a jeho zákazníky či potenciálními zákazníky nebo jeho zákazníky či potenciálními zákazníky navzájem,

d)

kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,

e)

pravidla vnitřní kontroly zahrnující průběžnou kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy a povinností plynoucích z vnitřních předpisů investičního zprostředkovatele.

(5) Investiční zprostředkovatel vede evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů; investiční zprostředkovatel je pro účely vedení této evidence oprávněn vést rodná čísla zákazníků.

(6) Investiční zprostředkovatel uchovává dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby včetně záznamů v evidenci podle odstavce 5 a záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční služby a s potenciálním zákazníkem nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu. To platí i pro osobu, jejíž registrace byla zrušena, nebo jejího právního nástupce. Záznamy závazkového vztahu, včetně smluvních podmínek, týkajícího se požadované investiční služby uchovává investiční zprostředkovatel po celou dobu trvání závazkového vztahu, nejméně však po dobu 5 let.

(7) Investiční zprostředkovatel informuje Českou národní banku o

a)

druzích a rozsahu poskytnutých služeb,

b)

obchodech, které uzavřel nebo obstaral, a to v rozsahu podle odstavce 5,

c)

změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele; informace o změnách vedoucích osob musí prokazovat splnění podmínek stanovených v § 30 odst. 3 písm. b) a c),

d)

finanční situaci a výsledcích hospodaření,

e)

plnění pravidel stanovených v odstavci 4,

f)

osobách s úzkým propojením.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

rozsah plnění povinností stanovených v odstavcích 3 a 4,

b)

náležitosti a způsob vedení evidence podle odstavce 5,

c)

obsah a způsob uchovávání dokumentů a záznamů podle odstavce 6,

d)

rozsah, formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty plnění informační povinnosti podle odstavce 7.“.

 

137.

V části druhé se doplňuje hlava VI, která včetně nadpisů zní:

HLAVA VI

VÁZANÝ ZÁSTUPCE

 

§ 32a

Základní ustanovení

 

(1) Vázaný zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem

a)

zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo h), pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn,

b)

poskytovat investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e),

c)

propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat.

(2) Zastoupeným se v tomto zákoně rozumí

a)

obchodník s cennými papíry,

b)

osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice,

c)

zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky,

d)

investiční zprostředkovatel.

(3) Vázaný zástupce nesmí přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků.

(4) Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může vykonávat činnost podle odstavce 1 pouze osobně nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, může vykonávat činnost podle odstavce 1 pouze statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo pomocí zaměstnanců.

(5) Za poskytování investičních služeb vázaným zástupcem odpovídá zastoupený. Za škodu způsobenou vázaným zástupcem při výkonu jeho činnosti odpovídá zastoupený. Zastoupený má za škodu způsobenou vázaným zástupcem postih.

(6) Vázaný zástupce je povinen při výkonu činností uvedených v odstavci 1 sdělit zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi údaje o osobě zastoupeného, jehož jménem jedná, a informaci o činnostech uvedených v § 32a odst. 1, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

(7) Vázaný zástupce je povinen vykonávat činnost, k níž je zavázán, s vynaložením odborné péče. Ve vztazích s vázaným zástupcem je zastoupený povinen jednat poctivě a v dobré víře.

 

§ 32b

Požadavky na vázaného zástupce

 

(1) Vázaný zástupce může činnosti uvedené v § 32a odst. 1 vykonávat pouze pro jednu osobu. Touto osobou může být pouze zastoupený, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

(2) Vázaným zástupcem, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného zástupce může být pouze osoba, která

a)

dosáhla věku 18 let,

b)

je plně způsobilá k právním úkonům,

c)

splňuje podmínky neslučitelnosti funkcí uvedené v odstavci 4.

(3) Vázaným zástupcem, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného zástupce, může být pouze osoba, u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.

(4) Vázaným zástupcem nesmí být

a)

obchodník s cennými papíry, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a investiční zprostředkovatel,

b)

vedoucí osoba osoby uvedené v písmenu a),

c)

zaměstnanec osoby uvedené v písmenu a),

d)

společník obchodníka s cennými papíry,

e)

společník nebo člen investičního zprostředkovatele.

 

§ 32c

Zápis a výmaz

 

(1) Vázaný zástupce zastoupeného může začít vykonávat činnosti uvedené v § 32a odst. 1 ode dne zápisu, provedeného na základě žádosti, do seznamu vázaných zástupců. Česká národní banka vede seznam vázaných zástupců obchodníka s cennými papíry a zahraničních osob, které mají sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a které poskytují investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a seznam vázaných zástupců investičního zprostředkovatele.

(2) Žádost podle odstavce 1 podává zastoupený; vázaný zástupce je povinen poskytnout zastoupenému potřebné doklady a součinnost.

(3) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců a vydá mu o tom prostřednictvím žadatele osvědčení.

(4) Do seznamu uvedeného v odstavci 1 se uvedou údaje a popřípadě změny těchto údajů, kterými jsou

a)

údaje o osobě vázaného zástupce s výjimkou rodného čísla,

b)

údaje o osobě zastoupeného s výjimkou rodného čísla,

c)

činnosti uvedené v § 32a odst. 1, které je vázaný zástupce oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům,

d)

datum zápisu do seznamu vázaných zástupců.

(5) Česká národní banka žádost uvedenou v odstavcích 1 a 2 nezkoumá z hlediska pravdivosti nebo přesnosti informací v ní obsažených. Česká národní banka nepřezkoumává splnění podmínek pro zápis vázaného zástupce do seznamu.

(6) Zastoupený, pro kterého má vázaný zástupce vykonávat nebo vykonává činnosti uvedené v § 32a odst. 1,

a)

ověřuje správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců a plnění podmínek stanovených v § 14 odst. 2 a § 32b,

b)

zavede pravidla kontroly činnosti vázaných zástupců, která zajišťují řádný výkon činností vázaného zástupce uvedených v § 32a odst. 1, zejména dodržování pravidel jednání se zákazníky,

c)

přijme opatření, která zajistí, že výkon jiné činnosti než uvedené v § 32a odst. 1 vázaným zástupcem, neohrozí řádný výkon činnosti uvedené v § 32a odst. 1 vázaným zástupcem,

d)

bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že závazkový vztah podle § 32a odst. 1 zanikl.

(7) Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce ze seznamu, pokud obdrží oznámení podle odstavce 6 písm. d). Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce ze seznamu, jestliže vázaný zástupce prostřednictvím zastoupeného písemně o výmaz Českou národní banku požádá.

(8) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců lze podat pouze na předepsaném tiskopise. Vzor tiskopisu a způsob jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 32d

Okamžitá výpověď

 

(1) Zastoupený je povinen okamžitě vypovědět závazkový vztah podle § 32a odst. 1, pokud zjistí, že vázaný zástupce nebo vedoucí osoba vázaného zástupce nesplňuje podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo v § 32b; doručením výpovědi vázanému zástupci tento závazkový vztah zaniká.

(2) Vázaný zástupce je povinen okamžitě vypovědět závazkový vztah podle § 32a odst. 1, pokud přestane splňovat podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo v § 32b; doručením výpovědi zastoupenému tento závazkový vztah zaniká. Tuto povinnost má vázaný zástupce i v případě, kdy podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo v § 32b přestane splňovat jeho vedoucí osoba.“.

 

138.

V § 33 odst. 1 se za slova „§ 4 odst. 2 písm. b)“ vkládají slova „ , nebo zahraniční osoba, která má povolení k poskytování této investiční služby“.

 

139.

V § 33 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Ustanovení této části se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních nástrojů než cenné papíry, pokud z povahy věci nevyplývá jinak.“.

 

140.

V § 34 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 34 odst. 4, § 36 odst. 1 větě první, § 36 odst. 2 větě první a druhé, § 36 odst. 5 větě první a druhé, § 36 odst. 6 větě druhé, § 36 odst. 7 větě první, § 36c odst. 3 úvodní části ustanovení, § 36f odst. 1, § 36f odst. 2, § 36h odst. 3, § 36i odst. 1 větě první, § 36j odst. 1 větě první a v § 36k odst. 3 se slovo „oficiálním“ nahrazuje slovem „regulovaném“.

 

141.

V § 34 odst. 2 písm. c) se slovo „zastupitelných“ zrušuje a za slovo „listů“ se vkládají slova „ , jiných warrantů“.

 

142.

V § 34 odst. 2 písm. d) body 1 až 4 znějí:

1.

osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) a b) nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání,

2.

osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. c) nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání,

3.

osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech,

4.

finanční instituce podléhající dohledu [§ 151 odst. 1 písm. j)],“.

 

143.

V § 34 odst. 2 písm. d) se vkládá nový bod 5, který zní:

5. osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. n) až p),“.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 6 až 8.

 

144.

V § 34 odst. 2 písm. d) bodě 6 se slova „výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy“ nahrazují slovy „účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky“.

 

145.

V § 34 odst. 2 písm. d) bodě 8 v části věty za středníkem se slovo „transakcí“ nahrazuje slovem „obchodů“ a slova „cenných papírů“ se nahrazují slovy „se sídlem v členském státě Evropské unie“.

 

146.

V § 34 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

cennými papíry emitovanými průběžně či opakovaně cenné papíry stejného druhu vydávané postupně nebo nejméně ve 2 emisích v průběhu 12 měsíců.“.

 

147.

V § 34 odst. 3 písm. e) a f) úvodních částech ustanovení se slova „bankou, zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání, spořitelním a úvěrním družstvem nebo zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání“ nahrazují slovy „osobou uvedenou v § 2a odst. 1 písm. a) a b) nebo zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání“.

 

148.

V § 34 odst. 3 písm. e) bodě 3 a písm. f) bodě 3 se slovo „derivátem“ nahrazuje slovy „investičním nástrojem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. d) až k).“.

 

149.

V § 34 odst. 3 písm. g) se slova „nabízená prodejní cena nebo emisní kurz“ nahrazují slovy „hodnota protiplnění“.

 

150.

V § 35 odst. 1 se slova „zahraničním orgánem dohledu“ nahrazují slovy „orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie“.

 

151.

V § 35 odst. 3 písm. a) až d) se slova „v sídle emitenta“ nahrazují slovy „adresátům nabídky“.

 

152.

V § 35 odst. 3 písm. b) se slova „přeměnou společnosti“ nahrazují slovem „fúzí“.

 

153.

V § 35 odst. 3 písm. d), § 36 odst. 1 větě první, § 36 odst. 2 větě první a druhé, § 36 odst. 5 větě druhé, § 36 odst. 6 větě druhé, § 36 odst. 7 větě první a § 36c odst. 5 větě první a druhé se za slovo „trhu“ vkládají slova „se sídlem v členském státě Evropské unie“.

 

154.

V § 36 odst. 3 větě první se za slova „bankou nebo“ vkládají slova „uveřejněných a zaslaných České národní bance podle části osmé nebo“.

 

155.

V § 36 odst. 5 větě první se za slovo „trhu“ vkládají slova „se sídlem v členském státě Evropské unie nebo organizátor regulovaného trhu, který má v úmyslu sám přijmout cenný papír k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu bez souhlasu emitenta“.

 

156.

V § 36a odst. 1 písm. a) se za slova „papíry“ vkládají slova „ , včetně opčních listů, jiných warrantů a obdobných cenných papírů na tyto dluhové cenné papíry“.

 

157.

V § 36a odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „bankou, zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání, spořitelním a úvěrním družstvem nebo zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání“ nahrazují slovy „osobou uvedenou v § 34 odst. 2 písm. d) bodě 1“.

 

158.

V § 36a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „banky, zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání, spořitelního a úvěrního družstva nebo zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání“ nahrazují slovy „osoby uvedené v § 34 odst. 2 písm. d) bodě 1“.

 

159.

V § 36c odst. 6 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

160.

V § 36e písm. c) se za slova „jeho emitenta“ vkládá slovo „ , ručitele“.

 

161.

V § 36f odst. 1 se slovo „a“ zrušuje a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a kopii shrnutí prospektu v českém jazyce“.

 

162.

V § 36h odst. 4 se za slovo „republiky“ vkládají slova „a pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu“.

 

163.

V § 36k odst. 2 se slova „údaji obsaženými v prospektu a nesmí obsahovat údaj, který je v rozporu s jeho obsahem nebo který je klamavý“ nahrazují slovy „informacemi obsaženými v prospektu a nesmí obsahovat informaci, která je v rozporu s jeho obsahem nebo která je klamavá“.

 

164.

Část pátá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9, 10, 10a až 10h zní:

ČÁST PÁTÁ

TRH S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI

 

HLAVA I

ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU

 

§ 37

Základní ustanovení

 

(1) Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky.

(2) Organizovat regulovaný trh v České republice může pouze organizátor regulovaného trhu.

 

§ 38

Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

 

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,

a)

která, je-li akciovou společností, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie, nebo je-li společností s ručením omezeným má dozorčí radu; pravomoci dozorčí rady musí být alespoň obdobné takovým, jaké má dozorčí rada akciové společnosti podle obchodního zákoníku,

b)

která má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

c)

která má vlastní kapitál odpovídající alespoň částce 730 000 EUR,

d)

která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu,

e)

která předloží návrh pravidel obchodování na regulovaném trhu (§ 62), návrh pravidel přístupu na regulovaný trh (§ 63) a návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu (§ 56),

f)

která má věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti organizátora regulovaného trhu v rozsahu činností, které hodlá vykonávat, a který vyplývá z předloženého návrhu pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému (dále jen „pravidla obchodování“), pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému (dále jen „pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování“) a pravidel přístupu na regulovaný trh a pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému (dále jen „pravidla přístupu“),

g)

která má splacen základní kapitál a jejíž vedoucí osoby splňují stanovené podmínky schvalování osob (§ 43),

h)

na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení organizátora regulovaného trhu,

i)

jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu,

j)

která, pokud žádá, aby povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu zahrnovalo i oprávnění provozovat mnohostranný obchodní systém, předloží návrh pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému (§ 69 odst. 2), návrh pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému (§ 69 odst. 4) a návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému (§ 69 odst. 3).

(2) Žádost o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(3) V povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu Česká národní banka uvede, zda je organizátor regulovaného trhu oprávněn provozovat mnohostranný obchodní systém.

(4) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu orgány dohledu členských států Evropské unie a prostřednictvím ministerstva Komisi Evropských společenství o tom, že

a)

udělila nebo odejmula povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,

b)

došlo ke zrušení, změně předmětu podnikání nebo přeměně organizátora regulovaného trhu.

 

§ 39

Další podnikatelská činnost organizátora

regulovaného trhu

 

(1) Další podnikatelskou činnost může organizátor regulovaného trhu vykovávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou.

(2) Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu může spočívat pouze v poskytování služeb souvisejících s finančním trhem nebo trhem komodit, zejména

a)

v činnosti komoditní burzy,

b)

v poskytování dalších služeb na finančním trhu podle jiných právních předpisů,

c)

v činnosti související s organizováním regulovaného trhu nebo provozováním mnohostranného obchodního systému,

d)

ve vzdělávací činnosti.

(3) Česká národní banka zaregistruje další podnikatelskou činnost žadatele a bez zbytečného odkladu odešle žadateli osvědčení o registraci.

(4) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti organizátora regulovaného trhu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(5) V případě, že výkon další podnikatelské činnosti brání řádnému organizování regulovaného trhu, provozování mnohostranného obchodního systému nebo účinnému výkonu dohledu nad tímto organizátorem regulovaného trhu anebo žádost nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 4, Česká národní banka může

a)

registraci zamítnout, nebo

b)

omezit rozsah dalších podnikatelských činností, popřípadě může stanovit podmínky, které musí organizátor regulovaného trhu splnit před zahájením každé z další podnikatelské činnosti, popřípadě je dodržovat při jejím výkonu.

(6) Česká národní banka zruší registraci, jestliže organizátor regulovaného trhu písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.

 

§ 40

 

(1) Předmětem podnikání organizátora regulovaného trhu mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu nebo registrované Českou národní bankou podle § 39.

(2) Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu, jakož i registraci další podnikatelské činnosti, lze udělit i na dobu určitou.

 

§ 41

 

(1) Organizátor regulovaného trhu je povinen poskytovat služby s odbornou péčí a v souladu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu.

(2) Vynaložení odborné péče především znamená, že organizátor regulovaného trhu jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků jím organizovaného regulovaného trhu, zejména plní povinnosti stanovené v této části.

 

§ 42

 

Zástupce České národní banky se může účastnit valné hromady organizátora regulovaného trhu. Organizátor regulovaného trhu o konání valné hromady předem písemně informuje Českou národní banku.

 

§ 43

Vedoucí osoba organizátora regulovaného trhu

 

(1) Vedoucí osoba organizátora regulovaného trhu musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky s výjimkou uvedenou v odstavci 5.

(2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 osobě,

a)

která splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 2 písm. a),

b)

která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného řízení organizátora regulovaného trhu, u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání.

(3) Při posuzování skutečností uvedených v odstavci 2 vezme Česká národní banka v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce, organizační uspořádání organizátora regulovaného trhu a jeho celkové personální vybavení.

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh, včetně příloh prokazujících důvěryhodnost a odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. a), stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Pokud se má stát vedoucí osobou organizátora regulovaného trhu osoba, která je vedoucí osobou jiného organizátora regulovaného trhu se sídlem v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, nemusí mít k výkonu své funkce souhlas České národní banky.

(6) Vedoucí osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu své funkce, je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit České národní bance každou změnu podmínek uvedených v odstavci 2, zejména skončení výkonu své funkce.

(7) Pro vedoucí osobu organizátora regulovaného trhu platí § 10a odst. 2 obdobně.

 

§ 44

Zrušení nebo změna předmětu podnikání

organizátora regulovaného trhu

 

(1) Jestliže valná hromada organizátora regulovaného trhu rozhodne o zrušení společnosti s likvidací nebo o změně stanov spočívající ve změně předmětu podnikání, je organizátor regulovaného trhu povinen tuto skutečnost oznámit České národní bance neprodleně po rozhodnutí valné hromady. Jestliže společníci organizátora regulovaného trhu, pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, rozhodnou o zrušení společnosti s likvidací nebo o změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny spočívající ve změně předmětu podnikání, je organizátor regulovaného trhu povinen tuto skutečnost oznámit České národní bance neprodleně po rozhodnutí společníků. Stejnou povinnost má i v případě, že takto rozhodne valná hromada společnosti s ručením omezeným.

(2) Ode dne vstupu organizátora regulovaného trhu do likvidace nebo ode dne změny jeho předmětu podnikání nesmí osoba, která vstoupila do likvidace nebo změnila předmět podnikání, organizovat regulovaný trh nebo provozovat mnohostranný obchodní systém a může pouze vypořádávat své pohledávky a závazky vyplývající z těchto činností; do vypořádání pohledávek a závazků se taková osoba považuje za organizátora regulovaného trhu. Vstupem do likvidace nebo změnou předmětu podnikání povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu zaniká.

(3) V případě změny předmětu podnikání v důsledku změny rozsahu povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu vydaného podle § 38 nebo v důsledku registrace další podnikatelské činnosti či změny jejího rozsahu podle § 39 se odstavec 2 nepoužije.

 

§ 45

Přeměna organizátora regulovaného trhu

 

(1) K fúzi organizátora regulovaného trhu, k rozdělení organizátora regulovaného trhu, k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka, ke změně právní formy organizátora regulovaného trhu nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu je třeba povolení České národní banky.

(2) Žádost o povolení k fúzi organizátora regulovaného trhu, o povolení převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu, o povolení změny právní formy organizátora regulovaného trhu nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo o povolení převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady nezbytné pro posouzení důsledků fúze, změny právní formy nebo převodu obchodního jmění. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Rozdělení organizátora regulovaného trhu nebo jeho fúze s osobou, která není organizátorem regulovaného trhu anebo provozovatelem vypořádacího systému, nejsou přípustné.

 

§ 46

Převod, zastavení nebo nájem podniku organizátora regulovaného trhu

 

(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku organizátora regulovaného trhu nebo jeho části, smlouvy o zastavení podniku organizátora regulovaného trhu nebo jeho části anebo smlouvy o nájmu podniku organizátora regulovaného trhu nebo jeho části je třeba povolení České národní banky.

(2) Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora regulovaného trhu nebo jeho části. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 47

Nabývání účasti na organizátoru regulovaného trhu

 

(1) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k ovládnutí organizátora regulovaného trhu je nutný předchozí souhlas České národní banky. Pro udělení tohoto souhlasu platí § 11 obdobně.

(2) Pro pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu platí obdobně § 11 odst. 9 a 10.

(3) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o osobách, které na něm mají kvalifikovanou účast nebo ho ovládají, a velikost jejich účasti.

(4) Lhůty, formu a způsob uveřejňování těchto údajů stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 48

Organizační požadavky na organizátora

regulovaného trhu

 

Organizátor regulovaného trhu je povinen

a)

zavést postupy, které umožní odhalovat a řešit případné negativní dopady na činnost regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu,

b)

zavést postupy pro řízení rizik, kterým je vystaven; především zavést vhodná opatření k určení všech významných rizik pro jeho provoz a účinná opatření k omezení těchto rizik,

c)

zavést zásady a postupy pro zajištění řádného provozu jeho obchodních a jiných systémů, včetně přijetí účinných opatření pro případ narušení činnosti systému a mimořádných situací,

d)

zavést pravidla obchodování na regulovaném trhu, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů,

e)

zavést opatření umožňující řádné a včasné vypořádání provedených obchodů,

f)

zavést opatření zabraňující zneužívání trhu,

g)

udržovat vlastní kapitál alespoň ve výši odpovídající částce 730 000 EUR,

h)

mít k dispozici dostatečné finanční zdroje pro zajištění řádného fungování trhu s ohledem na povahu a rozsah obchodů uzavíraných na trhu a povahu a míru rizik, kterým je vystaven,

i)

zavést opatření pro soustavné sledování a sledovat, zda

1.

účastníci jím organizovaného regulovaného trhu dodržují pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh,

2.

investiční nástroje přijaté k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh splňují podmínky pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu stanovené tímto zákonem (§ 56) a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, a podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu (§ 65),

3.

emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh plní informační povinnosti stanovené v § 57, 118, 119, 120, 123 a § 125 odst. 1 a 3,

4.

osoba, která následně požádala o přijetí finančního nástroje na regulovaný trh bez souhlasu emitenta, plní informační povinnost podle § 56 odst. 8,

j)

soustavně sledovat obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu a vyhodnocovat, zda nedochází k porušování pravidel obchodování, vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem,

k)

zavést postupy pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu a emitentům investičních nástrojů přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu, včetně možnosti ukládání sankcí za porušení těchto pravidel,

l)

umožnit účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu přístup k informacím podle písmene i) bodu 3,

m)

při nakládání s majetkem účastníka regulovaného trhu nebo jím provozovaného mnohostranného obchodního systému zavést opatření k ochraně práv účastníka k tomuto majetku, zejména pro případ úpadku organizátora regulovaného trhu.

 

§ 49

 

(1) Organizátor regulovaného trhu oznámí bezodkladně České národní bance

a)

významné porušení pravidel obchodování nebo mimořádnou situaci na jím organizovaném regulovaném trhu,

b)

důvodné podezření na využití vnitřní informace nebo na manipulaci s jím organizovaným regulovaným trhem,

c)

porušení informační povinnosti emitenta investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh, jejíž plnění je povinen sledovat,

d)

porušení informační povinnosti osoby stanovené v § 48 písm. i) bod 4, jejíž plnění je povinen sledovat,

e)

důvodné podezření z porušení tohoto zákona osobou oprávněnou uzavírat obchody na regulovaném trhu.

(2) Formu a způsob informování České národní banky podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 50

Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu předkládá České národní bance

a)

nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, je-li podle tohoto zákona povinen tuto zprávu sestavovat, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem,

b)

nejpozději do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí výsledky svého hospodaření v uplynulém čtvrtletí.

(2) Organizátor regulovaného trhu uveřejní zprávy a údaje podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu po jejich předložení České národní bance způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje v aktuálním znění způsobem umožňujícím dálkový přístup pravidla obchodování, pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidla přístupu.

(4) Organizátor regulovaného trhu zasílá České národní bance rovněž další informace o účastnících, podmínkách, průběhu a výsledcích obchodování na jím organizovaném trhu, investičních nástrojích přijatých k obchodování na jím organizovaném trhu a jejich emitentech a o poskytnutých službách, které jsou potřebné pro výkon dohledu.

(5) Organizátor regulovaného trhu oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu

a)

všechny změny ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,

b)

pozbytí oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu další činnosti, která byla zaregistrována podle § 39.

(6) Změnu pravidel obchodování, pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování nebo pravidel přístupu zasílá organizátor regulovaného trhu bez zbytečného odkladu po jejich schválení na vědomí České národní bance.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

obsah informačních povinností stanovených v odstavcích 1 a 4 a lhůty, formu a způsob jejich plnění,

b)

lhůty, formu a způsob uveřejňování ve smyslu odstavců 2 a 3.

 

§ 51

Přístup k vypořádacím systémům

 

(1) Organizátor regulovaného trhu umožní účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu zvolit pro vypořádání obchodů s investičními nástroji uzavřenými na tomto trhu vypořádací systém, ústřední protistranu, clearingovou instituci a systém zúčtování podle jejich výběru, pokud existuje mezi regulovaným trhem a zvoleným vypořádacím systémem, ústřední protistranou, clearingovou institucí a systémem zúčtování takové spojení, které umožní řádné a včasné vypořádání těchto obchodů bez nepřiměřených nákladů.

(2) Využívání jiného vypořádacího systému, než který je obvyklý pro příslušný regulovaný trh podle odstavce 1, vyžaduje předchozí souhlas České národní banky. Česká národní banka udělí souhlas účastníkovi regulovaného trhu v případě, že technické podmínky vypořádání pohledávek a závazků z obchodů s investičními nástroji v jiném než obvyklém vypořádacím systému nebrání řádnému fungování finančních trhů.

 

§ 52

 

Česká národní banka může omezit nebo zakázat organizátoru regulovaného trhu využívání vypořádacího systému, ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce z jiného členského státu Evropské unie k vypořádání všech nebo jen vybraných obchodů s investičními nástroji uzavřených na jím organizovaném regulovaném trhu, pokud je to nezbytné k řádnému fungování regulovaného trhu; při rozhodování Česká národní banka vezme v úvahu, zda jsou splněny podmínky stanovené v § 51 odst. 1.

 

§ 53

 

Označení „regulovaný trh“ nebo „burza cenných papírů“ nebo obdobné označení ve spojení s investičními nástroji smí při svém podnikání používat pouze organizátor regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie.

 

§ 54

Stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu může zřídit stálý rozhodčí soud.

(2) Stálý rozhodčí soud rozhoduje spory z obchodů na regulovaném trhu organizovaném zřizovatelem a z vypořádání těchto obchodů, jakož i spory z obchodů v mnohostranném obchodním systému provozovaném zřizovatelem a z vypořádání těchto obchodů. Stálý rozhodčí soud rozhoduje i spory z obchodů s komoditami a spory z dalších obchodů na finančním trhu, pokud takové obchody vyplývají z další podnikatelské činnosti zřizovatele registrované Českou národní bankou podle § 39. Stálý rozhodčí soud může též rozhodovat spory z ostatních obchodů s investičními nástroji nebo komoditami, spory z podnikání na kapitálovém trhu, peněžním trhu, pojišťovacím trhu a trhu penzijního připojištění, pokud se na tom strany dohodnou.

(3) Na řízení před stálým rozhodčím soudem se vztahuje zákon upravující rozhodčí řízení a výkon rozhodčích nálezů9). Způsob řízení a rozhodování, způsob jmenování rozhodců, jejich počet, organizační uspořádání stálého rozhodčího soudu, sazebník odměn rozhodců, pravidla o nákladech řízení a další otázky související s činností stálého rozhodčího soudu a jejím ekonomickým zajištěním upravuje statut a řád stálého rozhodčího soudu.

 

HLAVA II

OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

 

Díl 1

Základní ustanovení

 

§ 55

 

(1) Regulovaným trhem je trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto zákonem.

(2) Regulovaným trhem se sídlem v členském státě Evropské unie je regulovaný trh uvedený v seznamu regulovaných trhů členského státu Evropské unie.

 

§ 56

Podmínky pro přijetí investičního nástroje

k obchodování na regulovaném trhu

 

(1) Podmínky pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu stanoví tento zákon. Další podmínky nebo informační povinnosti emitenta než stanovené tímto zákonem může organizátor regulovaného trhu stanovit v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu.

(2) Na regulovaný trh může být přijat jen takový investiční nástroj, kterému bylo přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), a u kterého jsou dány předpoklady pro spravedlivé, řádné a účinné obchodování za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10). Uvedené podmínky musí zajistit organizátor regulovaného trhu v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu.

(3) U investičních cenných papírů organizátor regulovaného trhu v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu dále zajistí, aby k obchodování na regulovaném trhu byl přijat pouze investiční cenný papír, který je volně obchodovatelný za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10a).

(4) U investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 písm. d) až k) organizátor regulovaného trhu v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu dále zajistí, aby k obchodování na regulovaném trhu byl přijat pouze investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až k), který umožňuje řádné stanovení cen a vhodný způsob vypořádání za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10b).

(5) Investiční nástroj může být přijat k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta. Investiční cenný papír může být přijat k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, pouze pokud je již kótovaný. Podmínky přijetí k obchodování na regulovaném trhu stanovené v § 57 tím nejsou dotčeny.

(6) Organizátor regulovaného trhu informuje bez zbytečného odkladu emitenta investičního nástroje, že emitentem vydaný investiční nástroj přijal k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu podle odstavce 5.

(7) Emitent investičního cenného papíru přijatého k obchodování na regulovaném trhu podle odstavce 5 není povinen plnit vůči tomuto regulovanému trhu žádné informační povinnosti.

(8) V případě, že došlo k následnému přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaný trh bez souhlasu emitenta podle odstavce 5, je osoba, která požádala o toto přijetí, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír bez souhlasu emitenta, povinen uveřejnit v českém nebo anglickém jazyce informace uveřejňované emitentem při plnění informačních povinností stanovených v § 118 až 120, § 123 a § 125 odst. 1 a 3, pokud je v těchto jazycích neuveřejňuje emitent. Tato povinnost podle věty první je splněna, je-li informace uveřejněna bez zbytečného odkladu poté, co došlo k jejímu uveřejnění v jazyce členského státu Evropské unie, a obdobně způsobem stanoveným pro plnění informačních povinností emitenta.

 

§ 57

Podmínky pro přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční cenné papíry k obchodování na regulovaném trhu, jestliže byl uveřejněn prospekt těchto investičních cenných papírů a od jeho uveřejnění uplynul alespoň 1 den.

(2) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 1 se nevztahuje na

a)

cenné papíry uvedené v § 34 odst. 3,

b)

akcie, které po dobu předcházejících 12 měsíců představují méně než 10 % z celkového počtu akcií stejného druhu již přijatých k obchodování na stejném regulovaném trhu,

c)

akcie nabízené bezúplatně dosavadním akcionářům a akcie rozdělované jako forma dividendy, jde-li o akcie stejného druhu jako akcie, z nichž jsou takové nepeněžité dividendy vypláceny, pokud je doručen České národní bance a je k dispozici účastníkům regulovaného trhu dokument obsahující údaje o počtu a druhu akcií a důvody a podrobnosti nabídky,

d)

cenné papíry vydané zaměstnavatelem, jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo společností jím ovládanou nebo jeho ovládající nebo společností ovládanou stejnou osobou jako zaměstnavatel a nabízených současným nebo bývalým zaměstnancům nebo vedoucím osobám zaměstnavatele, jde-li o cenné papíry stejného druhu jako cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu, a pokud je doručen České národní bance a je k dispozici účastníkům regulovaného trhu dokument obsahující údaje o počtu a druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky,

e)

akcie vydané výměnou za jiné akcie stejného druhu již přijaté k obchodování na stejném regulovaném trhu, pokud tím nedochází ke zvýšení upsaného základního kapitálu,

f)

akcie získané výměnou za jiný cenný papír nebo výkonem práva z jiného cenného papíru, za předpokladu, že tyto akcie jsou stejného druhu jako akcie již přijaté k obchodování na stejném regulovaném trhu,

g)

cenné papíry již přijaté k obchodování na jiném regulovaném trhu v členském státě Evropské unie, pokud

1.

tyto nebo zastupitelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na jiném regulovaném trhu po dobu delší než 18 měsíců,

2.

u cenných papírů poprvé přijatých k obchodování na regulovaném trhu po 31. prosinci 2003 bylo přijetí k obchodování spojeno se schválením prospektu a jeho uveřejněním v souladu s požadavky práva Evropských společenství10c),

3.

u cenných papírů, které byly přijaty k obchodování na jiném regulovaném trhu po 30. červnu 1983 a nesplňují podmínky podle bodu 2, byly splněny požadavky práva Evropských společenství pro přijetí cenného papíru na oficiální trh10d),

4.

cenné papíry nadále splňují podmínky pro obchodování na tomto jiném regulovaném trhu,

5.

osoba, která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, vypracuje souhrnný dokument v českém jazyce obsahující shrnutí prospektu způsobem stanoveným v § 36 odst. 4 a informace o tom, kde lze získat poslední prospekt a kde jsou k dispozici finanční údaje uveřejněné emitentem; tento dokument uveřejní způsobem uvedeným v § 36h.

 

§ 58

Obchod uzavřený na regulovaném trhu

 

Obchod uzavřený na regulovaném trhu podle pravidel obchodování na regulovaném trhu nemůže organizátor regulovaného trhu zrušit. Omyl v pokynu při uzavření obchodu na regulovaném trhu nezakládá jeho neplatnost.

 

§ 59

Registrace cenných papírů vydaných fondem

kolektivního investování na regulovaném trhu

 

(1) Cenný papír vydaný fondem kolektivního investování, který není kótovaným investičním nástrojem, může být za účelem uveřejňování jeho hodnoty registrován na regulovaném trhu.

(2) Podmínky pro registraci cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování a způsob stanovení jeho hodnoty stanoví organizátor regulovaného trhu v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu.

 

§ 60

Vyřazení cenného papíru z obchodování

na regulovaném trhu

 

(1) Emitent, který rozhodl o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu tuto skutečnost neprodleně

a)

oznámí České národní bance a organizátorovi regulovaného trhu, na kterém je cenný papír přijat k obchodování, a

b)

uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Emitent uvedený v odstavci 1 zašle organizátorovi regulovaného trhu žádost o vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu bez zbytečného odkladu po splnění všech povinností vyplývajících ze zákona upravujícího postup při rozhodování emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu těmto osobám. Při povinném veřejném návrhu smlouvy na odkoupení účastnických cenných papírů podle zákona upravujícího postup při rozhodování emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu se za splnění povinnosti považuje splnění závazků vůči akcionářům z veřejného návrhu smlouvy. Přílohu žádosti tvoří rozhodnutí o vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu v souladu se zákonem upravujícím postup při rozhodování emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu a doklad, že tato skutečnost byla oznámena České národní bance, a doklad o splnění všech povinností vyplývajících ze zákona upravujícího postup při rozhodování emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu.

(3) Stanoví-li zahraniční právní řád v případě zahraničního emitenta povinnosti obdobné povinnostem stanoveným v odstavci 1, zašle emitent před vyřazením cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu organizátorovi regulovaného trhu doklad prokazující splnění těchto povinností.

(4) Organizátor regulovaného trhu vyřadí cenný papír z obchodování na regulovaném trhu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti podle odstavce 2 se všemi přílohami.

(5) Organizátor regulovaného trhu oznámí neprodleně vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu centrálnímu depozitáři a České národní bance.

(6) Došlo-li k vyřazení účastnického cenného papíru z obchodování ze zákona, organizátor regulovaného trhu zajistí ukončení obchodování s takovým cenným papírem na regulovaném trhu.

 

§ 61

Pozastavení obchodování s investičním nástrojem a vyloučení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu pozastaví obchodování s investičním nástrojem na regulovaném trhu nebo vyloučí investiční nástroj z obchodování na regulovaném trhu, jestliže investiční nástroj nesplňuje podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu podle tohoto zákona a pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu nebo pravidla obchodování na regulovaném trhu nebo nejsou plněny informační povinnosti ohledně tohoto investičního nástroje vyplývající z tohoto zákona a pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a pokud to závažně neohrozí zájmy investorů nebo řádné fungování trhu.

(2) Organizátor regulovaného trhu rozhodnutí podle odstavce 1 uveřejní a sdělí České národní bance. Česká národní banka informuje orgány dohledu jiných členských států Evropské unie.

 

§ 62

Pravidla obchodování na regulovaném trhu

 

Organizátor regulovaného trhu stanoví a dodržuje transparentní pravidla obchodování na regulovaném trhu, která stanoví zejména strukturu regulovaného trhu, který organizuje, a pravidla pro uzavírání obchodů s investičními nástroji na regulovaném trhu.

 

§ 63

Pravidla přístupu na regulovaný trh

 

(1) Organizátor regulovaného trhu stanoví a dodržuje transparentní pravidla přístupu na regulovaný trh, která stanoví objektivní kritéria pro tento přístup.

(2) Pravidla přístupu na regulovaný trh upřesňují povinnosti účastníků regulovaného trhu, vyplývající z řízení a struktury regulovaného trhu, pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel pro zúčtování a vypořádání obchodů uzavřených na regulovaném trhu.

(3) Pravidla přístupu na regulovaný trh dále upraví požadavky na odbornost osob, kterých využívají ke své činnosti na regulovaném trhu obchodníci s cennými papíry a zahraniční osoby s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, kteří jsou účastníky tohoto trhu, a pravidla pro přístup osob podle odstavce 4 písm. b).

(4) Účastníkem regulovaného trhu může být

a)

obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, nebo

b)

jiná osoba, která

1.

je důvěryhodná a odborně způsobilá,

2.

má dostatečnou schopnost a způsobilost obchodovat,

3.

má vhodné organizační předpoklady a

4.

disponuje dostatečnými finančními zdroji, zejména s ohledem na zajištění vypořádání obchodů.

(5) Organizátor regulovaného trhu zasílá pravidelně České národní bance změny v seznamu účastníků jím organizovaného regulovaného trhu. Lhůty, obsah, formu a způsob zasílání stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Pravidla přístupu na regulovaný trh umožní zahraniční osobě s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb přístup ze zahraničí.

(7) Organizátor regulovaného trhu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie může v České republice zavést technická a organizační opatření, která umožní účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu se sídlem nebo bydlištěm v České republice přístup na tento regulovaný trh. Česká národní banka může požádat orgán dohledu nad organizátorem regulovaného trhu o údaje o účastnících tohoto regulovaného trhu se sídlem nebo bydlištěm v České republice.

(8) Organizátor regulovaného trhu se sídlem v České republice oznámí České národní bance, ve kterém členském státě Evropské unie má v úmyslu zavést technická a organizační opatření, která umožní účastníkům regulovaného trhu se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie přístup na jím organizovaný regulovaný trh. Česká národní banka sdělí tuto informaci do jednoho měsíce příslušnému orgánu dohledu tohoto členského státu Evropské unie. Česká národní banka oznámí na žádost orgánu dohledu tohoto členského státu Evropské unie údaje o účastnících regulovaného trhu se sídlem nebo bydlištěm v tomto členském státě Evropské unie.

 

Díl 2

Oficiální trh s cennými papíry

 

§ 64

 

Organizátor regulovaného trhu může organizovat jako součást regulovaného trhu oficiální trh s cennými papíry (dále jen „oficiální trh“), který splňuje podmínky stanovené tímto zákonem (§ 65).

 

§ 65

Podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu může k obchodování na oficiálním trhu přijmout pouze akcie nebo dluhopisy, jestliže

a)

jsou splněny podmínky podle § 56 a 57,

b)

právní postavení emitenta těchto akcií nebo dluhopisů je v souladu s právem státu, ve kterém má emitent sídlo,

c)

kurz akcie nebo její předpokládaný kurz násobený počtem vydávaných akcií dosahují v korunách českých částky odpovídající alespoň 1 000 000 EUR; pokud nelze předpokládaný kurz odhadem určit, musí dosahovat alespoň uvedené částky vlastní kapitál emitenta akcií; podmínka nejnižší částky nemusí být splněna, pokud již emitent vydal akcie stejného druhu a tyto akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, na kterém se o přijetí akcií k obchodování žádá, nebo pokud bude zajištěno bezproblémové obchodování s těmito akciemi,

d)

celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu dosahuje v korunách českých hodnoty odpovídající alespoň 200 000 EUR; podmínka nejnižší celkové jmenovité hodnoty nemusí být splněna, pokud bude zajištěno bezproblémové obchodování s těmito dluhopisy,

e)

emitent těchto akcií nebo dluhopisů zveřejnil účetní závěrku podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví nejméně za tři po sobě následující účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém je podána žádost o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu; podmínka zveřejnění účetní závěrky za tři po sobě následující účetní období nemusí být splněna, jestliže emitent existuje podle zápisu do příslušného rejstříku méně než 3 roky a přijetí akcií nebo dluhopisů k obchodování na oficiálním trhu je v zájmu emitenta nebo investorů a jestliže investoři mají dostatek informací nezbytných k posouzení emitenta a cenného papíru,

f)

tyto akcie nebo dluhopisy splňují požadavky práva státu, podle kterého byly vydány,

g)

není vyloučena ani omezena převoditelnost těchto akcií nebo dluhopisů; akcie mohou být též přijaty k obchodování na oficiálním trhu, pokud je jejich převoditelnost omezena pouze požadavkem souhlasu orgánů společnosti a pokud jejich přijetí k obchodování nenaruší obchodování na tomto trhu,

h)

je plně splacen emisní kurz těchto akcií nebo dluhopisů; emisní kurz nemusí být plně splacen, pokud to zvláštní právní předpis dovoluje a pokud je zajištěno bezproblémové obchodování s nimi a pokud je v jejich prospektu výslovně uvedeno, že emisní kurz nebyl splacen a jsou uvedena opatření, která byla v souvislosti s tím přijata,

i)

alespoň 25 % akcií, které mají být přijaty k obchodování na oficiálním trhu, je ve vlastnictví veřejnosti členských států Evropské unie, nebo je-li ve vlastnictví veřejnosti členských států Evropské unie alespoň takové procento akcií, které zaručuje bezproblémové obchodování na oficiálním trhu; to není třeba, jestliže

1.

vlastnictví akcií veřejností členských států Evropské unie má být zajištěno teprve obchodováním na tomto trhu a organizátor regulovaného trhu usoudí, že požadovaného vlastnictví veřejností bude dosaženo během krátké doby po přijetí akcií k obchodování, nebo

2.

akcie téhož emitenta a druhu jsou přijaty k obchodování na obdobném oficiálním trhu státu, který není členským státem Evropské unie, a v tomto státě je ve vlastnictví veřejnosti takový jejich objem, který zaručuje bezproblémové obchodování na oficiálním trhu,

j)

se žádost o přijetí k obchodování vztahuje na všechny dluhopisy stejné emise nebo na všechny akcie stejného druhu; žádost o přijetí k obchodování nemusí zahrnovat akcie držené za účelem ovládání emitenta nebo na akcie, se kterými nelze na základě dohody po určitou dobu obchodovat, pokud obchodováním pouze s částí akcií stejného druhu nevzniknou investorům žádné nevýhody; skutečnost, že se žádost o přijetí k obchodování na oficiálním trhu vztahuje pouze na část akcií stejného druhu, musí být výslovně uvedena v prospektu spolu s uvedením důvodu,

k)

akcie nebo dluhopisy, které jsou listinnými cennými papíry, jsou vytištěny v souladu s požadavky kladenými na tisk listinných cenných papírů podle práva státu, ve kterém má emitent sídlo,

l)

emitentem těchto akcií nebo dluhopisů je osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, a tyto akcie nebo dluhopisy nebyly přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, ve kterém má emitent sídlo a skutečné sídlo, ani ve státě, ve kterém je ve vlastnictví veřejnosti největší podíl těchto akcií nebo dluhopisů, a organizátor regulovaného trhu, na kterém se žádá o přijetí, je přesvědčen, že důvodem nepřijetí k obchodování není ochrana investorů,

m)

se jedná o vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy nebo dluhopisy s opčním listem, které mají být vyměněny za akcie, a akcie stejného druhu jsou již přijaté k obchodování na oficiálním trhu nebo investorům jsou k dispozici všechny informace nezbytné k posouzení hodnoty těchto akcií,

n)

emise těchto akcií nebo dluhopisů byla vydána v jedné podobě a všechny její kusy mají stejnou jmenovitou hodnotu a stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),

o)

organizátorovi regulovaného trhu nejsou známy okolnosti, které by v případě přijetí těchto akcií nebo dluhopisů k obchodování na oficiálním trhu mohly vést k poškození investorů, k ohrožení jejich zájmů nebo k ohrožení důležitých veřejných zájmů.

(2) Cenné papíry zastupující akcie mohou být přijaty k obchodování na oficiálním trhu, jestliže

a)

emitent akcií, které cenný papír zastupuje, splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. b) a e) a plní pro zastupované akcie informační povinnosti emitenta akcií přijatých k obchodování na oficiálním trhu,

b)

splňují podmínky stanovené v odstavci 1 písm. f), g), i) až k) a v odstavci 4,

c)

akcie, které cenný papír zastupuje, splňují podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. c).

(3) Jestliže předmětem žádosti o přijetí k obchodování na oficiálním trhu jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání cenných papírů představujících podíl na společnosti se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, a cenné papíry představující podíl na společnosti jsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, ve kterém má jejich emitent sídlo, organizátor regulovaného trhu si před rozhodnutím o žádosti vyžádá stanovisko orgánu, který rozhodl o jejich přijetí k obchodování.

(4) Jestliže jsou akcie nebo dluhopisy upisovány na základě veřejné nabídky, lze obchodování s nimi zahájit až po uplynutí lhůty pro upisování uvedené ve veřejné nabídce; to neplatí, pokud lhůta nebyla stanovena.

(5) Podmínky pro přijímání cenných papírů k obchodování na oficiálním trhu stanovené v odstavci 1 písm. b) až f), h), i) a l) až o) se nevztahují na státní dluhopisy vydané Českou republikou, členským státem Evropské unie nebo členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, komunální dluhopisy nebo dluhopisy vydané subjekty mezinárodního práva.

 

§ 66

Přijetí cenného papíru k obchodování

na oficiálním trhu

 

Organizátor regulovaného trhu je povinen do 6 měsíců ode dne doručení nebo doplnění žádosti o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu sdělit žadateli, zda cenný papír k obchodování na oficiálním trhu přijímá.

 

Díl 3

Transparentnost regulovaného trhu

 

§ 67

Transparentnost regulovaného trhu před uzavřením obchodu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10e), aktuální nabídkové a poptávkové ceny a aktuální nabízené a poptávané množství za tyto ceny pro akcie přijaté k obchodování na tomto regulovaném trhu.

(2) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje informace uvedené v odstavci 1 průběžně během své obvyklé obchodní doby způsobem snadno dostupným účastníkům kapitálového trhu; přístup k těmto informacím může zpoplatnit za cenu, která nesmí být vyšší než cena obvyklá na finančním trhu.

(3) Organizátor regulovaného trhu nemusí uveřejňovat informace uvedené v odstavci 1, o kterých to stanoví prováděcí právní předpis v souladu s podmínkami stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10f).

 

§ 68

Transparentnost regulovaného trhu po uzavření obchodu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje údaje o obchodu s akciemi uzavřeném na regulovaném trhu za podmínek a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10g).

(2) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje informace uvedené v odstavci 1 neprodleně po uzavření obchodu způsobem snadno dostupným účastníkům kapitálového trhu; přístup k těmto informacím může zpoplatnit za cenu, která nesmí být vyšší než cena obvyklá na finančním trhu.

(3) Česká národní banka může za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10h), na žádost organizátora regulovaného trhu udělit předchozí souhlas s odložením uveřejnění informací uvedených v odstavci 1. Informaci o udělení tohoto souhlasu je organizátor regulovaného trhu povinen uveřejnit způsobem snadno dostupným účastníkům kapitálového trhu.

(4) Pro investiční nástroje s výjimkou akcií organizátor regulovaného trhu uveřejňuje

a)

aktuální kurz investičního nástroje, se kterým se obchoduje na jím organizovaném trhu,

b)

závěrečný kurz investičního nástroje, se kterým se obchoduje na jím organizovaném trhu; závěrečný kurz se uveřejňuje po skončení obchodního dne v kurzovním lístku.

(5) Lhůty, formu a způsob uveřejňování kurzů investičních nástrojů podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.

 

HLAVA III

OBCHODOVÁNÍ V MNOHOSTRANNÉM

OBCHODNÍM SYSTÉMU

 

§ 69

 

(1) Mnohostranným obchodním systémem se rozumí trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem s cennými papíry nebo organizátorem regulovaného trhu, který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému, pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému a pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému, která jsou v souladu s tímto zákonem.

(2) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zavést transparentní pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů.

(3) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zavést transparentní pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému, která stanoví objektivní kritéria pro určení, zda investiční nástroj může být obchodován v tomto systému. Pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému mohou stanovit také informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování nebo osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta.

(4) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zavést transparentní pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému, která stanoví objektivní kritéria pro tento přístup. § 63 odst. 4 a 6 platí pro přístup do mnohostranného obchodního systému obdobně.

(5) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zajistit účastníkům jím provozovaného mnohostranného obchodního systému přístup k veřejně dostupným informacím o investičních nástrojích přijatých k obchodování v mnohostranném obchodním systému.

(6) Investiční nástroj může být přijat k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta.

(7) Emitent investičního nástroje přijatého k obchodování v mnohostranném obchodním systému podle odstavce 6 není povinen plnit vůči tomuto mnohostrannému obchodnímu systému žádné informační povinnosti.

(8) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se sídlem v jiném členském státě Evropské unie může v České republice zavést technická a organizační opatření, která umožní osobám se sídlem nebo bydlištěm v České republice přístup do tohoto mnohostranného obchodního systému. Česká národní banka může požádat orgán dohledu nad provozovatelem mnohostranného obchodního systému o údaje o účastnících tohoto mnohostranného obchodního systému se sídlem nebo bydlištěm v České republice.

(9) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se sídlem v České republice oznámí České národní bance, ve kterém členském státě Evropské unie má v úmyslu zavést technická a organizační opatření, která umožní osobám se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie přístup do tohoto mnohostranného obchodního systému. Česká národní banka sdělí tuto informaci do jednoho měsíce příslušnému orgánu dohledu tohoto členského státu Evropské unie. Česká národní banka oznámí na žádost orgánu dohledu tohoto členského státu Evropské unie údaje o účastnících tohoto mnohostranného obchodního systému se sídlem nebo bydlištěm v tomto členském státě Evropské unie.

 

§ 70

Přístup k vypořádacím systémům

 

(1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zajistit řádné vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému a informovat účastníky mnohostranného obchodního systému o své působnosti a povinnostech a o působnosti a povinnostech účastníků při zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému.

(2) Česká národní banka může omezit nebo zakázat provozovateli mnohostranného obchodního systému využívání vypořádacího systému, ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce z jiného členského státu Evropské unie k vypořádání všech nebo jen vybraných obchodů s investičními nástroji uzavřených v tomto mnohostranném obchodním systému, pokud je to nezbytné k řádnému fungování tohoto systému; při rozhodování Česká národní banka vezme v úvahu, zda nenastaly okolnosti uvedené v § 49.

 

§ 71

 

(1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zavést opatření pro soustavné sledování, zda

a)

účastníci tohoto mnohostranného obchodního systému dodržují pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému upravená v § 69 odst. 2,

b)

investiční nástroje přijaté k obchodování v tomto mnohostranném obchodním systému splňují pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému upravená v § 69 odst. 3.

(2) Provozovatel mnohostranného obchodního systému soustavně sleduje obchody v tomto mnohostranném obchodním systému a vyhodnocuje, zda nedochází k porušování pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému, vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem.

(3) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen neprodleně oznámit České národní bance

a)

významné porušení pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému nebo mimořádnou situaci na trhu,

b)

důvodné podezření na využití vnitřní informace nebo na manipulaci s trhem,

c)

důvodné podezření z porušení tohoto zákona osobou oprávněnou uzavírat obchody v mnohostranném obchodním systému.

(4) Provozovatel mnohostranného obchodního systému zasílá České národní bance rovněž další informace o účastnících, podmínkách, průběhu a výsledcích obchodování v jím provozovaném systému, investičních nástrojích přijatých k obchodování v jím provozovaném systému a jejich emitentech a o poskytnutých službách, které jsou potřebné pro výkon dohledu.

(5) Formu a způsob informování České národní banky podle odstavce 3 a lhůty, obsah, formu a způsob zasílání informací podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 72

 

Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen dodržovat transparentnost ve vztahu ke kótovaným akciím obdobně podle § 67 a § 68 odst. 1 až 3 a ve vztahu k ostatním investičním nástrojům obdobně podle § 68 odst. 4.

 

§ 73

Obchod uzavřený v mnohostranném obchodním systému

 

Obchod uzavřený v mnohostranném obchodním systému podle pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému nemůže provozovatel mnohostranného obchodního systému zrušit. Omyl v pokynu při uzavření obchodu v mnohostranném obchodním systému nezakládá jeho neplatnost.

__________

9)

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

10)

Čl. 35 odst. 4, čl. 36 a čl. 37 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10a)

Čl. 35 odst. 1 až 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10b)

Čl. 37 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10c)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES.

10d)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES.

Směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu cenných papírů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů.

10e)

Čl. 17, 29, 30, 32 až 34 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10f)

Čl. 18 až 20 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10g)

Čl. 27, 29, 30, 32 až 34 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10h)

Čl. 28 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.“.

 

165.

§ 74 až 81 se zrušují.

 

166.

V § 82 odst. 4 písmena c) a d) znějí:

c)

obchodník s cennými papíry,

d)

investiční společnost pro účely vypořádání obchodů s investičními nástroji uzavřených v rámci poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka,“.

 

167.

V § 83 odst. 3 písm. a) se za slovo „pouze“ vkládá slovo „listinné“.

 

168.

V § 83 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova „nebo zaknihované akcie“.

 

169.

V § 83 odst. 4 se slova „musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti uvedené“ nahrazují slovy „lze podat pouze na stanoveném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených“ a slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ se nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

 

170.

V § 83 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) Pravidla vypořádacího systému musí být objektivní, zejména nesmí znevýhodňovat osoby se sídlem v zahraničí z jiných než ekonomických důvodů.“.

Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 11 až 14.

 

171.

V § 85 odst. 2 se slova „musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti“ nahrazují slovy „lze podat pouze na stanoveném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady“, slovo „důvodů“ se nahrazuje slovem „důsledků“ a slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ se nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

 

172.

Nadpis § 88 zní: „Informace o účastnících vypořádacího systému“.

 

173.

V § 88 odst. 2 se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.

 

174.

V § 90 odst. 3 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.

 

175.

V § 91, § 92 odst. 1 písm. a), § 94 odst. 7 větě druhé a § 94 odst. 9 větě první se slova „podílových listů otevřeného podílového fondu“ nahrazují slovy „cenných papírů kolektivního investování“.

 

176.

V § 92 odst. 3 písm. a) a b), § 93 odst. 2 písm. a), b) a d) a v § 93 odst. 3 písm. a), b) a d) se slova „úschova investičních nástrojů“ nahrazují slovy „úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb“.

 

177.

V § 93 odst. 1 písm. c) se slova „svěřené obchodníkovi“ nahrazují slovy „které má ve své moci obchodník“.

 

178.

V § 93 odst. 1 písm. a) a § 112 odst. 10 se slova „podílové listy otevřeného podílového fondu“ nahrazují slovy „cenné papíry kolektivního investování“.

 

179.

V § 93 odstavec 4 zní:

(4) Osoba uvedená v odstavci 2 nebo odstavci 3 písm. a) až e) vede samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis dále stanoví požadavky na organizační a technické zabezpečení vedení takové evidence a náležitosti výpisu z evidence.“.

 

180.

V § 94 odst. 4 se slova „jejich vlastníci svěřili majiteli účtu“ nahrazují slovy „majitel účtu převzal od jejich vlastníků“.

 

181.

V § 94 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

 

182.

V § 94 odstavec 8 zní:

(8) Osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Vést účet zákazníků může pouze pro osobu uvedenou v § 93 odst. 3 písm. e) nebo f), která vede navazující evidenci v zahraničí podle zahraničního právního řádu; podmínka oprávnění k poskytování investiční služby v České republice nemusí být v takovém případě splněna.“.

 

183.

V § 94 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Pro osobu, která vede samostatnou evidenci cenných papírů kolektivního investování, a osobu, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci cenných papírů kolektivního investování platí § 111 odst. 2 a 3 přiměřeně; rozsah sdělovaných údajů stanoví prováděcí právní předpis podle § 93 odst. 4.“.

 

184.

V § 97 odst. 1 písm. a) se slovo „prodán“ nahrazuje slovem „převeden“.

 

185.

V § 97 odst. 4 se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo soud“.

 

186.

V § 100 odst. 1 písm. b) se slova „cenným papírům“ nahrazují slovy „investičním nástrojům“.

 

187.

V § 100 odst. 1 písm. c) se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.

 

188.

V § 103 odst. 2 písm. a) se za slovo „pouze“ vkládá slovo „listinné“.

 

189.

V § 103 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zaknihované akcie“.

 

190.

V § 103 odst. 2 písm. e) se slova „organizační struktury“ nahrazují slovy „organizačního uspořádání“.

 

191.

V § 103 odst. 3 se slova „musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti“ nahrazují slovy „lze podat pouze na stanoveném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady“ a slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ se nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

 

192.

V § 104a odst. 2 písm. e) se slova „veřejně prohlásila“ nahrazují slovy „která alespoň v jednom celostátně šířeném deníku uveřejní informaci o tom“.

 

193.

V § 104a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Česká národní banka požádá před vydáním rozhodnutí o stanovisko také orgán dohledu, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, jehož členem je centrální depozitář, na němž chce žadatel nabýt účast, i další orgány dohledu, kterých se tato skutečnost týká, ledaže rozhodnutí nesnese odkladu nebo by taková žádost o stanovisko mohla ohrozit účel rozhodnutí; v takovém případě informuje dotčené orgány dohledu bez zbytečného odkladu po vydání rozhodnutí.“.

 

194.

V § 104a odstavec 4 zní:

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1, a které jsou nezbytné pro posouzení vhodnosti žadatele z hlediska řádného a obezřetného vedení centrálního depozitáře a pro posouzení, zda propojení žadatele s centrálním depozitářem nebrání účinnému výkonu dohledu nad tímto centrálním depozitářem. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

195.

V § 104a odst. 5 se slovo „zdravého“ nahrazuje slovem „řádného“.

 

196.

V § 104a odst. 7 se za slovo „lze“ vkládají slova „v případech zvláštního zřetele hodných“.

 

197.

V § 104b se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

 

198.

V § 104b se za text „§ 10“ vkládají slova „a 10a“.

 

199.

V § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 se slovo „důvodů“ nahrazuje slovem „důsledků“.

 

200.

V § 106 odst. 2 větě první se slova „obsahuje údaje a“ nahrazují slovy „lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy“.

 

201.

V § 106 odst. 2 větě druhé a v § 107 odst. 2 větě druhé se slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

 

202.

V § 107 odst. 2 se slova „musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti“ nahrazují slovy „lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady“.

 

203.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

__________

11)

§ 291 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).“.

 

204.

V § 111 odst. 2 větě první se za slova „počet kusů cenného papíru“ vkládají slova „ , údaje o správci12) nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s těmito cennými papíry“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

__________

12)

§ 36 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

205.

V § 113 se odstavec 11 zrušuje.

Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 11 až 14.

 

206.

V § 113 odst. 14 se číslo „14“ nahrazuje číslem „13“ a slova „podílové listy otevřeného podílového fondu“ se nahrazují slovy „cenné papíry kolektivního investování“.

 

207.

V § 115 odst. 1 písm. h) se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a financování terorismu“.

 

208.

§ 116 se zrušuje.

 

209.

V § 117 odst. 1 se slova „ , provozovatele tiskárny oprávněné k tisku kótovaných cenných papírů“ zrušují.

 

210.

V § 117 odst. 2 písm. f) se slova „Ministerstvu financí“ nahrazují slovem „ministerstvu“ a za slovo „činnosti“ se vkládají slova „a financování terorismu“.

 

211.

V § 118 odst. 3 písm. c) se slova „vedoucí osoby a členové dozorčích rad“ nahrazují slovy „osoby s řídící pravomocí“ a slova „ostatní vedoucí osoby a souhrnně za všechny členy dozorčí rady“ se nahrazují slovy „členy dozorčí rady nebo jiného dozorčího orgánu a souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí,“.

 

212.

V § 118 odst. 3 písm. d) se slova „vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady“ nahrazují slovy „osob s řídící pravomocí emitenta“ a slova „ostatní vedoucí osoby, souhrnně za všechny členy dozorčí rady“ se nahrazují slovy „členy dozorčí rady nebo jiného dozorčího orgánu, souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí,“.

 

213.

V § 118 odst. 3 písm. e) se slova „vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady“ nahrazují slovy „osob s řídící pravomocí emitenta“.

 

214.

V § 120 odst. 6 větě první se slova „bez zbytečného odkladu“ nahrazují slovy „ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt12a),“.

Poznámka pod čarou č. 12a zní:

___________

12a)

Čl. 27 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 809/2004.“.

 

215.

V § 121 písm. a) a d) se slovo „údaje“ nahrazuje slovem „informace“.

 

216.

V § 122 odstavec 1 zní:

(1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta se sídlem v České republice, jehož akcie jsou kótované, ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, oznámí tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Stejnou povinnost má osoba, jejíž podíl na hlasovacích právech společnosti se sídlem v České republice, jejíž akcie byly poprvé přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, dosahuje alespoň 5 %.“.

 

217.

V § 122 odst. 11 písm. a) se slova „členem burzy v České republice nebo v jiném“ nahrazují slovy „účastníkem regulovaného trhu se sídlem v“.

 

218.

V § 122 odst. 13 větě druhé, odstavci 14 úvodní části ustanovení a v § 123 odst. 2 větě první a druhé se slova „oficiálním trhu burzy“ nahrazují slovy „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“.

 

219.

Nadpis § 123 zní: „Výroční zpráva a pololetní zpráva emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“.

 

220.

V § 123 odst. 1 se za slovo „kótovaných“ vkládá slovo „investičních“.

 

221.

V § 123 odst. 2 větě druhé se za slovo „byly“ vkládá slovo „investiční“.

 

222.

V § 124 odst. 5 větě první a v § 126 odst. 5 větě první se za slova „Obchodník s cennými papíry“ vkládají slova „ , zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice“ a za slovo „banka,“ se vkládají slova „zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky,“.

 

223.

V § 125 na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „nebo, pokud jde o emitenta, jehož finanční nástroj byl k obchodování na regulovaném trhu způsobem stanoveným v § 56 odst. 5 přijat bez jeho souhlasu“.

 

224.

V § 125 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

(5) Osoba s řídící pravomocí emitenta, její manžel nebo partner14a), jiní příbuzní, kteří s ní žijí ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku, a dále jiné osoby, které jsou k osobě s řídící pravomocí emitenta v poměru rodinném nebo obdobném, žijí s ní ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, nebo právnické osoby, ve kterých jsou tyto osoby osobami s řídící pravomocí, které jsou ovládané těmito osobami nebo jejichž ekonomické zájmy jsou podstatnou měrou shodné s ekonomickými zájmy těchto osob, zašlou České národní bance oznámení o transakci s akciemi nebo zatímními listy vydanými tímto emitentem nebo s investičními nástroji, jejichž hodnota se vztahuje k těmto akciím nebo zatímním listům, kterou učinily na vlastní účet, a to do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění transakce. Česká národní banka toto oznámení bez zbytečného odkladu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

__________

14a)

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

225.

V § 125 odst. 7 písm. f) se slovo „obchodů“ nahrazuje slovem „transakcí“.

 

226.

V § 125 odst. 7 písmeno g) zní:

g)

požadavky na kvalitu vnitřní informace,“.

 

227.

V § 126 se na konci textu odstavce 11 vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 17a, která zní:

___________

17a)

Rozhodnutí Komise (ES) 2001/527/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.“.

 

228.

§ 127 se zrušuje.

 

229.

V § 128 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

(12) Pro účely této hlavy se majetkem zákazníka rozumí peněžní prostředky a investiční nástroje, které obchodník s cennými papíry převzal za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka. Věta druhá § 2 odst. 1 písm. h) platí obdobně.“.

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 13 a 14.

 

230.

V § 130 odst. 9 se slovo „eurům“ nahrazuje slovem „EUR“.

 

231.

V § 131 odst. 3 větě první se za slovo „náhrad“ vkládají slova „s příslušenstvím nebo k úhradě nákladů na činnost“.

 

232.

V § 135 odstavec 1 zní:

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá

a)

obchodník s cennými papíry (§ 5),

b)

osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 1),

c)

zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této organizační složky na území České republiky (§ 24 odst. 2),

d)

investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),

e)

osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),

f)

vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),

g)

osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),

h)

osoba, která podle § 36 odst. 5 vyhotovila prospekt,

i)

organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),

j)

provozovatel vypořádacího systému (§ 83 odst. 1),

k)

účastník vypořádacího systému (§ 88 odst. 2 a 3),

l)

osoba, která má sídlo v České republice a je účastníkem vypořádacího systému provozovaného podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie (§ 88 odst. 4),

m)

osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů (§ 92 odst. 3),

n)

osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 odst. 2),

o)

osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),

p)

centrální depozitář (§ 100 odst. 1),

q)

emitent kótovaného investičního cenného papíru při plnění povinností podle § 118 až 121 a § 123,

r)

zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3),

s)

osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5),

t)

osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 5),

u)

osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6),

v)

osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1),

w)

osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5),

x)

nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,

y)

vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1, § 104b a 155a),

z)

osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona.“.

 

233.

V § 135 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

 

234.

Za § 135 se vkládá nový § 135a, který včetně poznámek pod čarou č. 22a a 22b zní:

§ 135a

Spolupráce s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie

 

(1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu.

(2) Česká národní banka může vyžadovat informace a podklady od zahraničních účastníků regulovaného trhu; o tomto postupu informuje orgán dohledu jejich domovského členského státu.

(3) Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě, provede požadovanou činnost sama nebo poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu nebo jím pověřeným expertům a auditorům.

(4) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost orgánu dohledu22a) jiného členského státu Evropské unie tomuto orgánu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může podmínit poskytnutí informací tím, že poskytnuté informace nesmějí být dále poskytnuty bez jejího předchozího souhlasu.

(5) Česká národní banka je povinna podrobně informovat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o každém důvodném podezření na porušení povinností při poskytování investičních služeb, organizování regulovaného trhu nebo ochraně před zneužíváním trhu v tomto členském státě.

(6) Jestliže Česká národní banka obdrží od orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie oznámení o podezření na porušení povinností při poskytování investičních služeb, organizování regulovaného trhu nebo ochraně před zneužíváním trhu v České republice průběžně informuje oznamovatele o přijatých opatřeních a sdělí mu výsledek své činnosti.

(7) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle odstavce 3 nebo o poskytnutí informací podle odstavce 4, pokud

a)

by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice,

b)

bylo v České republice zahájeno soudní řízení v téže věci proti osobám, kterých se žádost týká, nebo

c)

nabyl právní moci rozsudek týkající se téže věci a osob, kterých se týká i žádost.

(8) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 7 je Česká národní banka povinna podrobně informovat žádající orgán dohledu o důvodech odmítnutí jeho žádosti.

(9) V případě, že regulovaný trh z jiného členského státu působí v České republice a jeho činnost nabyla podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů, podstatného významu22b) pro fungování trhů s investičními nástroji a ochranu investorů v České republice, dohodne Česká národní banka bez zbytečného odkladu přiměřený způsob spolupráce s orgánem dohledu domovského státu organizátora regulovaného trhu.

__________

22a)

Čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

22b)

Čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.“.

 

235.

V části deváté hlavě I nadpise dílu 2 se slova „odnětí povolení“ nahrazují slovy „jiná opatření“.

 

236.

V § 136 odst. 1 se slova „tento zákon nebo rozhodnutí vydané podle tohoto zákona,“ nahrazují slovy „tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti poskytování investičních služeb a činností na trzích finančních nástrojů2),“.

 

237.

V § 136 odst. 1 písm. c) se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „5 let“.

 

238.

V § 136 odst. 1 písm. e) se slova „cennými papíry“ nahrazují slovy „investičními nástroji podle § 137“.

 

239.

V § 136 odst. 1 písm. f) se za slovo „správu“ vkládají slova „podle § 138 až 143“.

 

240.

V § 136 odst. 1 písm. g) se za slovo „zákona“ vkládají slova „podle § 144“.

 

241.

V § 136 odst. 1 písm. h) se slova „udělené podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „nebo souhlas, zrušit registraci nebo provést výmaz vázaných zástupců ze seznamu podle § 145“.

 

242.

V § 136 odst. 1 písm. i) se za slovo „nabízení“ vkládá slovo „investičních“, za slovo „přijetí“ se vkládá slovo „investičního“ a slova „oficiálním trhu“ se nahrazují slovy „regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému“.

 

243.

V § 136 odst. 1 písm. j) se za slovo „přijetí“ vkládá slovo „investičního“.

 

244.

V § 136 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

nařídit výměnu vedoucí osoby osob podléhajících dohledu podle § 135 odst. 1 písm. y).“.

 

245.

V § 136 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „mechanismy“ nahrazuje slovem „pravidla“.

 

246.

V § 136 odstavec 4 zní:

(4) Česká národní banka zakáže osobě nebo osobám jednajícím ve shodě, kterým udělila souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle § 11, organizátorovi regulovaného trhu podle § 47 a centrálnímu depozitáři podle § 104a, a které přestaly splňovat podmínky pro udělení souhlasu, vykonávat tato hlasovací práva nebo jinak uplatňovat významný vliv na jejich řízení.“.

 

247.

V nadpisu § 137 se slova „cennými papíry“ nahrazují slovy „investičními nástroji“.

 

248.

V § 138 odst. 1 se slova „burzy, organizátora mimoburzovního trhu,“ nahrazují slovy „organizátora regulovaného trhu“.

 

249.

V § 138 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

tato osoba opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2) nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo“.

 

250.

V § 144 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

závažné nebo opakované porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2) nebo porušení podmínky nebo povinnosti stanovené ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo“.

 

251.

Nadpis § 145 zní: „Odnětí povolení nebo souhlasu a zrušení registrace nebo provedení výmazu vázaných zástupců ze seznamu“.

 

252.

V § 145 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

osoba, které bylo uděleno, opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2) nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo“.

 

253.

V § 145 odst. 2 písm. e) se slova „k závažné“ nahrazují slovem „ke“.

 

254.

V § 145 odst. 3 větě první se za slovo „dne“ vkládají slova „vykonatelnosti rozhodnutí o“.

 

255.

V § 145 odstavce 5 až 8 znějí:

(5) Česká národní banka může odejmout souhlas nebo zrušit registraci provedenou podle tohoto zákona, jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl udělen souhlas nebo provedena registrace.

(6) Česká národní banka zruší registraci provedenou podle tohoto zákona osobě,

a)

ohledně které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo

b)

které soud nebo správní úřad zakázal činnost,

c)

o které se dozví, že jí zaniklo oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a nebo § 39.

(7) Česká národní banka může zrušit registraci provedenou podle tohoto zákona, jestliže

a)

osoba, která byla registrována, nezačala do 12 měsíců ode dne provedení registrace vykonávat činnost, pro kterou byla registrována,

b)

osoba, která byla registrována, nevykonává déle než 6 měsíců činnost, pro kterou byla registrována,

c)

registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

d)

osoba, která byla registrována, opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,

e)

došlo ke změně skutečností, na jejichž základě byla provedena registrace.

(8) Česká národní banka může provést výmaz vázaného zástupce ze seznamu, jehož zápis do seznamu vázaných zástupců byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo došlo k závažné změně skutečností, na jejichž základě byl zapsán do seznamu vázaných zástupců. Ustanovení § 32c odst. 7 věta první tím není dotčeno.“.

 

256.

§ 146 zní:

§ 146

 

(1) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice bez umístění organizační složky, nedodržuje povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropských společenství obchodníkovi s cennými papíry, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

(2) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, nedodržuje povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropských společenství obchodníkovi s cennými papíry, jiné než které je povinna dodržovat podle § 24, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

(3) V případě, že zahraniční osoba podle odstavce 1 nebo 2 i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu a poté přijme opatření k nápravě podle § 136.

(4) V případě, že zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice na základě povolení domovského státu prostřednictvím organizační složky, nedodržuje povinnosti obchodníka s cennými papíry, které musí dodržovat podle § 24, Česká národní banka ji na tuto skutečnost upozorní a požádá o zjednání nápravy.

(5) Nezjedná-li osoba podle odstavce 4 nápravu, může jí Česká národní banka uložit opatření k nápravě podle § 136. O uložených opatřeních k nápravě informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského státu.

(6) Jestliže opatření k nápravě přijatá podle odstavce 5 nevedla k nápravě, Česká národní banka po informování orgánu dohledu domovského státu může uložit další opatření k nápravě podle § 136, nebo sankci podle § 157.

(7) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu prostřednictvím ministerstva Komisi Evropských společenství o opatřeních přijatých podle odstavců 3 a 6.“.

 

257.

V § 147 větě první se slova „jednání nebo informačních povinností“ nahrazují slovy „pro poskytování investičních služeb“ a ve větě druhé se za slovo „nápravě“ vkládají slova „nebo pokutě za správní delikt podle § 157 odst. 5“.

 

258.

V části deváté hlavě I nadpis dílu 5 zní: „Dohled nad zahraniční osobou, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu“.

 

259.

§ 148 včetně nadpisu zní:

§ 148

Dohled nad zahraniční osobou, která v České

republice působí jako organizátor regulovaného

trhu na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie

 

(1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, nedodržuje povinnosti organizátora regulovaného trhu stanovené tímto zákonem na základě práva Evropských společenství, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

(2) V případě, že osoba podle odstavce 1 i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu, poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu a poté přijme opatření k nápravě podle § 136.

(3) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu prostřednictvím ministerstva Komisi Evropských společenství o opatřeních přijatých podle odstavce 2.“.

 

260.

§ 149 se zrušuje.

 

261.

V § 150 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pro účely dohledu na konsolidovaném základě se obchodníkem s cennými papíry rozumí pouze obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 1 až 3.“.

 

262.

V § 154 odst. 1 písm. b) se slova „pravidla pro“ nahrazují slovy „povinnosti při“ a slovo „informací“ se nahrazuje slovem „údajů“.

 

263.

V § 155 odst. 1 se slova „tvořící konsolidační celek“ nahrazují slovy „zahrnuté do konsolidačního celku“.

 

264.

V § 155a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení § 10a se použije obdobně.“.

 

265.

V § 155a odst. 2 větě první se slova „obsahuje údaje a“ nahrazují slovy „lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží“.

 

266.

V § 155a odst. 2 větě druhé se slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

 

267.

§ 157 až 167 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23 znějí:

§ 157

Správní delikty osob, které poskytují investiční služby

 

(1) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,

b)

poruší povinnost informovat Českou národní banku podle § 15t odst. 1,

c)

neuveřejní údaje podle § 16b nebo § 16c,

d)

neoznámí zahájení nebo ukončení systematické internalizace podle § 17a odst. 2,

e)

při systematické internalizaci neuveřejní závazné kótace podle § 17b,

f)

při systematické internalizaci neprovede pokyn podle § 17c,

g)

při systematické internalizaci omezí přístup ke kótacím v rozporu s § 17d,

h)

jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33, nebo

i)

nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129.

(2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 11a nebo § 32 odst. 1,

b)

poruší při jednání se zákazníky povinnost podle § 15 odst. 1 nebo § 32 odst. 3,

c)

neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 17 nebo § 32 odst. 6, nebo

d)

poruší povinnost poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku informace podle zvláštního právního předpisu23).

(3) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12, 12c, 12d nebo 12e.

(4) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 14.

(5) Investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)

provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 nebo 2,

b)

nezajistí obezřetné poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 4,

c)

nevede evidenci přijatých nebo předaných pokynů podle § 32 odst. 5, nebo

d)

poruší informační povinnost podle § 32 odst. 7.

(6) Zastoupený se dopustí správního deliktu tím, že poruší při vykonávání svých činností vázanými zástupci povinnost podle § 32c odst. 6 nebo § 32d odst. 1.

(7) Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že

a)

udělí souhlas podle § 2b odst. 1, aniž posoudí splnění podmínek podle § 2b odst. 3,

b)

nepředloží České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výroční zprávu podle § 16 odst. 1,

c)

poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2, nebo

d)

neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11.

(8) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě

a)

použije nebo změní speciální přístup pro výpočet kapitálových požadavků bez předchozího souhlasu podle § 9 odst. 4 nebo 5,

b)

nepřijme nebo neuplatňuje strategie nebo postupy podle § 9a,

c)

neudržuje kapitálovou přiměřenost stanovenou prováděcím právním předpisem na základě § 9c písm. a),

d)

poruší pravidla angažovanosti stanovená prováděcím právním předpisem na základě § 9c písm. d),

e)

poruší informační povinnost podle § 16 odst. 3 a 4,

f)

neuveřejní údaje podle § 16a, nebo

g)

poruší povinnost podle § 155 odst. 3.

(9) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 6b odst. 1,

b)

poruší oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 nebo § 22 odst. 5, nebo

c)

umístí svou organizační složku v hostitelském státě navzdory rozhodnutí České národní banky podle § 21 odst. 5.

(10) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne bez zbytečného odkladu žadateli o úvěr nebo půjčku vysvětlení o jeho úvěrovém hodnocení podle § 15s.

(11) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém podle § 12 odst. 1 písm. a).

(12) Zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2 písm. a), b), c) nebo d) nebo § 16 odst. 3 písm. a).

(13) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení v rozporu s § 28 odst. 6.

(14) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a),

b)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i), odstavce 2 písm. d), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 písm. d), odstavce 9 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13,

c)

20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f), odstavce 2 písm. a), b) nebo c), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 7 písm. b) nebo c), odstavce 8, odstavce 9 písm. a), odstavce 10, odstavce 11 nebo odstavce 12.

 

§ 158

Správní delikty organizátora regulovaného trhu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí správního deliktu tím, že

a)

podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40 odst. 1,

b)

poskytne službu v rozporu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování nebo pravidly přístupu, nebo

c)

neposkytne službu s odbornou péčí podle § 41 odst. 1 a 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

 

§ 159

Správní delikty provozovatele mnohostranného

obchodního systému

 

(1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nedodrží pravidla transparentnosti podle § 67 nebo § 68,

b)

nezavede nebo poruší pravidla podle § 69 odst. 2, 3 nebo 4,

c)

nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky mnohostranného obchodního systému podle § 70 odst. 1,

d)

poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,

e)

poruší povinnost soustavně sledovat a vyhodnocovat obchody podle § 71 odst. 2,

f)

poruší oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3, nebo

g)

poruší informační povinnost podle § 71 odst. 4.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

 

§ 160

Správní delikty související s provozováním

vypořádacího systému

 

(1) Provozovatel vypořádacího systému se dopustí správního deliktu tím, že

a)

podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 83 odst. 2,

b)

změní pravidla vypořádacího systému bez předchozího souhlasu České národní banky v rozporu s § 83 odst. 7,

c)

nezavede nebo poruší pravidla vypořádacího systému podle § 83 odst. 12,

d)

poruší informační povinnost podle § 87,

e)

poruší oznamovací povinnost podle § 88 odst. 1, nebo

f)

neposkytne svoje služby s odbornou péčí podle § 83 odst. 14.

(2) Účastník vypořádacího systému se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neoznámí provozovateli vypořádacího systému změnu v údajích podle § 88 odst. 2, nebo

b)

neposkytne informaci osobě, která prokáže právní zájem podle § 88 odst. 3.

(3) Osoba, která má sídlo v České republice a je účastníkem vypořádacího systému provozovaného podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neposkytne informaci osobě, která prokáže právní zájem podle § 88 odst. 4 písm. a), nebo

b)

poruší oznamovací povinnost podle § 88 odst. 4 písm. b) nebo c).

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e) nebo f), odstavce 2 nebo odstavce 3,

b)

20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c).

 

§ 161

Správní delikty osoby, která vede evidenci

investičních nástrojů

 

(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a.

(2) Centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

a)

podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 103 odst. 6,

b)

poruší oznamovací povinnost podle § 103 odst. 7,

c)

poruší informační povinnost podle § 104 odst. 2, § 108 nebo § 115 odst. 1, nebo

d)

neposkytne svoje služby s odbornou péčí podle § 103 odst. 8.

(3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nevede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem na základě § 93 odst. 4.

(4) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nezašle České národní bance informace nebo podklady podle § 93 odst. 6.

(5) Centrální depozitář, účastník centrálního depozitáře nebo osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší provozní řád centrálního depozitáře podle § 104.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), c) nebo d), odstavce 3, odstavce 4 nebo odstavce 5,

b)

20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a).

 

§ 162

Správní delikty emitenta investičního cenného

papíru

 

(1) Emitent kótovaného investičního cenného papíru se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neuveřejní výroční zprávu podle § 118 odst. 1, 4, 5, 6 nebo 7 nebo pololetní zprávu podle § 119 odst. 1 nebo 4,

b)

nezašle České národní bance výroční zprávu podle § 118 odst. 1 nebo 7 nebo pololetní zprávu podle § 119 odst. 1 nebo 4,

c)

nezajistí rovné zacházení podle § 120 odst. 1 písm. a),

d)

nezajistí výplatu výnosu podle § 120 odst. 1 písm. b),

e)

nepředloží organizátorovi regulovaného trhu návrh podle § 120 odst. 1 písm. d),

f)

neinformuje organizátora regulovaného trhu podle § 120 odst. 1 písm. e),

g)

neuveřejní údaje podle § 120 odst. 1 písm. c), e), odst. 2 písm. a), odst. 3 nebo odst. 4 nebo vnitřní informaci podle § 125 odst. 1,

h)

nezašle České národní bance informaci podle § 120 odst. 2 písm. a) nebo § 120 odst. 3, anebo vnitřní informaci podle § 125 odst. 1,

i)

nepodá žádost o přijetí k obchodování akcií podle § 120 odst. 2 písm. b),

j)

neuveřejní nebo nezašle České národní bance dokument podle § 120 odst. 6,

k)

poruší při plnění informační povinnosti zákaz podle § 121, nebo

l)

v rozporu s § 125 odst. 4 nezajistí vedení seznamu osob nebo jeho poskytnutí České národní bance.

(2) Emitent investičního cenného papíru přijatého k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 123 neuveřejní výroční zprávu nebo pololetní zprávu anebo výroční nebo pololetní zprávu nezašle České národní bance.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 163

Správní delikty osoby zahrnuté do konsolidačního celku

 

(1) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu tím, že

a)

poruší informační povinnost podle § 154 odst. 2,

b)

poruší povinnost vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy podle § 155 odst. 1,

c)

poruší povinnost oznámit svého auditora nebo povinnost poskytnout audit informací podle § 155 odst. 2, nebo

d)

neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 156.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

Další správní delikty

 

§ 164

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

b)

uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

c)

nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 11 odst. 1, § 47 odst. 1 nebo § 104a odst. 1,

d)

poruší oznamovací povinnost podle § 11 odst. 8 nebo 9, § 47 odst. 2, § 104a odst. 8 nebo 9 nebo § 122,

e)

jako osoba uvedená v § 17 odst. 1 závěrečné části ustanovení poruší povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 17 odst. 1,

f)

veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

g)

uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, § 36a, § 36b nebo § 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

h)

poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,

i)

neoprávněně používá označení „regulovaný trh“, „burza cenných papírů“ nebo obdobné označení v rozporu s § 53 nebo označení „centrální depozitář cenných papírů“ v rozporu s § 101 odst. 2, nebo

j)

poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i),

b)

20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo j) nebo odstavce 2.

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) lze uložit též zákaz činnosti do 5 let. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

 

§ 165

 

(1) Osoba podle § 29 odst. 1 písm. b), která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neinformuje investičního zprostředkovatele podle § 31 písm. a) nebo c), nebo

b)

neposkytne investičnímu zprostředkovateli součinnost podle § 31 písm. b).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o následné přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaný trh bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír bez souhlasu emitenta, se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 56 odst. 8.

(3) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, banka, zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky, spořitelní nebo úvěrní družstvo, instituce elektronických peněz nebo institucionální investor, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neinformuje Českou národní banku o podezření na využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5,

b)

poruší povinnost mlčenlivosti podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5, nebo

c)

neinformuje Českou národní banku o podezření na tržní manipulaci podle § 126 odst. 5.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5, se dopustí správního deliktu tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

(5) Zasvěcená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

využije vnitřní informaci podle § 124 odst. 4 písm. a),

b)

učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

c)

poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 6,

b)

20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c).

 

Přestupky

 

§ 166

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

b)

vykonává funkci vedoucí osoby nebo vedoucího organizační složky bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1, § 104b nebo § 155a odst. 1,

c)

uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

d)

nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 11 odst. 1, § 47 odst. 1 nebo § 104a odst. 1,

e)

poruší oznamovací povinnost podle § 11 odst. 8 nebo 9, § 47 odst. 2, § 104a odst. 8 nebo 9 nebo § 122,

f)

veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

g)

uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, 36a, 36b nebo 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

h)

poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k, nebo

i)

poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4.

(2) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g) nebo h),

b)

20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo i) nebo odstavce 2.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze uložit zákaz činnosti do 5 let.

 

§ 167

 

(1) Vedoucí osoba se dopustí přestupku tím, že neoznámí České národní bance změnu skutečností podle § 10a odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 6, § 104b nebo § 155a odst. 1.

(2) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost okamžitě ukončit závazkový vztah podle § 32d odst. 2.

(3) Fyzická osoba uvedená v § 117 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 117.

(4) Fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

(5) Nucený správce obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře se dopustí přestupku tím, že

a)

neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

b)

poruší omezení podle § 139 odst. 6,

c)

nepřijme opatření podle § 139 odst. 7 písm. a),

d)

nezajistí ochranu práv osob podle § 139 odst. 7 písm. b),

e)

poruší povinnost podle § 139 odst. 7 písm. c), nebo

f)

nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas České národní banky podle § 139 odst. 8.

(6) Fyzická osoba, která požádala o následné přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaný trh bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že poruší informační povinnost podle § 56 odst. 8.

(7) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

využije vnitřní informaci podle § 124 odst. 4 písm. a),

b)

učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

c)

poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(8) Fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

(9) Za přestupek fyzické osoby lze uložit pokutu do

a)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3,

b)

5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 4 nebo odstavce 5,

c)

10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, odstavce 7 nebo odstavce 8.

__________

23)

§ 53 odst. 1 až 3 a 5, § 53a, 54a až 56 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 56/2006 Sb.“.

 

268.

§ 168 až 191 se zrušují.

 

269.

V § 192 odst. 3 se za slovo „zaniká“ vkládají slova „a přestupek fyzické osoby nelze projednat“.

 

270.

V § 192 odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „v prvním stupni“.

 

271.

V § 192 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá a vymáhá příslušný celní úřad.“.

 

272.

V § 193 odst. 1 se slova „jejímž předmětem podnikání je“ nahrazují slovy „která provádí činnost“.

 

273.

V § 194 odst. 3 se slova „burzy, mimoburzovního trhu“ nahrazují slovy „investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, organizátora regulovaného trhu“.

 

274.

V § 194 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinnosti podle tohoto zákona se řídí úpravou náhrady škody podle obchodního zákoníku.

(5) Povinnosti obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře podle zákona upravujícího ochranu hospodářské soutěže nejsou tímto zákonem dotčeny.“.

 

275.

V § 196 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Pokud tím nebude ohroženo řádné ověření splnění předpokladů pro rozhodnutí, může Česká národní banka v řízení o žádosti podle tohoto zákona

a)

umožnit předložení přílohy nahradit čestným prohlášením, nebo

b)

nevyžadovat předložení přílohy;

prohlášení o takovém případě může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

(4) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce se České národní bance předkládají v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Česká národní banka může umožnit předložení písemnosti vyhotovené v cizím jazyce pouze v originálním znění. Prohlášení o využití možnosti podle předchozí věty může Česká národní banka učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet osob nebo řízení v budoucnu.“.

 

276.

V § 198 odst. 1 písm. a) se slova „burzy, organizátora mimoburzovního trhu“ nahrazují slovy „organizátora regulovaného trhu“.

 

277.

V § 198 odst. 2 se za slovo „je“ vkládá slovo „plně“.

 

278.

V § 198 odst. 3 větě první se slova „obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení skutečností uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení splnění podmínek uvedených v odstavci 2“.

 

279.

V § 198 odst 3 větě druhé se slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

 

280.

Za § 198a se vkládá nový § 198b, který zní:

§ 198b

 

(1) Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. g) až i) udělí Česká národní banka i komoditní burze, která jinak splňuje předpoklady pro udělení povolení; komoditní burza může organizovat regulovaný trh nebo provozovat mnohostranný obchodní systém pouze ve vztahu k těmto investičním nástrojům. Za základní kapitál se pro tyto účely považují u komoditní burzy vklady a další prostředky poskytnuté komoditní burze jejími zakladateli nebo členy, pravidlo pro dozorčí radu organizátora regulovaného trhu, který je společností s ručením omezeným, se použije obdobně.

(2) Pravidla obchodování, pravidla pro přijímání, pravidla přístupu a další pravidla týkající se regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému nejsou obsahem statutu komoditní burzy.

(3) Činnost komoditní burzy zaregistruje Česká národní banka podle § 38 bez návrhu ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu. Další podnikatelskou činnost komoditní burzy lze zaregistrovat jen za podmínek stanovených v jiném právním předpisu.

(4) Česká národní banka a příslušný orgán dohledu nad komoditními burzami spolupracují při licenční činnosti a výkonu dohledu nad komoditní burzou, která vykonává nebo hodlá vykonávat činnost organizátora regulovaného trhu. Povolení vydávají po vzájemné dohodě.“.

 

281.

V § 199 odstavec 2 zní:

(2) Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 7 odst. 2, § 9c, § 10 odst. 4, § 11 odst. 4, § 12f, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3, § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3, § 15t odst. 3, § 16 odst. 5, § 16a odst. 10, § 16b odst. 2, § 17 odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32 odst. 8, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 4, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 4, § 49 odst. 2, § 50 odst. 7, § 63 odst. 5, § 67 odst. 3, § 68 odst. 5, § 71 odst. 5, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 87, § 93 odst. 4, § 93 odst. 6, § 103 odst. 3, § 104a odst. 4, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 108 odst. 1, § 118 odst. 7, § 119 odst. 4, § 122 odst. 15, § 125 odst. 7, § 126 odst. 6, § 132 odst. 5, § 139 odst. 11, § 151 odst. 3, § 154 odst. 3, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3.“.

 

282.

V § 199 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Má-li Česká národní banka vyhláškou podle odstavce 2 stanovit lhůty nebo periodicitu, stanoví tyto lhůty nebo periodicitu v rozsahu potřebném pro výkon účinného dohledu podle tohoto zákona; to neplatí pro lhůty nebo pro periodicitu, u kterých je jejich délka nebo četnost stanovena právem Evropských společenství.“.

 

283.

V § 202 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

Středisko cenných papírů podléhá dohledu České národní banky.“.

 

284.

Za § 202a se vkládá nový § 202b, který zní:

§ 202b

 

(1) Středisko cenných papírů se dopustí správního deliktu tím, že při vedení evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, při vedení evidence rozhodnutí Komise a České národní banky nebo při plnění informačních povinností [§ 202 odst. 1 písm. b)] poruší povinnosti stanovené dosavadním zákonem.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

(3) Na správní delikt podle odstavce 1 se použije § 192 odst. 1 až 4 a 6 obdobně.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, udělené obchodníkovi s cennými papíry podle dosavadních právních předpisů, se považuje za povolení udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. e) a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za další podnikatelskou činnost podle § 6a odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, registrovanou Českou národní bankou.

13.

Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve vztahu k investičním cenným papírům se považuje za povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve vztahu k investičním cenným papírům.

14.

Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve vztahu k derivátům se považuje za povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) až k).

15.

Obchodník s cennými papíry uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

16.

Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

17.

Zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank, oprávněna poskytovat v České republice investiční služby, uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

18.

Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

19.

Obchodník s cennými papíry není povinen pro závazkové vztahy, která trvají ke dni účinnosti tohoto zákona, zajistit splnění požadavku stanoveného v § 15d odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně, a to ohledně investičních služeb poskytovaných na území České republiky, i pro zahraniční osobu uvedenou v bodech 16 až 18 a investičního zprostředkovatele.

20.

Obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení k činnosti podle dosavadních právních předpisů, je povinen ve lhůtě 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona u každého svého zákazníka, který je zákazníkem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, v souladu s § 2a2d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

a)

stanovit, zda jde o profesionálního zákazníka, zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, nebo profesionálního zákazníka, vůči kterému není obchodník s cennými papíry povinen při poskytování některých hlavních investičních služeb dodržovat povinnosti stanovené v § 1515r zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)

informovat každého svého zákazníka o takovém jeho zařazení a

c)

poučit jej o právu požádat o změnu svého zařazení a omezeních ochrany, která s tím souvisejí,

a to způsobem stanoveným v § 15e zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obdobnou povinnost, a to ohledně investičních služeb poskytovaných na území České republiky, má i zahraniční osoba uvedená v bodech 16 až 18.

21.

Organizátor regulovaného trhu uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

22.

Povolení k činnosti burzy a povolení k organizování mimoburzovního trhu udělená podle dosavadních právních předpisů se považují za povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu udělená podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které zahrnuje také oprávnění provozovat mnohostranný obchodní systém. Statutárním orgánem organizátora regulovaného trhu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti burzy podle dosavadních právních předpisů, je burzovní komora. Burzovní komora plní funkci představenstva.

23.

Investiční zprostředkovatel uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

24.

Osoba, která složila makléřskou zkoušku podle dosavadních právních předpisů, se po dobu 21 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za osobu se znalostmi a zkušenostmi nezbytnými pro plnění jí přidělených úkolů podle § 14 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu kategorie složené makléřské zkoušky, pokud

a)

vykonává odbornou obchodní činnost podle dosavadních právních předpisů ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)

vykonávala odbornou obchodní činnost podle dosavadních právních předpisů v souhrnné délce alespoň 12 měsíců v posledních 5 letech přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

c)

složila makléřskou zkoušku podle dosavadních právních předpisů během 18 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

d)

jí nebylo odňato povolení k činnosti makléře podle dosavadních právních předpisů z důvodů uvedených v § 145 odst. 1 nebo v § 145 odst. 2 písm. c) až e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

25.

Osobě, které bylo uděleno povolení k činnosti makléře podle dosavadních právních předpisů, takové povolení zaniká. Česká národní banka nad ní vykonává dohled, pokud vykonává odbornou obchodní činnost při poskytování investiční služby podle dosavadních právních předpisů.

26.

Osoba, která ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává činnost, ke které je potřeba povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a nevztahují se na ni výjimky uvedené v § 4b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.

Investiční zprostředkovatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává činnost podle § 29 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro jiného investičního zprostředkovatele, může v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

28.

Registrace investičního zprostředkovatele podle dosavadních právních předpisů se považuje za registraci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

29.

Investiční zprostředkovatel, vykonávající činnost za podmínek stanovených dosavadními právními předpisy, může být za podmínek stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán jako vázaný zástupce do seznamu vázaných zástupců, pokud byla žádost o zápis do seznamu podána ve lhůtě 9 měsíců ode dne nabytí účinnost tohoto zákona. Zápisem do seznamu zaniká registrace udělená tomuto investičnímu zprostředkovateli podle dosavadních právních předpisů.

30.

Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

31.

Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

32.

Řízení o udělení povolení, řízení o registraci nebo řízení o udělení souhlasu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. Řízení o udělení povolení k činnosti makléře zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

33.

Emitent zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, které jsou evidovány přímo Střediskem cenných papírů, může Středisku cenných papírů a České národní bance oznámit, že tyto cenné papíry budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba určená emitentem těchto cenných papírů, která je podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněna k vedení samostatné evidence. Středisko cenných papírů předá osobě určené emitentem výpis obdobně podle § 113 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Od vyhotovení výpisu nesmí Středisko cenných papírů provést ve své evidenci žádný zápis týkající se cenných papírů uvedených v tomto výpisu. Ke dni převzetí výpisu Středisko cenných papírů zruší registraci cenného papíru ve své evidenci a evidence cenných papírů kolektivního investování se stává samostatnou evidencí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ke dni následujícímu po převzetí výpisu emise se cenné papíry zapíší na majetkové účty a do evidence emise v samostatné evidenci. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do dne převodu evidence Střediska cenných papírů na centrálního depozitáře.

34.

Pro žádosti doručené České národní bance před 1. lednem 2009 se lhůta podle § 32c odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neuplatní.

35.

Předchozí souhlas České národní banky k výkonu funkce vedoucí osoby udělený podle dosavadních právních předpisů se považuje za předchozí souhlas České národní banky k výkonu funkce vedoucí osoby udělený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 260/2004 Sb., o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů.

2.

Vyhláška č. 59/2007 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce.

Čl. IV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 104/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 2 se slova „provozovatel tiskárny oprávněné k tisku cenných papírů,“ zrušují.

 

2.

V § 6 odst. 2 větě druhé se za slovo „jednání“ vkládají slova „a případného postupu osoby podezřelé z porušení právní povinnosti při odstraňování následků protiprávního jednání“.

 

3.

V § 7 se na konci písmena c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

d)

plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství9a).

__________

9a)

Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.

Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES, pokud jde o archivační povinnosti obchodníka s cennými papíry, hlášení obchodů, transparenci trhů, podmínek pro přijetí finančního nástroje k obchodování, jakož i vymezení některých pojmů.“.

Poznámky pod čarou č. 9a až 9c se označují jako poznámky pod čarou č. 9b až 9d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

4.

V § 7a odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

5.

V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „oprávněna“ vkládají slova „pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem“.

 

6.

V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

vyžadovat informace od každého, včetně auditorů,“.

 

7.

V § 8 odst. 1 se písmena b) a g) zrušují.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

 

8.

V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „ , je-li splněna podmínka podle písmene b)“ zrušují.

 

9.

V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „za splnění podmínky podle písmena b)“ zrušují.

 

10.

V § 8 odst. 1 písm. e) se na konci textu vkládají slova „ ; Česká národní banka může k provedení kontroly přizvat auditora, auditorskou společnost nebo znalce“.

 

11.

V § 8 odst. 2 se slova „písm. b) až e) i v případě šetření skutečnosti jiné než podle odstavce 1 písm. b)“ zrušují.

 

12.

V § 8 odst. 3 větě první se za slovo „bance“ vkládají slova „nebo jí pověřené osobě“ a ve větě druhé se slova „informace nebo podklady nebo záznamy a údaje“ nahrazují slovy „informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje“.

 

13.

V § 8 odst. 4 větě první a § 8 odst. 5 se za slovo „banka“ vkládají slova „nebo jí pověřená osoba“.

 

14.

V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Osobu, kterou obchodník s cennými papíry pověřil výkonem některých činností podle zvláštního právního předpisu2), je Česká národní banka oprávněna kontrolovat v rozsahu, ve kterém byla tato osoba pověřena výkonem činnosti, a kontrolovaná osoba je povinna poskytnout součinnost.“.

 

15.

§ 9a až § 9c znějí:

§ 9a

Pořádková pokuta

 

(1) Právnické nebo fyzické osobě, která podléhá dohledu České národní banky a která poruší povinnost součinnosti podle § 8 odst. 3, 5 nebo 6, může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu do 5 000 000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i opakovaně. Úhrn uložených pokut za totéž porušení povinnosti nesmí převyšovat 20 000 000 Kč.

(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Pořádkové pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 9b

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neposkytne informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje podle § 8 odst. 3, nebo

b)

poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 5 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.

 

§ 9c

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neposkytne informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje podle § 8 odst. 3, nebo

b)

poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.“.

 

16.

Za § 9c se vkládá nový § 9d, který zní:

§ 9d

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a postupu právnické osoby při odstraňování následků protiprávního jednání.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, příjem z ostatních pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

__________

10)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

 

17.

V § 11 se za text odstavce 1 doplňuje věta „Předběžné opatření podle odstavce 2 je Česká národní banka oprávněna uložit i v případě, že o to požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.“.

 

18.

V § 13 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 5, 16, 18, 19, 20 a 20a až 20c zní:

(1) Česká národní banka vede seznamy

a)

obchodníků s cennými papíry, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

b)

organizátorů regulovaného trhu, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

c)

osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

d)

investičních společností, podílových a investičních fondů působících podle zákona upravujícího kolektivní investování16),

e)

nucených správců a likvidátorů5),

f)

depozitářů fondů kolektivního investování18),

g)

penzijních fondů a depozitářů penzijních fondů19),

h)

pojišťoven20),

i)

investičních zprostředkovatelů,

j)

investičních společností se sídlem v členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, které poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky,

k)

zahraničních standardních fondů, které veřejně nabízejí své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího kolektivní investování10c),

l)

zahraničních speciálních fondů, které mohou veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu obdobnou smlouvě uvedené v písmenu k),

m)

vypořádacích systémů a účastníků těchto vypořádacích systémů,

n)

účastníků vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice,

o)

účastníků centrálního depozitáře,

p)

ratingových agentur,

q)

osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,

r)

regulovaných trhů se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie,

s)

kategorií institucí uvedených ve statutech standardních fondů ve smyslu zákona upravujícího kolektivní investování20a),

t)

prospektů cenného papíru schválených Českou národní bankou včetně elektronického odkazu na prospekt cenného papíru uveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců od schválení,

u)

obchodních společností a fyzických osob, které jsou na svoji žádost zapsáni jako kvalifikovaní investoři podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

v)

finančních holdingových společností; tyto seznamy zasílá Česká národní banka prostřednictvím ministerstva Komisi Evropských společenství a příslušným orgánům členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,

w)

obchodníků s cennými papíry se sídlem v členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kteří poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky,

x)

vázaných zástupců obchodníků s cennými papíry a zahraničních osob, které mají sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a které poskytují investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky,

y)

vázaných zástupců investičních společností,

z)

vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů,

za)

obchodníků s cennými papíry, kteří provádějí systematickou internalizaci20b),

zb)

kótovaných akcií rozdělených do skupin podle průměrného objemu obchodů s uvedením standardního objemu obchodů pro každou skupinu20c),

zc)

likvidních kótovaných akcií20c).

__________

5)

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

16)

Zákon č. 189/2004 Sb.

18)

§ 25 zákona č. 189/2004 Sb.

19)

Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20)

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

20a)

§ 26 odst. 1 písm. g) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb.

20b)

§ 17a zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

20c)

§ 17b odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 20a až 20d se označují jako poznámky pod čarou č. 20d až 20f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

19.

V § 13 odst. 2 písm. a) se slovo „zahraničních“ zrušuje a za slovo „trhů“ se vkládají slova „se sídlem v členském státě Evropské unie“.

 

20.

V § 13a odst. 1 se slovo „Komisi“ nahrazuje slovem „České národní bance“ a slovo „Komise“ slovem „České národní banky“.

 

21.

V § 14 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

22.

V § 14 odst. 1 písm. a) se za slovo „pravomocná“ vkládají slova „nebo vykonatelná“ a slova „skutečnosti, na které se vztahuje zvláštní zákon21);“ se nahrazují slovy „informace, na které se vztahuje zvláštní zákon21);“. Na konci textu písmena a) se doplňují slova „tato rozhodnutí mohou být uveřejněna anonymizovaně, pokud by plným uveřejněním mohl být ohrožen kapitálový trh nebo způsobena neúměrná újma dotčeným osobám a tato rozhodnutí se vždy uveřejňují s anonymizovanými údaji třetích osob,“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

___________

21)

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

23.

V § 14 odst. 1 písm. b) se za slovo „pravomocných“ vkládají slova „nebo vykonatelných“.

 

24.

V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Česká národní banka je oprávněna uveřejnit způsobem podle odstavce 1 pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3) i jiná než podle odstavce 1 písm. a). Tato rozhodnutí mohou být uveřejněna anonymizovaně, pokud by plným uveřejněním mohl být ohrožen kapitálový trh nebo způsobena neúměrná újma dotčeným osobám a tato rozhodnutí se vždy uveřejňují s anonymizovanými údaji třetích osob.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

25.

V § 26 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Tyto informace mohou být použity i pro jiné účely než podle věty druhé, pokud s tím vysloví souhlas osoba, která informace poskytla.“.

 

26.

V § 26 odst. 2 písm. d) větě za středníkem se za slova „dohledu nad“ vkládají slova „vypořádacími a“.

 

27.

V § 26 odst. 2 písm. g) větě za středníkem se slova „o osobě, která se pokusila zachránit úpadce,“ nahrazují slovy „týkající se třetích osob“.

 

28.

V § 26 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

(7) Úřadu, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, lze poskytovat informace pro účely plnění jeho úkolů pouze na základě dohody a pouze tehdy je-li pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona. Povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů tím nejsou dotčeny26).

__________

26)

§ 27 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.“.

 

29.

V § 26 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona, lze na základě dohody poskytovat informace pro účely plnění jejich úkolů také

a)

osobám s trvalým pobytem nebo se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, které vykonávají v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu funkci svým obsahem a charakterem obdobnou funkci likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce nebo auditora,

b)

úřadu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, dohlížejícímu osoby podle písmene a),

c)

osobě se sídlem nebo trvalým pobytem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, provozující záruční systém na ochranu investorů,

d)

orgánu činnému v trestním řízení se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a

e)

orgánu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, zabývajícímu se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu;

povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů tím nejsou dotčeny26).“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o bankách (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 92/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 písm. h) se za slovo „hlavní“ vkládají slova „investiční služby a činnosti“.

 

2.

V § 5d písm. g) bod 3 zní:

3.

futures, opcemi a nástroji, jejichž hodnota se vztahuje k měnovým kursům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu,“.

 

3.

V § 5d písm. g) bodě 4 se slovo „převoditelnými“ nahrazuje slovem „investičními“.

 

4.

V § 5d písm. k) se slova „(portfolio management)“ zrušují.

 

5.

V § 5d písm. n) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 1a zní:

o)

poskytování investičních služeb a činností podle zvláštního právního předpisu1a).“.

 

6.

V § 8b odst. 1 písm. a) bodě 1 se slovo „banky“ zrušuje.

 

7.

V § 8b odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se před slovo „řízení“ vkládá slovo „systém“ a slovo „které“ se nahrazuje slovem „který“.

 

8.

V § 8b odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

2.

průběžná kontrola dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů banky.“.

 

9.

V § 19b odstavec 1 zní:

(1) Banka je povinna zabránit při provádění obchodů s investičními nástroji využívání informací získaných v souvislosti s jejími úvěrovými obchody a naopak.“.

 

10.

V § 19b odst. 2 se slova „investičních obchodů“ nahrazují slovy „obchodů s investičními nástroji“.

 

11.

V § 19b odstavec 4 zní:

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na pobočku zahraniční banky.“.

 

12.

V § 19b se odstavce 5 až 7 zrušují.

 

13.

V § 26d se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Z dohledu nad konsolidačním celkem jsou vyjmuti obchodníci s cennými papíry, kteří nejsou uvedení v § 8a odst. 1 až 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 7-8)

Čl. VII

zrušen

Čl. VIII

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 10)

Čl. X

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 8b zní:

f)

burzovních dohodců8b),

__________

8b)

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry8b)“ nahrazují slovy „komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b)“.

 

3.

V § 3 odst. 3 písm. a) se za slovo „pokynů“ vkládají slova „nebo investičního poradenství“.

 

4.

V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo „týkajících“ nahrazuje slovem „týkající“.

 

5.

V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a jejich vázaných zástupců13b)“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o dluhopisech (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 písm. m) se slova „volného trhu“ nahrazují slovy „mnohostranného obchodního systému“.

 

2.

V § 12 odst. 6 se slova „nebo volném trhu“ nahrazují slovy „trhu nebo v mnohostranném obchodním systému“.

 

3.

V § 21 odst. 1 písm. f) se slovo „oficiálním“ nahrazuje slovem „regulovaném“.

 

4.

V § 28 odst. 3 první větě se za slovy „i rozestavěné“ tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o komoditních burzách (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se za slova „(dále jen „komoditní deriváty“)“ vkládají slova „ , pokud nejsou investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu1),“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 2 odst. 1 se za slova „komoditních derivátů“ vkládají slova „ , které nejsou investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu1),“.

 

3.

V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Burza může za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem organizovat regulovaný trh a provozovat mnohostranný obchodní systém podle zvláštního právního předpisu s komoditními deriváty, které jsou investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu1).“.

 

4.

V § 26 odst. 1 se za slova „komoditními deriváty,“ vkládají slova „ , které nejsou investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu1),“.

 

5.

V § 33 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Dohled nad provozováním regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému burzou vykonává podle zvláštního právního předpisu Česká národní banka.

(4) Příslušný orgán státní správy spolupracuje s Českou národní bankou při udělování povolení a výkonu dozoru nad komoditní burzou, která vykonává nebo hodlá vykonávat činnost organizátora regulovaného trhu. Povolení podle tohoto zákona vydává po dohodě s Českou národní bankou. Příslušný orgán informuje Českou národní banku vždy o řízení o uložení sankce, o řízení o odnětí povolení k provozování burzy a opatřeních burzovního komisaře.“.

 

6.

Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

§ 44a

 

(1) Komoditní burza může být založena i jako akciová společnost podle obchodního zákoníku.

(2) Na komoditní burzu, která je akciovou společností podle odstavce 1, se použijí ustanovení tohoto zákona s výjimkou § 1 odst. 2 a 3, § 3, 8, § 9 odst. 1, § 10 odst. 1, 2 a 5, § 16 odst. 2, § 18 odst. 1 a § 40 odst. 1.

(3) Členové burzy, která je akciovou společností, mají za podmínek vymezených tímto zákonem a statutem právo být voleni do orgánů burzy a navštěvovat burzovní shromáždění.

(4) Burzovní komisař podle § 33 má právo účasti na jednání všech orgánů komoditní burzy, která je akciovou společností.

(5) Změna stanov, která se týká pravidel pro svolávání a jednání valné hromady, vyžaduje předchozí souhlas příslušného orgánu dozoru.

(6) Komoditní burza se může přeměnit na akciovou společnost.

(7) Orgán státního dozoru podle § 33 je oprávněn zahájit správní řízení o přezkoumání podmínek povolení podle § 5 do tří měsíců od přeměny na akciovou společnost.“.

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 14)

Čl. XIV

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o auditorech (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o dohledu v oblasti kapitálového trhu.“.

 

2.

V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bankovnímu dohledu“ nahrazují slovy „dohledu nad finančním trhem“.

 

3.

V § 15 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „bankovního dohledu“ nahrazují slovy „dohledu nad finančním trhem“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 16)

Čl. XVI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1.

V části IV položce 65 písmena a) až c) znějí:

a)

Přijetí žádosti o schválení prospektu

 

 

 

cenného papíru nebo emisních podmínek

 

 

 

dluhopisu anebo dluhopisového programu

 

 

 

včetně kombinované žádosti

10 000,

b)

Přijetí žádosti o schválení dodatku prospektu

 

 

 

cenného papíru nebo doplňku dluhopisového

 

 

 

programu anebo změny emisních podmínek

 

 

 

dluhopisu

5 000,

c)

Přijetí žádosti o povolení zúžení obsahu prospektu

3 000“.

 

2.

V části IV položce 65 se písmeno d) a f) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d) a dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

 

3.

V části IV položce 66 písmena d) až g) znějí:

d)

Přijetí žádosti o

-

povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

200 000

-

povolení k provozování vypořádacího systému

100 000

-

povolení k činnosti centrálního depozitáře

100 000

-

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,

 

 

 

který není bankou, nebo k poskytování investičních služeb

 

 

 

prostřednictvím organizační složky

50 000

-

registraci investičního zprostředkovatele

2 000

-

povolení k činnosti investiční společnosti, k činnosti investičního fondu

50 000

-

povolení k veřejnému nabízení cenných papírů

 

 

 

zahraničního speciálního fondu na území České republiky

50 000

-

povolení k vytvoření podílového fondu

20 000

-

povolení k nabytí účasti na obchodníkovi

 

 

 

s cennými papíry, organizátorovi regulovaného trhu,

 

 

 

vypořádacím systému, centrálním depozitáři,

 

 

 

investiční společnosti a investičním fondu

1 000

-

povolení pro obchodníka s cennými papíry,

 

 

 

organizátora regulovaného trhu, vypořádacího systému,

 

 

 

centrálního depozitáře, investiční společnosti a investičního fondu

 

 

 

k fúzi, převodu, zastavení nebo nájmu podniku,

 

 

 

převodu obchodního jmění a změně právní formy

20 000

 

e)

Přijetí žádosti o změnu povolení k

-

činnosti organizátora regulovaného trhu

100 000

-

provozování vypořádacího systému

50 000

-

činnosti centrálního depozitáře

50 000

-

činnosti investiční společnosti, k činnosti investičního fondu

10 000

-

veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního

 

 

 

speciálního fondu v České republice

10 000

-

činnosti obchodníka s cennými papíry, který

 

 

 

není bankou, nebo k poskytování investičních

 

 

 

služeb prostřednictvím organizační složky

10 000

 

f)

Přijetí žádosti o odnětí povolení uvedeného v písmenu d)

3 000

 

g)

Přijetí žádosti o předchozí souhlas s volbou

 

 

 

nebo jmenováním vedoucí osoby investiční společnosti,

 

 

 

investičního fondu, obchodníka s cennými papíry,

 

 

 

který není bankou, organizátora regulovaného trhu,

 

 

 

vypořádacího systému, centrálního depozitáře,

 

 

 

vedoucího organizační složky zahraniční osoby

 

 

 

s povolením k poskytování investičních služeb

 

 

 

a vedoucí osoba finanční holdingové osoby

1 000“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 17)

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 72, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.