Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

309/2008 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

309

 

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

§ 1

Předmět úpravy

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) a upravuje

a)

podmínky provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách (dále jen „plavba“) a

b)

působnost a pravomoc ministerstev a jiných ústředních správních úřadů v oblasti plavby.

____________

1)

Směrnice Rady 1991/672/ES ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách.

Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.

2)

Nařízení Rady (EHS) č. 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně.

Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 14 se označují jako poznámky pod čarou č. 3 až 16, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:

a)

vodní tok Labe

1.

od říčního km 973,5 (Kunětice) po říční km 951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč),

2.

od říčního km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebními znaky,“.

 

3.

V § 8 odst. 3 se slova „jeho provozovatele“ nahrazují slovy „provozovatele plavidla“.

 

4.

V § 9 odstavec 1 zní:

(1) Plavidlem se rozumí loď, malé plavidlo, plovoucí stroj, plovoucí zařízení a jiné ovladatelné plovoucí těleso. Malým plavidlem se rozumí loď, jejíž délka je méně než 20 m a jejíž objem, vyjádřený jako součin délky, šířky a ponoru, je méně než 100 m3. Malým plavidlem není loď, která splňuje podmínky podle věty druhé a která je určena nebo používána k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel nebo která je určena k přepravě více než 12 cestujících nebo která je převozní lodí. Určující znaky jednotlivých druhů plavidel a podmínky jejich technické a provozní způsobilosti stanoví prováděcí předpis.“.

 

5.

V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Na vodní cestě lze provozovat pouze plavidlo,

a)

jehož technická způsobilost k provozu na vodní cestě (dále jen „technická způsobilost“) byla schválena podle tohoto zákona nebo podle právních předpisů jiného státu,

b)

které je evidováno

1.

v plavebním rejstříku České republiky (dále jen „plavební rejstřík“) nebo v obdobné evidenci jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo

2.

v plavebním rejstříku nebo obdobné evidenci státu neuvedeného v bodě 1, pokud plavební úřad vydá povolení podle § 30,

podléhá-li evidenci podle tohoto zákona,

c)

které svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům na bezpečnost provozu, bezpečnost posádky a na bezpečnost přepravovaných osob a věcí stanoveným tímto zákonem a neohrožuje životní prostředí a

d)

které je opatřeno poznávacími znaky, pokud této povinnosti podléhá podle tohoto zákona.“.

 

6.

V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.

 

7.

§ 10 a 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a znějí:

Technická způsobilost

 

§ 10

 

(1) Schválení technické způsobilosti podléhají všechna plavidla, s výjimkou plavidel nepodléhajících evidenci podle § 14 odst. 5, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Technickou způsobilost plavidla schvaluje plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla. Plavební úřad technickou způsobilost schválí, pokud

a)

plavidlo splňuje technické požadavky na bezpečnost provozu, na bezpečnost posádky a na bezpečnost přepravovaných osob a věcí stanovené prováděcím právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu České republiky (dále jen „technické požadavky na bezpečnost“), nebo

b)

se sériově vyrobené malé plavidlo shoduje se schváleným typem plavidla.

(3) Splnění podmínek pro schválení technické způsobilosti plavidla ověří plavební úřad technickou prohlídkou plavidla nebo kontrolou typového osvědčení plavidla, vystaveného pro sériově vyrobené malé plavidlo. Technickou způsobilost plovoucích strojů s těžebním zařízením schválí plavební úřad pouze po předchozím souhlasu orgánu státní báňské správy5). K ověřování technické způsobilosti plavidel určených prováděcím právním předpisem ustaví plavební úřad tříčlennou odbornou komisi. Prováděcí právní předpis stanoví postup při provádění technické prohlídky, organizační zabezpečení technické prohlídky, složení odborné komise, slib člena odborné komise, způsob jednání odborné komise a její činnost při provádění technické prohlídky plavidla.

(4) Prováděním technické prohlídky u plavidel určených prováděcím právním předpisem může plavební úřad pověřit právnickou osobu na základě její písemné žádosti, pokud právnická osoba doloží, že

a)

vlastní nebo má právo k užívání vybavení potřebného pro provádění technických prohlídek,

b)

statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce, je-li ustanoven, má vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně 5 let praxe v oblasti vnitrozemské plavby,

c)

statutární orgán nebo členové statutárního orgánu a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, jsou bezúhonní podle živnostenského zákona,

d)

není organizačně, personálně nebo finančně jakkoliv propojena s výrobcem, dovozcem nebo prodejcem plavidel nebo provozovatelem vodní dopravy,

e)

má vnitřní organizační strukturu a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek odsouhlasený akreditovanou osobou podle technických norem.

V rozhodnutí o pověření plavební úřad stanoví další podmínky pro provádění technických prohlídek. Plavební úřad odejme pověření, pokud právnická osoba opakovaně nebo závažným způsobem poruší povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky uvedené v rozhodnutí o pověření, přestane splňovat požadavky podle věty první nebo požádá o odnětí pověření.

(5) Technická prohlídka plavidla může být zcela nebo zčásti nahrazena posudkem, vydaným klasifikační společností uznanou podle příslušného předpisu Evropských společenství5a), pokud z tohoto posudku vyplývá, že plavidlo zcela nebo zčásti splňuje technické požadavky na bezpečnost.

(6) Technickou způsobilost plavidla schvaluje plavební úřad vydáním lodního osvědčení nebo v případě plovoucího zařízení vydáním osvědčení plovoucího zařízení (dále jen „osvědčení plavidla“). Prováděcí právní předpis stanoví vzor osvědčení a dobu platnosti osvědčení plavidla podle druhu plavidla.

(7) Osvědčení plavidla dokládá vlastnictví k plavidlu. Plavební úřad vyznačí vznik zástavního práva v osvědčení plavidla.

(8) Po uplynutí doby platnosti osvědčení plavidla prodlouží plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla jeho platnost. Na prodloužení platnosti osvědčení plavidla se obdobně uplatní postup podle odstavců 2 až 5.

(9) Jestliže byla na plavidle, jehož technická způsobilost byla schválena, provedena přestavba nebo oprava zasahující do konstrukce plavidla, pozbývá vydané osvědčení plavidla platnosti a plavební úřad před uvedením plavidla do provozu rozhodne o opětovném schválení jeho technické způsobilosti a vydá nové osvědčení plavidla. Žádost o schválení technické způsobilosti podává vlastník nebo provozovatel plavidla.

(10) Provozní a technické podmínky pro provozování plavidel, která nepodléhají evidenci podle § 14 odst. 5, stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 11

 

(1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla je jeho vlastník nebo provozovatel povinen neprodleně ohlásit plavebnímu úřadu. Na základě písemné žádosti vlastníka nebo provozovatele plavidla vydá plavební úřad do 20 dnů ode dne podání žádosti nové osvědčení plavidla za osvědčení ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené. Datum ukončení platnosti nového osvědčení plavidla se musí shodovat s datem ukončení platnosti osvědčení, které je novým osvědčením nahrazováno.

(2) Bez zbytečného odkladu po ohlášení podle odstavce 1 vydá plavební úřad vlastníku nebo provozovateli plavidla prozatímní osvědčení plavidla. Prozatímní osvědčení plavidla nahrazuje ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené osvědčení plavidla a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání. Vydáním nového osvědčení plavidla podle odstavce 1 platnost prozatímního osvědčení plavidla zaniká. Vzor prozatímního osvědčení plavidla stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Dojde-li ke změně údajů zaznamenaných v osvědčení plavidla, které se netýkají technické způsobilosti plavidla, podá vlastník nebo provozovatel plavidla do 15 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl, žádost plavebnímu úřadu o vyznačení změn v osvědčení plavidla. Plavební úřad vyznačí změny v osvědčení plavidla po ověření jejich správnosti.

__________

5a)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5a se označuje jako poznámka pod čarou č. 5b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

8.

V § 12 se pod označení paragrafu vkládá nadpis „Sériově vyrobené malé plavidlo“.

 

9.

V § 12 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) O schválení typu sériově vyráběného malého plavidla rozhoduje plavební úřad na základě žádosti výrobce. Plavební úřad schválí typ plavidla, jsou-li splněny technické požadavky na bezpečnost. Pro schválený typ vydá plavební úřad průkaz způsobilosti typu plavidla.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

10.

V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Náležitosti typového osvědčení plavidla a údaje v něm zaznamenávané stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

11.

§ 13 zní:

§ 13

 

(1) Zjistí-li plavební úřad, že plavidlo, jehož technickou způsobilost schválil, nesplňuje technické požadavky na bezpečnost uvedené v osvědčení, uloží provozovateli plavidla provést opatření nezbytná k obnovení technické způsobilosti plavidla. Pokud nesplnění technických požadavků na bezpečnost plavidla zjevně ohrožuje bezpečnost provozu na vodní cestě, plavební úřad rozhodne o zadržení osvědčení plavidla do obnovení jeho technické způsobilosti a uloží provozovateli plavidla provést opatření nezbytná k obnovení technické způsobilosti plavidla a stanoví lhůtu k jejich provedení. Plavební úřad může v odůvodněných případech na základě písemné žádosti provozovatele plavidla rozhodnout o prodloužení lhůty podle věty druhé. Plavební úřad rozhodne o vrácení zadrženého osvědčení plavidla na žádost provozovatele plavidla, prokáže-li provozovatel plavidla plavebnímu úřadu obnovení technické způsobilosti plavidla a plavidlo neohrožuje bezpečnost na vodní cestě. V případě, že provozovatel plavidla ve lhůtě podle věty druhé nebo třetí neobnoví technickou způsobilost plavidla, nebo v případě zjištění trvalé nezpůsobilosti plavidla k provozu rozhodne plavební úřad o odejmutí osvědčení způsobilosti plavidla.

(2) Zjistí-li plavební úřad, že plavidlo, jehož technická způsobilost byla schválena jiným státem, nesplňuje technické požadavky na bezpečnost uvedené v osvědčení, uloží provozovateli plavidla provést opatření nezbytná k obnovení technické způsobilosti plavidla. Pokud nesplnění technických požadavků na bezpečnost plavidla zjevně ohrožuje bezpečnost provozu na vodní cestě nebo plavidlo není vybaveno platným osvědčením, plavební úřad zakáže další provoz plavidla do obnovení jeho technické způsobilosti nebo do doby předložení platného osvědčení plavidla. O zákazu provozu plavidla, jehož technická způsobilost byla schválena jiným členským státem Evropské unie, informuje plavební úřad do 7 dnů od zákazu orgán, který technickou způsobilost plavidla schválil.

(3) Za zjevné ohrožení provozu na vodní cestě podle odstavců 1 a 2 považuje plavební úřad takové nesplnění technických požadavků na bezpečnost plavidla, které má vliv na pevnost konstrukce plavidla, jeho ovladatelnost nebo stabilitu, nebo pokud má vliv na zvláštní vlastnosti plavidla vymezené prováděcím právním předpisem.

(4) Plavební úřad může při zvláštní situaci vydat pro plavidlo, které nemá platné osvědčení, na žádost jeho vlastníka nebo provozovatele prozatímní osvědčení plavidla za účelem provedení v prozatímním osvědčení uvedené plavby nebo prodloužit platnost vydaného osvědčení plavidla, nejdéle však na 6 měsíců. Plavební úřad vydá prozatímní osvědčení plavidla nebo prodlouží platnost osvědčení plavidla podle věty první pouze v případě, že technický stav plavidla dostatečně zajišťuje bezpečnost provozu plavidla, posádky a přepravovaných osob a věcí.“.

 

12.

V § 14 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

(1) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla, jehož technická způsobilost byla schválena a jehož provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky, právnická osoba nebo její organizační složka se sídlem na území České republiky nebo jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby nebo vykonávat právo usazování na území České republiky5b), zapíše plavidlo do plavebního rejstříku a přidělí plavidlu poznávací znaky.

__________

5b)

§ 69a70 živnostenského zákona.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5b se označuje jako poznámka pod čarou č. 5c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

13.

V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Evidenci v plavebním rejstříku nepodléhá

a)

malé plavidlo o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do 12 m2 (dále jen „vybrané malé plavidlo“),

b)

plovoucí zařízení o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení do 10 000 kg, pokud žádný z rozměrů nepřesahuje 10 m, a

c)

plovoucí těleso.“.

 

14.

V § 16 odst. 1 se slova „§ 9 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 5“.

 

15.

§ 18 včetně nadpisu zní:

§ 18

Poznávací znaky a lodní listiny

 

(1) Provozovatel plavidla, které podléhá evidenci, je povinen zajistit, že plavidlo bude při provozu opatřeno poznávacími znaky a vybaveno lodními listinami.

(2) Náležitosti poznávacích znaků a způsob jejich umístění na plavidle stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis stanoví lodní listiny, kterými musí být plavidla vybavena, a údaje v nich vedené.

(3) Vůdce plavidla je povinen zaznamenávat v lodních listinách údaje stanovené prováděcím právním předpisem. Provozovatel nebo vůdce plavidla je povinen na vyzvání plavebního úřadu, Policie České republiky nebo Celní správy České republiky předložit lodní listiny těmto úřadům.“.

 

16.

V § 20 odst. 3 se slova „§ 10 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 6“.

 

17.

V § 23 odst. 4 se slova „plavidla, kterým se provádí koncesovaná vodní doprava“ nahrazují slovy „vodní dopravy“.

 

18.

V § 25 odst. 1 se za slovo „s“ vkládá slovo „platným“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „podle tohoto zákona nebo s osvědčením vůdce plavidla či jiným obdobným dokladem vydaným podle práva Evropských společenství5d) nebo podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně“.

Poznámka pod čarou č. 5d zní:

__________

5d)

Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách.“.

 

19.

V § 25 odstavec 2 zní:

(2) Průkaz způsobilosti vydává plavební úřad na základě písemné žádosti žadateli, který

a)

dosáhl předepsaného věku, vzdělání a praxe,

b)

je spolehlivý k vedení plavidla (§ 27),

c)

prokázal svoji zdravotní způsobilost lékařským posudkem, který nesmí být starší než 3 měsíce, a

d)

úspěšně vykonal zkoušku.“.

 

20.

V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla je povinen oznámit plavebnímu úřadu změnu údajů uvedených v průkazu způsobilosti bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl, a předložit průkaz způsobilosti plavebnímu úřadu k provedení zápisu změny údajů do průkazu.

(5) Vůdce plavidla a ostatní členové posádky jsou povinni na vyzvání plavebního úřadu, Policie České republiky nebo Celní správy České republiky se prokázat platným potvrzením o zdravotní způsobilosti a vůdce a členové posádky plavidla určeného prováděcím právním předpisem jsou povinni se prokázat též platným průkazem způsobilosti.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

21.

V § 25 odst. 6 se za slova „posádky plavidla“ vkládají slova „ , vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla“.

 

22.

V § 28 odst. 2 větě druhé se slovo „Přemísťovat“ nahrazuje slovy „Umísťovat, odstraňovat nebo přemísťovat“.

 

23.

V § 28 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Nelze-li překážku bez odkladu odstranit, je ten, kdo ji způsobil, povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu správci vodní cesty a plavebnímu úřadu, který rozhodne o způsobu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě a postupu odstranění překážky.“.

 

24.

V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za zahraniční plavidlo se nepovažuje plavidlo, k němuž bylo vydáno lodní osvědčení nebo jiný obdobný doklad jiným členským státem Evropské unie nebo jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor.“.

 

25.

Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e a 5f zní:

§ 30a

Provozování vodních skútrů

 

(1) Vodní skútr může být provozován jen na vodních cestách, na nichž není zakázána plavba plavidel se spalovacími motory5e) a které jsou plavebním úřadem vymezeny k provozování vodních skútrů (dále jen „plocha pro provoz vodních skútrů“).

(2) Plavební úřad může vymezit plochu pro provoz vodních skútrů na základě písemné žádosti fyzické osoby nebo právnické osoby. V žádosti žadatel

a)

přesně územně vymezí navrhovanou plochu pro provoz vodních skútrů,

b)

písemně doloží splnění podmínek užívání povrchových vod k plavbě plavidly se spalovacími motory stanovených zvláštním právním předpisem5e),

c)

písemně doloží splnění podmínek rozsahu užívání povrchových vod k plavbě při provozování vodních skútrů stanovených prováděcím právním předpisem5f),

d)

navrhne bližší podmínky provozu vodních skútrů na navrhované ploše pro provoz vodních skútrů,

e)

navrhne datum předpokládaného zahájení provozu na ploše pro provoz vodních skútrů a

f)

doloží zaplacení správního poplatku.

(3) Plavební úřad může vymezit plochu pro provoz vodních skútrů jen s písemným souhlasem obce, na jejímž katastrálním území se navrhovaná plocha pro provozování vodních skútrů nachází, a správce vodní cesty.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti stanovené v odstavci 2 písm. a) až f) nebo nevysloví-li obec podle odstavce 3 s vymezením plochy pro provoz vodních skútrů souhlas, plavební úřad žádost zamítne.

(5) V rozhodnutí o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů plavební úřad uvede

a)

přesné územní vymezení plochy,

b)

provozovatele plochy, kterým musí být žadatel podle odstavce 2,

c)

bližší podmínky provozu vodních skútrů na ploše,

d)

datum zahájení provozu na ploše pro provoz vodních skútrů, které nesmí předcházet datu navrhnutému v žádosti podle odstavce 2, a

e)

dobu platnosti rozhodnutí o vymezení plochy, která nesmí přesáhnout 2 roky ode dne zahájení provozu vodních skútrů na ploše.

(6) Rozhodnutí o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů zašle plavební úřad bez zbytečného odkladu správci vodní cesty. Správce vodní cesty zajistí označení plochy pro provoz vodních skútrů odpovídajícími plavebními znaky na náklady provozovatele plochy pro provoz vodních skútrů nejpozději ke dni zahájení provozu vodních skútrů na ploše uvedenému v rozhodnutí podle odstavce 4.

(7) Provozovatel plochy pro provoz vodních skútrů je povinen

a)

zajistit dodržení bližších podmínek provozu vodních skútrů a ostatních podmínek uvedených v rozhodnutí o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů a

b)

oznámit plavebnímu úřadu změny údajů rozhodných pro vydání rozhodnutí o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů a tyto změny doložit do 15 dnů od jejich vzniku.

(8) Plavební úřad může rozhodnout o zrušení vymezení plochy pro provoz vodních skútrů

a)

v případě opakovaného zjištění porušení podmínek provozování vodních skútrů stanovených tímto zákonem nebo bližších podmínek provozu vodních skútrů na ploše pro provoz vodních skútrů, nebo

b)

na základě písemné žádosti provozovatele plochy pro provoz vodních skútrů.

(9) Na provozování plavidla určeného pro plavbu v kluzu a dalších plavidel stanovených prováděcím právním předpisem se použijí ustanovení odstavců 1 až 7 obdobně.

(10) Vzor žádosti o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů a druhy bližších podmínek provozu vodních skútrů na ploše pro provoz vodních skútrů stanoví prováděcí právní předpis.

__________

5e)

§ 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

5f)

Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.“.

 

26.

Za § 32 se vkládají nové § 32a až 32d, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5g a 5h znějí:

Říční informační služby

 

§ 32a

 

(1) Říční informační služby („RIS“) představují bezplatně zpřístupněný soubor informací vztahujících se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě na vodních cestách vymezených v souladu s příslušným předpisem Evropských společenství5g) v prováděcím právním předpise (dále jen „informace“). Informace vedené v RIS zahrnují informace o vodní cestě, provozu na vodní cestě, mimořádných událostech na vodní cestě, plavidlech a přepravovaném nákladu a o přístavních poplatcích. Správce systému RIS uchovává a zpřístupňuje informace v něm obsažené v elektronické podobě umožňující nepřetržitý dálkový přístup.

(2) Systém RIS je informačním systémem veřejné správy5h).

(3) Systém RIS se člení na soubor informací veřejně přístupný a na soubor informací s omezeným přístupem. Soubor informací s omezeným přístupem zahrnuje informace o poloze plavidla a informace o nákladu na plavidle.

(4) Informační položky zaznamenávané v RIS a strukturu informací s omezeným přístupem stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 32b

 

(1) Správce systému RIS vkládá do systému RIS informace získané z vlastní činnosti a informace poskytnuté třetími osobami.

(2) Informace vztahující se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě jsou povinni správci systému RIS poskytovat

a)

provozovatel nebo vůdce plavidla, jež je evidováno v plavebním rejstříku nebo v obdobné evidenci podle § 9 odst. 2 písm. b), jedná-li se o údaje o poloze plavidla, nákladu na plavidle a mimořádných událostech na vodní cestě,

b)

správce vodní cesty, jedná-li se o údaje o vodní cestě a pohybu plavidel v plavebních komorách,

c)

Český hydrometeorologický ústav, jedná-li se o údaje o klimatických podmínkách na vodních cestách, a

d)

provozovatel přístavu, jedná-li se o údaje o přístavu, vztahující se k jeho pozemní části, a o plavidlech v přístavu.

(3) Strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací správci systému RIS osobami uvedenými v odstavci 2 stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 32c

 

(1) Správce systému RIS zajistí

a)

nepřetržitý příjem informací poskytnutých třetími osobami,

b)

zpracování informací vkládaných do systému RIS v souladu s požadavky na jejich strukturu, formu a obsah, stanovenými prováděcím právním předpisem,

c)

nepřetržité vkládání a zpřístupňování informací v systému, RIS a

d)

zabezpečení systému RIS před neoprávněným přístupem k informacím s omezeným přístupem, neoprávněným pozměňováním a ztrátou informací.

(2) Správce systému RIS zpracuje a vloží informaci do systému RIS bez zbytečného prodlení poté, co se o ní dozvěděl, nebo poté, co ji ověřil. Správce systému RIS je povinen ověřit správnost informace, kterou obdržel od osob neuvedených v § 32b odst. 2.

(3) Správce systému RIS na základě písemné žádosti provozovatele plavidla rozhodne o zpřístupnění části souboru informací vedených v RIS, ke kterým je omezen přístup. V žádosti podle věty první musí provozovatel uvést plavidla, u kterých žádá o zpřístupnění informací.

(4) Správce systému RIS rozhodne o zpřístupnění části souboru informací vedených v RIS, ke kterým je omezen přístup, po ověření, že žadatel je provozovatelem plavidel, které uvedl v žádosti podle odstavce 3 v plavebním rejstříku nebo v obdobné evidenci podle § 9 odst. 2 písm. b). V rozhodnutí podle věty první správce systému RIS uvede plavidla, u kterých zpřístupní žadateli informace s omezeným přístupem.

(5) Správce systému RIS bezprostředně po vydání rozhodnutí podle odstavce 3 doručí žadateli do vlastních rukou přístupový kód umožňující přístup k informacím vymezeným v rozhodnutí.

(6) Provozovatel plavidla, které je evidováno v jiném členském státě Evropské unie, jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci a u kterého bylo rozhodnuto o zpřístupnění části souboru informací vedených v RIS podle odstavce 3, je povinen oznámit správci systému RIS změnu provozovatele tohoto plavidla do 5 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(7) Správce systému RIS rozhodne o ukončení nebo omezení zpřístupnění části souboru informací vedených v RIS a současně ukončí nebo omezí platnost přístupového kódu, pokud

a)

dojde ke změně zápisu vlastníka nebo provozovatele v plavebním rejstříku nebo v obdobné evidenci podle § 9 odst. 2 písm. b) u plavidla, u nějž bylo rozhodnuto o zpřístupnění části souboru informací vedených v RIS, ke kterým je omezen přístup, nebo

b)

o to požádá provozovatel plavidla.

(8) Správce systému RIS je povinen poskytnout údaje ze souboru informací vedených v RIS, ke kterým je omezen přístup, na základě písemné žádosti dále

a)

orgánům státní správy,

b)

soudům a

c)

státním zastupitelstvím.

(9) Správce systému RIS zpřístupní soubor informací vedených v RIS, ke kterým je omezen přístup, Policii České republiky, Vojenské policii a Bezpečnostní informační službě. Správce systému RIS zpřístupní informace o poloze plavidla též příslušnému správci vodní cesty.

 

§ 32d

 

Výrobek určený pro použití v systému RIS schvaluje plavební úřad na základě písemné žádosti, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství. Plavební úřad schválí výrobek, jsou-li splněny technické požadavky na výrobek stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství. Výrobek pro použití v systému RIS schválený v jiném členském státě Evropské unie v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství se považuje za výrobek schválený podle tohoto zákona.

__________

5g)

Čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

5h)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.“.

 

27.

Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

§ 35a

 

Plavební úřad na základě písemné žádosti provozovatele vodní dopravy a po ověření splnění podmínek pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách jiných členských států Evropské unie a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor v souladu s právními předpisy Evropských společenství vydá žadateli osvědčení o splnění těchto podmínek7a).

__________

7a)

Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu.

Nařízení Rady (EHS) č. 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně.“.

 

28.

V § 37 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za zahraničního provozovatele vodní dopravy se nepovažuje státní příslušník členského státu Evropské unie, státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace, ani právnická osoba se sídlem v některém z těchto států, kteří jsou oprávněni provozovat vodní dopravu v jiném členském státě Evropské unie, v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci a kteří provozují vodní dopravu plavidly evidovanými v plavebním rejstříku některého z těchto států.“.

 

29.

V § 40 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Státní plavební správa je správcem systému RIS.“.

 

30.

§ 41 zní:

§ 41

 

Ministerstvo dopravy

a)

pověřuje právnickou osobu prováděním technických prohlídek plavidel,

b)

rozhoduje o schválení typu výrobku určeného pro použití v systému RIS,

c)

vydává stanovisko pro rozhodování o koncesi k provozování vodní dopravy,

d)

rozhoduje o udělení povolení pro provozování mezinárodní vodní dopravy,

e)

je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto zákonem proti rozhodnutí Státní plavební správy.“.

 

31.

V § 42 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

32.

Za § 42 se vkládá označení nové části IX, které včetně jejího nadpisu zní:

ČÁST IX

SPRÁVNÍ DELIKTY“.

Dosavadní část IX se označuje jako část X.

 

33.

§ 43 až 45 včetně nadpisů znějí:

§ 43

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 5 odst. 3 zřídí stavbu na sledované vodní cestě,

b)

v rozporu s § 28 odst. 2 poškodí plavební znak nebo jiné plavební zařízení umístěné na vodní cestě,

c)

v rozporu s § 28 odst. 2 umístí, odstraní nebo přemístí plavební znak na vodní cestě,

d)

neučiní opatření podle § 28 odst. 3,

e)

v rozporu s § 28 odst. 3 neoznámí plavebnímu úřadu překážku provozu na vodní cestě, kterou způsobila,

f)

v rozporu s § 30a odst. 1 provozuje na vodní cestě vodní skútr, plavidlo určené pro plavbu v kluzu nebo jiné plavidlo určené prováděcím právním předpisem mimo plochu pro provoz vodních skútrů,

g)

jako provozovatel plochy pro provoz vodních skútrů nezajistí v rozporu s § 30a odst. 6 dodržení bližších podmínek provozu vodních skútrů, plavidel pro plavbu v kluzu nebo jiných plavidel určených prováděcím právním předpisem nebo ostatních podmínek uvedených v rozhodnutí o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů,

h)

jako odesílatel při přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách neoznačí v rozporu s § 36 odst. 5 nebezpečné věci, nebo k průvodním listinám nepřipojí charakteristiku těchto nebezpečných věcí, druh nebezpečí a opatření pro případ mimořádné události, nebo

i)

jako cestující v osobní vodní dopravě přepravuje v rozporu s § 36 odst. 6 jako zavazadlo nebezpečné věci.

(2) Fyzická osoba se jako účastník provozu na vodní cestě dopustí přestupku tím, že

a)

ohrozí bezpečnost nebo plynulost plavebního provozu nebo způsobí v takovém provozu nehodu, nebo

b)

v rozporu s § 28 odst. 2 nedodrží příkaz v místě označeném příslušným plavebním znakem.

(3) Vůdce plavidla nebo jiný člen posádky se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 6 odst. 3 poruší podmínky plavebního provozu v přístavu stanovené prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 6 odst. 3,

b)

vede nebo obsluhuje plavidlo a jeho schopnost k vedení nebo obsluze plavidla je ovlivněna požitím alkoholu nebo užitím omamných nebo psychotropních látek,

c)

při vedení nebo obsluze plavidla se odmítne podrobit dechové zkoušce, nebo byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo užitím omamných nebo psychotropních látek, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

d)

obsluhuje nebo vede plavidlo bez platného potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce na plavidle, nebo

e)

v rozporu s § 25 odst. 4 neoznámí plavebnímu úřadu změnu údajů uvedených v průkazu způsobilosti bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dověděl, nebo nepředloží průkaz způsobilosti plavebnímu úřadu k provedení zápisu změny údajů do průkazu.

(4) Vůdce plavidla se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 18 odst. 3 nezaznamenává v lodních listinách údaje,

b)

v rozporu s § 29 odst. 1 neučiní opatření potřebná k odvrácení ohrožení lidského života a škody na majetku a tím ohrozí zdraví cestujících nebo posádky, majetek nebo bezpečnost nebo plynulost provozu na vodní cestě,

c)

v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím vedeného plavidla,

d)

v rozporu s § 31 odst. 3 odpluje s plavidlem z místa nehody,

e)

v rozporu s § 31 odst. 3 nedopraví plavidlo po nehodě k nejbližší mělčině nebo na jiné bezpečné místo, nebo

f)

vede plavidlo, k jehož vedení nemá příslušný průkaz způsobilosti.

(5) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupku tím, že

a)

užívá veřejného přístavu plavidlem naloženým nebezpečnými věcmi bez zvláštního povolení plavebního úřadu nebo v rozporu s podmínkami v něm stanovenými,

b)

v rozporu s § 9 odst. 2 provozuje na vodní cestě plavidlo, které neodpovídá požadavkům na bezpečnost provozu, bezpečnost posádky nebo na bezpečnost přepravovaných osob a věcí, nebo které ohrožuje životní prostředí,

c)

v rozporu s § 9 odst. 2 provozuje na vodní cestě plavidlo, jehož technická způsobilost nebyla schválena,

d)

v rozporu s § 9 odst. 2 provozuje na vodní cestě plavidlo, které není evidováno v plavebním rejstříku nebo v obdobné evidenci,

e)

na místě určeném pro českou státní vlajku vztyčí v rozporu s § 16 odst. 2 jinou vlajku nebo znak, nebo při použití jiných vlajek na plavidle současně nevztyčí českou státní vlajku, nebo použije jinou vlajku větších rozměrů, než má státní vlajka,

f)

nezajistí vedení nebo obsluhu plavidla odborně nebo zdravotně způsobilými osobami,

g)

v rozporu s § 18 odst. 1 provozuje na vodní cestě plavidlo, které není opatřeno poznávacími znaky,

h)

v rozporu s § 18 odst. 1 provozuje na vodní cestě plavidlo, které není vybaveno předepsanými lodními listinami,

i)

v rozporu s § 19 odst. 1 provozuje plavidlo bez sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,

j)

v rozporu s § 24 odst. 2 provozuje plavidlo s posádkou, která nesplňuje podmínky počtu a odborného složení, nebo

k)

v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím provozovaného plavidla.

(6) Vůdce plavidla nebo fyzická osoba jako provozovatel plavidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 32b odst. 2 neposkytne správci systému RIS informace vztahující se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě.

(7) Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. a) a i),

b)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a h) a odstavce 5 písm. b), c), d), f) a j),

c)

do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f) a g), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. b) a c), odstavce 4, odstavce 5 písm. g), h) a k) a odstavce 6,

d)

do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a),

e)

do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), odstavce 3 písm. d) a e) a odstavce 5 písm. e), nebo

f)

v blokovém řízení do 5 000 Kč, jde-li o přestupky podle odstavců 1 a 2, odstavce 3 písm. a), d) a e), odstavce 4 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 5 písm. d), e), f) a k) a odstavce 6.

(8) Zákaz činnosti do 2 let lze uložit za přestupek podle odstavce 3 písm. b) a c) a podle odstavce 4 písm. f).

 

§ 44

Správní delikty právnických

a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 5 odst. 3 zřídí stavbu na sledované vodní cestě,

b)

v rozporu s § 28 odst. 2 poškodí plavební znak nebo jiné plavební zařízení umístěné na vodní cestě,

c)

v rozporu s § 28 odst. 2 umístí, odstraní nebo přemístí plavební znak na vodní cestě,

d)

jako provozovatel plochy pro provoz vodních skútrů nezajistí v rozporu s § 30a odst. 6 dodržení bližších podmínek provozu vodních skútrů, plavidel pro plavbu v kluzu nebo jiných plavidel určených prováděcím právním předpisem nebo ostatních podmínek uvedených v rozhodnutí o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů,

e)

jako odesílatel při přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách neoznačí v rozporu s § 36 odst. 5 nebezpečné věci, nebo k průvodním listinám nepřipojí charakteristiku těchto nebezpečných věcí, druh nebezpečí a opatření pro případ mimořádné události, nebo

f)

zřídí nebo provozuje přístav bez souhlasu plavebního úřadu.

(2) Správce vodní cesty se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 5 odst. 2 nevyznačí sledovanou vodní cestu plavebními znaky, nebo

b)

při správě dopravně významné využívané vodní cesty nevybaví v rozporu s § 23 odst. 4 plavidla nebo plavební objekty rádiovými stanicemi.

(3) Provozovatel přístavu se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 6 odst. 2 poruší podmínky stanovené pro provozování přístavu plavebním úřadem,

b)

v rozporu s § 7 odst. 1 písm. a) nevyznačí vodní část přístavu, který není určen k veřejnému užívání, plavebními znaky podle pokynů plavebního úřadu,

c)

v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b) neumožní provozovatelům plavidel užívání přístavu při splnění podmínek plavebního provozu v přístavu, nebo

d)

v rozporu s § 7 odst. 2 zřídí nebo provozuje v přístavu vrakoviště plavidel.

(4) Provozovatel pozemní části veřejného přístavu se dopustí správního deliktu tím, že nevybaví v rozporu s § 23 odst. 4 plavidla nebo zařízení přístavu rádiovými stanicemi.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí správního deliktu tím, že

a)

užívá veřejného přístavu plavidlem naloženým nebezpečnými věcmi bez zvláštního povolení plavebního úřadu nebo v rozporu s podmínkami v něm stanovenými,

b)

v rozporu s § 9 odst. 2 provozuje na vodní cestě plavidlo, které neodpovídá požadavkům na bezpečnost provozu, bezpečnost posádky nebo na bezpečnost přepravovaných osob a věcí, nebo které ohrožuje životní prostředí,

c)

v rozporu s § 9 odst. 2 provozuje na vodní cestě plavidlo, jehož technická způsobilost nebyla schválena,

d)

v rozporu s § 9 odst. 2 provozuje na vodní cestě plavidlo, které není evidováno v plavebním rejstříku nebo v obdobné evidenci,

e)

na místě určeném pro českou státní vlajku vztyčí v rozporu s § 16 odst. 2 jinou vlajku nebo znak, nebo při použití jiných vlajek na plavidle současně nevztyčí českou státní vlajku, nebo použije jinou vlajku větších rozměrů, než má státní vlajka,

f)

nezajistí vedení nebo obsluhu plavidla odborně nebo zdravotně způsobilými osobami,

g)

v rozporu s § 18 odst. 1 provozuje na vodní cestě plavidlo, které není opatřeno poznávacími znaky,

h)

v rozporu s § 18 odst. 1 provozuje na vodní cestě plavidlo, které není vybaveno předepsanými lodními listinami,

i)

v rozporu s § 19 odst. 1 provozuje plavidlo bez sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,

j)

v rozporu s § 24 odst. 2 provozuje plavidlo s posádkou, která nesplňuje podmínky počtu a odborného složení, nebo

k)

v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím provozovaného plavidla.

(6) Provozovatel vodní dopravy se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 23 odst. 4 nevybaví plavidla rádiovými stanicemi, nebo

b)

v rozporu s § 36 odst. 4 použije k přepravě nebezpečných věcí plavidla nezpůsobilá k této přepravě.

(7) Provozovatel veřejné vodní dopravy se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 35 odst. 1 nepřepraví za sjednanou cenu osobu, která o to požádá, nebo nepřijme k přepravě zásilku za sjednanou cenu, nebo

b)

v rozporu s § 35 odst. 2 nezveřejní smluvní přepravní podmínky, za nichž bude veřejnou dopravu provozovat, jízdní řád, tarif, den zahájení provozu nebo rozsah bezbariérovosti.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel plavidla nebo správce vodní cesty nebo provozovatel přístavu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 32b odst. 2 nezajistí poskytnutí informací vztahujících se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě správci systému RIS.

(9) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. a) a i) a odstavce 6 písm. b),

b)

do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), e) a f), odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. a), c) a d), odstavce 4, odstavce 5 písm. b), c), d), f) a j) a odstavce 6 písm. a),

c)

do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. b) a odstavce 7,

d)

do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) a d), odstavce 5 písm. g), h) a k) a odstavce 8,

e)

do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. e).

 

§ 45

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Státní plavební správa.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.“.

 

34.

V § 52 se slova „a spojů“ zrušují, slova „§ 3 odst. 1, § 3 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 3 odst. 1 a 2“, slova „§ 10 odst. 1, § 10 odst. 2, § 10 odst. 3, § 10 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 10 odst. 2, 3, 4, 6 a 10“, slova „§ 11 odst. 1“ se nahrazují slovy „§ 11 odst. 2, § 12 odst. 4“, za slova „§ 12 odst. 4“ se vkládají slova „§ 13 odst. 3,“, za slova „§ 18 odst. 2,“ se vkládají slova „§ 18 odst. 3,“, slova „§ 24 odst. 1, § 24 odst. 2, § 25 odst. 1, § 25 odst. 3, § 25 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 a 2, § 25 odst. 1, 3 a 7“, za slova „§ 28 odst. 4,“ se vkládají slova „§ 30a odst. 9 a 10“, za slova „§ 32 odst. 2,“ se vkládají slova „§ 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3, § 32c odst. 1 písm. b,“ a slova „§ 36 odst. 2, § 36 odst. 4, § 36a odst. 7, § 36a odst. 8“ se nahrazují slovy „§ 36 odst. 2 a 4, § 36a odst. 7 a 8“.

 

35.

V příloze č. 2 bod 1 zní:

1.

vodní tok Labe od říčního km 987,8 (Opatovice) po říční km 973,5 (Kunětice) a od říčního km 951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč) po říční km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč),“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řízení o schválení způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě a o schválení typu plavidla zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů a plavební úřad vydá osvědčení plavidla podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud plavidlo splňuje požadavky na bezpečnost podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Osvědčení plavidla, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána. Platnost těchto osvědčení nelze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona prodloužit, s výjimkou osvědčení malých plavidel, plovoucích zařízení a převozních lodí.

3.

Platnost rozhodnutí Ministerstva dopravy o pověření osoby k vydávání odborných technických posudků podle dosavadních právních předpisů zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení bodu 1 tím není dotčeno.

4.

Vodní skútry a plavidla pro plavbu v kluzu lze provozovat na vodních cestách vymezených plavebními znaky podle dosavadních právních předpisů nejpozději do 31. prosince 2009.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 4)

Čl. IV

V položce č. 40 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se doplňuje písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 34a zní:

f)

Přijetí žádosti o vymezení plochy

pro

provoz vodních skútrů34a) Kč1 000

__________

34a)

§ 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 5)

Čl. V

V zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se v § 49 odst. 12 větě první slova „a to výhradně pro plavby“ nahrazují slovy „včetně plaveb“ a slova „pro plavby“ se nahrazují slovem „plaveb“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.