Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

301/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

301

 

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech

a autorizované konverzi dokumentů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona 347/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:

1.

V příloze „Sazebník“ se v části I položce 4 dosavadní text označuje jako písmeno a) a doplňují se nová písmena b), c) a d), která znějí:

b)

Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby

 

 

 

za každou i započatou stránku konvertované listiny

30

c)

Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby

 

 

 

za každou i započatou stránku konvertované listiny

30

d)

Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

200“.

 

2.

V příloze „Sazebník“ se v části XII položce 151 doplňují písmena e), f) a g), která znějí:

e)

Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby

 

 

 

za každou i započatou stránku konvertované listiny

100

f)

Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby

 

 

 

za každou i započatou stránku konvertované listiny

100

g)

Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

600“.

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu (čl. 2)

Čl. II

V § 62 odst. 1 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se za slova „orgán činný v trestním řízení“ vkládají slova „do datové schránky1b). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji orgán činný v trestním řízení“.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

__________

1b)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna exekučního řádu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 347/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 se slova „podle § 74 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 74 odst. 1 písm. c)“.

 

2.

V § 56 se za slova „svého zaměstnance“ vkládají slova „nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky16a)“.

Poznámka pod čarou č. 16a zní:

__________

16a)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

 

3.

V § 74 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního předpisu16a),“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

ČÁST ČTVRTÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 4)

Čl. IV

V § 42 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se za slovo „písemnosti“ vkládají slova „do datové schránky8a), není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji soud“.

Poznámka pod čarou č. 8a zní:

__________

8a)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna insolvenčního zákona (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 77 odst. 1 se slova „předá insolvenční soud“ nahrazují slovy „doručuje insolvenční soud do datové schránky insolvenčního správce16a). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předá insolvenční soud písemnost“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Na jinou adresu nebo elektronickou adresu lze doručovat jen tehdy, nelze-li doručovat do datové schránky.“.

Poznámka pod čarou č. 16a zní:

__________

16a)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

 

2.

V § 78 odst. 1 se za slova „ostatním fyzickým osobám,“ vkládají slova „a není-li možné doručit písemnost do datové schránky insolvenčního správce16a)“.

 

3.

V § 79 odst. 1 se slovo „předá“ nahrazuje slovy „doručuje do datové schránky jeho předsedy16a). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předá písemnost“.

 

4.

V § 79 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Na jinou adresu nebo elektronickou adresu lze doručovat jen tehdy, nelze-li doručovat do datové schránky.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna notářského řádu (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 349/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 písm. a) se za slovo „zástava“ vkládají slova „ , vydáváním výpisů z evidence Rejstříku trestů, prováděním autorizované konverze dokumentů, prováděním úkonů kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu3a),“.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

__________

3a)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

 

2.

V § 23 se na konci písmene a) doplňují slova „vydáváním výpisů z evidence Rejstříku trestů, prováděním autorizované konverze dokumentů a prováděním úkonů kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu3a),“.

 

3.

V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

autorizovanou konverzi dokumentů.“.

 

4.

V § 72 odst. 4 se slova „i) až k)“ nahrazují slovy „i) až l)“.

 

5.

V § 72 odst. 4 se slova „předpisy4a),5)“ nahrazují slovy „předpisy3a),4a),5)“.

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ověřování (čl. 8-9)

Čl. VIII

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

držitel poštovní licence,

g)

Hospodářská komora České republiky.“.

 

2.

V § 2 se na konci písmene a) doplňuje text „jakož i vzory otisků úředních razítek držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky a podpisové vzory zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn,“.

 

3.

V § 2 se na konci písmene b) doplňují slova „a zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci (§ 14a odst. 2)“.

 

4.

V § 4 písm. c) bodu 2 se slova „(dále jen „zaměstnanec“)“ zrušují.

 

5.

V § 5 úvodní ustanovení zní: „Obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky“.

 

6.

V § 6 odst. 2 větě druhé se slova „ani újezdní úřad“ nahrazují slovy „ , újezdní úřad, držitel poštovní licence ani Hospodářská komora České republiky“.

 

7.

V § 8 písm. g) se slova „nebo zaměstnance“ nahrazují slovy „zaměstnance zařazeného do újezdního úřadu, zaměstnance držitele poštovní licence nebo zaměstnance Hospodářské komory České republiky“.

 

8.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

§ 14a

 

(1) Vidimaci a legalizaci provádí u držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky zaměstnanec, který složil zkoušku.

(2) Obsahem zkoušky je ústní ověření znalostí právních předpisů týkajících se oblasti vidimace a legalizace, vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti jejich aplikace.

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky vydaným ministerstvem podle § 14 odst. 3.

(4) Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž zaměstnanec neuspěl.“.

 

9.

V § 16 odst. 5 větě druhé se slova „Krajský úřad toto oznámí ministerstvu vnitra“ nahrazují slovy „Krajský úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky toto oznámí ministerstvu“.

 

10.

V § 19 odst. 4 se slovo „úřad“ nahrazuje slovy „krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad nebo újezdní úřad“, za slovem „pro“ se vkládá slovo „jejich“ a slovo „úřadu“ se zrušuje.

 

11.

Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

§ 19a

 

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky zasílá ve dvou vyhotoveních ministerstvu změny vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů svých zaměstnanců provádějících vidimaci a legalizaci do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zasílá ministerstvo Ministerstvu zahraničních věcí.“.

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky zašle do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona ve dvou vyhotoveních Ministerstvu vnitra vzory otisků úředních razítek a podpisové vzory svých zaměstnanců provádějících vidimaci a legalizaci. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zašle Ministerstvo vnitra Ministerstvu zahraničních věcí.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 10)

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.