Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

218/2009 Sb. znění účinné od 29. 7. 2016

Ustanovení části desáté nabývají účinnosti až dnem 1.1.2010.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 242/2016 Sb.

29.7.2016

zákonem č. 17/2012 Sb.

1.1.2013

218

 

ZÁKON

ze dne 22. června 2009,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 35 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) určení data narození nebo úmrtí fyzické osoby,“.

Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h) až o).

 

2.

V § 35 odst. 3 se slova „a i)“ nahrazují slovy „a j)“.

 

3.

V § 35 odst. 4 se slova „a g)“ nahrazují slovy „a h)“.

 

4.

V § 38 odst. 2 se za slova „podle § 175f odst. 2“ vkládají slova „věty první části za středníkem“.

 

5.

V § 40 odstavec 3 zní:

(3) Přepis záznamu nebo jeho části se pořídí, pokud tak ze závažných důvodů určí soud. Přepis záznamu nebo jeho části se pořídí vždy, je-li podán řádný nebo mimořádný opravný prostředek ve věci samé. Věta druhá se nepoužije, pokud soud prvního stupně rozhoduje o odmítnutí odvolání podle § 208 odst. 1 nebo byl-li pořízen protokol.“.

 

6.

§ 40b zní:

§ 40b

 

(1) O každém sporu nebo jiné právní věci se vede spis v listinné nebo v elektronické podobě. Podmínky vedení spisu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Nestanoví-li zákon jinak, v listinné podobě vyhotovený úkon soudu podepisuje předseda senátu nebo ten, kdo ho z pověření předsedy senátu nebo podle zákona učinil. Jeho stejnopis se vyhotoví, jestliže je to třeba; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Nestanoví-li zákon jinak, elektronicky vyhotovený úkon soudu opatří předseda senátu nebo ten, kdo ho z pověření předsedy senátu nebo podle zákona učinil, svým zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.“.

 

7.

V § 48 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Doručuje-li se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti soudu v listinné podobě mohou být vyhotovovány za součinnosti tohoto provozovatele; podrobnosti takového postupu stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

8.

V § 50a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Za fyzické osoby jsou oprávněny písemnost přijmout osoby, které k tomu byly adresátem zmocněny na základě písemné plné moci udělené před provozovatelem poštovních služeb.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

 

9.

V § 74 odst. 2 větě druhé se slova „ ; navrhovatelem se rozumí osoba, jejíž život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost jsou jednáním osoby, proti které návrh směřuje, vážným způsobem ohroženy“ zrušují.

 

10.

V § 74 odst. 4 se slova „a 76b“ zrušují.

 

11.

V § 74 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) K rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle § 76b je příslušný okresní soud, v jehož obvodu je nebo byl dům, byt, místnost nebo jiný prostor společně obývaný s navrhovatelem (dále jen „společné obydlí“).“.

 

12.

V § 75 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76b musí obsahovat kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) jméno, příjmení a bydliště účastníků, popřípadě též jejich zástupců a vylíčení rozhodných skutečností odůvodňujících nařízení předběžného opatření.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

13.

V § 75b odst. 1 se částka „50 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“ a částka „100 000 Kč“ se nahrazuje částkou „50 000 Kč“.

 

14.

V § 76b odstavec 1 zní:

(1) Je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, předseda senátu předběžným opatřením uloží účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejména aby

a)

opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval,

b)

nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam,

c)

se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo

d)

se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.“.

 

15.

V § 76b odstavec 4 zní:

(4) Bylo-li před uplynutím doby uvedené v odstavci 3 zahájeno řízení ve věci samé, může předseda senátu na návrh navrhovatele rozhodnout o prodloužení doby trvání předběžného opatření. Ustanovení § 75 odst. 4 se použije přiměřeně; návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření musí rovněž obsahovat vylíčení rozhodných skutečností odůvodňujících prodloužení doby trvání předběžného opatření, údaj o majetkových či jiných poměrech, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí. Soud při svém rozhodování vezme v úvahu zejména trvání stavu ohrožení navrhovatele podle odstavce 1, obsah a důvody podaného návrhu na zahájení řízení ve věci samé, majetkové či jiné poměry účastníků, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti. Předběžné opatření zanikne nejpozději uplynutím 1 roku od okamžiku jeho nařízení. Pokud navrhovatel neprokáže své majetkové či jiné poměry, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, může soud prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.“.

 

16.

V § 76b odst. 5 se za slovo „předpisu“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 33c.

 

17.

V § 76c odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Pokud není postupováno podle věty první, doručí soud usnesení o nařízení předběžného opatření podle § 76b účastníkům řízení při provádění jeho výkonu (§ 273b odst. 2 věta první).“.

 

18.

V § 88 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) v jehož obvodu je sídlo matriky, která oznámila soudu, že nelze zjistit datum narození nebo datum úmrtí fyzické osoby,“.

 

19.

V § 88 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h) až o).

 

20.

V § 89 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

21.

V § 102 odst. 3 se slova „75 odst. 2 a 4“ nahrazují slovy „75 odst. 2, 4 a 5“.

 

22.

V § 158 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Rozsudek se vyhotovuje v té podobě, v jaké je veden spis.“.

 

23.

Za § 175zd se vkládá nový § 175ze, který včetně poznámky pod čarou č. 69a zní:

§ 175ze

 

V řízení o dědictví má pověřený notář pro účely získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu69a).

_________

69a)

§ 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

24.

V § 185g odst. 1 se slova „tří roků“ za slovy „nepřihlásí do“ nahrazují slovy „1 roku“.

 

25.

Za § 194 se vkládá nový § 194a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 69b zní:

Řízení o určení data narození nebo úmrtí

 

§ 194a

 

(1) Soud řízení zahájí na základě oznámení matriky podle zvláštního právního předpisu69b). Má-li být v řízení určeno datum úmrtí fyzické osoby, ustanoví soud mrtvému opatrovníka.

(2) Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum narození nebo úmrtí fyzické osoby nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě dvou měsíců od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. Soud zároveň provede všechna šetření potřebná k určení data narození nebo úmrtí fyzické osoby.

(3) Soud ve vyhlášce uvede podstatné okolnosti případu a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce určí den narození nebo úmrtí fyzické osoby. Ve vyhlášce je nutno uvést den, kdy lhůta končí.

(4) Po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce vydá soud usnesení, v němž určí den, který platí za den narození fyzické osoby, nebo den, který platí za den úmrtí fyzické osoby.

(5) Zjistí-li se dodatečně, že skutečný den narození nebo úmrtí je odlišný ode dne určeného v rozhodnutí podle odstavce 4, opraví soud den, který je uveden v jeho rozhodnutí, nebo své rozhodnutí zruší, na návrh osoby, která na takové změně prokáže právní zájem. Soud tak může učinit i bez návrhu.

_________

69b)

§ 1722 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.“.

 

26.

V § 273b odstavec 1 zní:

(1) Nařídil-li soud předběžné opatření podle § 76b odst. 1, výkon tohoto rozhodnutí zajistí bezodkladně vždy soud prvního stupně.“.

 

27.

V § 273b odst. 2 se za slova „osobní cennosti a“ vkládá slovo „osobní“.

 

28.

V § 273b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu“.

 

29.

V § 273b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Při provedení výkonu rozhodnutí soud povinného rovněž vyzve, aby soudu sdělil adresu, na kterou mu bude možné po dobu trvání předběžného opatření doručovat písemnosti, nebo aby si zvolil zástupce pro doručování písemnosti, a upozorní ho, že písemnosti mu budou doručovány uložením u soudu, jestliže výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví. Soud povinného současně upozorní na následky neplnění povinností stanovených v předběžném opatření podle § 76b.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

30.

V § 273b se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Poruší-li povinný po provedení výkonu rozhodnutí podle odstavce 2 povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud kdykoliv a bezodkladně na návrh oprávněného provede opětovný výkon rozhodnutí vykázáním povinného ze společného obydlí.

(6) Poruší-li povinný povinnost nevstupovat do bezprostředního okolí společného obydlí nebo oprávněného a nezdržovat se v něm, nebo povinnost zdržet se setkávání s oprávněným, anebo zdržet se nežádoucího sledování a obtěžování oprávněného jakýmikoli způsoby, soud nařídí na návrh oprávněného výkon rozhodnutí podle § 351.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

 

31.

Za § 304a se vkládá nový § 304b, který včetně poznámky pod čarou č. 80c zní:

§ 304b

 

(1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c). Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů.

(2) Výplatu peněžních prostředků povinnému podle odstavce 1 oznámí peněžní ústav soudu, který nařídil výkon rozhodnutí.

_________

80c)

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

32.

V § 322 odst. 2 písm. d) se slova „1 000 Kč“ nahrazují slovy „odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c)“.

 

33.

V § 322 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vyloučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí vloženo prohlášení vlastníka, a to v případech, kdy k takovým bytům nebo nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 2324 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

34.

V § 338c se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vyloučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí vloženo prohlášení vlastníka, a to v případech, kdy k takovým bytům nebo nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 2324 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

35.

V § 338g se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vyloučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí České republiky vloženo prohlášení vlastníka, a to v případech, kdy k takovým bytům nebo nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 2324 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

36.

V § 374a se na konci písmena e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) podrobnosti postupu při vyhotovování a doručování stejnopisů rozhodnutí a jiných písemností soudu v listinné podobě za součinnosti provozovatele poštovních služeb.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (čl. 2)

Čl. II

V části první čl. II zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se v bodě 8 část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna trestního řádu (čl. 3)

Čl. III

V § 62 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Doručuje-li orgán činný v trestním řízení písemnost prostřednictvím pošty, lze takovou písemnost vyhotovit za její součinnosti; podrobnosti takového postupu stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (čl. 4)

Čl. IV

V § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, se slova „1 000 Kč“ nahrazují slovy „dvojnásobku životního minima stanovené podle zvláštního právního předpisu na osobu obviněného“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 283/1993 Sb.,

o státním zastupitelství (čl. 5)

Čl. V

V § 12j odst. 3 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., se na konci textu bodu 7 doplňují slova „ , případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 257/2000 Sb.,

o Probační a mediační službě (čl. 8)

Čl. VIII

V § 5a odst. 3 písm. a) zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., se na konci textu bodu 7 doplňují slova „ , případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 153/1994 Sb.,

o zpravodajských službách České republiky (čl. 9)

Čl. IX

V § 11a odst. 3 písm. a) zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 250/2008 Sb., se na konci textu bodu 7 doplňují slova „ , případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků (čl. 10)

Čl. X

V § 17 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se ve větě první slova „ačkoliv se v místě doručení zdržuje,“ zrušují a ve větě druhé se slovo „patnácti“ nahrazuje číslem „10“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Účinnost (čl. 11)

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení části desáté, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.