Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

291/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021

Část třetí čl. V body 1, 3, 4, 6 a 17 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010. Část třetí čl. V body 8, 9, 11, 13, 14 a 16 nabývají účinnosti dnem 30. června 2010. Část první body 38 a 39, část sedmá bod 39 a část čtrnáctá nabývají účinnosti dnem 1. července 2010. Ustanovení části sedmé bodů 34 až 38 pozbývají platnosti dnem 30. června 2010.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

291

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se dosavadní poznámky pod čarou č. 4c až 4e označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 3, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1)

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.“.

 

3.

V § 2a se v nadpisu doplňují slova „a přímé podpory“.

 

4.

V § 2a odst. 3 se slova „Součástí společných organizací trhu podle odstavce 1 jsou i“ nahrazují slovy „Přímými podporami se rozumí“.

 

5.

V § 2a odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 3a označuje jako poznámka pod čarou č. 4, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

6.

V poznámce pod čarou č. 4 se doplňují slova „Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

 

7.

V § 2b se v nadpisu doplňují slova „a přímých podpor“.

 

8.

V § 2b odst. 1 se za slova „společné organizace trhu“ vkládají slova „a přímé podpory“.

 

9.

V § 2b odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 4f označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

10.

V § 2b odst. 2 se za slova „společných organizací trhu“ vkládají slova „a přímých podpor“.

 

11.

V § 2c se v nadpisu doplňují slova „a Program rozvoje venkova“.

 

12.

V § 2c odst. 1 se za slova „Programem strukturální podpory“ vkládají slova „a Programem rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)6) (dále jen „Program rozvoje venkova“),“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

_________

6)

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

 

13.

V § 2c odst. 2 se za slova „Programy strukturální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“.

 

14.

V § 2c odst. 2 písmeno a) zní:

a)

opatření podporující horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000,“.

 

15.

V § 2c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

opatření podporující využívání biomasy na energetické účely.“.

 

16.

V § 2c odst. 3 se za slova „Programy strukturální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“.

 

17.

V § 2c odst. 4 se za slova „Programy strukturální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“ a za slova „Ministerstvo zemědělství“ se vkládají slova „(dále jen ministerstvo“)“.

 

18.

V § 2c odst. 5 se za slova „programů strukturální podpory“ vkládají slova „a Programu rozvoje venkova“ a slova „příslušné právní“ se zrušují.

 

19.

V § 2c se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

 

20.

V § 2c odst. 6 se slova „Ministerstva zemědělství“ nahrazují slovem „ministerstva“.

 

21.

V § 2c se dosavadní poznámky pod čarou č. 3b a 4v označují jako poznámky pod čarou č. 7 a 8, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

22.

Za § 2c se vkládá nový § 2ca, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

§ 2ca

Podpora rybářství

 

Programy podpory rybářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího Evropský rybářský fond9) provádí ministerstvo.

_________

9)

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.“.

 

23.

V § 2d odst. 2 se slova „Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

24.

V § 2e odst. 1 se věty druhá až šestá zrušují.

 

25.

V § 2e odst. 3 písm. b) se za slova „za účelem získávání“ vkládá slovo „ , zpracování“.

 

26.

V § 2e odst. 3 písm. c) se slova „chovných plemenných zvířat a“ nahrazují slovy „chovných a plemenných zvířat,“ a za slovo „materiálu“ se vkládají slova „a získávání zárodečných produktů“.

 

27.

V § 2e odst. 3 písm. f) se slova „na vodní ploše“ nahrazují slovy „ve vodním útvaru povrchových vod“.

 

28.

V § 2e se dosavadní poznámky pod čarou č. 4h až 4j označují jako poznámky pod čarou č. 10 až 12, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

29.

V § 2f odst. 1 se za slova „podle § 2e odst. 2“ vkládají slova „a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle předpisu Evropských společenství13)“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

_________

13)

Čl. 49 Smlouvy o založení Evropských společenství.“.

 

30.

V § 2f odst. 3 písmeno a) zní:

a)

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,“.

 

31.

V § 2f odst. 3 písmeno b) zní:

b)

zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště na území České republiky, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresu jejího umístění, obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné a číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky,“.

 

32.

V § 2f odst. 3 písm. e) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“ a slovo „přiděleno“ se nahrazuje slovem „přiděleno14)“.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

_________

14)

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.“.

 

33.

V § 2f odst. 4 písmeno a) zní:

a)

název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační číslo14), bylo-li přiděleno, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,“.

 

34.

V § 2f odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

35.

V § 2f odstavec 5 zní:

(5) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.“.

 

36.

V § 2f se odstavce 6, 7, 9 až 14, včetně poznámky pod čarou č. 4n a odkazu na tuto poznámku pod čarou, zrušují.

 

37.

Za § 2f se vkládají nové § 2fa a 2fb, které včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:

§ 2fa

 

(1) V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném fyzické osobě se uvede

a)

jde-li o občana České republiky, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, místo trvalého pobytu obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, a poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení,

b)

jde-li o zahraniční fyzickou osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud jí byl povolen,

c)

místo podnikání v České republice,

d)

zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,

e)

identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno,

f)

datum zahájení provozování zemědělské výroby,

g)

datum ukončení provozování zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno․

(2) V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném právnické osobě se uvede

a)

obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo,

b)

u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v písmenu a),

c)

zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,

d)

datum zahájení provozování zemědělské výroby,

e)

datum ukončení provozování zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob a vyrozumí o jeho vydání

a)

příslušný orgán státní statistické služby,

b)

příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů,

c)

příslušnou správu sociálního zabezpečení,

d)

příslušný úřad práce a

e)

toho, kdo podle zvláštního právního předpisu vede Centrální registr pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

(4) Evidence zemědělského podnikatele obsahuje veškeré údaje obsažené ve vydaném osvědčení, včetně identifikačního čísla přiděleného na základě vydaného osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

(5) Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel nebo do obchodního rejstříku. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté obchodním rejstříkem nebo centrální evidencí obyvatel týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Obecní úřad obce s rozšířenou působností promítne příslušné změny v evidenci zemědělského podnikatele a o provedených změnách informuje do 30 dnů ode dne jejich provedení příslušný orgán a subjekt uvedený v odstavci 4.

(6) Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

 

§ 2fb

 

(1) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem15) je ministerstvo a provozovateli15) jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) Evidence zemědělského podnikatele je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, zaměření zemědělské výroby, identifikační číslo, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, zaměření zemědělské výroby, identifikační číslo. Osobě, která projeví zájem, vydá provozovatel z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení

o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby. Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejným seznamem, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.

(3) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro výkon správy informačního systému evidence zemědělského podnikatele podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích. Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poskytovanými údaji jsou údaje o

a)

státních občanech České republiky,

1.

jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

adresa místa trvalého pobytu,

4.

počátek trvalého pobytu, případně datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

5.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

6.

datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

7.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)

cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.

jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození,

3.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

4.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5.

druh a adresa místa pobytu,

6.

číslo a platnost povolení k pobytu,

7.

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

8.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9.

datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

10.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Z poskytovaných údajů podle odstavce 3 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné pro řádný výkon evidence zemědělského podnikatele.

_________

15)

§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.“.

 

38.

V § 2fb se odstavce 3 a 4 zrušují.

 

39.

V § 2fb se doplňují odstavce 3 až 8, které znějí:

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)

údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)

údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

f)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g)

rodné číslo,

h)

datum, místo a okres úmrtí,

i)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a stát, kde se cizinec narodil,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

druh a adresa místa pobytu,

f)

číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i)

rodné číslo,

j)

datum, místo a okres úmrtí,

k)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

 

40.

V § 2g odst. 1 písm. d) se slovo „sám“ zrušuje.

 

41.

V § 2g odst. 1 písm. e) se slova „přestane splňovat podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) nebo“ zrušují.

 

42.

V § 2g odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

 

43.

V § 2g se na konci odstavce 1 doplňují věty „O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností usnesením. Usnesení o vyřazení podle písmen b) a c) se pouze poznamená do spisu.“.

 

44.

V § 2g odst. 2 větě druhé se slovo „odpovědného“ zrušuje.

 

45.

V § 2g odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

46.

V § 2g odst. 4 se slova „státní statistické služby“ nahrazují slovy „uvedený v § 2fa odst. 3“.

 

47.

V § 2h se za slova „§ 2f“ vkládají slova „ , 2fa, 2fb“.

 

48.

V § 2i se dosavadní poznámka pod čarou č. 4al zrušuje, odkaz na poznámku pod čarou č. 4al se označuje jako odkaz na poznámku pod čarou č. 16, dosavadní poznámka pod čarou č. 4am se označuje jako poznámka pod čarou č. 18, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

49.

V § 2i odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu16) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna informovat o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který užívá a na kterém hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to v rozsahu a ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejího pěstování.

_________

16)

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.“.

 

50.

V § 2i odst. 2 písm. a) se slova „na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku,“ zrušují a za slova „geneticky modifikovanou odrůdou,“ se doplňují slova „a od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy s odlišným jednoznačným identifikačním kódem17),“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

_________

17)

Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.“.

 

51.

V § 2i odst. 2 písm. b) se slova „na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku,“ zrušují.

 

52.

V § 2i odst. 2 písm. d) se za slovo „informovat“ vkládá slovo „písemně“.

 

53.

V § 2i odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

54.

V § 2i odst. 2 písm. e) se za slovo „uchovávat“ vkládá slovo „nejméně“ a za slovo „bloku“ se vkládají slova „ , popřípadě dílu půdního bloku“.

 

55.

V § 2i odst. 4 písm. a) se slova „písm. a)“ zrušují.

 

56.

V § 2i odst. 4 písm. c) se slova „písm. b)“ zrušují.

 

57.

V § 2i odst. 4 písm. e) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

 

58.

V § 2i odst. 5 se slova „podle odstavce 2 písm. d)“ nahrazují slovy „o místě pěstování geneticky modifikované odrůdy“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „prostřednictvím evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen evidence využití půdy“) vedené podle § 3a“.

 

59.

V § 3 se dosavadní poznámky pod čarou č. 4o, 4p, 4y a 4ya označují jako poznámky pod čarou č. 19, 20, 22 a 23, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

60.

V § 3 odst. 4 písm. a) se za slova „na zemědělskou půdu,“ vkládají slova „popřípadě na zalesněnou půdu, která byla v evidenci půdy podle § 3a vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k),“ a slova „evidence využití zemědělské půdy“ se nahrazují slovy „evidence využití půdy“.

 

61.

V § 3 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

c)

na lesní pozemky, při rozhodování o poskytnutí dotace, s výjimkou dotací poskytovaných v rámci zalesňování zemědělské půdy podle písmene a), vychází příslušný orgán z údajů o výměře jednotek prostorového rozdělení lesa vedených podle zvláštního právního předpisu21).

_________

21)

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 8/2009 Sb.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2009 Sb.

Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.“.

 

62.

V § 3 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

63.

V § 3 odst. 7 se slovo „se“ nahrazuje slovy „podmínky poskytnutí“, slovo „poskytuje“ se nahrazuje slovy „stanoví, že dotace podle odstavce 1 může být poskytnuta jen“ a na konci odstavce se doplňují věty „Zemědělský podnikatel evidovaný podle § 2f až 2fb prokazuje oprávnění k podnikání osvědčením o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Příslušný orgán si tuto skutečnost ověřuje v informačním systému evidence zemědělského podnikatele.“.

 

64.

V § 3 odst. 8 se za slova „organizační složka státu“ vkládají slova „ , a na dotace a programy spolufinancované z Evropského rybářského fondu9)“.

 

65.

V § 3 se doplňují odstavce 9 až 13, které včetně poznámky pod čarou č. 24 znějí:

(9) Za účelem zabezpečení jednotného systému pro identifikaci žadatelů o dotace v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky24) vede ministerstvo neveřejnou databázi, ve které sdružuje identifikační údaje o fyzických a právnických osobách vedených v evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva.

(10) Aktuálnost identifikačních údajů fyzických a právnických osob vedených v databázi podle odstavce 9 ministerstvo průběžně ověřuje srovnáním s údaji z jiných informačních systémů, jde-li o fyzickou osobu, v obchodním rejstříku, jde-li o osobu zapsanou do tohoto rejstříku, a v živnostenském rejstříku, jde-li o osobu podnikající podle živnostenského zákona. U všech osob provádí ministerstvo také ověření adres.

(11) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z jiných informačních systémů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu podle § 2f až § 2fb.

(12) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z obchodního rejstříku a údaje z evidence Rejstříku trestů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(13) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z živnostenského rejstříku v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

_________

24)

Čl. 15 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

 

66.

V § 3a se v nadpisu slovo „zemědělské“ zrušuje.

 

67.

V § 3a se dosavadní poznámky pod čarou č. 4z, 4q, 4r a 4ab označují jako poznámky pod čarou č. 25, 35, 37 a 38, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou, a dosavadní poznámky pod čarou č. 4t, 4u a 4aa se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

68.

V § 3a odst. 1 se slova „využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“)“ nahrazují slovy „využití půdy“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „pro evidenci pěstování máku setého a konopí26) a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům povodní27)“.

Poznámky pod čarou č. 26 a 27 znějí:

_________

26)

§ 2429 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.

27)

§ 68 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb.“.

 

69.

V § 3a odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 28 až 36 znějí:

(2) Ministerstvo vede evidenci využití půdy, která se člení na evidenci

a)

půdy,

b)

hospodářství podle objektů (dále jen „evidence objektů“) určených k chovu evidovaných zvířat28) s výjimkou včel (dále jen „zvířata“),

c)

krajinných prvků.

(3) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který představuje

a)

souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělenou zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním útvarem povrchových vod nebo zemědělsky neobdělanou půdou, popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř půdního bloku29),

b)

souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle zvláštního právního předpisu30), nebo

c)

souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k).

(4) Půdní blok se dělí na díly půdního bloku, jestliže

a)

na něm hospodaří více než jedna fyzická nebo právnická osoba, která tuto činnost vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (dále jen „uživatel“),

b)

je na něm pěstován více než jeden druh zemědělské kultury podle § 3i,

c)

je jeho část obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu31),

d)

je jeho část nezpůsobilá pro poskytování přímých podpor podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky32),

e)

na jeho části hodlá uživatel uplatňovat, popřípadě již uplatňuje agroenvironmentální opatření podle zvláštního právního předpisu33), které podle tohoto předpisu lze uplatňovat pouze na celém půdním bloku nebo jeho dílu,

f)

na jeho části hodlá uživatel uplatňovat, popřípadě již uplatňuje opatření k zalesnění zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu34), které podle tohoto předpisu lze uplatňovat pouze na celém půdním bloku nebo jeho dílu,

g)

v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví a vinařství35), registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele36), nebo v rámci evidence ovocných sadů podle odstavce 5 písm. l), odpovídá jednomu půdnímu bloku s příslušnou kulturou více než jedno registrační číslo vinice, chmelnice, popřípadě ovocného sadu.

_________

28)

§ 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

29)

Čl. 30 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

30)

§ 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

31)

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb.

32)

Čl. 124 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

33)

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.

34)

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.

35)

§ 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb.

36)

§ 4 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.“.

 

70.

V § 3a odst. 5 písmeno k) zní:

k)

zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000,“.

 

71.

V § 3a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n)

příslušnost krajinného prvku, který se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo který s ním nejméně na části hranice sousedí,“.

 

72.

V § 3a odstavec 6 zní:

(6) Díl půdního bloku představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy nebo souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k), popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř dílu půdního bloku29) o minimální výměře 0,01 ha.“.

 

73.

Za § 3a se vkládají nové § 3aa a 3ab, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39 a 40 znějí:

§ 3aa

Evidence objektů a evidence krajinných prvků

 

(1) Základní jednotkou evidence objektů je objekt příslušející k hospodářství chovatele představující jednotlivou stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou evidovaná zvířata držena.

(2) U objektu se eviduje

a)

identifikační číslo objektu,

b)

druh objektu podle kritérií uvedených v § 3l,

c)

příslušnost k hospodářství podle zvláštního právního předpisu39),

d)

datum provedení zákresu objektu do evidence objektů,

e)

datum ukončení využívání objektu,

f)

katastrální území, ve kterém se objekt nachází19),

g)

další údaje stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

(3) Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a ministerstvo u příslušného objektu uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.

(4) Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí. Pokud je krajinný prvek užíván více než jedním uživatelem krajinného prvku, je možné jej rozdělit na více krajinných prvků. Nachází-li se krajinný prvek uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je součástí výměry tohoto půdního bloku, popřípadě tohoto dílu půdního bloku29).

(5) U krajinných prvků se eviduje

a)

identifikační číslo krajinného prvku,

b)

druh krajinného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,

c)

příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu,

d)

výměra krajinného prvku,

e)

vlastník krajinného prvku, pokud je znám,

f)

uživatel krajinného prvku, za předpokladu prokázání právního důvodu užívání,

g)

zařazení do katastrálního území19).

(6) Jestliže se krajinný prvek nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo pokud s ním nejméně na části hranice sousedí, může příslušný orgán po prokázání právního důvodu užívání krajinného prvku poskytnout uživateli tohoto půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, dotaci i na plochu krajinného prvku, a to za podmínek stanovených nařízením vlády vydaném k provádění společných organizací trhu, přímých podpor, Programu strukturální podpory a Programu rozvoje venkova.

 

§ 3ab

Vedení a zveřejňování evidence využití půdy

 

(1) Evidence využití půdy je vedena v digitální formě, přičemž půdní bloky, případně díly půdního bloku, objekty a krajinné prvky jsou zobrazovány na podkladě ortofotografických map pořízených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální40) na základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu (dále jen „ortofotomapa“).

(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup následující základní údaje jako veřejný seznam z evidence využití půdy, kterými jsou

a)

identifikační údaje o uživateli (jméno a příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo),

b)

zákresy hranic a výměra půdních bloků a dílů půdních bloků,

c)

identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

d)

druh kultury,

e)

obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu32),

f)

zákresy objektu,

g)

identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství,

h)

druh objektu,

i)

zákresy hranic krajinného prvku,

j)

identifikační číslo krajinného prvku,

k)

druh krajinného prvku.

_________

39)

§ 2 písm. p) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

40)

§ 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.“.

 

74.

V § 3d odst. 3 a 5 se za slovo „evidence“ vkládají slova „využití půdy“.

 

75.

V § 3e odst. 1 až 5 se za slovo „evidence“ vkládají slova „využití půdy“.

 

76.

V § 3g odst. 1 se písmeno e) zrušuje a slova „písmen a) až e)“ se nahrazují slovy „písmen a) až d)“.

 

77.

V § 3g odst. 2 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“ a za slovo „evidenci“ se vkládá slovo „půdy“.

 

78.

V § 3g odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „půdy“.

 

79.

V § 3g odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“.

 

80.

V § 3g se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ministerstvo vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o provedení změny v evidovaných údajích.“.

 

81.

V § 3g odst. 5 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“.

 

82.

V § 3g odst. 6 se slova „má být aktualizována evidence“ nahrazují slovy „mají být aktualizovány údaje týkající se“ a za slova „aktualizaci evidence“ se vkládá slovo „půdy“.

 

83.

V § 3g odst. 8 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“ a za slovo „evidenci“ se vkládá slovo „půdy“.

 

84.

V § 3g odst. 9 a 13 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“.

 

85.

V § 3g se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Právní účinky změny v evidenci půdy provedené na základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po dni, kdy ministerstvo zahájilo řízení podle tohoto odstavce.“.

 

86.

V § 3g odst. 11 se za slovo „evidenci“ vkládá slovo „půdy“.

 

87.

V § 3h odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo nejméně jednou za 10 let aktualizuje vybrané údaje evidence půdy na základě ortofotomap, zhotovených na základě leteckých měřických snímků.“.

 

88.

V § 3h se odstavec 3 zrušuje.

 

89.

V § 3i se dosavadní poznámka pod čarou č. 4an označuje jako poznámka pod čarou č. 41, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou, a dosavadní poznámka pod čarou č. 4aj se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

90.

V § 3i písm. b) se za slovo „porostem“ vkládají slova „zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se nachází“ a slovo „zúrodnění“ se nahrazuje slovy „obnovy travního porostu“.

 

91.

V § 3i písm. d) se slova „s předpisem Evropských společenství s bezprostředním účinkem4aj)“ nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem Evropských společenství42)“.

Poznámka pod čarou č. 42 zní:

_________

42)

Nařízení (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin, v platném znění.“.

 

92.

V § 3i písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „12“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „8“.

 

93.

V § 3i písm. g) se slova „zelenina a“ nahrazují slovy „zelenina, obiloviny, okopaniny a“.

 

94.

V § 3i se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 43 znějí:

h)

zalesněnou půdou lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují dřeviny určené k plnění funkcí lesa a která byla v evidenci půdy před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle písmen a) až g) nebo k),

i)

rybníkem vodní dílo k chovu ryb, vodních živočichů a pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle zvláštního právního předpisu43); pro účely evidence půdy se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený ve výši jeho provozní hladiny,

j)

porostem rychle rostoucích dřevin obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena rychle rostoucími dřevinami určenými k produkci biomasy pro energetické využití nebo k produkci řízků jako reprodukčního porostu pro vegetativní množení rychle rostoucích dřevin,

_________

43)

§ 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.

§ 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb.“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno k).

 

95.

V § 3i písm. k) se slova „písmenech a) až g)“ nahrazují slovy „písmenech a) až j)“.

 

96.

Za § 3i se vkládají nové § 3j až 3p, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 44 až 47 znějí:

§ 3j

Obnova travního porostu

 

(1) Jestliže se uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, rozhodne rozorat travní porost za účelem jeho obnovy podle § 3i písm. b),

a)

ohlásí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozorání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

b)

zajistí souvislý travní porost na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna,

c)

zajistí sklizení plodiny na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna.

(2) Jestliže ministerstvo na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu orgánu veřejné správy zjistí nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo c), postupuje podle § 3g odst. 9.

 

§ 3k

 

Jestliže došlo u uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v souvislosti s ukončením pozemkové úpravy po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům44)

a)

ke změně druhu zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda, nebo

b)

k rozorání travního porostu v důsledku změny druhu zemědělské kultury (§ 3i),

nejde u tohoto uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku o porušení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu45) pro účely poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci půdy.

 

§ 3l

Druh objektu

 

V tomto zákoně se rozumí

a)

trvalým objektem stavba, popřípadě jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí, sloužící pro chov zvířat,

b)

vodním objektem vodní plocha nebo jiné stabilní zařízení sloužící pro chov zvířat,

c)

jiným objektem objekt nesplňující podmínky podle písmene a) nebo b) sloužící pro chov zvířat; za jiný objekt se považuje také místo v krajině představující plochu půdy určenou ke shromažďování, krmení, napájení, popřípadě manipulaci se zvířaty.

 

§ 3m

Druh krajinného prvku

 

Druhy krajinných prvků stanoví vláda nařízením.

 

§ 3n

Evidence objektů

 

(1) Ministerstvo zaeviduje umístění objektu, jestliže neshledá pochybnosti v údajích uvedených v ohlášení. V případě pochybností o správnosti údajů uvedených v ohlášení vyzve ministerstvo chovatele, který je vymezen plemenářským zákonem46), aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 15 dnů, tyto pochybnosti odstranil, nebo ministerstvo samo provede šetření v terénu.

(2) Jestliže ministerstvo shledá ohlášení neopodstatněným, oznámí chovateli, že umístění objektu nezaevidovalo, včetně uvedení důvodu nezaevidování; proti oznámení o nezaevidování objektu může chovatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.

 

§ 3o

Aktualizace evidence objektů

 

(1) Chovatel je povinen ohlásit ministerstvu umístění objektu, který využívá pro chov zvířat a který přísluší k jeho nově registrovanému hospodářství, a to do 15 dnů ode dne registrace tohoto hospodářství v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona47).

(2) Jestliže chovatel přestane využívat objekt k chovu zvířat, požádá do 15 dnů ode dne ukončení užívání objektu ministerstvo, aby v evidenci objektů příslušejících k hospodářství registrovanému na jeho osobu byla tato změna provedena. Nepřísluší-li tento objekt k hospodářství registrovanému na jiného chovatele, ministerstvo zároveň zaeviduje u tohoto objektu datum ukončení využívání objektu podle § 3aa odst. 2 písm. e).

(3) Jestliže ministerstvo zjistí na základě informací z ústřední evidence40), že hospodářství byla ukončena platnost evidence, provede z vlastního podnětu ukončení příslušnosti objektu vedeného v evidenci objektů k tomuto hospodářství. Tuto skutečnost písemně oznámí chovateli, na jehož osobu bylo registrováno příslušné hospodářství, do 15 dnů ode dne, kdy změnu v evidenci objektů provedlo.

(4) V případě pochybností o údajích uvedených v ohlášení se použijí ustanovení § 3n odst. 1 a 2 obdobně.

 

§ 3p

Evidence krajinných prvků

 

(1) Ministerstvo může zaevidovat krajinný prvek na základě vlastního podnětu, žádosti jiného orgánu veřejné správy, žádosti uživatele, uvnitř jehož půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, se krajinný prvek nachází nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí, nebo žádosti vlastníka, na jehož pozemku se krajinný prvek nachází.

(2) Žádost o zaevidování krajinného prvku obsahuje

a)

popis krajinného prvku,

b)

druh krajinného prvku,

c)

identifikační údaj o půdním bloku, popřípadě jeho dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí,

d)

zdůvodnění žádosti;

nedílnou součástí žádosti je mapová příloha s vyznačeným zákresem krajinných prvků v terénu. V případě evidence krajinného prvku na základě vlastního podnětu ministerstva nebo na základě žádosti jiného orgánu veřejné správy se nevyžaduje prokázání právního důvodu užívání krajinného prvku.

(3) Ministerstvo zaeviduje krajinný prvek, jestliže splňuje kritéria podle § 3aa odst. 4. Zaevidování krajinného prvku oznámí ministerstvo

a)

žadateli, který zaevidování požadoval,

b)

uživateli půdního bloku, popřípadě jeho dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí,

c)

vlastníkovi pozemku, na kterém se krajinný prvek nachází, pokud je vlastník krajinného prvku znám.

(4) Jestliže ministerstvo neshledá žádost o zaevidování krajinného prvku za opodstatněnou, žádost zamítne. Tuto skutečnost oznámí žadateli, který zaevidování požadoval, včetně zdůvodnění zamítnutí; proti oznámení o nezaevidování krajinného prvku může uživatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.

(5) Jestliže dojde ke změně vlastníka, uživatele nebo výměry krajinného prvku, popřípadě zrušení krajinného prvku, uplatní se ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

_________

44)

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.

45)

Čl. 6 a příloha č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 310/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin, ve znění nařízení vlády č. 333/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.

46)

§ 23 odst. 1 a 2 a § 23a odst. 1 a 2 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

47)

§ 2 písm. n) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.“.

 

97.

V § 4 se dosavadní poznámky pod čarou č. 5a a 5b označují jako poznámky pod čarou č. 48 a 49, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

98.

V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

99.

V § 4 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Žádosti, informace, čestná prohlášení podle tohoto zákona se podávají na formulářích vydaných ministerstvem, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským nebo pověřenou osobou.

(8) Ministerstvo je oprávněno požadovat od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bezúplatné poskytování údajů z katastru nemovitostí20) pro výkon působnosti podle tohoto zákona a rovněž pro účely zveřejnění těchto údajů v souvislosti se zveřejňováním údajů z evidence využití půdy (§ 3ab odst. 2).“.

 

100.

V § 4a se dosavadní poznámka pod čarou č. 5c označuje jako poznámka pod čarou č. 50, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

101.

V § 4a odst. 1 písm. b) se za slova „dílu půdního bloku“ vkládají slova „ , a chovateli, kteří užívají druhy objektů,“ a za slovo „zákonem“ se doplňují slova „(§ 3g, 3i, 3j, 3k, 3l, 3n, 3o, 3p)“.

 

102.

V § 4a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů51).“.

Poznámka pod čarou č. 51 zní:

_________

51)

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

 

103.

V § 4a odst. 9 se slova „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ nahrazují slovem „Ústav“.

 

104.

V § 4a se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámky pod čarou č. 52 znějí:

(10) Údaje podle § 4 odst. 2 je oprávněna kontrolovat též příspěvková organizace. Odstavce 1 až 7 platí obdobně.

(11) Kontrolu poradenských služeb podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podrobná pravidla podpor pro rozvoj venkova52) provádí pověřená osoba, která vede registr poradců v zemědělství.

(12) Kontrolu evidence zemědělského podnikatele (§ 2e až 2g) provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odstavce 1 až 7 platí obdobně.

_________

52)

Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

 

105.

V § 4b se dosavadní poznámka pod čarou č. 5d označuje jako poznámka pod čarou č. 53, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

106.

V § 4b se slova „výzkumný ústav, vzdělávací instituci, popřípadě muzeum, jako“ zrušují.

 

107.

Za § 4b se vkládají nové § 4c až 4g, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 54 až 67 znějí:

§ 4c

Provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení

 

(1) Kontrolu zákonných požadavků na hospodaření podle předpisů Evropských společenství uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) provádí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém55) příslušný kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise56).

(2) Příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole provedené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství57) (dále jen „zpráva o kontrole“) vypracuje bezodkladně po ukončení řízení o námitkách podle zákona o státní kontrole50) a předá ji Fondu do konce lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství57). Nebyly-li námitky podle zákona o státní kontrole50) ve stanovené lhůtě podány, příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole předá Fondu do konce lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství57) ode dne, kdy lhůta k podání námitek marně uplynula. Zpráva o kontrole se předá v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem odpovědného pracovníka příslušného kontrolního orgánu56) založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu58).

(3) Zprávu o kontrole vypracuje příslušný kontrolní orgán56) samostatně za každou provedenou kontrolu podle požadavků stanovených v příslušném předpisu Evropských společenství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.

(4) Zpráva o kontrole obsahuje vedle údajů stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém57)

a)

výčet kontrolovaných požadavků podle příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) bez ohledu na to, zda bylo zjištěno jejich porušení nebo nikoliv; v případě, že bylo zjištěno porušení kontrolovaného požadavku, příslušný kontrolní orgán uvede popis zjištěného porušení kontrolovaného požadavku a dále uvede hodnocení

1.

rozsahu porušení, a to ve stupních porušení malého, středního nebo velkého rozsahu,

2.

závažnosti porušení, a to ve stupních porušení málo závažné, středně závažné nebo vysoce závažné,

3.

trvalosti porušení, a to ve stupních porušení odstranitelné nebo neodstranitelné,

4.

zda bylo porušení nedbalostní nebo úmyslné podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém59),

5.

opakovanosti porušení, přičemž v případě opakovaného porušení téhož požadavku uvede i rok, ve kterých byl tento požadavek v posledních třech letech porušen,

b)

celkové hodnocení provedené kontroly s ohledem na zjištěná porušení podle písmene a); příslušný kontrolní orgán56) v celkovém hodnocení uvede

1.

celkové porušení příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54), a to ve stupních porušení zanedbatelné, malé, střední nebo velké na základě hodnocení rozsahu, závažnosti a trvalosti porušení podle písmene a) bodů 1 až 3,

2.

celkový počet úmyslných a celkový počet nedbalostních porušení,

3.

celkový počet opakovaných porušení.

V případě, že není umožněna kontrola a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství60), zpráva o kontrole obsahuje hodnocení s nejvyšším stupněm rozsahu a závažnosti podle písmene a) bodů 1 a 2.

(5) Příslušný kontrolní orgán56) ověří v databázi osob podle § 3 odst. 9 u fyzické osoby shodu jména, příjmení a rodného čísla, a u právnické osoby shodu názvu právnické osoby a identifikačního čísla. U zahraniční právnické osoby, jíž nebylo přiděleno identifikační číslo, se použije náhradního numerického identifikátoru, který zajistí jednoznačnost identifikace kontrolované osoby.

(6) Ministerstvo poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušným kontrolním orgánům56) z databáze vedené podle § 3 odst. 9 údaje o výši a předmětu dotace poskytnuté jednotlivým osobám, jakož i o podaných žádostech o poskytnutí dotace, a to za účelem výběru těchto osob k provedení kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství61).

 

§ 4d

Provádění kontroly podmínek dobrého

zemědělského a environmentálního stavu

 

(1) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených ve zvláštním právním předpisu45) podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)62) provádí Fond.

(2) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle odstavce 1 vyhodnotí Fond postupem podle § 4c odst. 3 a 4 obdobně.

 

§ 4e

Provádění kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

 

(1) Kontrolu minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)63) provádí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova64) příslušný kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise65).

(2) Příslušný kontrolní orgán65) o kontrole provedené podle odstavce 1 vyhotoví zprávu o kontrole. Ustanovení § 4c odst. 2 až 4 se použijí obdobně.

 

§ 4f

Vyhodnocení kontrol podmíněnosti

 

(1) Fond před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace souhrnně vyhodnotí u žadatele

a)

doručené zprávy o kontrole provedené v příslušném kalendářním roce podle § 4c,

b)

kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu provedené v příslušném kalendářním roce podle § 4d,

c)

kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin podle § 4e v případě rozhodnutí o poskytnutí dotace u vybraných opatření Programu rozvoje venkova66),

za účelem stanovení výše poskytované dotace, popřípadě jejího snížení, nebo zamítnutí platby dotace.

(2) Snížení dotace podle odstavce 1 Fond neprovede, pokud jeho výše nepřesahuje částku stanovenou v přímo použitelném předpisu Evropských společenství upravujícím společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky66).

 

§ 4g

Koordinace kontrol

 

Ministerstvo je odpovědným orgánem za koordinaci kontrol podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky67).

_________

54)

Příloha č. II nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

55)

Čl. 2 bod 36 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

56)

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

57)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

58)

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

59)

Čl. 66 a 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

60)

Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

61)

Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

62)

Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

Čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

63)

Čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

64)

Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

65)

Zákon č. 147/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

66)

Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

67)

Čl. 20 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

 

108.

§ 5 včetně nadpisu zní:

§ 5

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

b)

uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 2f odst. 3,

c)

nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i odst. 1,

d)

jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu

1.

nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. a) nebo b),

2.

neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c) nebo d), nebo

3.

neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),

e)

jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku

1.

nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo odst. 2, nebo

2.

nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),

f)

jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo

g)

jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f) nebo g),

b)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b),

c)

250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), d) nebo e).“.

 

109.

Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 68 znějí:

§ 5a

Správní delikty právnických osob

a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

b)

uvede nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 4,

c)

jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5,

d)

nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i odst. 1,

e)

jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu

1.

nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. a) nebo b),

2.

neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c) nebo d), nebo

3.

neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),

f)

jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku

1.

nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo odst. 2, nebo

2.

nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),

g)

jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo

h)

jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)

10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g) nebo h),

b)

50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo c),

c)

250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), e) nebo f).

 

§ 5b

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění nebo porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby68) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(5) Správní delikty v prvním stupni projednává

a)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 5a odst. 1 písm. a) až c),

b)

ministerstvo, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. c) až f) nebo § 5a odst. 1 písm. d) až g),

c)

Ústav, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. g) nebo § 5a odst. 1 písm. h).

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

_________

68)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Chovatel podle plemenářského zákona, který využívá k chovu zvířat objekt uvedený v § 3l zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tento objekt přísluší k hospodářství registrovanému v ústřední evidenci zvířat vedené podle plemenářského zákona, je povinen do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit Ministerstvu zemědělství na formuláři vydaném Ministerstvem zemědělství umístění takového objektu. Ustanovení § 3n odst. 1 a 2 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro tento případ obdobně.

2.

Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 4)

Čl. IV

V § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství41c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém41d), s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.“.

Poznámky pod čarou č. 41c a 41d znějí:

_________

41c)

§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

41d)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., se mění takto:

1.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.“.

 

2.

V § 7 odst. 5 se slova „Označování zvířat“ nahrazují slovy „Označování psů“.

 

3.

Za § 12c se vkládají nové § 12d a 12e, které včetně poznámek pod čarou č. 3b až 3e znějí:

§ 12d

 

(1) Při chovu kuřat druhu Kur domácí (Gallus gallus), která jsou chována na maso (dále jen „kuřata chovaná na maso“) musí chovatel

a)

dodržovat požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso stanovené prováděcím právním předpisem,

b)

předávat pověřené osobě podle plemenářského zákona3b) hlášení o chovu kuřat chovaných na maso,

c)

vést záznamy o chovu kuřat chovaných na maso stanovené prováděcím právním předpisem; tyto záznamy musí chovatel uchovávat alespoň po dobu 3 let a na vyžádání je předložit příslušnému orgánu ochrany zvířat,

d)

poskytovat osobě uvedené v § 20 odst. 1 písm. s) zákona údaje a vzorky stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Maximální hustota osazení v hospodářství, kterým se rozumí výrobní provoz s chovem kuřat chovaných na maso, nebo v hale hospodářství, kterou se rozumí budova hospodářství, ve které je chováno hejno kuřat chovaných na maso, nesmí překročit 33 kg/m2. Hustotou osazení se rozumí celková živá hmotnost kuřat chovaných na maso, která se ve stejném čase nacházejí v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy. Využitelnou plochou se rozumí plocha se stelivem kdykoliv přístupná kuřatům chovaným na maso. Hejnem kuřat chovaných na maso se rozumí skupina kuřat chovaných na maso, která jsou umístěna v hale hospodářství a která se v této hale nacházejí současně.

(3) Chovatel, který splňuje požadavky podle odstavců 1 a 2, může provozovat chov kuřat chovaných na maso s hustotou osazení vyšší než 33 kg/m2, pokud

a)

sdělí pověřené osobě podle plemenářského zákona3b) úmysl používat vyšší hustotu osazení hlášením o chovu kuřat chovaných na maso a

b)

splňuje požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení dokumentace a požadavky pro vyšší hustotu osazení stanovené prováděcím právním předpisem.

Maximální hustota osazení v tomto případě nesmí překročit 39 kg/m2. Chovatel je povinen hlásit změnu hustoty osazení nejméně 15 dnů před umístěním hejna kuřat chovaných na maso do haly.

(4) Chovatel může provozovat chov kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení, která překračuje hustotu uvedenou v odstavci 3 maximálně o 3 kg/m2, pokud mu bude na žádost a po splnění kritérií pro povolení zvýšené hustoty osazení stanovených prováděcím právním předpisem vydáno krajskou veterinární správou rozhodnutí o povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení. Krajská veterinární správa povolení rozhodnutím odejme či změní, jestliže chovatel přestane splňovat kritéria, za kterých bylo rozhodnutí o povolení vydáno. Požadavky stanovené v odstavci 3 platí obdobně.

(5) Chovatel, který chová kuřata chovaná na maso s hustotou osazení vyšší než 33 kg/m2, je povinen

a)

z údajů vedených podle odstavce 1 písm. c) vypočítat údaje o denní míře úmrtnosti hejna a kumulativní denní míře úmrtnosti hejna a

b)

v doprovodné dokumentaci3c) k dodávce kuřat chovaných na maso na jatky uvést údaje o denní míře úmrtnosti hejna a kumulativní denní míře úmrtnosti hejna a údaje o hybridu a plemeni kuřete.

(6) Chovatel musí poskytnout osobám, které jsou jím zaměstnány nebo najaty, aby pečovaly o kuřata chovaná na maso nebo aby je chytaly a nakládaly, poučení týkající se požadavků na ochranu zvířat, včetně požadavků na způsoby porážení používané v hospodářstvích. Splnění této povinnosti je na vyžádání orgánů ochrany zvířat chovatel povinen doložit.

(7) Chovatel musí zajistit, aby za každý chov kuřat chovaných na maso byla stanovena osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso, která má osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Toto osvědčení vydává ministerstvo na základě absolvování kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso.

(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso, obsah záznamů o chovu kuřat chovaných na maso, obsah údajů a seznam vzorků, které jsou chovatelé povinni poskytovat osobě uvedené v § 20 odst. 1 písm. s) zákona, požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení dokumentace a požadavky na chov kuřat chovaných na maso při hustotě osazení vyšší než 33 kg/m2, kritéria pro povolení zvýšené hustoty osazení, obsah a rozsah kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso, požadavky na vybavení školicího pracoviště, kvalifikaci lektorů, podmínky a způsob vydávání osvědčení a jeho vzor.

 

§ 12e

 

Ustanovení § 12d se nevztahuje na

a)

hospodářství s méně než 500 kuřaty,

b)

hejna kuřat pro rozmnožovací chov,

c)

líhně,

d)

kuřata z extenzivního chovu ve vnitřních prostorách a z chovu ve volném výběhu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3d),

e)

kuřata z ekologického chovu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3e).

_________

3b)

§ 23c zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

3c)

Oddíl III přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

3d)

Písmena b) až e) přílohy IV nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso, v platném znění.

3e)

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.“.

 

4.

V § 20 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

s)

stanoví osobu, která zajistí od chovatelů sběr a vědecky podloženou objektivní a srovnatelnou analýzu údajů založených na sledování reprezentativního vzorku hejn kuřat chovaných na maso, porážených během období o délce minimálně jednoho roku, a předloží tuto analýzu ministerstvu,

t)

vydává osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso na základě absolvování kurzů odborné přípravy podle § 12d odst. 7.“.

 

5.

V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámek pod čarou č. 5f a 5g zní:

n)

provádějí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství5f) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém5g).

_________

5f)

§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

5g)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5f a 5g se označují jako poznámky pod čarou č. 5h a 5i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

6.

V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

o)

vydávají a odnímají povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení podle § 12d odst. 4,

p)

na jatkách přijímají s dodávkou kuřat chovaných na maso údaje podle § 12d odst. 5 písm. b), posuzují plnění pravidel ochrany kuřat při chovu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.

 

7.

V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.“.

 

8.

V § 27 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i)

při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1 písm. a) a odst. 2 až 5, nebo

j)

při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží záznamy podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d odst. 1 písm. b), neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle § 12d odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata chovaná na maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7.“.

 

9.

V § 27 odst. 10 písm. b) se slova „podle odstavce 3 písm. g) nebo h)“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. g) až i)“.

 

10.

V § 27 odst. 10 písm. c) se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „d) nebo f)“.

 

11.

V § 27 odst. 10 písm. c) se za slova „podle odstavce 3 písm. a) až f)“ vkládají slova „nebo j)“.

 

12.

V § 27a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.“.

 

13.

V § 27a odst. 4 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i)

při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1 písm. a) a odst. 2 až 5, nebo

j)

při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží záznamy podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d odst. 1 písm. b), neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle § 12d odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata chovaná na maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7.“.

 

14.

V § 27a odst. 17 písm. b) se slova „podle odstavce 4 písm. g) nebo h)“ nahrazují slovy „podle odstavce 4 písm. g) až i)“.

 

15.

V § 27a odst. 17 písm. c) se za slova „odstavce 3 písm. b)“ vkládají slova „nebo d)“.

 

16.

V § 27a odst. 17 písm. c) se za slova „podle odstavce 4 písm. a) až f)“ vkládají slova „nebo j)“.

 

17.

V § 29 odst. 1 se za slova „§ 12c odst. 3,“ vkládají slova „§ 12d odst. 8,“.

 

18.

V § 29b se za slova „§ 24 odst. 3“ vkládají slova „ , § 25 odst. 6“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o návykových látkách (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 29 písm. a) se v bodě 1 slovo „půdy“ nahrazuje slovem „půdy10i)“.

Poznámka pod čarou č. 10i zní:

_________

10i)

§ 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 10i až 10p se označují jako poznámky pod čarou č. 10j až 10r, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 29 písm. b) se za slova „katastrálního území10h)“ vkládají slova „nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy10i)“.

 

3.

V § 29 písm. c) se v bodě 1 slovo „půdy“ nahrazuje slovem „půdy10i)“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o veterinární péči (čl. 7)

Čl. VII

V § 49 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se za písmeno u) vkládá nové písmeno v), které včetně poznámek pod čarou č. 25h a 25i zní:

v)

provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25h) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25i),

_________

25h)

§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

25i)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

Dosavadní písmena v) až y) se označují jako písmena x) až z).

Dosavadní poznámky pod čarou č. 25h až 25j se označují jako poznámky pod čarou č. 25j až 25l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o šlechtění, plemenitbě

a evidenci hospodářských zvířat (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:

1.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.“.

 

2.

V poznámce pod čarou č. 2 se za větu „Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující pravidla realizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 týkající se ušních známek, pasportů a podnikových registrů.“ vkládá věta „Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.“.

 

3.

V § 12 odst. 2 písm. a) se poznámka č. 6 zrušuje.

 

4.

V § 23 odst. 1 se číslo „1000“ nahrazuje číslem „500“.

 

5.

V § 24 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámek pod čarou č. 8c a 8d zní:

d)

provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství8c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém8d).

_________

8c)

§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

8d)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8c a 8d se označují jako poznámky pod čarou č. 8e a 8f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o Státním zemědělském

intervenčním fondu (čl. 9-11)

Čl. IX

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1i označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 6 a 8 až 10, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene l) doplňují slova „a Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)7) (dále jen „Program rozvoje venkova“)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

_________

7)

Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

 

3.

V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

w)

provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond11).

_________

11)

Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.“.

 

4.

V § 1 odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 1j označuje jako poznámka pod čarou č. 12, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

5.

V § 6a odst. 1 písm. f) se dosavadní poznámka pod čarou č. 6a označuje jako poznámka pod čarou č. 13, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

6.

V § 6b se dosavadní poznámky pod čarou č. 6b a 6c označují jako poznámky pod čarou č. 14 a 15, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

7.

V § 6b se na konci textu poznámky pod čarou č. 15 doplňují slova „ , nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění“.

 

8.

V § 6b se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 provádí veškeré platby bezhotovostně bankovním převodem na účet žadatele.“.

 

9.

V § 6c se dosavadní poznámka pod čarou č. 6d označuje jako poznámka pod čarou č. 16, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

10.

V § 7 odst. 2 se za slova „činnosti Fondu“ vkládají slova „ , o organizačním uspořádání Fondu a o jeho součinnosti s ministerstvem“.

 

11.

V § 7 se dosavadní poznámky pod čarou č. 7 a 8 označují jako poznámky pod čarou č. 17 a 18, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

12.

V § 9a se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

f)

kontrolovat hospodaření Fondu a nakládání s prostředky veřejné finanční podpory postupem podle zákona o finanční kontrole19),

g)

provádět ověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Fondu podle zákona o finanční kontrole19).

_________

19)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.“.

 

13.

V § 10 odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9 označuje jako poznámka pod čarou č. 20, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

14.

V § 11 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících financování společné zemědělské politiky21)“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

_________

21)

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.

Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

 

15.

V § 11 odst. 7 se za slova „strukturální podpory“ vkládají slova „a Programu rozvoje venkova“.

 

16.

V § 11a se dosavadní poznámky pod čarou č. 9a až 9bb označují jako poznámky pod čarou č. 22 až 25, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

17.

V § 11b odst. 7 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9c označuje jako poznámka pod čarou č. 26, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

18.

V § 11c se odstavce 3 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

19.

V § 11c odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9d označuje jako poznámka pod čarou č. 27, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

20.

V § 11c odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

 

21.

V § 11d odst. 2 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9b označuje jako poznámka pod čarou č. 28, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

22.

V § 11d odstavec 5 zní:

(5) Individuální produkční kvótu ani její část nemůže držitel kvóty převést v období dvaceti čtyř měsíců od jejího přidělení z rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství.“.

 

23.

V § 11e se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

24.

V § 11e odst. 1 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

 

25.

V § 11e odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

oznámit Fondu neprodleně zahájení insolvenčního řízení nebo vstup do likvidace.“.

 

26.

V § 11e odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

(3) Producent syrového kravského mléka je před zahájením dodávek mléka novému odběrateli povinen písemně oznámit Fondu tohoto odběratele29) na formulářích vydaných Fondem. V případě, že producent hodlá dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen Fondu před zahájením dodávek mléka oznámit objem části individuální produkční kvóty mléka, k jehož vyhodnocení plnění bude každý z jeho odběratelů příslušný.

_________

29)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

 

27.

V § 11h se dosavadní poznámky pod čarou č. 9f až 9h zrušují a odkazy na poznámky pod čarou č. 9f až 9h se označují jako odkazy na poznámku pod čarou č. 29.

 

28.

V § 12 se dosavadní poznámky pod čarou č. 9i a 9k označují jako poznámky pod čarou č. 30 a 31, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

29.

V § 12a se dosavadní poznámky pod čarou č. 9j, 9l a 9o označují jako poznámky pod čarou č. 32, 33 a 35, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

30.

V § 12a odst. 2 se slova „finanční kontrole9m)“ nahrazují slovy „finanční kontrole19)“ a dosavadní poznámka pod čarou č. 9m se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

31.

V § 12a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů34).“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

_________

34)

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

 

32.

V § 12a odst. 5 se slova „odstavců 1 a 3“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3“.

 

33.

V § 12a se doplňují odstavce 11 a 12, které včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 znějí:

(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém36).

(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství37), považuje se tato podmínka za nesplněnou.

_________

36)

Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

37)

Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.“.

 

34.

V § 12b se dosavadní poznámky pod čarou č. 9l a 9m označují jako poznámky pod čarou č. 38 a 39, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

35.

V § 12b odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „datum narození“ nahrazují slovy „rodné číslo“.

 

36.

V § 12b odst. 2 písm. a) bodě 6 se slova „ , místo a okres“ nahrazují slovy „a místo“ a za slovo „úmrtí“ se vkládají slova „ , jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí“.

 

37.

V § 12b odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „datum narození“ nahrazují slovy „rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození“.

 

38.

V § 12b odst. 2 písm. b) bodě 9 se slova „ , místo a okres“ nahrazují slovy „a místo“ a za slovo „úmrtí“ se vkládají slova „ , jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí“.

 

39.

§ 12b včetně nadpisu zní:

§ 12b

Poskytování údajů z jiných informačních systémů

 

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)

údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)

údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

f)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g)

rodné číslo,

h)

datum, místo a okres úmrtí,

i)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a stát, kde se cizinec narodil,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

druh a adresa místa pobytu,

f)

číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i)

rodné číslo,

j)

datum, místo a okres úmrtí,

k)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

 

40.

Za § 12b se vkládají nové § 12c až 12e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40 znějí:

§ 12c

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nepravdivě,

b)

nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),

b)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).

 

§ 12d

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nesprávně,

b)

nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)

250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).

 

§ 12e

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby40) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Fond. Při projednávání správních deliktů má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá Fond.

(8) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu Fondu.

_________

40)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

 

41.

§ 13 se včetně nadpisu zrušuje.

 

42.

V § 13b odst. 1 písm. e) se za slova „kvótě cukru B,“ vkládají slova „kvótě cukru,“.

 

43.

V § 13c odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 10 označuje jako poznámka pod čarou č. 41, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. XI

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST OSMÁ

zrušen (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o Státní zemědělské

a potravinářské inspekci (čl. 13)

Čl. XIII

V § 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb., se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 14o a 14p zní:

(11) Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství14o) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém14p).

_________

14o)

§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

14p)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14o a 14p se označují jako poznámky pod čarou č. 14q a 14r, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o Ústředním kontrolním

a zkušebním ústavu zemědělském (čl. 14)

Čl. XIV

V § 2 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.,

se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 5c a 5d zní:

(5) Ústav dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství5c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém5d). Ústav dále také provádí tyto kontroly podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.

_________

5c)

§ 4c4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

5d)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o rostlinolékařské péči (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 28 odst. 1 se slova „odstavce 7 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 8 písm. b)“.

 

2.

V § 28 odst. 8 se slova „odstavců 1 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 7“.

 

3.

V § 72 se doplňují odstavce 12 a 13, které včetně poznámek pod čarou č. 52c až 52e znějí:

(12) Rostlinolékařská správa dále provádí pro ministerstvo odborné a kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona o zemědělství52c).

(13) Rostlinolékařská správa dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství52d) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém52e).

_________

52c)

§ 2i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.

52d)

§ 4c4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

52e)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.

 

4.

V § 78 odst. 6 písm. l) se slova „§ 28 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 9“.

 

5.

V § 86 odst. 1 se za slova „nebo být absolventem odborného kurzu“ vkládají slova „podle odstavce 4“.

 

6.

V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 28 odst. 1, 2 a 4“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 1, 2, 3 a 5“.

 

7.

V § 88 odst. 3 se za slova „§ 42 odst. 7,“ vkládají slova „§ 43 odst. 1,“.

 

8.

V § 88 odst. 4 se slova „§ 86 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 86 odst. 4 a 6“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 16)

Čl. XVI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 261/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění takto:

1.

V části I položce 6 se doplňuje písmeno c), které zní:

c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8)Kč 100“.

 

2.

V části I se na konci položky 6 doplňuje ustanovení, které zní:

Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o léčivech (čl. 17)

Čl. XVII

V § 16 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámek pod čarou č. 25a a 25b zní:

l)

provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25a) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25b).

_________

25a)

§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

25b)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních

registrech (čl. 18)

Čl. XVIII

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, se části sedmdesátá druhá (změna zákona o zemědělství) a sto čtvrtá (změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu) zrušují.

ČÁST PATNÁCTÁ

Účinnost (čl. 19)

Čl. XIX

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)

části třetí čl. V bodů 1, 3, 4, 6 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010,

b)

části třetí čl. V bodů 8, 9, 11, 13, 14 a 16, která nabývají účinnosti dnem 30. června 2010,

c)

části první bodů 38 a 39, části sedmé bodu 39 a části čtrnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2010.

(2)

Ustanovení části sedmé bodů 34 až 38 pozbývají platnosti dnem 30. června 2010.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.