Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

230/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

230

 

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

_________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES a 2007/44/ES.

Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a oznamování podezřelých transakcí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).

Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.

2)

Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007.

Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. l) se slova „s investičními nástroji (dále jen „regulovaný trh“)“ nahrazují slovy „(§ 55)“.

 

3.

V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

c)

spřízněnou stranou spřízněná strana podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy2c).

_________

2c)

Bod 3 Mezinárodního účetního standardu IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1725/2003.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2c až 2f se označují jako poznámky pod čarou č. 2d až 2g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

4.

V § 2b odst. 6 větě první se za slovo „zákazníkem“ vkládá čárka.

 

5.

V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry“ nahrazují slovy „splňující kritéria uvedená v § 10d odst. 6“.

 

6.

V § 6a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Obchodník s cennými papíry uvedený v § 8a odst. 1 až 3 může dále provozovat podnikatelskou činnost spočívající v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

7.

V § 6a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) V případě rozhodování o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3, pokud pro registraci této další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných investičních služeb, zamítnutí registrace by způsobilo obchodníkovi s cennými papíry značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne. V rozhodnutí o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3 může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí obchodník s cennými papíry splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

8.

V § 7 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

9.

§ 8 zní:

§ 8

 

Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v § 10b odst. 1, jestliže osobou s kvalifikovanou účastí na osobě, která o povolení nebo udělení souhlasu žádá, je osoba, která má povolení orgánu dohledu tohoto členského státu působit jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo je ovládající osobou takovéto osoby.“.

 

10.

V § 8a odst. 7 se za slovo „zprostředkovatelů2g)“ vkládá čárka.

 

11.

V § 9 odst. 5 a 6 a v § 130 odst. 7 se slovo „zvláštního“ zrušuje.

 

12.

V § 9 odst. 8 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovem „zákonem“.

 

13.

V § 9 odst. 8 a 9, § 9a odst. 1, § 16 odst. 1, § 33 odst. 5 a 8 písm. b), § 65 odst. 1 písm. e), § 91, § 92 odst. 1 písm. b), § 93 odst. 5, § 97 odst. 1 písm. d), § 100 odst. 3 písm. g), § 102, § 111 odst. 5, § 115 odst. 1 písm. e) bodě 2, písm. g) a h), § 117 odst. 2 písm. f), g) a l) a v § 139 odst. 5 písm. a) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „zákona“ a v § 33 odst. 2 se slova „zvláštní právní předpis“ nahrazují slovem „zákon“.

 

14.

V části druhé hlavě II dílu 2 nadpis oddílu 4 zní: „Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry a jeho ovládnutí“.

 

15.

V části druhé hlavě II dílu 2 oddílu 4 se vkládají nové § 10b až 10e, které včetně nadpisů znějí:

§ 10b

Stanovení a výpočet kvalifikované účasti

 

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

a)

k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry,

b)

ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo

c)

k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry,

a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na obchodníkovi s cennými papíry nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob.

(2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 se považují za hlasovací práva plynoucí z účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který je akciovou společností, i hlasovací práva uvedená v § 122 odst. 2; § 122 odst. 10 až 15 platí obdobně.

(3) Do výpočtu účasti podle odstavce 1 se nezapočítají hlasovací práva z účastnických cenných papírů, která se vztahují k cenným papírům, které má obchodník s cennými papíry nebo osoba, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, ve své moci v přímé souvislosti s upisováním nebo umisťováním cenných papírů, pokud hlasovací práva nevykonává ani jinak nezasahuje do řízení emitenta cenných papírů a pokud tyto cenné papíry zcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí.

(4) Na obchodníka s cennými papíry, který je společností s ručením omezeným, se odstavce 2 a 3 použijí přiměřeně.

 

§ 10c

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení

 

(1) Souhlas podle § 10b odst. 1 musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím.

(2) Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo jej ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas podle § 10b odst. 1.

(3) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na obchodníkovi s cennými papíry došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

 

§ 10d

Posuzování kvalifikované účasti

 

(1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle § 10b odst. 1 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 2. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry ovládnout, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo který má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na tomto obchodníkovi s cennými papíry nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 6.

(2) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 1. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle § 10c odst. 3.

(3) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 2, písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 2 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 2 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel

a)

má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo

b)

nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování.

(4) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 6. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek uvedených v odstavci 6 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu.

(6) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou splněny tyto podmínky:

a)

osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,

b)

osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry, splňují bez zjevných pochybností podmínky stanovené v § 10 odst. 2,

c)

dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u obchodníka s cennými papíry,

d)

obchodník s cennými papíry bude i nadále schopen plnit pravidla obezřetného podnikaní na individuálním a konsolidovaném základě,

e)

struktura konsolidačního celku, do kterého má být obchodník s cennými papíry zahrnut,

1.

nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,

2.

nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem, nebo

3.

neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku,

f)

v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo, a

g)

jedná se o případ zvláštního zřetele hodný, pokud jde o žádost podle § 10c odst. 3.

(7) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a)

může určit lhůtu pro nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle § 10b odst. 1,

b)

uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle § 8 před vydáním rozhodnutí.

(8) Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady obchodníka s cennými papíry, na kterém byla nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná účast nebo byl ovládnut osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez předchozího souhlasu České národní banky. Neuplatní-li Česká národní banka toto právo u soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li valná hromada řádně svolána, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že měla být svolána, nejdéle však ve lhůtě do 1 roku ode dne konání valné hromady nebo ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že valná hromada měla být svolána, toto právo zaniká. Ustanovení obchodního zákoníku o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady se použijí obdobně.

(9) Odstavec 8 se použije i pro usnesení přijatá rozhodnutím společníků společnosti s ručením omezeným mimo valnou hromadu.

 

§ 10e

Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti

 

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že

a)

snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo

b)

snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že jej přestávají ovládat.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo o osobě nebo osobách přestávajících jej ovládat, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém je tato účast snížena nebo pozbyta nebo který přestane být ovládán, údaj o celkové výši podílu na tomto obchodníkovi s cennými papíry po jejím snížení a údaje o osobě nebo osobách, které podíl na obchodníkovi s cennými papíry nabývají nebo zvyšují.“.

 

16.

§ 11 zní:

§ 11

 

Ustanovení § 10b až 10e se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zákona upravujícího činnost bank.“.

 

17.

V § 12 písm. b) bodech 1 a 2 se slovo „potencionálními“ nahrazuje slovem „potenciálními“.

 

18.

V § 12a odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „rámci, kterého“ nahrazují slovy „jehož rámci“.

 

19.

V § 12b odst. 1 písm. d) se za slovo „zákazníky“ vkládá čárka.

 

20.

V části druhé hlavě II dílu 3 se v nadpise oddílu 4 slovo „vykonává“ nahrazuje slovem „provádí“.

 

21.

V § 14 odst. 5 se slovo „vykonávaných“ nahrazuje slovem „prováděných“.

 

22.

V § 15a odst. 1 větě druhé se za slovo „poskytl“ vkládá čárka.

 

23.

V § 15d odst. 1 písm. d) se za slovo „nástrojem“ vkládá čárka.

 

24.

V § 15g se za slova „bodech 1 a 2,“ vkládá slovo „písm.“.

 

25.

V § 15k odst. 2 písm. f) se slovo „kurs“ nahrazuje slovem „kurz“.

 

26.

V § 15l odst. 3 písm. b) se za slovo „prováděny“ vkládá čárka.

 

27.

V § 15n větě první se za slovo „zákazníkovi“ vkládá čárka.

 

28.

V § 15t odst. 1 se za slovo „nástrojů3c)“ vkládá čárka.

 

29.

V § 16 odst. 1 se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.

 

30.

V § 16a odstavec 2 zní:

(2) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě; to neplatí, jestliže je

a)

ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. c)],

b)

odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. s)],

c)

odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. t)],

d)

odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 151 odst. 1 písm. u)], nebo

e)

ovládanou osobou ve skupině evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], ve skupině evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)] nebo ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 151 odst. 1 písm. m)] a přihlíží se k ní při uveřejňování údajů o plnění údajů obezřetného podnikání na konsolidovaném základě.“.

 

31.

V § 19 odst. 3 se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „jiného právního předpisu“.

 

32.

V § 19 odst. 4 a v § 24 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank“ nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost bank“.

 

33.

V § 21 odst. 1 se slova „nebo bydlištěm“ nahrazují slovy „ , pobytem nebo místem podnikání“.

 

34.

V § 30 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se čárka za slovem „osoba“ zrušuje.

 

35.

V § 31 písm. b) se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

 

36.

V § 32 odst. 5 se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „a evidenci smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb“.

 

37.

V § 32 odst. 7 písm. b) se slova „obchodech, které uzavřel nebo obstaral“ nahrazují slovy „všech přijatých a předaných pokynech“.

 

38.

V § 32 odst. 7 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

39.

V § 32a odst. 5 se slova „poskytování investičních služeb“ nahrazují slovy „výkon činností uvedených v odstavci 1“.

 

40.

V § 32b odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

c)

má sídlo, pobyt nebo místo podnikání na území České republiky nebo na území členského státu Evropské unie, jehož právní řád neumožňuje vykonávat činnosti obdobné činnostem uvedeným v § 32a odst. 1 pomocí vázaného zástupce,

d)

má ukončené středoškolské vzdělání,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).

 

41.

V § 32b odst. 2 písm. e) se slova „funkcí uvedené v odstavci 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 5“.

 

42.

V § 32b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Vázaným zástupcem, který je právnickou osobou, může být pouze osoba, která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu, pokud se jedná o obchodní společnost nebo družstvo, nebo srovnatelné veličiny, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

43.

V § 32c odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Česká národní banka vede seznam vázaných zástupců zastoupeného.“.

 

44.

V § 32c odst. 6 písm. c) se čárka za slovem „zástupce“ zrušuje.

 

45.

V § 33 odst. 2 se slova „zvláštní právní předpis“ nahrazují slovem „zákon“.

 

46.

V § 33 odst. 4 se slova „ , proti kterému lze podat rozklad“ zrušují.

 

47.

V § 36 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

(3) Ve výjimečných případech, kdy některé povinně uváděné údaje8) nejsou přiměřené vzhledem k oblasti činnosti emitenta, právní formě emitenta nebo k cenným papírům, kterých se prospekt týká, obsahuje prospekt údaje rovnocenné povinně uváděným údajům, ledaže takové údaje nejsou k dispozici. Odstavec 1 tím není dotčen.

_________

8)

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8

 

48.

V § 36 odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 8 se zrušuje.

 

49.

V § 36 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

50.

V § 36 odst. 6 větě první se za slovem „emitent“ čárka zrušuje a za slovem „unie“ se vkládá čárka.

 

51.

V § 36b odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

52.

V § 36c odst. 1 a 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

53.

V § 36g odst. 1 se za slovo „nabídky“ vkládají slova „v České republice“ a slova „pouze v České republice“ se zrušují.

 

54.

V § 36g odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Prospekt musí být vyhotoven v českém jazyce, a dále, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu členského státu Evropské unie, nebo v anglickém jazyce,

a)

pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky v České republice a současně i v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie, nebo

b)

pro účely přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu (§ 55) a současně pro přijetí k obchodování na jednom nebo více regulovaných trzích se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika.

(3) Prospekt musí být vyhotoven, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty orgánu dohledu příslušného členského státu Evropské unie, nebo v anglickém jazyce,

a)

pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie, nebo

b)

pro účely přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie s výjimkou regulovaného trhu (§ 55).“.

 

55.

V § 36g se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Pro účely výkonu dohledu Českou národní bankou ve smyslu odstavce 3 musí být prospekt vyhotoven, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v českém jazyce, nebo v anglickém jazyce.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

56.

V § 36g odst. 5 se slova „regulovaném trhu jednoho nebo více členských států“ nahrazují slovy „jednom nebo více regulovaných trzích se sídlem v členském státě“ a slova „který přijímá příslušný orgán“ se nahrazují slovy „v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu“.

 

57.

V § 36h odst. 1 písm. a) se za slovo „emitenta“ vkládají slova „nebo osoby, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta,“.

 

58.

V § 36h odst. 1 písm. c) se za slovo „emitenta“ vkládají slova „nebo v sídle osoby, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta,“.

 

59.

V § 36h odst. 1 se na konci písmene d) doplňují slova „který sám přijímá investiční cenný papír k obchodování, nebo“.

 

60.

V § 36h odst. 3 se za slovo „trhu“ vkládají slova „s cennými papíry (dále jen oficiální trh“)“.

 

61.

V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Organizátor regulovaného trhu může dále provozovat podnikatelskou činnost spočívající v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

62.

V § 39 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, které zní:

(7) V případě rozhodování o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3, pokud pro registraci této další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných investičních služeb, zamítnutí registrace by způsobilo organizátorovi regulovaného trhu značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne. V rozhodnutí o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3 může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí organizátor regulovaného trhu splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

63.

V nadpisu § 47 se slova „účasti na organizátoru regulovaného trhu“ nahrazují slovy „ , zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu a jeho ovládnutí“.

 

64.

V § 47 odst. 1 se slovo „předchozí“ zrušuje, slovo „§ 11“ se nahrazuje slovy „§ 10b až 10d“ a na konci odstavce se doplňují věty „Žádost o udělení souhlasu musí obsahovat údaje uvedené v § 10d odst. 1 a lze ji podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 10d odst. 6. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

65.

V § 47 odst. 2 se slova „§ 11 odst. 9 a 10“ nahrazují slovy „§ 10e“.

 

66.

V § 50 odstavec 7 zní:

(7) Prováděcí právní předpis stanoví obsah informačních povinností stanovených v odstavcích 1 a 4 a lhůty, formu a způsob jejich plnění.“.

 

67.

V § 56 se odstavec 8 zrušuje.

 

68.

V § 57 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 1 se dále nevztahuje na cenné papíry nabízené v souvislosti s nabídkou převzetí jako protiplnění nebo s fúzí, pokud je České národní bance doručen dokument, o kterém Česká národní banka rozhodne, že obsahuje údaje rovnocenné údajům obsaženým v prospektu. Jestliže Česká národní banka neodešle emitentovi do 15 pracovních dnů ode dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto dokumentu, platí, že údaje považuje za rovnocenné údajům v prospektu; pokud je řízení o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží.“.

 

69.

V § 64 se slova „s cennými papíry (dále jen „oficiální trh“)“ zrušují.

 

70.

V § 65 odst. 1 písm. h), § 96 odst. 3, § 97 odst. 1 písm. b), § 99a odst. 2, § 112 odst. 1, v § 112 odst. 5 ve větě za středníkem a v § 152 odst. 1 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“.

 

71.

Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní:

§ 65a

 

Emitent akcií přijatých k obchodování na oficiálním trhu pro akcie, které nově vydává a které jsou stejného druhu jako jím vydané akcie přijaté k obchodování na oficiálním trhu, podá do 1 roku ode dne jejich vydávání žádost o přijetí k obchodování na tomto trhu, pokud nedojde k jejich přijetí bez žádosti.“.

 

72.

V § 83 se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Provozovatel vypořádacího systému může též, pokud to má uvedeno v povolení k provozování vypořádacího systému, zajišťovat pro své účastníky investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a).“.

 

73.

V § 90 odst. 1, § 109 odst. 2 písm. b), § 110 odst. 7, § 145 odst. 6 písm. c), § 150 odst. 2 a v § 197 písm. b) se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“.

 

74.

V § 94 odst. 10 se slova „investování platí“ nahrazují slovy „investování, platí“.

 

75.

V § 99 odst. 2 se za slovem „vydán“ vkládá čárka.

 

76.

V § 100 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo vykonávat další podnikatelskou činnost registrovanou Českou národní bankou podle § 103a“.

 

77.

V § 101 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

78.

V § 103 odst. 2 písm. c) se slova „3 až 5“ nahrazují slovy „3 a 4“.

 

79.

Za § 103 se vkládá nový § 103a, který zní:

§ 103a

 

(1) Další podnikatelskou činnost podle § 100 odst. 2 může centrální depozitář vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou.

(2) Další podnikatelská činnost centrálního depozitáře může spočívat pouze v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.

(3) V případě, že pro registraci další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných služeb, zamítnutí registrace by způsobilo centrálnímu depozitáři značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne; jinak další podnikatelskou činnost žadatele zaregistruje a vydá žadateli osvědčení o registraci.

(4) V rozhodnutí o registraci další podnikatelské činnosti může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí centrální depozitář splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.

(5) Česká národní banka zruší registraci, jestliže centrální depozitář písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.“.

 

80.

§ 104a včetně nadpisu zní:

§ 104a

Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na centrálním depozitáři a jeho ovládnutí

 

(1) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k ovládnutí centrálního depozitáře je nutný souhlas České národní banky. Pro udělení tohoto souhlasu platí § 10b až 10d obdobně; lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 pracovních dnů. Žádost o udělení souhlasu musí obsahovat údaje uvedené v § 10d odst. 1 a lze ji podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 10d odst. 6. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Pro pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři platí obdobně § 10e.“.

 

81.

V § 115 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

i)

ministerstvu pro účely sestavování vládní finanční statistiky a plnění požadavků souvisejících s notifikací vládního schodku podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství12a).

_________

12a)

Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.

 

82.

V části osmé nadpis hlavy I zní: „POVINNOST MLČENLIVOSTI“.

 

83.

V § 117 se nadpis zrušuje.

 

84.

V části osmé se za § 117 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:

HLAVA II

 

INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA

NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH CENNÝCH

PAPÍRŮ A DALŠÍCH OSOB“.

 

Dosavadní hlava II se označuje jako hlava VI.

 

85.

V části osmé hlavě II se vkládá nový § 117a, který zní:

§ 117a

 

Pro vyměnitelný dluhopis, prioritní dluhopis nebo jim obdobný cenný papír vydaný v zahraničí, který po převedení nebo výkonu práva z něho vyplývajícího opravňuje k nabytí akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, se pro účely této části zákona použije právní úprava pro akcii nebo obdobný cenný papír představující podíl na emitentovi [§ 118 odst. 1 písm. a)].“.

 

86.

§ 118 a 119 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12b až 12e znějí:

§ 118

Výroční zpráva emitenta

 

(1) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu je nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období povinen uveřejnit emitent

a)

akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi přijatého k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, který má sídlo

1.

na území České republiky, nebo

2.

na území státu, který není členským státem Evropské unie, pokud byl prospekt tohoto cenného papíru schválen v České republice, s tím, že výjimky uvedené v § 120 odst. 8 se použijí obdobně,

b)

dluhopisu, obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky nebo investičního cenného papíru, jehož hodnota je určena splacením dlužné částky a jehož jmenovitá hodnota

1.

není k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, přijatého k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, který má sídlo na území České republiky nebo na území státu, který není členským státem Evropské unie, pokud byl prospekt tohoto cenného papíru schválen v České republice, s tím, že výjimky uvedené v § 120 odst. 8 se použijí obdobně,

2.

je k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, přijatého k obchodování na regulovaném trhu, pokud si tento emitent zvolil podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona, nebo

3.

je k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, přijatého k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, který má sídlo na území České republiky a Českou republiku si zvolil podle § 123 za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona, nebo

c)

investičního cenného papíru neuvedeného v písmenech a) a b), který

1.

je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň není přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, jenž má sídlo na území České republiky nebo státu, který není členským státem Evropské unie,

2.

je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, pokud si tento emitent zvolil podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona,

3.

je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň není přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, pokud má tento emitent sídlo v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, a zvolil si podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona, nebo

4.

není přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň je přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, pokud má tento emitent sídlo na území České republiky a zvolil si podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona.

(2) Emitent zabezpečí, aby uveřejněná výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva byly veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let.

(3) Výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku ověřenou auditorem. Konsolidovaná výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem. Zprávy auditora se uveřejňují v plném znění.

(4) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva musejí poskytovat investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku12b). Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva musejí obsahovat

a)

číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období v rozsahu číselných údajů a informací uváděných v prospektu, s uvedením důležitých faktorů, rizik a nejistot, které ovlivnily finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů,

b)

informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu emitenta a jeho konsolidačního celku k rizikům, kterým emitent a jeho konsolidační celek je nebo může být vystaven ve vztahu k procesu účetního výkaznictví; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v písmenu j),

c)

popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu, dozorčího orgánu či jiného výkonného nebo kontrolního orgánu emitenta a, jsou-li zřízeny, také jejich výborů,

d)

popis práv a povinností spojených s příslušným druhem akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na obchodní zákoník a stanovy emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi,

e)

popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

f)

číselné údaje a informace o všech peněžitých a nepeněžitých příjmech, které přijaly za účetní období osoby s řídící pravomocí od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčího orgánu a souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí; to se nevztahuje na osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4,

g)

číselné údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které jsou ve vlastnictví osob s řídící pravomocí emitenta, včetně osob těmto osobám blízkým, číselné údaje a informace o opcích a srovnatelných investičních nástrojích, jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo obdobným cenným papírům představujících podíl na emitentovi a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; číselné údaje a informace se uvádějí souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčího orgánu, souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí a souhrnně za osoby těmto osobám blízké; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné číselné údaje a informace,

h)

principy odměňování osob s řídící pravomocí emitenta, identifikace těchto osob a popis jejich činnosti a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí; to se nevztahuje na osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4,

i)

prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření,

j)

informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou pro něj závazné, nebo které dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout; popřípadě informaci o tom, že některé ustanovení takového kodexu nedodržuje, nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný kodex nedodržuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako její samostatnou část a

k)

informace o odměnách účtovaných za účetní období auditory v členění za jednotlivé druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek.

(5) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva v případě emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) musejí obsahovat rovněž číselné údaje a informace o

a)

struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

b)

omezení převoditelnosti cenných papírů,

c)

významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,

d)

vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,

e)

omezení hlasovacích práv,

f)

smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,

g)

zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov nebo obdobného dokumentu emitenta,

h)

zvláštních pravomocích členů statutárního orgánu, zejména o pověření podle § 161a§ 210 obchodního zákoníku,

i)

významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,

j)

smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,

k)

případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána,

l)

úhradách placených státu za právo těžby, pokud rozhodující činnost emitenta spočívá v těžebním průmyslu12c).

(6) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva emitenta podle odstavce 1, který není povinen postupovat podle zákona upravujícího účetnictví12d), musí obsahovat informace rovnocenné informacím, které obsahuje výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví.

(7) Pokud valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku neschválí nebo pokud soudní orgán rozhodne o neplatnosti valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které schválilo účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, emitent bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti uveřejní; v informaci se uvede též způsob řešení připomínek valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi.

(8) Statutární orgán emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) na řádné valné hromadě nebo obdobném řádném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi předloží akcionářům nebo obdobným vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle odstavce 5 písm. a) až k).

 

§ 119

Pololetní zpráva emitenta

 

(1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období uveřejní svou pololetní zprávu nebo konsolidovanou pololetní zprávu, pokud má povinnost konsolidovanou účetní závěrku sestavovat, a zabezpečí, aby uveřejněná pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 5 let. Pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva musí poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku.

(2) Pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva musejí obsahovat

a)

číselné údaje a informace v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 a 4,

b)

ke každému z číselných údajů a informací podle písmene a) údaje za odpovídající období předchozího roku,

c)

zprávu auditora nebo zprávu o přezkumu v plném znění, pokud údaje podle písmene a) ověřuje auditor; pokud tyto údaje auditor neověřuje, potom informaci o tom, že auditor tyto údaje neověřuje,

d)

popisnou část, která v rozsahu nezbytném pro přesné a správné posouzení vývoje podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku obsahuje

1.

informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za prvních 6 měsíců, na které se pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva vztahuje, s uvedením důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů, a dále uvedení důležitých faktorů, rizik a nejistot, které mohou provázet podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku v dalších 6 měsících účetního období,

2.

v případě emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) rovněž soupis transakcí se spřízněnou stranou2c), ke kterým došlo v období, na něž se pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva vztahuje a které podstatně ovlivnily výsledky hospodaření emitenta, jakož i jakékoli změny v transakcích se spřízněnou stranou, které byly uvedeny v předcházející výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě emitenta, pokud tyto změny mohou podstatně ovlivnit výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku v období, na něž se pololetní zpráva vztahuje,

3.

srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku, a

e)

prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku.

(3) Pololetní zpráva musí obsahovat číselné údaje a informace v rozsahu zkrácené rozvahy, zkrácené výsledovky a vybraných vysvětlujících poznámek, který pro zkrácenou rozvahu, zkrácenou výsledovku a vybrané vysvětlující poznámky vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy12e). Zkrácená rozvaha a zkrácená výsledovka vždy zahrnují položky, včetně mezisoučtů, rovnocenné položkám obsaženým ve výroční zprávě emitenta za období předchozího roku; v případě, že by neuvedení příslušné položky v pololetní zprávě bylo způsobilé u investorů vyvolat klamnou představu o majetku nebo jiných aktivech, závazcích nebo jiných pasivech, finanční situaci nebo výsledku hospodaření emitenta, doplní emitent zkrácenou rozvahu nebo zkrácenou výsledovku o dodatečné vysvětlení tak, aby vyvolání klamné představy předešel.

(4) Konsolidovaná pololetní zpráva musí obsahovat číselné údaje a informace v rozsahu mezitímní účetní závěrky, který pro mezitímní účetní závěrku vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy12e).

_________

12b)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.

12c)

Například § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12d)

§ 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d) a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12e)

Mezinárodní účetní standard IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1725/2003.“.

 

87.

Za § 119 se vkládají nové § 119a až 119c, které včetně nadpisů znějí:

§ 119a

Zpráva statutárního orgánu emitenta

 

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní, za období od začátku příslušné poloviny účetního období do okamžiku uveřejnění, přičemž první polovinou účetního období se rozumí vždy 6 měsíců, zprávu statutárního orgánu (dále jen „mezitímní zpráva“), která obsahuje nejméně

a)

vysvětlení důležitých událostí a transakcí a jejich dopadu na finanční situaci nebo výsledky hospodaření emitenta a jím ovládaných osob a

b)

popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jím ovládaných osob.

(2) Mezitímní zprávu lze uveřejnit po uplynutí prvních 10 týdnů příslušné poloviny účetního období, nejpozději však 6 týdnů před jejím skončením.

(3) Informace uvedené v mezitímní zprávě musejí poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jím ovládaných osob.

(4) Emitent není povinen uveřejnit mezitímní zprávu, pokud v souladu s pravidly organizátora regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, na kterém je investiční cenný papír uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) přijat k obchodování, nebo z vlastního podnětu uveřejňuje čtvrtletně informace rovnocenné informacím uvedeným v odstavci 1 písm. a) a b), přičemž tyto informace musejí vyhovovat požadavku stanovenému v odstavci 3.

 

§ 119b

Uveřejňování dalších informací

 

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bez zbytečného odkladu uveřejní každou změnu práv spojených s určitým druhem akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi. Stejnou povinnost má i v případě změny práv spojených s investičním nástrojem, který emitent vydal a se kterým je spojeno právo na získání jím vydaných akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členské státě Evropské unie.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) bez zbytečného odkladu uveřejní každou změnu práv spojených s investičním cenným papírem uvedeným v § 118 odst. 1 písm. b) a c), který vydal, zejména uveřejní informaci o změně emisních podmínek nebo dokumentu obdobnému emisním podmínkám.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 bez zbytečného odkladu uveřejní každou informaci o nové emisi investičních cenných papírů uvedených v § 118 odst. 1 písm. a) až c), o přijaté půjčce nebo úvěru nebo obdobném závazku, jakož i o potenciálním závazku emitenta nebo třetí osoby vztahujícího se k těmto investičním cenným papírům.

 

§ 119c

Výjimky z povinnosti uveřejňovat informace

 

(1) Povinnosti stanovené v § 118 až 119a se nevztahují na

a)

emitenta, který je

1.

členským státem Evropské unie,

2.

členským státem federace, která je členským státem Evropské unie,

3.

územním samosprávným celkem členského státu Evropské unie,

4.

centrální bankou členského státu Evropské unie, nebo Evropskou centrální bankou,

5.

mezinárodní organizací, jejímž členem je alespoň jeden členský stát Evropské unie, nebo

b)

emitenta, který vydává výlučně některý z investičních nástrojů uvedených v § 118 odst. 1 písm. b), pokud jmenovitá hodnota takového investičního nástroje odpovídá k datu emise částce alespoň 50 000 EUR.

(2) Povinnosti stanovené v § 119 se nevztahují na emitenta, který

a)

je osobou uvedenou v § 34 odst. 2 písm. d) bodě 1, jehož akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a který vydává průběžně či opakovaně výlučně investiční nástroje uvedené v § 118 odst. 1 písm. b), pokud jejich celková jmenovitá hodnota nepřesáhla částku odpovídající 100 000 000 EUR a emitent u těchto nástrojů neuveřejnil prospekt v souladu s tímto zákonem nebo srovnatelným právním předpisem členského státu Evropské unie, nebo

b)

vznikl před 1. lednem 2004 a vydává výlučně investiční nástroje uvedené v § 118 odst. 1 písm. b) nepodmíněně a neodvolatelně zaručené Českou republikou nebo územně samosprávným celkem České republiky.

(3) Povinnost stanovená v § 119b odst. 3 se nevztahuje na emitenta, který je organizací založenou mezinárodní smlouvou, jejíž smluvní stranou je alespoň jeden členský stát Evropské unie.“.

 

88.

§ 120 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12f a 13 zní:

Ostatní povinnosti emitenta

§ 120

 

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 předloží organizátorovi regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, a České národní bance návrh každé změny svých stanov nebo obdobného dokumentu nebo návrh každého rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu, a to bez zbytečného odkladu, a v případě návrhu změny svých stanov nebo obdobného dokumentu nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, na kterém má být o tomto návrhu hlasováno.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b)

a)

zajistí rovné zacházení se všemi vlastníky investičních cenných papírů, které vydal, jimž vyplývá z vlastnictví těchto cenných papírů stejné postavení; porušením této povinnosti není, je-li s investičním cenným papírem téhož druhu spojen rozdílný počet hlasovacích práv,

b)

zajistí výplatu výnosu z investičního cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s investičním cenným papírem, který vydal; emitent vyplatí výnosy nebo jiná peněžitá plnění prostřednictvím jím určené osoby uvedené v § 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, nebo v den zaslání pozvánky na takové shromáždění vlastníků cenných papírů zpřístupní v listinné podobě komukoliv ve svém sídle až do dne konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů nebo, v případě emitenta, který poskytuje informace elektronickým prostředkem v souladu s odstavcem 5, zašle elektronickým prostředkem formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na shromáždění vlastníků cenných papírů. Tento formulář emitent současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci podle odstavce 3 na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Na zpřístupnění formuláře plné moci podle odstavce 3 v listinné podobě v sídle emitenta, jeho uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a na právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí musí být vlastník cenného papíru vydaného emitentem upozorněn v pozvánce na shromáždění uvedené v odstavci 3 nebo v oznámení o konání shromáždění uvedeného v odstavci 3.

(5) Pokud stanovy nebo dokument obdobný stanovám emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) nebo emisní podmínky dluhopisu nebo dokument obdobný emisním podmínkám dluhopisu emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b) neobsahují již tuto možnost, pak valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b), může rozhodnout o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru vydaného tímto emitentem elektronickým prostředkem, který umožňuje přenos dat po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, zpracování dat zahrnující digitální kompresi a uchovávání dat pouze, pokud tento emitent

a)

neváže poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),

b)

zabezpečuje účinnou správu údajů o vlastníkovi cenného papíru nebo o osobě oprávněné za něj vykonávat hlasovací práva a zajišťuje technické podmínky pro ochranu zpracovávaných, uchovávaných a přenášených dat,

c)

informuje způsobem, kterým svolává takové shromáždění vlastníků cenných papírů, bez zbytečného odkladu vlastníka jím vydaného cenného papíru nebo osobu oprávněnou za něj vykonávat hlasovací práva o rozhodnutí shromáždění vlastníků cenných papírů poskytovat informace týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem a požádá jej o vyjádření souhlasu v přiměřené lhůtě s tím, že pokud v této lhůtě nevyjádří své námitky, považuje se jeho souhlas za daný a

d)

poskytuje každou informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů a každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e); to se nevztahuje na osobu, která emitenta písemně požádala o zasílání informací na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě.

(6) Splnění podmínek stanovených v odstavci 5 emitent uvedený v odstavci 5 zajistí také pro případ, kdy stanovy nebo dokument obdobný stanovám anebo emisní podmínky nebo dokument obdobný emisním podmínkám obsahují možnost poskytnout informace týkající se výkonu práv vlastníka daného cenného papíru elektronickým prostředkem.

(7) Emitent cenného papíru, jehož prospekt byl schválen v České republice, nejméně jednou ročně ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt12f) po uveřejnění účetní závěrky uveřejní dokument, který obsahuje nebo odkazuje na všechny údaje, které emitent uveřejnil za předcházejících 12 měsíců v České republice při plnění povinností podle tohoto zákona, obchodního zákoníku a zákona upravujícího účetnictví nebo v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie nebo v jiném státu při plnění svých povinností vyplývajících z práva Evropských společenství13) a vnitrostátních právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu. V případě, že dokument pouze odkazuje na uveřejněné údaje, uvede emitent, kde lze tyto údaje získat.

(8) Povinnost podle odstavce 7 se nevztahuje na emitenta uvedeného v § 119c odst. 1 písm. b) a emitenta cenného papíru, jehož prospekt byl v České republice schválen od 1. července 2005 do 7. března 2006. Emitent, jehož žádost o schválení prospektu Česká národní banka postoupila orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, plní povinnost podle odstavce 7. Emitent, jehož žádost o schválení prospektu postoupil orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie České národní bance, neplní povinnost podle odstavce 7.

_________

12f)

Čl. 27 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 809/2004.

13)

Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES.

Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

 

89.

Za § 120 se vkládají nové § 120a a 120b, které znějí:

§ 120a

 

(1) Kromě požadavků stanovených obchodním zákoníkem nebo srovnatelných požadavků zahraničního právního předpisu obsahuje, v případě emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi dále upozornění na práva vlastníka cenného papíru související s účastí na takovém shromáždění vlastníků cenných papírů a údaj o celkovém počtu cenných papírů a hlasovacích práv s nimi spojených.

(2) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi rozhodnutí o výplatě výnosu z cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s cenným papírem, tento emitent uveřejní spolu s oznámením o konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů nebo zašle vlastníkům cenných papírů spolu s pozvánkou na takové shromáždění vlastníků cenných papírů navrhovaný rozvrh výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o finanční instituci, prostřednictvím které výnosy nebo jiná peněžitá plnění vyplatí. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru nebo jeho zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů.

(3) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi uvedeném v § 118 odst. 1 písm. a) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení cenných papírů, o spojení více cenných papírů do jednoho nebo o změně formy nebo druhu cenného papíru, uveřejní spolu s oznámením o konání takového shromáždění vlastníků nebo zašle vlastníkovi cenného papíru spolu s pozvánkou na takové shromáždění vlastníků informace o dopadu takového rozhodnutí na práva vlastníka. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru nebo jeho zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi v tomto bodě jednání.

(4) Pokud o zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje statutární orgán na základě pověření valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů, použije se odstavec 3 přiměřeně.

 

§ 120b

 

(1) Způsobem, kterým emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) uveřejňuje oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo svolává obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, uveřejní nebo zašle emitent bez zbytečného odkladu informaci o výkonu práva plynoucího z vlastnictví takového cenného papíru, výplatě výnosu, upisování, zrušení nebo splacení takového cenného papíru. Tím nejsou dotčeny požadavky stanovené jiným právním předpisem nebo srovnatelnými požadavky zahraničního předpisu na dokument, kterým se svolává shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky.

(2) Pokud se schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky mají účastnit pouze vlastníci investičního cenného papíru uvedeného v § 118 odst. 1 písm. b), jehož jmenovitá hodnota k datu emise odpovídá alespoň částce 50 000 EUR, může se taková schůze vlastníků konat v jakémkoli členském státě Evropské unie za předpokladu, že v tomto členském státě Evropské unie jsou zajištěny nezbytné informace a podmínky k tomu, aby tento vlastník mohl vykonávat svá práva.“.

 

90.

V § 121 se za slovo „Emitent“ vkládají slova „uvedený v § 118 odst. 1“.

 

91.

Za § 121 se vkládají nové § 121a a 121b, které znějí:

§ 121a

 

Jestliže je investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. c) přijatý k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, plní povinnosti stanovené v § 118, § 119b odst. 2, § 120 odst. 1 a 5 a v § 121 emitent investičního cenného papíru, který je cenným papírem uvedeným v § 3 odst. 2 písm. c) nahrazován.

 

§ 121b

 

Jestliže byl investiční cenný papír přijatý k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, povinnost uveřejnit informace podle této hlavy a hlavy IV této části zákona, pokud emitent podléhá informačním povinnostem podle tohoto zákona, nebo s nimi srovnatelné informace, pokud emitent podléhá informační povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie, plní místo emitenta osoba, která o přijetí k obchodování na regulovaném trhu požádala, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta. Tato povinnost je splněna, uveřejní-li povinná osoba informaci podle hlavy V této části zákona bez zbytečného odkladu poté, co došlo k jejímu uveřejnění emitentem; budou-li dodrženy požadavky na způsob a jazyk uveřejňování, splní povinná osoba tuto povinnost i jen uveřejněním odkazu na místo, kde jsou emitentem uveřejněné informace k dispozici.“.

 

92.

V části osmé se za § 121b vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:

HLAVA III

 

OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ

A DALŠÍCH OSOB“.

 

93.

§ 122 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a zní:

§ 122

Oznamování podílu na hlasovacích právech

 

(1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, oznámí tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze učinit v jazyce anglickém.

(2) Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 se do podílu na všech hlasovacích právech emitenta započítají i hlasovací práva z cenných papírů,

a)

kterými disponuje jiná osoba, která jedná ve shodě s osobou uvedenou v odstavci 1,

b)

která má osoba uvedená v odstavci 1 možnost dočasně vykonávat na základě úplatné smlouvy,

c)

které byly osobě uvedené v odstavci 1 poskytnuty jako zajištění, pokud tato osoba uveřejní prohlášení, že bude tato hlasovací práva vykonávat,

d)

ke kterým má osoba uvedená v odstavci 1 doživotní užívací právo,

e)

které osoba uvedená v odstavci 1 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy, jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny zvláštní pokyny týkající se hlasování,

f)

která má možnost svým jménem na účet osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat jiná osoba,

g)

která jsou vykonávána osobou uvedenou v odstavci 1 na základě plné moci, může-li tato práva vykonávat podle svého uvážení a jestliže jí nebyly zmocnitelem uděleny žádné zvláštní pokyny týkající se hlasování, nebo

h)

které je oprávněna nabýt osoba uvedená v odstavci 1 jednostranným projevem vůle.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 oznámí dosažení, překročení nebo snížení podílu podle odstavce 1 do 4 pracovních dnů poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o skutečnosti, která zakládá vznik oznamovací povinnosti podle odstavce 1. Platí, že osoba uvedená v odstavci 1 se o této skutečnosti dozvěděla nejpozději 2 pracovní dny po dni, kdy tato skutečnost nastala. Pokud povinnost podle odstavce 1 vznikne více osobám, mohou tyto osoby splnit oznamovací povinnost společným oznámením. Oznamovací povinnost je splněna, je-li ve stanovené lhůtě písemné oznámení řádně odesláno.

(4) Pokud byla plná moc ve smyslu odstavce 2 písm. g) udělena pouze pro účely jedné valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, může být oznámení podle odstavce 1 provedeno zmocnitelem a zmocněncem formou jednotného oznámení, které obsahuje informaci o podílu na hlasovacích právech v průběhu valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, informaci o podílu na hlasovacích právech v okamžiku, kdy již tento zmocněnec nemůže vykonávat hlasovací práva podle svého uvážení, a dále informaci, kdy tento okamžik nastane.

(5) Nesplnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1 nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby splnění oznamovací povinnosti.

(6) Česká národní banka uveřejní skutečnosti, které jí byly oznámeny podle odstavce 1, přičemž informaci o výši podílu na hlasovacích právech uveřejní ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení nebo ode dne, kdy tuto informaci sama zjistí.

(7) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 má i osoba, která zvýší nebo sníží podíl na hlasovacích právech v důsledku zvýšení nebo snížení základního kapitálu.

(8) Povinnost podle odstavce 1 vzniká bez ohledu na to, že osoba hlasovací práva z jakéhokoli důvodu nevykonává. V důsledku skutečnosti, že osoba hlasovací práva nevykonává, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 této osoby ani jiných osob.

(9) Osoba uvedená v § 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2 do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává podíly na hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje podle prováděcího právního předpisu, který upravuje pravidla obezřetného podnikání na kapitálovém trhu13a), pokud nepřesahují podíl ve výši 5 % na všech hlasovacích právech emitenta, a která nevykonává nebo jinak nezasahuje do řízení emitenta.

(10) Osoba ovládající osobu, která má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osobu, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investiční služby obdobné investiční službě uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává podíly na hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje ovládaná osoba, pokud

a)

ovládaná osoba hlasovací práva vykonává pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo

b)

ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

(11) Osoba ovládající investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává hlasovací práva, která jsou spojena s majetkem ve fondech kolektivního investování, který obhospodařuje tato ovládaná osoba, pokud ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

(12) Podmínky pro ovládající osobu stanovené v odstavcích 10 a 11 platí i pro ovládající osobu osoby, která v souladu s právním řádem státu, který není členským státem Evropské unie, poskytuje v tomto státě službu srovnatelnou s investiční službou uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d), pokud

a)

právní řád takového státu ovládající osobě stanoví, aby hlasovací práva, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, tato osoba vykonávala pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo aby zajistila postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi osobami pověřenými obhospodařováním majetku a dalšími osobami,

b)

ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu hlasovacích práv, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, a

c)

ovládaná osoba v případě střetu zájmů mezi ní a ovládající osobou je povinna upřednostnit své zájmy před zájmy ovládající osoby.

(13) Podmínky uvedené v odstavcích 10 až 12 platí pro ovládající osobu, pouze pokud zašle bez zbytečného odkladu České národní bance

a)

údaje o ovládané osobě podle odstavců 10 až 12 a o orgánech, jejichž dohledu podléhají,

b)

prohlášení o splnění podmínek stanovených v odstavcích 10 až 12; prohlášení nemusí zaslat, pokud se vztahuje výlučně k investičním nástrojům, které umožňují nabýt cenné papíry ve smyslu odstavce 2 písm. h), a

c)

změny v údaji nebo prohlášení podle písmene a) nebo b).

(14) Ovládající osoba podle odstavců 10 až 12 na vyžádání České národní banky bez zbytečného odkladu doloží, že

a)

ovládající osoba a ovládaná osoba má organizační uspořádání umožňující, aby hlasovací práva byla vykonávána v souladu s odstavcem 10 písm. b) nebo s odstavcem 11,

b)

v případě, kdy je ovládající osoba zákazníkem jí ovládané osoby nebo má účast na majetku, který je obhospodařován ovládanou osobou, z písemné dokumentace vyplývá, že je jejich vztah obvyklý styku s ostatními zákazníky.

(15) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), který nabyl nebo pozbyl vlastní akcie sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na účet emitenta, uveřejní informaci o tom, že dosáhl nebo překročil podíl na všech hlasovacích právech ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 % nebo 10 %, nebo že snížil svůj podíl na hlasovacích právech pod tyto hranice. Emitent tuto informaci uveřejní do 4 pracovních dnů poté, co nastane skutečnost, která zakládá vznik této povinnosti.

(16) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní celkový počet hlasovacích práv a výši základního kapitálu v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k jejich změně.

(17) Obsah oznámení podle odstavce 1, formu a způsob jeho zasílaní stanoví prováděcí právní předpis.

_________

13a)

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.“.

 

94.

Za § 122 se vkládá nový § 122a, který včetně nadpisu zní:

§ 122a

Výjimky z oznamovací povinnosti

 

(1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na

a)

osobu, za niž splnila oznamovací povinnost osoba, která ji ovládá,

b)

osobu, která nabývá nebo zcizuje investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) za účelem vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji, pokud lhůta pro jejich vypořádání činí nejvýše 3 pracovní dny,

c)

osobu, která má ve své moci investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) a hlasovací práva spojená s těmito investičními nástroji vykonává výlučně podle písemného příkazu vlastníka, nebo

d)

tvůrce trhu, který je obchodníkem s cennými papíry nebo osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud dosáhne nebo překročí podíl na hlasovacích právech ve výši 5 % nebo sníží svůj podíl pod tuto hranici, za podmínky, že nevykonává vliv na řízení emitenta, a pokud ve lhůtě uvedené v § 122 odst. 3 oznámí orgánu dohledu emitenta, že vykonává nebo hodlá vykonávat činnost tvůrce trhu s cennými papíry emitenta; tato osoba oznámí rovněž ukončení činnosti tvůrce trhu.

(2) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na člena Evropského systému centrálních bank, pokud při plnění úkolů Evropského systému centrálních bank dosáhne nebo překročí podíl na hlasovacích právech uvedený v § 122 odst. 1 nebo pokud svůj podíl na hlasovacích právech sníží pod tyto hranice, pokud tato hlasovací práva nevykonává a pokud tyto hranice překročí na krátkou dobu v souladu s předpisy upravujícími činnost Evropské centrální banky a centrálních bank. Oznamovací povinnost se v těchto případech rovněž nevztahuje na jinou smluvní stranu této transakce.“.

 

95.

§ 123 včetně nadpisu zní:

§ 123

Volba členského státu Evropské unie emitentem

 

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) bodě 2 nebo 3 nebo písm. c) bodě 2, 3 nebo 4 si zvolí jeden členský stát Evropské unie, ve kterém bude plnit povinnosti podle hlavy II a hlavy V této části zákona nebo jim srovnatelné povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie. Takto zvoleným státem může být pouze členský stát Evropské unie, ve kterém má tento emitent sídlo nebo ve kterém jsou jím vydané cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie. Tato volba je pro něj závazná nejméně po dobu 3 let, ledaže investiční cenný papír vydaný tímto emitentem přestane být obchodován na všech regulovaných trzích se sídlem v členském státě Evropské unie.

(2) Emitent uvedený v odstavci 1 uveřejní informaci o tom, jaký členský stát Evropské unie si zvolil.“.

 

96.

V části osmé se za § 123 vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:

HLAVA IV

 

OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU“.

 

97.

V § 124 odst. 3 větě první se za slovo „emitenta“ vkládají slova „finančního nástroje“.

 

98.

V § 124 odst. 4 písm. a) se slova „využít vnitřní informaci tím, že“ a slova „ ; to neplatí, jestliže zasvěcená osoba plní svůj závazek ze smlouvy uzavřené před získáním vnitřní informace“ zrušují, slova „nabude nebo zcizí“ se nahrazují slovy „nabýt nebo zcizit“ a slovo „pokusí“ se nahrazuje slovem „pokusit“.

 

99.

V § 124 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

(6) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na

a)

operace uskutečňované centrální bankou členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou nebo jinou oprávněnou osobou při uskutečňování měnové nebo devizové politiky nebo při správě veřejného dluhu,

b)

jednání při zpětném odkupu vlastních investičních nástrojů nebo při cenové stabilizaci investičního nástroje za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneužívání trhu14a), nebo

c)

plnění závazku ze smlouvy uzavřené před získáním vnitřní informace.

_________

14a)

Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 14a se označuje jako poznámka pod čarou č. 14b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

100.

V § 124 se odstavec 7 zrušuje.

 

101.

V § 125 odst. 1 se slova „neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle České národní bance v elektronické podobě“ zrušují.

 

102.

V § 125 odst. 2 až 4 se za slovo „emitent“ vkládají slova „finančního nástroje“.

 

103.

V § 125 odst. 3 větě první se slovo „uveřejní“ zrušuje a slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ se nahrazují slovem „uveřejní“.

 

104.

V § 125 odst. 3 větě druhé se za slovo „emitenta“ vkládají slova „finančního nástroje“.

 

105.

V § 125 odst. 4 se za slovo „emitenta“ vkládají slova „finančního nástroje“.

 

106.

V § 125 odst. 4 větě první se slova „vnitřním informacím“ nahrazují slovy „vnitřní informaci“ a slova „zajistí na žádost jeho poskytnutí“ nahrazují slovy „zašle jej“.

 

107.

V § 125 odst. 5 větě první se za slovo „emitenta“ vkládají slova „finančního nástroje“, za slovo „partner14b)“ se vkládají slova „nezaopatřené děti14c) a “ a slova „kterou učinily na vlastní“ se nahrazují slovy „která byla učiněna na jejich“.

 

108.

Poznámka pod čarou č. 14c zní:

_________

14c)

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

109.

V § 125 odst. 5 věta druhá se nahrazuje větou „Česká národní banka toto oznámení uveřejní.“.

 

110.

V § 125 odst. 6 písm. a) se čárka za slovem „přímo“ zrušuje.

 

111.

V § 125 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

112.

V § 125 odst. 7 písm. d) se slova „vnitřním informacím“ nahrazují slovy „vnitřní informaci“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „a strukturu, formu a způsob zasílání tohoto seznamu České národní bance“.

 

113.

V § 126 odst. 11 větě první se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ zrušují.

 

114.

V části osmé se za § 126 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:

HLAVA V

 

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ

UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ“.

 

115.

§ 127 včetně nadpisu zní:

§ 127

Základní ustanovení

 

(1) Povinně uveřejňovanou informací se pro účely tohoto zákona rozumí informace, kterou je emitent nebo jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, povinna uveřejnit podle hlav II až IV této části zákona. Za povinně uveřejňovanou informaci se považuje i informace podle § 120a odst. 2 a 3 a § 120b odst. 1. Za povinně uveřejňovanou informaci se nepovažuje formulář plné moci podle § 120 odst. 3.

(2) Povinně uveřejňovanou informaci osoba uvedená v odstavci 1 bezodkladně uveřejní tak, že k ní zajistí neupřednostňující, snadný a bezúplatný přístup; zároveň tuto informaci zašle České národní bance. Tato osoba je dále povinna uchovávat podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací, a to zejména údaje o fyzické osobě, která pro osobu uvedenou v odstavci 1 zaslala povinně uveřejňované informace k uveřejnění, údaje o zabezpečení zaslání povinně uveřejňované informace k uveřejnění a datum a čas, kdy byla povinně uveřejňovaná informace zaslána k uveřejnění.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah podstatných údajů podle odstavce 2, formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňovaných informací a strukturu, formu a způsob jejich zasílání České národní bance.“.

 

116.

Za § 127 se vkládají nové § 127a až 127d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 17b znějí:

§ 127a

Způsob zpřístupnění povinně

uveřejňovaných informací

 

(1) Česká národní banka zpřístupní veřejnosti informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 způsobem, který

a)

splňuje požadavky na zabezpečení a spolehlivost původu informací,

b)

obsahuje časový záznam o vložení povinně uveřejňované informace,

c)

splňuje požadavky na snadnou dostupnost povinně uveřejňovaných informací pro konečného uživatele a

d)

umožňuje prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací mezi srovnatelným systémem jiných členských států Evropské unie a Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

(2) Česká národní banka bezodkladně způsobem uvedeným v odstavci 1 zpřístupní veřejnosti také oznámení, která uveřejňuje podle § 122 odst. 6, § 125 odst. 5 a § 126 odst. 11, a informaci uveřejněnou ve státě, který není členským státem Evropské unie, podle právního řádu tohoto státu, o níž se v souvislosti s výkonem dohledu nad finančním trhem dozví, pokud by zpřístupnění této informace mohlo mít pro veřejnost v Evropské unii význam.

 

§ 127b

 

Česká národní banka může uzavřít s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry dohodu o propojení povinně uveřejňovaných informací prostřednictvím sítě elektronických komunikací a o správě této sítě.

 

§ 127c

Jazyk uveřejňování

 

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír je přijat k obchodování pouze na regulovaném trhu, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v jazyce českém nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír je přijat k obchodování na regulovaném trhu a současně i regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není České republika, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v českém jazyce nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance, a dále v anglickém jazyce nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušným orgánům dohledu těchto jiných členských států Evropské unie.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír není přijat k obchodování na regulovaném trhu, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci

a)

v anglickém jazyce nebo jazyce, v němž lze předkládat dokumenty orgánům dohledu členských států Evropské unie, které působí při výkonu dohledu nad finančním trhem, v nichž je tento investiční cenný papír přijat k obchodování na regulovaném trhu, a

b)

v jazyce českém, anglickém nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance.

(4) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, pokud se jedná o investiční cenný papír, jehož jmenovitá hodnota odpovídá alespoň částce 50 000 EUR, nebo pokud se jedná o investiční cenný papír uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) a jeho jmenovitá hodnota odpovídá alespoň částce 50 000 EUR k datu emise, za podmínky, že takový investiční cenný papír je přijatý k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v jednom nebo více členských státech Evropské unie, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v českém jazyce nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance, a v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušným orgánům dohledu těchto jiných členských států Evropské unie, nebo v anglickém jazyce.

 

§ 127d

Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

 

(1) Česká národní banka povolí výjimku z plnění povinností stanovených v § 118 až 119b, § 120 až 120b nebo v § 122 odst. 15 nebo 16 emitentovi, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie a který podle právního řádu tohoto státu plní srovnatelné povinnosti, pokud povinná osoba České národní bance prokáže, že povinnost, z jejíhož plnění má být výjimka povolena, je srovnatelná s povinností stanovenou v § 118 až 119b, § 120 až 120b nebo v § 122 odst. 15 nebo 16.

(2) Česká národní banka v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt a směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující požadavky na průhlednost týkající se informací o emitentech17b), vydává stanoviska o srovnatelnosti povinností stanovených právním řádem státu, ve kterém má emitent uvedený v odstavci 1 sídlo, s povinnostmi stanovenými v § 118 až 119b, § 120 až 120b nebo v § 122 odst. 15 nebo 16.

(3) Emitent, kterému Česká národní banka povolila v souladu s odstavcem 1 výjimku, je povinen pro informace, které uveřejňuje v souladu s povinností stanovenou právním řádem státu, v němž má sídlo, a která je srovnatelnou s povinností, z níž mu Česká národní banka výjimku povolila, postupovat obdobně jako osoba uveřejňující povinně uveřejňovanou informaci podle § 127 odst. 2 a § 127c.

_________

17b)

Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES.“.

 

117.

V § 128 odst. 4 se slova „zvláštní právní předpisy o pojišťovnictví“ nahrazují slovy „právní předpisy upravující pojišťovnictví“.

 

118.

V § 130 odst. 4 písm. d) se za slovy „odstavce 1“ vkládá čárka.

 

119.

V § 132 odst. 1 a 4 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení“.

 

120.

Nadpis části deváté zní: „DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ“.

 

121.

V § 135 odst. 1 písm. h) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

122.

V § 135 odst. 1 písmeno q) zní:

q)

emitent uvedený v § 118 odst. 1 při plnění povinností podle tohoto zákona,“.

 

123.

V § 135a odst. 6 se za slovem „republice“ vkládá čárka.

 

124.

V § 136 odst. 1 písm. i) se za slovo „papírů“ vkládají slova „ , obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému“.

 

125.

V § 136 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit.“.

 

126.

V § 138 odst. 2 se slova „zvláštního zákona, který upravuje činnost bank“ nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost bank“.

 

127.

V § 145 odstavec 5 zní:

(5) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udělen.“.

 

128.

V § 151 odst. 1 písm. d) bodě 3 a písm. e) bodě 1 se slova „zvláštního právního předpisu o doplňkovém dohledu nad finančními konglomeráty“ nahrazují slovy „zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty“.

 

129.

V § 151 odst. 1 písm. j) se slova „zvláštních zákonů“ nahrazují slovy „jiných právních předpisů“.

 

130.

V § 151 odst. 1 písm. t) bodě 2 se čárka za slovem „unie“ zrušuje.

 

131.

V § 152 odst. 1 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“.

 

132.

V § 152 odst. 5 písm. d) se čárka za slovem „dohledu“ zrušuje.

 

133.

V § 155a odst. 1 věta první zní: „Vedoucí osoba finanční holdingové osoby nebo fyzická osoba, která ovládá osobu nebo osoby uvedené v § 151 odst. 1 písm. d) bodě 1 nebo 2 a není smíšenou holdingovou osobou, musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky.“.

 

134.

V § 155a odst. 1 věta čtvrtá zní: „O souhlas příslušná osoba musí požádat do 2 měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou osobou nebo ovládající fyzickou osobou.“.

 

135.

V části deváté se v nadpise hlavy III za slovo „DELIKTY“ vkládají slova „A PŘESTUPKY“.

 

136.

V § 158 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

137.

V § 158 odst. 1 písm. c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

nesplní oznamovací povinnost podle § 49 odst. 1 nebo informační povinnost podle § 50 odst. 1 až 6.“.

 

138.

§ 162 včetně nadpisu zní:

§ 162

Správní delikty emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob plnících

povinnosti emitenta

 

(1) Emitent nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

a)

neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

b)

nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

c)

neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nepředloží organizátorovi regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

b)

poruší při plnění informační povinnosti zákaz podle § 121.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí rovné zacházení podle § 120 odst. 2 písm. a),

b)

nezajistí výplatu výnosu prostřednictvím jím určené osoby podle § 120 odst. 2 písm. b), nebo

c)

nezpřístupní, neuveřejní nebo nezašle formulář plné moci podle § 120 odst. 3 nebo 4.

(4) Emitent finančního nástroje se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 125 odst. 4

a)

nezajistí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nebo

b)

seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nezašle České národní bance.

(5) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b), který rozhodl o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka jím vydaného cenného papíru elektronickým prostředkem, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 120 odst. 5 písm. a) váže poskytování uvedených informací elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),

b)

v rozporu s § 120 odst. 5 písm. b) nezabezpečí účinnou správu údajů nebo nezajistí technické podmínky pro ochranu dat,

c)

v rozporu s § 120 odst. 5 písm. c) neinformuje stanoveným způsobem o svém rozhodnutí poskytovat informace elektronickým prostředkem, nebo

d)

v rozporu s § 120 odst. 5 písm. d) neposkytne informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů nebo každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e).

(6) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí, aby pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů obsahovaly též náležitosti podle § 120a odst. 1,

b)

v rozporu s § 120a odst. 2 neuveřejní nebo nezašle rozvrh výplaty výnosu či jiného peněžitého plnění, údaje o finanční instituci nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání, nebo

c)

neuveřejní nebo nezašle informaci o dopadu rozhodnutí podle § 120a odst. 3 na práva vlastníka cenného papíru nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání v rozporu s § 120a odst. 3 nebo 4.

(7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky obsahovalo náležitosti podle § 120b odst. 1.

(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c), odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7,

b)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b) nebo odstavce 4.“.

 

139.

V § 164 odst. 1 písm. c) se slova „§ 11“ nahrazují slovy „§ 10b“.

 

140.

V § 164 odst. 1 písm. d) se slova „§ 11 odst. 8 nebo 9“ nahrazují slovy „§ 10e odst. 1“ a slova „§ 104a odst. 8 nebo 9“ se nahrazují slovy „§ 104a odst. 2“.

 

141.

V § 165 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

142.

V § 165 odst. 3 se čárka za slovy „odst. 5“ zrušuje.

 

143.

V § 165 odst. 4 písmeno a) zní:

a)

nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,“.

 

144.

V § 165 odst. 6 písm. a) se slova „odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 6,“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3, odstavce 4 nebo odstavce 5,“.

 

145.

V § 165 odst. 6 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

 

146.

V § 166 odst. 1 písmeno b) se slova „nebo vedoucího organizační složky“ nahrazují slovy „ , vedoucího organizační složky nebo ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1,“.

 

147.

V § 166 odst. 1 písm. d) se slova „§ 11“ nahrazují slovy „§ 10b“.

 

148.

V § 166 odst. 1 písm. e) se slova „§ 11 odst. 8 nebo 9“ nahrazují slovy „§ 10e odst. 1“ a slova „§ 104a odst. 8 nebo 9“ se nahrazují slovy „§ 104a odst. 2“.

 

149.

V § 167 odst. 1 se za slova „Vedoucí osoba“ vkládají slova „nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1,“.

 

150.

V § 167 odstavec 6 zní:

(6) Fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

a)

neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

b)

nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

c)

neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.“.

 

151.

V § 167 odst. 7 písmeno a) zní:

a)

nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,“.

 

152.

V § 167 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a se dopustí přestupku tím, že

a)

nepředloží organizátorovi regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

b)

poruší při plnění informační povinnosti zákaz uvedený v § 121.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

 

153.

V § 167 odst. 10 písm. c) se slova „odstavce 7 nebo odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7, odstavce 8 nebo odstavce 9“.

 

154.

V § 167 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit zákaz činnosti do 5 let.“.

 

155.

V § 196 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jazyk, v němž lze předkládat pro účely § 127c dokumenty České národní bance, stanoví Česká národní banka formou úředního sdělení ve Věstníku České národní banky.“.

 

156.

V § 197 písm. c) se čárka za slovem „vypořádání“ zrušuje.

 

157.

V § 198a odst. 1 písm. a) se slova „zvláštních právních předpisů o způsobu vyhlašování právních předpisů“ nahrazují slovy „zákona upravujícího způsob vyhlašování právních předpisů“.

 

158.

V § 199 odst. 2 se za slova „§ 10 odst. 4,“ vkládají slova „§ 10d odst. 4,“, slova „§ 39 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 39 odst. 5“, za slova „§ 46 odst. 2,“ se vkládají slova „§ 47 odst. 1,“, slova „§ 104a odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 104a odst. 1“, slova „§ 122 odst. 15“ se nahrazují slovy „§ 122 odst. 17“ a za slova „§ 126 odst. 6,“ se vkládají slova „§ 127 odst. 3,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Souhlas s nabytím, dosažením nebo překročením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo s jeho ovládnutím udělený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Zápis vázaného zástupce provedený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zápis podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Provozovatel vypořádacího systému, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává činnost, ke které je třeba povolení podle § 83 odst. 15 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v této činnosti pokračovat bez povolení nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Povolení k uveřejnění pouze účetní závěrky nebo pouze konsolidované účetní závěrky podle § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výroční zprávu, konsolidovanou výroční zprávu, pololetní zprávu, konsolidovanou pololetní zprávu a mezitímní zprávu se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude účinnosti.

6.

Po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nemusí Česká národní banka postupovat podle § 127a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob, kterým Česká národní banka zpřístupní povinně uveřejňované informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí až do 30. září 2011 umožňovat prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací podle § 127a odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

8.

Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle dosavadních právních předpisů.

9.

Řízení o udělení souhlasu s nabytím, dosažením nebo překročením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo s jeho ovládnutím zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.

2.

Vyhláška č. 458/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.

3.

Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu.

4.

Vyhláška č. 92/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu.

5.

Vyhláška č. 240/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti

kapitálového trhu (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu5); tyto informace Česká národní banka zpřístupní veřejnosti, pokud tak neučiní povinná osoba.“.

 

2.

V § 13 odst. 1 písm. x) se slova „obchodníků s cennými papíry a zahraničních osob, které mají sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a které poskytují investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky“ nahrazují slovy „osob neuvedených v písmenech y) a z)“.

 

3.

V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pravomocné rozhodnutí, kterým se neuděluje souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na osobě, která podléhá dohledu České národní banky, nebo s jejím ovládnutím, může Česká národní banka uveřejnit způsobem podle odstavce 1, požádá-li o to osoba, které tento souhlas Česká národní banka neudělila.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dluhopisech (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Schválení Českou národní bankou se nevyžaduje ke změně emisních podmínek z důvodu přijetí rozhodnutí schůze vlastníků o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníků těchto dluhopisů elektronickým prostředkem podle zvláštního právního předpisu.“.

 

2.

V § 19 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o bankách (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 433/2008 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.“.

 

2.

V § 1 odst. 4 větě druhé se za slova „jejího provozu a provozu“ vkládají slova „jí ovládaných“ a slovo „bankovních“ a slova „ , nad nimiž banka vykonává kontrolu“ se zrušují.

 

3.

V § 4 odst. 5 písm. c) se slovo „způsobilost“ nahrazuje slovy „důvěryhodnost a způsobilost“.

 

4.

V § 4 odst. 5 písm. c) se slova „(§ 17a odst. 4)“ nahrazují slovy „(§ 17a odst. 3)“.

 

5.

V § 4 odst. 5 písm. d) se slova „odborná způsobilost, důvěryhodnost“ nahrazují slovy „důvěryhodnost, odborná způsobilost“ a slova „ , které jsou na základě pracovní nebo jiné smlouvy navrhovány v bance“ se nahrazují slovem „navrhovaných“.

 

6.

V § 8 se odstavec 1 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 1a zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

7.

V § 8 odst. 1 se za slovo „orgán“ vkládá slovo „banky“.

 

8.

V § 8 odstavec 2 zní:

(2) Člen statutárního orgánu banky a zaměstnanec banky nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem. To neplatí pro členství

a)

ve statutárním orgánu nebo dozorčím orgánu, pro výkon funkce statutárního orgánu jiné banky, zahraniční banky nebo finanční instituce, které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka (§ 26d),

b)

v dozorčím orgánu jiné právnické osoby ovládané bankou,

c)

ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu organizátora regulovaného trhu s investičními nástroji,

d)

ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu podniku pomocných služeb, nebo

e)

ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu bytového družstva anebo obdobné zahraniční osoby.“.

 

9.

V § 11a odstavec 2 zní:

(2) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě; to neplatí, jestliže je

a)

ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. b)],

b)

odpovědnou bankou ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)],

c)

odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)], nebo

d)

ovládanou osobou ve skupině evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)], ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)] nebo ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. i)] a přihlíží se k ní při uveřejňování údajů na konsolidovaném základě.“.

 

10.

V § 12 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

11.

V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Banka může nabýt podíl v jiné právnické osobě, založit jinou právnickou osobu nebo podílet se na jejím založení, pokud

a)

se nestane společníkem s neomezeným ručením,

b)

nejde o osobu, která má na této bance kvalifikovanou účast, ledaže jde o účastnické cenné papíry této osoby držené krátkodobě za účelem obchodování a banka dodrží pravidla pro nabývání, financování a posuzování aktiv stanovené Českou národní bankou podle § 14 písm. c),

c)

nejsou právní nebo jiné překážky pro poskytování informací touto osobou bance a pro poskytování těchto informací bankou pro účely dohledu nad činností banky a je zachována průhlednost konsolidačního celku, jehož členem je banka, a úzké propojení v rámci konsolidačního celku nebrání výkonu dohledu nad činností banky, nebo

d)

investice je v souladu s celkovou strategií banky a banka řídí rizika s touto investicí spojená zejména z hlediska případných závazků banky z toho plynoucích.“.

 

12.

V § 17 odstavec 5 zní:

(5) Omezení podle odstavce 2 neplatí u kvalifikované účasti banky na osobě vzniklé z titulu pohledávky banky za touto osobou, pokud banka drží kvalifikovanou účast po dobu záchranné operace nebo finanční rekonstrukce této osoby nebo jejího podniku nejdéle 3 roky ode dne jejího nabytí.“.

 

13.

V § 17 odstavec 7 zní:

(7) Banka je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance nabytí kvalifikované účasti podle odstavce 2. Na žádost České národní banky je povinna prokázat splnění podmínek podle odstavců 1 a 2.“.

 

14.

V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Podílem se rozumí i nepřímý podíl (§ 17a odst. 1) nebo součet nepřímých podílů.“.

 

15.

V § 17a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

16.

V § 17a odst. 1 se slova „zprostředkovaně, a to“ zrušují a slova „nad kterou nebo nad kterými je vykonávána kontrola“ se nahrazují slovy „které jsou ovládány“.

 

17.

V § 17a odst. 3 se slova „nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % na základním kapitálu právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení podniku jiné osoby“ nahrazují slovy „na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 %, nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení“.

 

18.

V § 17a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 4b znějí:

(4) Pro účely výpočtu kvalifikované účasti na bance se započítávají i podíly na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech,

a)

kterými disponuje jiná osoba, která jedná ve shodě s osobou uvedenou v § 20 odst. 3,

b)

se kterými má osoba uvedená v § 20 odst. 3 možnost dočasně disponovat za protiplnění,

c)

které byly osobě uvedené v § 20 odst. 3 poskytnuty jako zajištění, pokud tato osoba uveřejní prohlášení, že bude tato hlasovací práva vykonávat,

d)

ke kterým má osoba uvedená v § 20 odst. 3 doživotní užívací právo,

e)

kterými disponuje ve smyslu písmen a) až d) osoba ovládaná osobou uvedenou v § 20 odst. 3,

f)

které osoba uvedená v § 20 odst. 3 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy, jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny zvláštní pokyny týkající se hlasování,

g)

které má možnost svým jménem na účet osoby uvedené v § 20 odst. 3 vykonávat jiná osoba, nebo

h)

která jsou vykonávána osobou uvedenou v § 20 odst. 3 na základě plné moci, může-li tato práva vykonávat podle svého uvážení a jestliže jí nebyly zmocnitelem uděleny žádné zvláštní pokyny týkající se hlasování.

(5) Do výpočtu podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti na bance se nezapočítají hlasovací práva z účastnických cenných papírů, která se vztahují k cenným papírům, která má banka nebo osoba, která má oprávnění jiného členského státu působit jako banka, ve své moci v přímé souvislosti s upisováním nebo umisťováním cenných papírů4b), pokud hlasovací práva nevykonává ani jiným způsobem nezasahuje do řízení emitenta těchto cenných papírů a jestliže tyto cenné papíry zcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí.

(6) Tvůrce trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu do podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti na bance nezapočítává hlasovací práva, která nepřesahují podíl ve výši 5 % na všech hlasovacích právech banky, pokud tato hlasovací práva nevykonává ani jiným způsobem nezasahuje do řízení banky.

(7) Osoba ovládající osobu, která má povolení k obhospodařování majetku zákazníků podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo zahraniční osobu, která má povolení jiného členského státu k poskytování obdobné investiční služby, do podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti na bance nezapočítává podíly na hlasovacích právech, která se vztahují k majetku, který obhospodařuje ovládaná osoba, pokud

a)

ovládaná osoba hlasovací práva vykonává pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo

b)

ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

(8) Ovládající osoba investiční společnosti nebo zahraniční investiční společnosti do podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti na bance nezapočítává hlasovací práva, která jsou spojena s majetkem ve fondech kolektivního investování, který obhospodařuje tato ovládaná osoba, pokud ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

(9) Podmínky uvedené v odstavci 7 nebo 8 platí pro ovládající osobu, pouze pokud zašle bez zbytečného odkladu České národní bance

a)

údaje o ovládané osobě uvedené v odstavci 7 nebo 8 v rozsahu stanoveném v § 20 odst. 16, s uvedením orgánů, jejichž dohledu podléhají,

b)

prohlášení o splnění podmínek stanovených v odstavci 7 nebo 8 a

c)

změny v údajích uvedených v písmenu a) nebo změny v prohlášení uvedeném v písmenu b).

(10) Ovládající osoba podle odstavce 7 nebo 8 na vyžádání České národní banky bez zbytečného odkladu doloží, že

a)

ovládající osoba a ovládaná osoba má organizační uspořádání umožňující, aby hlasovací práva byla vykonávána v souladu s odstavcem 7 písm. b) nebo odstavcem 8,

b)

v případě, kdy je ovládající osoba zákazníkem jí ovládané osoby, z písemné dokumentace vyplývá, že je jejich vztah obvyklý styku s ostatními zákazníky.

_________

4b)

§ 4 odst. 2 písm. g) a h) a § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 11.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4b a 4c se označují jako poznámky pod čarou č. 4c a 4d, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

19.

V § 19 písm. c) se slova „mající kontrolu nad bankou“ nahrazují slovy „ovládající banku“.

 

20.

V § 19 písm. d) se slova „majícím kontrolu nad bankou“ nahrazují slovy „ovládajícím banku“.

 

21.

V § 19 písm. f) se slova „pod jejich kontrolou“ nahrazují slovy „jimi ovládaná“.

 

22.

V § 19 písm. h) se slova „nad kterými má banka kontrolu“ nahrazují slovy „které banka ovládá“.

 

23.

§ 20 zní:

§ 20

 

(1) Banka může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako akcie zaknihované.

(2) Kromě akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, mohou být bankou vydávány prioritní akcie. S těmito akciemi však není spojeno hlasovací právo, a to ani v případech, kdy obchodní zákoník stanoví jinak.

(3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

a)

k nabytí kvalifikované účasti na bance,

b)

ke zvýšení kvalifikované účasti na bance tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo

c)

k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku,

a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na bance nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob.

(4) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance nebo banku ovládnout, údaje o bance, na které má být tato účast nabyta, zvýšena nebo která má být ovládnuta, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na této bance nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.

(5) Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v odstavci 3, jestliže osobou s kvalifikovanou účastí na osobě, která o udělení souhlasu žádá, je osoba, která má povolení orgánu dohledu tohoto členského státu působit jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo je ovládající osobou takovéto osoby.

(6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel

a)

má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem, nebo

b)

nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování.

(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle odstavce 11.

(8) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží při tom k ekonomickým potřebám trhu.

(9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti banky jsou splněny tyto podmínky:

a)

osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,

b)

osoby, které jsou navrhovány za vedoucí zaměstnance banky, splňují bez zjevných pochybností podmínku důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušeností,

c)

dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele ve vztahu k vykonávaným a plánovaným činnostem v bance,

d)

banka bude i nadále schopna plnit pravidla obezřetného podnikání na individuálním i konsolidovaném základě,

e)

struktura konsolidačního celku, do kterého má být banka zahrnuta, nebrání účinnému dohledu nad bankou, účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu, který vykonává dohled nad finančním trhem, nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, a

f)

v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo.

(10) Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance nebo ji ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas podle odstavce 3.

(11) Souhlas podle odstavce 10 lze v případech zvláštního zřetele hodných udělit i následně.

(12) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo její ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na bance došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

(13) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a)

může omezit lhůtu pro nabytí účasti podle odstavce 3,

b)

uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle odstavce 5 před vydáním rozhodnutí.

(14) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že

a)

snižují svoji kvalifikovanou účast na bance tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 % nebo ji zcela pozbývají, nebo

b)

snižují svoji kvalifikovanou účast na bance tak, že ji přestávají ovládat.

(15) Oznámení podle odstavce 14 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na bance nebo o osobě nebo osobách přestávajících ji ovládat, údaje o bance, na které je tato účast snížena nebo pozbyta nebo která přestane být ovládána, údaj o celkové výši podílu na této bance po jejím snížení a údaje o osobě nebo osobách, které podíl na bance nabývají nebo zvyšují.

(16) Pro účely žádosti podle odstavce 4 a oznámení podle odstavce 14 se údaji o osobě rozumí:

a)

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(17) Banka je povinna písemně informovat Českou národní banku o všech změnách, pokud tyto změny podléhají postupu podle odstavce 3 nebo 14, a to neprodleně po zjištění rozhodných skutečností.“.

 

24.

V § 20a odst. 1 se slova „podíl na bance byl nabyt“ nahrazují slovy „účast na bance byla nabyta“, číslo „9“ se nahrazuje číslem „13“, slova „§ 20 odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 20 odst. 11“ a za slova „dále v případech, kdy“ se vkládají slova „osoba nesplní oznamovací povinnost podle § 20 odst. 10 nebo“.

 

25.

V § 20a odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

26.

V § 20a odst. 2 se slova „v důsledku uzavřené ovládací smlouvy a tato smlouva byla uzavřena bez souhlasu podle § 20 odst. 3 nebo po lhůtě podle § 20 odst. 9 a nebyl udělen souhlas podle § 20 odst. 7“ nahrazují slovy „podle § 20 odst. 3 písm. c) bez předchozího souhlasu České národní banky nebo po lhůtě podle § 20 odst. 10 a nebyl udělen souhlas podle § 20 odst. 11“.

 

27.

V § 20a odstavec 7 zní:

(7) V důsledku toho, že vlastníkovi akcií byla pozastavena akcionářská práva podle odstavce 1, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech akcionáře ani jiných osob.“.

 

28.

V § 26 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 9 slovo „nebo“ zrušuje, na konci textu bodu 10 se doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 11, který zní:

11. sníží výši svého podílu v jiné osobě nebo převede svůj podíl v této osobě na jinou osobu anebo jinak omezí rizika plynoucí z podílu banky v této osobě,“.

 

29.

V § 26 odst. 9 se slova „osobám, které porušily“ nahrazují slovy „osobě, která porušila“ a na konci textu odstavce 9 se doplňují slova „ , § 20 odst. 3 nebo § 20 odst. 10“.

 

30.

V § 38d se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

 

31.

V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu10) se nepoužije.“.

 

32.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

_________

10)

§ 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1.

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo s uzavřením ovládací smlouvy s bankou udělený podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo jejím ovládnutím udělený podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

3.

Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle dosavadních právních předpisů.

4.

Řízení o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo uzavřením ovládací smlouvy s bankou zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o kolektivním investování (čl. 8-9)

Čl. VIII

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_________

1)

Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnice Rady 88/220/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES, 2000/64/ES, 2001/107/ES, 2001/108/ES, 2004/39/ES, 2005/1/ES a 2008/18/ES.

Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic.“.

 

2.

V § 2 odst. 3 se slova „které se obvykle používají“ nahrazují slovy „se kterými se obvykle obchoduje“.

 

3.

V § 4 odst. 5 se slova „se zakládá“ nahrazují slovy „ , nejde-li o fond kvalifikovaných investorů, lze založit pouze“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , nejdéle na 10 let“.

 

4.

V § 17 odst. 2 se za slova „lhůta je“ vkládá slovo „nejméně“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě, že investiční fond požádá o změnu statutu podle § 101b, výpovědní doba neskončí přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o této žádosti.“.

 

5.

V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo náklady na propagaci a distribuci cenných papírů fondu kolektivního investování“.

 

6.

V § 20 se odstavec 11 zrušuje.

 

7.

V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „s tím, že tato povinnost se nevztahuje na fond kvalifikovaných investorů, pokud statut nestanoví jinak“ zrušují.

 

8.

V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Fond kvalifikovaných investorů může sjednat v depozitářské smlouvě omezení nebo vyloučení kontroly podle odstavce 1 písm. d), e), g), h) a i), pokud jsou podrobnosti těchto odchylek uvedeny ve statutu fondu.“.

 

9.

V § 26 odst. 1 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „likvidních“.

 

10.

V § 26 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „jejich tržní hodnotu“ nahrazují slovy „částku, které lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek“.

 

11.

V § 26 odst. 1 písm. h) bodě 4 se slova „účelově založených osob“ nahrazují slovy „společností, smluvních vztahů nebo obdobných struktur zřízených za účelem sekuritizace“ a slova „úvěrové rámce“ se nahrazují slovy „službu či produkt zajištěné finanční institucí, která je osobou uvedenou v bodě 3“.

 

12.

V § 26 odst. 2 se slovo „ani“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „ , ani komoditní deriváty“.

 

13.

V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Požadavky na kvalitativní kritéria investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond podle odstavce 1, stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

14.

V § 27 odstavec 8 zní:

(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria technik a nástrojů, které může standardní fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku,

b)

postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o

1.

druzích finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), které má standardní fond v majetku, a rizicích s nimi spojenými,

2.

kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty,

c)

požadavky na kvalitativní kritéria investičního cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu obsahujícího derivát, do kterého může standardní fond investovat.“.

 

15.

V § 28 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Požadavky na kvalitativní kritéria podmínek, za kterých standardní fond kopíruje složení indexu akcií anebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou podle odstavce 9, stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

16.

§ 33 zní:

§ 33

 

Standardní fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců. Souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 10 % hodnoty majetku fondu. Tím není dotčen limit podle § 27 odst. 4.“.

 

17.

V § 45 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Informace podle odstavce 1 písm. a) a b) se uveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

18.

V § 45 odst. 3 větě první se slova „a zašle je České národní bance v elektronické podobě“ zrušují.

 

19.

V § 49a odst. 2 se slova „§ 56 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 49b odst. 3“.

 

20.

V § 49a odstavec 3 zní:

(3) Speciální fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců, přičemž souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 30 % hodnoty majetku fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 53i odst. 4 a 5). Tím není dotčen limit podle § 49b odst. 6.“.

 

21.

V § 51 odst. 2 se za slova „nejvýše 10 %“ vkládá slovo „celkové“ a za slova „emitentem a 10 %“ se vkládá slovo „celkové“.

 

22.

V § 53d odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

 

23.

V § 53d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. f) nemusí být splněna, pokud jde o účast na jiné nemovitostní společnosti, jestliže

a)

splňuje požadavky podle odstavce 1 písm. a) až e),

b)

nemá účast v jiné společnosti,

c)

splňuje obdobně požadavky podle odstavce 3,

d)

nabytím účasti na této nemovitostní společnosti nedojde k překročení limitu podle odstavce 5,

e)

statutární orgány zúčastněných společností rozhodnou nejpozději do 3 měsíců od nabytí účasti na této nemovitostní společnosti o přípravě fúze těchto společností s rozhodným dnem stanoveným nejpozději k prvnímu dni následujícího účetního období těchto společností a

f)

taková fúze se uskuteční do 18 měsíců ode dne nabytí účasti;

pro nabytí a účast nemovitostní společnosti na této jiné nemovitostní společnosti platí obdobně ustanovení odstavců 7 až 9.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

24.

V § 53d odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a jednou ročně účetní závěrku ověřenou auditorem“.

 

25.

V § 53d odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

26.

V § 53i odstavec 5 zní:

(5) Úvěr zajišťovaný zástavním právem k nemovitosti může speciální fond nemovitostí přijmout pouze za účelem nabytí nemovitosti do svého majetku nebo udržení či zlepšení jejího stavu. Celková výše úvěru nesmí přesáhnout 70 % hodnoty nabývané nemovitosti.“.

 

27.

V § 56 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

 

28.

V § 57 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pokud však plní informační povinnost vůči České národní bance podle tohoto zákona, zasílá jí informace formou a způsobem určenými pro výroční a pololetní zprávu investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování stanovenými uvedeným prováděcím právním předpisem“.

 

29.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

_________

4)

Vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti.“.

 

30.

V § 60 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo registrované Českou národní bankou podle odstavců 7 až 10“.

 

31.

V § 60 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

(7) Další podnikatelskou činnost může investiční společnost vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou. Další podnikatelská činnost investiční společnosti může spočívat pouze v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.

(8) Česká národní banka další podnikatelskou činnost žadatele zaregistruje a vydá žadateli osvědčení o registraci. V případě, že pro registraci další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality činnosti investiční společnosti, zamítnutí registrace by způsobilo investiční společnosti značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne.

(9) V rozhodnutí o registraci další podnikatelské činnosti může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí investiční společnost splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.

(10) Česká národní banka zruší registraci, jestliže investiční společnost písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.“.

 

32.

V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „fondu“ vkládají slova „ , jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování,“ a za slovo „žádost“ se vkládají slova „zakladatele nebo“.

 

33.

V § 64 odst. 1 písm. e) se slovo „zakladatelé“ zrušuje.

 

34.

V § 64 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; zákaz nepeněžitých vkladů neplatí pro fond kvalifikovaných investorů“.

 

35.

V § 64 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

36.

V § 64 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

37.

Za § 64 se vkládá nový § 64a, který včetně nadpisu zní:

§ 64a

Udělení povolení investičnímu fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností

 

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu, který bude mít uzavřenu smlouvu o obhospodařování, na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud

a)

jsou splněny podmínky podle § 64 odst. 1, kromě podmínek podle písmen d), e), h) a i),

b)

k žádosti je přiložena smlouva o obhospodařování, obchodní plán investiční společnosti a obchodní plán investičního fondu popisující záměry zakladatele nebo zakladatelů,

c)

investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, potvrdí, že navržené vedoucí osoby mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu,

d)

investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování majetku v investičním fondu.

(2) § 64 odst. 2, 3 a 5 se použijí obdobně.

(3) Účastníkem správního řízení o udělení povolení k činnosti investičního fondu podle tohoto ustanovení je též investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat.“.

 

38.

V § 71 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Odstavce 1 až 11 se nepoužijí, jde-li o účast na investičním fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování.“.

 

39.

V § 72 odst. 3 písmeno f) zní:

f)

která má dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním, investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti, nebo s výkonem příslušné funkce ve vztahu k činnostem uvedeným v § 15 odst. 3 a 4; přitom platí, že dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním splňuje nejméně 1 vedoucí osoba a dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti, splňují alespoň 2 vedoucí osoby,“.

 

40.

V § 72 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Vedoucí osoba investičního fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování, nemusí mít k výkonu své funkce souhlas podle odstavce 1, pokud s výkonem její funkce vyslovila písemný předchozí souhlas obhospodařující investiční společnost; podmínkou takového souhlasu je, že posuzovaná osoba má znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu. V případě závažné změny ve skutečnostech, na jejichž základě byl souhlas udělen, investiční společnost souhlas písemně odvolá. Udělení i odvolání souhlasu zasílá investiční společnost na vědomí České národní bance.“.

 

41.

V nadpisu § 74 se slova „a pravidla vnitřního provozu“ zrušují.

 

42.

V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a systém řízení rizik“.

 

43.

V § 74 odst. 3 se slova „a pravidel organizace vnitřního provozu“ zrušují.

 

44.

V § 77 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nebo účast na investičním fondu drženou nejdéle do jednoho roku ode dne udělení povolení k činnosti investičního fondu“.

 

45.

V § 84a odst. 2 písm. b) se slova „akcií nebo“ zrušují.

 

46.

V § 84a odst. 2 písm. e) se slova „investiční společnosti nebo“ zrušují.

 

47.

V § 84a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo akcionářů tohoto fondu“.

 

48.

V § 88 odst. 1 písm. a) se slova „k termínu stanovenému“ nahrazují slovy „nejméně jeden den před termínem stanoveným“.

 

49.

V § 88 odst. 2 se slova „vypočítává a“ zrušují.

 

50.

V § 88 odstavec 4 zní:

(4) Informace podle odstavců 1 a 2 investiční společnost nebo investiční fond uveřejní a zašle České národní bance bez zbytečného odkladu. Informace o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. a) a odstavci 2 zasílá investiční společnost nebo investiční fond jedenkrát měsíčně, přičemž informace obsahuje údaje, vztahující se k poslednímu dni příslušného měsíce.“.

 

51.

V § 89 písmeno c) zní:

c)

údaje, které obsahuje informace podle § 88 odst. 1 a 2,“.

 

52.

V § 91 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to ve formě a způsobem stanoveným pro zasílání výroční a pololetní zprávy investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování“.

 

53.

V § 91 odst. 4 se slovo „majetku“ nahrazuje slovy „vlastního kapitálu“.

 

54.

V § 96 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud by investiční fond v důsledku fúze zanikl“.

 

55.

Za § 101a se vkládá nový § 101b, který zní:

§ 101b

 

Česká národní banka schválí změnu statutu investičního fondu, v souvislosti se kterou končí dosavadní smlouva o obhospodařování, jen, pokud investiční fond doloží splnění předpokladů

a)

podle § 64 odst. 1 písm. d), e), h) a i), neuzavírá-li novou smlouvu o obhospodařování s jinou investiční společností, nebo

b)

podle § 64a odst. 1 písm. b) a c), uzavírá-li novou smlouvu o obhospodařování s jinou investiční společností.“.

 

56.

V § 119 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

za)

potvrdí způsobilost vedoucí osoby investičního fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování, aniž před udělením souhlasu přezkoumala splnění podmínek pro udělení souhlasu, nebo souhlas neodvolala, ačkoliv se dověděla o skutečnostech, které odvolání odůvodňují.“.

 

57.

V § 119 odst. 2 písm. a) se slova „nebo y)“ nahrazují slovy „ , y) nebo za)“.

 

58.

V § 127 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo bez předchozího souhlasu obhospodařující investiční společnosti (§ 72 odst. 4)“.

 

59.

V § 131 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pokud tento zákon hovoří o nemovitosti, rozumí se tím nemovitost včetně jejího příslušenství.“.

 

60.

V § 139 písm. e) se slova „standardní fond nebo“ a slova „§ 27 odst. 8 a“ zrušují a slovo „spojených“ nahrazuje slovem „spojenými“.

 

61.

V § 139 písm. f) se slova „o struktuře majetku fondu kolektivního investování“ zrušují, slova „§ 88 odst. 1 písm. c) a odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 88 odst. 1 a odst. 2“ a slova „a informací podle § 88 odst. 1 písm. a) a b)“ se zrušují.

 

62.

V § 139 písmena k) a l) znějí:

k)

druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria technik a nástrojů, které může standardní fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku, postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o druzích finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), které má standardní fond v majetku, o rizicích s nimi spojenými, o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty, a požadavky na kvalitativní kritéria investičního cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu obsahujícího derivát, do kterého může standardní fond investovat, podle § 27 odst. 8,

l)

požadavky na kvalitativní kritéria investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond podle § 26 odst. 3.“.

 

63.

V § 139 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

požadavky na kvalitativní kritéria podmínek, za kterých standardní fond kopíruje složení indexu akcií anebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou podle § 28 odst. 11.“.

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Investiční společnost uvede investiční politiky jí obhospodařovaných fondů kolektivního investování do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o spořitelních

a úvěrních družstvech (čl. 10-11)

Čl. X

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.“.

 

2.

V § 1a odst. 1 písm. f ) bodě 1 se slova „(dále jen členský stát“)“ zrušují.

 

3.

V § 1a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

q)

členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.“.

 

4.

V § 2a odst. 1 větě druhé se slovo „představenstva“ zrušuje.

 

5.

V § 2a se na konci odstavce 1 doplňují věty „Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 4. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

6.

V § 2a se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 13 se označují jako odstavce 2 až 11.

 

7.

V § 2a odst. 4 se v úvodní části textu slova „Podmínkami pro udělení povolení jsou“ nahrazují slovy „Pro udělení povolení musí být splněny tyto podmínky:“.

 

8.

V § 2a odst. 4 písm. b) se slovo „věcné“ nahrazuje slovem „technické“ a slovo „věcnými“ se nahrazuje slovem „technickými“.

 

9.

V § 2a odst. 4 písm. d) se slovo „způsobilost“ nahrazuje slovy „důvěryhodnost a odborná způsobilost“.

 

10.

V § 2a odst. 6 a 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

 

11.

V § 2a odst. 9 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

 

12.

V § 2a odst. 9 písm. b) se slovo „způsobilosti“ nahrazuje slovy „důvěryhodnosti a odborné způsobilosti“.

 

13.

V § 2a odst. 9 a 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

 

14.

§ 2b zní:

§ 2b

 

(1) Kvalifikovanou účastí se pro účely tohoto zákona rozumí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení. Nepřímým podílem se pro účely tohoto zákona rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob, jednajících ve shodě.

(2) Pro účely výpočtu kvalifikované účasti na družstevní záložně podle odstavce 1 se započítají i podíly na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech, která jsou vykonávána zástupcem osoby uvedené v odstavci 3 na základě plné moci.

(3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

a)

k nabytí kvalifikované účasti na družstevní záložně,

b)

ke zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo

c)

k tomu, aby se staly osobami ovládajícími družstevní záložnu,

a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na družstevní záložně nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob.

(4) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo družstevní záložnu ovládnout, údaje o družstevní záložně, na které má být tato účast nabyta, zvýšena nebo která má být ovládnuta, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na této družstevní záložně nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.

(5) Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v odstavci 3, jestliže osobou s kvalifikovanou účastí na osobě, která o udělení souhlasu žádá, je osoba, která má povolení orgánu dohledu tohoto členského státu působit jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo je ovládající osobou takovéto osoby.

(6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel

a)

má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem, nebo

b)

nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování.

(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle odstavce 14.

(8) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu.

(9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti družstevní záložny jsou splněny tyto podmínky:

a)

osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,

b)

osoby, které jsou navrhovány za řídící osoby a na výkonné řídící funkce v družstevní záložně, splňují bez zjevných pochybností podmínku důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušeností,

c)

dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným a plánovaným činnostem v družstevní záložně,

d)

družstevní záložna bude i nadále schopna plnit pravidla obezřetného podnikání na individuálním i konsolidovaném základě,

e)

struktura konsolidačního celku, do kterého má být družstevní záložna zahrnuta, nebrání účinnému dohledu nad družstevní záložnou, účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu, který vykonává dohled nad finančním trhem, nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, a

f)

v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo.

(10) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a)

může omezit lhůtu pro nabytí účasti podle odstavce 3,

b)

uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle odstavce 5 před vydáním rozhodnutí.

(11) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že

a)

snižují svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo

b)

snižují svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že ji přestávají ovládat.

(12) Oznámení podle odstavce 11 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo o osobě nebo osobách přestávajících ji ovládat, údaje o družstevní záložně a údaj o výši účasti na družstevní záložně po snížení.

(13) Pro účely žádosti podle odstavce 4 a oznámení v odstavci 11 se údaji o osobě rozumí:

a)

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(14) Souhlas ve smyslu odstavce 3 lze v případech zvláštního zřetele hodných udělit i následně.

(15) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo její ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na družstevní záložně došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

(16) Souhlas podle odstavce 3 nebo oznámení podle odstavce 11 se nevyžaduje, dojde-li k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % nebo ke snížení kvalifikované účasti pod 50 %, 30 %, 20 %, 10 % nebo k jejímu pozbytí jinak než na základě jednání osoby nebo osob jednajících ve shodě.

(17) Souhlas k nabytí kvalifikované účasti na družstevní záložně se považuje i za souhlas k nabytí přímého nebo nepřímého podílu nebo jejich součtu, který představuje méně než 10 % na základním kapitálu družstevní záložny nebo hlasovacích právech v družstevní záložně. Souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na družstevní záložně, se považuje i za souhlas ke zvýšení takové účasti tak, že dosáhne nebo překročí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje méně než dotčený podíl na základním kapitálu družstevní záložny nebo hlasovacích právech v družstevní záložně.“.

 

15.

Za § 2b se vkládá nový § 2c, který zní:

§ 2c

 

(1) Zjistí-li Česká národní banka, že působení osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně je v rozporu s § 1 odst. 5 písm. b), nebo osoba nabyla kvalifikovanou účast nebo zvýšila kvalifikovanou účast na družstevní záložně bez předchozího souhlasu nad limity uvedené v § 2b odst. 3, rozhodne o pozastavení práva osoby s kvalifikovanou účastí účastnit se členské schůze a hlasovat na ní a práva požadovat svolání členské schůze. Pozastavit lze pouze výkon všech výše uvedených práv. Účastníkem řízení je pouze osoba s kvalifikovanou účastí a družstevní záložna. Podaný rozklad nemá odkladný účinek.

(2) Družstevní záložna nepřipustí účast osoby, které Česká národní banka pozastavila práva podle odstavce 1, na členské schůzi. Při posuzování způsobilosti členské schůze družstevní záložny rozhodovat a při hlasování na členské schůzi se nepřihlíží k hlasům členů, jejichž práva účastnit se členské schůze a hlasovat byla pozastavena. Pozastavení práv podle odstavce 1 Česká národní banka zruší, odpadl-li důvod pro jeho vydání.

(3) Družstevní záložna je povinna písemně informovat Českou národní banku o nabytí nebo změnách v kvalifikované účasti osob na družstevní záložně, pokud při těchto změnách, i jednáním jiných členů, jsou překročeny nebo sníženy limity uvedené v § 2b odst. 3 a 11, a to do 5 pracovních dnů po zjištění rozhodných skutečností.

(4) V důsledku toho, že osobě s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně byla pozastavena práva podle odstavce 1, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech této osoby ani jiných osob.“.

 

16.

V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 3f a 3g zní: „Tato lhůta se nevztahuje na majetek nabytý na základě zajišťovacího převodu práv3f) podle občanského zákoníku nebo na základě zajišťovacího převodu finančního nástroje3g) podle obchodního zákoníku.

_________

3f)

§ 553 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3g)

§ 323f zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

17.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Členská práva a povinnosti (dále jen „členská práva“) přecházejí na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství v družstevní záložně, členství právního nástupce přechodem členských práv nevzniká.“.

 

18.

V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Rozdělení členských práv člena, který zemřel nebo zanikl, při jejich přechodu na právního nástupce není přípustné.

(4) Člen je oprávněn členská práva převést na jinou osobu. Jsou-li předmětem převodu pouze členská práva z dalšího členského vkladu, lze tato převést pouze na člena družstevní záložny. Dohoda o převodu členských práv na nabyvatele podléhá souhlasu představenstva družstevní záložny. Pokud v dohodě o převodu členských práv není uvedeno datum pozdější, nabývá nabyvatel převáděná členská práva rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu členských práv. Je-li převod členských práv podmíněn udělením předchozího souhlasu České národní banky podle odstavce 5, může nabyvatel nabýt převáděná členská práva nejdříve dnem udělení souhlasu České národní banky.

(5) Jestliže převod členských práv by měl za následek, že by převodem členských práv nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast tak, že dosáhne limitů stanovených v § 2a odst. 3, je převod členských práv podmíněn předchozím souhlasem členské schůze družstevní záložny a udělením předchozího souhlasu České národní banky. Žádost o udělení souhlasu musí být podána družstevní záložnou do 30 dnů ode dne schválení dohody o převodu členských práv členskou schůzí. Přílohu žádosti tvoří členskou schůzí schválená dohoda o převodu členských práv, zápis členské schůze, která schválila dohodu o převodu členských práv, a doklady nezbytné pro posouzení splnění kritérií uvedených v § 2a odst. 9. Pro řízení a rozhodování České národní banky o žádosti o udělení souhlasu se ustanovení § 2a odst. 4 až 10 použijí obdobně.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

19.

§ 4a se zrušuje.

 

20.

V § 4b odst. 2 se slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „§ 2b odst. 3“.

 

21.

V § 4b se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

22.

V § 4b se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Určují-li to stanovy, je osoba vkládající členský vklad po vzniku družstevní záložny povinna uhradit spolu se základním členským vkladem nebo dalším členským vkladem i ážio. Způsob stanovení ážia určují stanovy. Uhrazené ážio je součástí rizikového fondu družstevní záložny.“.

 

23.

V § 5 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena m) a n).

 

24.

V § 6 odst. 6 poslední větě se slovo „zaslán“ nahrazuje slovem „poskytnut“ a na konci věty se doplňují slova „způsobem podle stanov“.

 

25.

V § 7 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje slovy „10 pracovních“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „60“.

 

26.

V § 7a odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje bod 3, který zní:

3. řádné administrativní a účetní postupy,“.

 

27.

V § 7b odst. 1 se slova „vkladem podle § 4b odst. 3“ nahrazují slovy „členským vkladem“.

 

28.

V § 7b odstavec 2 zní:

(2) Družstevní záložna uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o řízení rizik na individuálním základě; to neplatí, jestliže je

a)

odpovědnou družstevní záložnou ve skupině evropské finanční holdingové osoby,

b)

odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce, nebo

c)

ovládanou osobou ve skupině ovládající úvěrové instituce nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby a přihlíží se k ní při uveřejňování údajů na konsolidovaném základě.“.

 

29.

V § 9 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

30.

V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

31.

V § 27a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

32.

V § 27a odst. 7 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slova „1, 2, 3, 5 a 7“ se nahrazují slovy „1, 2, 3 a 6“.

 

33.

V § 27b odst. 1 písm. e) se slova „§ 2b odst. 5“ nahrazují slovy „§ 2c odst. 1“.

 

34.

V § 27b odst. 1 písm. f) se slova „§ 2b odst. 7“ nahrazují slovy „§ 2c odst. 3“.

 

35.

V § 27b odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).

 

36.

V § 27b odst. 2 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje slovy „10 pracovních“.

 

37.

V § 27b odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l).

 

38.

V § 27b odst. 3 se slova „odstavce 2 písm. g) a j)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. f) a i)“, slova „odstavce 1 písm. a) a b), písm. d) až m)“ se nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a) a b), písm. d) až l)“ a slova „odstavce 2 písm. b), d), e), f), h), i), k), l) a m)“ se nahrazují slovy „odstavce 2 písm. b), d), e), g), h), j), k) a l)“.

 

39.

V § 28 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu18e) se nepoužije.“.

Čl. XI

Přechodná ustanovení

1.

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo s jejím ovládnutím udělený podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo jejím ovládnutím podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, avšak nedosáhne nebo nepřekročí 33 %, na družstevní záložně udělený podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 % podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud osoba nebo osoby jednající ve shodě nezvýšily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na základě tohoto souhlasu kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhla nebo překročila 30 %. Pokud tato osoba nebo tyto osoby jednající ve shodě zvýšily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na základě souhlasu uděleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhla nebo překročila 30 %, považuje se tento souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 30 % podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

4.

Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení dosavadních právních předpisů se uloží podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Řízení o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo s jejím ovládnutím zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

6.

Řízení o udělení souhlasu s vložením dalšího členského vkladu podle § 4b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. V případě, že člen vložením dalšího členského vkladu nabude kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhne podílů stanovených v § 2b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se souhlas České národní banky udělený v tomto řízení také za souhlas podle § 2b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Pohledávku družstevní záložny za dlužníkem z důvodu uhrazovací povinnosti vzniklou před dnem účinnosti tohoto zákona je družstevní záložna oprávněna jednostranně započíst oproti úrokům z vkladu, vkladům a vypořádacímu podílu dlužníka.

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o penzijním připojištění

se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením (čl. 13-14)

Čl. XIII

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) V souvislosti s uzavíráním, změnou nebo ukončením smlouvy postupuje penzijní fond nebo zprostředkovatel kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce o uzavření smlouvy (dále jen „zájemce“) nebo účastníka.

(5) Penzijní fond nebo zprostředkovatel

a)

nesmí poskytnout zájemci nebo zaměstnavateli podle § 27 odst. 5 úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen „pobídka“), která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce,

b)

při uzavírání smlouvy nebo jejím zprostředkování jedná se zájemcem s odbornou péčí, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytované služby,

c)

v písemné formě informuje zájemce o podstatných skutečnostech týkajících se penzijního fondu, své osoby jako zprostředkovatele, o podstatných náležitostech penzijního připojištění, o poplatcích účtovaných účastníkovi, o výši provize za zprostředkování a o jiných souvisejících nákladech penzijního fondu.

(6) Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoliv poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.“.

 

2.

V § 24 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) Penzijní fond může poskytnutí odbytného podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo převedení prostředků podle odstavce 1 podmínit zaplacením poplatku účastníkem. Výše poplatku nesmí přesáhnout 800 Kč. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtě podle odstavce 2 nebo ve lhůtě podle § 23 odst. 3, poskytne penzijní fond odbytné nebo převede prostředky do 5 dnů po jeho zaplacení.

(5) Poplatek podle odstavce 4 nelze požadovat po uplynutí 5 let ode dne vzniku penzijního připojištění.

(6) Penzijní fond informuje písemně účastníka o výši poplatku podle odstavce 4, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení žádosti účastníka o poskytnutí odbytného nebo o převedení prostředků.“.

 

3.

V § 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Zaměstnavatel neovlivňuje zaměstnance při výběru penzijního fondu. Zaměstnavatel nesmí přijmout pobídku v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění jeho zaměstnancům.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

4.

V § 30 odst. 1 se za slova „podle § 29“ vkládají slova „ , a to elektronicky dálkovým přístupem“.

 

5.

V § 30 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

6.

V § 30 odstavec 5 zní:

(5) Penzijní fond předává ministerstvu zprávu o vracení částek státního příspěvku, a to nejpozději do desátého dne každého kalendářního měsíce způsobem podle odstavce 1. Ministerstvo zpracovává tyto informace za použití svého informačního systému.“.

 

7.

V § 30 odst. 7 se slova „způsob podání a“ a slova „a způsob podání“ zrušují a slova „protokolu o vracení státního příspěvku“ se nahrazují slovem „zprávy“.

 

8.

V § 33 odst. 5 se za slova „kolektivního investování11c)“ vkládají slova „ , s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše 30 % z majetku penzijního fondu, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší“.

 

9.

V § 34 odst. 4 se ve větě první číslo „70“ nahrazuje číslem „50“.

 

10.

V § 43a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Fyzická osoba podle § 12 odst. 3 se dopustí přestupku tím, že v souvislosti s uzavíráním smlouvy, její změnou nebo ukončením, nebo v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy, její změny nebo ukončení jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6.

(4) Fyzická osoba podle § 27 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že omezí právo svého zaměstnance ve výběru penzijního fondu, nebo tím, že v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění jejím zaměstnancům přijme pobídku.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

11.

V § 43a odst. 5 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 4“ a číslo „100 000“ se nahrazuje číslem „1 000 000“.

 

12.

V § 43b odst. 2 písmeno d) zní:

d)

v souvislosti s uzavíráním smlouvy, její změnou nebo ukončením jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6,“.

 

13.

V § 43b se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Právnická osoba jako zprostředkovatel penzijního připojištění se dopustí správního deliktu tím, že v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy, její změny nebo ukončení jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6.

(5) Právnická osoba podle § 27 odst. 6 se dopustí správního deliktu tím, že omezí právo zaměstnance ve výběru penzijního fondu, nebo tím, že v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění svým zaměstnancům přijme pobídku.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

 

14.

V § 43b odst. 6 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 5“.

 

15.

V § 43c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

16.

V § 43c odst. 5 se za slova „delikt zaniká“ vkládají slova „a přestupek fyzické osoby nelze projednat“ a slova „do 3“ se nahrazují slovy „do 5“.

Čl. XIV

Přechodná ustanovení

1.

Penzijní fond může požadovat poplatek podle § 24 odst. 4 u smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pouze, je-li uplatněn nárok podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo podle § 24 odst. 1 po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a neuplynulo-li 5 let ode dne uzavření smlouvy.

2.

Ustanovení § 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o účetnictví (čl. 15-16)

Čl. XV

V § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., se za slova „finanční umístění“ vkládají slova „ , s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší, nejedná-li se o finanční umístění vztahující se k závazkům ze životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 17)

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.