Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

306/2009 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017

Část třetí nabývá účinnosti dnem 1. července 2010

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

306

 

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2009,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se mění takto:

1.

V § 25 se slovo „čtrnáctý“ nahrazuje slovem „patnáctý“.

 

2.

V § 42 písm. i), § 140 odst. 3 písm. c), § 141 odst. 2 písm. c), § 144 odst. 3, § 145 odst. 2 písm. c), § 146 odst. 2 písm. b), § 149 odst. 3 písm. b), § 164 odst. 4 písm. a), § 166 odst. 4 písm. c), § 185 odst. 3 písm. a), § 186 odst. 5 písm. a), § 187 odst. 1 a 2, § 202 odst. 2 písm. a), § 283 odst. 2 písm. d), § 283 odst. 3 písm. d), § 287 odst. 3, § 288 odst. 2 písm. b) a § 288 odst. 3 písm. c) se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

 

3.

V § 42 písm. l) se slovo „větší“ nahrazuje slovem „vyšší“.

 

4.

V § 55 odst. 1 se za slova „odnětí svobody (§ 59)“ vkládají slova „ , ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108)“.

 

5.

V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.“.

 

6.

V § 60 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost“.

 

7.

V § 94 odst. 3 se slova „zákaz činnosti, peněžitý trest, trest zákazu pobytu“ nahrazují slovy „peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce“.

 

8.

V § 108 odstavec 2 zní:

(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.“.

 

9.

V § 140 odst. 3 písm. f), § 145 odst. 2 písm. e), § 146 odst. 2 písm. d) a § 353 odst. 2 písm. e) se za slova „zdravotnického zaměstnání nebo povolání“ vkládají slova „směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví“ a za slova „obdobnou povinnost“ se vkládají slova „při ochraně života, zdraví nebo majetku“.

 

10.

V § 141 odstavec 1 zní:

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.“.

 

11.

V § 145 odst. 3, § 159 odst. 4, § 164 odst. 4, § 170 odst. 3, § 172 odst. 4, § 186 odst. 6, § 281 odst. 3, § 325 odst. 4, § 344 odst. 3, § 382 odst. 4 a § 383 odst. 4 se slovo „patnáct“ nahrazuje slovem „šestnáct“.

 

12.

Za § 146 se vkládá nový § 146a, který včetně nadpisu zní:

§ 146a

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

 

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři léta.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

a)

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 na dvou nebo více osobách,

b)

spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo

c)

spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 3 smrt.“.

 

13.

V § 149 odst. 4, § 283 odst. 4 a § 323 odst. 4 se slovo „patnáct“ nahrazuje slovem „osmnáct“.

 

14.

V § 168 odst. 5, § 173 odst. 4, § 174 odst. 4, § 185 odst. 4 a § 187 odst. 4 se slovo „šestnáct“ nahrazuje slovem „osmnáct“.

 

15.

V § 186 odstavec 1 zní:

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo

kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.“.

 

16.

V § 186 odst. 2 se slova „ , jeho bezbrannosti“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o změně některých zákonů

v souvislosti s přijetím trestního zákoníku (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se mění takto:

1.

V části první se body 15, 29 a 30 zrušují.

 

2.

V části první bodě 21 se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

 

3.

V části druhé se body 2, 7, 8, 70 až 75, 77 a 79 zrušují.

 

4.

V části druhé bodě 4 se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“ a slovo „čtrnáctý“ se nahrazuje slovem „patnáctý“.

 

5.

V části druhé bodech 5, 6 a 10 se slova „a slovo „patnácti“ se nahrazuje slovem „čtrnácti“ “ zrušují.

 

6.

V části druhé bodech 76 a 78 se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

 

7.

V části čtvrté bodě 1 se slovo „čtrnáctý“ nahrazuje slovem „patnáctý“.

 

8.

V části páté se body 1, 2, 7 a 8 zrušují.

 

9.

V části jedenácté se bod 1 zrušuje.

 

10.

Část dvanáctá se zrušuje.

 

11.

V části třinácté se body 1 až 3, 5 až 19 a 21 zrušují.

 

12.

V části čtrnácté se body 1 a 2 zrušují.

 

13.

V části patnácté se bod 2 zrušuje.

 

14.

V části šestnácté se body 1, 2, 4 a 5 zrušují.

 

15.

V části sedmnácté se body 1, 2, 4 a 6 až 12 zrušují.

 

16.

V části dvacáté šesté se v bodech 2 a 3 číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

 

17.

V části dvacáté sedmé se body 4 až 7 zrušují.

 

18.

Části třicátá šestá až čtyřicátá pátá se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

o základních registrech (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, se mění takto:

1.

V části osmdesáté se v bodech 4, 11, 16, 20, 24, 38 a 59 slova „14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

 

2.

V části devadesáté páté se v bodech 39, 41 a 51 slova „14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

 

3.

V části sto šedesáté třetí se v bodě 4 slova „14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního řádu (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb. a zákona č. 272/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 152 odst. 1 písm. c) se za slovo „svobody“ vkládají slova „a s výkonem trestu domácího vězení“.

 

2.

V § 152 odst. 2 se za slovo „vazby“ vkládají slova „a s výkonem trestu domácího vězení“.

 

3.

V § 155 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) O povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení rozhodne po výkonu trestu nebo jeho části předseda senátu soudu prvního stupně.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

4.

V § 155 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy „podle odstavců 1 až 4“.

 

5.

Za § 334g se vkládá nový § 334h, který zní:

§ 334h

 

Ministerstvo spravedlnosti může vyhláškou stanovit podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího vězení.“.

 

6.

V § 460z odst. 1 písm. a) se slova „§ 51 trestního zákona“ nahrazují slovy „§ 66 trestního zákoníku“.

 

7.

V § 460z odst. 1 písm. b) se slova „§ 55 trestního zákona“ nahrazují slovy „§ 70 trestního zákoníku“ a slova „§ 56a trestního zákona“ se nahrazují slovy „§ 71 trestního zákoníku“.

 

8.

V § 460z odst. 1 písm. c) se slova „§ 73 trestního zákona“ nahrazují slovy „§ 101 trestního zákoníku“ a slova „§ 73a trestního zákona“ se nahrazují slovy „§ 102 trestního zákoníku“.

 

9.

V § 460z odst. 3 se slova „§ 93 trestního zákona“ nahrazují slovy „§ 312 trestního zákoníku“ a slova „§ 95 trestního zákona“ se nahrazují slovy „§ 311 trestního zákoníku“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

Název části druhé zní: „OPIS, VÝPIS A JINÉ INFORMACE Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ“.

 

2.

Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

§ 16b

 

Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí informace o zahlazení odsouzení u trestných činů, které jsou zaznamenány v ústřední databázi pro vyloučení podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o ústřední databázi pro vyloučení5b).

_________

5b)

Nařízení Komise (ES, EURATOM) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení.“.

Dosavadní § 16b až 16e se označují jako § 16c až 16f.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 52/2009 Sb. (čl. 7)

Čl. VII

V zákoně č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Účinnost (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.