Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

283/2009 Sb. znění účinné od 15. 9. 2009 do 31. 12. 2014

Ustanovení čl. I bodů 11 a 32 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011

283

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb.,

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 18 odst. 4, § 19 odst. 8, § 25 odst. 2, § 72 odst. 3 a § 76 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb. a vyhlášky č. 388/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „70/156/EHS, 74/150/EHS a 92/61/EHS“ nahrazují slovy „70/156/ /EHS, 74/150/EHS, 92/61/EHS, 2002/24/ES, 2003/ /37/ES a 2007/46/ES“.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „České republiky“ nahrazují slovy „členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

 

3.

V § 7 odst. 4 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

 

4.

V § 8 odst. 3 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

 

5.

V § 10 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Vozidla kategorií M, N, O, L a T musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů, například směrnice 76/114/EHS, 89/173/EHS nebo 93/34/ /EHS.“.

 

6.

V § 10 odst. 1 se za slova „předpisů musí být“ vkládají slova „ , s výjimkou vozidel kategorie T,“.

 

7.

V § 10 odst. 2 se za slova „zvláštní vozidla“ vkládají slova „ , s výjimkou vozidel kategorie T,“.

 

8.

V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, OT, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou

a)

u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 na nejbližší nižší celé číslo,

b)

u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.

(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 35 mm, „m“ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.

(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, OT1, OT2, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 20 mm, „m“ 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.“.

 

9.

V § 12 odst. 2 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

 

10.

V § 15 odst. 2 písm. a) se za slova „18,00 t,“ vkládají slova „jedná-li se o vozidlo kategorie M3 ………………. 19,00 t“.

 

11.

V § 15 odstavec 11 zní:

(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.“.

 

12.

V § 16 odst. 1 písm. c) bodě 10 se číslo „40,00“ nahrazuje číslem „65,00“.

 

13.

V § 18 odst. 3 se za slova „svítící nápis“ vkládá slovo „ , například“.

 

14.

V § 18 odst. 3 se ve větě páté slova „ „STOP“, „POLICIE STOP“, „POZOR KOLONA“ nebo „STOP KOLONA““ nahrazují slovy „na vozidlech policie České republiky“.

 

15.

V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).“.

 

16.

V § 21 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „U pneumatik pro osobní automobily kategorie M1 se hlavními dezénovými drážkami rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení TWI.“.

 

17.

V § 21 odstavec 7 zní:

(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 nebo předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.“.

 

18.

V § 21 odst. 13 se věta poslední nahrazuje větou „Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT.“.

 

19.

V § 22 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Za snížené viditelnosti není jeho provoz povolen v případě, že vyznačení obrysů neplní požadavky § 23, nebo je namontovaným pracovním zařízením omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení.“.

 

20.

V § 22 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo směrnicí 78/933/EHS“.

 

21.

V § 23 odst. 2 se slova „ČSN 01 8020 a“ zrušují.

 

22.

V § 24 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,“.

 

23.

§ 27 a 28 včetně nadpisů znějí:

§ 27

Technické požadavky na konstrukci

typu vozidel kategorií T, OT

(K § 2 odst. 8 zákona)

 

(1) Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T a OT jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla podle odstavce 1 platí, že

a)

každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,

b)

homologace typu vozidla jako celku podle směrnic 74/150/EHS nebo 2003/37/ES nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie T a OT jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

 

§ 28

Technické požadavky na konstrukci

zvláštních vozidel kategorií SS, SP

a pracovních strojů nesených

(K § 2 odst. 8 zákona)

 

(1) Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SPT a pracovních strojů nesených SN jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na stroje kategorií SS, SPT a SN vyráběné v malé sérii nebo jednotlivě vyrobené jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

 

24.

V § 32 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,“.

 

25.

V § 32 odst. 2 písm. a) se slova „M1 a N1“ nahrazují slovy „M a N“.

 

26.

V § 32 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N.“.

 

27.

V § 32 odst. 3 se slova „kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e), pro vozidla kategorie“ nahrazují slovy „kategorií T a“.

 

28.

V § 32 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Tato povinnost se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie OT, které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Pro povinné vybavení přívěsu a návěsu náhradním kolem platí ustanovení odstavce 2 písm. c) obdobně.“.

 

29.

V § 32 odstavec 5 zní:

(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít ve výbavě minimálně jednu náhradní pojistku.“.

 

30.

V § 32 odst. 6 větě třetí se slova „s charakteristickým označením“ zrušují.

 

31.

V § 32 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

(9) Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B a sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy6).

__________

6)

ČSN EN 3 - 4. Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.“.

 

32.

V § 32 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 7b zní:

(11) Motorová vozidla musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu7b).

__________

7b)

§ 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.“.

 

33.

V § 37 odst. 1 písm. b) a c) se slova „a OT4“ nahrazují slovy „ , OT4 a S“.

 

34.

V příloze č. 1 bodu 1 písm. a) se položka „124 Jednotná ustanovení pro výrobu obnovených pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel“ nahrazuje položkou „124 Jednotná ustanovení pro homologaci kol pro osobní vozidla“ a položka „126 Jednotná ustanovení pro schvalování přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla“ se nahrazuje položkou „126 Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla“.

 

35.

V příloze č. 1 bodu 1 písm. b) se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

2007/38

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky

2007/46

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5․ září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

692/2008

Nařízení komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008 kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

2008/89

Směrnice Komise 2008/89/ES ze dne 24. září 2008 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

1060/2008

Nařízení Komise (ES) č. 1060/2008 ze dne 7. října 2008 , kterým se nahrazují přílohy I, III, IV, VI, VII, XI a XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

2008/33

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise

2009/1

Směrnice Komise 2009/1/ES ze dne 7. ledna 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti

78/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES

79/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES

2009/19

Směrnice Komise 2009/19/ES ze dne 12. března 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě)

385/2009

Nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)“.

 

36.

V příloze č. 1 bod 2 zní:

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu (předmět schválení je uveden ve zkratce):

Předmět9)

 

Bod

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M2

M3

Ni

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1. Hladiny hluku

Náhradní výfukové systémy

51

59

70/157

70/157

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

2. Emise znečišťujících látek

83

70/220

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

2a. Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6)

83

715/2007

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

3. Palivové nádrže

Zadní ochrana proti podjetí

58

70/221

70/221

x*

x

x*

x

x*

x

x*

x

x*

x

x*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Prostor pro zadní registr.tabulku

 

70/222

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Systém řízení

79

70/311

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Dveře, vstup do vozidla a výstup

11

70/387

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7. Zvukový signál

28

70/388

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

8. Nepřímé vidění

46

2003/97

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

9. Brzdění

13

13H

71/320

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10. Elektromagnetická kompatibilita

10

72/245

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11. Kouř vznětových motorů

24

72/306

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

12. Bezpečnost interiéru vozidel

21

74/ 60

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Zařízení proti zneužití; zařízení proti zneužití imobilizér

18

97

74/61

74/61

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

14. Bezpečnost při nárazu na řízení

12

74/297

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

_________

9)

Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV, část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV směrnice 70/156/EHS, jsou v tabulce označeny číslem začínajícím x. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy, které je předmětem jiných ustanovení, než je směrnice 70/156/EHS příloha IV.

*)

U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 67 u vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

 

Předmět9)

 

Bod

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

15. Pevnost sedadel

17

 

80

74/408

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

16. Vnější výčnělky

26

74/483

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Rychloměr zpětný chod

39

75/443

75/443

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

18. Štítky (povinné)

 

76/114

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

14

76/115

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

20. Montáž světelných zařízení

48

76/756

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21. Odrazky

3

76/757

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)

Boční obrysové svítilny

7

 

 

 

91

76/758

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

23. Směrové svítilny

6

76/759

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24. Osvětlení zadní registrační tabulky

4

76/760

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25. Světlomety, žárovky, výbojky

1, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99,112,113

76/761

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

26. Přední mlhové světlomety

19

76/762

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

27. Odtahové úchyty vozidel

 

77/389

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

28. Zadní mlhové svítilny

38

77/538

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29. Zpětné světlomety

23

77/539

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30. Parkovací svítilny

77

77/540

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

31. Bezpečnostní pásy

16

77/541

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

32. Výhled řidiče dopředu

 

77/649

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Označení ovladačů

 

78/316

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

34. Odmrazování/odmlžování

 

78/317

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Ostřikování/stírání

 

78/318

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Vytápěcí systémy*)

 

2001/56

x

x

x

x

x

x

[x]

[x]

[x]

[x]

37. Kryty kol

 

78/549

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Opěrky hlavy

17, 25

78/932

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Emise C02/spotřeba paliva

101

80/1268 2004/3

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

40. Výkon motoru

85

80/1269

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

41. Emise vznětových motorů

49

2005/55

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

*)

Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).

 

Předmět9)

 

Bod

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

42. Boční ochrana

73

89/297

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

43. Zařízení proti rozstřiku

 

91/226

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

44. Hmotnosti a rozměry vozidel M-i

 

92/21

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Bezpečnostní skla

43

92/22

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46. Pneumatiky

30,54,64

92/23

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

47. Omezovače rychlosti

89

92/6

92/24

 

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

48. Hmotnosti a rozměry (mimo M1)

 

97/27

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49. Vnější výčnělky kabin vozidel N

61

92/114

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

50. Spojovací zařízení

55

94/20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

51. Hořlavost materiálů interiéru

 

95/28

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

52. Autobusy

36,52,66, 107

2001/85

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

53. Čelní náraz

94

96/79

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Boční náraz

95

96/27

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí

105

98/91

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

57. Ochrana proti podjetí zepředu

93

2000/40

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

58. Ochrana chodců

 

2003/102

78/2009

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

59. Recyklovatelnost

 

2005/64

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

60. Systémy čelní ochrany

 

2005/66

78/2009

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

61. Klimatizační systémy

 

2006/40

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

X1. Záznamová zařízení (tachografy)

 

3821/85

2479/95

1056/97

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

70

 

 

 

x

 

 

x

x

x

x

x

X3. Desky zadního značení

pomalých vozidel (do 30 km.h-1)

69

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X4. Bateriové elektromobily

100

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

X5. Cisternová vozidla pro přepravy podle ADR - stabilita proti překlopení

111

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

X6.Obrysové značení s vratným odrazem

48, 104

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

Pro tabulku platí

a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.

b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno ..../... znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.

c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působností“.

 

37.

V příloze č. 1 bodu 5 tabulky se řádek s předmětem „Obrysové značení s vratným odrazem“ zrušuje.

 

38.

V příloze č. 1 bodu 6 se na konci prvního odstavce doplňuje věta „Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na vozidla, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M1, a to i v případě, že vozidlo bylo schváleno v souladu s ustanovením tohoto odstavce.“.

 

39.

V příloze č. 1 bodu 8 písm. a) se věta poslední zrušuje.

 

40.

V příloze č. 1 bodu 8 písm. b) se věta první nahrazuje větou „u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily kategoriií M a N se systémem 12 V) podle mezinárodní normy ISO 11446 nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V) podle mezinárodní normy ISO 12098.“.

 

41.

V příloze č. 1 bodu 18 se slova „N a O“ nahrazují slovy „a N“.

 

42.

V příloze č. 1 bodu 31 se za slovo „tabulky“ vkládají slova „nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla“.

 

43.

V příloze č. 2 bodu 2 se v tabulce ve sloupci „Předpis EHK“ na řádku bodu 10.5 za číslo „81“ vkládá čárka a číslo „46****)“ včetně odkazu.

Odkaz ****) zní:

****) Použije se alternativně se směrnicí 97/24/ES kapitola 4 na vozidla kategorií L s karoserií, která částečně nebo úplně obklopuje řidiče.“.

 

44.

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Priloha_Sb_2009_283-P1.pdf

 

45.

V příloze č. 4 body 3 až 6 znějí:

Priloha_Sb_2009_283-P2.pdf

 

46.

V příloze č. 4 bod 20 zní:

20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553.“.

 

47.

V příloze č. 4 body 22 až 25 znějí:

22. Elektrické zařízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553, ISO 1724.

 

23. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (pomalá vozidla), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

 

24. Stroje vybavené kabinou řidiče musí být vybaveny větracím, případně i vytápěcím systémem a nejméně jednou clonou proti slunci s výjimkou strojů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností (zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - jako např. nakladače, teleskopické manipulátory apod.). Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny. Pracovní místo řidiče a kabina řidiče musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami ČSN EN 474-1, ČSN EN 500-1, ČSN EN ISO 2867, ČSN ISO 5006 ČSN ISO 10968, ČSN ISO 6682, ČSN ISO 6405-1, ČSN ISO 4254-1, ISO 4254-7, ČSN EN 632, ČSN EN 1553, ČSN ISO 5721, ČSN EN ISO 3767-1, ISO 3789-1, ISO 3789-2, předpisy EHK č. 43, EHK č. 46, EHK č. 71 a směrnicí 74/347/EHS.

 

Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie SP

25. Zvláštní vozidla kategorie SP jsou pracovní stroje přípojné bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Zpravidla nejsou určena pro přepravní činnost. Připojují se k tažnému motorovému vozidlu. Nejvyšší konstrukční rychlost pracovních strojů přípojných určených k zapojení do soupravy s vozidly kategorie T (dále jen „stroje“) nesmí převyšovat 30 km.h-1 nebo 40 km.h-1, v případě, že brzdové zařízení těchto strojů plní požadavky stanovené pro vozidla kategorie OT.“.

 

48.

V příloze č. 4 bod 34 zní:

Vybavení bočními obrysovými svítilnami, doplňkovými obrysovými svítilnami, svítilnou pro zadní mlhové světlo, zařízením pro osvětlení zadní registrační tabulky, zpětným světlometem a nápadným značením se nevyžaduje.“.

 

49.

V příloze č. 4 bod 38 zní:

38. Zařízení ke spojování musí být provedeno podle technické normy ČSN EN 1553, ČSN ISO 4254-1, ISO 20019.“.

 

50.

V příloze č. 4 body 42 až 50 znějí:

42. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (tzv. „pomalá vozidla“), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

 

43. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

 

Technické požadavky na pracovní stroje nesené (kategorie SN)

44. Pracovní stroje nesené (kategorie SN) jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného. U strojů jejichž spojení není možno provést prostřednictvím normalizovaného spojovacího zařízení a vyžaduje zásah do konstrukce nosiče musí být doložen souhlas výrobce nosiče s montáží.

 

45. Pro pracovní stroje nesené (dále jen „stroje“) platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel

- vyznačení obrysů vozidel

- značení některých údajů na vozidle

 

46. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení.

 

47. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci stroje musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné. S výjimkou požadavku na zadní odrazky, které mohou být i netrojúhelníkového tvaru.

 

48. Stroje, s výjimkou čelně nesených, nemusí být vybaveny vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za těchto podmínek

- není-li narušena geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla,

- není-li překročena stanovená vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla od bočních obrysů stroje,

- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.

 

49. Stroje, s výjimkou čelně nesených, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.

 

50. Vyznačení obrysů může být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině délky stroje za těchto podmínek

- že tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu

- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m“.

 

51.

V příloze č. 4 body 54 a 55 znějí:

54. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

 

55. Stroje, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem nebo jeho částí zakryto.“.

 

52.

V příloze č. 5 bod 12 zní:

12. Traktor musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 10 nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.“.

 

53.

V příloze č. 5 bod 16 zní:

16. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé (tmavé) barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.“.

 

54.

V příloze č. 5 bod 26 zní:

26. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 10, směrnicí 75/322/EHS nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.“.

 

55.

Příloha č. 8 zní:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

 

Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorie T, OT a S a ostatních zvláštních vozidel kategorie R vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

 

(K § 70 odst. 2, § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)

 

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích

1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ příslušný schvalovací orgán na základě požadavků podle § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro

a) vozidla kategorie T v příloze č. 3 této vyhlášky s tím, že

- homologace podle Předpisů EHK nebo EHS/ES směrnic nebo schválení podle technických příloh EHS/ES směrnic pouze u bodu č. 23.1 „Emise znečisťujících látek“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B „Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I „Seznam zvláštních směrnic“,

- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle Předpisů EHK nebo Směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení bodu 13.1 „Montáž světelné techniky“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B „Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I „Seznam zvláštních směrnic“.

b) vozidla kategorie OT uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) stroje kategorie S uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky;

d) jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče kategorie R uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.

V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může schvalující orgán místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.

3. Před vystavením technického průkazu nebo technického osvědčení pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci schvalující orgán při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).

4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že

a) vozidlo kategorie T

- vyhovuje požadavkům, bodů 1.6 „Hladina akustického tlaku“, 6.1 „ Potlačení vf. rušení“, 7.1 „Brzdová zařízení“, 13.1“Montáž světelné techniky“, 23.1 „Emise znečisťujících látek“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B „Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I „Seznam zvláštních směrnic“.

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení bodu 13.1 „Montáž světelné techniky“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B „Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I „Seznam zvláštních směrnic“.

b) vozidlo kategorie OT odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) stroje kategorie S odpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,

d) jednonápravový traktor s přívěsem a speciální nosiče kategorie R odpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.“.

 

56.

V příloze č. 13 body 7 až 9 znějí:

7. Jízdní kola uváděná na trh po 1. lednu 2003, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.

 

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1,

f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

 

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla použijí přiměřeně.

Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. Všechny části vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka (zrcátek).“.

 

57.

Příloha č. 14 zní:

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

 

Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel včetně vzoru letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

 

1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

 

Zdravotnický materiál

množství (ks)

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem 1 (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2 )

1

b) Obvaz hotový s 2 polštářky 1

1

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2 )

 

c) Šátek trojcípý (z netkaného) textilu 1 (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

1

d) Náplast s polštářkem

 

(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

3

e) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)

1

f) Rouška resuscitační

1

g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

h) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody

1

 

2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

 

Zdravotnický materiál

množství (ks)

 

Velikost lékárničky

 

I.

II.

III.

 

 

 

 

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem

3

5

10

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2 )

 

 

 

b) Obvaz hotový s 2 polštářky

3

5

10

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2 )

 

 

 

c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu

2

3

6

(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

 

 

 

d) Náplast hladká cívka

 

 

 

(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm

1

2

4

e) Náplast s polštářkem

 

 

 

(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

6

12

18

f) Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)

1

3

5

g) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem

 

 

 

schválená jako zdravotnický prostředek

1

2

4

h) Rouška plastová (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm)

1

2

4

i) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

2

4

j) Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě

1

1

1

se zaoblenými hroty - délka 15 cm

 

 

 

k) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm

1

1

1

l) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody

1

1

1

 

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma auto lékárničkami velikosti II.“

 

3. Vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

 

POSTUP PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

 

Zajištění místa nehody

zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj umístit trojúhelník před místem nehody

vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

Život zachraňující úkony

zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo zakrytí pronikajícího poranění hrudníku

šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných

Volání zdravotnické záchranné služby

volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody, co nejpřesněji určit místo nehody,

uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu,

sdělit své jméno a číslo telefonu

Vyšetření

pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,

poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení

pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

Vyprošťování

jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace), vyproštění provádět co nejšetrněji,

pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky

Bezvědomí

riziko udušení zapadlým kořenem jazyka,

z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání neboje dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic

Oživování (resuscitace)

zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

Úrazový šok

nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost

Zábrana šoku

protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty nepodávat žádné léky, nedávat pít

 

 

Záchranka 155, Policie 158, Hasiči 150, Tísňové volání 112“.

 

 

58.

V příloze č. 18 bodu 5 části E) se na konci odstavce definujícího kategorii T1 doplňuje věta „Do doby přijetí všech jednotlivých směrnic podle přílohy II směrnice 2003/37/ES lze do kategorie T1 řadit i traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1, pokud budou splněny požadavky podle bodu 15 přílohy č. 3 k této vyhlášce.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2010 mohou být vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:

Ing. Slamečka, MBA v. r.