Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

306/2008 Sb. znění účinné od 1. 7. 2016

Ustanovení čl. I bodu 71, čl. II bodu 14 a čl. XXXIII nabyla účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., tj. 1. ledna 2009.

Ust. čl. I bodu 12, čl. IV bodů 5 a 10 a čl. XXXVII měla nabýt účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., který však byl zrušen, aniž by kdy nabyl účinnosti.

Ustanovení čl. IV bodů 1, 7, 12, 13, 14, 17, 33, 38, 41, 43, 44, 48 a 50 až 52 nabývají účinnosti dnem vyhlášení, tj. 21. srpna 2008.

Ustanovení čl. I bodu 21 a čl. II bodu 15 nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2009.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 45/2016 Sb.

1.7.2016

zákonem č. 205/2015 Sb.

1.10.2015

zákonem č. 234/2014 Sb.

6.11.2014

Více...

306

 

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 155/1995 Sb. (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „písm. d) a e)“ nahrazují slovy „písm. c) a d)“.

 

2.

V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)]“ nahrazují slovy „invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b)]“.

 

3.

V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

invalidní,“.

 

4.

V § 4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

5.

V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „a) až c)“ nahrazují slovy „a) a b)“ a slova „d) a e)“ se nahrazují slovy „c) a d)“.

 

6.

V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „v období před rokem 2010“.

 

7.

V § 5 odst. 1 písm. t) se slova „plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)]“ a slova „plný invalidní“ se nahrazují slovem „tento“.

 

8.

V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „ , s výjimkou doby prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let [§ 5 odst. 1 písm. m)]“ zrušují.

 

9.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.“.

 

10.

V § 7 se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

 

11.

V § 9 odst. 6 písm. b) se slova „částečného invalidního nebo plného“ zrušují.

 

12.

zrušen

 

13.

V § 16 odst. 4 písm. b) se slova „plného invalidního důchodu nebo“ nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního důchodu, nebo pobírání“.

 

14.

V § 16 odst. 4 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , a jde-li o stanovení osobního vyměřovacího základu pro výpočet invalidního důchodu, též doby soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let“.

 

15.

V § 16 odst. 5 se slova „a v odstavci 4 větě druhé písm. e), jde-li o doby účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r),“ zrušují.

 

16.

V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 19b zní:

(8) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až j) se považují za vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Postup podle věty první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví zvláštní právní předpis19b).

__________

19b)

§ 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 19b se označuje jako poznámka pod čarou č. 19c.

 

17.

V § 16 odst. 9 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „pojištěnce“ se vkládají slova „a výpočtový základ“.

 

18.

V § 18 odst. 4 větě druhé se za slova „odst. 3“ vkládají slova „a 8“.

 

19.

V § 19 odst. 1 větě první se slova „ , plný invalidní a částečný“ nahrazují slovem „a“ a za slova „důchodů nebo“ se vkládají slova „plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, popřípadě“.

 

20.

V § 19 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa. Ustanovení § 16 odst. 9 platí zde obdobně.“.

 

21.

Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

§ 19a

 

(1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který získal aspoň 15 roků náhradní doby pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. s) nebo § 102a (dále jen „náhradní doba péče o závislou osobu“), nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu vypočteného podle odstavců 2 a 3 a podle § 16.

(2) U pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se náhradní doba péče o závislou osobu pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu považuje

a)

za vyloučenou dobu, a to i když se kryje s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 větě čtvrté, nebo

b)

za dobu pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zohledňují pro účely ročního vyměřovacího základu,

a to podle toho, co je pro tohoto pojištěnce výhodnější; postup podle písmene a) se přitom týká pouze celého časového úseku, po který se uvedené doby vzájemně kryjí.

(3) Za příjem pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se pro účely odstavce 2 písm. b) považuje

a)

po 31. prosinci 2006 částka odpovídající výši příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách osoby, o kterou pojištěnec osobně pečoval. Úhrn těchto částek za kalendářní rok se přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stanovenému za tento kalendářní rok podle § 16 odst. 2 věty první,

b)

před 1. lednem 2007 za kalendářní rok částka 96 000 Kč vynásobená koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za rok 2007; netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok, snižuje se částka vypočtená podle části věty před středníkem úměrně. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa. Částka za kalendářní rok podle věty první se přičítá k úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok uvedenému v § 16 odst. 2 větě první.“.

 

22.

V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a dítě, jež bylo převzato do péče na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy19d)“.

Poznámka pod čarou č. 19d zní:

___________

19d)

§ 45 zákona o rodině.“.

 

23.

V § 20 odst. 3 písm. c) se slovo „soustavnou“ zrušuje.

 

24.

V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.“.

 

25.

§ 26 včetně nadpisu zní:

§ 26

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.“.

 

26.

§ 29 zní:

§ 29

 

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně

a)

25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,

b)

26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,

c)

27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,

d)

28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,

e)

29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,

f)

30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,

g)

31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,

h)

32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,

i)

33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,

j)

34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,

k)

35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně

a)

15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,

b)

16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

c)

17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

d)

18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

e)

19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

f)

20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.

(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b).

(5) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.“.

 

27.

§ 30 se zrušuje.

 

28.

V § 31 odstavec 1 zní:

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a

a)

dosáhl alespoň věku 60 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, nebo

b)

do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let.“.

 

29.

V § 31 odst. 3 se slova „a 30“ zrušují.

 

30.

V § 32 odst. 1 se slova „pokud pojištěnci dosáhli tohoto věku do 31. prosince 1995“ nahrazují slovy „jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936“.

 

31.

V § 32 odstavec 2 zní:

(2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968 se důchodový věk stanoví podle přílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se podle této přílohy důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.“.

 

32.

V § 32 odstavec 3 zní:

(3) U pojištěnců narozených po roce 1968 činí důchodový věk

a)

u mužů 65 let,

b)

u žen

1.

62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti,

2.

63 let, pokud vychovaly 3 děti,

3.

64 let, pokud vychovaly 2 děti,

4.

65 let.“.

 

33.

V § 34 odst. 2 větě první se za slovo „který“ vkládají slova „splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a“ a slova „ani plný invalidní důchod“ se nahrazují slovy „důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

 

34.

V § 34 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:

(3) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod ve výši poloviny podle § 37 odst. 1, za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.

(4) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši podle § 37 odst. 1, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu podle věty první má pojištěnec vždy po 2 letech, pokud výdělečná činnost trvala nepřetržitě po tuto dobu, nebo po skončení výdělečné činnosti; za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se považuje i to, kdy na kalendářní den skončení výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž výdělečná činnost znovu vznikla. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.

(5) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 2 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každý celý rok doby pojištění získané do dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 o 1,5 % výpočtového základu; po dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 se výše procentní výměry starobního důchodu zvyšuje podle odstavce 2.

(6) Celým rokem doby pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí 365 kalendářních dnů.“.

 

35.

§ 35 zní:

§ 35

 

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2.“.

 

36.

§ 36 zní:

§ 36

 

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o

a)

0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů,

b)

1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne;

výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená v § 33 odst. 2 větě třetí.

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 obdobně.“.

 

37.

V § 37 odstavec 1 zní:

(1) Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29, náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost v plné výši nebo ve výši poloviny; polovina starobního důchodu se vyplácí na základě žádosti pojištěnce. Polovinou starobního důchodu se rozumí polovina základní výměry a polovina procentní výměry; v případě, že se starobní důchod nevyplácí v plné výši z důvodu souběhu s jiným důchodem podle § 59, rozumí se polovinou starobního důchodu polovina procentní výměry vyplácené podle § 59.“.

 

38.

V § 37 odst. 2 se slova „§ 30 nebo“ zrušují.

 

39.

V části čtvrté nadpis hlavy druhé zní: „INVALIDNÍ DŮCHOD“.

 

40.

V části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu prvního zní: „Podmínky nároku na invalidní důchod“.

 

41.

V § 38 se slova „plný“, „plně“ a „plné“ zrušují a slova „se stal“ se nahrazují slovy „nedosáhl věku 65 let a stal se“.

 

42.

§ 39 včetně poznámky pod čarou č. 34b zní:

§ 39

 

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

a)

nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,

b)

nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

c)

nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

(4) Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu,

a)

zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost,

b)

zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,

c)

zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován,

d)

schopnost rekvalifikace34b) pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával,

e)

schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %,

f)

v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

(5) Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí.

(6) Za stabilizovaný zdravotní stav [odstavec 4 písm. b)] se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení.

(7) Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení [odstavec 4 písm. c)], jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.

(8) Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se určuje v celých číslech.

__________

34b)

§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

43.

V § 40 odst. 1 se slovo „plný“ zrušuje.

 

44.

V § 40 odst. 2 se slova „plný“ a „plné“ zrušují.

 

45.

V § 40 odst. 2 se za větu první vkládá věta „U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků.“.

 

46.

V § 40 odst. 3 se slova „plný“ a „m) a“ zrušují, za slova „České republice“ se vkládají slova „ , a to“ a na konci textu se doplňují slova „ , a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia“.

 

47.

V části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu druhého zní: „Výše invalidního důchodu“.

 

48.

V § 41 odst. 1 se slovo „plného“ zrušuje.

 

49.

V § 41 odstavec 2 zní:

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění

a)

0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně,

b)

0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně,

c)

1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně;

ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty druhé platí zde obdobně.“.

 

50.

V § 41 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

51.

V § 41 odst. 4 větě první se slova „plného“ a „plný“ zrušují, za slovo „započítává“ se vkládají slova „v rozsahu stanoveném v odstavci 5“ a za slova „žádné dítě“ se doplňují slova „ , a u mužů se bere v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě“.

 

52.

V § 41 odst. 4 větě druhé se slovo „plná“ zrušuje.

 

53.

V § 41 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Dopočtená doba se započte

a)

plně, je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou českého pojištění nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu anebo doba, která není kryta dobou českého pojištění, je kratší 1 roku, vznikla-li invalidita před 28. rokem věku pojištěnce, 2 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 28 let do 40. roku věku pojištěnce, nebo 3 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce,

b)

ve sníženém rozsahu, nejsou-li splněny podmínky uvedené v písmenu a); v tomto případě se krátí dopočtená doba v poměru délky dob pojištění získaných v českém pojištění v období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod k době, která uplynula od dosažení 18 let věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod, s tím, že po tomto krácení se počet dnů dopočtené doby zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru;

pro účely stanovení délky dopočtené doby se za dobu pojištění považuje též doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.“.

 

54.

V části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu třetího zní: „Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech“.

 

55.

V § 42 odstavec 1 zní:

(1) Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).“.

 

56.

V § 42 odst. 2 větě první se slovo „plného“ zrušuje.

 

57.

V § 42 odst. 3 se slova „plného“ a „plný“ zrušují, slova „invalidní důchod“ se nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ a slova „je-li tento“ se nahrazují slovy „na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní“, slovo „celá“ se zrušuje a za slovo „docházky“ se vkládají slova „do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia“.

 

58.

V § 42 odstavec 4 zní:

(4) Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na invalidní důchod získal aspoň 15 roků doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, náleží procentní výměra invalidního důchodu nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.“.

 

59.

V části čtvrté se hlava třetí včetně nadpisu zrušuje.

 

60.

V § 49 odst. 1 písm. a) se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

 

61.

V § 49 odst. 1 písm. b) se slovo „plný“ zrušuje.

 

62.

V § 50 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

je invalidní ve třetím stupni, nebo“.

 

63.

V § 50 odst. 2 písm. e) se slova „věku 55 let“ nahrazují slovy „alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození“.

 

64.

V § 50 odst. 7 se slova „s tím, že věk podle odstavce 2 písm. e) činí 58 let nebo důchodový věk, je-li důchodový věk nižší“ zrušují.

 

65.

V § 51 odstavec 2 zní:

(2) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.“.

66.

V § 51 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle § 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.“.

 

67.

V § 52 odst. 1 se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“ a slovo „plný“ se zrušuje.

 

68.

V § 53 odstavec 2 zní:

(2) Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.“.

 

69.

V § 53 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené a nárok na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu splněna, nesmí být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.“.

 

70.

V § 54 odst. 3 se slovo „Výše“ nahrazuje slovy „Procentní výměra a základní výměra“.

 

71.

V § 56 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení; pro běh této lhůty platí § 55 odst. 2 věta druhá a třetí obdobně. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení,“.

 

72.

V § 56 odst. 2 se slova „plného invalidního nebo částečného“ a slova „plně nebo částečně“ zrušují.

 

73.

V § 58 se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

 

74.

V § 59 odst. 1 větě první se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

 

75.

V části čtvrté hlavě šesté se za díl druhý vkládá nový díl třetí, který včetně nadpisu zní:

Díl třetí

Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod

 

§ 61a

 

(1) Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod.

(2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod. Pro účely zvyšování tohoto starobního důchodu podle § 67 se za den přiznání starobního důchodu považuje den, od něhož byl přiznán dosavadní invalidní důchod.

(3) Nárok na starobní důchod podle odstavce 1 nevylučuje nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3.“.

Dosavadní díly třetí a čtvrtý se označují jako díly čtvrtý a pátý.

 

76.

V § 64 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Příjemce důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence hradí náklady plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Věta první však neplatí v případě, že oprávněnému byl důchod přiznán před 1. lednem 2010 a tomuto oprávněnému trvá od 31. prosince 2009 nepřetržitě nárok na alespoň 1 důchod. Plátce důchodu je povinen výši nákladů uvedených ve větě první zveřejnit.“.

 

77.

zrušen

 

78.

V § 65 odst. 2 se slova „Plný invalidní a částečný invalidní důchod přiznaný pro plnou invaliditu nebo částečnou“ nahrazují slovy „Invalidní důchod pro“.

 

79.

V § 71 odst. 4 se slova „§ 41 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 41 odst. 4“.

 

80.

V § 89 se odstavec 3 zrušuje.

 

81.

V § 105a odst. 1 větě první se slova „ , plný invalidní nebo částečný“ nahrazují slovem „nebo“.

 

82.

V § 108 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

způsob posouzení a procentní míry poklesu pracovní schopnosti, co se rozumí zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec, jehož pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %, schopen výdělečné činnosti, a způsob zhodnocení a využití zachované pracovní schopnosti podle § 39 odst. 4 písm. e),“.

 

83.

V § 108 odst. 1 písm. d) se slova „za období před 1. lednem 1996“ zrušují.

 

84.

Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:

Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb.

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968

 

Rok

narození

Důchodový věk činí u

mužů

žen s počtem vychovaných dětí

0

1

2

3

4

5 a více

1936

60r+2m

57r

56r

55r

54r

54r

53r

1937

60r+4m

57r

56r

55r

54r

54r

53r

1938

60r+6m

57r

56r

55r

54r

54r

53r

1939

60r+8m

57r+4m

56r

55r

54r

54r

53r

1940

60r+10m

57r+8m

56r+4m

55r

54r

54r

53r

1941

61r

58r

56r+8m

55r+4m

54r

54r

53r

1942

61r+2m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+4m

54r+4m

53r

1943

61r+4m

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

54r+8m

53r+4m

1944

61r+6m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

55r

53r+8m

1945

61r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

55r+4m

54r

1946

61r+10m

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+8m

54r+4m

1947

62r

60r

58r+8m

57r+4m

56r

56r

54r+8m

1948

62r+2m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

56r+4m

55r

1949

62r+4m

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

56r+8m

55r+4m

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

57r

55r+8m

1951

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

57r+4m

56r

1952

62r+10m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

57r+8m

56r+4m

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r

61r+8m

60r+4m

59r

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+4m

62r

60r+8m

59r+4m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+8m

62r+4m

61r

59r+8m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

62r+8m

61 r+4m

60r

60r

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r

61 r+8m

60r+4m

60r+4m

59r

1961

64r+4m

64r+4m

63r+4m

62r

60r+8m

60r+8m

59r+4m

1962

64r+6m

64r+6m

63r+8m

62r+4m

61r

61r

59r+8m

1963

64r+8m

64r+8m

64r

62r+8m

61 r+4m

61 r+4m

60r

1964

64r+10m

64r+10m

64r+4m

63r

61r+8m

61r+8m

60r+4m

1965

65r

65r

64r+8m

63r+4m

62r

62r

60r+8m

1966

65r

65r

65r

63r+8m

62r+4m

62r

61r

1967

65r

65r

65r

64r

62r+8m

62r

61r+4m

1968

65r

65r

65r

64r

63r

62r

61r+8m

 

Vysvětlivky:

„r“ znamená rok

„m“ znamená kalendářní měsíc

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

O nárocích na důchody, které vznikly před 1. lednem 2010 a o nichž nebylo do tohoto dne pravomocně rozhodnuto, a o přiznání, odnětí nebo změně výše těchto důchodů za dobu před tímto dnem, i když o nich již bylo pravomocně rozhodnuto, se rozhodne podle právních předpisů účinných před tímto dnem.

2.

Účast na důchodovém pojištění a doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2010 se hodnotí podle právních předpisů účinných před tímto dnem.

3.

Náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2010 se započítávají pro vznik nároku na důchod v plné výši, jde-li o pojištěnce, kterému vznikne nárok na důchod před rokem 2019.

4.

Nárok na starobní důchod podle § 30 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jeho výše a podmínky pro výplatu se ode dne účinnosti tohoto zákona posuzují podle zákona o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Dosáhl-li poživatel plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu věku 65 let před 1. lednem 2010, zaniká nárok na tento důchod dnem 1. ledna 2010; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké mu náležel dosavadní důchod. Plátce důchodu je povinen nejpozději do 31. ledna 2010 zaslat poživateli starobního důchodu uvedenému ve větě první písemné oznámení o zániku nároku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod a o vzniku nároku na starobní důchod a jeho výši. Pro účely zvyšování tohoto starobního důchodu se za den přiznání starobního důchodu považuje den, od něhož byl přiznán dosavadní plný invalidní nebo částečný invalidní důchod. Nárok na starobní důchod podle věty první nevylučuje nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 zákona o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Je-li nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, který byl přiznán před 1. lednem 2010, podmíněn nezaopatřeností dítěte a dítě je ke dni 31. prosince 2009 poživatelem plného invalidního důchodu, nevztahuje se na toto dítě ustanovení § 20 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010, zůstává nárok na tento důchod zachován po 31. prosinci 2009, pokud vdova dosáhla před 1. lednem 2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší, a vdovec dosáhl před 1. lednem 2010 věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010 nebo po 31. prosinci 2009, ale jde o důchody, které byly přiznány před 1. lednem 2010, vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. prosinci 2009 znovu za podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, s výjimkou částečného invalidního důchodu uvedeného v bodě 9, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně v ostatních případech. Za den přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle věty první se považuje den, od něhož byl přiznán plný invalidní důchod; za den přiznání invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně nebo pro invaliditu prvního stupně podle věty druhé se považuje den, od něhož byl přiznán částečný invalidní důchod. Plátce důchodu je povinen nejpozději do 31. ledna 2010 zaslat poživateli invalidního důchodu uvedenému ve větě první a druhé písemné oznámení o tom, zda mu náleží invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, pro invaliditu druhého stupně nebo pro invaliditu prvního stupně. Ustanovení věty první a s výjimkou změny výše důchodu též ustanovení věty druhé platí, pokud není na základě kontrolní lékařské prohlídky konané po 31. prosinci 2009 stanoven jiný stupeň invalidity a vydáno rozhodnutí o invalidním důchodu pro jiný stupeň invalidity.

9.

Částečný invalidní důchod, na který vznikl ke dni 1. ledna 1996 nárok podle § 89 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Důchod uvedený ve větě první nelze odejmout; ustanovení o souběhu nároků na důchody a jejich výplatu nejsou přitom dotčena. Za den přiznání invalidního důchodu podle věty první se považuje den, od něhož byl přiznán důchod za výsluhu let, který se podle § 89 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění považoval od 1. ledna 1996 za částečný invalidní důchod. Ustanovení bodu 8 věty čtvrté platí zde obdobně.

10.

Plná invalidita, která trvá ke dni 31. prosince 2009, se považuje od 1. ledna 2010 za invaliditu třetího stupně. Částečná invalidita, která trvá ke dni 31. prosince 2009, se považuje od 1. ledna 2010 za invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a za invaliditu prvního stupně v ostatních případech.

11.

Byl-li částečný invalidní důchod přiznán s přihlédnutím k mezinárodní smlouvě a částečná invalidita přitom nebyla posouzena podle českých právních předpisů, považuje se částečná invalidita za částečnou invaliditu z důvodu poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %.

12.

Posuzování invalidity u invalidních důchodů uvedených v bodě 8 větě první a druhé se od 1. ledna 2010 řídí právními předpisy účinnými od tohoto dne.

13.

Byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Byl-li částečný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši.

14.

Za dobu před 1. lednem 2009 se důchod nebo jeho zvýšení doplatí ve výši, v níž důchod správně náležel, nejvýše v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2008.

15.

Byl-li starobní nebo invalidní důchod přiznán před 1. červencem 2009 pojištěnci, který splňuje podmínky uvedené v § 19a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. července 2009, přepočte se na žádost tento důchod ke dni jeho přiznání podle § 19a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. července 2009, a je-li důchod po tomto přepočtu vyšší, zvýší se od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 582/1991 Sb. (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 3a odst. 4 se slova „Podrobnější úpravu“ nahrazují slovem „Úpravu“ a slova „ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra“ nahrazují slovem „ministr“.

 

2.

V § 6 odst. 4 písmeno d) zní:

d)

doporučují v rámci kontrolní lékařské prohlídky (§ 8 odst. 2) zařazení na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které přestaly být invalidními,“.

 

3.

V § 6 odst. 4 písm. s) se slova „plně nebo částečně“ zrušují.

 

4.

zrušen

 

5.

zrušen

 

6.

zrušen

 

7.

V § 8 odst. 8 větě první se slova „anebo dávky nebo služby sociální péče“ zrušují.

 

8.

zrušen

 

9.

zrušen

 

10.

zrušen

 

11.

zrušen

 

12.

V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „V oboru své působnosti řídí, kontroluje a svými orgány provádí důchodové pojištění“ nahrazují slovy „Důchodové pojištění provádí u“.

 

13.

V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb (dále jen „příslušníci Policie České republiky“)“ nahrazují slovy „ , příslušníků Bezpečnostní informační služby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace“.

 

14.

V § 9 odst. 2 se slova „Policie České republiky“ nahrazují slovy „uvedených v odstavci 1 písm. b)“.

 

15.

V § 9 odst. 2 písm. b) bodě 3 se slova „plný invalidní nebo částečný“ a slova „plně invalidním nebo částečně“ zrušují.

 

16.

V § 9 odst. 4 se slova „plném invalidním a částečném“ zrušují.

 

17.

V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Orgány sociálního zabezpečení poskytují dále údaje získané při provádění důchodového pojištění jiným správním úřadům nebo orgánům k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství a mezinárodních smluv.“.

 

18.

zrušen

 

19.

zrušen

 

20.

V § 35a odst. 4 písm. c) se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

 

21.

V § 37 odst. 1 písm. g) se slova „ , plný invalidní nebo částečný invalidní důchod a kdo jej vyplácí, druh starobního důchodu (§ 29, 30, 31, 74, 74a, 7694 zákona o důchodovém pojištění)“ nahrazují slovy „nebo invalidní důchod a kdo jej vyplácí, druh starobního důchodu (§ 29, 30, 31, 61a, 74, 74a, 7694 zákona o důchodovém pojištění)“.

 

22.

V § 37 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

23.

V § 37 odst. 5 větě třetí se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 

24.

V § 37 odst. 6 větě druhé se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 

25.

V § 38 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

26.

V § 39 odst. 5 se slova „plný invalidní nebo částečný“ zrušují.

 

27.

V § 39a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7.

 

28.

V § 39a odst. 5 a odst. 7 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“.

 

29.

V § 39a odst. 6 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

 

30.

§ 40 zní:

§ 40

 

Právnické osoby nebo organizační složky státu nebo jejich součásti vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo konzervatoře a vysoké školy jsou povinny na žádost orgánu sociálního zabezpečení nebo pojištěnce pro účely jeho důchodového pojištění vydat písemné potvrzení o formě a době studia pojištěnce, včetně údajů o zahájení a ukončení, popřípadě přerušení studia, pokud v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě uchovávají dokumenty obsahující tyto údaje. Toto potvrzení jsou povinny vydat do 8 dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání.“.

 

31.

V § 41 odst. 1 se slovo „předpisů“ nahrazuje slovy „§ 37 odst. 2 zákona“ a poznámka pod čarou č. 57 včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

 

32.

V § 43 větě druhé se slova „ , § 39a odst. 1 a 6“ zrušují.

 

33.

V § 45 větě první se slova „ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb“ nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace“.

 

34.

V § 48 odst. 1 písm. e) se slova „plného invalidního nebo částečného“ zrušují.

 

35.

V § 53 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku jsou dále povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mají, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to ve lhůtě uvedené v odstavci 1.“.

 

36.

V § 81 odst. 3 se věta druhá a třetí zrušují.

 

37.

V § 81 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 60d zní:

(4) Řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod60d) se zahajuje z moci úřední.

__________

60d)

§ 61a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.“.

 

38.

V § 82 odst. 4 se slova „tři měsíce“ nahrazují slovy „4 měsíce“.

 

39.

V § 83 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna občana při sepisování žádosti o dávku důchodového pojištění informovat o výši nákladů na výplatu dávky v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence; tato povinnost neplatí v případě uvedeném v § 64 odst. 4 větě druhé zákona o důchodovém pojištění.“.

 

40.

V § 83 odst. 1 větě třetí se za slovo „první“ vkládají slova „a druhá“.

 

41.

V § 83 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , je-li podmínkou výplaty starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou“.

 

42.

V § 83 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) V žádosti o dávku důchodového pojištění může občan požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až j) zákona o důchodovém pojištění považovaly podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby. V žádosti podle věty první se uvádí, kterých dob a kterých kalendářních roků se má postup podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění týkat.“.

 

43.

V § 83b odst. 2 se slova „dva měsíce“ nahrazují slovy „1 měsíc“.

 

44.

V § 85a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Rozhodnutí o přiznání dávky důchodového pojištění je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení; ustanovení § 71 odst. 3 písm. b) správního řádu tím není dotčeno.“.

 

45.

V § 86 odstavec 3 zní:

(3) Orgán rozhodující o invalidním důchodu uvádí v rozhodnutí vždy, o jaký stupeň invalidity se jedná, den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, procentní míru poklesu pracovní schopnosti pojištěnce, a činí-li pokles pracovní schopnosti aspoň 70 %, též údaj o tom, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, označení orgánu, který posoudil zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnce, a datum tohoto posouzení, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, též skutečnost, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.“.

 

46.

V § 86 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a současně zruší předchozí rozhodnutí“.

 

47.

V § 86 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení písemně požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až j) zákona o důchodovém pojištění považovaly podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby; na základě této žádosti vydá Česká správa sociálního zabezpečení nové rozhodnutí a současně zruší předchozí rozhodnutí. Ustanovení § 83 odst. 3 věty druhé platí zde přitom obdobně. Žádost podle věty první lze podat i tehdy, nebyla-li podána žádost podle § 83 odst. 3 věty první. Žádost podle věty první může oprávněný podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu; přitom může požádat též o to, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až j) zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby nepovažovaly.“.

 

48.

V § 90 odst. 1 písm. a) se slova „a zvýšení důchodu pro bezmocnost“ zrušují.

 

49.

V § 90 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

posudky zasílané podle § 8 odst. 10 věty první a § 16a odst. 5,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

50.

V § 110 odst. 1 větě první se za slova „České republiky“ vkládají slova „nebo Hasičského záchranného sboru České republiky“.

 

51.

V § 110 odst. 1 se za větu první vkládají věty „Příslušník Bezpečnostní informační služby a pozůstalý po tomto příslušníku podávají žádost o dávku důchodového pojištění u Bezpečnostní informační služby. Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace a pozůstalý po tomto příslušníku podávají žádost o dávku důchodového pojištění u Úřadu pro zahraniční styky a informace.“.

 

52.

V § 110 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Ustanovení § 83 odst. 1 věty třetí platí pro útvary a orgány uvedené ve větě první obdobně. Útvary a orgány uvedené v odstavcích 1 a 2, které sepsaly žádost o dávku důchodového pojištění, předávají neprodleně tuto žádost příslušnému orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti.“.

 

53.

V § 110 odst. 5 větě první se slova „ , plný invalidní nebo částečný“ nahrazují slovem „nebo“.

 

54.

V § 112 se slova „s výjimkou § 82, 83, § 88 odst. 2 a 3, § 109“ nahrazují slovy „s výjimkou § 82, § 83 odst. 1 věty první a druhé, § 83 odst. 2, § 88 odst. 2 a 3 a § 109“.

 

55.

V § 115 větě druhé se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“ a slova „ , plný invalidní, částečný“ se nahrazují slovem „nebo“.

 

56.

V § 115 větě čtvrté se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

 

57.

V § 115a odstavec 1 zní:

(1) Vznikne-li v důsledku postupu podle § 86 odst. 4 a 5 přeplatek, zúčtuje se spolu s doplatkem nově stanovené výše důchodu nebo se uhradí srážkami z vypláceného důchodu. Podle věty první se postupuje i v případě, kdy se snižuje výše důchodu z českého důchodového pojištění v důsledku postupu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství nebo mezinárodní smlouvy. Ustanovení § 118a odst. 4 není postupem podle věty první a druhé dotčeno.“.

 

58.

V § 127 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 10 věty první.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Jestliže řízení o nároku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod bylo zahájeno před 1. lednem 2010 a nebylo před tímto dnem pravomocně skončeno, dokončí se podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2009, pokud plná invalidita nebo částečná invalidita vznikla před 1. lednem 2010.

2.

Ustanovení § 8 odst. 10 věty první zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na zasílání stejnopisů těch posudků, které byly vydány před 1. lednem 2010.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 98/1987 Sb. (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písm. a) se slova „nebo invalidní důchod“ nahrazují slovy „důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ a slova „částečný invalidní důchod“ se nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“.

 

2.

V § 5 odst. 6 se slova „částečného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 586/1992 Sb. (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 9 písm. p) se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ a slova „plně invalidním“ se nahrazují slovy „invalidním ve třetím stupni“.

 

2.

V § 15 odst. 1 větě první a v § 20 odst. 8 větě první se slova „částečného nebo plného“ zrušují.

 

3.

V § 35ba odst. 1 písm. c) se slova „částečný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“ a slovo „částečného“ se nahrazuje slovem „tohoto“.

 

4.

V § 35ba odst. 1 písm. d) se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“, slova „plně invalidní“ se nahrazují slovy „invalidní ve třetím stupni“ a slova „plného invalidního důchodu“ se nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

5.

V § 35c odst. 6 písm. b) a v § 38k odst. 4 písm. c) se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

 

6.

V § 38l odst. 2 písm. b) se slova „plného nebo částečného“ zrušují a slova „plný invalidní nebo částečný invalidní důchod“ se nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

 

7.

V § 38l odst. 2 písmeno c) zní:

c)

potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni,“.

 

8.

V § 38l odst. 3 písm. e) se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 589/1992 Sb. (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 2 písm. f) se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

2.

V § 5b odst. 2 písm. b) větě třetí se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

3.

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 592/1992 Sb. (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 písm. f) se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

2.

V § 3 odst. 7 se slova „nebo částečný invalidní“ zrušují.

 

3.

Poznámka pod čarou č. 11c zní:

__________

11c)

§ 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 42/1994 Sb. (čl. 11-12)

Čl. XI

V § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se slova „plného invalidního důchodu z důchodového pojištění“ nahrazují slovy „invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Je-li v penzijních plánech schválených před 1. lednem 2010 u invalidní penze podmínkou nároku přiznání plného invalidního důchodu, považuje se od 1. ledna 2010 za přiznání plného invalidního důchodu přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 117/1995 Sb. (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 3 se slova „plného invalidního důchodu z důchodového pojištění“ nahrazují slovy „invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně“.

 

2.

V § 22 odst. 3 se slova „částečného invalidního důchodu z důchodového pojištění“ nahrazují slovy „invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona č. 48/1997 Sb. (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 270/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 písm. f) se slova „starobního, plného invalidního“ nahrazují slovy „starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

2.

V § 7 odst. 1 písm. k) se slova „plně invalidní“ nahrazují slovy „invalidní ve třetím stupni“ a slova „plného invalidního důchodu“ se nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 169/1999 Sb. (čl. 15)

Čl. XV

V § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „plně invalidním“ nahrazují slovy „invalidním ve třetím stupni“.

ČÁST DVANÁCTÁ

zrušena (čl. 16)

Čl. XVI

zrušen

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona č. 221/1999 Sb. (čl. 17)

Čl. XVII

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 118 odst. 1 se ve větě první slova „plné invalidity nebo částečné“, „plného invalidního nebo částečného“ a věta poslední zrušují.

 

2.

V § 120 odst. 1, 2 a 3 se slova „částečně invalidním“ nahrazují slovy „invalidním v prvním nebo druhém stupni“.

 

3.

V § 120 odst. 4 se slova „plně invalidním“ nahrazují slovy „invalidním ve třetím stupni“.

 

4.

V § 134 se slova „plný invalidní nebo částečný“ zrušují a slova „starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu v souběhu s výdělkem“ nahrazují slovem „důchodu“.

 

5.

V § 143 odst. 4 písm. b) se slova „plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

6.

V § 143 odst. 8 se slova „plné nebo částečné“, „plně nebo částečně“ a „plného invalidního nebo částečného“ zrušují.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 222/1999 Sb. (čl. 18)

Čl. XVIII

V § 26 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se slova „plně invalidní osoby“ nahrazují slovy „osoby invalidní ve třetím stupni“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona č. 326/1999 Sb. (čl. 19)

Čl. XIX

V § 87g odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se slova „plné invalidity“ nahrazují slovy „invalidity třetího stupně“ a slova „plný invalidní důchod“ se nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona č. 218/2000 Sb. (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 odst. 8 se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

2.

V § 60 se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona č. 239/2000 Sb. (čl. 21)

Čl. XXI

V § 26 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, se slova „plně invalidní osoby“ nahrazují slovy „osoby invalidní ve třetím stupni“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona č. 240/2000 Sb. (čl. 22)

Čl. XXII

V § 32 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se slova „plně invalidní osoby“ nahrazují slovy „osoby invalidní ve třetím stupni“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona č. 250/2000 Sb. (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 33 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

ČÁST DVACÁTÁ

zrušena (čl. 24)

Čl. XXIV

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 361/2003 Sb. (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 103 odst. 1 se slova „plný nebo částečný“ zrušují.

 

2.

V § 103 odst. 2 se slova „plným invalidním nebo s částečným“ a slova „ ; ke zvýšení plného invalidního důchodu pro bezmocnost se nepřihlíží“ zrušují.

 

3.

V § 160 se ve větě první slova „ , plného invalidního důchodu nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“ a ve větě druhé se slova „ , plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu anebo ke dni úpravy částečného invalidního důchodu v souběhu s výdělkem“ nahrazují slovy „nebo invalidního důchodu anebo ke dni úpravy invalidního důchodu při změně stupně invalidity“.

 

4.

V § 163 odst. 1 se ve větě první slova „plné nebo částečné“ zrušují, ve větě druhé se slova „plně nebo částečně invalidním, o přiznání plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „invalidním, o přiznání invalidního důchodu“ a ve větě třetí se slova „plného invalidního důchodu nebo částečného“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 435/2004 Sb. (čl. 26-27)

Čl. XXVI

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 129/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 25 odst. 2 písmeno f) včetně poznámek pod čarou č. 32a a 32b zní:

f)

je invalidní ve třetím stupni32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b).

___________

32a)

§ 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

32b)

§ 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 32a a 32b se označují jako poznámky pod čarou č. 32c a 32d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 41 odst. 3 písmeno b) zní:

b)

pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,“.

 

3.

V § 56 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

úřadem práce dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b), nebo“.

 

4.

V § 56 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b), nebo“.

 

5.

V § 67 odst. 2 písm. a) se slova „plně invalidními“ nahrazují slovy „invalidními ve třetím stupni“.

 

6.

V § 67 odst. 2 písm. b) se slova „částečně invalidními“ nahrazují slovy „invalidními v prvním nebo druhém stupni32a)“.

 

7.

V § 69 odst. 5 větě první se za slovo „práce“ vkládají slova „ , a na základě doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzické osoby, které přestaly být invalidními“.

 

8.

V § 69 odst. 5 větě druhé se slova „této fyzické osoby“ nahrazují slovy „těchto fyzických osob“ a slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“.

Čl. XXVII

Přechodná ustanovení

1.

Za náhradní dobu zaměstnání podle § 41 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje též pobírání plného invalidního důchodu před 1. lednem 2010.

2.

Za fyzickou osobu, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, se považuje od 1. ledna 2010 též fyzická osoba, která byla ke dni 31. prosince 2009 plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 561/2004 Sb. (čl. 28)

Čl. XXVIII

V § 138 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 357/2005 Sb. (čl. 29)

Čl. XXIX

Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „nebo plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

 

2.

V § 2 odst. 2 se slova „nebo plnému invalidnímu důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidnímu důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

3.

V § 5 odst. 1 se slova „plný invalidní důchod nebo částečný“ zrušují.

 

4.

V § 5 odst. 2 se slova „ani plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

 

5.

V § 6 odst. 2 se slova „ , plnému invalidnímu nebo částečnému invalidnímu“ nahrazují slovy „nebo invalidnímu“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 110/2006 Sb. (čl. 30)

Čl. XXX

V § 5 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se slova „plně invalidní a u osoby starší 65 let“ nahrazují slovy „invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 111/2006 Sb. (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 3 písm. a) se číslo „65“ nahrazuje číslem „68“.

 

2.

V § 11 odst. 3 písmeno c) zní:

c)

invalidní ve třetím stupni,“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 187/2006 Sb. (čl. 32)

Čl. XXXII

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 4 písm. a), v § 28 odst. 1 větě první a v § 40 odst. 3 větě druhé se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

2.

V § 15 odst. 5 písm. b) se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“ a slova „částečného invalidního důchodu“ se nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“.

 

3.

V § 19 odst. 1 písm. c) se slova „plně nebo částečně“ a slova „plná nebo částečná“ zrušují.

 

4.

V § 32 odst. 4 písm. b) se slova „plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

5.

V § 59 odst. 1 písm. k) se slova „plně nebo částečně“, slova „plné nebo částečné“ a slova „plném nebo částečném“ zrušují.

 

6.

V § 59 odst. 2 větě první se slova „částečně invalidní“ nahrazují slovy „invalidním v prvním nebo druhém stupni“.

 

7.

V § 95 písm. f) a v § 122 odst. 3 písm. n) se slova „ , plný invalidní nebo částečný“ nahrazují slovem „nebo“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 189/2006 Sb. (čl. 33)

Čl. XXXIII

Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 153/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.

V čl. XIV se doplňuje bod 10, který zní:

10. Pokud lhůta 3 let stanovená v § 118a odst. 3 větě první zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počala plynout přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ještě neuplynula, zaniká nárok orgánu sociálního zabezpečení na vrácení, popřípadě náhradu částek důchodu vyplacených neprávem nebo ve vyšší výši uplynutím této lhůty.“.

 

2.

V čl. XXXIV se doplňuje bod 4, který zní:

4. Za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se důchod doplatí podle § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejvýše v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

zrušena (čl. 34)

Čl. XXXIV

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona č. 262/2006 Sb. (čl. 35)

Čl. XXXV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008, zákona č. 121/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 17 včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

 

2.

V § 224 odst. 2 písm. a) se za slova „invalidního důchodu“ vkládají slova „pro invaliditu třetího stupně“.

 

3.

V § 236 odst. 3 písm. a) se slova „nebo invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

 

4.

V § 371 odst. 1 větě první se slova „plné nebo částečné“ a slova „plného nebo částečného“ zrušují.

 

5.

V § 371 odst. 1 větě druhé se slova „plného nebo částečného“ zrušují.

 

6.

V § 371 odst. 3 se slova „plné nebo částečné“ zrušují.

 

7.

V § 386 odst. 2 větě první se slova „nebo invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

zrušena (čl. 36)

Čl. XXXVI

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

zrušena (čl. 37)

Čl. XXXVII

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 38)

Čl. XXXVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 71, čl. II bodu 14 a čl. XXXIII, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. IV bodů 1, 7, 12, 13, 14, 17, 33, 38, 41, 43, 44, 48 a 50 až 52, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a ustanovení čl. I bodu 21 a čl. II bodu 15, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.