Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

274/2008 Sb. znění účinné od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2025

Čl. X bod 20 nabyl účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení, tj. 1. 9. 2008.

Čl. XXVII nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2010.

Čl. XXIII body 1 až 6, 8, 10, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, bod 68, pokud jde o § 165 písm. j) a v § 165 písm. l) slova "nebo správních deliktech", a body 70 a 73, čl. XXIV, pokud jde o písm. b), čl. XXV bod 1 a čl. XXVI body 6 a 7 měly původně nabýt účinnosti 1. 1. 2013, avšak zákonem č. 427/2010 Sb. byla jejich účinnost předsunuta již na 1. 1. 2011.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 30/2024 Sb.

1.4.2024

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 65/2017 Sb.

31.5.2017

Více...

274

 

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu (čl. 1-2)

Čl. I

V zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se za § 7 vkládají nové § 7a až 7e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 znějí:

§ 7a

Povinnosti provozovatele sportovního zařízení

 

(1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) je povinen, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém, podle místních podmínek, stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení a pravidla chování návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.

(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nedojde k obnovení pokojného stavu, je vlastník povinen přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.

 

§ 7b

Oprávnění Ministerstva vnitra

 

(1) Pokud vlastník závažným způsobem poruší povinnost podle § 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku.

(2) Na základě žádosti vlastníka může Ministerstvo vnitra rozhodnout o zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník prokáže, že přijal odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku ve sportovním zařízení.

 

§ 7c

Kontrola

 

(1) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle § 7b.

(2) Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností vlastníka podle § 7a.

 

§ 7d

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se jako vlastník dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,

b)

v případech uvedených v § 7a odst. 2 nepřeruší nebo neukončí probíhající sportovní podnik anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo

c)

poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 7e

Správní delikty právnických a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,

b)

v případech uvedených v § 7a odst. 2 nepřeruší nebo neukončí probíhající sportovní podnik anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo

c)

poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 100 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 2 000 000 Kč.

 

§ 7f

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby3) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem obce.

_________

3)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vlastník sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 3-4)

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o obecní policii (čl. 5-7)

Čl. V

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

2.

V § 1 odstavce 3 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 3, 4 a 4a znějí:

(3) Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

(4) Obecní policie zřízená obcí, která je městem3) nebo statutárním městem4), a v hlavním městě Praze4a) se označuje městská policie.

(5) Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

_________

3)

§ 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 234/2006 Sb.

4)

§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a zákona č. 234/2006 Sb.

4a)

§ 1 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 311/2002 Sb.“.

 

3.

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

§ 1a

 

(1) Obecní policie je tvořena zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, kteří

a)

splňují podmínky § 4 odst. 1 písm. a) až e) (dále jen „čekatel“),

b)

splňují podmínky § 4 odst. 1 (dále jen „strážník“),

c)

nejsou čekatelem nebo strážníkem.

(2) Zaměstnanci obce podle odstavce 1 písm. a) a c) nemohou

a)

vykonávat oprávnění strážníka,

b)

prokazovat příslušnost k obecní policii podle § 7 odst. 2 a 3 a § 9.“.

 

4.

§ 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a znějí:

§ 2

 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

a)

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b)

dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c)

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d)

se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e)

se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f)

se podílí na prevenci kriminality v obci,

g)

provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,

h)

odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i)

poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

 

§ 3

 

(1) Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce.

(2) Na návrh osoby podle odstavce 1 zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích5a).

_________

5)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.

5a)

§ 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.“.

 

5.

V § 3a odst. 2 se slova „ke své platnosti“ nahrazují slovy „ke svému uzavření nebo změně obsahu“.

 

6.

V § 3a se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

7.

Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

§ 3b

 

(1) K plnění úkolů podle § 2 na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“)6), je starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, oprávněn uzavřít veřejnoprávní smlouvu se starostou jiné obce o poskytnutí strážníků.

(2) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 obsahuje zejména

a)

názvy obcí, které jsou účastníky veřejnoprávní smlouvy,

b)

právní titul pro uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 1,

c)

počet poskytnutých strážníků,

d)

časový úsek, na který jsou strážníci poskytnuti,

e)

vymezení konkrétních úkolů plněných poskytnutými strážníky.

 

§ 3c

 

(1) Starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav,

a)

informuje před použitím poskytnutých strážníků hejtmana kraje, na jehož území se obec nachází,

b)

řídí činnost poskytnutých strážníků, pokud se starostové dotčených obcí nedohodnou jinak.

(2) Poskytnutí strážníci prokazují oprávnění k plnění úkolů podle § 2 na území obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, písemným potvrzením vydaným starostou uvedeným v odstavci 1.

(3) Písemné potvrzení obsahuje

a)

identifikační číslo strážníka,

b)

název obce, k níž je strážník v pracovním poměru,

c)

informaci o dohodě starostů podle § 3b.

(4) Platnost písemného potvrzení končí dnem skončení krizového stavu.

(5) Obec podle odstavce 1 odpovídá za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s výkonem práce poskytnutých strážníků.

_________

6)

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

§ 4 až 4b včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7 znějí:

§ 4

 

(1) Strážníkem může být občan České republiky, který

a)

je bezúhonný,

b)

je spolehlivý,

c)

je starší 21 let,

d)

je zdravotně způsobilý,

e)

dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a

f)

má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

(2) Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce podle § 1a odst. 1 písm. c) starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní policii; to neplatí, pokud rada obce svěří tuto pravomoc určenému strážníku podle § 3 odst. 2.

 

§ 4a

Bezúhonnost

 

(1) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten,

a)

kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

b)

jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

c)

jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

d)

kdo v čestném prohlášení podle odstavce 2 uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

(2) Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

(3) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích (§ 4 odst. 2), do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej vydal.

 

§ 4b

Spolehlivost

 

(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

a)

na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,

b)

na úseku obrany České republiky,

c)

proti veřejnému pořádku,

d)

proti občanskému soužití,

e)

proti majetku,

f)

na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,

g)

na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu7), nebo

h)

podle § 28 odst. 1 nebo 2,

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku podle odstavce 1 je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.

(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení podle odstavce 4.

(4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

(5) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích (§ 4 odst. 2), do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného v odstavci 1.

(6) K oznámení podle odstavce 5 se připojí kopie rozhodnutí o přestupku.

_________

7)

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

9.

Za § 4b se vkládají nové § 4c až 4e, které včetně nadpisů znějí:

 

§ 4c

Zdravotní způsobilost

 

(1) Zdravotní způsobilost posuzuje lékař závodní preventivní péče.

(2) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka pro výkon zaměstnání, obsah a termíny lékařských vyšetření a dobu platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.

 

§ 4d

Odborná způsobilost

 

(1) Odbornou způsobilost čekatele a strážníka ověřuje zkušební komise ministerstva formou zkoušky. Zkušební komise ministerstva je složena z předsedy a dalších členů. Členství ve zkušební komisi je podmíněno vysokoškolským vzděláním v oblastech zahrnutých do odborných předpokladů strážníka ověřovaných podle odstavce 5.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává obec.

(3) Obec je povinna zabezpečit školení

a)

čekatele před první zkouškou do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru,

b)

strážníka před každou zkouškou, a to nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení

ve specializovaném školicím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo v obdobném zařízení obecní policie.

(4) Obec je povinna zabezpečit výcvik čekatele a strážníka k používání služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle tohoto nebo zvláštního zákona (dále jen „výcvik“). Výcvik se provádí v zařízeních podle odstavce 3. Na základě dohody mezi obcí a policií může výcvik provést policie. Zařízení podle odstavce 3 nebo policie vydá čekateli nebo strážníkovi potvrzení o vykonání výcviku, které je podmínkou, aby čekatel nebo strážník mohl složit zkoušku z odborné způsobilosti. Náklady výcviku hradí obec.

(5) Zkouška se koná v jeden den a sestává ze dvou samostatně vykonávaných a hodnocených částí

a)

písemné, tvořené testem, kterou se ověřují znalosti právní úpravy v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie,

b)

ústní, spočívající v pohovoru, kterou se ověřují schopnosti aplikace teoretických znalostí.

(6) Čekatel nebo strážník úspěšně vykoná zkoušku splněním podmínek obou částí zkoušky.

(7) Pokud čekatel nebo strážník neuspěje u zkoušky, zašle ministerstvo protokol o zkoušce obci s vyznačením těchto skutečností. Čekatel a strážník je oprávněn zkoušku, u které neuspěl, dvakrát opakovat bez podání přihlášky. Termín opakování zkoušky určí ministerstvo tak, aby se konala nejdříve měsíc a nejdéle tři měsíce ode dne jejího konání nebo prvého opakování. Termín a místo konání opakované zkoušky sdělí ministerstvo obci nejméně 15 dnů předem.

(8) V případě, že čekatel nebo strážník ani při druhém opakování zkoušky neuspěje, ministerstvo stanoví termín další zkoušky nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne konání poslední neúspěšné zkoušky.

(9) Ministerstvo vyzve strážníka k přezkoumání odborné způsobilosti v době platnosti osvědčení před zkušební komisí ministerstva, pokud z vlastní činnosti nebo na základě podnětu obce dospěje k důvodné pochybnosti o tom, že strážník je odborně způsobilý. V případě, že strážník u zkoušky neuspěje ani po jejím druhém opakování, ministerstvo stanoví termín zkoušky nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne konání poslední neúspěšné zkoušky. Ustanovení odstavců 7 a 8 se v tomto případě použijí obdobně.

(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

rozsah odborných předpokladů čekatele a strážníka,

b)

zkušební řád,

c)

náležitosti přihlášky ke zkoušce,

d)

rozsah výcviku čekatele a strážníka,

e)

náležitosti protokolu o zkoušce.

 

§ 4e

Osvědčení

 

(1) Osvědčení vydává ministerstvo strážníkovi na dobu 3 let, pokud úspěšně vykonal zkoušku.

(2) Dojde-li ke změně osobních údajů strážníka obsažených v osvědčení nebo navazuje-li na skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců nový pracovní poměr strážníka k jiné obci, ministerstvo vydá na žádost strážníka nové vyhotovení osvědčení s uvedením těchto změn osobních údajů nebo změny názvu příslušné obce do 15 dnů ode dne jejich oznámení.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti osvědčení.“.

 

10.

§ 5 včetně nadpisu zní:

§ 5

Odnětí a zánik platnosti osvědčení

 

(1) Ministerstvo odejme osvědčení strážníkovi, který přestal splňovat podmínky

a)

bezúhonnosti,

b)

spolehlivosti,

c)

zdravotní způsobilosti, nebo

d)

odborné způsobilosti.

(2) Ministerstvo dále odejme osvědčení strážníkovi, pokud se strážník bez omluvy nedostaví na výzvu ministerstva k přezkoumání odborné způsobilosti podle § 4d odst. 9.

(3) Platnost osvědčení zaniká

a)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí o pozbytí státního občanství České republiky, způsobilosti k právním úkonům nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

b)

uplynutím doby uvedené v § 4e odst. 1 větě první,

c)

skončením pracovního poměru strážníka. To neplatí, navazuje-li na skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců nový pracovní poměr strážníka. Obec je povinna ve lhůtě do 15 dnů od skončení pracovního poměru strážníka oznámit skončení pracovního poměru ministerstvu, nebo

d)

neuspěním u zkoušky ani po jejím druhém opakování podle § 4d.“.

 

11.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

§ 5a

 

(1) Obec může převést strážníka k výkonu práce čekatele nebo jiného zaměstnance obce ode dne zahájení

a)

trestního stíhání strážníka pro podezření ze spáchání trestného činu zakládajícího ztrátu bezúhonnosti podle § 4a, nebo

b)

správního řízení o odnětí osvědčení,

a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí v trestním nebo správním řízení.

(2) Neprokáží-li se skutečnosti zakládající ztrátu bezúhonnosti podle § 4a nebo důvody pro odnětí osvědčení podle § 5 odst. 1 nebo § 5 odst. 2, obec převede strážníka zpět k výkonu práce strážníka. Plat strážníka se doplatí za dobu, po kterou byl převeden k výkonu práce čekatele nebo jiného zaměstnance obce podle odstavce 1.

(3) Obec je dále oprávněna převést strážníka k výkonu práce čekatele nebo jiného zaměstnance obce, pokud neuspěje

a)

při výcviku podle § 4d odst. 4 nebo při druhém opakování zkoušky podle § 4d odst. 8, a to do doby úspěšného vykonání výcviku nebo zkoušky, nebo

b)

při druhém opakování zkoušky podle § 4d odst. 9, a to do doby úspěšného vykonání zkoušky.“.

 

12.

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.“.

 

13.

V § 7 odst. 1 se za slova „v mezích tohoto“ vkládají slova „nebo zvláštního“.

 

14.

V § 7 odst. 2 větě druhé se slova „; vzor průkazu obecní policie je uveden v příloze, která je součástí tohoto zákona“ zrušují.

 

15.

V § 7 odst. 3 se slova „(§ 1 odst. 5)“ nahrazují slovy „(§ 1 odst. 4)“.

 

16.

V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „Jménem zákona!“.“.

 

17.

V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor průkazu obecní policie.“.

 

18.

§ 8 zní:

§ 8

 

(1) Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, jestliže

a)

je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání,

b)

k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo

c)

je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit.

(2) Strážník neprovede zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, jestliže by jeho provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru.“.

 

19.

V § 9 odst. 1 větě první se slova „; vzor odznaku obecní policie je uveden v příloze, která je součástí tohoto zákona“ zrušují.

 

20.

V § 9 odst. 2 se za slovo „záloktí“ vkládá slovo „levého“.

 

21.

V § 9 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:

(3) Stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie musí obsahovat jednotné prvky. Stejnokroj nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem vymezeným zvláštním právním předpisem8).

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

vzor odznaku obecní policie,

b)

jednotné prvky stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie.

_________

8)

Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

22.

Nad § 11 se vkládá nadpis „Oprávnění strážníků“.

 

23.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Strážník je oprávněn

a)

požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,

b)

vyzvat osobu podle písmena a), aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,

c)

vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke zjištění skutečností podle písmena a).“.

 

24.

V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou mladší 15 let, musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.

 

25.

V § 11 odst. 6 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „4 a 5“.

 

26.

V § 11 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

 

27.

V § 11 odstavec 9 zní:

(9) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu žádosti nebo výzvě podle odstavce 1, může být předvedena.“.

 

28.

V § 11 odst. 10 se slova „po jejím předvedení; po jeho sepsání strážník osobu propustí“ zrušují.

 

29.

V § 11a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

(1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů

a)

policie o

1.

hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,

2.

odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,

3.

totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu,

b)

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o

1.

totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek,

2.

řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce,

3.

osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu8a),

4.

totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona,

c)

obecních úřadů o

1.

psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,

2.

povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,

3.

povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

_________

8a)

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

30.

V § 11a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě, že na straně obecní policie a dožádaných orgánů podle odstavce 1 jsou splněny technické podmínky, lze v případě, že dožádaný orgán je zároveň správcem informačního systému, údaje poskytnout způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.“.

 

31.

Skupinový nadpis nad § 12 se zrušuje.

 

32.

V § 12 odst. 1 se za slova „data narození“ vkládá čárka a slova „rodného čísla“.

 

33.

V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo osoby pohřešované“.

 

34.

V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Strážník je oprávněn údaje zjištěné podle odstavce 1 poskytnout osobě podle odstavce 2 písm. e).“.

 

35.

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

§ 12a

 

Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu obecní policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu. Nemusí tak učinit, brání-li mu v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.“.

 

36.

V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo osobou pohřešovanou“.

 

37.

V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze jí jiným způsobem v takovém jednání zabránit.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

38.

V § 13 odstavec 5 zní:

(5) O předvedení se sepíše úřední záznam. Obecní policie osoby předvedené podle odstavců 2 a 3 předá policii k dalšímu opatření. Převzetí osoby potvrdí policie strážníkovi v úředním záznamu nebo v potvrzení o převzetí.“.

 

39.

V § 14 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

(1) Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě11) nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování, nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat.

_________

11)

§ 76 odst. 2 trestního řádu.“.

 

40.

V § 14 odst. 2 se věta druhá a třetí nahrazují větami „Osobě, která zbraň vydala nebo jíž byla zbraň odebrána podle věty první nebo podle odstavce 1, vystaví strážník potvrzení o jejím převzetí. Odebranou střelnou zbraň podléhající registraci podle zvláštního zákona7) předá strážník nejbližšímu útvaru policie, jehož název a sídlo uvede v potvrzení podle věty druhé.“.

 

41.

V § 14 odstavec 4 zní:

(4) Zbraň odebranou podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou střelné zbraně podléhající registraci podle zvláštního zákona7), je strážník povinen vrátit proti podpisu při propuštění osoby, nebrání-li tomu zákonné důvody, anebo ji předat spolu s osobou policii; o odebrání zbraně sepíše strážník úřední záznam.“.

 

42.

V § 14 odst. 5 se za slovo „odstavce“ vkládají slova „1 nebo“ a za slova „střelnou zbraň“ vkládají slova „podléhající registraci podle zvláštního zákona7)“.

 

43.

V § 15 odstavec 1 zní:

(1) Vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie, je strážník oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků. Je-li jako technický prostředek použit pás s názvem obce a nápisem „zákaz vstupu“, pás s nápisy „obecní policie“ a „zákaz vstupu“ nebo pás s nápisy „městská policie“ a „zákaz vstupu“, jde o příkaz ve smyslu tohoto ustanovení.“.

 

44.

V § 17 odstavec 3 zní:

(3) O odnětí nebo vydání věci sepíše strážník úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata nebo která na výzvu strážníka věc vydala, vystaví potvrzení o odnětí nebo vydání věci. Odňatou nebo vydanou věc předá strážník orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout.“.

 

45.

§ 17a zní:

§ 17a

 

(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,

a)

které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,

b)

které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,

c)

které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo

d)

je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a jeho řidič není na místě přítomen.

(2) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.

(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5.

(4) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které

a)

tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo

b)

je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

(5) Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla. Pokud došlo k přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být neprodleně vráceny tomu, kdo je vynaložil.

(6) Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

(7) Na použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla z důvodu podle odstavce 1 se nevztahují ustanovení o donucovacích prostředcích.“.

 

46.

§ 17b včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

§ 17b

 

Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice podle zvláštního právního předpisu15a) i mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a. Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.

_________

15a)

§ 16 odst. 9 a § 17 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.“.

 

47.

V § 18 odst. 1 písm. a) se slovo „sebeobrany“ zrušuje.

 

48.

V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,“.

 

49.

V § 18 odst. 1 písm. c) se za slovo „obušek“ vkládají slova „a jiný úderný prostředek“.

 

50.

V § 18 odst. 1 písm. f) se za slovo „hrozba“ vkládá slovo „namířenou“.

 

51.

V § 18 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.“.

 

52.

V § 18 odstavec 2 zní:

(2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.“.

 

53.

V § 18 odst. 3 se slova „s výstrahou“ nahrazují slovem „slovy“ a za slova „jménem zákona“ vkládají slova „s výstrahou“.

 

54.

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

§ 18a

 

(1) Strážník je oprávněn použít pouta

a)

při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu,

b)

při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona10), která klade odpor, nebo

c)

proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka.

(2) V případě podle odstavce 1 písm. c) může strážník omezit možnost volného pohybu osoby připoutáním ke vhodnému předmětu za použití pout. Omezení volného pohybu může trvat nejdéle do doby, kdy je zřejmé, že osoba nebude protiprávní jednání opakovat nebo než bude předána policii, nejdéle však 2 hodiny.

(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla může strážník použít v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku. Na toto použití technického prostředku se nevztahuje ustanovení § 17a.“.

 

55.

V § 20 odstavec 3 zní:

(3) Služební zbraní podle tohoto zákona se rozumí krátká střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštního zákona7) obec.“.

 

56.

V § 21 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Bezprostředně po každém použití služební zbraně, jakmile to okolnosti dovolí, je strážník povinen učinit všechny neodkladné úkony, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití služební zbraně.“.

 

57.

§ 22 a 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 znějí:

§ 22

Zvláštní omezení

 

Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let nesmí strážník použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, psa, úderu služební zbraní, hrozby namířenou služební zbraní, varovného výstřelu ze služební zbraně a služební zbraně, vyjma případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví strážníka nebo jiných osob nebo hrozí větší škoda na majetku a nelze-li nebezpečí odvrátit jinak.

 

§ 23

 

(1) Dojde-li při použití donucovacích prostředků nebo psa ke zranění nebo usmrcení osoby anebo ke škodě nikoli nepatrné19), je starosta, jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní policii nebo určený strážník podle § 3 odst. 2 povinen neprodleně vyrozumět nejbližší útvar policie.

(2) Starosta, jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní policii nebo určený strážník podle § 3 odst. 2 je povinen neprodleně vyrozumět nejbližší útvar policie o použití služební zbraně.

_________

19)

§ 89 odst. 11 trestního zákona.“.

 

58.

V § 24 odst. 1 se za slova „stanovených tímto“ vkládají slova „nebo zvláštním“.

 

59.

V § 24 odstavec 4 zní:

(4) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech. V případech hodných zvláštního zřetele lze kromě náhrady podle občanského zákoníku poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění.“.

 

60.

§ 25 zní:

§ 25

 

(1) Policie bezodkladně oznámí obci zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu strážníka.

(2) Soudy a státní zastupitelství bezodkladně poskytují ministerstvu kopie rozhodnutí zakládajících ztrátu bezúhonnosti strážníka podle § 4a odst. 1.“.

 

61.

§ 26a až 28a včetně nadpisů znějí:

§ 26a

 

Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

 

§ 27

Působnost ministerstva

 

(1) Ministerstvo

a)

ověřuje odborné předpoklady strážníka,

b)

vydává a odnímá osvědčení,

c)

vede informační systémy potřebné k plnění zákonem stanovených úkolů týkající se

1.

protokolů o zkoušce,

2.

přihlášek čekatelů a strážníků ke zkoušce,

3.

strážníků,

4.

osvědčení,

5.

zřízených a zrušených obecních policií,

6.

počtu strážníků,

7.

činnosti obecních policií.

(2) Ministerstvo vykonává dozor nad

a)

odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto nebo jiného zákona,

b)

dodržováním stanovených jednotných prvků stejnokroje strážníka nebo označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie.

(3) Při výkonu dozoru je ministerstvo oprávněno vyžadovat od obce poskytnutí údajů potřebných pro výkon dozoru.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah statistických údajů a způsob jejich poskytování [§ 2 písm. i)].

 

Správní delikty

 

§ 27a

 

(1) Obec se dopustí správního deliktu tím, že pověří plněním úkolů obecní policie osobu, která nemá osvědčení, nebo nezajistí, aby stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie obsahovaly jednotné prvky.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 Kč.

 

§ 28

 

(1) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 4a odst. 3.

(2) Čekatel nebo strážník se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 4b odst. 5.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem nebo čekatelem, nebo

b)

neoprávněně užívá na vozidle nebo jiném dopravním prostředku barevné provedení nebo označení používané na motorových vozidlech a dalších dopravních prostředcích obecní policie, anebo zvláštního barevného provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 2 pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 3 pokutu do 3 000 Kč.

 

§ 28a

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikt podle § 27a v prvním stupni projednává ministerstvo; přestupek obec.

(5) Pokuta za správní delikty je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.“.

 

62.

§ 28b se zrušuje.

 

63.

Příloha k zákonu se zrušuje.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1.

Určený strážník pověřený radou obce plněním některých úkolů při řízení obecní policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za určeného strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Strážník, který je v pracovním poměru k obci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a nedosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, je povinen tuto podmínku splnit do 31. prosince 2015. To neplatí, pokud strážník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dosáhl věku 45 let, třikrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva a obec je držitelem platného osvědčení strážníka.

3.

Platnost osvědčení vydaného podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Nášivka s názvem obce podle § 9 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na záloktí levého rukávu umístí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VII

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (čl. 8)

Čl. VIII

V § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb. a zákona č. 22/2006 Sb., písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

e)

s telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou, výpočetní technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými v trestním, přestupkovém a jiném obdobném řízení, jakož i s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie9a), v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl; není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie9a), v jehož územní působnosti se věc nachází.

_________

9a)

§ 8 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (čl. 9)

Čl. IX

V § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 71/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se odstavec 6 zrušuje.

 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o silničním provozu (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb. a zákona č. 374/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci textu písmene y) doplňují slova „nebo usměrňován strážníkem obecní policie“.

 

2.

V § 3 odst. 4 se slova „policií nebo Vojenskou policií“ zrušují.

 

3.

V § 5 odst. 1 písmena f) a g) včetně poznámky pod čarou č. 7 znějí:

f)

podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,

g)

podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou.

_________

7)

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.“.

 

4.

V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova „služebních povinností,“ vkládají slova „řidiče vozidla obecní policie při plnění úkolů obecní policie,“.

 

5.

V § 6 odst. 6 větě druhé se za slova „na požádání policisty“ vkládají slova „nebo strážníka obecní policie“.

 

6.

V § 8a odst. 2 písm. a) a b) se za slova „policisty“ vkládají slova „, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře“.

 

7.

V § 9 odst. 3 se za slova „služebních povinností“ vkládají slova „, obecní policii při plnění úkolů podle zákona“.

 

8.

V § 47 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.“.

 

9.

V § 47 odst. 4 se slova „nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč“ nahrazují slovy „částku 100 000 Kč“.

 

10.

V § 47 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:

(5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě

a)

dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,

b)

dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích20a), nebo

c)

účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

_________

20a)

§ 1213 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.“.

 

11.

V § 51 odst. 2 se za slova „ozbrojených sborů“ vkládají slova „a strážníků obecních policií“.

 

12.

V § 69 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „nebo pokyny strážníka obecní policie k usměrňování provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 8“.

 

13.

V 76 odst. 5 se za slova „Pokyny policisty,“ vkládají slova „strážníka obecní policie,“.

 

14.

V § 79 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „silničního provozu“ nahrazují slovy „a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“.

 

15.

V § 79 odst. 2 se věta čtvrtá nahrazuje větou „ Policista nebo strážník obecní policie může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu13) ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.“.

 

16.

V § 79 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

 

17.

zrušen

18.

V § 87a odst. 7 se za slova „vozidel požární ochrany“ vkládají slova „, řidičů vozidel policie“.

 

19.

V § 122 odst. 5 se za slova „Vojenská policie“ vkládají slova „, obecní policie“.

 

20.

V § 122 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 35b zní:

(7) Z centrálního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy35b).

_________

35b)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

21.

§ 123b včetně nadpisu zní:

Započítávání bodů

 

§ 123b

 

(1) Řidiči motorového vozidla, kterému byla příslušným orgánem uložena sankce za přestupek, sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, nebo mu byl uložen kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku anebo mu byl soudem uložen trest za trestný čin, a přestupek, jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, jednání mající znaky přestupku anebo trestný čin, spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení, se zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů.

(2) Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný čin, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno

a)

oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení,

b)

rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku, nebo

c)

rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin.

(3) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručí

a)

policie nebo obecní policie, jde-li o oznámení uvedené v odstavci 2 písm. a), a to do 3 pracovních dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení,

b)

orgán, který uložil sankci za přestupek, sankci za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo trest za kázeňský přestupek v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí uvedená v odstavci 2 písm. b), a to do

1.

5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci v prvním stupni řízení, nebo

2.

5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou právní moci od orgánu, který věc projednal ve druhém stupni řízení,

c)

soud, který uložil trest za trestný čin v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí uvedená v odstavci 2 písm. c), a to do

1.

5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci v prvním stupni řízení, nebo

2.

5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou právní moci od soudu, který věc projednal ve druhém stupni řízení.

(4) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se považují za doručená dnem, kdy je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží. Není-li rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci, považuje se za nedoručené. Místo rozhodnutí lze doručit oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí, které má být doručeno. Neobsahuje-li oznámení podle věty třetí údaje potřebné k provedení záznamu do registru řidičů, obecní úřad obce s rozšířenou působností požádá o doručení rozhodnutí.

(5) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost řidiče výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení.

(6) Jde-li o řidiče, který je příslušníkem zpravodajské služby, odstavce 1 až 4 se nepoužijí.“.

 

22.

V § 137 odst. 2 se slova „§ 79 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 79 odst. 8“.

 

23.

Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

 

24.

V příloze k zákonu sedmá položka za 7 bodů zní:

Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody.“.

 

25.

V příloze k zákonu první položka za 3 body zní:

Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda nižší než 100 000 Kč nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci.“.

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna občanského soudního řádu (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 129/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 45a odst. 1 se slova „orgány Policie České republiky,“ zrušují.

 

2.

V § 45a odst. 5 se slova „orgánů Policie České republiky a“ zrušují.

 

3.

V § 46a odst. 1 se věta čtvrtá zrušuje.

 

4.

V § 50b odst. 2 písm. a) se slova „soudního exekutora nebo Policie České republiky“ nahrazují slovy „nebo soudního exekutora“.

 

5.

V § 76b odst. 3 větě druhé se slova „rozhodnutí Policie České republiky“ nahrazují slovy „vykázání“.

 

6.

V § 76b odst. 5 se slova „rozhodnutím Policie České republiky“ nahrazují slovem „vykázáním“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna exekučního řádu (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 347/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 33 odstavec 2 zní:

(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky.“.

 

2.

Část devátá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zbraních (čl. 14-15)

Čl. XIV

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 se slova „§ 74 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 74 odst. 6“.

 

2.

V § 10 odst. 2 se slova „okresního (městského, obvodního) ředitelství policie, příslušného“ nahrazují slovy „krajského ředitelství policie, příslušného“.

 

3.

V § 74 odst. 2 písm. a) se čárka nahrazuje slovem „a“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

4.

V § 74 odst. 4 písm. a) se slova „správě policie v kraji“ nahrazují slovy „příslušnému útvaru policie“.

 

5.

V § 74 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

6.

V § 75 odstavec 1 zní:

(1) Dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení vykonává

a)

Policejní prezidium

1.

u držitelů zbrojní licence skupiny C, pokud provádějí zahraniční obchod se zbraněmi nebo střelivem nebo mají provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, nebo u držitelů zbrojní licence skupiny K,

2.

u držitelů ostatních skupin zbrojních licencí, pokud mají provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie,

v rámci tohoto dozoru lze vykonat dozor i nad činností, kterou dozorovaný držitel provádí na základě jiných skupin zbrojní licence,

b)

příslušný útvar policie u držitelů zbrojní licence, kteří nepodléhají výkonu dozoru Policejního prezidia, a u provozovatelů střelnic k podnikatelským účelům.“.

 

7.

V § 75 odst. 2 se slova „písm. b) až d)“ zrušují.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Řízení, které bylo zahájeno v prvním stupni okresním (městským, obvodním) ředitelstvím policie, dokončí krajské ředitelství policie, v jehož územní působnosti okresní (městské, obvodní) vykonávalo ke dni účinnosti tohoto zákona státní správu na úseku střelných zbraní a střeliva.

ČÁST JEDENÁCTÁ

zrušena (čl. 16-17)

Čl. XVI

zrušen

Čl. XVII

zrušen

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 18-19)

Čl. XVIII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

§ 6a

 

(1) Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob zahrnuje poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a jejich zpracování, cenností či jiného majetku, ochranou osob a právních zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

(2) Koncesovaná živnost služby soukromých detektivů zahrnuje poskytování služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem.

(3) Bezúhonným pro provozování koncesovaných živností ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob podle tohoto zákona není ten,

a)

kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

b)

jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

c)

jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

d)

kdo v čestném prohlášení podle odstavce 4 uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

(4) Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní listiny podle odstavce 3 písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů25b), který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 3 písm. b) a c) prokazuje žadatel o vydání koncesní listiny čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

(5) Uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec je povinen podnikateli nebo osobě, která jedná za podnikatele v pracovněprávních vztazích, do 15 dnů písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej vydal.“.

 

2.

Za § 31 se vkládá nový § 31a, který zní:

§ 31a

 

(1) Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo služby soukromých detektivů je povinen zajistit, aby tyto činnosti vykonávali zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí.

(2) Zdravotní způsobilost fyzické osoby zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je fyzická osoba registrovaná k léčebné péči.

(3) Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanoví vyhláškou způsob provádění, formu a obsah psychologického a lékařského vyšetření, obsah psychologického posudku a lékařské zprávy a seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost pro výkon činností podle odstavce 2.“.

 

3.

V § 58 odst. 1 písm. a) se za slova „nebo c)“ doplňují slova „nebo § 6a odst. 3“.

 

4.

V § 73a se stávající text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou podmínky pro získávání odborné způsobilosti podle § 7 odst. 6 a § 27 odst. 1 pro živnosti uvedené v § 6a odst. 1 a 2, způsob provádění a obsahovou náplň zkoušky, kterou lze prokázat odbornou způsobilost.“.

 

5.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, u předmětu podnikání „Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví“ se slova „krajské správy“ nahrazují slovy „krajského ředitelství“.

 

6.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se text u předmětu podnikání „Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů“ nahrazuje textem, který zní:

Ostraha

a) vysokoškolské vzdělání nebo

spolehlivost

 

vyhláška

majetku a

vyšší odborné vzdělání právnického,

podnikatele,

 

o obsahu

osob

bezpečnostního nebo obdobného

statutárního

-

a rozsahu

 

zaměření,

orgánu a

 

kvalifikace

 

b) střední vzdělání s maturitní

členů

-

pro výkon

 

zkouškou v oboru bezpečnostním

statutárního

-

fyzické ostrahy

 

nebo právním a 3 roky praxe, nebo

orgánu,

-

a služby soukromého

 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou

bezúhonnost

 

detektiva

 

a osvědčení o odborné kvalifikaci

a odborná

-

a vyšetřovatele,

 

pro příslušnou pracovní činnost vydané

způsobilost

-

§ 1 odst. 5 zákona

 

s platností na 5 let zařízením

zaměstnanců

-

č. 451/1991 Sb.

 

akreditovaným podle zvláštních

(§ 6a odst. 3,

-

 

 

právních předpisů Ministerstvem

§ 31a a příloha

-

 

 

školství, mládeže a tělovýchovy,

č. 5 zákona

-

 

 

za podmínek stanovených zvláštním

č. 455/1991 Sb.,

-

 

 

právním předpisem a 3 roky praxe,

ve znění

-

 

 

za příbuzný obor lze považovat službu

zákona

-

 

 

v Policii České republiky, obecní

č. 274/2008 Sb.)

-

 

 

policii, Justiční stráži, Vojenské policii

 

-

 

 

atd.

 

-

 

 

 

 

-

 

Služby

a) vysokoškolské vzdělání nebo

spolehlivost

-

vyhláška

soukromých

vyšší odborné vzdělání právnického,

podnikatele,

-

o obsahu

detektivů

bezpečnostního nebo obdobného

statutárního

-

a rozsahu

 

zaměření a jeden rok praxe,

orgánu a

-

kvalifikace

 

b) střední vzdělání s maturitní

členů

 

pro výkon

 

zkouškou v oboru bezpečnostním

statutárního

-

fyzické

 

nebo právním a 3 roky praxe, nebo

orgánu

-

ostrahy

 

c) střední vzdělání s maturitní

bezúhonnost

-

a služby

 

zkouškou a osvědčení o odborné

a odborná

 

soukromého

 

kvalifikaci pro příslušnou

způsobilost

-

detektiva a vyšetřovatele,

 

pracovní činnost vydané s platností

podnikatele

-

§ 1 odst. 5

 

na 5 let zařízením akreditovaným podle

a zaměstnanců

-

zákona

 

zvláštních právních předpisů

a zdravotní

-

č. 451/1991 Sb.“.

 

Ministerstvem školství, mládeže a

způsobilost

-

 

 

tělovýchovy, za podmínek stanovených

zaměstnanců

-

 

 

zvláštním právním předpisem a 3 roky

(§ 6a odst. 3,

-

 

 

praxe,

§ 31a a

-

 

 

za příbuzný obor lze považovat

příloha č. 5

-

 

 

službu v Policii České republiky,

zákona č. 455/

-

 

 

obecní policii, Justiční stráži, Vojenské

/1991 Sb.,

 

 

 

policii atd.

ve znění zákona

-

 

 

 

č. 274/2008 Sb.)

 

 

 

7.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se u předmětu podnikání „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ nahrazují v třetím sloupci slova „§ 6 odst. 2“ slovy „§ 6a odst. 3“.

 

8.

V příloze č. 5 SEZNAM ŽIVNOSTÍ, JEJICHŽ VÝKON JE PODNIKATEL POVINEN ZAJISTIT POUZE FYZICKÝMI OSOBAMI SPLŇUJÍCÍMI ODBORNOU ZPŮSOBILOST, A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON TĚCHTO ČINNOSTÍ se na konci tabulky doplňují tyto nové živnosti, odborné způsobilosti a poznámky:

 

osvědčení o odborné kvalifikaci pro

fyzické ostrahy

 

příslušnou pracovní činnost vydávaným

a služby soukromého

 

s platností na 10 let zařízením akreditovaným

detektiva a vyšetřovatele,

 

podle zvláštních právních předpisů

zákon č. 18/2004 Sb.,

 

Ministerstvem školství, mládeže

ve znění pozdějších

 

a tělovýchovy, za podmínek stanovených

předpisů

 

zvláštním právním předpisem nebo doklad

 

 

o uznání odborné kvalifikace podle

 

 

zvláštního právního předpisu

 

 

Služby soukromých

a) minimálně střední vzdělání s maturitní

vyhláška

detektivů

zkouškou v oboru bezpečnostním, právním

o obsahu

 

nebo obdobném, nebo

a rozsahu

 

b) minimálně střední vzdělání s maturitní

kvalifikace

 

zkouškou a osvědčení o odborné kvalifikaci

pro výkon fyzické

 

pro příslušnou pracovní činnost vydávaným

ostrahy a služby

 

s platností na 10 let zařízením akreditovaným

soukromého

 

podle zvláštních právních předpisů

detektiva a

 

Ministerstvem školství, mládeže

vyšetřovatele,

 

a tělovýchovy, nebo ministerstvem, za

zákon č. 18/2004 Sb.,

 

podmínek stanoveným zvláštním právním

ve znění pozdějších

 

předpisem, nebo doklad o uznání odborné

předpisů“.

 

kvalifikace podle zvláštního právního

 

 

předpisu

 

Čl. XIX

Přechodná ustanovení

1.

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

2.

Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a tohoto zákona.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (čl. 20)

Čl. XX

V zákoně č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., § 1 zní:

§ 1

 

Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (dále jen „silniční provoz“) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“).“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

zrušena (čl. 21)

Čl. XXI

zrušen

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o silniční dopravě (čl. 22)

Čl. XXII

V § 1 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb., se za slova „ozbrojenými silami“ vkládají slova „nebo Policií České republiky“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území

České republiky (čl. 23-24)

Čl. XXIII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 140/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 42 odst. 5, § 42a odst. 6, § 42c odst. 2, § 42f odst. 2, § 107 odst. 5 až 7 a v § 156 odst. 3 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.

 

2.

V § 43, § 44 odst. 4, § 44a odst. 8, § 46a odst. 1, § 46b odst. 1, § 46b odst. 2 v závěrečné části ustanovení, § 46b odst. 3 větě první, § 46d odst. 1, § 46d odst. 2 v závěrečné části ustanovení, § 87e odst. 3 větě třetí, § 87u odst. 2, § 87v odst. 3 a v § 159 odst. 6 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

3.

V § 45 odst. 8, § 46a odst. 2 a 3, § 46b odst. 2 a 4, § 46b odst. 3 větě druhé, § 46d odst. 2 a 3, § 87a odst. 1, § 87b odst. 3, § 87d odst. 1 až 3, § 87e odst. 1, § 87e odst. 3 větě druhé, § 87f odst. 1, 2 a 3, § 87p odst. 2, § 87z odst. 2, § 87aa odst. 2 a v § 159 odst. 6 se slovo „Policie“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

 

4.

V § 44 odst. 2, § 45 odst. 1, 2, 4 a 8 a v § 87b odst. 1 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

5.

V § 44a se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu přijímá a rozhoduje o ní ministerstvo.“.

 

6.

V § 44a odst. 4 se slova „pokud policie shledá“ nahrazují slovem „je-li“.

 

7.

V § 50 odst. 1 se slova „povolení k trvalému pobytu,“ a slova „po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a)“ zrušují.

 

8.

V § 50 odstavec 1 zní:

„(1) Výjezdní příkaz je doklad, který z moci úřední uděluje

a)

policie po zrušení nebo uplynutí platnosti krátkodobého víza, po ukončení přechodného pobytu na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, k němuž se vízum nevyžaduje, nebo při správním vyhoštění,

b)

ministerstvo po zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, po zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie1b), po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a).“.

 

9.

V § 50 odst. 2 větě druhé se slova „uděleného podle § 66 odst. 1 písm. c) nebo § 67“ nahrazují slovy „anebo po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a)“.

 

10.

V § 50 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

11.

V § 50 odst. 4 se slova „a v případech podle odstavce 2“ nahrazují čárkou.

 

12.

V § 50 odst. 5 se slova „stanoví policie nebo Ministerstvo zahraničních věcí dobu“ nahrazují slovy „se stanoví doba“.

 

13.

V § 69 odst. 4 a 5, § 87 odst. 6 písm. a) a v § 87 odst. 7 písm. a) bodě 2 se slova „policii“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

14.

V § 70 odst. 4 se slova „odst. 1 písm. a) nebo c) anebo § 66 odst. 2“ zrušují a slova „, ministerstva nebo policie“ se nahrazují slovy „nebo ministerstva“.

 

15.

V § 71 odst. 2 se slova „orgánem policie nebo“ zrušují.

 

16.

V § 73, § 75 odst. 1 a 2, § 77 odst. 1 až 3, § 87k odst. 1, § 87k odst. 2 větě druhé a v § 87l odst. 1 a 2 se slova „Policie nebo ministerstvo“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

 

17.

V § 75 odst. 5 se slova „policie nebo“ zrušují.

 

18.

V § 79 odst. 3, § 83 odst. 1 až 3, § 84, § 85 odst. 1 a 2, § 86 odst. 2, § 87 odst. 4, § 87g odst. 1, § 87h odst. 1, § 87j odst. 2, § 87s odst. 4 a v § 159 odst. 7 a 8 se slovo „Policie“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

 

19.

V § 80 odst. 1 a v § 87s odst. 1 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

20.

V § 80 odst. 3, § 87 odst. 2, § 87k odst. 2 větě třetí a v § 113 odst. 8 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

21.

V § 87i odst. 2 se slova „orgánem policie“ nahrazují slovy „pověřeným zaměstnancem ministerstva“.

 

22.

V § 87u odstavec 2 zní:

(2) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, vyznačí tuto skutečnost policie do potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a ministerstvo do průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.“.

 

23.

V § 87u odst. 2 se slova „a ministerstvo do“ nahrazují čárkou.

 

24.

V § 87x odstavec 1 zní:

(1) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo prodloužení doby jeho platnosti je žadatel oprávněn podat policii. Žádost o vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti těchto průkazů je žadatel oprávněn podat ministerstvu.“.

 

25.

V § 87x odstavec 1 zní:

(1) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazů je žadatel oprávněn podat ministerstvu.“.

 

26.

V § 87z odst. 2 se slova „unie, průkazu“ nahrazují slovy „unie a ministerstvo platnost průkazu“.

 

27.

V § 87z odst. 2 se slova „a ministerstvo platnost“ nahrazují čárkou.

 

28.

V § 88 odst. 3 se slovo „policii“ zrušuje.

 

29.

V § 88 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Cizinec je povinen důvody podle věty první neprodleně oznámit policii, pobývá-li na území na vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nebo ministerstvu, pobývá-li na území na základě povolení k trvalému pobytu.“.

 

30.

zrušen

31.

V § 98 odstavec 1 zní:

(1) Cizinec, kterému byl vydán průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a občan Evropské unie, který splnil ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území, je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny policii. Cizinec, kterému byl vydán průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů. Ministerstvo o změně pobytu neprodleně informuje policii.“.

 

32.

V § 98 odst. 1 se slova „je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny policii. Cizinec,“ nahrazují slovem „anebo“.

 

33.

V § 98 odstavec 3 zní:

(3) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 30 dnů.“.

 

34.

V § 98 odst. 5 se slova „žádost policie“ nahrazují slovem „požádání“.

 

35.

V § 98a odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

(1) Policie zruší údaj o místu hlášeného pobytu na území uvedeného v dokladu vydaném podle tohoto zákona občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi k přechodnému pobytu na území a ministerstvo v dokladu cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt na území,“.

 

36.

V § 98a odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

(1) Ministerstvo zruší údaj o místu hlášeného pobytu na území uvedeného v dokladu cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt na území, nebo v dokladu vydaném podle tohoto zákona občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi k přechodnému pobytu na území,“.

 

37.

V § 98a odst. 2 větě první se za slovo „Policie“ vkládají slova „nebo ministerstvo“ a ve větě druhé se slovo „policii“ zrušuje.

 

38.

V § 98a odst. 2 se slova „Policie nebo ministerstvo“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

 

39.

V § 98a odstavec 3 zní:

(3) Místem pobytu cizince po zrušení údaje o místu hlášeného pobytu na území je sídlo správního orgánu, který tento údaj úředně zrušil. Policie o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území informuje ministerstvo.“.

 

40.

V § 98a odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

41.

V § 103 písmeno e) zní:

e)

hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu, změnu údajů v dokladu vydaném podle tohoto zákona; změnu je cizinec povinen ohlásit orgánu, který mu vydal doklad opravňující k pobytu na území, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě do 15 pracovních dnů,“.

 

42.

V § 103 písmena h) až j) znějí:

h)

odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný nebo zaplněný úředními záznamy, a to i po zániku oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku platnosti povolení k trvalému pobytu; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal,

i)

odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad vydaný podle tohoto zákona, s výjimkou víza a cestovního průkazu totožnosti, byl-li vydán za účelem vycestování z území; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal,

j)

ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného podle tohoto zákona do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji cizinec orgánu, který mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji cizinec zastupitelskému úřadu,“.

 

43.

V § 105 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Policie informace obdržené podle odstavce 1 nebo 2 neprodleně postoupí ministerstvu, týkají-li se cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt.“.

 

44.

V § 105 odstavec 3 zní:

(3) Policie informace obdržené podle odstavce 1 nebo 2 neprodleně postoupí ministerstvu, týkají-li se cizince, kterému bylo uděleno dlouhodobé vízum nebo byl povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, nebo občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.“.

 

45.

zrušen

46.

V § 109 odst. 1 se slova „vydá policie“ nahrazují slovy „se vydává“.

 

47.

V § 109 odst. 2 se slovo „policie“ nahrazuje slovy „orgánu, který doklad vydal“.

 

48.

zrušen

49.

zrušen

50.

V § 114 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a písmena c) a d) se zrušují.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).

 

51.

zrušen

52.

zrušen

53.

V § 114 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ministerstvo vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, který pobývá na území bez platného cestovního dokladu, po

a)

nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu,

b)

zániku oprávnění k trvalému pobytu (§ 87), nebo

c)

vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, pokud si nemůže z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným způsobem; cestovní průkaz totožnosti se vydá s územní platností do všech států světa a dobou platnosti shodnou s dobou platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území.“.

 

54.

zrušen

55.

V § 115 odst. 1 a 2 se slova „Policie cizinecký“ nahrazují slovem „Cizinecký“ a za slova „písm. f)“ se vkládá slovo „se“.

 

56.

V § 115 odst. 3 se slova „Policie nevydá cizinecký pas“ nahrazují slovy „Cizinecký pas se nevydá“.

 

57.

V § 117 odst. 3 se za slova „podle § 114 odst. 5“ vkládají slova „a 6 nebo o cizinecký pas vydaný podle § 113 odst. 8“.

 

58.

zrušen

59.

V § 158 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem vkládat do informačního systému policie podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) informace získané v rámci plnění úkolů ministerstva a informace z informačních systémů podle odstavců 1 až 3 využívat pro svou činnost.“.

 

60.

V § 159 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Ministerstvo policii předá rovněž údaje potřebné podle § 182b.“.

 

61.

V § 160 odst. 6 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „se“.

 

62.

zrušen

63.

zrušen

64.

V § 164 odstavec 1 zní:

(1) Oblastní ředitelství služby cizinecké policie

a)

zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,

b)

provozuje informační systémy podle § 158 odst. 1 v rozsahu své působnosti,

c)

provádí pobytovou kontrolu,

d)

vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,

e)

rozhoduje v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti,

f)

rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a uděluje výjezdní příkaz,

g)

rozhoduje o zrušení platnosti víza,

h)

rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu a vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo o zrušení jejich platnosti,

i)

rozhoduje v rozsahu své působnosti o prodloužení doby platnosti průkazů vydaných podle tohoto zákona,

j)

rozhoduje v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech podle tohoto zákona,

k)

rozhoduje o správním vyhoštění cizinců,

l)

rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na území (§ 180d),

m)

rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu16b), a vymáhá jejich úhradu,

n)

provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1 nebo v rozsahu své působnosti dokladu, jehož platnost skončila podle § 86, 87z nebo 87aa,

o)

ověřuje pozvání,

p)

plní funkci ohlašovacího orgánu v rozsahu vymezeném tímto zákonem,

q)

provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,

r)

pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany,

s)

zrušuje v rozsahu své působnosti zápis údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a,

t)

vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,

u)

vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,

v)

ověřuje potvrzení podle § 92 písm. a),

w)

prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, zejména zda účelově neuzavřel manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství.“.

 

65.

V § 164 odst. 3 se slova „písm. a) až c), e), g) až z)“ zrušují.

 

66.

V § 164 odst. 4 se slova „písm. a) až c), i), l), m), p), s), t), x) a z)“ nahrazují slovy „písm. a) až c), g), j), k), n), q), r), u) a w)“ a slova „o vydání cestovního průkazu totožnosti,“ se zrušují.

 

67.

zrušen

68.

§ 165 včetně nadpisu zní:

§ 165

Působnost ministerstva

 

Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území a jejich vycestování z tohoto území

a)

vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy,

b)

plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči ředitelství služby cizinecké policie,

c)

rozhoduje o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a povolení k trvalému pobytu,

d)

zřizuje a provozuje zařízení,

e)

rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území a vymáhá jejich úhradu,

f)

rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazu cizinci, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu,

g)

pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2,

h)

rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu a v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti,

i)

vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území,

j)

rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu, o prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a o povolení k trvalému pobytu,

k)

rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území,

l)

rozhoduje o přestupcích nebo správních deliktech podle tohoto zákona v rozsahu své působnosti,

m)

požaduje od policie prověření informací a dokladů předkládaných či sdělovaných cizinci, které jsou podkladem pro řízení či rozhodování podle písmen c), e), h), j), k) a l),

n)

plní další úkoly podle tohoto zákona.“.

 

69.

Za § 165 se vkládá nový § 165a, který včetně nadpisu zní:

§ 165a

Oprávnění ministerstva

 

(1) Ministerstvo je oprávněno

a)

snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním cizineckého pasu,

b)

při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů,

c)

vyžadovat od policie prověření informací a dokladů předkládaných cizinci nebo získaných v rámci vlastní činnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona,

d)

požadovat po cizinci prokázání totožnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona,

e)

účastnit se pobytových kontrol prováděných policií,

f)

vydávat pokyny policii nebo zastupitelským úřadům k udělení víza.

(2) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

(3) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

70.

V § 165a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „V řízení o vydání povolení k dlouhodobému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů a v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů.“.

 

71.

V § 167 odst. 1 písm. l) se slova „cizineckého pasu a“ zrušují.

 

72.

V § 167 odst. 3 se slova „nebo trvalému“ zrušují.

 

73.

zrušen

74.

V § 169 odst. 3 se slovo „Policie“ nahrazuje slovy „Správní orgán“.

 

75.

V § 169 odst. 7 písm. a) a b) se slova „policii“ zrušují.

 

76.

Část druhá se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

Čl. XXIV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů postupně vyhlásil úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a to ve znění účinném ke dni

a)

1. ledna 2009 a

b)

1. května 2011.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o azylu (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 3a písm. a) bodě 3 se slova „oblastním ředitelství služby cizinecké policie“ nahrazují slovy „odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie“.

 

2.

V § 61 odst. 1 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

3.

V § 62 odst. 1 se slova „útvar policie příslušný podle místa hlášeného pobytu azylanta“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

4.

V § 62 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

5.

V § 71 odst. 5 se věta třetí zrušuje.

 

6.

V § 71 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Ministerstvo vede evidenci azylantů, kterým byl vydán cestovní doklad podle § 61, a to v rozsahu údajů žádosti o vydání dokladu včetně údajů o zobrazení obličeje a daktyloskopických otisků prstů azylanta.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

7.

V § 71 odst. 8 se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „nebo 7“ a ve větě první a druhé se za slovo „policie“ vkládají slova „nebo ministerstvo“.

 

8.

V § 71 odst. 9 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

9.

V § 93 odst. 3 písm. a), c), d) a e) a § 93 odst. 4 písm. a), b), c) a d) se slova „policii“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

10.

V § 93 odst. 3 písm. b) se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

11.

Část druhá se zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců (čl. 26)

Čl. XXVI

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 34 odst. 1 se slovo „Policie“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

 

2.

V § 34 odst. 4 a v § 35 odst. 1 a 3 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

3.

V § 34 odst. 5 se slova „oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie příslušné podle místa hlášeného pobytu cizince“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

4.

V § 35 odst. 4 se slova „oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie příslušné podle místa hlášeného pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

5.

V § 37 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

6.

V § 38 odst. 1 a 2 se slova „u oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie příslušného“ nahrazují slovy „u odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie příslušného“.

 

7.

V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie“ nahrazují slovy „odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o civilním letectví (čl. 27)

Čl. XXVII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 17a odst. 2 se za větu třetí doplňuje věta, která zní: „Části plánu týkající se letadel provozovaných Policií České republiky (dále jen „policejní letadla“) sestavuje Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem vnitra.“.

 

2.

V § 17a odst. 3 se za slova „vojenských letadel“ vkládají slova „policejních letadel“.

 

3.

V § 17b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Pro potřeby létání policejních letadel přiděluje a odnímá letadlové adresy podle plánu Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra oznámí neprodleně přidělení nebo odnětí letadlové adresy podle věty první Úřadu. Pro přidělování a odnímání letadlové adresy Ministerstvem vnitra platí obdobně ustanovení odstavců 1 až 4 a § 17c.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

4.

V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nelze-li jinak zajistit bezpečnost osob, majetku či veřejný pořádek, lze se výjimečně při létání policejních letadel v rozsahu zcela nezbytném odchýlit od pravidel létání.“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o právu shromažďovacím (čl. 28)

Čl. XXVIII

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 4 se slova „, je-li proti shromáždění prováděn zákrok útvaru Policie České republiky“ zrušují.

 

2.

V § 12 odstavec 5 zní:

(5) Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být způsobem uvedeným v odstavci 1 rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 nebo nebyly splněny povinnosti účastníků shromáždění podle § 7 odst. 3 a 4.“.

 

3.

V § 12 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Zákrok směřující k rozpuštění shromáždění provádí policejní útvar na základě rozhodnutí zástupce úřadu; bez tohoto rozhodnutí může provést tento zákrok příslušník Policie České republiky v případech stanovených v odstavci 2 nebo 6.

(8) Jestliže byl zákrok směřující k rozpuštění shromáždění proveden bez rozhodnutí zástupce úřadu, policejní útvar vyrozumí úřad o provedeném zákroku.“.

 

4.

V § 14 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (čl. 29)

Čl. XXIX

V zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se za § 40 vkládá nový § 40a, který zní:

§ 40a

 

Pokud zařízení nezajistí bezodkladný převoz dítěte s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, které z tohoto zařízení uprchlo, z útvaru policie, který dítě zajistil, je povinno hradit Policii České republiky náklady vzniklé převezením dítěte do zařízení.“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ozbrojených silách

České republiky (čl. 30)

Čl. XXX

V § 14 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb., písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

b)

k plnění úkolů Policie České republiky, pokud síly a prostředky Policie České republiky nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti11), a to na dobu nezbytně nutnou,

_________

11)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna trestního řádu (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 59/1965 Sb., zákona č. 173/1968 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 156/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 50/1990 Sb., zákona č. 53/1990 Sb., zákona č. 81/1990 Sb., zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., zákona č. 214/1994 Sb., zákona č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 45/2005 Sb., zákona č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb. a zákona č. 177/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 2 větě první se slova „v řízení o trestných činech policistů útvar Ministerstva vnitra pro inspekční činnost“ zrušují, za větu první se vkládá věta „V řízení o trestných činech policistů a zaměstnanců zařazených v Policii České republiky má postavení policejního orgánu Inspekce Policie České republiky.“ a za větu třetí se vkládá věta „Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b).“.

 

2.

V § 55 odst. 2 se na konci textu věty páté doplňují slova „; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob uvedených v § 102a“.

 

3.

V § 62 odst. 1 větě první se slova „nebo příslušného policejního orgánu“ zrušují a za větu první se vkládá věta „Nelze-li takto písemnost doručit, doručí se prostřednictvím příslušného policejního orgánu.“.

 

4.

V § 69 odstavec 4 zní:

(4) Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je povinen ho neodkladně, nejpozději však do 24 hodin, dodat nejbližšímu věcně příslušnému soudu. Nemá-li nejbližší věcně příslušný soud úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení v dané věci, prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, je policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, povinen dodat soudu, jehož soudce příkaz vydal. Nestane-li se tak, musí být obviněný propuštěn na svobodu.“.

 

5.

Za § 81a se vkládá nový § 81b, který zní:

§ 81b

 

(1) Byla-li vydána nebo odňata věc, která ohrožuje bezpečnost lidí nebo majetku, zejména omamná látka, psychotropní látka, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor, jed nebo radioaktivní materiál, ze které byl odebrán přiměřený vzorek, a takové věci již není třeba za účelem provedení důkazu, zejména nejsou-li pochybnosti o totožnosti vzorku věci a jejího celku a o celkovém množství věci, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o jejím zničení již v průběhu trestního řízení, pokud takové věci již není k dalšímu řízení třeba a nelze-li ji vrátit podle § 80, nebo není známo, komu taková věc patří, anebo není znám pobyt poškozeného.

(2) Proti usnesení podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.“.

 

6.

V § 83c odstavec 2 zní:

(2) Policejní orgán dále může na místa uvedená v odstavci 1 vstoupit v případě, že se v nich nachází osoba,

a)

na kterou byl vydán příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody,

b)

kterou je třeba předvést pro účely trestního řízení, nebo

c)

kterou je třeba zadržet pro účely vydání nebo předání do jiného státu.“.

 

7.

Za § 102 se vkládá nový § 102a, který zní:

§ 102a

 

(1) Má-li být vyslechnuta jako svědek osoba, která je služebně činná v policejním orgánu nebo je policistou jiného státu,

a)

použitá v trestním řízení jako agent anebo provádějící předstíraný převod, nebo

b)

bezprostředně se podílející na použití agenta nebo provedení předstíraného převodu,

je vyslýchána jako svědek, jehož totožnost a podoba jsou utajeny.

(2) Ve výjimečném případě a za podmínky, že v důsledku výslechu nehrozí újma na životě, zdraví nebo další služební činnosti osoby uvedené v odstavci 1 anebo k ohrožení života nebo zdraví osoby jí blízké, lze provést její výslech jako svědka bez utajení totožnosti nebo podoby, a to pouze na návrh státního zástupce na základě vyjádření příslušného ředitele bezpečnostního sboru.“.

 

8.

V § 105 odstavec 1 zní:

(1) Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce. V přípravném řízení přibírá znalce ten orgán činný v trestním řízení, jež považuje znalecký posudek za nezbytný pro rozhodnutí, pokud byla věc vrácena k došetření, státní zástupce, a v řízení před soudem předseda senátu. O přibrání znalce se vyrozumí obviněný a v řízení před soudem též státní zástupce. Jiná osoba se o přibrání znalce vyrozumí, je-li k podání znaleckého posudku třeba, aby tato osoba něco konala nebo strpěla.“.

 

9.

V § 146a odst. 1 písm. i) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene j) se doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

rozhodl o zničení věci ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku (§ 81b odst. 1),“.

 

10.

V § 158e odst. 3 se slova „pod písmeny a) až c)“ nahrazují slovy „v odstavci 2“.

 

11.

V § 158e odst. 5 se za slova „v § 158d odst. 2“ vkládají slova „a k provedení předstíraného převodu podle § 158c“.

 

12.

V § 158e odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „nad míru nezbytně nutnou“.

 

13.

zrušen

14.

zrušen

15.

V § 179b odst. 4 se slova „obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání“ nahrazují slovy „sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován (§ 179b odst. 3)“.

 

16.

V § 200 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vystupuje-li před soudem osoba uvedená v § 102a odst. 1 bez utajení totožnosti nebo podoby, veřejnost se vyloučí vždy.“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky (čl. 32)

Čl. XXXII

V § 18 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Úřad pro zahraniční styky a informace je oprávněn žádat technické zabezpečení použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinen doložit, že použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky bylo podle tohoto zákona povoleno.“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě (čl. 33)

Čl. XXXIII

Za § 14 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se vkládá nový § 14a, který zní:

§ 14a

 

Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat technické zabezpečení použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinna doložit, že použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky bylo podle tohoto zákona povoleno.“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství (čl. 34)

Čl. XXXIV

V § 15 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Vojenské zpravodajství je oprávněno žádat technické zabezpečení použití sledování osob a věcí pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinno doložit, že použití sledování bylo podle tohoto zákona povoleno4).“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o Vězeňské službě (čl. 35)

Čl. XXXV

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Příslušníci zařazení ve vězeňské stráži mohou být rozhodnutím ředitele věznice dočasně pověřeni plněním úkolů správní služby, pokud správní služba jí svěřené úkoly nemůže plnit vlastními silami.“.

 

2.

V § 24a odst. 1 se slova „služby pořádkové policie anebo ochranné služby“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

zrušena (čl. 36)

Čl. XXXVI

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky (čl. 37)

Čl. XXXVII

V § 3 odst. 2 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb., se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

vyobrazit na čestných odznacích a praporech bezpečnostních sborů,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V § 11 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se za slova „u osob“ vkládají slova „, u nichž má být provedeno vyšetření lékařem ke zjištění, zda je lze umístit do policejní cely nebo je nutno je z ní propustit, a osob“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 39)

Čl. XXXIX

V § 14 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

5.

cizincům s povolením k pobytu na území České republiky, kterým toto povolení podle zvláštního právního předpisu2) vydalo,“.

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 6.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti (čl. 40)

Čl. XL

V § 29 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb., se ve větě druhé slova „příslušnému útvaru“ nahrazují slovy „krajskému ředitelství“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o sociálních službách (čl. 41)

Čl. XLI

V § 60a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., větě první se slova „rozhodnutí o“ a slova „nebo zákazu vstupu do něj vydaného“ zrušují a slova „opisu tohoto rozhodnutí“ se nahrazují slovy „kopie úředního záznamu o vykázání“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím souvisejících (čl. 42)

Čl. XLII

V zákoně č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím souvisejících, se čl. I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o přestupcích, zákon o Policii České republikyzákon o obecní policii (čl. 43)

Čl. XLIII

V zákoně č. 67/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se čl. II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o Policii České republikyzákon o obecní policii (čl. 44)

Čl. XLIV

V zákoně č. 163/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., se čl. I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o Policii České republikyzákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie (čl. 45)

Čl. XLV

V zákoně č. 326/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, se čl. I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o přestupcích a mění zákon o Policii České republiky, zákon o obecní policiidevizový zákon (čl. 46)

Čl. XLVI

V zákoně č. 82/1995 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, se čl. II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTA DEVÁTÁ

zrušena (čl. 47)

Čl. XLVII

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují trestní zákon, trestní řád, zákon o Policii České republiky, zákon o vyšších soudních úřednících a zákon

o výkonu trestu odnětí svobody (čl. 48)

Čl. XLVIII

V zákoně č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, se čl. III zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna atomového zákona (čl. 49)

Čl. XLIX

V zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se část III včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 50)

Čl. L

V zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o konkurzu a vyrovnání (čl. 51)

Čl. LI

V zákoně č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 52)

Čl. LII

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se část druhá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8c, 8d a 8e zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o ochraně utajovaných skutečností a zákon o provozu na pozemních komunikacích (čl. 53)

Čl. LIII

V zákoně č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18a až 18j zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění trestní řádtrestní zákon a některé další zákony (čl. 54)

Čl. LIV

V zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 283/2004 Sb., se část třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

zrušena (čl. 55)

Čl. LV

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o změně zákonů souvisejících

s přijetím zákona o služebním poměru (čl. 56)

Čl. LVI

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži a některé další zákony (čl. 57)

Čl. LVII

V zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele a zákon

o Policii České republiky (čl. 58)

Čl. LVIII

V zákoně č. 119/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti

s přijetím zákona o utajovaných informacích

a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 59)

Čl. LIX

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím (čl. 60)

Čl. LX

V zákoně č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8f až 8i zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o změně zákonů souvisejících

s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (čl. 61)

Čl. LXI

V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se část sedmnáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění trestní řádzákon o Policii České republiky (čl. 62)

Čl. LXII

V zákoně č. 321/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

a některé další zákony (čl. 63)

Čl. LXIII

V zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, se část třicátá druhá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18k a 18l zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do

schengenského prostoru (čl. 64)

Čl. LXIV

V zákoně č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru, se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17f a 18c zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o pobytu

cizinců na území České republiky a zákon o azylu (čl. 65)

Čl. LXV

V zákoně č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění insolvenční zákon a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím (čl. 66)

Čl. LXVI

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, se část devátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím (čl. 67)

Čl. LXVII

V § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 61/2006 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 13e zní:

(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena13e).

_________

13e)

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13e se nově označuje jako poznámka pod čarou č. 13f.

ČÁST ŠEDESÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 68)

Čl. LXVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou ustanovení

a)

čl. X bodu 20, který nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení,

b)

čl. XXIII bodů 1 až 6, 8, 10, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, bodu 68, pokud jde o § 165 písm. j) a v § 165 písm. l) slova „nebo správních deliktech“, a bodů 70 a 73, čl. XXIV, pokud jde o písmeno b), čl. XXV bodu 1 a čl. XXVI bodů 6 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011, a

c)

čl. XXVII, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.