Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

281/2009 Sb. znění účinné od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2025
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 30/2024 Sb.

1.4.2024

zákonem č. 185/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 283/2021 Sb.

1.1.2024

Více...

281

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna občanského soudního řádu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 709/2008 Sb., se mění takto:

1.

Za § 200m se vkládá nový § 200n, který včetně nadpisu zní:

§ 200n

Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory

daňových poradců k seznámení se s obsahem listin,

které mohou obsahovat skutečnosti,

na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti

daňového poradce

 

Ustanovení § 200j až 200m o řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, se použijí obdobně i pro nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce.“.

 

2.

V § 274 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 80a zní:

(2) Ustanovení § 337 až 337h se použijí i pro potřeby rozvrhového řízení o výtěžku z daňové exekuce80a) prováděného na základě návrhu správce daně.

_________

80a) § 232 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 80a a 80b se označují jako poznámky pod čarou č. 80b a 80c.

 

3.

V § 337 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Soud provede jednání o rozvrhu rozdělované podstaty a rozhodne o jejím rozdělení rovněž na návrh správce daně. Rozdělení podstaty provede správce daně, který návrh podal, po právní moci rozhodnutí vydaného soudem.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

Část druhá

Změna zákona o požární ochraně (čl. 2)

Čl. II

V § 77 odst. 2 větě první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se slova „podle zvláštního zákona7b)“ včetně poznámky pod čarou č. 7b zrušují.

Část třetí

Změna zákona o české obchodní inspekci (čl. 3)

Čl. III

V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad podle zvláštního právního předpisu3m)“ včetně poznámky pod čarou č. 3m zrušují.

Část čtvrtá

Změna zákona o ochraně a využití

nerostného bohatství (horní zákon) (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 32a odst. 6 větě první se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

 

2.

V § 32a odst. 7 se slova „penále podle odstavce 7“ nahrazují slovy „úroku z prodlení podle odstavce 6“.

 

3.

V § 32a odstavec 8 zní:

(8) Při správě úhrad podle odstavců 1 až 3 a úroku z prodlení podle odstavce 6 se postupuje podle daňového řádu. Ke správě úhrad podle odstavců 1 a 2 a úroku z prodlení podle odstavce 6, včetně kontrolní činnosti, je příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází dobývací prostor nebo výhradní ložisko.“.

 

4.

V § 32a odst. 9 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

 

5.

V § 41 se za číslo „14c“ vkládá číslo „ , 32a“.

Část pátá

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (čl. 5)

Čl. V

V § 41 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., se slova „penále; při placení a vymáhání postupují podle zvláštního právního předpisu18k)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení,“ a poznámka pod čarou č. 18k se zrušuje.

Část šestá

Změna zákona o geologických pracích (čl. 6)

Čl. VI

V § 20 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4c zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

Část sedmá

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

Zrušen

Část osmá

Změna zákona o místních poplatcích (čl. 8-9)

Čl. VIII

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 se slova „vybírá pro obec“ nahrazují slovy „vybere a obci odvede“ a slova „ , a za poplatek ručí“ se zrušují.

 

2.

§ 11 zní:

§ 11

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.“.

 

3.

§ 12 a 13 se zrušují.

 

4.

V § 14 odst. 2 se slova „ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku“ nahrazují slovy „vznik a zánik“ a za slovo „povinnosti,“ se vkládají slova „lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,“.

 

5.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

§ 14a

 

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor14a), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)

údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

_________

14a) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

 

6.

§ 16 se zrušuje.

Čl. IX

1.

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2.

Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.

Část devátá

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se“.

 

2.

V § 6a odst. 3 větě poslední se slova „soud zaplacený poplatek o odpovídající část (přeplatek)“ nahrazují slovy „současně soud poplatek o odpovídající část“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud byl poplatek již zaplacen, vrátí soud vzniklý přeplatek poplatníkovi ve lhůtě do 15 dnů.“.

 

3.

V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo „stanovena“ nahrazuje slovem „uložena“.

 

4.

§ 8 včetně nadpisu zní:

§ 8

Placení poplatků

 

(1) Správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu podle § 3.

(2) Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

(3) Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro soud příslušný podle § 3 (dále jen „účet soudu“).

(4) Poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze platit kolkovými známkami.“.

 

5.

V § 9 odst. 9 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.

 

6.

V § 10 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.

 

7.

V § 10 odst. 7 se slovo „usnesení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a slovo „stanovena“ se nahrazuje slovem „uložena“.

 

8.

§ 12 zní:

§ 12

 

(1) Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

 

(2) Změnu nebo zrušení povinnosti zaplatit poplatek lze pravomocně provést nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě zaniká i právo uložit povinnost zaplatit poplatek.“.

9.

§ 13 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

§ 13

 

(1) Ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

(2) Při správě placení poplatků se postupuje podle daňového řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

(3) Poplatkové povinnosti, jakož i rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků5), se evidují podle daňového řádu.

_________

5)

§ 138 občanského soudního řádu.“.

 

10.

§ 13a se včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zrušuje.

 

11.

V § 16 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

Část desátá

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

Zrušen

Část jedenáctá

Změna zákona o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení (čl. 12)

Čl. XII

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb., písmeno b) zní:

b)

správcům daně údaje nezbytné k výkonu správy daní,“.

Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.

Část dvanáctá

Změna zákona o bankách (čl. 13)

Čl. XIII

V § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se slova „zvláštního zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

Část třináctá

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 14)

Čl. XIV

V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., větě první se slova „a vymáhají celní úřady“ zrušují a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 42a se zrušuje.

Část čtrnáctá

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

Zrušen

Část patnáctá

Změna zákona o ochraně

zemědělského půdního fondu (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „penále, které“ nahrazují slovy „úrok z prodlení, který“.

 

2.

V § 12 odst. 3 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

 

3.

V § 12 odst. 3 větě třetí se slova „Penále je splatné“ nahrazují slovy „Úrok z prodlení je splatný“ a ve větě poslední se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

 

4.

V § 12 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 21b zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

5.

V § 20 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

Část šestnáctá

Změna zákona o dani z nemovitostí (čl. 17-18)

Čl. XVII

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 1/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5)“.

 

2.

V § 8 se na konci textu odstavců 4 a 5 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5)“.

 

3.

V § 12, § 15 odst. 3 a v § 15 odst. 4 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovem „daň“.

 

4.

V § 12 větě druhé se slovo „soubory“ nahrazuje slovem „souhrny“.

 

5.

V § 13 se slova „daňovou povinnost“ nahrazují slovem „daň“.

 

6.

V § 13a odst. 1 větě druhé se za slovo „vyměřena“ vkládají slova „či doměřena“.

 

7.

V § 13a odst. 1 se na konci věty třetí doplňují slova „; správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, platební výměr založí do spisu a nelze se proti němu odvolat“.

 

8.

V § 13a odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Na žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis platebního výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.“.

 

9.

V § 13a odst. 1 a 2 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

 

10.

V § 13a odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „sdělí“ nahrazuje slovem „oznámí“.

 

11.

V § 13a odst. 4 se slova „jiného společného zástupce“ nahrazují slovy „společného zmocněnce“.

 

12.

V § 13a odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 19a znějí:

(5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu5a) odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

(6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, společného zástupce nebo společného zmocněnce, a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné podání daňového přiznání ani penále z doměřené daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu19a) počítá se od pátého pracovního dne následujícího po náhradním dni splatnosti daně vyměřené z moci úřední.

_________

19a) § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

 

13.

V § 13a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Podle odstavce 5 a odstavce 6 věty první se postupuje rovněž při doměření daně ostatním spoluvlastníkům, jestliže jeden ze spoluvlastníků podal dodatečné daňové přiznání k poslední známé dani přiznané nebo vyměřené z moci úřední podle odstavce 5.“.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

 

14.

V § 13a se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „nebo společný zmocněnec“.

 

15.

V § 13a se na konci textu odstavce 11 doplňují slova „nebo společným zmocněncem“.

 

16.

V § 14 odst. 3 ve větě první se slova „anebo spoluvlastnický podíl na dani z pozemku“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru.“.

 

17.

V § 15 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Výsledek vyměření se poplatníkovi neoznamuje, pokud o to poplatník nepožádá.“.

 

18.

V § 15 odst. 4 se za slova „z moci úřední“ vkládají slova „ , a nejedná-li se o podíly od daně zcela osvobozené“.

 

19.

V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obdobně se postupuje u daně ze staveb.“.

 

20.

V § 15 odst. 5 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

 

21.

V § 15 odst. 6 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Společný zástupce, který měl postavení společného zástupce podle zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nadále považuje za společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo pokud nebude postupováno podle § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část sedmnáctá

zrušena (čl. 19)

Čl. XIX

Zrušen

Část osmnáctá

Změna zákona o daňovém poradenství

a komoře daňových poradců české republiky (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Právnická osoba poskytující daňové poradenství podle odstavce 6 má při správě daní procesní postavení jako daňový poradce.“.

 

2.

V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3e zní:

(5) Daňovému poradci, který byl správcem daně podle daňového řádu3e) ustanoven zástupcem, náleží za dobu výkonu této funkce náhrada ušlého výdělku odpovídající násobku prokazatelně vynaložených hodin a obvyklé ceny služby poskytované daňovým poradcem stanovené hodinovou sazbou a náhrada účelně vynaložených výdajů.

_________

3e) § 26 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 6 až 13.

 

3.

V § 11 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

je povinna navrhnout do 30 dnů na vyžádání správce daně daňového poradce, kterého správce daně ustanoví zástupcem pro správu daní3e).“.

Část devatenáctá

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 21)

Čl. XXI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 157/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 38d odst. 3 větě třetí se za slova „správci daně“ vkládají slova „v hlášení“.

 

2.

V § 38d se doplňují odstavce 11 a 12, které včetně poznámky pod čarou č. 39g znějí:

(11) Po uplynutí kalendářního roku nebo po ukončení činnosti, která je předmětem zdanění, má plátce daně povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

(12) Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k vybírání této daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky a její kontroly, plátcovou pokladnou39g).

_________

39g) § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

 

3.

V § 38e se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Plátce daně nemá povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování sraženého zajištění daně.“.

 

4.

V § 38fa se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Platební zprostředkovatel má při správě daní pro účely tohoto ustanovení procesní postavení plátce daně.“.

 

5.

V § 38h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Zálohy vypočtené podle odstavce 2 nebo 5 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.“.

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.

 

6.

V § 38h odst. 4 se slova „ odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

 

7.

V § 38h odst. 5 větě první se za slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

 

8.

V § 38h se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v organizační jednotce plátce daně, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou39g), jestliže jsou v této organizační jednotce k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky záloh nebo daně a její kontrolu. Povinnost plátce daně vypočítat zálohu nebo daň podle zvláštní sazby u poplatníka z úhrnu jeho příjmů ze závislé činnosti anebo z funkčních požitků za kalendářní měsíc tím ale zůstává zachována. Je-li k tomu příslušných více plátcových pokladen nebo mzdových účtáren téhož plátce daně, zdaněním příjmů poplatníka pověří plátce daně jednu z nich, a jedná-li se o poplatníka, který má u plátce daně na zdaňovací období podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, pověří plátce daně zdaněním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má poplatník toto prohlášení k dani podepsáno.“.

 

9.

V § 38i se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Pokud daňové částky nebyly sraženy nebo vybrány ve stanovené výši nebo odvedeny ve stanovené lhůtě, stanoví správce daně plátci daně tyto částky k přímé úhradě.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

10.

V § 38i odst. 8 se slovo „předepsanou“ nahrazuje slovem „stanovenou“ a slova „dnů po“ se nahrazují slovy „dnů ode dne“.

 

11.

Za § 38s se vkládá nový § 38t, který zní:

§ 38t

 

(1) Pojišťovny jsou povinny sdělit svému místně příslušnému správci daně nebo správci daně příslušnému jejich plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na pojistné plnění, a to do 30 dnů ode dne provedení této výplaty, jestliže

a)

jde o pojistné plnění nahrazující příjem nebo výnos, jenž je předmětem daně,

b)

výplata byla provedena fyzické osobě,

c)

vyplacená částka přesahuje 25 000 Kč,

d)

z vyplacené částky nebyla sražena daň a

e)

nejde o příjem osvobozený od daně (§ 4).

(2) Poplatníci uvedení v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a stálé provozovny poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 umístěné na území České republiky mají povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny (§ 22 odst. 2).“.

Část dvacátá

Změna zákona o pojistném

na všeobecné zdravotní pojištění (čl. 22)

Čl. XXII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 3/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákon č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 22 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 25a a 25b zrušuje.

 

2.

V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „z příjmů“ zrušují.

Část dvacátá první

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 24b odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb., větě první se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část dvacátá druhá

Změna zákona o české národní bance (čl. 24)

Čl. XXIV

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 42/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 46f odst. 7 se věta první zrušuje.

 

2.

V § 49a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 12c zní:

(2) Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto nebo jiného zákona vybírá Česká národní banka. Náhrada těchto nákladů je příjmem České národní banky. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu12c).

_________

12c)

§ 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

Část dvacátá třetí

zrušena (čl. 25)

Čl. XXV

Zrušen

Část dvacátá čtvrtá

Změna zákona o dani silniční (čl. 26)

Čl. XXVI

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 246/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 16 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

2.

V § 17 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

Část dvacátá pátá

Změna zákona č. 35/1993 Sb. (čl. 27)

Čl. XXVII

V zákoně č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se článek I zrušuje.

Část dvacátá šestá

Změna zákona o stavebním spoření (čl. 28)

Čl. XXVIII

V § 16b zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, ve znění zákona č. 423/2003 Sb., se odstavec 5 zrušuje.

Část dvacátá sedmá

Změna zákona č. 157/1993 sb. (čl. 29)

Čl. XXIX

V zákoně č. 157/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, se článek II zrušuje.

Část dvacátá osmá

Změna zákona o některých podmínkách

výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl (čl. 30)

Čl. XXX

V § 10a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 249/2006 Sb., se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

Část dvacátá devátá

Změna zákona č. 323/1993 sb. (čl. 31)

Čl. XXXI

V zákoně č. 323/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., se článek II zrušuje.

Část třicátá

Změna zákona o prodeji a vývozu

předmětů kulturní hodnoty (čl. 32)

Čl. XXXII

V § 8a odst. 6 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb., se slova „podle zvláštního právního předpisu6c)“ včetně poznámky pod čarou č. 6c zrušují.

Část třicátá první

Změna zákona č. 85/1994 sb. (čl. 33)

Čl. XXXIII

V zákoně č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se článek III zrušuje.

Část třicátá druhá

Změna zákona o silniční dopravě (čl. 34)

Čl. XXXIV

V § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb., se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 7c zrušuje.

Část třicátá třetí

Změna zákona o zeměměřictví (čl. 35)

Čl. XXXV

V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 13a zrušuje.

Část třicátá čtvrtá

Změna zákona o regulaci reklamy (čl. 36)

Čl. XXXVI

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 296/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 8b odst. 6 větě třetí se slova „ , a vymáhá územní finanční orgán“ zrušují.

 

2.

V § 8b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 35 zrušuje.

Část třicátá pátá

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (čl. 37)

Čl. XXXVII

V § 27d zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

Část třicátá šestá

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V § 26a odst. 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., se věta první zrušuje.

Část třicátá sedmá

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 39)

Čl. XXXIX

V § 65c odst. 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 113/2006 Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se věta poslední zrušuje.

Část třicátá osmá

Změna zákona č. 118/1995 sb. (čl. 40)

Čl. XL

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se článek XXIII zrušuje.

Část třicátá devátá

zrušena (čl. 41)

Čl. XLI

Zrušen

Část čtyřicátá

Změna lesního zákona (čl. 42)

Čl. XLII

V § 56 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se slova „a vymáhá, přičemž postupuje podle zvláštních předpisů29)“ včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušují.

Část čtyřicátá první

Změna zákona o krmivech (čl. 43)

Čl. XLIII

V § 19c odst. 6 větě první zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část čtyřicátá druhá

Změna zákona o ochraně chmele (čl. 44)

Čl. XLIV

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 7 se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

 

2.

V § 8 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

Část čtyřicátá třetí

Změna zákona o některých opatřeních

souvisejících se zákazem chemických zbraní (čl. 45)

Čl. XLV

V § 34 odst. 6 větě první zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část čtyřicátá čtvrtá

Změna zákona o technických požadavcích

na výrobky (čl. 46)

Čl. XLVI

V § 19 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., se slova „a vymáhá územní finanční orgán6) podle zvláštního právního předpisu6a)“ včetně poznámek pod čarou č. 6 a 6a zrušují.

Část čtyřicátá pátá

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (čl. 47)

Čl. XLVII

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., zákona č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 59/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 39e odst. 7 se věta předposlední zrušuje.

 

2.

V § 45a odst. 6 se věta první zrušuje.

Část čtyřicátá šestá

Změna zákona o civilním letectví (čl. 48)

Čl. XLVIII

V § 94 odst. 8 větě první zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá ji celní úřad“ zrušují.

Část čtyřicátá sedmá

Změna zákona o lihu (čl. 49)

Čl. XLIX

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 17b odst. 6 se slova „ , a vymáhá celní úřad podle zvláštního zákona15a)“ včetně poznámky pod čarou č. 15a zrušují.

 

2.

V nadpisu § 20 se slova „zákonu o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňovému řádu“.

 

3.

V § 20 odst. 2 se slova „zákon o správě daní a poplatků15)“ nahrazují slovy „daňový řád“ a poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

Část čtyřicátá osmá

Změna zákona o potravinách

a tabákových výrobcích (čl. 50)

Čl. L

V § 16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se v odstavcích 7 až 10 slova „ , a vymáhá ji celní úřad“ zrušují.

Část čtyřicátá devátá

Změna zákona č. 242/1997 sb. (čl. 51)

Čl. LI

V zákoně č. 242/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se článek II zrušuje.

Část padesátá

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu (čl. 52)

Čl. LII

V § 9a odst. 4 a v § 9d odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se věta první zrušuje.

Část padesátá první

Změna zákona č. 91/1998 sb. (čl. 53)

Čl. LIII

V zákoně č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, se článek VII zrušuje.

Část padesátá druhá

Změna zákona o hnojivech (čl. 54)

Čl. LIV

V § 14b odst. 6 větě první zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část padesátá třetí

Změna zákona o návykových látkách (čl. 55)

Čl. LV

V § 40 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 10p zrušuje.

Část padesátá čtvrtá

Změna zákona č. 168/1998 sb. (čl. 56)

Čl. LVI

V zákoně č. 168/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

Část padesátá pátá

Změna veterinárního zákona (čl. 57)

Čl. LVII

V § 53 odst. 7 větě předposlední a v § 74 odst. 3 větě první zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část padesátá šestá

zrušena (čl. 58)

Čl. LVIII

zrušen

Část padesátá sedmá

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů (čl. 59)

Čl. LIX

V § 33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tento postup se uplatní i v případě exekuce nařízené správcem daně.“.

Část padesátá osmá

Změna zákona o nouzových zásobách ropy (čl. 60)

Čl. LX

V § 10 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

Část padesátá devátá

Změna zákona o zajišťování obrany (čl. 61)

Čl. LXI

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 67 odst. 2 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovem „úrok“.

 

2.

V § 67 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.

Část šedesátá

Změna zákona o azylu (čl. 62)

Čl. LXII

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 93b odst. 6 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 13b zrušuje.

 

2.

V § 93b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

Část šedesátá první

Změna zákona o pobytu cizinců

na území české republiky (čl. 63)

Čl. LXIII

V § 157b odst. 10 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se slova „a vymáhají místně příslušné celní úřady“ zrušují.

Část šedesátá druhá

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 64)

Čl. LXIV

V § 34c odst. 6 větě první zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

Část šedesátá třetí

Změna zákona o poštovních službách (čl. 65)

Čl. LXV

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 37b odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.“.

 

2.

V § 37b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 14c zrušuje.

 

3.

Část sedmá se zrušuje.

Část šedesátá čtvrtá

Změna tiskového zákona (čl. 66)

Čl. LXVI

V § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

Část šedesátá pátá

zrušena (čl. 67)

Čl. LXVII

zrušen

Část šedesátá šestá

Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy (čl. 68)

Čl. LXVIII

V § 14 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, se slova „ , přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků“ zrušují.

Část šedesátá sedmá

Změna zákona o obcích (obecní zřízení) (čl. 69)

Čl. LXIX

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 128 odst. 7 a v § 129b odst. 5 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

 

2.

V § 129c se odstavec 5 zrušuje.

 

3.

V § 147 odst. 3 se slova „podle zvláštního zákona39)“ včetně poznámky pod čarou č. 39 zrušují.

Část šedesátá osmá

Změna zákona o krajích (krajské zřízení) (čl. 70)

Čl. LXX

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 85 odst. 5 a v § 88 odst. 4 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

 

2.

V § 89 se odstavec 5 zrušuje.

Část šedesátá devátá

Změna zákona o hlavním městě praze (čl. 71)

Čl. LXXI

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 112 odst. 7 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

 

2.

V § 116 se odstavec 5 zrušuje.

Část sedmdesátá

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 72)

Čl. LXXII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 17e odst. 8 se věta první zrušuje.

 

2.

V § 17e se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 14g zrušuje.

Část sedmdesátá první

Změna plemenářského zákona (čl. 73)

Čl. LXXIII

V § 28 odst. 7 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 130/2006 Sb., se věty první a druhá včetně poznámek pod čarou č. 10 a 10a zrušují.

Část sedmdesátá druhá

Změna zákona o střelných zbraních (čl. 74)

Čl. LXXIV

V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

Část sedmdesátá třetí

Změna zákona o vyhledávání, průzkumu

a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna

za hranicemi pravomocí států (čl. 75)

Čl. LXXV

V § 19 odst. 3 větě první zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, se středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.

Část sedmdesátá čtvrtá

Změna zákona č. 159/2000 sb. (čl. 76)

Čl. LXXVI

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

Část sedmdesátá pátá

Změna zákona o rozpočtových pravidlech (čl. 77)

Čl. LXXVII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 109/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 44a odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 24a zní:

(8) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají územní finanční orgány24) podle daňového řádu24a). Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Územní finanční orgán poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

_________

24)

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

24a)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

 

2.

Část druhá se zrušuje.

Část sedmdesátá šestá

zrušena (čl. 78)

Čl. LXXVIII

Zrušen

Část sedmdesátá sedmá

Zrušena (čl. 79)

Čl. LXXIX

Zrušen

Část sedmdesátá osmá

Změna zákona o ekologickém zemědělství (čl. 80)

Čl. LXXX

V § 33 odst. 13 větě první zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se slova „a vymáhá ji příslušný územní finanční orgán60) podle zvláštního právního předpisu61)“ včetně poznámek pod čarou č. 60 a 61 zrušují.

Část sedmdesátá devátá

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (čl. 81)

Čl. LXXXI

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 22 odst. 13 větě první se za slovo „odvodů“ vkládají slova „a penále“.

 

2.

V § 22 odst. 13 se za větu první vkládá věta „Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu.“ a věta poslední se zrušuje.

 

3.

V § 22 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14) Územní samosprávný celek poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků.“.

Část osmdesátá

zrušena (čl. 82)

Čl. LXXXII

Zrušen

Část osmdesátá první

Změna zákona

o státním zemědělském intervenčním fondu (čl. 83)

Čl. LXXXIII

V § 13 odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., se za slova „odstavců 1 až 4“ vkládají slova „vybírá a“.

Část osmdesátá druhá

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 84)

Čl. LXXXIV

V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 55 zrušuje.

Část osmdesátá třetí

zrušena (čl. 85)

Čl. LXXXV

zrušen

Část osmdesátá čtvrtá

Změna zákona o silničním provozu (čl. 86)

Čl. LXXXVI

V § 125 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 38 zrušuje.

Část osmdesátá pátá

Změna zákona

o informačních systémech veřejné správy (čl. 87)

Čl. LXXXVII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 7a odst. 6 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

 

2.

V § 7a se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 12a zrušuje.

Část osmdesátá šestá

Změna zákona č. 367/2000 sb. (čl. 88)

Čl. LXXXVIII

V zákoně č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

Část osmdesátá sedmá

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám (čl. 89)

Čl. LXXXIX

V § 22a odst. 6 větě první zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 554/2005 Sb., se slova „a vymáhá místně příslušný celní úřad“ zrušují.

Část osmdesátá osmá

Změna energetického zákona (čl. 90)

Čl. XC

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „vyúčtovávat dodávku energií a souvisejících služeb;“.

 

2.

V § 14 odst. 1 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

 

3.

V § 14 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při správě příspěvků Energetický regulační úřad postupuje podle daňového řádu.“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

 

4.

V § 14 odst. 10 větách druhé a čtvrté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

 

5.

V § 14 odst. 10 větě třetí se slovo „Penále“ nahrazuje slovy „Úrok z prodlení“.

 

6.

V § 14 odst. 10 větě páté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

 

7.

V § 95 odst. 5 se slova „jejich správu“ nahrazují slovy „správu jejich placení“ a slova „podle zvláštních právních předpisů“ včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušují.

Část osmdesátá devátá

Změna zákona č. 492/2000 sb. (čl. 91)

Čl. XCI

V zákoně č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 116/2006 Sb., se část třetí zrušuje.

Část devadesátá

Změna zákona o navracení

nezákonně vyvezených kulturních statků (čl. 92)

Čl. XCII

V § 19 odst. 6 zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, se středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

Část devadesátá první

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků (čl. 93)

Čl. XCIII

V § 8 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

Část devadesátá druhá

Změna zákona o veřejných sbírkách (čl. 94)

Čl. XCIV

V § 25 odst. 6 větě první zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), se slova „ , a to postupem podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu daní a poplatků“ zrušují.

Část devadesátá třetí

Změna zákona, kterým se stanoví pravidla

pro případy souběžně probíhajících výkonů

rozhodnutí (čl. 95)

Čl. XCV

V § 2 písm. d) zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

Část devadesátá čtvrtá

Změna exekučního řádu (čl. 96)

Čl. XCVI

V zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, se část desátá zrušuje.

Část devadesátá pátá

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže (čl. 97)

Čl. XCVII

V § 22 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.

Část devadesátá šestá

Změna lázeňského zákona (čl. 98)

Čl. XCVIII

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 odst. 4 větě první se slova „vykonávají místně příslušné celní úřady“ nahrazují slovy „vykonává příslušný správce daně“, středník a část věty za středníkem se zrušují.

 

2.

V § 41 odst. 10 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.

Část devadesátá sedmá

zrušena (čl. 99)

Čl. XCIX

zrušen

Část devadesátá osmá

Změna vodního zákona (čl. 100)

Čl. C

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 181/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 88 odstavec 4 zní:

(4) Vybírání a vymáhání poplatku vykonává správce daně příslušný podle sídla nebo místa pobytu jednotlivých odběratelů.“.

 

2.

V § 88 odst. 7 se slova „celnímu úřadu místně příslušnému sídlu nebo bydlišti“ nahrazují slovy „správci daně příslušnému podle sídla nebo místa pobytu“.

 

3.

V § 88 odst. 12 se slova „celnímu úřadu místně“ nahrazují slovy „správci daně“ a slovo „bydliště“ se nahrazuje slovy „místa pobytu“.

 

4.

V § 88 odst. 13 větě první se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“, ve větě druhé se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

 

5.

V § 93 odst. 2 větě první se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

 

6.

V § 94 odst. 2 větě první se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“, ve větě druhé se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“, ve větě třetí se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

 

7.

V § 96 odst. 1 větě poslední se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

 

8.

V § 97 odst. 2 větě druhé se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

 

9.

V § 99 odstavec 1 zní:

(1) Vybírání a vymáhání poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vykonává správce daně příslušný podle sídla jednotlivých znečišťovatelů.“.

 

10.

V § 99 odst. 2 větě první se slova „penále37) a pokut41)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení a pokut“ a slova „celního úřadu“ se nahrazují slovy „správce daně“.

Poznámky pod čarou č. 37 a 41 se zrušují.

 

11.

V § 99 odst. 2 větě druhé se slova „vybraná penále“ nahrazují slovy „vybrané úroky z prodlení“ a slova „celní úřad“ se nahrazují slovy „správce daně“.

 

12.

V § 100 odst. 7 se slova „a při vybírání a vymáhání podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků“ zrušují.

 

13.

V § 101 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Oprávněný je povinen za každý den prodlení s placením plateb podle věty první uhradit úrok z prodlení ve výši 1 promile.“.

 

14.

V § 101 odst. 6 se slova „penále (§ 103)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení podle odstavce 1“.

 

15.

§ 103 zní:

§ 103

Úrok z prodlení

 

(1) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 88 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může po projednání s Ministerstvem zemědělství z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout.

(2) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 89 a 100 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout.“.

Část devadesátá devátá

Změna knihovního zákona (čl. 101)

Čl. CI

V § 21 odst. 4 větě druhé zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), se slova „ , přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků“ zrušují.

Část stá

Změna zákona č. 271/2001 sb. (čl. 102)

Čl. CII

V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

Část sto první

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (čl. 103)

Čl. CIII

V § 34 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 29b zrušuje.

Část sto druhá

Změna zákona o finanční kontrole (čl. 104)

Čl. CIV

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 odst. 1 větě druhé se slova „a při jejich placení a vymáhání se postupuje podle zvláštního právního předpisu23)“ včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušují.

 

2.

Část dvanáctá se zrušuje.

Část sto třetí

Změna zákona o myslivosti (čl. 105)

Čl. CV

V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.

Část sto čtvrtá

Změna zákona o obalech (čl. 106)

Čl. CVI

V § 46 odst. 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto pátá

Změna zákona o integrované prevenci (čl. 107)

Čl. CVII

V § 38 odst. 7 větě první zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb., se slova „Pokuty uložené inspekcí a krajskou hygienickou stanicí vybírá a vymáhá celní úřad, příjem z pokut“ nahrazují slovy „Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí“.

Část sto šestá

zrušena (čl. 108)

Čl. CVIII

Zrušen

Část sto sedmá

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

a o preventivně výchovné péči

ve školských zařízeních (čl. 109)

Čl. CIX

V § 35 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.

Část sto osmá

Změna zákona o střelných zbraních (čl. 110)

Čl. CX

V § 77 odst. 6 větě první zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto devátá

Změna zákona o platebním styku (čl. 111)

Čl. CXI

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 31a odst. 4 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

 

2.

V § 31a se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11a zrušuje.

 

3.

V § 34b odst. 6 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

 

4.

V § 34b se na konci odstavce 7 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: „Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu13).

_________

13) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

 

5.

V § 34b se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 11b zrušuje

Část sto desátá

Změna zákona

o státní zemědělské a potravinářské inspekci (čl. 112)

Čl. CXII

V § 11c odst. 8 větě první zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto jedenáctá

Změna zákona o vývozu

některých kulturních statků

z celního území evropských společenství (čl. 113)

Čl. CXIII

V § 7 odst. 7 zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, se slova „podle zákona o správě daní a poplatků7)“ včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

Část sto dvanáctá

Změna zákona č. 226/2002 sb. (čl. 114)

Čl. CXIV

V zákoně č. 226/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), se část třetí zrušuje.

Část sto třináctá

Změna zákona o finančním arbitrovi (čl. 115)

Čl. CXV

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 17a se věta poslední zrušuje.

 

2.

V § 17a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(2) Sankce je příjmem státního rozpočtu. Náhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky. Náhradu těchto nákladů vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správního řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu3).

_________

3)

§ 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

 

3.

V § 23 odstavec 8 zní:

(8) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Náhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky. Náhradu těchto nákladů vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správního řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu3).“.

 

4.

V § 23 se odstavec 9 zrušuje.

Část sto čtrnáctá

Změna transplantačního zákona (čl. 116)

Čl. CXVI

V § 30 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.

Část sto patnáctá

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (čl. 117)

Čl. CXVII

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část dvanáctá zrušuje.

Část sto šestnáctá

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin

a mikroorganismů (čl. 118)

Čl. CXVIII

V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad podle zvláštního právního předpisu“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

Část sto sedmnáctá

Změna zákona o obchodu

s reprodukčním materiálem lesních dřevin (čl. 119)

Čl. CXIX

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 35 odst. 5 se věty druhá a třetí včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušují.

 

2.

V § 38 se slova „a zákon o správě daní a poplatků19)“ zrušují.

Část sto osmnáctá

Změna zákona o zoologických zahradách (čl. 120)

Čl. CXX

V § 17 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), odstavec 4 zní:

(4) Pokutu vybírá inspekce.“.

Část sto devátenáctá

Změna zákona o oběhu osiva a sadby (čl. 121)

Čl. CXXI

V § 38c odst. 6 větě první zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto dvacátá

Změna zákona o antarktidě (čl. 122)

Čl. CXXII

V § 27 odst. 9 větě první zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, se slova „podle zvláštního zákona25)“ včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušují.

Část sto dvacátá první

Změna zákona č. 322/2003 sb. (čl. 123)

Čl. CXXIII

V zákoně č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

Část sto dvacátá druhá

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 124)

Čl. CXXIV

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 se slova „úřady a celní ředitelství“ nahrazují slovem „orgány“.

 

2.

V § 41 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Správce daně může zpřístupnit na své úřední desce nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců a uživatelů. Seznam obsahuje tyto údaje:

a)

obchodní firmu nebo název, adresu sídla a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa pobytu, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce fyzickou osobou,

b)

adresu příslušného správce daně,

c)

vybrané výrobky, které subjekt vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá,

d)

datum vydání povolení k činnosti.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

 

3.

V § 43 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

4.

§ 138 se zrušuje.

Část sto dvacátá třetí

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních (čl. 125)

Čl. CXXV

V zákoně č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, se část čtvrtá zrušuje.

Část sto dvacátá čtvrtá

zrušena (čl. 126)

Čl. CXXVI

Zrušen

Část sto dvacátá pátá

Změna zákona č. 438/2003 sb. (čl. 127)

Čl. CXXVII

V zákoně č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část sedmá zrušuje.

Část sto dvacátá šestá

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů (čl. 128)

Čl. CXXVIII

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 37 se odstavce 2 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

2.

Část druhá se zrušuje.

Část sto dvacátá sedmá

Změna zákona č. 479/2003 sb. (čl. 129)

Čl. CXXIX

V zákoně č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se část druhá zrušuje.

Část sto dvacátá osmá

Změna zákona č. 19/2004 sb. (čl. 130)

Čl. CXXX

V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

Část sto dvacátá devátá

zrušena (čl. 131)

Čl. CXXXI

Zrušen

Část sto třicátá

Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (čl. 132)

Čl. CXXXII

V § 35 odst. 10 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá inspekce.“.

Část sto třicátá první

Změna zákona o rybářství (čl. 133)

Čl. CXXXIII

V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad podle zvláštních právních předpisů31)“ včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušují.

Část sto třicátá druhá

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy (čl. 134)

Čl. CXXXIV

V § 34e odst. 6 větě třetí zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „ , a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

Část sto třicátá třetí

Změna zákona o válečných hrobech

a pietních místech (čl. 135)

Čl. CXXXV

V § 6 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Část sto třicátá čtvrtá

zrušena (čl. 136)

Čl. CXXXVI

Zrušen

Část sto třicátá pátá

Změna zákona o dluhopisech (čl. 137)

Čl. CXXXVII

V § 40 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., se věta první zrušuje.

Část sto třicátá šestá

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 138)

Čl. CXXXVIII

V § 95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 302/2008 Sb., se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Ministerstvo financí a správce daně mohou zpřístupnit údaje z registru plátců daně; těmito údaji jsou daňové identifikační číslo, obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a sídlo nebo místo podnikání plátce daně.“.

Část sto třicátá sedmá

Změna zákona č. 237/2004 sb. (čl. 139)

Čl. CXXXIX

V zákoně č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

Část sto třicátá osmá

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti (čl. 140)

Čl. CXL

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

 

2.

Část druhá se zrušuje.

Část sto třicátá devátá

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (čl. 141)

Čl. CXLI

V § 192 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(6) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu7). Příjem z ostatních pokut podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

_________

7)

§ 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

Část sto čtyřicátá

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství (čl. 142)

Čl. CXLII

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 311/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 35 odst. 9 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 84 zrušuje.

 

2.

V § 40 odst. 7 větě první se slova „ , a vymáhá je příslušný celní úřad91)“ včetně poznámky pod čarou č. 91 zrušují.

Část sto čtyřicátá první

Změna zákona o rostlinolékařské péči (čl. 143)

Čl. CXLIII

V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., větě první se slova „a vymáhá ji příslušný celní úřad“ zrušují a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 56 se zrušuje.

Část sto čtyřicátá druhá

Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí (čl. 144)

Čl. CXLIV

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 138/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

 

2.

V § 18 odst. 5 větě první se slova „podle zákona upravujícího správu daní26)“ včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušují.

Část sto čtyřicátá třetí

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 145)

Čl. CXLV

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 82 odst. 3 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „daňového řádu50)“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

_________

50)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

 

2.

V § 82 odst. 4 se slova „místně příslušný celní úřad“ nahrazují slovy „příslušný správce daně“.

 

3.

V § 141 se odstavce 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 50 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.

Část sto čtyřicátá čtvrtá

Změna zákona č. 436/2004 sb. (čl. 146)

Čl. CXLVI

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se část osmnáctá zrušuje.

Část sto čtyřicátá pátá

Změna zákona o některých službách

informační společnosti (čl. 147)

Čl. CXLVII

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 160/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 5 větě první se slova „a vymáhá je celní úřad podle zvláštního právního předpisu9)“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

 

2.

V § 12 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Na příjmy z pokut uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10 odst. 1 písm. b) se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu9).“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

_________

9)

§ 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

 

3.

V § 13 se odstavec 1 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 9 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

Část sto čtyřicátá šestá

Změna zákona č. 501/2004 sb. (čl. 148)

Čl. CXLVIII

V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.

Část sto čtyřicátá sedmá

Změna zákona č. 554/2004 sb. (čl. 149)

Čl. CXLIX

V zákoně č. 554/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se část pátá zrušuje.

Část sto čtyřicátá osmá

Změna zákona, jímž se provádí režim

evropských společenství pro kontrolu

vývozu zboží a technologií dvojího užití (čl. 150)

Čl. CL

V § 19 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušuje.

Část sto čtyřicátá devátá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 151)

Čl. CLI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 6 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.

 

2.

§ 9 se zrušuje.

 

3.

V části I sazebníku správních poplatků položce 1 písm. a) se za slova „o prodloužení lhůty“ vkládají slova „ , o vyslovení neúčinnosti doručení“.

 

4.

V části I sazebníku správních poplatků položce 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se doplňuje bod 3, který zní:

3. Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písm. a) týkající se prodloužení lhůty, jde-li o první žádost a nejde-li o prodloužení lhůty stanovené zákonem.“.

 

5.

V části I sazebníku správních poplatků položce 1 v ustanovení „Poznámky“ v bodě 1, větě třetí se za slova „státního rozpočtu,“ vkládají slova „Národního fondu,“.

 

6.

V části I sazebníku správních poplatků položce 3 písm. a) se slova „na přinesené disketě“ nahrazují slovy „na technickém nosiči dat“ a slova „Kč 80 na přineseném CD nebo ZIP“ se zrušují.

 

7.

V části I sazebníku správních poplatků položce 3 bodě 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se slova „listinu, kterou“ nahrazují slovy „listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které“.

Část sto padesátá

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 152)

Čl. CLII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

1.

zrušen novelou 153/2010 Sb., která má účinnost od 1. 7. 2010, takže nikdy neplatil.

 

2.

V § 121 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

 

3.

V § 133 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vyměřuje a vybírá“ nahrazují slovy „vyměřuje, vybírá a vymáhá“.

 

4.

V § 133 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

Část sto padesátá první

Změna zákona č. 179/2005 sb. (čl. 153)

Čl. CLIII

V zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, se část dvanáctá zrušuje.

Část sto padesátá druhá

zrušena (čl. 154)

Čl. CLIV

Zrušen

Část sto padesátá třetí

Změna zákona o ochraně některých služeb

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

a služeb informační společnosti (čl. 155)

Čl. CLV

V § 6 zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

Část sto padesátá čtvrtá

Změna zákona o registračních pokladnách (čl. 156)

Čl. CLVI

V zákoně č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), se část třetí zrušuje.

Část sto padesátá pátá

Změna zákona o inspekci práce (čl. 157)

Čl. CLVII

V § 37 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 69 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

Část sto padesátá šestá

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích (čl. 158)

Čl. CLVIII

V § 30g odst. 6 větě první zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto padesátá sedmá

Změna zákona o finančních konglomerátech (čl. 159)

Čl. CLIX

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 31 odst. 5 se věta první zrušuje.

 

2.

V § 31 se odstavec 6 zrušuje.

Část sto padesátá osmá

Změna zákona č. 381/2005 sb. (čl. 160)

Čl. CLX

V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá zrušuje.

Část sto padesátá devátá

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 161)

Čl. CLXI

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 156 odst. 7 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

 

2.

V § 156 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušuje.

Část sto šedesátá

Změna zákona o změně zákonů

v souvislosti s přijetím zákona o ochraně

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 162)

Čl. CLXII

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se část šestnáctá zrušuje.

Část sto šedesátá první

Změna zákona č. 444/2005 sb. (čl. 163)

Čl. CLXIII

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá zrušuje.

Část sto šedesátá druhá

Změna zákona č. 56/2006 sb. (čl. 164)

Čl. CLXIV

V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část šestnáctá zrušuje.

Část sto šedesátá třetí

zrušena (čl. 165)

Čl. CLXV

Zrušen

Část sto šedesátá čtvrtá

Změna zákona č. 62/2006 sb. (čl. 166)

Čl. CLXVI

V zákoně č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony, se část šestá zrušuje.

Část sto šedesátá pátá

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí (čl. 167)

Čl. CLXVII

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, se mění takto:

1.

V § 20 odst. 7 se věta první zrušuje.

 

2.

V § 20 se odstavec 8 zrušuje.

Část sto šedesátá šestá

Změna zákona č. 70/2006 sb. (čl. 168)

Čl. CLXVIII

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část osmá zrušuje.

Část sto šedesátá sedmá

Změna zákona č. 79/2006 sb. (čl. 169)

Čl. CLXIX

V zákoně č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část šestá zrušuje.

Část sto šedesátá osmá

Změna zákona o registrovaném partnerství (čl. 170)

Čl. CLXX

V zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, se část dvanáctá zrušuje.

Část sto šedesátá devátá

Změna zákona o veřejných zakázkách (čl. 171)

Čl. CLXXI

V § 121 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se věta první zrušuje.

Část sto sedmdesátá

Změna zákona o koncesních smlouvách

a koncesním řízení (čl. 172)

Čl. CLXXII

V § 27 odst. 4 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, se věta první zrušuje.

Část sto sedmdesátá první

Změna zákona o střetu zájmů (čl. 173)

Čl. CLXXIII

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 25 odst. 3 věta druhá zní: „Příjem z pokut uložených za přestupky podle § 23 odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.“.

 

2.

V § 25 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

Část sto sedmdesátá druhá

zrušena (čl. 174)

Čl. CLXXIV

zrušen

Část sto sedmdesátá třetí

Změna zákona č. 214/2006 sb. (čl. 175)

Čl. CLXXV

V zákoně č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

Část sto sedmdesátá čtvrtá

Změna zákona č. 230/2006 sb. (čl. 176)

Čl. CLXXVI

V zákoně č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část pátá zrušuje.

Část sto sedmdesátá pátá

zrušena (čl. 177)

Čl. CLXXVII

Zrušen

Část sto sedmdesátá šestá

Změna zákona o změně zákonů souvisejících

s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (čl. 178)

Čl. CLXXVIII

V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, se část třicátá zrušuje.

Část sto sedmdesátá sedmá

zrušena (čl. 179)

Čl. CLXXIX

Zrušen

Část sto sedmdesátá osmá

Změna zákona o pohonných hmotách (čl. 180)

Čl. CLXXX

V § 10 odst. 6 větě první zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto sedmdesátá devátá

Změna zákona o některých opatřeních

ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti

veřejné podpory (čl. 181)

Čl. CLXXXI

V § 8 odst. 6 zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se věta první zrušuje.

Část sto osmdesátá

Změna zákona o činnosti

institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (čl. 182)

Čl. CLXXXII

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 8a odst. 6 větě první se slova „a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

 

2.

V § 10 odst. 5 větě první se slova „a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

Část sto osmdesátá první

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (čl. 183)

Čl. CLXXXIII

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., se mění takto:

1.

Část osmá se zrušuje.

 

2.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 28 odst. 6, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 27 odst. 6 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 28 odst. 6 se věta první zrušuje.

 

3.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

Část sto osmdesátá druhá

Změna zákona č. 270/2007 sb. (čl. 184)

Čl. CLXXXIV

V zákoně č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část první zrušuje.

Část sto osmdesátá třetí

Změna zákona č. 296/2007 sb. (čl. 185)

Čl. CLXXXV

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb., se část dvacátá první zrušuje.

Část sto osmdesátá čtvrtá

Změna zákona o léčivech (čl. 186)

Čl. CLXXXVI

V § 109 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se věta první zrušuje.

Část sto osmdesátá pátá

Změna zákona o integrovaném registru

znečišťování životního prostředí (čl. 187)

Čl. CLXXXVII

V § 6 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, se věta první zrušuje.

Část sto osmdesátá šestá

Změna zákona o vývozu a dovozu zboží,

které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

zacházení nebo trestání, a o poskytování

technické pomoci s tímto zbožím související (čl. 188)

Čl. CLXXXVIII

V § 12 odst. 6 zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

Část sto osmdesátá sedmá

Změna zákona o nabídkách převzetí (čl. 189)

Čl. CLXXXIX

V § 63 odst. 5 větě první zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto osmdesátá osmá

Změna zákona č. 122/2008 sb. (čl. 190)

Čl. CXC

V zákoně č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

Část sto osmdesátá devátá

Změna zákona č. 126/2008 sb. (čl. 191)

Čl. CXCI

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, se část pátá zrušuje.

Část sto devadesátá

Změna zákona o předcházení ekologické újmě (čl. 192)

Čl. CXCII

V § 20 odst. 5 větě první zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto devadesátá první

Změna zákona o některých opatřeních

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu (čl. 193)

Čl. CXCIII

V § 52 odst. 8 větě první zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

Část sto devadesátá druhá

Změna zákona č. 254/2008 sb. (čl. 194)

Čl. CXCIV

V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část čtvrtá zrušuje.

Část sto devadesátá třetí

Změna zákona č. 296/2008 sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk

určených k použití u člověka

a o změně souvisejících zákonů

(zákon o lidských tkáních a buňkách) (čl. 195)

Čl. CXCV

V § 26 odst. 6 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), se věta první zrušuje.

Část sto devadesátá čtvrtá

Změna zákona č. 301/2008 sb. (čl. 196)

Čl. CXCVI

V zákoně č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se část sedmá zrušuje.

Část sto devadesátá pátá

Změna zákona č. 304/2008 sb. (čl. 197)

Čl. CXCVII

V zákoně č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, část druhá se zrušuje.

Část sto devadesátá šestá

Změna zákona č. 305/2008 sb. (čl. 198)

Čl. CXCVIII

V zákoně č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šestá zrušuje.

Část sto devadesátá sedmá

Změna zákona č. 7/2009 sb. (čl. 199)

Čl. CXCIX

V zákoně č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část čtvrtá zrušuje.

Část sto devadesátá osmá

Změna zákona č. 41/2009 sb. (čl. 200)

Čl. CC

V zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se část devátá zrušuje.

Část sto devadesátá devátá

Účinnost (čl. 201)

Čl. CCI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.