Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

223/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 283/2021 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 250/2021 Sb.

1.7.2022

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

Více...

223

 

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní památkové péči (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 14a odst. 7 se slova „ , jakož i dobu, na kterou se povolení uděluje“ zrušují.

 

2.

V § 14a odst. 8 písm. b) se slova „a doba, na kterou bylo povolení k restaurování uděleno“ zrušují.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

2.

V § 35 odst. 1 písm. b) se číslo „24“ nahrazuje číslem „21“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o geologických pracích (čl. 7-8)

Čl. VII

V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se za § 3 vkládá nový § 3a, který zní:

§ 3a

 

Osvědčení odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací podle § 3 odst. 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb. Ministerstvo o žádosti o vydání osvědčení rozhodne ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení žádosti.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o metrologii (čl. 9-10)

Čl. IX

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Registrace podle odstavce 1 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

2.

§ 20 zní:

§ 20

Střediska kalibrační služby

 

Úřad pověří subjekt na jeho žádost jako středisko kalibrační služby ke kalibraci měřidel pro jiné subjekty a přidělí mu kalibrační značku. Grafickou podobu kalibrační značky stanoví ministerstvo vyhláškou. Toto pověření Úřad udělí, pokud žadatel prokáže způsobilost pro provádění kalibrace měřidel osvědčením vydaným podle zvláštního právního předpisu2c). Pověření ke kalibraci vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o živnostenských úřadech (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 214/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5h zní:

(4) Obecní živnostenský úřad plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu5h).

_________

5h)

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „centrálních registračních míst“ vkládají slova „a jednotných kontaktních míst“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 12-13)

Čl. XII

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 45i odst. 3 věta čtvrtá se nahrazuje větou „Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.“.

 

2.

V § 45i odst. 3 se ve větě páté slova „ , podmínky prodloužení autorizace“ zrušují.

 

3.

V § 45i se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

4.

V § 67 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (čl. 14-15)

Čl. XIV

V § 5 odst. 11 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se slova „3 měsíců“ nahrazují slovy „20 dnů“.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o zeměměřictví (čl. 16)

Čl. XVI

V § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou podle odstavce 1 je možné pouze na základě úředního oprávnění.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o lesích (čl. 17-18)

Čl. XVII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Splňuje-li držitel licence podmínky stanovené v § 41, 42 a 43, rozhodne orgán státní správy lesů na základě žádosti držitele licence podané nejpozději 2 měsíce před ukončením doby platnosti licence, o prodloužení doby její platnosti.“.

 

2.

V § 44 odst. 2 písm. b) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma“.

 

3.

V § 44 odst. 2 písm. d) a v § 44 odst. 3 písm. d) se slova „a její časový rozsah“ zrušují.

 

4.

V § 44 odst. 3 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma nebo název“.

 

5.

V § 44 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 23b znějí:

(6) Licence se uděluje na dobu 10 let. Platnost licence se prodlužuje o dalších 10 let, pokud o to držitel licence požádá. V žádosti o prodloužení licence sdělí její žadatel,

a)

je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, číslo občanského průkazu, bylo-li přiděleno; obchodní firmu, pokud pod touto obchodní firmou podniká; státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie; identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, číslo licence a její předmět,

b)

je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo a právní formu žadatele, jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele, identifikační číslo, osobní údaje odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3), číslo licence a její předmět.

(7) Orgán státní správy lesů je oprávněn ověřit bezúhonnost žadatele nebo jeho odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3) vyžádáním výpisu z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu23b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

_________

23b)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna atomového zákona (čl. 19-20)

Čl. XIX

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Činnosti uvedené v odstavci 1, s výjimkou činností podle odstavce 1 písm. i), n) a r), nejsou službami podle zákona o volném pohybu služeb. Povolení podle odstavce 1 je třeba i k činnostem prováděným osobami, které mají sídlo nebo trvalé bydliště na území jiného členského státu Evropské unie a jsou držiteli oprávnění k výkonu těchto činností v tomto státě.“.

 

2.

V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „dosáhli věku 21 let,“ a v § 10 odst. 1 písm. b) slova „dosáhly věku 21 let,“ zrušují.

 

3.

V § 14 odst. 3 písm. e) se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

 

4.

V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Povolení k činnostem podle § 9 odst. 1 písm. i), n) a r) vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

5.

V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „; povolení podle § 9 odst. 1 písm. b), e), f), h), i), n), r) a s) Úřad vydává na dobu neurčitou“.

 

6.

V § 16 odst. 6 písmeno c) zní:

c)

v případě povolení podle § 9 odst. 1 písm. a), c), d), g), j) až m), o) a p) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. XXI

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „; nakládání se stanovenými látkami není službou podle zákona o volném pohybu služeb“.

 

2.

V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

 

3.

V § 12 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

4.

V § 13 odst. 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

5.

V § 14 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o veterinární péči (čl. 23-24)

Čl. XXIII

V § 64 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se v úvodní části ustanovení za větu první vkládá věta „Oprávnění k činnosti soukromého veterinárního technika vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví (čl. 25-26)

Čl. XXV

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 23 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Oprávnění k činnosti odpovědného pojistného matematika vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

2.

V § 30 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Do tohoto seznamu zapíše Česká národní banka pouze osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům, která splňuje podmínky důvěryhodnosti podle § 10a, a je odpovídajícím způsobem kvalifikovaná. Oprávnění k činnosti nuceného správce vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

3.

V § 30 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

 

4.

V § 37 odst. 1 věta třetí se nahrazuje větou „Do tohoto seznamu zapíše Česká národní banka fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům, která splňuje podmínky důvěryhodnosti podle § 10a, nebo právnickou osobu, která splňuje podmínky důvěryhodnosti podle § 10b, a která je kvalifikovaná v oblasti upravené tímto zákonem.“.

 

5.

V § 37 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Oprávnění k činnosti likvidátora vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o veřejných dražbách (čl. 27)

Čl. XXVII

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad § 6 „Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka“ se přesouvá pod označení § 6.

 

2.

V § 6 odst. 1 se věty pátá a šestá nahrazují větami „Osoba usazená na území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace, která prokáže, že je podle právních předpisů členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace oprávněna vykonávat činnost obdobnou činnosti dražebníka, je na území České republiky oprávněna provádět pouze dražby dobrovolné. Tato osoba musí mít před zahájením činnosti uzavřené pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka; na tuto osobu se další zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka nevztahují.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

zrušena (čl. 28-29)

Čl. XXVIII

zrušen

Čl. XXIX

zrušen

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (čl. 30-31)

Čl. XXX

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o registraci k provozování autoškoly ve lhůtě 60 dnů.“.

 

2.

V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Oprávnění k provozování autoškoly vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXXI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy (čl. 32-33)

Čl. XXXII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 1 se za slovo „právnická“ vkládají slova „nebo fyzická“.

 

2.

V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „právnické osoby“ zrušují.

 

3.

V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „jde-li o právnickou osobu,“.

 

4.

V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Žadatel je akreditován též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

5.

V § 6b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Atestační středisko je pověřeno k provádění atestace též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

6.

V § 6b se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ministerstvo rozhodnutím prodlouží období, na které bylo pověření k provádění atestací uděleno, nejvýše však o 5 let, a to i opakovaně, pokud atestační středisko splňuje podmínky stanovené v odstavci 2.“.

 

7.

V nadpise § 7 se za slovo „právnických“ vkládají slova „a podnikajících fyzických“.

Čl. XXXIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o hospodaření energií (čl. 34-35)

Čl. XXXIV

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odstavec 11 zní:

(11) Osoba oprávněná vykonávat audit podle odstavce 10 je povinna oznámit provedení auditu ministerstvu.“.

 

2.

V § 10 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Oprávnění k činnosti energetického auditora vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

3.

V § 10 odstavec 10 zní:

(10) Ministerstvo nepřipustí ke zkoušce nebo nezapíše do seznamu energetických auditorů 3 roky od podání žádosti uchazeče, který v žádostech uvedl nepravdivé informace prokazující jeho odbornou způsobilost, zejména o dosaženém vzdělání, délce praxe a provedených auditech.“.

Čl. XXXV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna energetického zákona (čl. 36-37)

Čl. XXXVI

V § 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXXVII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní

prostředí (čl. 38-39)

Čl. XXXVIII

V § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Autorizace pro zpracování dokumentace, posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst. 4 a vyhodnocení vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXXIX

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

zrušena (čl. 40-41)

Čl. XL

zrušen

Čl. XLI

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

zrušena (čl. 42-43)

Čl. XLII

zrušen

Čl. XLIII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických)

a toxinových zbraní (čl. 44-45)

Čl. XLIV

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci textu písmene l) doplňují slova „; nakládání se stanovenými vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny není službou podle zákona o volném pohybu služeb“.

 

2.

V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „dosáhly věku alespoň 21 let,“ zrušují.

 

3.

V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „dosáhli věku 21 let,“ zrušují.

 

4.

V § 11 odst. 2 se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

 

5.

V § 11 odst. 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

6.

V § 12 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Čl. XLV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí, včetně práv a povinností s nimi souvisejících, podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním

materiálem lesních dřevin (čl. 46-47)

Čl. XLVI

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Licence vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

2.

V § 22 odst. 2 se čárka na konci písmene c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

3.

V § 23 odst. 3 se písmeno a) zrušuje a dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

Čl. XLVII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby (čl. 48-49)

Čl. XLVIII

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 10“.

 

2.

V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 10“.

 

3.

V § 17 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Pověření podle odstavců 2 a 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14.

 

4.

V § 17 odst. 6 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

 

5.

V § 17 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

 

6.

V § 17 odst. 8 se slova „obdobně odstavec 5“ nahrazují slovy „odstavec 6 obdobně“.

 

7.

V § 17 odst. 10 se slova „odstavců 1 až 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 8“.

 

8.

V § 17 odst. 12 se slova „odstavců 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3, 6 a 8“.

 

9.

V § 17 odst. 14 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

 

10.

V § 17 odst. 14 písm. b) se slova „odstavců 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3, 6 a 8“.

Čl. IL

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

zrušena (čl. 50-51)

Čl. L

zrušen

Čl. LI

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o patentových zástupcích (čl. 52)

Čl. LII

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. a) se za slova „patentových zástupců“ vkládají slova „a usazených zahraničních patentových zástupců (§ 27)“.

 

2.

V § 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

 

3.

V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „Seznam patentových zástupců“ vkládají slova „a usazených zahraničních patentových zástupců“.

 

4.

V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , u usazeného zahraničního patentového zástupce též bydliště nebo sídlo nebo adresu pro doručování na území České republiky, nemá-li na území České republiky místo podnikání“.

 

5.

V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „u usazeného zahraničního patentového zástupce rozdílové zkoušky, byla-li vykonána, a oprávnění, na jehož základě žadatel poskytuje služby patentového zástupce v domovském státě“.

 

6.

V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

7.

V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „§ 4 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 6“.

 

8.

V § 7 odstavec 2 zní:

(2) Usazeným zahraničním patentovým zástupcem je ten, kdo je zapsán v seznamu podle odstavce 1 na základě § 9 odst. 1.“.

 

9.

V § 7 odst. 3 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. c)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. b)]“.

 

10.

V § 7 odst. 4 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. d)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. c)]“.

 

11.

V § 7 odst. 5 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. e)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. d)]“.

 

12.

V § 7 odst. 6 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. f)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. e)]“.

 

13.

V § 57 odst. 1 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. a) a b)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. a)]“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (čl. 53-54)

Čl. LIII

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 198 odst. 2 až 4 se slova „likvidátorů a nucených správců“ nahrazují slovy „osob uvedených v odstavci 1“.

 

2.

V § 198 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zahraniční osobu zapíše pouze za předpokladu, že má oprávnění jiného členského státu Evropské unie působit jako osoba uvedená v odstavci 1.“.

 

3.

V § 198 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Oprávnění k výkonu činnosti podle odstavce 1 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. LIV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 55-56)

Čl. LV

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 1 písm. l) se za slova „tímto zákonem“ vkládají slova „a zákonem o volném pohybu služeb9b)“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

_________

9b)

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

 

2.

V § 8 odst. 1 písm. l) se za slova „tímto zákonem“ vkládají slova „a zákonem o volném pohybu služeb9b)“.

 

3.

V § 14 odst. 3 písm. b) se slovo „ke“ nahrazuje slovy „k příslušné formě“.

 

4.

V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) je dosažení věku nejméně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území České republiky.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

5.

V § 60 odst. 7 ve větě první se slova „v odstavcích 2 až 4“ nahrazují slovy „v odstavcích 2, 4 a 5“ a za větu první se vkládá věta „V případě právnické osoby vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání splňování podmínek uvedených v odstavcích 3 až 5 odpovědným zástupcem.“.

 

6.

V § 60 odst. 8 větě poslední se slova „podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „podle zvláštních právních předpisů“.

 

7.

V § 60 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává na ministerstvu nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst9b).“.

 

8.

V § 61 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2 až 5 musí být předloženy v ověřeném opise nebo ověřené kopii40), pokud zákon o volném pohybu služeb9b) nestanoví jinak.“.

 

9.

V § 61 odst. 5 větě druhé se za slovo „pokud“ vkládají slova „zákon o volném pohybu služeb9b) nebo“.

 

10.

V § 61 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) V případě právnické nebo fyzické osoby vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) se podává žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. b) samostatně.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

11.

Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:

§ 61a

 

Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) právnické nebo fyzické osobě vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

12.

V § 62 odstavec 3 zní:

(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu 3 let, s výjimkou povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c), které se právnickým nebo fyzickým osobám, na něž se vztahuje zákon o volném pohybu služeb9b), vydává na dobu neurčitou. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané na dobu určitou lze vydat opakovaně.“.

Čl. LVI

Přechodné ustanovení

Řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pedagogických pracovnících (čl. 57-58)

Čl. LVII

V § 25 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, se věta poslední nahrazuje větou „Akreditace vzdělávací instituce se automaticky prodlužuje bez žádosti držitele akreditace, a to na dobu, po kterou po ukončení příslušné doby platnosti akreditace vzdělávací instituce přetrvává platnost akreditace alespoň jednoho vzdělávacího programu dané vzdělávací instituce.“.

Čl. LVIII

Přechodné ustanovení

Akreditace vzdělávací instituce udělené podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých byly uděleny.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o sociálních službách (čl. 59)

Čl. LIX

V § 84 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, odstavec 3 zní:

(3) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 může tuto činnost vykonávat ode dne, kdy příslušnému krajskému úřadu oznámila zahájení činnosti na území České republiky; při této činnosti je povinna dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb podle § 88 a 89.“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího

vzdělávání (čl. 60)

Čl. LX

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).

 

2.

V § 10 odst. 4 se slova „1 písm. e)“ nahrazují slovy „1 písm. d)“.

 

3.

V § 10 odst. 5 se slova „1 písm. c)“ nahrazují slovy „1 písm. b)“.

 

4.

V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „§ 10 odst. 1 písm. a) až f)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až e)“.

 

5.

V § 11 odst. 3 se slova „§ 10 odst. 1 písm. a) až e)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až d)“.

 

6.

V § 12 odst. 4 se slova „§ 10 odst. 1 písm. a) až f)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až e)“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

zrušena (čl. 61)

Čl. LXI

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (čl. 62-63)

Čl. LXII

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 odst. 1 se za slova „ve správním řízení30)“ vkládají slova „a podle zákona o volném pohybu služeb“ a za větu první se vkládá věta „Akreditace vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

 

2.

V § 20 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Tato doba bude na žádost držitele akreditace nebo oprávnění prodloužena o 10 let, jestliže držitel akreditace nebo oprávnění prokazatelně zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto zákona v uvedené době soustavně vykonával. Držitel akreditace nebo oprávnění předloží žádost o prodloužení nejméně 60 dní před uplynutím platnosti akreditace nebo oprávnění.“.

Čl. LXIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o insolvenčních správcích (čl. 64-65)

Čl. LXIV

V zákoně č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se za § 8 vkládá nový § 8a, který zní:

§ 8a

 

Povolení k činnosti insolvenčního správce vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. LXV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

ÚČINNOST (čl. 66)

Čl. LXVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. prosince 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.