Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

197/2009 Sb. znění účinné od 1. 5. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 427/2010 Sb.

1.5.2011

197

 

ZÁKON

ze dne 28. května 2009

o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

CERTIFIKACE VEŘEJNÝCH DOKLADŮ

S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI (§ 1-7a)

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1 certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji za účelem ověření pravosti a neporušenosti těchto údajů a jejich ochrany před neoprávněným přístupem.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

veřejným dokladem s biometrickými údaji (dále jen „veřejný doklad“) veřejná listina obsahující nosič dat s biometrickými údaji, v níž je uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která veřejný doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele,

b)

biometrickým údajem údaj o zobrazení obličeje a údaj o otiscích prstů rukou zpracovaný v nosiči dat,

c)

certifikátem kryptograficky zabezpečená datová zpráva, která spojuje identifikaci osoby s kryptografickými daty používanými pro ověření pravosti a neporušenosti biometrických údajů nebo oprávněnosti přístupu k biometrickým údajům,

d)

prvotním certifikátem certifikát vydaný na základě prokázání splnění certifikačních podmínek,

e)

následným certifikátem certifikát vydaný zjednodušeným způsobem na základě platného prvotního certifikátu; následným certifikátem se rozumí i certifikát vydaný na základě předcházejícího platného certifikátu,

f)

certifikačními podmínkami minimální bezpečnostní požadavky a důvěryhodné postupy pro vydání, poskytnutí nebo používání certifikátu,

g)

certifikátem pravosti certifikát, jímž se ověřuje pravost a neporušenost biometrických údajů,

h)

certifikátem přístupu certifikát umožňující přístup k biometrickým údajům o otiscích prstů rukou,

i)

veřejným identifikačním dokladem s kontaktním čipem (dále jen „doklad s kontaktním čipem“) veřejná listina obsahující elektronický kontaktní čip, v níž je uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která veřejný doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele,

j)

certifikátem kontroly pravosti údajů certifikát, jímž se na základě kontrolních údajů pravosti ověřuje pravost a neporušenost údajů zapsaných na kontaktním čipu,

k)

certifikátem oprávnění kontrolního orgánu certifikát, který umožňuje kontrolnímu orgánu přístup ve stanoveném rozsahu k údajům uloženým na kontaktním čipu,

l)

kontrolními údaji pravosti zabezpečovací údaje uložené na kontaktním čipu, které umožňují s využitím certifikátu kontroly pravosti údajů ověřit pravost a neporušenost určeného rozsahu údajů uložených na kontaktním čipu․

§ 3

Působnost

(1)

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“)

a)

vydává a zneplatňuje certifikát pravosti,

b)

vydává certifikát přístupu,

c)

žádá příslušný orgán jiného státu o poskytnutí certifikátu pravosti a certifikátu přístupu k veřejnému dokladu vydanému tímto státem,

d)

ověřuje žádost o vydání certifikátu přístupu podle odstavce 2 písm. a), jde-li o prvotní certifikát,

e)

vede seznam vydaných a zneplatněných certifikátů pravosti a vydaných certifikátů přístupu,

f)

vede seznam obdržených certifikátů pravosti a certifikátů přístupu k veřejným dokladům vydaným jinými státy a poskytuje údaje z tohoto seznamu správnímu orgánu uvedenému v § 4 písm. a) a v § 6 odst. 1 písm. a),

g)

stanoví certifikační podmínky,

h)

vydává a zneplatňuje certifikát kontroly pravosti údajů pro doklady s kontaktním čipem,

i)

vydává certifikát oprávnění kontrolního orgánu pro doklady s kontaktním čipem,

j)

vede seznam vydaných a zneplatněných certifikátů kontroly pravosti údajů pro doklady s kontaktním čipem a seznam vydaných certifikátů oprávnění kontrolního orgánu pro doklady s kontaktním čipem.

 

(2)

Policie České republiky (dále jen „policie“) v rozsahu potřebném pro výkon své působnosti2 a za podmínek stanovených tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropských společenství1 nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,

a)

žádá příslušný orgán jiného státu o vydání certifikátu přístupu k veřejnému dokladu vydanému tímto státem,

b)

žádá ministerstvo na základě § 4 písm. a) a § 6 odst. 1 písm. a) o poskytnutí nebo vydání certifikátu pravosti a certifikátu přístupu,

c)

vede seznam obdržených certifikátů pravosti a certifikátů přístupu,

d)

používá certifikáty pravosti a certifikáty přístupu pro určení totožnosti držitele veřejného dokladu,

e)

žádá ministerstvo o vydání certifikátu kontroly pravosti údajů,

f)

vytváří kontrolní údaje pravosti k údajům, které je oprávněna zapisovat na kontaktní čip,

g)

používá certifikáty kontroly pravosti údajů a kontrolní údaje pravosti pro ověření pravosti a neporušenosti stanoveného rozsahu údajů uložených na kontaktním čipu,

h)

žádá ministerstvo o vydání certifikátů oprávnění kontrolního orgánu,

i)

vydává certifikáty oprávnění kontrolního orgánu na základě certifikátů oprávnění kontrolního orgánu vydaných ministerstvem,

j)

používá certifikáty oprávnění kontrolního orgánu pro přístup ke stanovenému rozsahu údajů uložených na kontaktním čipu.

 

(3)

Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje předání

a)

žádosti policie nebo ministerstva o vydání prvotního certifikátu přístupu příslušnému orgánu jiného státu,

b)

prvotního certifikátu přístupu vydaného příslušným orgánem jiného státu policii nebo ministerstvu,

c)

žádosti příslušného orgánu jiného státu o vydání prvotního certifikátu přístupu ministerstvu,

d)

prvotního certifikátu přístupu vydaného ministerstvem příslušnému orgánu jiného státu,

e)

prvotního certifikátu pravosti ministerstvu nebo příslušnému orgánu jiného státu.

§ 4

Certifikát pravosti

Ministerstvo poskytne certifikát pravosti

a)

správnímu orgánu, který může za podmínek stanovených jiným právním předpisem3 ověřit pravost a neporušenost biometrických údajů ve veřejném dokladu,

b)

příslušnému orgánu jiného státu.

§ 4a

Certifikát kontroly pravosti údajů

(1)

Ministerstvo poskytne certifikát kontroly pravosti údajů správnímu orgánu, který může za podmínek stanovených jiným právním předpisem ověřovat pravost a neporušenost údajů uložených na kontaktním čipu.

(2)

Ministerstvo vydá prvotní certifikát kontroly pravosti údajů policii, pokud splňuje certifikační podmínky.

(3)

Na základě předložení platného prvotního certifikátu kontroly pravosti údajů nebo předcházejícího platného certifikátu kontroly pravosti údajů ministerstvo vydává policii následné certifikáty kontroly pravosti údajů, pokud i nadále splňuje certifikační podmínky.

§ 5

(1)

Ministerstvo vydá prvotní certifikát pravosti výrobci veřejného dokladu, pokud splňuje certifikační podmínky podle § 3 odst. 1 písm. g).

(2)

Na základě předložení platného prvotního certifikátu nebo předcházejícího platného certifikátu ministerstvo vydává výrobci veřejného dokladu následné certifikáty, pokud i nadále splňuje certifikační podmínky podle § 3 odst. 1 písm. g).

(3)

Výrobce veřejného dokladu, kterému byl vydán prvotní certifikát pravosti, je povinen ministerstvu na požádání prokázat plnění certifikačních podmínek podle § 3 odst. 1 písm. g).

§ 6

Certifikát přístupu

(1)

Ministerstvo vydá prvotní certifikát přístupu

a)

správnímu orgánu, který může za podmínek stanovených jiným právním předpisem3 přistupovat k biometrickým údajům,

b)

orgánu jiného členského státu Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1,

c)

orgánu třetího státu, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,

d)

výrobci veřejného dokladu pro ověření jeho funkčnosti.

(2)

Na základě předložení platného prvotního certifikátu nebo předcházejícího platného certifikátu ministerstvo vydává orgánům a osobám uvedeným v odstavci 1 následné certifikáty.

§ 6a

Certifikát oprávnění kontrolního orgánu

(1)

Ministerstvo vydá prvotní certifikát oprávnění kontrolního orgánu správnímu orgánu, který může za podmínek stanovených jiným právním předpisem přistupovat ke stanovenému rozsahu údajů uložených na kontaktním čipu.

(2)

Na základě předložení platného prvotního certifikátu oprávnění kontrolního orgánu nebo předcházejícího platného certifikátu oprávnění kontrolního orgánu ministerstvo vydává orgánům uvedeným v odstavci 1 následné certifikáty.

§ 7

Zneplatnění certifikátu

(1)

Ministerstvo zneplatní certifikáty pravosti vydané výrobci veřejného dokladu, pokud dojde ke změně výrobce veřejného dokladu nebo výrobce veřejného dokladu závažným způsobem poruší certifikační podmínky podle § 3 odst. 1 písm. g). Vyžaduje-li si postup podle věty první zneplatnění certifikátu pravosti již vydaného veřejného dokladu, má jeho držitel právo na vydání nového veřejného dokladu.

(2)

Ministerstvo předává subjektům uvedeným v § 4 seznam zneplatněných certifikátů pravosti.

§ 7a

Zneplatnění certifikátu kontroly platnosti údajů

(1)

Ministerstvo zneplatní vydané certifikáty kontroly platnosti údajů na základě žádosti policie, nebo z dalších závažných důvodů uvedených v certifikačních pravidlech.

(2)

Ministerstvo předává orgánům uvedeným v § 4a odst. 1 a § 6a odst. 1 seznamy zneplatněných certifikátů kontroly platnosti údajů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (§ 8)

§ 8

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1.

V části IX položce 115 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny“.

 

2.

V části XII položce 157 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o azylu (§ 9)

§ 9

V § 61 odst. 3 větě první zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se za slova „Azylantovi“ vkládají slova „mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství9f) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo azylantovi“ a věta druhá se nahrazuje větou „V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou azylanta.“.

 

Poznámka pod čarou č. 9f zní:

_________

9f)

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území

České republiky (§ 10)

§ 10

V § 113 odst. 2 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se za slova „Cizinci“ vkládají slova „mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství15f) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci“ a věta druhá se nahrazuje větou „V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou cizince.“.

 

Poznámka pod čarou č. 15f zní:

_________

15f)

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnost a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o cestovních dokladech (§ 11)

§ 11

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 2c zní:

_________

2c)

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, v platném znění.“.

 

2.

V § 5 odst. 4 větě první se za slovo „Občanovi“ vkládají slova „mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství2c) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo občanovi“.

 

3.

V § 5 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou občana.“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (§ 12)

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.Poznámky pod čarou:

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.

Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.

Například zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.

2

Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3

Například zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.